Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy"

Transkrypt

1 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test P klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict P t ó 1 Pecytaj pniżse yay i ich tłumacenia. Następnie uupełnij kategie dpiednimi słami tabelki. audience beak dn cheat clleague cuise dtted indigestin leftves lan native pitch single tun up undecve aste CZŁOWIEK OSOBOWOŚĆ attentin uaga cnfidence penść siebie make ut umieć (np. cyjeś achanie) md nastój mdy humasty pesnality sbść self-cnfident peny siebie sense f humu pcucie humu tempe tempeament tempeamental ulegający nastjm, ybuchy pjaiać się CZŁOWIEK UBRANIA checked katkę denim dżinsy kpki pattened ysty plain gładki tailed dpasany, syty na miaę DOM empty pusty family hme dm dinny hme dm (dina) huse dm (budynek) fitted dpasany, biny na ymia fixed stały, niemienny, napainy installed ainstalany jcysty, dinny neighbuhd sąsiedt SZKOŁA ściągać cam akuać d ne s best bić c cyjejś mcy have a test mieć spadian lean by heat ucyć się na pamięć make (pgess, mistakes) bić pstępy, błędy etake pdchdić pnnie (d egaminu) ety póbać pnnie evise ptaać eite pepisyać take an exam pystępać (d egaminu) PRACA be in chage f dpiadać a cś klega pacy cut ut apestać, eliminać (np. biukację) un yu n business padić sój łasny intees set up (a cmpany) ałżyć (fimę) tun dn (an ffe) ducić (fetę) ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE clse family bliska dina fste family dina astępca half siste sista pydnia lne dludny, samtny an nly child jedynak stanu lneg ŻYWIENIE bitte gki cuse danie helping dkładka estki (np. biadu) shap sty snack pekąska su kaśny spicy sty ZAKUPY I USŁUGI be in debt być długach b pżycać d kgś lend pżycać kmuś pżycka put aay dłżyć put in płacać take ut ypłacać PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA ejs excusin yciecka flight lt juney pdóż tu yciecka bjada tavel pdóżać vyage pdóż (statkiem)

2 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict KULTURA publicnść cast bsada chapte diał chi chó cme ut ukayać się ( duku) episde dcinek inteval pea set in mieć miejsce (fabuła) sht ujęcie SPORT cuse ple glfe cut kt (tenisy) bisk (d piłki nżnej) ing ing bkseski ink ldisk tack bieżnia ZDROWIE backache ból plecó cnditin stan, kndycja cut dn mniejsać disease chba disde abuenia hay feve kata sienny illness chba niestanść TECHNOLOGIA epsuć się cay ut expeiments pepadać ekspeymenty cut ff dciąć un ut f ycepać się tun n / ff łącyć / yłącyć tun ut kaać się ŚRODOWISKO NATURALNE fssil fuels palia kpalne fumes spaliny landfill ysypisk śmieci litte śmieci ecycling ecykling eneable dnaialne ubbish śmieci dpady PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO be caught ed-handed być łapanym na gącym ucynku black eye pdbite k tun a blind eye pymykać na cś k tajny R g e j s i ę 3 W każdej gup yaó najdź i ykeśl sł, któe nie pasuje d pstałych. A tu landfill vyage excusin B evise cam study cheat C undecve tailed denim dtted D su shap litte bitte E audience sht cast chi W pniżsych daniach ybie i pdkeśl dpiednie pcje. 1 Tell Jhn t ait until they finally tun up / make ut. We decided t take ff / ut quite a lt f mney befe ging n a hliday. 3 Afte thei fight Jey ended up ith a black / ed eye but Hay as taken t hspital. 4 My yunge bthe Jamie is still lne / single but my paents hpe he ll get maied sn. 5 What is yu native / hme tn like?

3 Peed by TCPDF (.tcpdf.g) Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict P ć i c 4 5 Płąc fagmenty dań. Da akńcenia dań stały pdane ddatk i nie pasują d żadneg pcątkó. 1 In the ld days e had t lean a lt We d like t put 3 Althugh e didn t have s much 4 Afte a meal e usually feed u dg 5 Unftunately, e ve un ut Uupełnij każde danie jednym pasującym yaem. A ith the leftves, hich is pbably a bad thing t d. B fm memy hich as vey tiing. C f mney s e can t finish the pject. D in chage f such a lage cmpany. E by heat, hich as s bing. F in cmmn, e enjyed each the s cmpany. G aay enugh t get a bigge ca ne day. 1 Jeemy as ed-handed hen he as tying t b a jeelley shp. My best fiend and I have much in s e undestand each the pefectly. 3 Scientists ty nt t ut expeiments n animals any me. 4 Yu can t tun a eye t he spending mney like that. She is aleady in debt. 5 We had t dn thei ffe because it as vey expensive. S p a ź i d s ę 6 W pniżsych daniach ybie dpiednie pcje. Zanac: A, B, C lub D. 1 I can t bea this dumming nise. Can yu tun this music. a n b ff c up d in My mum emaied and she is pegnant n I am ging t have a siste. a half b lne c fste d single 3 Clive ate fa t much last night. I m nt supised he s suffeing fm n. a cnditin b disde c disease d indigestin 4 Afte eading the fist he decided nt t finish the nvel. a chapte b sht c episde d inteval 5 I ish thee ee me hee e culd g skating in inte. a pitches b inks c ings d tacks 6 We eally u best t help him but he didn t make any pgess anyay. a tk b made c did d had 7 I can t he behaviu it s a mystey t me. a un ut b take ut c cut ut d make ut 8 Afte yeas spent king f smebdy else, I decided t ty and up my n business. a d b set c un d put 9 I uldn t like t mney fm any f my fiends. a b b lend c lan d bing 7 Uupełnij pniżse dania dpiednimi słami utnymi d yaó pdanych naiasach. 1 Hlly is such a pesn. Yu can neve pedict h she s ging t eact. (TEMPER) Wking is necessay hen agents have t get secet infmatin. (COVER) 3 My English teache culdn t ead my essay s I had t it. (WRITE) 4 It s imptant that any eating is diagnsed quickly. (ORDER) 5 I much pefe plain clthes t nes. (PATTERN) 3

4 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test P klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka P t ó 1 Pecytaj uażnie bjaśnienia gamatycne i yknaj ćicenia. A CZASY PRESENT / PERFECT / PAST Uupełnij luki dpiednimi fmami casnikó pdanych naiasach. Pesent Cntinuus (dla sytuacji aplananych pysłści) 1 I m helping my mum tm s I can t see yu. (Jut pmagam mamie, ięc nie mgę się tbą bacyć.) My paents (fly) t Ne Yk next eek. They bked the tickets a lng time ag. (Mi dice lecą pysłym tygdniu d Neg Jku. Zaeeali bilety dan temu.) Pesent Pefect Simple (eultat) / Pesent Pefect Cntinuus (pces) 1 I have itten seveal s this mning but I (nt/send) any yet. (Napisałam paę maili diś an, ale żadneg jesce nie ysłałam.) We have been alking f hus and e need a est n. H lng (yu/ait) f us? (Spaceujemy d ielu gdin i tea ptebujemy dpcąć. Jak dług na nas cekaliście?) Past Simple (ydaenie) / Past Cntinuus (cynnść tająca pesłści) 1 I as king n my cmpute hen it cashed. (Kiedy pacałem py kmputee, epsuł się.) My paents (meet) hile they (k) abad. (Mi dice się pnali, kiedy pacali a ganicą.) Past Simple (ydaenie) / Past Pefect (ceśniejse ydaenie) 1 Paticia anted t get he diving licence befe the end f the yea, but she had fgtten t bk a place n a cuse. (Patycja chciała uyskać pa jady ped kńcem ku, ale apmniała aeeać miejsce na kusie.) I (live) clse t a pl f a fe mnths befe I (decide) t give simming a g. (Już d pau miesięcy mieskałem blisk basenu, anim decydałem się spóbać płyania.) B uld (actin vebs) / used t (actin / state vebs) 1 We used t live in a blck f flats but n e live in u n huse. (Daniej mieskaliśmy blku, ale tea mieskamy e łasnym dmu.) Uaga! W tym daniu nie mżna użyć uld, pnieaż live należy d kategii state vebs. They (spend) evey summe by the sea. (Każde lat spędali nad mem.) C ZDANIA WARUNKOWE TYPU II i III Pecytaj pykłade dania, a następnie dpasuj je d asad amiescnych pd nimi. 1 If yu had stayed in bed lnge, yu uld have ecveed sne. (Gdybyś dłużej stał łóżku, sybciej byś ydiał.) I uldn t take any me phts f mnuments if I ee yu. (Na tim miejscu, nie biłbym już ięcej djęć abytkó.) a Zdań aunkych typu II użyamy, aby pisać sytuacje, któe są bad mał padpdbne lub ęc niemżlie d spełnienia teaźniejsści lub pysłści. b Zdań aunkych typu III użyamy, aby pisać sytuacje, któe dayłyby się pesłści, jeśli stałby tedy spełniny peien aunek. D ish / if nly Pecytaj pykłade dania, a następnie pdkeśl łaście sła pniżsych asadach. Płąc dania 1 asadami a b. 1 I ish / If nly I had his phne numbe ith me n! (Skda, że nie mam py sbie jeg numeu telefnu!) I ish / If nly I hadn t tld him abut my expeiment hen e met last eek. (Skda, że nie piediałam mu mim ekspeymencie, gdy sptkaliśmy się esłym tygdniu.) a P yażeniach typu ish lub if nly użyamy casu Past Simple / Past Pefect, aby pisać sytuację pesłą. b P yażeniach typu ish lub if nly użyamy casu Past Simple / Past Pefect, aby pisać sytuację becną.

5 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka E STRONA BIERNA: have / get sth dne Pecytaj pykłade dania stnie bienej a ich dpiedniki yażeniami have/ get sth dne, a następnie uupełnij asadę, ybieając dpiednią pcje a c. 1 Ou ca ill be checked by a mechanic. = We ill get u ca checked. (Damy samchód d spadenia.) My eyes ae tested nce a yea. = I have my eyes tested nce a yea. (Palam sbie na badanie ku a ku.) 3 Thei mdel edding cake as designed and made by a pfessinal ck. = They had thei edding cake designed and made by a pfessinal ck. (Ich tt eselny był apjektany i pygtany pe pfesjnalneg kuchaa.) Wyażenia have/get sth dne użyamy d pisyania cynnści, któą yknuje dla nas ktś inny. Knstukcja dania: casnik get / have + ecnik + a casnik kńcóką ed b tecia fma casnika c fma -ed casnikó egulanych i tecia fma casnikó nieegulanych F CZASOWNIKI MODALNE: spekulacje dtycące pesłści Uupełnij pniżse dania następującymi casnikami: must, may, can t. 1 It s pssible I left my diay at hme. = I may have left my diay at hme. (Być mże staiłem mój pamiętnik dmu.) I m sue yu didn t tell me abut the paty. = Yu have tld me abut the paty. (Na pen nie móiłeś mi pyjęciu.) 3 It s a pity yu didn t buy thse tickets then. = Yu shuld have bught thse tickets then. (Pinieneś był tedy kupić bilety.) 4 I m sue they caught an ealie bus. = They have caught an ealie bus. (Na pen łapali ceśniejsy autbus.) 5 It s quite pssible Jenny fund a ne flat t ent. = Jenny have fund a ne flat t ent. (Jenny być mże nalała ne mieskanie d ynajęcia.) G KONSTRUKCJE CZASOWNIKOWE let/ make, ask/tell sb t d/nt t d Pecytaj pykłade dania (1 4) a następnie akeśl łaście dpiedi daniach My paents make me clean my m evey Satuday. (Rdice każą mi spątać pkój c sbtę.) Please, let me g t the paty. (Psę, pól mi iść na impeę.) 3 We asked eveybdy t be quiet. (Ppsiliśmy systkich, żeby byli cich.) 4 They tld us nt t g inside the cave. (Piedieli nam, żebyśmy nie chdili d jaskini.) 5 Did yu let he t use / use u cmpute? (Cy pliłeś jej użyć naseg kmputea?) 6 We have aleady tld the kids t get / get eady t g. (Już piedieliśmy diecim, żeby się pygtały d yjścia.) 7 Why ae yu making us d / t d all these execises? (Dlaceg każes nam bić te systkie ćicenia?) 8 The manage has asked sme emplyees pepae / t pepae the dcuments f inspectin. (Kienik ppsił pacnikó aby pygtali dkumenty d inspekcji.) H RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE Pecytaj pniżse yjaśnienia dtycące ecnikó nieplicalnych (uncuntable nuns), a następnie anac łaście pcje pykładych daniach. Recniki nieplicalne t nay substancji, ciecy, gaó lub abstakcyjnych idei. Ot niektóe nich: accmmdatin, mney, funitue, infmatin, taffic, nes, k, tavel. Te ecniki nie mają licby mngiej. Nie staiamy też ped nimi pedimkó a / an. 1 The funitue in all the ms is / ae made f d. (Meble e systkich pkjach są bine dena.) Mney dn t / desn t g n tees. (Pieniąde nie sną na deach.) 3 Accmmdatin have / has been vey expensive. (Zakateanie jest bad dgie.) 4 I m pleased because the nes as / ee vey gd. (Jestem adlna, b iadmści były bad dbe.) I PRZEDIMKI: a / an, the, e aticle (-) Pecytaj asady stsania pedimkó a/an, the lub e aticle ( ), a następnie akeśl łaście dpiedi. 1 Pedimek niekeślny a / an stsujemy tedy, gdy jakiejś sbie lub pedmicie móimy p a piesy. Gdy natmiast tę sbę lub ec spminamy pnnie, użyamy pedimka keślneg the. (Np. My ex-husband has bught a ca. The ca as eally expensive. Mój były mąż kupił (jakiś) samchód. (Ten) samchód był bad dgi.) Pedimek the stsany jest ónież tedy, gdy kntekstu ynika, jaką sbę lub pedmit chdi. (Np. Culd yu clse the

6 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka d, please? Cy mżes amknąć di (te di / te, któe są tate)? 3 W licbie pjedyncej nie stsujemy pedimka ped ecnikami nieplicalnymi, a także ped ięksścią na państ i miast. (England, Wasa ale the UK, the USA). W licbie mngiej pedimka nie staiamy ped ecnikami, gdy danych sbach lub pedmitach móimy p a piesy (np.: We ve gt bicycles f ent. Mamy ey d ypżycenia.) MY FAvuite SPORT I think it s 1 a / the gd idea t d spts utds. I m vey lucky because I live nea the / Baltic sea s it s quite easy f me t d my favuite spt indsufing. In my hme tn thee is 3 a / the indsufing club and e ganise cmpetitins f the membes f 4 a / the club. Next yea e uld like t invite peple fm 5 / the diffeent cunties t cme and cmpete ith us. We hpe t be able t g t 6 the / USA ne day t indsuf thee! J PRZYIMKI: in / n / at Pecytaj pykłade yażenia. Wsta pyimki in, n, at dpiednie luki. 1 the eekend, Chistmas, 4.45 p.m., hme/schl/k, the mment, a paty, the statin Wednesday aftenn, Sunday, 15th August, hliday, the beach, my bithday 3 the mning, 003, August, inte, Oxfd, the futue / past, K ZAIMKI DZIERŻAWCZE Uupełnij luki następującymi yaami: theis, mine, hes. 1 This huse belngs t me. It s. (Ten dm należy d mnie. Jest mój.) That bluse is but she desn t ea it t ften. (Ta bluka jest jej, ale na nie nsi jej byt cęst.) 3 Is that yus des it belng t Saah? (Cy t jest tje, cy należy d Say?) 4 Was that essay his? I thught it as because I sa them king n it tgethe. (Cy t był jeg ypacanie? Myślałam, że był ich, pnieaż idiałam, jak spólnie nad nim pacali.) R g e j s i ę W pniżsych daniach ybie i pdkeśl dpiednie pcje. 1 I uld have texted if yu had given / gave me yu phne numbe. We had sme fd deliveed / deliveing t the paty. 3 My paents asked me t nt dive / nt t dive s fast. 4 If nly I have / had the latest ipad like all my fiends. 5 M Bake had been / has been a teache f 0 yeas befe she became a head teache. 6 I had a geat time in the / Lndn last summe. I hpe t g thee again next yea. 7 That s nt u ca. It must be theis / thei. 8 My husband kns Kenya quite ell because he used t live / uld live thee. 9 Yu must / shuld have tld me that yu ee ging t be late. I as s ied. 10 If I n a millin dllas, I uld / ill buy a villa and a spts ca. 11 Ti ishes he hadn t ffeed / didn t ffe t help Jim in the shp last eekend. 1 Can yu make yu dg t cme / cme just by shuting cme? 3

7 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pstay Tój tening: Gamatyka 3 Pecytaj pniżse dania, a następnie dpied na pytania amiescne pd nimi. 1 The fidge bke dn hile I as cleaning it. Did the fidge beak dn duing the cleaning? YES / NO If Chales had had enugh mney, he uld have bught a camea. Did Chales have enugh mney t buy a camea? YES / NO 3 I ish Gege ee quiet. Is Gege quiet? YES / NO 4 Sheila can t have seen us then. Did Sheila see us? YES / NO 5 The Smiths ill have thei huse decated. Will smebdy cme t decate the Smiths huse? YES / NO P ć i c 4 Uupełnij luki tekście dpiednimi fmami casnikó naiasach. It as summe f 1935 and if Clin 1 (nt / decide) t g back t Suth Afica n a small passenge ship, he uld neve have met a yung lady called Jeanne, h late (becme) his ife. Jeanne 3 (accmpany) he mthe n a cuise, hich 4 (pescibe) by he GP. The passage lasted five six eeks but it as enugh f the yung peple t get t kn each the. By the time they eached Cape Tn, they 5 (fall) in lve ith each the. On the last day f thei juney Clin 6 (cme) up t Jeanne and said, Jeanne, yu 7 (becme) vey special t me. Will yu may me? She said yes and late that yea they 8 (be) maied. Afte Jeanne s death 6 yeas late Clin as still saying t the est f the family, I ish the juney 9 then. (last) lnge because e culd have gt maied thee and 5 Uupełnij pniżse dania dpiednimi yaami. 1 We last ent t UK t yeas ag and eally enjyed it. What ee yu ding Satuday mning? I ang yu seveal times. 3 N, lk. This is my design and that ne is because she did it n the cmpute and I de it n a piece f pape. 4 We ve been bugled! If nly e put the key unde the flept by the d. 5 Will yu me deal ith peple the ay I ant t? Will yu stp telling me hat t d? 6 If she maied Fancesc, she uld have left Bitain f Italy. But she maied Juan instead and left f Spain. 7 The Smiths have tying t find a bigge ca since thei ld ne bke dn. 8 I feel eally upset. Yu have tld me hat had happened t mum. Why didn t yu? 9 Why did yu ask me dn the music? Thee is nbdy hee s I m nt distubing anybdy. 10 They have lived in Kenya all thei lives but they t have a huse in Bitain, t. 4

8 Peed by TCPDF (.tcpdf.g) Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pstay Tój tening: Gamatyka S p a ź i d s ę 7 W pniżsych daniach ybie dpiednie pcje. Zanac A, B, C lub D. 1 The nes usually a big impact n yu. a has b is having c ae having d have Tev f the lcal adi statin f 15 yeas n. a has been king b is king c as king d ks 3 When I as little, I. a neve used t y b uld neve y c as neve ying d had neve ied 4 Befe my fiends came, I all the dishes. a have pepaed b as pepaing c had pepaed d have been pepaing 5 The cuse finishes in June, s I the exams in July it s all aanged aleady. a am taking b ill take c take d uld take 6 Yu have seen Betty in tn she is n hliday abad at the mment. a may nt b can t c shuldn t d needn t 7 The stabeies lk and smell s fesh. They cme staight fm the gaden. a must have b had t c shuld have d uld have 8 If nly e s much mney! We uldn t be in tuble n. a uldn t have spent b didn t spend c hadn t spent d haven t spent 9 Pauline pmised late eve again! a she asn t b t be nt c nt be d nt t be 10 H lng ae yu ging t spend in this time? a UK b the UK c a UK d an UK 11 S, hat happened yu bithday? a ve b in c n d at 1 When I as leaving f hme, a I had stlen my phne b I my phne had stlen c I as stealing my phne d my phne as stlen 13 I ish I my n m. a have b used t have c as having d had 14 Befe the edding I ent t the haidesse and I vey sht. a had my hai cut b cut my hai c had cut my hai d my hai had cut 15 Yu can take yu n cffee, but please leave hee. a u b us c us d e 5

Twój trening: Gramatyka

Twój trening: Gramatyka KARTA PRACY Gimnajum Test Dby stat Klasa 1 Tój tening: Gamatyka P t ó 1 Uupełnij luki dpiednimi fmami casnikó pdanych naiasach. Następnie płąc knstukcje 1 6 ich pisami (a f). 1 Pesent Simple He neve sleeps

Bardziej szczegółowo

Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie drugiej Zakres podstawowy

Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie drugiej Zakres podstawowy Kata acy Skły pnadgimnajalne Test klasie dugiej Zakes pdstay Tój tening: Słuchanie t ó tó słnict następujących diałó: 1 Spt: upaianie sptu, impey spte ańst i spłeceńst: pestępcść Zdie: uay, bjay chób Kultua:

Bardziej szczegółowo

Twój trening: Czytanie

Twój trening: Czytanie KARTA PRACY Gimnajum Test P klasie 2 III.1 Tój tening: Cytanie P t ó s ł a i y a ż e n i a 1 Pecytaj sła i ich tłumacenia. Następnie uupełnij luki yaami amki. sightseeing nickname public ganise und climbing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Twój trening: Gramatyka

Twój trening: Gramatyka KARTA PRACY Gmnjum Test P klse 2 III.1 Tój tenn: Gmtyk P t ó d n e n m t y c n e 1 Uupełnj luk dpednm fmm csnkó pdnych nsch. Nstępne płąc knstukcje 1 7 ch psm ( ). 1 Pesent Smple My fends lys emembe but

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY . /pieczątka nagłówkowa szkoły/. kod pracy ucznia KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na I etapie konkursu. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK ANGIELSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY BENEDYKTA ZAGADNIENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zagadnienia leksykalne. 1. Człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: 1. Czasy i inne zagadnienia gramatyczne: a) Present Simple vs. Present Continuous (budowa zd. twierdz. i pytania, przeczenia; użycie, porównanie) b) Simple

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd. Units 13-16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI THE LONDONERS CRAZY DETECTIVES FRIENDS MAGAZINE STORY TIME WONDERFUL WORDS REVISION 4 CULTURE CORNER Środki językowe Umiejętności językowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

III. Strona bierna (the passive voice)

III. Strona bierna (the passive voice) III. Strona bierna (the passive voice) Mo emy dodaæ by me (przeze mnie), by you (przez ciebie) /him (niego) /her (ni¹) /us (nas) /you (was) /them (nich); by Tom (przez Tomka), jeœli chcemy podkreœliæ,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY Elementary A1 face2face Elementary Units 1-3 to be l. mnoga zaimki wskazujące have got dopełniacz Saksoński przyimki miejsca Present Simple zaimki w dopełnieniu przysłówki przyimki czasu

Bardziej szczegółowo

Waiting for Christmas

Waiting for Christmas Waiting for Christmas Everybody likes waiting for Christmas. Can you smell the gingerbread, dishes being prepared by our mothers and grandmothers in the kitchen? Sometimes we enjoy giving a helping hand,

Bardziej szczegółowo

GRAMATYKA: CZASOWNIK

GRAMATYKA: CZASOWNIK GRAMATYKA: CZASOWNIK 1. Formy czasowników angielskich Czasownik jest częścią mowy, która opisuje stan (like, hate itd.), czynność lub wrażenie (dance, sing, see). Formy czasowników angielskich Czasownik

Bardziej szczegółowo

Znajomość środków językowych Materiał dla ucznia

Znajomość środków językowych Materiał dla ucznia Znajomość środków językowych Materiał dla ucznia Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie podstawowym od 2015 roku będzie zawierał zadania leksykalno-gramatyczne sprawdzające znajomość środków

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Present Simple (czas teraźniejszy)

Present Simple (czas teraźniejszy) TENSES CZASY GRAMATYCZNE Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the East.) - przyzwyczajenia (I

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych A. Poziom pre-intermediate 1. Vocabulary and listening: a) Personality adjectives. b) Sports. c) Rural and urban landscapes.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego

SYLLABUS. treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego SYLLABUS treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego Przedstawiony poniżej materiał nauczania dotyczy tylko i wyłącznie sprawdzianu z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły Rozdział 3 Czasy Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest do opisywania czynności

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA]

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] 20150208 [LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Słowniczek... 5 Gramatyka... 6 Ćwiczenie... 7 Tłumacznie... 8 Kontakt... 9 2 WSTĘP Jednym z częstym tematem konwersacji są

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska Ilość osób

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Gdańsk 52, skrytka pocztowa 59 tel./fax (58) ,

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Gdańsk 52, skrytka pocztowa 59 tel./fax (58) , Redakcja: Anna Kacmajor, Agata Sulak Redakcja techniczna: Jacek Foromański Okładka: Studio Graficzne Czarnecki Skład (TEX): Lech Chańko c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN 83-87788-20-1

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! (ss.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo