Załącznik nr 2 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Wykonawca jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.). 2. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe wykonanie usługi polegającej na umoŝliwieniu zamawiającemu przyjmowania płatności przy uŝyciu elektronicznych kart płatniczych tj. instalacja zestawów POS i szkolenie pracowników, nastąpi w ciągu 2 dni roboczych począwszy od dnia Umowa zostanie zawarta na okres 14 miesięcy począwszy od dnia do r. Wykaz lokalizacji kas przyjmujących płatności przy uŝyciu kart płatniczych : - Centrum kasowe ul. Sukiennice 10 2 stanowiska, - Centrum kasowe pl. Nowy Targ 1/8 5 stanowisk, - ul. G. Zapolskiej 2/4 8 stanowisk, - ul. Kotlarska 41 4 stanowiska, - al. M. Kromera 44 2 stanowiska, - al. Karkonoska 45 1 stanowisko, oraz kasa StraŜy Miejskiej (ul. Gwarna 5/7) - 1 stanowisko. W trakcie obowiązywania umowy w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowych terminali: ilość, lokalizację i termin ich uruchomienia wskaŝe zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do wdroŝenia usługi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o gotowości zainstalowania terminali. Dodatkowa liczba terminali moŝe wynieść nie więcej niŝ 5 szt. Tak więc maksymalna liczba terminali nie przekroczy 28 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe część z nich moŝe być wydzierŝawiona okresowo. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmniejszenia ilości terminali w związku z ewentualnymi zmianami organizacyjnymi występującymi u zamawiającego. Zamawiający poinformuje o powyŝszym Wykonawcę z 60 dniowym wyprzedzeniem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej treści umowy, przy czym przedmiotem tych ustaleń nie będą warunki wynikające ze specyfikacji i oferty wygrywającego. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz polskim prawie. 1

2 4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Obsługi procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz do rozliczania transakcji. Autoryzacja oznacza pytanie za pomocą terminala przesłane od Zamawiającego do Wydawcy karty o zatwierdzenie dokonanej transakcji oraz potwierdzenie posiadania środków przez posiadacza karty na opłacenie transakcji dokonanej za pośrednictwem Wykonawcy, 2) Świadczenia usługi przetwarzania informacji i przekazywania transakcji, 3) Kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywania oszustw, 4) Przetwarzania reklamacji, 5) Obsługi autoryzacji przez telefon w sytuacjach uzgodnionych z Zamawiającym, 6) Przetwarzania i wymiany zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP), 7) WydzierŜawienia urządzeń. 8) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 9) Obsługi instalacji, konfiguracji i utrzymywania w środowisku technicznym istniejącym u Zamawiającego zestawów POS, a takŝe odinstalowania ich w razie konieczności. 5. Wykonawca będzie obsługiwał transakcje dokonane kartami płatniczym wydanymi przez organizacje płatnicze: co najmniej Visa International, MasterCard International. 6. Zamawiający będzie akceptował karty płatnicze przy uŝyciu Terminali POS- z zewnętrznym PIN-padem - podłączonych do lokalnej sieci komputerowej oraz do stacji roboczych pracujących w systemie Windows XP na porcie szeregowym w liczbie 28 sztuk. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe kwot naleŝnych Zamawiającemu z tytułu zrealizowanych płatności w wyniku obowiązywania niniejszej umowy. Przekazanie naleŝności Zamawiającemu tytułem rozliczenia transakcji dokonanych przy uŝyciu kart płatniczych nastąpi w następnym dniu roboczym za poprzedni dzień roboczy i obejmować będzie wszystkie transakcje -przetransmitowane do Wykonawcy ze wszystkich terminali Zamawiającego w danym dniu. 8. Wykonawca, równocześnie z przekazaniem naleŝności, przekaŝe mu w drodze elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej, w formacie MS Excel raport zawierający minimalnie następujące dane o transakcjach: 1) data transakcji, 2) dokładny czas transakcji (godzina, minuta, sekunda), 3) numer karty (część numeru moŝliwa do ujawnienia w raporcie), 4) kod transakcji, 5) kwota transakcji, 6) numer autoryzacji, 7) symbol centrum kasowego, 2

3 8) numer terminala, na którym dokonano transakcji. 9. Z chwilą pobrania obciąŝenia rachunku posiadacza karty powstaje zobowiązanie Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu całkowitej kwoty z dokonanych transakcji. 10. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawiania Wykonawcy transakcji do rozliczenia najszybciej, jak to będzie moŝliwe, w formie i w sposób określony w Umowie. Następnego dnia roboczego po otrzymaniu od Zamawiającego danych transakcji przekazanych z terminali POS wykonawca zobowiązany jest przekazać sumy kwot, o których mowa w ust. 7, nie później niŝ w terminie I sesji ELIXIRU, opiewające na całkowitą kwotę z dokonanych transakcji - na rachunki bankowe wskazane odrębnie dla kaŝdego centrum kasowego Gminy Wrocław oraz odrębnie dla StraŜy Miejskiej. Kwoty te winny stanowić sumę wszystkich transakcji dokonanych kartami w poprzednim dniu roboczym (bez potrącenia prowizji). 11. Transakcje mogą być akceptowane jedynie w PLN. 12. Zamawiający zobowiązuje się do niedopuszczania pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę bądź nie przeszkolonych przez osoby upowaŝnione przez Wykonawcę do przeprowadzania szkoleń, do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych. 13. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia i aktualizacji listy osób u niego zatrudnionych, upowaŝnionych do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych. 14. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania wszelkich określonych przez Wykonawcę procedur akceptacji Kart i bezpieczeństwa transakcji określonych w Umowie oraz załącznikach do Umowy, a w szczególności do nieudostępniania danych o Karcie i jej UŜytkowniku osobom nieuprawnionym oraz do niedopuszczenia do nieprawidłowego uŝycia Karty lub jej skopiowania. 15.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za transakcje, które otrzymały autoryzację w systemie, w tym na bieŝąco aktualizuje rejestr kart zastrzeŝonych, który jest odczytywany w procesie autoryzacji. 16.Zamawiający przekaŝe Wykonawcy numery rachunków bankowych Zamawiającego, w celu przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Usług dla Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający upowaŝni bank, który prowadzi jego rachunek, do udostępnienia Wykonawcy informacji, na temat tego rachunku (z wyłączeniem informacji o obrotach i saldzie rachunku) w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz wymaganym przez Przepisy Prawa. Zakres informacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. PowyŜsze upowaŝnienie Zamawiający przekaŝe Wykonawcy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy. 17.Zamawiający przyjmuje do wiadomości, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do pobierania od Wydawców kart kwoty transakcji przedstawionych do rozliczenia, a takŝe do dokonywania kontroli środków rozliczeniowych dotyczących takich transakcji. 18.W przypadku jakiejkolwiek zmiany dotyczącej Rachunku Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w formie pisemnej w trybie natychmiastowym. 19. Wynagrodzenie zostanie ustalone wg cen jednostkowych za poszczególne elementy realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr... do umowy (formularz ofertowy). 3

4 20. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT za dany miesiąc z podziałem na Gminę Wrocław i StraŜ Miejską - uwzględniając następujące elementy: 1) Opłaty z tytułu prowizji od wartości zrealizowanych operacji dokonanych wpłat na zainstalowanych u Zamawiającego terminalach obejmujących wszystkie Centra kasowe. 2) Opłaty za dzierŝawę terminali zainstalowanych u Zamawiającego. 3) Jednorazowa opłata za zainstalowanie terminali POS. 4) Jednorazowa opłata za przeprowadzenie szkolenia. 5) Faktury zostaną wystawione w ciągu siedmiu dni roboczych następnego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni. Wykonawca udostępni moŝliwość samodzielnej weryfikacji ilości i wartości transakcji dokonanych w kaŝdym dniu miesiąca poprzez dostęp do wglądu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www. Wynagrodzenie za terminale dzierŝawione okresowo zostanie naliczone odpowiednio do terminów dzierŝawy, liczonych od dnia zainstalowania do dnia odinstalowania terminala. W tym przypadku miesięczna opłata za dzierŝawę terminala zostanie podzielona przez ilość dni w miesiącu i zostanie ustalona odpowiednio do ilości dni, w których terminal był uŝytkowany. 21. Wynagrodzenie za dzierŝawę terminala zostanie naliczone od dnia podpisania protokołu odbioru, zgodnie z którym terminal został zainstalowany i oddany do uŝytku osobie przeszkolonej przez Wykonawcę. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 22. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 23. Zamawiający będzie płacił prowizję od łącznej wartości zrealizowanych w danym miesiącu transakcji na wszystkich terminalach Zamawiającego, liczonej jako...% od tej wartości oraz opłatę za dzierŝawę w wysokości miesięcznie... - netto + VAT według obowiązujących przepisów - od kaŝdego zainstalowanego terminala. Zamawiający jednorazowo zapłaci za zainstalowanie terminali i szkolenie pracowników na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 24. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy do informowania o kaŝdej zmianie dotyczącej wysokości obowiązującej obowiązkowej opłaty na rzecz organizacji płatniczych (Visa International, MasterCard International)- na co najmniej 30 dni od wejścia jej w Ŝycie. 25. Zmniejszenie opłaty obowiązkowej na rzecz organizacji płatniczych będzie skutkowało natychmiastowym i odpowiednim (o wysokość zmniejszenia), zmniejszeniem płatnej przez Zamawiającego prowizji od wartości zrealizowanych operacji wpłat, bez moŝliwości wzrostu miesięcznego kosztu dzierŝawy terminali (płatnego przez Zamawiającego). W przeciwnym wypadku Umowa zostanie wypowiedziana przez Zamawiającego. 26. Zwiększenie obowiązkowej opłaty płatnej na rzecz organizacji płatniczych w trakcie trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy moŝe skutkować zwiększeniem prowizji od wartości zrealizowanych operacji wpłat, przy załoŝeniu, Ŝe wysokość zwiększonej prowizji będzie podlegała negocjacji i nie zostanie w całości przerzucona na zamawiającego. Zmiana warunków musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego. Miesięczny koszt dzierŝawy terminali nie ulegnie zmianie. 4

5 27. Dokonanie jakichkolwiek korekt i reklamacji bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym jest niedopuszczalne, korekta nie moŝe być dokonana w taki sposób, iŝ po dokonaniu autoryzacji nie nastąpi przelew środków pobranych od posiadaczy kart. W przypadku zwrotu transakcji Wykonawca zwróci środki pienięŝne na wskazany rachunek bankowy posiadacza karty. 28. Stwierdzone błędy. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania faktur VAT i zestawień transakcji, otrzymanych od Wykonawcy i porównywania ich z wyciągami, jakie Zamawiający otrzymuje z rachunku Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadamiać Wykonawcę na piśmie o wszelkich stwierdzonych błędach. W zawiadomieniu tym uwzględnić naleŝy: (a) nazwę Zamawiającego, numer Zamawiającego nadany przez Wykonawcę (widoczny na fakturze VAT i zestawieniu transakcji) oraz numer rachunku Zamawiającego; (b) kwotę stwierdzonego błędu (w złotych); (c) wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający uwaŝa, Ŝe błąd istnieje oraz przyczynę (jeŝeli jest znana). Wykonawca otrzyma takie zawiadomienie w terminie do czternastu (14) dni od otrzymania przez Zamawiającego dokumentu, w którym Zamawiający stwierdził błąd. Przed upływem czternastu (14) dni po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, Zamawiający nie będzie wnosić Ŝadnych roszczeń przeciwko Wykonawcy o odszkodowanie lub zwrot środków, które zostały w ocenie Zamawiającego utracone w związku ze stwierdzonym błędem. W ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania informacji Wykonawca ma obowiązek zbadać stwierdzony błąd, i dokonać wszelkich niezbędnych korekt oraz udzielić Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie wskazanym w zawiadomieniu. 29. Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z terminala wyłącznie w zakresie przyjmowania płatności z tytułów, z których Zamawiający uzyskuje dochody budŝetu, określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. Nr 80, poz. 526 z 2010 r ze zm.) oraz środków gromadzonych przez Zamawiającego na podstawie innych przepisów. 30. Terminale, wraz z oprogramowaniem stanowią własność Wykonawcy, który zapewni Zamawiającemu usługę serwisu tych urządzeń. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić terminale na kaŝde uzasadnione Ŝądanie Wykonawcy w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty wysłania wezwania do zwrotu, przy czym Wykonawca oświadcza, iŝ nie zaŝąda zwrotu bez uzasadnionej przyczyny, lub w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy bez odrębnego wezwania. Zwrot moŝe nastąpić jedynie w procedurze zwrotu z udziałem pracownika Zamawiającego. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Zamawiający niezwłocznie zapłaci Wykonawcy wszelkie kwoty wynikające z dzierŝawy urządzeń. W przypadku nie zwrócenia terminali w wyŝej wymienionych terminach, Wykonawca ma prawo obciąŝyć Zamawiającego stosowną ceną rynkową za kaŝdy nie zwrócony terminal. 31.Terminale zostaną zainstalowane na terenie placówek Zamawiającego przez Wykonawcę lub osobę przez niego wskazaną. 32. Zamawiający zobowiązuje się do posługiwania się terminalami zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym z zastrzeŝeniem ust Korekta transakcji kartami elektronicznymi. Zamawiający ma prawo złoŝyć wniosek o korektę transakcji kartą elektroniczną w przypadku odkrycia przez Zamawiającego pomyłki powstałej z jego winy, w trakcie sporządzania rozliczenia przez Zamawiającego na koniec dnia. Zamawiający moŝe złoŝyć taki wniosek do Wykonawcy, wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o dokonanie korekty musi odnosić się do rozliczonej transakcji kartą elektroniczną, która jest częściowo lub całkowicie błędna, lub do odrzuconej transakcji, w odniesieniu do której pytanie 5

6 autoryzacyjne zostało wcześniej zaakceptowane określonych przez Strony Umowy. na zasadach i terminach 34.Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. Program szkolenia będzie obejmował w szczególności: 1) włączanie i wyłączanie terminala, 2) wprowadzanie danych transakcji - kod transakcji, kwota, itd., 3) realizacja transakcji, 4) zakres czynności obowiązkowych do wykonania w celu sprawdzenia, czy transakcji dokonuje osoba upowaŝniona, 5) anulowanie transakcji, 6) zachowanie się uŝytkownika w razie awarii terminala, braku autoryzacji, itd. 7) prawidłowe zakończenie danego dnia na terminalu, 8) sposób wydruku i rodzaje raportów moŝliwych do otrzymania na terminalu, 9) wyjaśnienie procedury uzyskiwania wsparcia w ramach świadczenia przez wykonawcę usługi helpdesk. 35.Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w formie papierowej oraz elektronicznej, materiały szkoleniowe zawierające instrukcję obsługi terminala. KaŜdy przeszkolony pracownik otrzyma pisemne poświadczenie odbycia i zaliczenia szkolenia ze wskazaniem jego daty oraz czytelnym podpisem osoby szkolącej upowaŝnionej przez Wykonawcę do jego przeprowadzenia oraz czytelnym podpisem osoby szkolonej wskazanej przez Zamawiającego. Oryginał poświadczenia otrzyma Zamawiający, a jego kopię Wykonawca. we 36. Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie instalacji, reinstalacji terminala: 1) podłączenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie 2) uruchomienie terminala we wskazanym przez Zamawiającego trybie pracy potwierdzenie przez Wykonawcę sprawności działania zainstalowanego terminala, 3) wymiana terminala - nie później niŝ w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (wymiana następuje w identycznym trybie jak pierwsza instalacja - od podłączenia po potwierdzenie sprawności). 37. Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne (usługa typu helpdesk) oraz wymianę terminala w następującym trybie: 1) helpdesk dostępny w godzinach 7:30-17:30, 2) helpdesk dostępny przez telefon Wykonawca wskaŝe tani numer abonencki ( ) oraz poprzez pocztę elektroniczną (dla mniej pilnych spraw - zapytania, wątpliwości, itd.), 3) Wykonawca przydzieli co najmniej jedną osobę jako opiekuna (koordynatora) w kontaktach z Zamawiającym, 4) w razie awarii systemu autoryzacji - Wykonawca niezwłocznie informuje wskazaną osobę u Zamawiającego o awarii i przewidywanym terminie jej usunięcia, w razie braku moŝliwości usunięcia problemu przez telefon - przybycie odpowiednio przygotowanego pracownika serwisu na miejsce awarii, 6

7 5) czas reakcji - nie później niŝ w ciągu 4 godzin od zgłoszenia; czas usunięcia awarii - maksymalnie 24 godziny (naprawa, bądź wymiana terminala). 38.Uzyskanie pozytywnego komunikatu autoryzacji stanowi gwarancję otrzymania środków, przy załoŝeniu, iŝ w przypadku reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji lub sporów co do jakości usług, Zamawiający zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań celem wyjaśnienia reklamacji. 39. Zamawiający nie jest stroną sporu gdy bank- Wydawca Karty nie dokona zapłaty za dokonaną transakcję na rzecz Wykonawcy. 40. Wszystkie spory pomiędzy Zamawiającym a /lub Posiadaczem Karty, dotyczące jakiejkolwiek transakcji będą rozstrzygane pomiędzy Zamawiającym a daną osobą zobowiązaną wobec Zamawiającego lub Posiadaczem Karty. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za takie transakcje lub spory, z wyjątkiem tych, dla których przeprowadzany jest proces Reklamacji, zgodnie z postanowieniami Umowy. 41. Wykonawca nie moŝe odmówić ani wstrzymać lub cofnąć przyjęcia transakcji chyba, Ŝe jest ona realizowana przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej. 42. NiewaŜne potwierdzenia transakcji zachodzą w niŝej wymienionych przypadkach: 1) jeśli podpis na potwierdzeniu transakcji (jeŝeli jest wymagany zgodnie z Umową) nie jest zgodny ze wzorem podpisu na Karcie; 2) jeśli potwierdzenie transakcji jest niekompletne. 43. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do kierowania okresowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem ich przedstawicieli, pytań o informacje niezbędne dla realizacji umowy, w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 44. Rozwiązanie umowy. 1) Umowa moŝe zostać wypowiedziana przez kaŝdą ze Stron za 30- dniowym wypowiedzeniem z waŝnych powodów uniemoŝliwiających jej wykonanie i spowodowanych działaniem drugiej Strony lub w przypadku nie wywiązywania się drugiej Strony z jej obowiązków określonych umową. 2) Rozwiązanie umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej Strony do zaniechania lub podjęcia określonych czynności w wyznaczonym terminie. 3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 45. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, Strony ustalają w postaci kar umownych: 1) w przypadku nieterminowego wykonania obowiązków Wykonawcy związanych z instalacją bądź uruchomieniem terminala i jego eksploatacją, określonych w ust 4 pkt 9, w wysokości 100 zł za kaŝdy dzień opóźnienia, 2) w przypadku nieterminowego przelewu środków na rachunek zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia, 3) w przypadku gdy Wykonawca, swoim działaniem lub zaniechaniem dał podstawę do wypowiedzenia umowy, zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości zł (słownie: sto tysięcy złotych), płatnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 44 pkt 2, 7

8 4) w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania obowiązków Wykonawcy związanych z instalacją bądź uruchomieniem terminala i jego eksploatacją, określonych w ust. 4 pkt 9, w wysokości 100 zł za kaŝdy przypadek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania tych obowiązków. 46. Zapłata kary nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej, w przypadku gdy wysokość poniesionej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy szkody przewyŝsza wartość kary. 47. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 3 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z zawartej umowy, tj... zł. (słownie:...). Zabezpieczenie musi być wniesione na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości. 48. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 49. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 50. Umowa będzie obowiązywać przez okres 14 miesięcy od dnia do Wysokość wszelkich opłat, prowizji płaconych Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SIWZ musi być zgodna ze złoŝoną ofertą i nie moŝe zmienić się w okresie trwania Umowy z zastrzeŝeniem ust. 25 i Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z polskimi przepisami prawa i polskie sądy powszechne będą miały jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub pozostających w związku z niniejszą Umową. 53.W przypadku powstania okoliczności, na mocy przepisów prawa polskiego mających zastosowanie do Wykonawcy i/lub Zamawiającego, bądź decyzji organów administracyjnych, powodujących, Ŝe wykonanie postanowień Umowy będzie niezgodne z prawem, wówczas Strony podejmą działania w celu zmiany Umowy w sposób wymagany dla przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu administracyjnego. 54.Wszelkie zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności w postaci aneksu do umowy, z wyłączeniem zmian: 1) o których mowa ust. 2, 2) w zakresie treści załączników do Umowy, dla skuteczności których wystarczające będą odrębne pisemne ustalenia stron 55.Zmiany do regulaminów stanowiących załączniki do umowy będą dokonywane w trybie w nich opisanych, przy czym Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach przed ich wprowadzeniem w Ŝycie. JeŜeli zmiana regulaminu będzie miała istotny - w ocenie Zamawiającego - wpływ na sposób realizacji umowy i świadczonych na jej podstawie usług, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. 56. Wszystkie zawiadomienia i doręczenia dla waŝności których umowa zastrzega formę pisemną będą wysyłane pocztą poleconą lub faksem, na następujące adresy: Zamawiający: Gmina Wrocław 8

9 Wrocław, Sukiennice 10 tel. 71/ ; 71/ fax: 71/ osoby do kontaktu: Alicja Bogusz/Teresa Dudek ; Wykonawca : ul. tel. fax: Zawiadomienia będą uwaŝane za doręczone: 1) w przypadku faksu z chwilą otrzymania telefonicznego potwierdzenia odbioru, 2) w przypadku listu poleconego z chwilą doręczenia w siedzibie Strony umowy, zgodnie z ust. 58. JednakŜe, jeŝeli zawiadomienie zostanie doręczone po godzinach pracy w dniu roboczym lub w dniu nie będącym dniem roboczym w siedzibie Strony Umowy, będzie ono uwaŝane za doręczone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym takie zawiadomienie zostało faktycznie doręczone w siedzibie Strony umowy. Takie zawiadomienie będzie nieodwołalne, chyba Ŝe zawiera oczywisty błąd i wówczas będzie odwołalne w zakresie tego błędu. 59.Zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania Umowy mogą być dokonywane wyłącznie przez wysłanie i doręczenie adresatowi listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 60. Zawiadomienia dotyczące usług świadczonych na rzecz jednostek Zamawiającego będą przekazywane osobom upowaŝnionym do kontaktu wymienionym w ust Zamawiający uzaleŝnia wydanie zgody na uŝywanie przez Wykonawcę symboliki Wrocławia w celach marketingowych od wcześniejszego uzgodnienia treści i formy tych materiałów z Zamawiającym, przy czym Zamawiający przedstawi uzasadnienie decyzji odmownej. 62. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden będzie dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. DEFINICJE: Transakcja: pojedyncze dokonanie zapłaty kartą płatniczą w placówkach Zamawiającego Karta: oznacza Kartę płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia Prawo bankowe wydaną przez organizacje płatnicze: Visa International, MasterCard International. Kod Autoryzacji: oznacza kod lub numer referencyjny przesłany Zamawiajacemu przez Wydawcę lub działającą w jego imieniu Organizację płatniczą, będący odpowiedzią na pytanie autoryzacyjne. 9

10 PIN: oznacza numer identyfikacji osobistej, wykorzystywany przy dokonywaniu transakcji Kartą. PIN-pad: oznacza bezpieczne urządzenie z klawiaturą alfanumeryczną, zwenętrzne lub wbudowane w Terminal, dostarczane i instalowane przez Wykonawcę, i za pośrednictwem którego UŜytkownik Karty moŝe potwierdzić dokonanie transakcji przy uŝyciu Karty poprzez wprowadzenie numeru PIN. Posiadacz Karty: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jakikolwiek inny podmiot, która / który jest właścicielem lub współwłaścicielem rachunku, do którego została wydana Karta. Posiadacz Karty będący osobą fizyczną moŝe być jednocześnie UŜytkownikiem Karty. Potwierdzenie transakcji: oznacza zapis w formie papierowej lub w formie elektronicznej dokumentujący wpłatę pieniędzy na rachunek Zamawiajacego przez UŜytkownika Karty z uŝyciem Karty. Terminal POS: oznacza stacjonarne lub przenośne elektroniczne urządzenie do akceptacji Kart, wykorzystujące łącza telekomunikacyjne do połączenia z systemem informatycznym Wykonawcy. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych oznacza Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U ) z późniejszymi zmianami. UŜytkownik Karty: osoba fizyczna, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty, upowaŝniona przez Posiadacza Karty do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Karty Transakcji przy wykorzystaniu tej Karty. Wydawca Karty: oznacza instytucję finansową lub inny uprawniony Podmiot, który wydał Kartę. 10

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA Umowa zawarta w dniu... 2010 r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT - U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH......

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH...... PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto zwaną dalej Zamawiającym,a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. nr RIOŚ.272.7...2013

UMOWA. nr RIOŚ.272.7...2013 UMOWA nr RIOŚ.272.7...2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Sporządzona w dniu w Jabłonce, 34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1 pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców ZP/PN/42/2011/WIN/2

Do Wykonawców ZP/PN/42/2011/WIN/2 Do Wykonawców Wrocław, 07.04.2011 r. ZP/PN/42/2011/WIN/2 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. Usługa transmisji na łączach światłowodowych w relacji od ul. Strzegomskiej 148 ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /11 UMOWA NR.

WZP/WO/U /11 UMOWA NR. PROJEKT UMOWY UMOWA NR. Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 1400944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4 Zał. nr 4 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ...

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ... Załącznik nr 5 MUP.PKIII.371-94/13 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:... reprezentowanym przez: - osobę uprawnioną, zwanym dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. a Gminą Lublin

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA NR...

Załącznik nr 2 UMOWA NR... Załącznik nr 2 UMOWA NR... Zawarta w dniu:. r. pomiędzy: Miasto Czeladźul. Katowicka 45 41-250 Czeladź NIP 6252448720 Przedszkole Publiczne nr 7 im.bajkowej Przygody z siedzibą w Czeladzi 41-250, ul. Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

uŝytkowanych przez Poczta Polska S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie

uŝytkowanych przez Poczta Polska S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Numer sprawy: CIOR1/84/2010/ORZ Umowa nr... Załącznik Nr 3 do DIWZ W Z Ó R zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą...

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą... UMOWA NR... zawarta w dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą.

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą. UMOWA Projekt Zawarta w Ciepielowie w dniu... 2009 r. pomiędzy: Urzędem Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów reprezentowanym przez: P. Artura Szewczyka Wójta Gminy Ciepielów zwanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.2.2013 zawarta w dniu.. 2013 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 11 do siwz UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2008 roku r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Kupującym,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne (wzór)

Postanowienia umowne (wzór) Postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu.2013 r. w Katowicach, pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA (projekt) Załącznik nr 4 W dniu. w Częstochowie pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą 42 200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, NIP 573-011-67-75, REGON 000001494, zwaną w

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Michałem Kiełsznią z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. zał. nr 3 do SIWZ

UMOWA wzór. zał. nr 3 do SIWZ UMOWA wzór zał. nr 3 do SIWZ o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo