Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Pracy Szkoły ponadgimnazjalne Test Po klasie pierwszej Zakres podstawowy"

Transkrypt

1 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test P klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict P t ó 1 Pecytaj pniżse yay i ich tłumacenia. Następnie uupełnij kategie dpiednimi słami tabelki. audience beak dn cheat clleague cuise dtted indigestin leftves lan native pitch single tun up undecve aste CZŁOWIEK OSOBOWOŚĆ attentin uaga cnfidence penść siebie make ut umieć (np. cyjeś achanie) md nastój mdy humasty pesnality sbść self-cnfident peny siebie sense f humu pcucie humu tempe tempeament tempeamental ulegający nastjm, ybuchy pjaiać się CZŁOWIEK UBRANIA checked katkę denim dżinsy kpki pattened ysty plain gładki tailed dpasany, syty na miaę DOM empty pusty family hme dm dinny hme dm (dina) huse dm (budynek) fitted dpasany, biny na ymia fixed stały, niemienny, napainy installed ainstalany jcysty, dinny neighbuhd sąsiedt SZKOŁA ściągać cam akuać d ne s best bić c cyjejś mcy have a test mieć spadian lean by heat ucyć się na pamięć make (pgess, mistakes) bić pstępy, błędy etake pdchdić pnnie (d egaminu) ety póbać pnnie evise ptaać eite pepisyać take an exam pystępać (d egaminu) PRACA be in chage f dpiadać a cś klega pacy cut ut apestać, eliminać (np. biukację) un yu n business padić sój łasny intees set up (a cmpany) ałżyć (fimę) tun dn (an ffe) ducić (fetę) ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE clse family bliska dina fste family dina astępca half siste sista pydnia lne dludny, samtny an nly child jedynak stanu lneg ŻYWIENIE bitte gki cuse danie helping dkładka estki (np. biadu) shap sty snack pekąska su kaśny spicy sty ZAKUPY I USŁUGI be in debt być długach b pżycać d kgś lend pżycać kmuś pżycka put aay dłżyć put in płacać take ut ypłacać PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA ejs excusin yciecka flight lt juney pdóż tu yciecka bjada tavel pdóżać vyage pdóż (statkiem)

2 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict KULTURA publicnść cast bsada chapte diał chi chó cme ut ukayać się ( duku) episde dcinek inteval pea set in mieć miejsce (fabuła) sht ujęcie SPORT cuse ple glfe cut kt (tenisy) bisk (d piłki nżnej) ing ing bkseski ink ldisk tack bieżnia ZDROWIE backache ból plecó cnditin stan, kndycja cut dn mniejsać disease chba disde abuenia hay feve kata sienny illness chba niestanść TECHNOLOGIA epsuć się cay ut expeiments pepadać ekspeymenty cut ff dciąć un ut f ycepać się tun n / ff łącyć / yłącyć tun ut kaać się ŚRODOWISKO NATURALNE fssil fuels palia kpalne fumes spaliny landfill ysypisk śmieci litte śmieci ecycling ecykling eneable dnaialne ubbish śmieci dpady PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO be caught ed-handed być łapanym na gącym ucynku black eye pdbite k tun a blind eye pymykać na cś k tajny R g e j s i ę 3 W każdej gup yaó najdź i ykeśl sł, któe nie pasuje d pstałych. A tu landfill vyage excusin B evise cam study cheat C undecve tailed denim dtted D su shap litte bitte E audience sht cast chi W pniżsych daniach ybie i pdkeśl dpiednie pcje. 1 Tell Jhn t ait until they finally tun up / make ut. We decided t take ff / ut quite a lt f mney befe ging n a hliday. 3 Afte thei fight Jey ended up ith a black / ed eye but Hay as taken t hspital. 4 My yunge bthe Jamie is still lne / single but my paents hpe he ll get maied sn. 5 What is yu native / hme tn like?

3 Peed by TCPDF (.tcpdf.g) Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Słnict P ć i c 4 5 Płąc fagmenty dań. Da akńcenia dań stały pdane ddatk i nie pasują d żadneg pcątkó. 1 In the ld days e had t lean a lt We d like t put 3 Althugh e didn t have s much 4 Afte a meal e usually feed u dg 5 Unftunately, e ve un ut Uupełnij każde danie jednym pasującym yaem. A ith the leftves, hich is pbably a bad thing t d. B fm memy hich as vey tiing. C f mney s e can t finish the pject. D in chage f such a lage cmpany. E by heat, hich as s bing. F in cmmn, e enjyed each the s cmpany. G aay enugh t get a bigge ca ne day. 1 Jeemy as ed-handed hen he as tying t b a jeelley shp. My best fiend and I have much in s e undestand each the pefectly. 3 Scientists ty nt t ut expeiments n animals any me. 4 Yu can t tun a eye t he spending mney like that. She is aleady in debt. 5 We had t dn thei ffe because it as vey expensive. S p a ź i d s ę 6 W pniżsych daniach ybie dpiednie pcje. Zanac: A, B, C lub D. 1 I can t bea this dumming nise. Can yu tun this music. a n b ff c up d in My mum emaied and she is pegnant n I am ging t have a siste. a half b lne c fste d single 3 Clive ate fa t much last night. I m nt supised he s suffeing fm n. a cnditin b disde c disease d indigestin 4 Afte eading the fist he decided nt t finish the nvel. a chapte b sht c episde d inteval 5 I ish thee ee me hee e culd g skating in inte. a pitches b inks c ings d tacks 6 We eally u best t help him but he didn t make any pgess anyay. a tk b made c did d had 7 I can t he behaviu it s a mystey t me. a un ut b take ut c cut ut d make ut 8 Afte yeas spent king f smebdy else, I decided t ty and up my n business. a d b set c un d put 9 I uldn t like t mney fm any f my fiends. a b b lend c lan d bing 7 Uupełnij pniżse dania dpiednimi słami utnymi d yaó pdanych naiasach. 1 Hlly is such a pesn. Yu can neve pedict h she s ging t eact. (TEMPER) Wking is necessay hen agents have t get secet infmatin. (COVER) 3 My English teache culdn t ead my essay s I had t it. (WRITE) 4 It s imptant that any eating is diagnsed quickly. (ORDER) 5 I much pefe plain clthes t nes. (PATTERN) 3

4 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test P klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka P t ó 1 Pecytaj uażnie bjaśnienia gamatycne i yknaj ćicenia. A CZASY PRESENT / PERFECT / PAST Uupełnij luki dpiednimi fmami casnikó pdanych naiasach. Pesent Cntinuus (dla sytuacji aplananych pysłści) 1 I m helping my mum tm s I can t see yu. (Jut pmagam mamie, ięc nie mgę się tbą bacyć.) My paents (fly) t Ne Yk next eek. They bked the tickets a lng time ag. (Mi dice lecą pysłym tygdniu d Neg Jku. Zaeeali bilety dan temu.) Pesent Pefect Simple (eultat) / Pesent Pefect Cntinuus (pces) 1 I have itten seveal s this mning but I (nt/send) any yet. (Napisałam paę maili diś an, ale żadneg jesce nie ysłałam.) We have been alking f hus and e need a est n. H lng (yu/ait) f us? (Spaceujemy d ielu gdin i tea ptebujemy dpcąć. Jak dług na nas cekaliście?) Past Simple (ydaenie) / Past Cntinuus (cynnść tająca pesłści) 1 I as king n my cmpute hen it cashed. (Kiedy pacałem py kmputee, epsuł się.) My paents (meet) hile they (k) abad. (Mi dice się pnali, kiedy pacali a ganicą.) Past Simple (ydaenie) / Past Pefect (ceśniejse ydaenie) 1 Paticia anted t get he diving licence befe the end f the yea, but she had fgtten t bk a place n a cuse. (Patycja chciała uyskać pa jady ped kńcem ku, ale apmniała aeeać miejsce na kusie.) I (live) clse t a pl f a fe mnths befe I (decide) t give simming a g. (Już d pau miesięcy mieskałem blisk basenu, anim decydałem się spóbać płyania.) B uld (actin vebs) / used t (actin / state vebs) 1 We used t live in a blck f flats but n e live in u n huse. (Daniej mieskaliśmy blku, ale tea mieskamy e łasnym dmu.) Uaga! W tym daniu nie mżna użyć uld, pnieaż live należy d kategii state vebs. They (spend) evey summe by the sea. (Każde lat spędali nad mem.) C ZDANIA WARUNKOWE TYPU II i III Pecytaj pykłade dania, a następnie dpasuj je d asad amiescnych pd nimi. 1 If yu had stayed in bed lnge, yu uld have ecveed sne. (Gdybyś dłużej stał łóżku, sybciej byś ydiał.) I uldn t take any me phts f mnuments if I ee yu. (Na tim miejscu, nie biłbym już ięcej djęć abytkó.) a Zdań aunkych typu II użyamy, aby pisać sytuacje, któe są bad mał padpdbne lub ęc niemżlie d spełnienia teaźniejsści lub pysłści. b Zdań aunkych typu III użyamy, aby pisać sytuacje, któe dayłyby się pesłści, jeśli stałby tedy spełniny peien aunek. D ish / if nly Pecytaj pykłade dania, a następnie pdkeśl łaście sła pniżsych asadach. Płąc dania 1 asadami a b. 1 I ish / If nly I had his phne numbe ith me n! (Skda, że nie mam py sbie jeg numeu telefnu!) I ish / If nly I hadn t tld him abut my expeiment hen e met last eek. (Skda, że nie piediałam mu mim ekspeymencie, gdy sptkaliśmy się esłym tygdniu.) a P yażeniach typu ish lub if nly użyamy casu Past Simple / Past Pefect, aby pisać sytuację pesłą. b P yażeniach typu ish lub if nly użyamy casu Past Simple / Past Pefect, aby pisać sytuację becną.

5 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka E STRONA BIERNA: have / get sth dne Pecytaj pykłade dania stnie bienej a ich dpiedniki yażeniami have/ get sth dne, a następnie uupełnij asadę, ybieając dpiednią pcje a c. 1 Ou ca ill be checked by a mechanic. = We ill get u ca checked. (Damy samchód d spadenia.) My eyes ae tested nce a yea. = I have my eyes tested nce a yea. (Palam sbie na badanie ku a ku.) 3 Thei mdel edding cake as designed and made by a pfessinal ck. = They had thei edding cake designed and made by a pfessinal ck. (Ich tt eselny był apjektany i pygtany pe pfesjnalneg kuchaa.) Wyażenia have/get sth dne użyamy d pisyania cynnści, któą yknuje dla nas ktś inny. Knstukcja dania: casnik get / have + ecnik + a casnik kńcóką ed b tecia fma casnika c fma -ed casnikó egulanych i tecia fma casnikó nieegulanych F CZASOWNIKI MODALNE: spekulacje dtycące pesłści Uupełnij pniżse dania następującymi casnikami: must, may, can t. 1 It s pssible I left my diay at hme. = I may have left my diay at hme. (Być mże staiłem mój pamiętnik dmu.) I m sue yu didn t tell me abut the paty. = Yu have tld me abut the paty. (Na pen nie móiłeś mi pyjęciu.) 3 It s a pity yu didn t buy thse tickets then. = Yu shuld have bught thse tickets then. (Pinieneś był tedy kupić bilety.) 4 I m sue they caught an ealie bus. = They have caught an ealie bus. (Na pen łapali ceśniejsy autbus.) 5 It s quite pssible Jenny fund a ne flat t ent. = Jenny have fund a ne flat t ent. (Jenny być mże nalała ne mieskanie d ynajęcia.) G KONSTRUKCJE CZASOWNIKOWE let/ make, ask/tell sb t d/nt t d Pecytaj pykłade dania (1 4) a następnie akeśl łaście dpiedi daniach My paents make me clean my m evey Satuday. (Rdice każą mi spątać pkój c sbtę.) Please, let me g t the paty. (Psę, pól mi iść na impeę.) 3 We asked eveybdy t be quiet. (Ppsiliśmy systkich, żeby byli cich.) 4 They tld us nt t g inside the cave. (Piedieli nam, żebyśmy nie chdili d jaskini.) 5 Did yu let he t use / use u cmpute? (Cy pliłeś jej użyć naseg kmputea?) 6 We have aleady tld the kids t get / get eady t g. (Już piedieliśmy diecim, żeby się pygtały d yjścia.) 7 Why ae yu making us d / t d all these execises? (Dlaceg każes nam bić te systkie ćicenia?) 8 The manage has asked sme emplyees pepae / t pepae the dcuments f inspectin. (Kienik ppsił pacnikó aby pygtali dkumenty d inspekcji.) H RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE Pecytaj pniżse yjaśnienia dtycące ecnikó nieplicalnych (uncuntable nuns), a następnie anac łaście pcje pykładych daniach. Recniki nieplicalne t nay substancji, ciecy, gaó lub abstakcyjnych idei. Ot niektóe nich: accmmdatin, mney, funitue, infmatin, taffic, nes, k, tavel. Te ecniki nie mają licby mngiej. Nie staiamy też ped nimi pedimkó a / an. 1 The funitue in all the ms is / ae made f d. (Meble e systkich pkjach są bine dena.) Mney dn t / desn t g n tees. (Pieniąde nie sną na deach.) 3 Accmmdatin have / has been vey expensive. (Zakateanie jest bad dgie.) 4 I m pleased because the nes as / ee vey gd. (Jestem adlna, b iadmści były bad dbe.) I PRZEDIMKI: a / an, the, e aticle (-) Pecytaj asady stsania pedimkó a/an, the lub e aticle ( ), a następnie akeśl łaście dpiedi. 1 Pedimek niekeślny a / an stsujemy tedy, gdy jakiejś sbie lub pedmicie móimy p a piesy. Gdy natmiast tę sbę lub ec spminamy pnnie, użyamy pedimka keślneg the. (Np. My ex-husband has bught a ca. The ca as eally expensive. Mój były mąż kupił (jakiś) samchód. (Ten) samchód był bad dgi.) Pedimek the stsany jest ónież tedy, gdy kntekstu ynika, jaką sbę lub pedmit chdi. (Np. Culd yu clse the

6 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pdstay Tój tening: Gamatyka d, please? Cy mżes amknąć di (te di / te, któe są tate)? 3 W licbie pjedyncej nie stsujemy pedimka ped ecnikami nieplicalnymi, a także ped ięksścią na państ i miast. (England, Wasa ale the UK, the USA). W licbie mngiej pedimka nie staiamy ped ecnikami, gdy danych sbach lub pedmitach móimy p a piesy (np.: We ve gt bicycles f ent. Mamy ey d ypżycenia.) MY FAvuite SPORT I think it s 1 a / the gd idea t d spts utds. I m vey lucky because I live nea the / Baltic sea s it s quite easy f me t d my favuite spt indsufing. In my hme tn thee is 3 a / the indsufing club and e ganise cmpetitins f the membes f 4 a / the club. Next yea e uld like t invite peple fm 5 / the diffeent cunties t cme and cmpete ith us. We hpe t be able t g t 6 the / USA ne day t indsuf thee! J PRZYIMKI: in / n / at Pecytaj pykłade yażenia. Wsta pyimki in, n, at dpiednie luki. 1 the eekend, Chistmas, 4.45 p.m., hme/schl/k, the mment, a paty, the statin Wednesday aftenn, Sunday, 15th August, hliday, the beach, my bithday 3 the mning, 003, August, inte, Oxfd, the futue / past, K ZAIMKI DZIERŻAWCZE Uupełnij luki następującymi yaami: theis, mine, hes. 1 This huse belngs t me. It s. (Ten dm należy d mnie. Jest mój.) That bluse is but she desn t ea it t ften. (Ta bluka jest jej, ale na nie nsi jej byt cęst.) 3 Is that yus des it belng t Saah? (Cy t jest tje, cy należy d Say?) 4 Was that essay his? I thught it as because I sa them king n it tgethe. (Cy t był jeg ypacanie? Myślałam, że był ich, pnieaż idiałam, jak spólnie nad nim pacali.) R g e j s i ę W pniżsych daniach ybie i pdkeśl dpiednie pcje. 1 I uld have texted if yu had given / gave me yu phne numbe. We had sme fd deliveed / deliveing t the paty. 3 My paents asked me t nt dive / nt t dive s fast. 4 If nly I have / had the latest ipad like all my fiends. 5 M Bake had been / has been a teache f 0 yeas befe she became a head teache. 6 I had a geat time in the / Lndn last summe. I hpe t g thee again next yea. 7 That s nt u ca. It must be theis / thei. 8 My husband kns Kenya quite ell because he used t live / uld live thee. 9 Yu must / shuld have tld me that yu ee ging t be late. I as s ied. 10 If I n a millin dllas, I uld / ill buy a villa and a spts ca. 11 Ti ishes he hadn t ffeed / didn t ffe t help Jim in the shp last eekend. 1 Can yu make yu dg t cme / cme just by shuting cme? 3

7 Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pstay Tój tening: Gamatyka 3 Pecytaj pniżse dania, a następnie dpied na pytania amiescne pd nimi. 1 The fidge bke dn hile I as cleaning it. Did the fidge beak dn duing the cleaning? YES / NO If Chales had had enugh mney, he uld have bught a camea. Did Chales have enugh mney t buy a camea? YES / NO 3 I ish Gege ee quiet. Is Gege quiet? YES / NO 4 Sheila can t have seen us then. Did Sheila see us? YES / NO 5 The Smiths ill have thei huse decated. Will smebdy cme t decate the Smiths huse? YES / NO P ć i c 4 Uupełnij luki tekście dpiednimi fmami casnikó naiasach. It as summe f 1935 and if Clin 1 (nt / decide) t g back t Suth Afica n a small passenge ship, he uld neve have met a yung lady called Jeanne, h late (becme) his ife. Jeanne 3 (accmpany) he mthe n a cuise, hich 4 (pescibe) by he GP. The passage lasted five six eeks but it as enugh f the yung peple t get t kn each the. By the time they eached Cape Tn, they 5 (fall) in lve ith each the. On the last day f thei juney Clin 6 (cme) up t Jeanne and said, Jeanne, yu 7 (becme) vey special t me. Will yu may me? She said yes and late that yea they 8 (be) maied. Afte Jeanne s death 6 yeas late Clin as still saying t the est f the family, I ish the juney 9 then. (last) lnge because e culd have gt maied thee and 5 Uupełnij pniżse dania dpiednimi yaami. 1 We last ent t UK t yeas ag and eally enjyed it. What ee yu ding Satuday mning? I ang yu seveal times. 3 N, lk. This is my design and that ne is because she did it n the cmpute and I de it n a piece f pape. 4 We ve been bugled! If nly e put the key unde the flept by the d. 5 Will yu me deal ith peple the ay I ant t? Will yu stp telling me hat t d? 6 If she maied Fancesc, she uld have left Bitain f Italy. But she maied Juan instead and left f Spain. 7 The Smiths have tying t find a bigge ca since thei ld ne bke dn. 8 I feel eally upset. Yu have tld me hat had happened t mum. Why didn t yu? 9 Why did yu ask me dn the music? Thee is nbdy hee s I m nt distubing anybdy. 10 They have lived in Kenya all thei lives but they t have a huse in Bitain, t. 4

8 Peed by TCPDF (.tcpdf.g) Kata Pacy Skły pnadgimnajalne Test p klasie piesej Zakes pstay Tój tening: Gamatyka S p a ź i d s ę 7 W pniżsych daniach ybie dpiednie pcje. Zanac A, B, C lub D. 1 The nes usually a big impact n yu. a has b is having c ae having d have Tev f the lcal adi statin f 15 yeas n. a has been king b is king c as king d ks 3 When I as little, I. a neve used t y b uld neve y c as neve ying d had neve ied 4 Befe my fiends came, I all the dishes. a have pepaed b as pepaing c had pepaed d have been pepaing 5 The cuse finishes in June, s I the exams in July it s all aanged aleady. a am taking b ill take c take d uld take 6 Yu have seen Betty in tn she is n hliday abad at the mment. a may nt b can t c shuldn t d needn t 7 The stabeies lk and smell s fesh. They cme staight fm the gaden. a must have b had t c shuld have d uld have 8 If nly e s much mney! We uldn t be in tuble n. a uldn t have spent b didn t spend c hadn t spent d haven t spent 9 Pauline pmised late eve again! a she asn t b t be nt c nt be d nt t be 10 H lng ae yu ging t spend in this time? a UK b the UK c a UK d an UK 11 S, hat happened yu bithday? a ve b in c n d at 1 When I as leaving f hme, a I had stlen my phne b I my phne had stlen c I as stealing my phne d my phne as stlen 13 I ish I my n m. a have b used t have c as having d had 14 Befe the edding I ent t the haidesse and I vey sht. a had my hai cut b cut my hai c had cut my hai d my hai had cut 15 Yu can take yu n cffee, but please leave hee. a u b us c us d e 5

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals)

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) 32. Zastosowanie okresów warunkowych Okresy warunkowe wystêpuj¹ w takich zdaniach, które mówi¹, co by siê sta³o, gdyby. Np. Gdybym by³ bogaty, to bym kupi³

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

Issue No.8 Saturday, 25 June 2011. The Right Stuff

Issue No.8 Saturday, 25 June 2011. The Right Stuff Issue No.8 Saturday, 25 June 2011 The Right Stuff Monika Gorreri, Marek Waglewski, Krzysztof Niznik, Franco Crosta, Pawel Szczygiel, Arek Ciechomski preparing the ammunition for the players As we move

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com At some point, Christ will question me: What have you done with my people? Are they holier because of your ministry? Are they more generous, more loving toward others? In short,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage BUZZWORDS LESSON 1 The Age of rage Road rage. Air rage. E-rage. We seem to live in the age of rage. But why are we in a rage? Why do we fly so easily into a rage? Because we ve become the can t wait generation.

Bardziej szczegółowo

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 Saint Louis Polish R. C. Parish (Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI HONORING OUR PAST AND GROWING TOWARDS OUR FUTURE

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo