Załącznik nr 2 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Wykonawca jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.). 2. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe wykonanie usługi polegającej na umoŝliwieniu zamawiającemu przyjmowania płatności przy uŝyciu elektronicznych kart płatniczych tj. instalacja zestawów POS i szkolenie pracowników, nastąpi w ciągu 2 dni roboczych począwszy od dnia Umowa zostanie zawarta na okres 14 miesięcy począwszy od dnia do r. Wykaz lokalizacji kas przyjmujących płatności przy uŝyciu kart płatniczych : - Centrum kasowe ul. Sukiennice 10 2 stanowiska, - Centrum kasowe pl. Nowy Targ 1/8 5 stanowisk, - ul. G. Zapolskiej 2/4 8 stanowisk, - ul. Kotlarska 41 4 stanowiska, - al. M. Kromera 44 2 stanowiska, - al. Karkonoska 45 1 stanowisko, oraz kasa StraŜy Miejskiej (ul. Gwarna 5/7) - 1 stanowisko. W trakcie obowiązywania umowy w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowych terminali: ilość, lokalizację i termin ich uruchomienia wskaŝe zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do wdroŝenia usługi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o gotowości zainstalowania terminali. Dodatkowa liczba terminali moŝe wynieść nie więcej niŝ 5 szt. Tak więc maksymalna liczba terminali nie przekroczy 28 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe część z nich moŝe być wydzierŝawiona okresowo. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmniejszenia ilości terminali w związku z ewentualnymi zmianami organizacyjnymi występującymi u zamawiającego. Zamawiający poinformuje o powyŝszym Wykonawcę z 60 dniowym wyprzedzeniem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej treści umowy, przy czym przedmiotem tych ustaleń nie będą warunki wynikające ze specyfikacji i oferty wygrywającego. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz polskim prawie. 1

2 4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Obsługi procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz do rozliczania transakcji. Autoryzacja oznacza pytanie za pomocą terminala przesłane od Zamawiającego do Wydawcy karty o zatwierdzenie dokonanej transakcji oraz potwierdzenie posiadania środków przez posiadacza karty na opłacenie transakcji dokonanej za pośrednictwem Wykonawcy, 2) Świadczenia usługi przetwarzania informacji i przekazywania transakcji, 3) Kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywania oszustw, 4) Przetwarzania reklamacji, 5) Obsługi autoryzacji przez telefon w sytuacjach uzgodnionych z Zamawiającym, 6) Przetwarzania i wymiany zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP), 7) WydzierŜawienia urządzeń. 8) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 9) Obsługi instalacji, konfiguracji i utrzymywania w środowisku technicznym istniejącym u Zamawiającego zestawów POS, a takŝe odinstalowania ich w razie konieczności. 5. Wykonawca będzie obsługiwał transakcje dokonane kartami płatniczym wydanymi przez organizacje płatnicze: co najmniej Visa International, MasterCard International. 6. Zamawiający będzie akceptował karty płatnicze przy uŝyciu Terminali POS- z zewnętrznym PIN-padem - podłączonych do lokalnej sieci komputerowej oraz do stacji roboczych pracujących w systemie Windows XP na porcie szeregowym w liczbie 28 sztuk. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe kwot naleŝnych Zamawiającemu z tytułu zrealizowanych płatności w wyniku obowiązywania niniejszej umowy. Przekazanie naleŝności Zamawiającemu tytułem rozliczenia transakcji dokonanych przy uŝyciu kart płatniczych nastąpi w następnym dniu roboczym za poprzedni dzień roboczy i obejmować będzie wszystkie transakcje -przetransmitowane do Wykonawcy ze wszystkich terminali Zamawiającego w danym dniu. 8. Wykonawca, równocześnie z przekazaniem naleŝności, przekaŝe mu w drodze elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej, w formacie MS Excel raport zawierający minimalnie następujące dane o transakcjach: 1) data transakcji, 2) dokładny czas transakcji (godzina, minuta, sekunda), 3) numer karty (część numeru moŝliwa do ujawnienia w raporcie), 4) kod transakcji, 5) kwota transakcji, 6) numer autoryzacji, 7) symbol centrum kasowego, 2

3 8) numer terminala, na którym dokonano transakcji. 9. Z chwilą pobrania obciąŝenia rachunku posiadacza karty powstaje zobowiązanie Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu całkowitej kwoty z dokonanych transakcji. 10. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawiania Wykonawcy transakcji do rozliczenia najszybciej, jak to będzie moŝliwe, w formie i w sposób określony w Umowie. Następnego dnia roboczego po otrzymaniu od Zamawiającego danych transakcji przekazanych z terminali POS wykonawca zobowiązany jest przekazać sumy kwot, o których mowa w ust. 7, nie później niŝ w terminie I sesji ELIXIRU, opiewające na całkowitą kwotę z dokonanych transakcji - na rachunki bankowe wskazane odrębnie dla kaŝdego centrum kasowego Gminy Wrocław oraz odrębnie dla StraŜy Miejskiej. Kwoty te winny stanowić sumę wszystkich transakcji dokonanych kartami w poprzednim dniu roboczym (bez potrącenia prowizji). 11. Transakcje mogą być akceptowane jedynie w PLN. 12. Zamawiający zobowiązuje się do niedopuszczania pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę bądź nie przeszkolonych przez osoby upowaŝnione przez Wykonawcę do przeprowadzania szkoleń, do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych. 13. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia i aktualizacji listy osób u niego zatrudnionych, upowaŝnionych do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych. 14. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania wszelkich określonych przez Wykonawcę procedur akceptacji Kart i bezpieczeństwa transakcji określonych w Umowie oraz załącznikach do Umowy, a w szczególności do nieudostępniania danych o Karcie i jej UŜytkowniku osobom nieuprawnionym oraz do niedopuszczenia do nieprawidłowego uŝycia Karty lub jej skopiowania. 15.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za transakcje, które otrzymały autoryzację w systemie, w tym na bieŝąco aktualizuje rejestr kart zastrzeŝonych, który jest odczytywany w procesie autoryzacji. 16.Zamawiający przekaŝe Wykonawcy numery rachunków bankowych Zamawiającego, w celu przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Usług dla Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający upowaŝni bank, który prowadzi jego rachunek, do udostępnienia Wykonawcy informacji, na temat tego rachunku (z wyłączeniem informacji o obrotach i saldzie rachunku) w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz wymaganym przez Przepisy Prawa. Zakres informacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. PowyŜsze upowaŝnienie Zamawiający przekaŝe Wykonawcy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy. 17.Zamawiający przyjmuje do wiadomości, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do pobierania od Wydawców kart kwoty transakcji przedstawionych do rozliczenia, a takŝe do dokonywania kontroli środków rozliczeniowych dotyczących takich transakcji. 18.W przypadku jakiejkolwiek zmiany dotyczącej Rachunku Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w formie pisemnej w trybie natychmiastowym. 19. Wynagrodzenie zostanie ustalone wg cen jednostkowych za poszczególne elementy realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr... do umowy (formularz ofertowy). 3

4 20. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT za dany miesiąc z podziałem na Gminę Wrocław i StraŜ Miejską - uwzględniając następujące elementy: 1) Opłaty z tytułu prowizji od wartości zrealizowanych operacji dokonanych wpłat na zainstalowanych u Zamawiającego terminalach obejmujących wszystkie Centra kasowe. 2) Opłaty za dzierŝawę terminali zainstalowanych u Zamawiającego. 3) Jednorazowa opłata za zainstalowanie terminali POS. 4) Jednorazowa opłata za przeprowadzenie szkolenia. 5) Faktury zostaną wystawione w ciągu siedmiu dni roboczych następnego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni. Wykonawca udostępni moŝliwość samodzielnej weryfikacji ilości i wartości transakcji dokonanych w kaŝdym dniu miesiąca poprzez dostęp do wglądu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www. Wynagrodzenie za terminale dzierŝawione okresowo zostanie naliczone odpowiednio do terminów dzierŝawy, liczonych od dnia zainstalowania do dnia odinstalowania terminala. W tym przypadku miesięczna opłata za dzierŝawę terminala zostanie podzielona przez ilość dni w miesiącu i zostanie ustalona odpowiednio do ilości dni, w których terminal był uŝytkowany. 21. Wynagrodzenie za dzierŝawę terminala zostanie naliczone od dnia podpisania protokołu odbioru, zgodnie z którym terminal został zainstalowany i oddany do uŝytku osobie przeszkolonej przez Wykonawcę. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 22. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 23. Zamawiający będzie płacił prowizję od łącznej wartości zrealizowanych w danym miesiącu transakcji na wszystkich terminalach Zamawiającego, liczonej jako...% od tej wartości oraz opłatę za dzierŝawę w wysokości miesięcznie... - netto + VAT według obowiązujących przepisów - od kaŝdego zainstalowanego terminala. Zamawiający jednorazowo zapłaci za zainstalowanie terminali i szkolenie pracowników na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 24. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy do informowania o kaŝdej zmianie dotyczącej wysokości obowiązującej obowiązkowej opłaty na rzecz organizacji płatniczych (Visa International, MasterCard International)- na co najmniej 30 dni od wejścia jej w Ŝycie. 25. Zmniejszenie opłaty obowiązkowej na rzecz organizacji płatniczych będzie skutkowało natychmiastowym i odpowiednim (o wysokość zmniejszenia), zmniejszeniem płatnej przez Zamawiającego prowizji od wartości zrealizowanych operacji wpłat, bez moŝliwości wzrostu miesięcznego kosztu dzierŝawy terminali (płatnego przez Zamawiającego). W przeciwnym wypadku Umowa zostanie wypowiedziana przez Zamawiającego. 26. Zwiększenie obowiązkowej opłaty płatnej na rzecz organizacji płatniczych w trakcie trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy moŝe skutkować zwiększeniem prowizji od wartości zrealizowanych operacji wpłat, przy załoŝeniu, Ŝe wysokość zwiększonej prowizji będzie podlegała negocjacji i nie zostanie w całości przerzucona na zamawiającego. Zmiana warunków musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego. Miesięczny koszt dzierŝawy terminali nie ulegnie zmianie. 4

5 27. Dokonanie jakichkolwiek korekt i reklamacji bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym jest niedopuszczalne, korekta nie moŝe być dokonana w taki sposób, iŝ po dokonaniu autoryzacji nie nastąpi przelew środków pobranych od posiadaczy kart. W przypadku zwrotu transakcji Wykonawca zwróci środki pienięŝne na wskazany rachunek bankowy posiadacza karty. 28. Stwierdzone błędy. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania faktur VAT i zestawień transakcji, otrzymanych od Wykonawcy i porównywania ich z wyciągami, jakie Zamawiający otrzymuje z rachunku Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadamiać Wykonawcę na piśmie o wszelkich stwierdzonych błędach. W zawiadomieniu tym uwzględnić naleŝy: (a) nazwę Zamawiającego, numer Zamawiającego nadany przez Wykonawcę (widoczny na fakturze VAT i zestawieniu transakcji) oraz numer rachunku Zamawiającego; (b) kwotę stwierdzonego błędu (w złotych); (c) wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający uwaŝa, Ŝe błąd istnieje oraz przyczynę (jeŝeli jest znana). Wykonawca otrzyma takie zawiadomienie w terminie do czternastu (14) dni od otrzymania przez Zamawiającego dokumentu, w którym Zamawiający stwierdził błąd. Przed upływem czternastu (14) dni po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, Zamawiający nie będzie wnosić Ŝadnych roszczeń przeciwko Wykonawcy o odszkodowanie lub zwrot środków, które zostały w ocenie Zamawiającego utracone w związku ze stwierdzonym błędem. W ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania informacji Wykonawca ma obowiązek zbadać stwierdzony błąd, i dokonać wszelkich niezbędnych korekt oraz udzielić Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie wskazanym w zawiadomieniu. 29. Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z terminala wyłącznie w zakresie przyjmowania płatności z tytułów, z których Zamawiający uzyskuje dochody budŝetu, określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. Nr 80, poz. 526 z 2010 r ze zm.) oraz środków gromadzonych przez Zamawiającego na podstawie innych przepisów. 30. Terminale, wraz z oprogramowaniem stanowią własność Wykonawcy, który zapewni Zamawiającemu usługę serwisu tych urządzeń. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić terminale na kaŝde uzasadnione Ŝądanie Wykonawcy w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty wysłania wezwania do zwrotu, przy czym Wykonawca oświadcza, iŝ nie zaŝąda zwrotu bez uzasadnionej przyczyny, lub w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy bez odrębnego wezwania. Zwrot moŝe nastąpić jedynie w procedurze zwrotu z udziałem pracownika Zamawiającego. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Zamawiający niezwłocznie zapłaci Wykonawcy wszelkie kwoty wynikające z dzierŝawy urządzeń. W przypadku nie zwrócenia terminali w wyŝej wymienionych terminach, Wykonawca ma prawo obciąŝyć Zamawiającego stosowną ceną rynkową za kaŝdy nie zwrócony terminal. 31.Terminale zostaną zainstalowane na terenie placówek Zamawiającego przez Wykonawcę lub osobę przez niego wskazaną. 32. Zamawiający zobowiązuje się do posługiwania się terminalami zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym z zastrzeŝeniem ust Korekta transakcji kartami elektronicznymi. Zamawiający ma prawo złoŝyć wniosek o korektę transakcji kartą elektroniczną w przypadku odkrycia przez Zamawiającego pomyłki powstałej z jego winy, w trakcie sporządzania rozliczenia przez Zamawiającego na koniec dnia. Zamawiający moŝe złoŝyć taki wniosek do Wykonawcy, wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o dokonanie korekty musi odnosić się do rozliczonej transakcji kartą elektroniczną, która jest częściowo lub całkowicie błędna, lub do odrzuconej transakcji, w odniesieniu do której pytanie 5

6 autoryzacyjne zostało wcześniej zaakceptowane określonych przez Strony Umowy. na zasadach i terminach 34.Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. Program szkolenia będzie obejmował w szczególności: 1) włączanie i wyłączanie terminala, 2) wprowadzanie danych transakcji - kod transakcji, kwota, itd., 3) realizacja transakcji, 4) zakres czynności obowiązkowych do wykonania w celu sprawdzenia, czy transakcji dokonuje osoba upowaŝniona, 5) anulowanie transakcji, 6) zachowanie się uŝytkownika w razie awarii terminala, braku autoryzacji, itd. 7) prawidłowe zakończenie danego dnia na terminalu, 8) sposób wydruku i rodzaje raportów moŝliwych do otrzymania na terminalu, 9) wyjaśnienie procedury uzyskiwania wsparcia w ramach świadczenia przez wykonawcę usługi helpdesk. 35.Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w formie papierowej oraz elektronicznej, materiały szkoleniowe zawierające instrukcję obsługi terminala. KaŜdy przeszkolony pracownik otrzyma pisemne poświadczenie odbycia i zaliczenia szkolenia ze wskazaniem jego daty oraz czytelnym podpisem osoby szkolącej upowaŝnionej przez Wykonawcę do jego przeprowadzenia oraz czytelnym podpisem osoby szkolonej wskazanej przez Zamawiającego. Oryginał poświadczenia otrzyma Zamawiający, a jego kopię Wykonawca. we 36. Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie instalacji, reinstalacji terminala: 1) podłączenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie 2) uruchomienie terminala we wskazanym przez Zamawiającego trybie pracy potwierdzenie przez Wykonawcę sprawności działania zainstalowanego terminala, 3) wymiana terminala - nie później niŝ w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (wymiana następuje w identycznym trybie jak pierwsza instalacja - od podłączenia po potwierdzenie sprawności). 37. Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne (usługa typu helpdesk) oraz wymianę terminala w następującym trybie: 1) helpdesk dostępny w godzinach 7:30-17:30, 2) helpdesk dostępny przez telefon Wykonawca wskaŝe tani numer abonencki ( ) oraz poprzez pocztę elektroniczną (dla mniej pilnych spraw - zapytania, wątpliwości, itd.), 3) Wykonawca przydzieli co najmniej jedną osobę jako opiekuna (koordynatora) w kontaktach z Zamawiającym, 4) w razie awarii systemu autoryzacji - Wykonawca niezwłocznie informuje wskazaną osobę u Zamawiającego o awarii i przewidywanym terminie jej usunięcia, w razie braku moŝliwości usunięcia problemu przez telefon - przybycie odpowiednio przygotowanego pracownika serwisu na miejsce awarii, 6

7 5) czas reakcji - nie później niŝ w ciągu 4 godzin od zgłoszenia; czas usunięcia awarii - maksymalnie 24 godziny (naprawa, bądź wymiana terminala). 38.Uzyskanie pozytywnego komunikatu autoryzacji stanowi gwarancję otrzymania środków, przy załoŝeniu, iŝ w przypadku reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji lub sporów co do jakości usług, Zamawiający zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań celem wyjaśnienia reklamacji. 39. Zamawiający nie jest stroną sporu gdy bank- Wydawca Karty nie dokona zapłaty za dokonaną transakcję na rzecz Wykonawcy. 40. Wszystkie spory pomiędzy Zamawiającym a /lub Posiadaczem Karty, dotyczące jakiejkolwiek transakcji będą rozstrzygane pomiędzy Zamawiającym a daną osobą zobowiązaną wobec Zamawiającego lub Posiadaczem Karty. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za takie transakcje lub spory, z wyjątkiem tych, dla których przeprowadzany jest proces Reklamacji, zgodnie z postanowieniami Umowy. 41. Wykonawca nie moŝe odmówić ani wstrzymać lub cofnąć przyjęcia transakcji chyba, Ŝe jest ona realizowana przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej. 42. NiewaŜne potwierdzenia transakcji zachodzą w niŝej wymienionych przypadkach: 1) jeśli podpis na potwierdzeniu transakcji (jeŝeli jest wymagany zgodnie z Umową) nie jest zgodny ze wzorem podpisu na Karcie; 2) jeśli potwierdzenie transakcji jest niekompletne. 43. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do kierowania okresowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem ich przedstawicieli, pytań o informacje niezbędne dla realizacji umowy, w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 44. Rozwiązanie umowy. 1) Umowa moŝe zostać wypowiedziana przez kaŝdą ze Stron za 30- dniowym wypowiedzeniem z waŝnych powodów uniemoŝliwiających jej wykonanie i spowodowanych działaniem drugiej Strony lub w przypadku nie wywiązywania się drugiej Strony z jej obowiązków określonych umową. 2) Rozwiązanie umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej Strony do zaniechania lub podjęcia określonych czynności w wyznaczonym terminie. 3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 45. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, Strony ustalają w postaci kar umownych: 1) w przypadku nieterminowego wykonania obowiązków Wykonawcy związanych z instalacją bądź uruchomieniem terminala i jego eksploatacją, określonych w ust 4 pkt 9, w wysokości 100 zł za kaŝdy dzień opóźnienia, 2) w przypadku nieterminowego przelewu środków na rachunek zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia, 3) w przypadku gdy Wykonawca, swoim działaniem lub zaniechaniem dał podstawę do wypowiedzenia umowy, zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości zł (słownie: sto tysięcy złotych), płatnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 44 pkt 2, 7

8 4) w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania obowiązków Wykonawcy związanych z instalacją bądź uruchomieniem terminala i jego eksploatacją, określonych w ust. 4 pkt 9, w wysokości 100 zł za kaŝdy przypadek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania tych obowiązków. 46. Zapłata kary nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej, w przypadku gdy wysokość poniesionej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy szkody przewyŝsza wartość kary. 47. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 3 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z zawartej umowy, tj... zł. (słownie:...). Zabezpieczenie musi być wniesione na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości. 48. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 49. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 50. Umowa będzie obowiązywać przez okres 14 miesięcy od dnia do Wysokość wszelkich opłat, prowizji płaconych Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SIWZ musi być zgodna ze złoŝoną ofertą i nie moŝe zmienić się w okresie trwania Umowy z zastrzeŝeniem ust. 25 i Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z polskimi przepisami prawa i polskie sądy powszechne będą miały jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub pozostających w związku z niniejszą Umową. 53.W przypadku powstania okoliczności, na mocy przepisów prawa polskiego mających zastosowanie do Wykonawcy i/lub Zamawiającego, bądź decyzji organów administracyjnych, powodujących, Ŝe wykonanie postanowień Umowy będzie niezgodne z prawem, wówczas Strony podejmą działania w celu zmiany Umowy w sposób wymagany dla przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu administracyjnego. 54.Wszelkie zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności w postaci aneksu do umowy, z wyłączeniem zmian: 1) o których mowa ust. 2, 2) w zakresie treści załączników do Umowy, dla skuteczności których wystarczające będą odrębne pisemne ustalenia stron 55.Zmiany do regulaminów stanowiących załączniki do umowy będą dokonywane w trybie w nich opisanych, przy czym Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach przed ich wprowadzeniem w Ŝycie. JeŜeli zmiana regulaminu będzie miała istotny - w ocenie Zamawiającego - wpływ na sposób realizacji umowy i świadczonych na jej podstawie usług, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. 56. Wszystkie zawiadomienia i doręczenia dla waŝności których umowa zastrzega formę pisemną będą wysyłane pocztą poleconą lub faksem, na następujące adresy: Zamawiający: Gmina Wrocław 8

9 Wrocław, Sukiennice 10 tel. 71/ ; 71/ fax: 71/ osoby do kontaktu: Alicja Bogusz/Teresa Dudek ; Wykonawca : ul. tel. fax: Zawiadomienia będą uwaŝane za doręczone: 1) w przypadku faksu z chwilą otrzymania telefonicznego potwierdzenia odbioru, 2) w przypadku listu poleconego z chwilą doręczenia w siedzibie Strony umowy, zgodnie z ust. 58. JednakŜe, jeŝeli zawiadomienie zostanie doręczone po godzinach pracy w dniu roboczym lub w dniu nie będącym dniem roboczym w siedzibie Strony Umowy, będzie ono uwaŝane za doręczone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym takie zawiadomienie zostało faktycznie doręczone w siedzibie Strony umowy. Takie zawiadomienie będzie nieodwołalne, chyba Ŝe zawiera oczywisty błąd i wówczas będzie odwołalne w zakresie tego błędu. 59.Zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania Umowy mogą być dokonywane wyłącznie przez wysłanie i doręczenie adresatowi listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 60. Zawiadomienia dotyczące usług świadczonych na rzecz jednostek Zamawiającego będą przekazywane osobom upowaŝnionym do kontaktu wymienionym w ust Zamawiający uzaleŝnia wydanie zgody na uŝywanie przez Wykonawcę symboliki Wrocławia w celach marketingowych od wcześniejszego uzgodnienia treści i formy tych materiałów z Zamawiającym, przy czym Zamawiający przedstawi uzasadnienie decyzji odmownej. 62. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden będzie dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. DEFINICJE: Transakcja: pojedyncze dokonanie zapłaty kartą płatniczą w placówkach Zamawiającego Karta: oznacza Kartę płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia Prawo bankowe wydaną przez organizacje płatnicze: Visa International, MasterCard International. Kod Autoryzacji: oznacza kod lub numer referencyjny przesłany Zamawiajacemu przez Wydawcę lub działającą w jego imieniu Organizację płatniczą, będący odpowiedzią na pytanie autoryzacyjne. 9

10 PIN: oznacza numer identyfikacji osobistej, wykorzystywany przy dokonywaniu transakcji Kartą. PIN-pad: oznacza bezpieczne urządzenie z klawiaturą alfanumeryczną, zwenętrzne lub wbudowane w Terminal, dostarczane i instalowane przez Wykonawcę, i za pośrednictwem którego UŜytkownik Karty moŝe potwierdzić dokonanie transakcji przy uŝyciu Karty poprzez wprowadzenie numeru PIN. Posiadacz Karty: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jakikolwiek inny podmiot, która / który jest właścicielem lub współwłaścicielem rachunku, do którego została wydana Karta. Posiadacz Karty będący osobą fizyczną moŝe być jednocześnie UŜytkownikiem Karty. Potwierdzenie transakcji: oznacza zapis w formie papierowej lub w formie elektronicznej dokumentujący wpłatę pieniędzy na rachunek Zamawiajacego przez UŜytkownika Karty z uŝyciem Karty. Terminal POS: oznacza stacjonarne lub przenośne elektroniczne urządzenie do akceptacji Kart, wykorzystujące łącza telekomunikacyjne do połączenia z systemem informatycznym Wykonawcy. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych oznacza Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U ) z późniejszymi zmianami. UŜytkownik Karty: osoba fizyczna, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty, upowaŝniona przez Posiadacza Karty do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Karty Transakcji przy wykorzystaniu tej Karty. Wydawca Karty: oznacza instytucję finansową lub inny uprawniony Podmiot, który wydał Kartę. 10

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo