Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Witold Czudec Witold Czudec Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Streszczenie: Artykuł porusza ważną część funkcjonowania Unii Europejskiej, jaką jest jej konkurencja. Autor wskazuje, iż główną determinantą rozwoju konkurencyjności są inwestycje w badania i rozwój, zwłaszcza w sferze nowoczesnych technologii. W artykule zostaje scharakteryzowana Europejska Przestrzeń Badawcza, podjęta też jest ocena konkurencyjności sektora IT w Unii Europejskiej. Autor ukazuje możliwości wprowadzania innowacji w B+R dzięki współfinansowaniu przez środki strukturalne UE. Słowa kluczowe: konkurencyjność regionów, badania i rozwój, fundusze strukturalne Wprowadzenie Państwa członkowskie Unii Europejskiej już w roku 2000 widziały potrzebę podnoszenia konkurencyjności Wspólnoty. Jednym z celów zawartych w Strategii Lizbońskiej było zwiększenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 3% PKB UE. Cel ten miał być zrealizowany do roku Artykuł ten jest przedstawieniem dokonań związanych z realizacją tego celu oraz próbą ukazania dalszych działań zmierzających do rozwoju B+R. Konkurencyjność Unii Europejskiej W opublikowanym przez Komisję Europejską dokumencie European competitiveness report 2000: working document of the services of the European Commission konkurencyjność definiowana jest jako zdolność produkowania dóbr i usług, które zdają egzamin na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiego i trwałego poziomu dochodów oraz zdolność przedsiębiorstw, przemysłu, regionów, krajów i ponadnarodowych obszarów geograficznych, wystawionych na konkurencję międzynarodową, do osiągania relatywnie wysokiego poziomu dochodów i zatrudnienia 1. W. Bieńkowski pod pojęciem konkurencyjności rozumie zdolność do długotrwałego i efektywnego wzrostu w warunkach gospodarki otwartej, przy czym zachodzące w niej zmiany strukturalne powinny być zgodne z tendencjami obserwowanymi w gospodarce światowej 2. Warto podkreślić, iż istnieje wiele innych definicji związanych z konkurencyjnością 3. M. Olczyk podkreśla, iż nawet prekursor konkurencyjności, M. Porter w książce The Competitive Advantage of Nations, nie definiuje wprost konkurencyjności mimo iż posługuje się tym pojęciem 4. 1 European competitiveness report 2000: working document of the services of the European Commission, European Commission, Luxemburg, Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa por. Hryniewicki M., Konkurencyjność regionów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, [w] Integracja Europejska. Pierwsze Doświadczenia, pod red. Hryniewicki M., Sadowski A., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006, s.27-28, s. 73, 4 Olczyk M., Rozdział 1. Konkurencyjność podmiotów ujęcie teoretyczne, [w.] Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, pod red. Daszkiewicz N., PWN, Warszawa, 2008, s

2 Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Strategia Lizbońska zakładała czynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia opierała się przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało się stać głównym motorem rozwoju 5. Jednakże już w roku 2005 Strategia Lizbońska została poddana ogromnej fali krytyki. Nawet Romano Prodi, jej twórca, uznał zawarte w niej cela za nieosiągalne i chybione. Zwracano szczególną uwagę na fakt, iż trzy czwarte luki rozwojowej pomiędzy Unią a USA to skutek niższych wskaźników zatrudnienia w UE i krótszego czasu pracy. W ciągu godziny Europejczyk wytwarza dobra i usługi warte 93 proc. tego, co wytworzy Amerykanin 6. Jest to związane ze spadkiem tempa wzrostu wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej. Już w latach 90. XX wieku zauważalny był spadek dynamiki wzrostu wydajności pracy w UE, zaś lata pogłębiły tę negatywną tendencję. W Stanach Zjednoczonych tempo wzrostu wydajności pracy osiągnęło poziom 2,6%, natomiast w strefie euro spadło do 0,7% 7. Innowacyjnym podejściem do określenia przyczyn takiego stany, były badania R. Gomeza- Slavadora, A. Musso, M. Stockera i J. Turunena. Przeprowadzili oni sektorową analizę wydajności pracy w strefie euro na podstawie znaczenie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych ICT, skupiając się na trzech sektorach: 1) produkujący ICT, 2) wykorzystujący ICT, 3) pozostający pod oddziaływaniem ICT 8. Z analizy tej wynikają następujące wnioski: przyczyną rosnących dysproporcji między strefą euro a USA w tempie wzrostu wydajności pracy, było ograniczone wykorzystanie technologii ICT w podstawowych usługach, takich jak handel hurtowy i detaliczny oraz w usługach sfery finansowej; wzrost zatrudnienia i inwestycji w strefie euro koncentrował się na tradycyjnych sferach gospodarki tj. poza sektorem ICT 9. Oceniając dziesięć lat funkcjonowania Strategii Lizbońskiej przewodniczący Parlamentu Europejskiego, J. Buzek, zaznacza że większość jej niewiążących celów, jak przeznaczanie 3 proc. PKB na badania i rozwój czy osiągnięcie 70-procentowego poziomu zatrudnienia w UE, nie udało się osiągnąć 10. Warto wspomnieć iż w Polsce, według danych Ministerstwa Gospodarki, wydatki na B+R w ostatnich latach wynoszą 0,57% PKB. Natomiast R. Pregiel prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, twierdzi że pomimo kryzysu, na świecie w ostatnich kilku latach wzrost wydatków na badania utrzymuje się na tym samym poziomie ok. 6 proc 11. Obecnie tworzona jest nowa strategia rozwoju gospodarczego - UE Zakłada ona, iż gospodarka Unii Europejskiej ma koncentrować się na inwestycjach w badania i innowację, gospodarkę zieloną i opartą na wiedzy Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii Lizbońskiej, Polska Times, 2010, Radło M.J., Strategia Lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, Rzeczpospolita, 2005, por. Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzenie - funkcjonowanie międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007, s Gomez-Salvador R., Musso A., Stocker M., Turnen J., Labour Productivity Development in the Euro Area, ECB Occasional Paper Series, No 53, October por. Mucha-Leszko B., Strefa euro, op.cit. s ,99218_1_0_0.html, Op.cit. 12 Niespełnione marzenia, op.cit. 2

3 Witold Czudec Badania i rozwój w Unii Europejskiej Jednym z głównych celów Strategii Lizbońskiej było stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Założenia EPB to: stworzenie rynku wewnętrznego badań, swobodny przepływ wiedzy, badaczy i technologii, czego efektem ma być zwiększenie współpracy, stymulowanie współzawodnictwa oraz lepsza alokacja źródeł, restrukturyzacja i poprawa państwowych działań i polityki badawczej, rozwój europejskiej polityki badawczej. 13 Europejska Przestrzeń Badawcza do roku 2007 stała się głównym polem działań polityki badawczo rozwojowej nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w całej Europie. Jednakże zauważono problem rozdrobnionych działań i programów naukowo-badawczych. Z tego względu w roku 2007 Komisja Wspólnot Europejskich zatwierdza Zieloną Księgę Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy 14. Akt ten nakreśla nowe cechy EPB: właściwy przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej, która będzie cechować się wysokim poziomem mobilności pomiędzy instytucjami, sektorami gospodarek, dziedzinami naukowymi a nawet Państwami, światowej klasy infrastruktura naukowobadawcza, połączoną w sieć Europejską i światową, dzięki nowym generacjom infrastruktury łączności elektronicznej, wysokiej klasy instytucje naukowo-badawcze, działające na zasadzie współpracy sektora publicznego i prywatnego lub spółek prywatno-publicznych, tworzących klastry badawczo-innowacyjne, skuteczny przepływ wiedzy, pomiędzy sektorem publicznych badań naukowych a sektorem przemysłowym, skoordynowane programy i priorytety naukowo-badawcze, w sektorze badań publicznych w ramach wspólnych programów na poziomie europejskim uwzględniające wspólne priorytety i ich wspólną ocenę, otwarcie EPB na resztę świata, zwłaszcza na kraje sąsiedzkie oraz współpracę z partnerami Europy w rozwiązywaniu problemów globalnych współczesnego świata. Ważnym problemem Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jest rozproszenie działań naukowo-badawczych, które są podstawą europejskiej publicznej bazy naukowej. Rozproszenie to uniemożliwia pełne wykorzystanie potencjału naukowego w Europie, czego główną przyczyną jest nieskoordynowanie finansowania regionalnych i krajowych badań naukowych. Powoduje to rozdrobnienie zasobów, powtarzanie prac naukowo-badawczych, utraty korzyści płynących z efektów skali. Uniemożliwia to odgrywanie globalnej roli, jaką europejski potencjał naukowobadawczy i rozwojowy mogły by odgrywać w rozwiązaniu największych światowych problemów 15. Komisja Europejska zakładała tworząc Europejską Przestrzeń Badawcza, iż nakłady na badania i rozwój będą wynosić 3% PKB, z czego dwie trzecie będzie inwestycją sektora przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich lat spółki unijne zwiększyły swoje globalne nakłady na badania i rozwój (o ponad 5% w 2006 roku), jednak w dalszym ciągu nakłady te są mniejszy niż w spółkach spoza Unii Europejskiej. Ważnym jest również fakt, iż przedsiębiorstwa unijne ponoszą większe nakłady na badania i rozwój w USA niż spółki amerykańskie w UE. Badania przeprowadzone na 13 por. Szuktka S., Tamowicz P., Strategia Lizbońska szansą dla Europy i Polski, Seminarium informacyjne, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej 14 Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga. Europejska Przestrzeń Badawcze: Nowe perspektywy, Bruksela, , KOM(2007) op.cit. 3

4 Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej zlecenie Komisji Europejskiej 16 wskazują główne czynniki decydujące o poniesieniu nakładów na badania i rozwój przez przedsiębiorstwa. Są to: korzystne warunki komercyjnego wykorzystania technologii, odpowiednią liczbę wysoko wykwalifikowanego, mobilnego personelu naukowego, gotowego sprostać potrzebom sektora przemysłowego, wysokiej klasy publiczną infrastrukturę naukowo-badawczą o silnych powiązaniach z sektorem przemysłowym. W roku 2009 Komisja Europejska zaproponowała pobudzenie badań wysokiego ryzyka nad technologiami przyszłości. Ma się to stać poprzez podwojenie do 2015 roku nakładów na badania w tej dziedzinie, zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym. Efektem tego było zwiększenie budżetu na ten typ badań o 70% do 2013 roku, z 100 mln EUR w 2009 roku do 170 mln EUR w roku V. Reding 17 podczas otwarcia pierwszej europejskiej konferencji na temat technologii przyszłości stwierdziła że badania naukowe prowadzą do innowacji, które mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej w dłuższej perspektywie. Rewolucyjne odkrycia naukowe niosą ze sobą niezwykłe możliwości. Aby wykorzystać je w jak najlepszy sposób, musimy zabrać razem najtęższe głowy 18. Jest to czytelny sygnał, iż myśli przewodnia Strategii Lizbońskiej będzie kontynuowana w programie UE Należy mieć nadzieję, że zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski z nieudanej realizacji Strategii Lizbońskiej. Warty podkreślenia jest fakt, iż społeczeństwo Unii Europejskiej jest za zwiększaniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową 19. Jest to ważne, gdyż wszyscy Europejczycy ponoszą te koszty, jako podatnicy i konsumenci. Jednym z priorytetów badawczych Unii Europejskiej są technologie komputerowe 20, naśladujące sposób przetwarzania informacji przez mózg, efektem czego ma być możliwość dalszego działania nawet w sytuacji utraty części zasobów sprzętowych. Innym pomysłem badawczym są bezpieczniejsze komputery działające z szybkością ponadświetlną z możliwością przetwarzania nieograniczonych ilości danych. Komputery te mają być wynikiem pierwszego przełomu w pracach nad technologią kwantową, w której Europa posiada znaczącą role. W tym miejscu warto dokonać analizy konkurencyjności przemysłu IT w Unii Europejskiej, skoro ta gałąź przemysłu ma decydować o pozycji konkurencyjnej Unii. Pomocny tutaj będzie raport Economist Intelligence Unit przeprowadzony na zlecenie Business Softwart Alliance 21. Jego efektem było stworzenie indeksu konkurencyjności przemysłu IT w 2009 roku. Polega on na ocenie i porównaniu 66 krajów, w tym Polski, ze względu na warunki rozwoju przemysłu informatycznego, pozwalając określić stopień, w jakim dany kraj wspiera konkurencyjność swojego sektora IT. Czołowe pozycje rankingu przypadły Stanom Zjednoczonym Finlandii, Szwecji, Kanadzie i Holandii. Polska zajęła 35 miejsce. Indeks dla państw Unii Europejskiej przedstawia tabela 1. Ze szczegółowych danych wynika iż Polska jest konkurencyjna pod względem środowiska biznesowego, środowiska prawnego oraz wsparcia dla rozwoju przemysłu IT. Natomiast duże zapóźnienie pojawiają się w środowisku badań i rozwoju, infrastruktury IT oraz kapitału ludzkiego. 16 por. op.cit. 17 Viviane Reding jest Komisarzem ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów UE. 18 Europa chce być liderem w zakresie badań w dziedzinie informatyki, Raport: Europejczycy za zwiększeniem inwestycji w badania i rozwój, Europa chce być liderem w zakresie badań w dziedzinie informatyki, op.cit. 21 por. Polska branża IT na szarym końcu Unii Europejskiej, IT-na-szarym-koncu-Unii-Europejskiej,wid, ,wiadomosc.html,

5 Witold Czudec Raport formułuje sześć kluczowych determinantów, które łącznie wpływają na rozwój sektora IT. Są to: kapitał ludzki, środowisko sprzyjające rozwojowi innowacyjności, nowoczesna infrastruktura IT, system prawny, skutecznie chroniący własność intelektualną, stabilna, otwarta i konkurencyjna gospodarka, rządowe wsparcie dla zachowania równowagi między promowaniem nowych technologii a warunkami wolnej konkurencyjności. Tabela 1. Indeks konkurencyjność sektora IT w Unii Europejskiej w 2009 roku ranking Kraj Wynik 1 Finlandia 73,6 2 Szwecja 71,5 3 Holandia 70,7 4 Wielka Brytania 70,2 5 Dania 69,6 6 Irlandia 66,9 7 Francja 59,2 8 Belgia 59,2 9 Niemcy 58,1 10 Austria Estonia 55,6 12 Włochy 48,5 13 Hiszpania 47,4 14 Czechy Węgry 46,1 16 Słowenia 45,3 17 Portugalia 45,3 18 Litwa 43,3 19 Gracja Łotwa 42,6 21 Słowacja 41,4 22 POLSKA 40,8 23 Rumunia 39,6 24 Bułgaria 33,6 Źródło: Polska branża IT na szarym końcu Unii Europejskiej, IT-na-szarym-koncu-Unii-Europejskiej,wid, ,wiadomosc.html, Na podstawie raportu można sformułować następujący wniosek, że istotnym czynnikiem konkurencyjności sektora IT są szerokopasmowe sieci. Państwa w których sieci szerokopasmowe są marginalną częścią sieci dostępu do Internetu, narażają się na obniżenie poziomu konkurencyjności swojej branży IT. Dzieje się tak, ponieważ stabilny i szybki dostęp do Internetu jest podstawą działania przedsiębiorstw informatycznych, zaś znaczenie szerokopasmowego Internetu będzie wzrastać wraz ze wzrostem ilości usług i aplikacji dostarczanych przez Internet. Również polityka wsparcia krajowych liderów może utrudnić ożywienie gospodarcze i konkurencyjność. Rolą rządów jest znalezienie równowagi pomiędzy wsparciem ożywienia rozwoju przemysłu a protekcjonalizmem szkodzącemu konkurencyjności. Ważną cechą poprawy konkurencyjności jest rozwój umiejętności, zatem wspieranie kształcenia umiejętności informatycznych, biznesowych i językowych równocześnie. Pozwoli to na powstanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Należy zdecydowanie podkreślić, iż jest to proces długofalowy i jako taki powinien stać się jednym z priorytetów działalności rozwojowej krajów 5

6 Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej członkowskich. Istotną rolę odgrywa również otoczenie prawne, zwłaszcza ochrona praw własności intelektualnej. Jest to krytyczny czynnik konkurencyjności sektora IT 22. Z powyższego widać, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w Polsce. Należy przypomnieć, iż Komisja Europejska przeznacza dodatkowe pieniądze na wsparcie rozwoju sektora IT, a co za tym idzie, budowanie przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej. W jakiej formie pieniądze te zostaną przyznane Polsce? Aby odpowiedzieć na to pytanie zostanie dokonana analiza obecnych programów operacyjnych dla Polski. Fundusze strukturalne na finansowanie B+R Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, jest rolą państwa. Polska korzystając z członkostwa w Unii Europejskiej, część nakładów może pokrywać z funduszy strukturalnych. Przedstawione zostaną tu dwa programy z których Finansowana jest ta działalność. Będą to: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Jednakże należy podkreślić iż w każdym z Regionalnych Programów Operacyjnych województw Polski istnieją działania wspierające rozwój innowacyjnej gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy. PO IG w osi priorytetowej 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, wspiera znaczenie sektora nauki w gospodarce poprzez nakłady na prace B+R w kierunkach priorytetowych dla rozwoju Polski. Finansowaniem objęte zostaną badania naukowe i prace rozwojowe służące budowie gospodarki opartej na wiedzy. Będą to projekty techniczne, technologiczne i organizacyjne realizowane przez przedsiębiorców, ich zrzeszenia lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe). Warto również wspomnieć, iż oś priorytetowa 1, wspiera realizację polityki naukowej państwa, poprzez wsparcie przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez młodych naukowców oraz przyciągnięcie do polskich zespołów badawczych wybitnych uczonych z zagranicy. Budżet tej osi to 1 299,27 mln EUR, co daje 13,38% alokacji całości środków PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zawiera również oś priorytetową 2 (Infrastruktura sfery B+R) której celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce 23. Wsparciem w tej osi objęte zostaną projekty mające na celu rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (w tym konsorcja naukowoprzemysłowe oraz regionalne konsorcja naukowo-przemysłowe) poprzez finansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej. Ponadto wparty zostanie rozwój nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki oraz utrzymaniu ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych. Budżet osi 2, jest identyczny jak osi 1 i wynosi 1 299,27 mln EUR. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej posiada specyficzny charakter, bowiem jako program międzyregionalny musi zmieścić się pomiędzy programami regionalnymi województw, a programami sektorowymi. W ramach 1 osi priorytetowej PO RPW znajduję się działanie którego celem jest przygotowanie uczelni do aktywnego tworzenia konkurencyjnej gospodarki 24. Finansowane będą projekty z zakresu infrastruktury dydaktycznej oraz naukowobadawczej uczelni wyższych. Projekty takie mają stymulować rozwój zasobów ludzkich, tj. wzrost 22 op.cit. 23 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,

7 Witold Czudec umiejętności i kwalifikacji aktualnych oraz przyszłych pracowników i przedsiębiorców. Na projekty typu Infrastruktura uczelni przeznaczonych jest około 396,87 mln EUR. Natomiast na projekty w ramach działania 3 tej osi, Wspieranie innowacji, przeznaczonych jest 461,88 mln EUR, a celem tego działania jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych 25. Wsparte zostanie tworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury do prowadzenie wysoko innowacyjnej działalności gospodarczej w ramach parków przemysłowych, technologicznych oraz inkubatorów. Objęte dofinansowaniem zostaną również jednostki naukowe, centra doskonałości i centra transferu infrastruktury. Podsumowanie Nakłady na sferę badawczo-rozwojową były, są i będą w przyszłości priorytetowymi wydatkami budżetu Unii Europejskiej, która ma ambicje bycia nie tylko czołową gospodarką na świecie, lecz być najbardziej innowacyjną gospodarką świata. Aby stać się światowym benchmarkingiem należy wyrównywać poziom rozwoju technologicznego i społecznego w państwach członkowskich, gdyż każdy kraj unijny tworzy część jej innowacyjności. W celu lepszego przepływu innowacji ze strefy nauki do strefy przemysłowej powołano Europejską Przestrzeń Badawczą, która ma umożliwić przepływ nie tylko wiedzy i patentów naukowych, ale również ułatwić migracje najwybitniejszych pracowników nauki. W celu likwidacji luki technologicznej pomiędzy Unią Europejską a Polską wdrażane są różne działania finansowane ze środków strukturalnych. Wspierane są zarówno infrastruktura uczelni (rozumiana jako wymagany sprzęt ale i również jako podnoszenie umiejętności pracowników nauki), a co za tym idzie wzrost rozwoju zasobów ludzkich, jak też projekty przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych. Bibliografia 1. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa Europa chce być liderem w zakresie badań w dziedzinie informatyki, European competitiveness report 2000: working document of the services of the European Commission, European Commission, Luxemburg, Gomez-Salvador R., Musso A., Stocker M., Turnen J., Labour Productivity Development in the Euro Area, ECB Occasional Paper Series, No 53, October Hryniewicki M., Konkurencyjność regionów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, [w] Integracja Europejska. Pierwsze Doświadczenia, pod red. Hryniewicki M., Sadowski A., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006, s.27-28, s. 73, ,99218_1_0_0.html, Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga. Europejska Przestrzeń Badawcze: Nowe perspektywy, Bruksela, , KOM(2007) Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzenie - funkcjonowanie międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007, s op. cit. 7

8 Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej 9. Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii Lizbońskiej, Polska Times, 2010, Olczyk M., Rozdział 1. Konkurencyjność podmiotów ujęcie teoretyczne, [w.] Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, pod red. Daszkiewicz N., PWN, Warszawa, 2008, s Polska branża IT na szarym końcu Unii Europejskiej, Europejskiej,wid, ,wiadomosc.html, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Radło M.J., Strategia Lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, Rzeczpospolita, 2005, Raport: Europejczycy za zwiększeniem inwestycji w badania i rozwój, Szuktka S., Tamowicz P., Strategia Lizbońska szansą dla Europy i Polski, Seminarium informacyjne, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Research and development investments as a determinant of European Union s competitive advantage. The article deals with an essential part of functioning of European Union that is, its competition. The author indicates that the major determinant of competitiveness growth are investments in research and development, especially in the field of new technologies. Furthermore, European Research Area (ERA) is characterized and the evaluation of IT sector s competitiveness in EU is comprised in the following piece. Finally, the author illustrates opportunities for introduction of innovations into research and development thanks to EU Structural Funds. Keywords: regions competitiveness, research and development, EU Structural Funds Witold Czudec Autor jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Społecznej. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W czasie studiów zajmował się problematyką zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem działalności outsourcingowej oraz polityką gospodarczą. Ukończył studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski i NBP. Jego zainteresowania dotyczą tematyki procesów zarządzania organizacjami, integracji europejskiej (polityka regionalna) oraz ekonomii społecznej. 8

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów 1. Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT W 2012 ROKU O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

RAPORT W 2012 ROKU O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. LISTA FIRM PATENTUJĄCYCH W POLSCE W LATACH 2005-2009 RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina Marek Szyl, Tomasz Paczkowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo