Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Cezary Tarczyński Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Grażyna Brocka mgr inż. Alicja Drażba Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Cezary Tarczyński Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z2.06 Rozliczanie kosztów pobytu gościa w zakładzie hotelarskim w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Gotówkowe i bezgotówkowe formy płatności za usługi Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady płatności kartami płatniczymi Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumentacja rozliczania gości w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Procedury wymeldowania gości indywidualnych i grup gości Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 44 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu i ukształtowaniu umiejętności rozliczania kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim oraz stosowania procedur wymeldowania gości indywidualnych i grup gości. Poradnik ten zawiera: 1. Wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. 2. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 3. Cele kształcenia jednostki modułowej. 4. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonywania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. 5. Zestawy pytań, które pomogą sprawdzić Ci, czy opanowałeś podane treści nauczania. 6. Ćwiczenia umożliwiające nabycie umiejętności praktycznych, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnego do realizacji ćwiczenia, sposób wykonania ćwiczenia, wskazówki dotyczące sposobu oceniania Twojej pracy przez nauczyciela. 7. Sprawdzian postępów pozwoli Ci sprawdzić stan swojej wiedzy i zakres umiejętności. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 8. Sprawdzian osiągnięć w rozdziale 5 tego poradnika zamieszczony został przykładowy sprawdzian osiągnięć, który zawiera: instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, zestaw zadań testowych zawierający różnego rodzaju zadania, przykładową kartę odpowiedzi, w której w przeznaczonych miejscach wpisz odpowiedzi na pytania; będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela. Szczególną uwagę zwróć na opanowanie umiejętności: rozliczania kosztów pobytu gościa hotelowego z wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych, korzystania z innych urządzeń przy rozliczaniu gościa hotelowego (czytnik kart, kasa fiskalna itp.). Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z procesem działalności recepcji w zakładzie hotelarskim. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[04].Z2 Działalność recepcji zakładu hotelarskiego 341 [04].Z2.02 Organizacja recepcji zakładu hotelarskiego 341 [04]Z2.01 Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341 [04].Z2.03 Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim 341 [04].Z2.04 Przyjmowanie gości do zakładu hotelarskiego 341 [04].Z2.05 Obsługa gości w zakładzie hotelarskim 341 [04].Z2.06 Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341 [04].Z2.07 Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi z recepcji w części parterowej zakładu hotelarskiego Schemat jednostek modułowych. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wykonywać usługi związane z pobytem gości w hotelu zgodnie z obowiązującymi standardami, organizować usługi dodatkowe na życzenie gości hotelowych, stosować procedury przyjmowania i przekazywania wiadomości gościom hotelowym, stosować procedury przyjmowania i wysyłania korespondencji gości hotelowych, stosować procedury przyjmowania, przechowywania i wydawania depozytów gościom hotelowym, postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki i kultury zawodu, stosować przepisy prawne w działalności hotelarskiej, stosować procedury postępowania z rzeczami znalezionymi i zagubionymi przez gości hotelowych, stosować elementy arytmetyki gospodarczej, wykonywać działania arytmetyczne uproszczonymi metodami, obsługiwać dostępne programy komputerowe, obsługiwać urządzenia znajdujące się w recepcji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: poprowadzić rachunki gości zakładu hotelarskiego, przyjąć należność za wynajmowanie pokoi i inne usługi hotelowe, wystawić faktury VAT za usługi zrealizowane w zakładzie hotelarskim, rozliczyć wpływy za zrealizowane usługi w zakładzie hotelarskim, dokonać korekty nieuzasadnionych obciążeń rachunku, dokonać zwrotu nadpłaconej przez gościa należności, sporządzić dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim, rozliczyć koszty pobytu grup gości w zakładzie hotelarskim, zastosować procedurę wymeldowania gości indywidualnych i grup gości, zrealizować zlecenia gości hotelowych związane z wyjazdem, zastosować program komputerowy do rozliczenia kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim, posłużyć się kasą fiskalną i czytnikiem kart płatniczych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Gotówkowe i bezgotówkowe formy płatności Materiał nauczania Rozliczenia gotówkowe Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. Obrót gotówkowy jest realizowany przez kasjera, który ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych. Wpływy gotówkowe są udokumentowane dowodami źródłowymi (dowody należności gotówkowych ze sprzedaży produktów i usług) lub zastępczym dowodem wpłaty KP-Kasa przyjmie (rys.1) Wypłaty gotówkowe mogą być dokonywane na podstawie dokumentów źródłowych (np.faktury obce, listy płac, pokwitowane przez bank dowody wpłat własnych) lub dokumentu zastępczego KW- Kasa wypłaci (rys.2).dowody kasowe KP są wystawiane przez kasjera w dwóch egzemplarzach i przez niego podpisywane na dowód przyjęcia gotówki. Kasowe dowody źródłowe wypłat, a także dowody KW, powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym przed dokonaniem wypłaty, co potwierdza się datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za dokonanie kontroli.sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty kierownik i główny księgowy jednostki lub osoby przez nich upoważnione. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówkowych powinny być ujęte w Raporcie kasowym- RK (rys.3).raport kasowy sporządza się na koniec każdego dnia. W przypadku gdy liczba wpłat i wypłat nie jest duża można go sporządzać za okres kilku dni. Należy przy tym przestrzegać zasady, iż raport powinien być sporządzony na koniec każdego miesiąca. Do obrotu gotówkowego zaliczamy również płatności dokonywane za pomocą czeku gotówkowego, bądź też wpłat na rachunek wierzyciela. Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy skierowaną do banku dotyczącą wypłacenia przez bank określonej sumy pieniężnej z jego rachunku bankowego, osobie wymienionej na czeku (czek imienny) lub okazicielowi czeku (czek na okaziciela) Czeki (rys.4 i 5) wystawia się na blankietach bankowych, które zawierają następujące elementy: nazwę czek, sumę czekową cyframi i słownie, z zaznaczeniem waluty, bezwarunkowe polecenie wypłaty wpisanej sumy, nawę banku, który ma zapłacić, datę i miejsce wystawienia, podpis wystawcy i ewentualnie jego pieczęć. Do obrotu gotówkowego zalicza się również przekazanie gotówki za pomocą przekazu pocztowego (rys.6). Jest to wygodna forma rozliczeń gotówkowych na odległość. Nadawca wypełnia przekaz i wpłaca gotówkę w urzędzie pocztowym. Adresat otrzymuje pieniądze lub wpływają one na jego rachunek bankowy. Ta forma rozliczeń ma zastosowanie w hotelarstwie, w przypadku gości, którym zabrakło pieniędzy na uregulowanie rachunku za nocleg. Obrót gotówkowy w działalności gastronomiczno hotelarskiej obejmuje: pobieranie należności pieniężnych za prowadzoną na rzecz klientów (konsumentów, gości hotelowych), działalność dotyczącą: 7

9 konsumpcji posiłków i napojów, sprzedaży posiłków i towarów na wynos, wynajmu pokoi noclegowych, świadczenia innych dodatkowych usług, rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, delegacji służbowych i dokonywania przez nich drobnych zakupów, drobne rozliczenia z dostawcami i usługodawcami, odprowadzanie gotówki do banku lub jej pobieranie w banku. Obrót gotówkowy jest realizowany za pośrednictwem kasy lub kas danego przedsiębiorstwa. Są to zwykle pomieszczenia wydzielone, wyposażone w potrzebne urządzenia i odpowiednio zabezpieczone. Do przechowywania gotówki służy kasa pancerna. Również zabezpieczony musi być przewóz gotówki do i z banku. Gotówką regulujemy zwykle niewielkie należności natomiast większe sumy wygodniej jest płacić czekami a wiele zakładów hotelarskich jest wyposażonych w stanowiska wymiany dewiz i przyjmowania czeków i kart płatniczych. Rozliczenia bezgotówkowe Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są za pośrednictwem banku. Do podstawowych ich form należą: polecenie przelewu (rys.7), jest podstawową formą stosowanych rozliczeń bezgotówkowych. Za jej pośrednictwem można dokonywać wszelkich rozliczeń, jeżeli jednostki rozliczające się posiadają rachunki bankowe. Polecenie przelewu polega na zadysponowaniu bankowi przelania określonej kwoty ze swego rachunku bankowego na wskazany inny rachunek bankowy. Wystawia się je na druku bankowym w 4 egzemplarzach (oryginał i 3 kopie), podając dłużnika i wierzyciela, ich rachunki bankowe, kwotę do przelania i tytuł przelewu oraz umieszczając datę, pieczęć i podpisy osób upoważnionych. polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela aby obciążyć określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznać nią rachunek wierzyciela. czek rozrachunkowy stanowi dyspozycje wystawcy czeku dokonania przelewu określonej sumy pieniężnej z rachunku zleceniodawcy na rachunek odbiorcy. Czek ten może być na wniosek wystawcy potwierdzony przez bank, co jest równoznaczne z rezerwacją odpowiedniej kwoty na jego pokrycie. Bank może też gwarantować pokrycie czeku bez względu na stan środków posiadacza rachunku. Dokumentem czeku jest Część B, Część A pozostaje w książeczce czekowej, natomiast Część C czeku bank dołącza do wyciągu z rachunku bankowego wystawcy czeku na dowód realizacji czeku przez trasanta (Bank). Odmianą czeku rozrachunkowego jest czek potwierdzony. Istota czeku potwierdzonego polega na potwierdzeniu możliwości jego realizacji przez bank, który przelewa z rachunku wystawcy odpowiednią kwotę na specjalne konto, zapewniając tym samym środki na realizację czeku. Czeki potwierdzone są wystawiane na ogół na wyższe kwoty i często dla płatności zamiejscowych. Wśród czeków rozrachunkowych wyróżnia się; czeki potwierdzone, gwarantowane i zakreślone. czek podróżny (podróżniczy rys.8), wykorzystywany jest przez turystów, aby nie przewozić gotówki są emitowane w nominałach z góry ustalonych przez banki i realizowane mogą być w bankach, punktach wymiany walut można nimi regulować także należności w hotelach i restauracjach. Po przyjeździe do miejsca docelowego czeki używamy jako środka płatniczego lub wymieniamy na gotówkę. W chwili realizacji czeku składamy na nim swój podpis. Jeżeli podpisy będą zgodne- będziemy mogli dokonać transakcji. Ponieważ czek płatny jest za okazaniem winien być przedłożony w banku do zapłaty w ciągu 10 dni. Wyżej wymienione bezgotówkowe formy płatności mają najczęściej zastosowanie w branży gastronomiczno hotelarskiej natomiast innymi dostępnymi formami obrotu bezgotówkowego nie zajmujemy się gdyż są one poza zakresem czynności recepcji hotelowej, można jedynie nadmienić 8

10 iż do innych form obrotu bezgotówkowego zaliczamy(akredytywę, weksel, rozliczenia saldami i rozliczenia planowe). Przy płatnościach gotówkowych lub bezgotówkowych obowiązują w hotelu pewne procedury, do których należy się stosować: Procedura zapłaty gotówką: wystawienie dokumentu (paragon, faktura)oraz jego fiskalizacja przyjęcie gotówki w PLN wydanie dokumentu potwierdzającego wpłatę oraz wydanie reszty Procedura zapłaty walutą obcą (np. euro lub $): wymiana waluty w kasie walutowej na złote PLN, dalej procedura jak przy zapłacie gotówką. Procedura zapłaty przelewem: wystawienie faktury VAT wg ustalonych w firmie procedur, wystawienie faktury do płatnika z żądaniem zapłaty we wcześniej uzgodnionym terminie, wystawienie dokumentu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jego fiskalizacja w kasie fiskalnej w komputerowym systemie zintegrowanym, Końcowe czynności występujące przy każdej procedurze to: sprawdzenie, czy gość odebrał dokumenty i przypomnienie o zwrocie klucza, zaproponowanie pomocy przy zamówieniu taxi, przywołanie bagażowego oraz pożegnanie gościa słowami: dziękujemy za skorzystanie z usług naszego hotelu, zapraszamy ponownie. Ważną i popularną formą rozliczeń w zakładach hotelarskich są różnego rodzaju karty płatnicze, które zostaną omówione w następnym rozdziale. Rys.1. Kasa przyjmie [6 str.188] 9

11 Rys.2. Kasa wypłaci [6 str.189] 10

12 Rys.3. Raport kasowy [6 str.190] 11

13 Nazwa banku Polecenie zapłaty Suma czekowa Nazwa dokumentu Data i miejsce wystawienia Podpis wystawcy Rys.4. Elementy czeku[7 str.218] Rys.5. Czek gotówkowy [10 Hotelarze.pl] 12

14 Rys. 6. Przekaz pocztowy [3 str.189] Rys. 7. Polecenie przelewu [7 str.221] 13

15 Pytania sprawdzające Rys.8. Czek podróżny [10 Hotelarze.pl ] Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są formy płatności? 2. Na czym polega obrót gotówkowy? 3. Jakie są formy obrotu gotówkowego? 4. Na czym polega obrót bezgotówkowy? 5. Jakie znasz formy obrotu bezgotówkowego? 6. Jakie znasz najczęściej stosowane sposoby rozliczania się gościa hotelowego za pobyt w hotelu? 7. Jakie czynności należy wykonać płacąc gotówką(gość) i przyjmując gotówkę(pracownik)? 8. Jakie czynności należy wykonać płacąc walutą obcą( gość)? 9. Jakie czynności wykonasz płacąc w formie bezgotówkowej(gość) i przyjmując zapłatę w formie bezgotówkowej(pracownik)? 14

16 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wypełnij blankiet czeku gotówkowego (gość), rozlicz zapłatę czekiem gotówkowym (pracownik). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z formą płatności gotówkową (Materiał nauczania pkt.4.1.1), 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji, 4) wypełnić prawidłowo blankiet czeku gotówkowego (gość), 5) przyjąć pieniądze wydać resztę i pokwitować wpłatę (pracownik hotelu), 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: bloczki czeku gotówkowego, długopis, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Wypełnij prawidłowo przekaz pocztowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z formą płatności gotówką (Materiał nauczania pkt ), 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji, 4) wypełnić prawidłowo przekaz pocztowy (gość), 5) przyjąć przekaz pocztowy i dokonać wstępnej rezerwacji (pracownik), 6) wykonać segregację otrzymanego dokumentu (pracownik), 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: druk przekazu pocztowego, długopis, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Wypełnij prawidłowo raport kasowy Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z formą obrotu gotówkowego (Materiał nauczania pkt ), 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 15

17 3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji, 4) wypełnić prawidłowo raport kasowy w oparciu o dokumenty: KP i KW 5) zastosować właściwą segregację dokumentów, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: blankiet raportu kasowego duplikaty dokumentów KP i KW, długopis, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Dokonaj płatności czekiem podróżnym. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z formą obrotu bezgotówkowego (Materiał nauczania pkt ), 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji, 4) wykonać płatność czekiem podróżniczym (gość), 5) potwierdzić prawidłowość i ważność czeku podróżniczego (pracownik), 6) przeliczyć otrzymany czek po obowiązującym kursie na walutę płatności w danym kraju (pracownik), przyjąć czek, wydać resztę i pokwitować wpłatę (pracownik hotelu), 7) zastosować właściwą segregację dokumentów związanych z rozliczeniem kosztów pobytu gościa / gości hotelowych, 8) zastosować procedury grzecznościowe (podziękowanie, pożegnanie gościa hotelowego), 9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 10) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: duplikat czeku podróżnego, foliogram, rzutnik, dokumentacja recepcji, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dokonać płatności czekiem gotówkowym? 2) wypełnić właściwie i zrealizować przekaz pocztowy? 3) dokonać płatności i rozliczenia czekiem rozrachunkowym? 4) zrealizować w sposób właściwy czek podróżny? 5) zastosować procedury płatności gotówką? 6) zastosować procedury płatności formą bezgotówkową? 16

18 4.2. Zasady płatności kartami płatniczymi Materiał nauczania Karty płatnicze Coraz popularniejszą formą płatności staje się karta płatnicza, którą jest kawałek plastiku z wytłoczonymi i kodowanymi elektronicznie informacjami dotyczącymi posiadacza karty. Karta służy do bezgotówkowego dokonywania płatności za towar, usługi i z tytułu innych zobowiązań oraz do pobierania gotówki, a często również z bankomatów, czyli automatów samoczynnie wypłacających gotówkę. W celu dokonania płatności wystarczy okazać kartę i podpisać rachunek, zaś karty mogą być przy transakcji sprawdzane przez urządzenie dekodujące lub specjalne elektroniczne terminale. Z punktu widzenia budowy karty płatniczej karty dzielą się na: embosowane - informacje o karcie takie jak nazwa posiadacza, numer karty, data ważności są wytłoczone na karcie. Obecnie "czyste" karty embosowane są praktycznie niespotykane. Zwykle posiadają również pasek magnetyczny lub chip. karty z paskiem magnetycznym - nośnikiem informacji jest pasek magnetyczny na którym zapisane są na 2 ścieżkach (rzadziej 3) informacje pozwalające na dokonanie transakcji (numer karty, data ważności itd.). Na karcie tego typu nie jest zapisywany numer PIN, służący do autoryzacji transakcji. karty z układem elektronicznym (potocznie zwane kartami chipowymi) - są dużo bezpieczniejsze od kart z paskiem magnetycznym. Większość dostępnych systemów transakcyjnych migruje w stronę kart elektronicznych. Standard obsługi transakcji jest opracowywany przez organizację zrzeszającą największych wydawców kart Europay, Mastercard i Visa (stąd nazwa standardu - EMV). Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo posługiwania się kartami magnetycznymi zapewnia przede wszystkim PIN (Personal Identyfication Number). Umożliwia on uwierzytelnienie osoby posługującej się kartą. Urządzenie realizujące transakcję odczytuje z karty zawarte w niej informacje dotyczące bankuwydawcy karty, numeru rachunku związanego z kartą oraz numeru karty i przesyła je do banku, gdzie serwer generuje na podstawie otrzymanych danych 15-bitową liczbę, która jest szyfrowana za pomocą algorytmu DES przy zastosowaniu tajnego klucza banku. Z otrzymanego w ten sposób szyfrogramu w określony sposób wyznaczana jest wartość PIN, którą porównuje się następnie z wartością wprowadzoną przez użytkownika karty. Większy poziom bezpieczeństwa oferują karty chipowe. Charakteryzują się one bezpieczną kontrolą dostępu, możliwością szyfrowania i deszyfrowania informacji, a także możliwością generowania i weryfikowania podpisów cyfrowych. 17

19 Organizacje wydające karty płatnicze Największe organizacje zajmujące się wydawaniem kart płatniczych na świecie to: Visa International Europay International Diners Club American Express JCB Karta płatnicza Karta płatnicza (ang. payment car) służy do realizacji transakcji bezgotówkowych płatności za towary lub usługi. Regułą już jest, iż banki swoim kartom płatniczym dołączają także funkcje kart bankomatowych, czyli możliwość realizacji w bankomatach wypłat gotówkowych, sprawdzania salda i historii rachunku, zmiany PIN-u karty itp. W zależności od rodzaju karty płatniczej można bezgotówkowymi operacjami płatniczymi bezpośrednio obciążać rachunek bankowy (karta debetowa), bądź dokonywać je "w ciężar" przyznanego limitu zadłużenia (karta obciążeniowa i kredytowa). Karta bankomatowa Z angielskiego ATM card lub cash card. Jest to karta wydawana do rachunku bieżącego, służąca wyłącznie do wypłat gotówki oraz innych operacji dostępnych w bankomacie, takich jak: sprawdzenie salda rachunku, sprawdzenie i wydrukowanie historii transakcji, zmiana PIN-u karty, dokonanie zdefiniowanych przelewów, skorzystanie z funkcji depozytowych. Karta bankomatowa nie posiada funkcji karty płatniczej, dlatego też nie można dokonywać nią transakcji bezgotówkowych (płatności za towary i usługi), z tego powodu większość banków zamiast karty bankomatowych wydaje karty płatnicze z funkcjami kart bankomatowych. Podział kart bankowych Karty bankowe ze względu na ich przeznaczenie można podzielić na: karty bankomatowe, karty płatnicze: debetowe, obciążeniowe, kredytowe. 18

20 Karta obciążeniowa Karta obciążeniowa (ang. charge car) jest to karta płatniczo-bankomatowa wydawana do rachunku bieżącego (ROR). Posiadaczowi karty przyznawany jest przez bank limit wydatków, którym może dysponować przez określony okres, najczęściej miesiąca, realizując transakcje gotówkowe (wypłat z bankomatów lub w oddziałach banków) i bezgotówkowe (płatności za towary i usługi). Wypłaty gotówki z bankomatów zazwyczaj obarczone są stosunkowo wysokimi prowizjami, gdyż głównym przeznaczeniem tej karty są transakcje bezgotówkowe. Spłata karty odbywa się w określonym dniu miesiąca, a jej właściciel zobowiązany jest do pokrycia 100 proc. obciążenia. Bank pobiera dodatkowo pewien procent (najczęściej jest to około 1 proc.) od wykorzystanego limitu jako własną prowizję. Po dokonaniu spłaty w następnym miesiącu można korzystać od nowa z limitu karty w pełnym jego zakresie. Karta debetowa Karta debetowa (ang. debit card) to podstawowa karta płatniczo-bankomatowa wydawana do rachunku bieżącego (ROR), charakteryzująca się tym, iż saldo konta bankowego jest obciążane automatycznie kwotą transakcji w chwili jej wykonania i dotarcia tej informacji do banku. Kartą tą można realizować transakcje wyłącznie do wysokości dostępnego salda na rachunku, a także wyłącznie w ramach przyznanego przez bank dziennego limitu wydatków zazwyczaj dotyczy on operacji gotówkowych (wypłat z bankomatów lub w oddziałach banków) i jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Karta kredytowa Karta kredytowa - (ang. credit card) karta, dla której zazwyczaj nie jest koniecznym posiadanie rachunku bieżącego (ROR) w banku. Jest to najbardziej prestiżowa karta spośród kart płatniczych, o wydaniu, której decyduje bank na podstawie przedłożonych dokumentów o dochodach lub możliwych zabezpieczeniach. Karta ta posiada także funkcje karty bankomatowej - można nią dokonywać wypłat gotówki z bankomatów. Bank przyznaje posiadaczowi karty limit kredytowy w ramach, którego posiadacz może dokonywać transakcji gotówkowych (wypłat z bankomatów lub w oddziałach banków) i bezgotówkowych (płatności za towary i usługi), jednakże w przypadku tych pierwszych transakcji wypłaty obciążone są wysokimi prowizjami (zazwyczaj wyższymi nawet niż przy kartach obciążeniowych), gdyż głównym przeznaczeniem tych kart jest rozliczanie operacji bezgotówkowych. Kartę tą wyróżnia sposób spłaty zadłużenia posiadacz karty sam decyduje, czy spłaca całość jej obciążenia, czy zadłużenie będzie spłacane w miesięcznych oprocentowanych ratach. Spłata karty kredytowej wygląda następująco: można w danym dniu miesiąca spłacić 100 proc. jej zadłużenia, ale nie trzeba. Bank określa nam jedynie minimalną stawkę, jaką mamy spłacić z zadłużenia karty (jest to zazwyczaj 5 10 proc., nie mniej niż 30 PLN), ale to posiadacz karty decyduje, czy spłaca jedynie owe wymagane minimum, całość, czy wybraną przez siebie część zadłużenia, pozostawiając resztę w formie oprocentowanego kredytu. Przy częściowej spłacie zadłużenia w następnym miesiącu możemy korzystać z limitu karty pomniejszonego o niespłaconą kwotę. Spłacając 100 proc. zadłużenia karty kredytowej większość banków nie pobiera żadnej dodatkowej prowizji. Cechy karty płatniczej Wygląd, wymiary i oznaczenia karty płatniczej są ściśle określone według międzynarodowych norm ISO 7810 i Karta ta wykonana jest ze sztywnej folii PVC lub PTG i ma kształt prostokąta o wymiarach 8,5 na 5,4 cm Grubość karty może być różna w zależności od jej typu i wynosi od 0,36 mm do 0,84 mm (rys.9) Na awersie karty znajdują się: cechy systemów (logo, hologram), numer organizacji, numer banku, numer karty, imię i nazwisko posiadacza karty, okres ważności karty, 19

21 oznaczenie zasięgu (krajowa lub międzynarodowa), typ karty, zdjęcie (opcjonalnie). Coraz częściej na awersie karty pojawia się mikroprocesor, który w przyszłości wyprze zapis na pasku magnetycznym. Na rewersie karty znajdują się: pasek magnetyczny (nośnik pamięci z możliwością zapisu danych na 1 do 3 ścieżkach (max 220 znaków), pasek do podpisu (umożliwia trwałe umieszczenie podpisu posiadacza karty na jej powierzchni. Drukowany jest metodą sitodruku), informacja o tym, czyją własnością jest karta i co zrobić w przypadku zagubienia, całodobowy numer telefonu (rys.10). Rys. 9. Wzór karty płatniczej[10 Kartyonline.pl] 20

22 Rys. 10 Elementy karty płatniczej [2 str. 92] Proces rozliczania zaczyna się w momencie zawarcia transakcji, której potwierdzeniem jest dowód sprzedaży wystawiony przez akceptanta (faktura VAT lub paragon). Posiadacz karty płatniczej płaci należność kartą płatniczą wręczając ja akceptantowi. Następnie akceptant wystawia potwierdzenie płatności kartą płatniczą, które przekazuje do centrum rozliczeniowego. Są dwie możliwości przekazania potwierdzenia płatności: 21

23 za pomocą mechanicznej kopiarki inprint nanosi się (odciska) dane z karty płatniczej na potwierdzenie płatności i po podpisaniu przez posiadacza karty wysyła się do centrum rozliczeniowego, poprzez terminal płatniczy, czytnik kart płatniczych (rys.11) przekazywane są dane za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych w formie zbioru elektronicznego; system ten umożliwia automatyczną autoryzację karty (uzyskanie zgody na prowadzenie transakcji) oraz drukuje potwierdzenie płatności kartą płatniczą w dwóch egzemplarzach kopię otrzymuje klient, natomiast oryginał pozostaje w punkcie sprzedaży (hotelu, restauracji, stacji benzynowej, sklepie). Należność pomniejszona o kwotę opłaty za obsługę, przelewana jest przez centrum rozliczeniowe na rachunek bankowy akceptanta. Centrum rozliczeniowe informuje jednocześnie bank emitenta karty o konieczności obciążenia konta posiadacza karty i przelania jej na rzecz centrum rozliczeniowego. Bank - wystawca informuje okaziciela karty o zdjęciu z konta kwoty należności zapłaconej kartą płatniczą. Rozliczanie transakcji za pomocą karty jest jedną z częściej spotykanych form płatności w zakładach hotelarskich, gdyż limity czeków bankowych są nieduże a i wiarygodność klienta jest większa gdyż został on już wcześniej dokładnie zbadany przez bank lub instytucje wydającą kartę kredytową. Recepcjonista przyjmujący zapłatę kartą kredytową powinien wiedzieć jakie karty honoruje jego zakład. Wypełnia kwit sprzedaży i robi na nim odbitkę z karty kredytowej, a gość ją podpisuje. Kiedy recepcjonista jest pewien, że wszystkie formalności zostały zakończone, przekazuje właścicielowi karty kredytowej odpowiednią kopię podpisanego kwitu sprzedaży i rachunek jako pokwitowanie. Celem uzyskania przelewu, druga kopia podpisanego kwitu jest przesyłana do banku lub innej firmy wystawiającej kartę(nie jest to konieczne tylko wtedy, kiedy w momencie transakcji działa komputerowe połączenie między odbiorcą zapłaty a wystawcą karty). Rys. 11 Potwierdzenie płatności kartą płatniczą z użyciem czytnika kart [ 2 str.94] 22

24 Pytania sprawdzające Odpowiadając pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest karta płatnicza? 2. Jakie znasz rodzaje kart płatniczych? 3. Jakie znasz rodzaje kart płatniczych z punktu widzenia ich budowy? 4. Jakie są elementy karty płatniczej? 5. Jakie znasz organizacje wydające karty płatnicze? 6. Jakie urządzenia są niezbędne przy płatności kartą płatniczą? 7. Czy znasz procedury płatności kartą płatniczą? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykonaj płatność kartą płatniczą za pobyt w hotelu Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z procedurą płatności kartą płatniczą (materiał pkt.4.2.1), 3) dokonać płatności kartą płatniczą za pobyt w hotelu (gość),przyjąć zapłatę kartą z zachowaniem wszelkich procedur (pracownik), 4) zastosować procedury grzecznościowe, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: karta płatnicza, czytnik kart, dokumentacja recepcji, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Przedstaw różnice występujące pomiędzy kartami płatniczymi debetowymi, kredytowymi i obciążeniowymi. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z rodzajami kart płatniczych (materiał pkt ), 3) przygotować 3 rodzaje kart płatniczych, 4) dokonać oceny kart ze względu na pełnione przez nie funkcje, 5) wykazać różnice w budowie kart płatniczych, 6) zaprezentować efekty swojej pracy, 7) dokonać oceny ćwiczenia. 23

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat.

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe - kartą płatniczą jest karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza do wypłaty gotówki lub dokonywania

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych PANIE ZAPŁACIŁY GOTÓWKĄ PANI ZAPŁACIŁA KARTĄ PŁATNICZĄ PRACUJĄC ZARABIAMY PIENIĄDZE PIENIĄDZE TRAFIAJĄ DO BANKU BANK WYDAJE KARTY PŁATNICZE

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 62 USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 01-01-2013. 2. Sprzedawca wystawia faktury korygujące do faktur wskazanych w par.2

Chorzów, 01-01-2013. 2. Sprzedawca wystawia faktury korygujące do faktur wskazanych w par.2 R E G U L A M I N F A K T U R O W A N IA Chorzów, 01-01-2013 1 1. Podatnik - firma zwana dalej Sprzedawcą, wystawia faktury dla potrzeb podatku od towarów i usług na podstawie art. 106 Ustawy oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym?

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? od 1996 r. Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? Krok1: Wybór i zakup urządzenia fiskalnego Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Druki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

FAQ - Często zadawane pytania

FAQ - Często zadawane pytania Czym jest przedpłacona Karta Podarunkowa? FAQ - Często zadawane pytania Karta Podarunkowa jest instrumentem płatniczym na okaziciela. Dzięki temu kartę można wręczyć dowolnej osobie, która staje się jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek:., Specjalność:... PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Opracowanie: dr inż. Paweł Skrobanek Wrocław 2006

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Pocztowa Karta Kredytowa

Pocztowa Karta Kredytowa Pocztowa Karta Kredytowa Elementarz Posiadacza karty bezpieczny polski bank Wybierz bezpieczeństwo i wygodę! Przedstawiamy Pocztową Kartę Kredytową praktyczne narzędzie, które ułatwi Ci zarządzanie domowym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Pojęcie i rodzaje bankowych rozliczeń pieniężnych Rozliczenia pieniężne jest to system dokonywanych zapłat w gospodarce. Stanowią rodzaj operacji bankowych pośredniczących,

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu?

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. 1 Jak wygląda zawartość dzisiejszego portfela? źródło: http://blog.szefler.cba.pl/?attachment_id=124

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA PŁATNICZEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA PŁATNICZEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA PŁATNICZEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA PŁATNICZEGO REVO Do wykonywania poszczególnych czynności służą klawisze funkcyjne: anulowanie rozpoczętej transakcji skasowanie ostatniego

Bardziej szczegółowo