Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy"

Transkrypt

1 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test P klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict P t ó 1 Pecytaj pniżse yay i ich tłumacenia. Następnie uupełnij kategie dpiednimi słami tabelki. audience beak dn cheat clleague cuise dtted indigestin leftves lan native pitch single tun up undecve aste CZŁOWIEK OSOBOWOŚĆ attentin uaga cnfidence penść siebie make ut umieć (np. cyjeś achanie) md nastój mdy humasty pesnality sbść self-cnfident peny siebie sense f humu pcucie humu tempe tempeament tempeamental ulegający nastjm, ybuchy pjaiać się CZŁOWIEK UBRANIA checked katkę denim dżinsy kpki pattened ysty plain gładki tailed dpasany, syty na miaę DOM empty pusty family hme dm dinny hme dm (dina) huse dm (budynek) fitted dpasany, biny na ymia fixed stały, niemienny, napainy installed ainstalany jcysty, dinny neighbuhd sąsiedt SZKOŁA ściągać cam akuać d ne s best bić c cyjejś mcy have a test mieć spadian lean by heat ucyć się na pamięć make (pgess, mistakes) bić pstępy, błędy etake pdchdić pnnie (d egaminu) ety póbać pnnie evise ptaać eite pepisyać take an exam pystępać (d egaminu) PRACA be in chage f dpiadać a cś klega pacy cut ut apestać, eliminać (np. biukację) un yu n business padić sój łasny intees set up (a cmpany) ałżyć (fimę) tun dn (an ffe) ducić (fetę) ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE clse family bliska dina fste family dina astępca half siste sista pydnia lne dludny, samtny an nly child jedynak stanu lneg ŻYWIENIE bitte gki cuse danie helping dkładka estki (np. biadu) shap sty snack pekąska su kaśny spicy sty ZAKUPY I USŁUGI be in debt być długach b pżycać d kgś lend pżycać kmuś pżycka put aay dłżyć put in płacać take ut ypłacać PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA ejs excusin yciecka flight lt juney pdóż tu yciecka bjada tavel pdóżać vyage pdóż (statkiem)

2 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict KULTURA publicnść cast bsada chapte diał chi chó cme ut ukayać się ( duku) episde dcinek inteval pea set in mieć miejsce (fabuła) sht ujęcie SPORT cuse ple glfe cut kt (tenisy) bisk (d piłki nżnej) ing ing bkseski ink ldisk tack bieżnia ZDROWIE backache ból plecó cnditin stan, kndycja cut dn mniejsać disease chba disde abuenia hay feve kata sienny illness chba niestanść TECHNOLOGIA epsuć się cay ut expeiments pepadać ekspeymenty cut ff dciąć un ut f ycepać się tun n / ff łącyć / yłącyć tun ut kaać się ŚRODOWISKO NATURALNE fssil fuels palia kpalne fumes spaliny landfill ysypisk śmieci litte śmieci ecycling ecykling eneable dnaialne ubbish śmieci dpady PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO be caught ed-handed być łapanym na gącym ucynku black eye pdbite k tun a blind eye pymykać na cś k tajny R g e j s i ę 3 W każdej gup yaó najdź i ykeśl sł, któe nie pasuje d pstałych. A tu landfill vyage excusin B evise cam study cheat C undecve tailed denim dtted D su shap litte bitte E audience sht cast chi W pniżsych daniach ybie i pdkeśl dpiednie pcje. 1 Tell Jhn t ait until they finally tun up / make ut. We decided t take ff / ut quite a lt f mney befe ging n a hliday. 3 Afte thei fight Jey ended up ith a black / ed eye but Hay as taken t hspital. 4 My yunge bthe Jamie is still lne / single but my paents hpe he ll get maied sn. 5 What is yu native / hme tn like?

3 Peed by TCPDF (.tcpdf.g) Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict P ć i c 4 5 Płąc fagmenty dań. Da akńcenia dań stały pdane ddatk i nie pasują d żadneg pcątkó. 1 In the ld days e had t lean a lt We d like t put 3 Althugh e didn t have s much 4 Afte a meal e usually feed u dg 5 Unftunately, e ve un ut Uupełnij każde danie jednym pasującym yaem. A ith the leftves, hich is pbably a bad thing t d. B fm memy hich as vey tiing. C f mney s e can t finish the pject. D in chage f such a lage cmpany. E by heat, hich as s bing. F in cmmn, e enjyed each the s cmpany. G aay enugh t get a bigge ca ne day. 1 Jeemy as ed-handed hen he as tying t b a jeelley shp. My best fiend and I have much in s e undestand each the pefectly. 3 Scientists ty nt t ut expeiments n animals any me. 4 Yu can t tun a eye t he spending mney like that. She is aleady in debt. 5 We had t dn thei ffe because it as vey expensive. S p a ź i d s ę 6 W pniżsych daniach ybie dpiednie pcje. Zanac: A, B, C lub D. 1 I can t bea this dumming nise. Can yu tun this music. a n b ff c up d in My mum emaied and she is pegnant n I am ging t have a siste. a half b lne c fste d single 3 Clive ate fa t much last night. I m nt supised he s suffeing fm n. a cnditin b disde c disease d indigestin 4 Afte eading the fist he decided nt t finish the nvel. a chapte b sht c episde d inteval 5 I ish thee ee me hee e culd g skating in inte. a pitches b inks c ings d tacks 6 We eally u best t help him but he didn t make any pgess anyay. a tk b made c did d had 7 I can t he behaviu it s a mystey t me. a un ut b take ut c cut ut d make ut 8 Afte yeas spent king f smebdy else, I decided t ty and up my n business. a d b set c un d put 9 I uldn t like t mney fm any f my fiends. a b b lend c lan d bing 7 Uupełnij pniżse dania dpiednimi słami utnymi d yaó pdanych naiasach. 1 Hlly is such a pesn. Yu can neve pedict h she s ging t eact. (TEMPER) Wking is necessay hen agents have t get secet infmatin. (COVER) 3 My English teache culdn t ead my essay s I had t it. (WRITE) 4 It s imptant that any eating is diagnsed quickly. (ORDER) 5 I much pefe plain clthes t nes. (PATTERN) 3

4 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test P klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka P t ó 1 Pecytaj uażnie bjaśnienia gamatycne i yknaj ćicenia. A CZASY PRESENT / PERFECT / PAST Uupełnij luki dpiednimi fmami casnikó pdanych naiasach. Pesent Cntinuus (dla sytuacji aplananych pysłści) 1 I m helping my mum tm s I can t see yu. (Jut pmagam mamie, ięc nie mgę się tbą bacyć.) My paents (fly) t Ne Yk next eek. They bked the tickets a lng time ag. (Mi dice lecą pysłym tygdniu d Neg Jku. Zaeeali bilety dan temu.) Pesent Pefect Simple (eultat) / Pesent Pefect Cntinuus (pces) 1 I have itten seveal s this mning but I (nt/send) any yet. (Napisałam paę maili diś an, ale żadneg jesce nie ysłałam.) We have been alking f hus and e need a est n. H lng (yu/ait) f us? (Spaceujemy d ielu gdin i tea ptebujemy dpcąć. Jak dług na nas cekaliście?) Past Simple (ydaenie) / Past Cntinuus (cynnść tająca pesłści) 1 I as king n my cmpute hen it cashed. (Kiedy pacałem py kmputee, epsuł się.) My paents (meet) hile they (k) abad. (Mi dice się pnali, kiedy pacali a ganicą.) Past Simple (ydaenie) / Past Pefect (ceśniejse ydaenie) 1 Paticia anted t get he diving licence befe the end f the yea, but she had fgtten t bk a place n a cuse. (Patycja chciała uyskać pa jady ped kńcem ku, ale apmniała aeeać miejsce na kusie.) I (live) clse t a pl f a fe mnths befe I (decide) t give simming a g. (Już d pau miesięcy mieskałem blisk basenu, anim decydałem się spóbać płyania.) B uld (actin vebs) / used t (actin / state vebs) 1 We used t live in a blck f flats but n e live in u n huse. (Daniej mieskaliśmy blku, ale tea mieskamy e łasnym dmu.) Uaga! W tym daniu nie mżna użyć uld, pnieaż live należy d kategii state vebs. They (spend) evey summe by the sea. (Każde lat spędali nad mem.) C ZDANIA WARUNKOWE TYPU II i III Pecytaj pykłade dania, a następnie dpasuj je d asad amiescnych pd nimi. 1 If yu had stayed in bed lnge, yu uld have ecveed sne. (Gdybyś dłużej stał łóżku, sybciej byś ydiał.) I uldn t take any me phts f mnuments if I ee yu. (Na tim miejscu, nie biłbym już ięcej djęć abytkó.) a Zdań aunkych typu II użyamy, aby pisać sytuacje, któe są bad mał padpdbne lub ęc niemżlie d spełnienia teaźniejsści lub pysłści. b Zdań aunkych typu III użyamy, aby pisać sytuacje, któe dayłyby się pesłści, jeśli stałby tedy spełniny peien aunek. D ish / if nly Pecytaj pykłade dania, a następnie pdkeśl łaście sła pniżsych asadach. Płąc dania 1 asadami a b. 1 I ish / If nly I had his phne numbe ith me n! (Skda, że nie mam py sbie jeg numeu telefnu!) I ish / If nly I hadn t tld him abut my expeiment hen e met last eek. (Skda, że nie piediałam mu mim ekspeymencie, gdy sptkaliśmy się esłym tygdniu.) a P yażeniach typu ish lub if nly użyamy casu Past Simple / Past Pefect, aby pisać sytuację pesłą. b P yażeniach typu ish lub if nly użyamy casu Past Simple / Past Pefect, aby pisać sytuację becną.

5 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka E STRONA BIERNA: have / get sth dne Pecytaj pykłade dania stnie bienej a ich dpiedniki yażeniami have/ get sth dne, a następnie uupełnij asadę, ybieając dpiednią pcje a c. 1 Ou ca ill be checked by a mechanic. = We ill get u ca checked. (Damy samchód d spadenia.) My eyes ae tested nce a yea. = I have my eyes tested nce a yea. (Palam sbie na badanie ku a ku.) 3 Thei mdel edding cake as designed and made by a pfessinal ck. = They had thei edding cake designed and made by a pfessinal ck. (Ich tt eselny był apjektany i pygtany pe pfesjnalneg kuchaa.) Wyażenia have/get sth dne użyamy d pisyania cynnści, któą yknuje dla nas ktś inny. Knstukcja dania: casnik get / have + ecnik + a casnik kńcóką ed b tecia fma casnika c fma -ed casnikó egulanych i tecia fma casnikó nieegulanych F CZASOWNIKI MODALNE: spekulacje dtycące pesłści Uupełnij pniżse dania następującymi casnikami: must, may, can t. 1 It s pssible I left my diay at hme. = I may have left my diay at hme. (Być mże staiłem mój pamiętnik dmu.) I m sue yu didn t tell me abut the paty. = Yu have tld me abut the paty. (Na pen nie móiłeś mi pyjęciu.) 3 It s a pity yu didn t buy thse tickets then. = Yu shuld have bught thse tickets then. (Pinieneś był tedy kupić bilety.) 4 I m sue they caught an ealie bus. = They have caught an ealie bus. (Na pen łapali ceśniejsy autbus.) 5 It s quite pssible Jenny fund a ne flat t ent. = Jenny have fund a ne flat t ent. (Jenny być mże nalała ne mieskanie d ynajęcia.) G KONSTRUKCJE CZASOWNIKOWE let/ make, ask/tell sb t d/nt t d Pecytaj pykłade dania (1 4) a następnie akeśl łaście dpiedi daniach My paents make me clean my m evey Satuday. (Rdice każą mi spątać pkój c sbtę.) Please, let me g t the paty. (Psę, pól mi iść na impeę.) 3 We asked eveybdy t be quiet. (Ppsiliśmy systkich, żeby byli cich.) 4 They tld us nt t g inside the cave. (Piedieli nam, żebyśmy nie chdili d jaskini.) 5 Did yu let he t use / use u cmpute? (Cy pliłeś jej użyć naseg kmputea?) 6 We have aleady tld the kids t get / get eady t g. (Już piedieliśmy diecim, żeby się pygtały d yjścia.) 7 Why ae yu making us d / t d all these execises? (Dlaceg każes nam bić te systkie ćicenia?) 8 The manage has asked sme emplyees pepae / t pepae the dcuments f inspectin. (Kienik ppsił pacnikó aby pygtali dkumenty d inspekcji.) H RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE Pecytaj pniżse yjaśnienia dtycące ecnikó nieplicalnych (uncuntable nuns), a następnie anac łaście pcje pykładych daniach. Recniki nieplicalne t nay substancji, ciecy, gaó lub abstakcyjnych idei. Ot niektóe nich: accmmdatin, mney, funitue, infmatin, taffic, nes, k, tavel. Te ecniki nie mają licby mngiej. Nie staiamy też ped nimi pedimkó a / an. 1 The funitue in all the ms is / ae made f d. (Meble e systkich pkjach są bine dena.) Mney dn t / desn t g n tees. (Pieniąde nie sną na deach.) 3 Accmmdatin have / has been vey expensive. (Zakateanie jest bad dgie.) 4 I m pleased because the nes as / ee vey gd. (Jestem adlna, b iadmści były bad dbe.) I PRZEDIMKI: a / an, the, e aticle (-) Pecytaj asady stsania pedimkó a/an, the lub e aticle ( ), a następnie akeśl łaście dpiedi. 1 Pedimek niekeślny a / an stsujemy tedy, gdy jakiejś sbie lub pedmicie móimy p a piesy. Gdy natmiast tę sbę lub ec spminamy pnnie, użyamy pedimka keślneg the. (Np. My ex-husband has bught a ca. The ca as eally expensive. Mój były mąż kupił (jakiś) samchód. (Ten) samchód był bad dgi.) Pedimek the stsany jest ónież tedy, gdy kntekstu ynika, jaką sbę lub pedmit chdi. (Np. Culd yu clse the

6 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka d, please? Cy mżes amknąć di (te di / te, któe są tate)? 3 W licbie pjedyncej nie stsujemy pedimka ped ecnikami nieplicalnymi, a także ped ięksścią na państ i miast. (England, Wasa ale the UK, the USA). W licbie mngiej pedimka nie staiamy ped ecnikami, gdy danych sbach lub pedmitach móimy p a piesy (np.: We ve gt bicycles f ent. Mamy ey d ypżycenia.) MY FAvuite SPORT I think it s 1 a / the gd idea t d spts utds. I m vey lucky because I live nea the / Baltic sea s it s quite easy f me t d my favuite spt indsufing. In my hme tn thee is 3 a / the indsufing club and e ganise cmpetitins f the membes f 4 a / the club. Next yea e uld like t invite peple fm 5 / the diffeent cunties t cme and cmpete ith us. We hpe t be able t g t 6 the / USA ne day t indsuf thee! J PRZYIMKI: in / n / at Pecytaj pykłade yażenia. Wsta pyimki in, n, at dpiednie luki. 1 the eekend, Chistmas, 4.45 p.m., hme/schl/k, the mment, a paty, the statin Wednesday aftenn, Sunday, 15th August, hliday, the beach, my bithday 3 the mning, 003, August, inte, Oxfd, the futue / past, K ZAIMKI DZIERŻAWCZE Uupełnij luki następującymi yaami: theis, mine, hes. 1 This huse belngs t me. It s. (Ten dm należy d mnie. Jest mój.) That bluse is but she desn t ea it t ften. (Ta bluka jest jej, ale na nie nsi jej byt cęst.) 3 Is that yus des it belng t Saah? (Cy t jest tje, cy należy d Say?) 4 Was that essay his? I thught it as because I sa them king n it tgethe. (Cy t był jeg ypacanie? Myślałam, że był ich, pnieaż idiałam, jak spólnie nad nim pacali.) R g e j s i ę W pniżsych daniach ybie i pdkeśl dpiednie pcje. 1 I uld have texted if yu had given / gave me yu phne numbe. We had sme fd deliveed / deliveing t the paty. 3 My paents asked me t nt dive / nt t dive s fast. 4 If nly I have / had the latest ipad like all my fiends. 5 M Bake had been / has been a teache f 0 yeas befe she became a head teache. 6 I had a geat time in the / Lndn last summe. I hpe t g thee again next yea. 7 That s nt u ca. It must be theis / thei. 8 My husband kns Kenya quite ell because he used t live / uld live thee. 9 Yu must / shuld have tld me that yu ee ging t be late. I as s ied. 10 If I n a millin dllas, I uld / ill buy a villa and a spts ca. 11 Ti ishes he hadn t ffeed / didn t ffe t help Jim in the shp last eekend. 1 Can yu make yu dg t cme / cme just by shuting cme? 3

7 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pstay Tój tening: Gamatyka 3 Pecytaj pniżse dania, a następnie dpied na pytania amiescne pd nimi. 1 The fidge bke dn hile I as cleaning it. Did the fidge beak dn duing the cleaning? YES / NO If Chales had had enugh mney, he uld have bught a camea. Did Chales have enugh mney t buy a camea? YES / NO 3 I ish Gege ee quiet. Is Gege quiet? YES / NO 4 Sheila can t have seen us then. Did Sheila see us? YES / NO 5 The Smiths ill have thei huse decated. Will smebdy cme t decate the Smiths huse? YES / NO P ć i c 4 Uupełnij luki tekście dpiednimi fmami casnikó naiasach. It as summe f 1935 and if Clin 1 (nt / decide) t g back t Suth Afica n a small passenge ship, he uld neve have met a yung lady called Jeanne, h late (becme) his ife. Jeanne 3 (accmpany) he mthe n a cuise, hich 4 (pescibe) by he GP. The passage lasted five six eeks but it as enugh f the yung peple t get t kn each the. By the time they eached Cape Tn, they 5 (fall) in lve ith each the. On the last day f thei juney Clin 6 (cme) up t Jeanne and said, Jeanne, yu 7 (becme) vey special t me. Will yu may me? She said yes and late that yea they 8 (be) maied. Afte Jeanne s death 6 yeas late Clin as still saying t the est f the family, I ish the juney 9 then. (last) lnge because e culd have gt maied thee and 5 Uupełnij pniżse dania dpiednimi yaami. 1 We last ent t UK t yeas ag and eally enjyed it. What ee yu ding Satuday mning? I ang yu seveal times. 3 N, lk. This is my design and that ne is because she did it n the cmpute and I de it n a piece f pape. 4 We ve been bugled! If nly e put the key unde the flept by the d. 5 Will yu me deal ith peple the ay I ant t? Will yu stp telling me hat t d? 6 If she maied Fancesc, she uld have left Bitain f Italy. But she maied Juan instead and left f Spain. 7 The Smiths have tying t find a bigge ca since thei ld ne bke dn. 8 I feel eally upset. Yu have tld me hat had happened t mum. Why didn t yu? 9 Why did yu ask me dn the music? Thee is nbdy hee s I m nt distubing anybdy. 10 They have lived in Kenya all thei lives but they t have a huse in Bitain, t. 4

8 Peed by TCPDF (.tcpdf.g) Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pstay Tój tening: Gamatyka S p a ź i d s ę 7 W pniżsych daniach ybie dpiednie pcje. Zanac A, B, C lub D. 1 The nes usually a big impact n yu. a has b is having c ae having d have Tev f the lcal adi statin f 15 yeas n. a has been king b is king c as king d ks 3 When I as little, I. a neve used t y b uld neve y c as neve ying d had neve ied 4 Befe my fiends came, I all the dishes. a have pepaed b as pepaing c had pepaed d have been pepaing 5 The cuse finishes in June, s I the exams in July it s all aanged aleady. a am taking b ill take c take d uld take 6 Yu have seen Betty in tn she is n hliday abad at the mment. a may nt b can t c shuldn t d needn t 7 The stabeies lk and smell s fesh. They cme staight fm the gaden. a must have b had t c shuld have d uld have 8 If nly e s much mney! We uldn t be in tuble n. a uldn t have spent b didn t spend c hadn t spent d haven t spent 9 Pauline pmised late eve again! a she asn t b t be nt c nt be d nt t be 10 H lng ae yu ging t spend in this time? a UK b the UK c a UK d an UK 11 S, hat happened yu bithday? a ve b in c n d at 1 When I as leaving f hme, a I had stlen my phne b I my phne had stlen c I as stealing my phne d my phne as stlen 13 I ish I my n m. a have b used t have c as having d had 14 Befe the edding I ent t the haidesse and I vey sht. a had my hai cut b cut my hai c had cut my hai d my hai had cut 15 Yu can take yu n cffee, but please leave hee. a u b us c us d e 5

Twój trening: Gramatyka

Twój trening: Gramatyka KARTA PRACY Gimnajum Test Dby stat Klasa 1 Tój tening: Gamatyka P t ó 1 Uupełnij luki dpiednimi fmami casnikó pdanych naiasach. Następnie płąc knstukcje 1 6 ich pisami (a f). 1 Pesent Simple He neve sleeps

Bardziej szczegółowo

Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie drugiej Zakres podstawowy

Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie drugiej Zakres podstawowy Kata acy Skły pnadgimnajalne Test klasie dugiej Zakes pdstay Tój tening: Słuchanie t ó tó słnict następujących diałó: 1 Spt: upaianie sptu, impey spte ańst i spłeceńst: pestępcść Zdie: uay, bjay chób Kultua:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Twój trening: Czytanie

Twój trening: Czytanie KARTA PRACY Gimnajum Test P klasie 2 III.1 Tój tening: Cytanie P t ó s ł a i y a ż e n i a 1 Pecytaj sła i ich tłumacenia. Następnie uupełnij luki yaami amki. sightseeing nickname public ganise und climbing

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

dla początkujących i zaawansowanych

dla początkujących i zaawansowanych Spis treści... 8... 9 1.1. Przedimek określony the... 9 1.2. Przedimek nieokreślony a, an... 12 1.3. Brak przedimka... 15 19 2.1. Liczba mnoga rzeczowników... 19 2.1.1. Rzeczowniki policzalne... 19 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas Czasowniki modalne (modal verbs) Wstęp Do czasowników modalnych naleŝą: can, could, may, might, must, ought to, will, would, shall, should, have to, need, dare, used to. Większość czasowników modalnych

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Kraków r. I ETAP VIII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kraków r. I ETAP VIII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1 Kraków 05.12.2011r. I ETAP VIII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne)

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne) A 1 program nauczania: ADULTS - poziom A 1 Alfabet Liczebniki Przywitanie i pożegnanie Przedmioty codziennego użytku Na lotnisku Zakupy Hotel Kraje i narodowości Jedzenie i napoje Dni tygodnia i miesiące

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Present Perfect - budowa

Present Perfect - budowa Present Perfect - budowa Tworzenie czasu Present Perfect jest trochę bardziej skomplikowane. Czas Present Perfect składa się z następujących elementów: pmiot + have/has + III forma czasownika Najpierw

Bardziej szczegółowo

Twój trening: Gramatyka

Twój trening: Gramatyka KARTA PRACY Gmnjum Test P klse 2 III.1 Tój tenn: Gmtyk P t ó d n e n m t y c n e 1 Uupełnj luk dpednm fmm csnkó pdnych nsch. Nstępne płąc knstukcje 1 7 ch psm ( ). 1 Pesent Smple My fends lys emembe but

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE II EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 1. Organizator Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY . /pieczątka nagłówkowa szkoły/. kod pracy ucznia KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na I etapie konkursu. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie,

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

Ilość punktów możliwych do zdobycia: 60p Minimum do zakwalifikowania do II etapu:48 p

Ilość punktów możliwych do zdobycia: 60p Minimum do zakwalifikowania do II etapu:48 p Tajemnica konkursu do dnia 14.12.2012r. do godziny 14.00 Click On Flyers wojewódzki konkurs z języka angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap I szkolny IX edycja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK ANGIELSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY BENEDYKTA ZAGADNIENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zagadnienia leksykalne. 1. Człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5. OCENA DOBRA Uczeo: Zna i stosuje większośd poznanych wyrazów oraz zwrotów. OCENA DOSTATECZNA Uczeo:

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5. OCENA DOBRA Uczeo: Zna i stosuje większośd poznanych wyrazów oraz zwrotów. OCENA DOSTATECZNA Uczeo: Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5 OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeo: OCENA DOSTATECZNA Uczeo: OCENA DOBRA Uczeo: Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje większośd poznanego słownictwa. Pyta kolegę

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd. Units 13-16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI THE LONDONERS CRAZY DETECTIVES FRIENDS MAGAZINE STORY TIME WONDERFUL WORDS REVISION 4 CULTURE CORNER Środki językowe Umiejętności językowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo