DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA"

Transkrypt

1 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok akademicki 2010/2011 1

2 Studia stacjonarne Prawo studiów stacjonarne 15 egzamin 2 Cele nauczania: rozumienia zasad demokratycznego państwa prawnego; rozumienia istoty podstawowych działów prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości; samodzielnego korzystania ze źródeł prawa. Opis przedmiotu: Zakres teorii państwa i prawa. Pojęcie państwa i jego formy. Demokracja, suwerenność, praworządność. Pojęcie: normy i przepisu prawnego (aktu normatywnego, wykładni, stanowienia i stosowania prawa oraz jego obowiązywania), prawa konstytucyjnego (zasady ustrojowe, kompetencje Sejmu i Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów) oraz prawa administracyjnego, karnego i cywilnego. Program wykładów: Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Podstawowa aparatura pojęciowa. Norma postępowania: wypowiedź dyrektywalna i jej rodzaje, norma postępowania, obowiązywanie normy, normy prawne, rodzaje norm prawnych, inne znaczenia słów prawo i norma. Język prawa: język prawny i język prawniczy, charakterystyka języka tekstów prawnych, rodzaje przepisów prawnych. Proces tworzenia prawa. Akty normatywne: pojęcie aktu normatywnego, budowa aktu normatywnego. Rodzaje aktów normatywnych: konstytucja, ustawa i akty o mocy ustawy, akty wykonawcze i inne akty podstawowe, akty powszechnie obowiązujące a akty o charakterze wewnętrznym, powiązania miedzy aktami normatywnymi, akty normatywne Unii Europejskiej. Zaliczenie przedmiotu. 1. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznań 2005; 2. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Materiały do ćwiczeń, red. M.Dybowski, Poznań 2003 Literatura uzupełniająca: 1. J.Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Ars boni et aequi, Poznań 2000; 2. T.Stawecki, p.winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa 2003; 3. J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Kraków 2002; 4. Akty prawne: Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia 2

3 Prawo studiów stacjonarne 30 Zaliczenie z oceną 4 Cele nauczania: rozumienia zasad demokratycznego państwa prawnego; rozumienia istoty podstawowych działów prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości; samodzielnego korzystania ze źródeł prawa. Opis przedmiotu: Zakres teorii państwa i prawa. Pojęcie państwa i jego formy. Demokracja, suwerenność, praworządność. Pojęcie: normy i przepisu prawnego (aktu normatywnego, wykładni, stanowienia i stosowania prawa oraz jego obowiązywania), prawa konstytucyjnego (zasady ustrojowe, kompetencje Sejmu i Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów) oraz prawa administracyjnego, karnego i cywilnego. Program ćwiczeń: Obowiązywanie prawa: pojęcie obowiązywania, wejście aktu normatywnego w życie, eliminowanie aktów normatywnych z systemu, terytorialny i podmiotowy aspekt obowiązywania prawa. Znajomość prawa: ogłoszenie aktu normatywnego, dzienniki urzędowe, inne formy przekazywania informacji o prawie, Ignorantia iuris nocet nia przepisów prawnych: pojęcie wykładni, zadania wykładni, fazy wykładni, rodzaje dyrektyw wykładni, wnioskowania prawnicze. Stosowanie prawa: pojęcie stosowania prawa, etapy stosowania prawa, typy stosowania prawa, zakres swobody podejmowania decyzji, ustalanie faktów. Realizowanie i przestrzeganie prawa: pojęcie realizowania i przestrzegania normy, czynniki wpływające na przestrzeganie normy, rodzaje sankcji, warunki efektywności sankcji, postawy wobec prawa. System prawa: pojęcie systemu prawa, systemy civil law i common law, prawo krajowe, prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, formalne cechy systemu prawa (zupełność i spójność), podzbiory w systemie prawa. Gałęzie prawa. Podmioty prawa: pojęcie podmiotu prawa, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, osoby prawne. Sytuacje prawne: pojęcie sytuacji prawnej, podstawowe sytuacje prawne, pochodne sytuacje prawne (uprawnienie i kompetencja), złożone sytuacje prawne, prawo przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym, prawa człowieka i obywatela. Stosunek prawny: Stosunek faktyczny a stosunek tetyczny, stosunek prawny, podmiot, przedmiot i treść stosunku prawnego, powstawanie stosunków prawnych. Zawody prawnicze. Kolokwium. 1. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznań 2005; 2. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Materiały do ćwiczeń, red. M.Dybowski, Poznań J.Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Ars boni et aequi, Poznań 2000; 4. T.Stawecki, p.winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa 2003; 5. J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Kraków 2002; 6. Akty prawne: Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia 3

4 Filozofia studiów stacjonarne 30 egzamin 3 Cele nauczania: ukazanie znaczenia filozofii jako dziedziny wiedzy w perspektywie historycznej; zwrócenie uwagi na doniosłość problematyki filozoficznej dla dziejów kultury; zaznajomienie z wybranymi kierunkami myśli filozoficznej, podstawowymi jej pojęciami i zagadnieniami Opis przedmiotu: Opis przedmiotu: czym jest filozofia; klasyczne działy filozofii (zachodniej); historia filozofii i jej okresy; greckie początki filozofii; Tales i poszukiwanie zasady świata; Platon i nauka o ideach; Arystoteles i pojęcie substancji; Anzelma z Canterbury sposób ujęcia relacji wiedzawiara religijna; Kartezjusza sceptycyzm metodyczny i dualizm dusza-ciało; D. Hume a krytyka pojęć przyczynowości i substancji; I. Kanta tzw. przewrót kopernikański w filozofii; A. Comte a filozofia pozytywna; wybrane kierunki filozofii współczesnej: marksizm, pragmatyzm, fenomenologia, brytyjska filozofia analityczna, egzystencjalizm; uwagi na temat stosunku filozofii do nauk szczegółowych i do religii Program wykładów: Czym jest filozofia; klasyczne działy filozofii (zachodniej); historia filozofii i jej okresy; greckie początki filozofii Tales i poszukiwanie zasady świata Platon i nauka o ideach Arystoteles i pojęcie substancji Anzelma z Canterbury sposób ujęcia relacji wiedza-wiara religijna Kartezjusza sceptycyzm metodyczny i dualizm dusza-ciało D. Hume a krytyka pojęć przyczynowości i substancji Kanta tzw. przewrót kopernikański w filozofii Comte a filozofia pozytywna Wybrane kierunki filozofii współczesnej: marksizm, pragmatyzm, fenomenologia, brytyjska filozofia analityczna, egzystencjalizm Uwagi na temat stosunku filozofii do nauk szczegółowych i do religii 1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii (w trzech tomach), Warszawa 1978 (liczne wydania: podręcznik obowiązkowy) 2. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa

5 Historia Polski XX wieku studiów stacjonarne 30 zaliczenie 3 Cele nauczania: zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami z zakresu historii Polski XX wieku; kształcenie umiejętności: krytycznej analizy tekstów źródłowych, obiektywnej oceny faktów i wydarzeń historycznych, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, korzystania z literatury naukowej, pisania prac naukowych. Opis przedmiotu: przedmiot obejmuje zarys dziejów politycznych Polski w XX wieku. W programie uwzględniono wybrane zagadnienia z I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego, wojny i okupacja oraz okresu PRL i III Rzeczypospolitej. Tematyka wykładów: Sytuacja na ziemiach polskich przed wybuchem I wojny światowej Sprawa polska w I wojnie światowej II Rzeczpospolita społeczeństwo, gospodarka, kultura Przemiany polityczno ustrojowe w II Rzeczypospolitej Polityka okupantów na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej Stosunki polsko radzieckie w latach Podziemie polityczno wojskowe w okupowanej Polsce Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach Źródła kryzysów społeczno politycznych w Polsce po II wojnie światowej Opozycja polityczna w PRL Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 r. 1. Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, t. I-II, Kraków Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski , Warszawa Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski , Warszawa Roszkowski W., Historia Polski , Warszawa 1994, wyd. 3 rozszerzone. 5

6 Historia Polski XX wieku studiów stacjonarne 30 Zaliczenie z oceną 3 Cele nauczania: zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami z zakresu historii Polski XX wieku; kształcenie umiejętności: krytycznej analizy tekstów źródłowych, obiektywnej oceny faktów i wydarzeń historycznych, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, korzystania z literatury naukowej, pisania prac naukowych. Opis przedmiotu: przedmiot obejmuje zarys dziejów politycznych Polski w XX wieku. W programie uwzględniono wybrane zagadnienia z I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego, wojny i okupacja oraz okresu PRL i III Rzeczypospolitej. Tematyka ćwiczeń : Odbudowa niepodległego państwa polskiego w latach Konstytucje II Rzeczypospolitej ( analiza tekstów źródłowych ) Stronnictwa i partie polityczne II Rzeczypospolitej Wybitni politycy II Rzeczypospolitej Rząd polski na emigracji w latach Skład personalny, główne kierunki działalności, pozycja na arenie międzynarodowej Spór wokół Powstania Warszawskiego System władzy w Polsce w okresie stalinowskim Polityka kulturalna w okresie PRL Rok przełom czy kontynuacja? Wydarzenia marcowe 1968 r. Następstwa wydarzeń grudniowych 1970 r. Życie polityczne i umysłowe na emigracji po II wojnie światowej Polska w latach Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, t. I-II, Kraków Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski , Warszawa Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski , Warszawa Roszkowski W., Historia Polski , Warszawa 1994, wyd. 3 rozszerzone. 6

7 Socjologia studiów stacjonarne 30 zaliczenie 2 Cele nauczania: Zapoznanie studentów z obszarem pojęć i teorii dotyczących faktów, procesów społecznych, kształtowanie konstruktywnego podejścia do rzeczywistości społecznej, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z informacjami w formie statystyk oraz umożliwienie właściwego diagnozowania sytuacji, problemów społecznych oraz prawidłowego formułowania kontaktów międzyludzkich. Opis przedmiotu: Historia rozwoju myśli socjologicznej. Źródła i etapy rozwoju socjologii. Narodziny i rozwój socjologii - August Comte głównym twórcą socjologii. Badania i kierunki socjologiczne przełomu XIX i XX wieku. Współczesna socjologia jako nauka. Podstawy teorii socjologicznej. Istota teorii socjologicznej. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Podział socjologii i jej obszary badawcze. Funkcje socjologii. Narzędzia badawcze socjologii. Metodologia nauk społecznych. Style uprawiania socjologii. Fenomen życia społecznego. Pojęcie życia społecznego, ładu społecznego, procesu społecznego. Analiza społeczeństwa. Kultura i jej wpływ na życie społeczne. Pojęcie kultury. Składniki kultury. Różnorodność kulturowa. Subkultury podkultury. Mechanizmy oddziaływania kultury na życie społeczne. Kultura masowa. Globalizacja a kultura. Osobowość a społeczeństwo. Pojęcie osobowości i czynniki konstytuujące osobowość. Socjalizacja i jej fazy. Integracja elementów osobowości. Mechanizmy integrujące i dezintegrujące osobowość. Typy osobowości. Konformizm. Pojęcie, struktura, cechy postawy. Procesy społeczne. Procesy przekształcające rzeczywistość społeczną. Analiza ważniejszych procesów społecznych. Religijność społeczeństwa polskiego w świetle badań socjologicznych. 1. St. Kosiński, Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, N, Warszawa 1989; 2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1993; 3. J. Turowski, Socjologia; Wielkie struktury społeczne, KUL, Lublin 1999; 4. A.Giddens, Socjologia, Warszawa 2004; 5. P. Sztompka, Socjologia, Warszawa 2005; 6. M. Marody, Zmiana czy stagnacja, Warszawa 2004; 7. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badan społecznych, Katowice 2005; 8. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004; 9. CH. Frankfurt Nachmiast, D. Nachmiast, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001; J. Brzeziński, L. Witkowski, Edukacja wobec zmiany społecznej, Poznań Toruń 1994; 10. Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007; 11. J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009; 7

8 Ekonomia studiów stacjonarne 15 zaliczenie 30 Zaliczenie z oceną 3 Cele nauczania: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi mechanizmami dotyczącymi funkcjonowania gospodarki jako całości. W części obejmującej mikroekonomię powinni poznać odpowiedź na pytania związane m.in. ze współzależnością popytu i podaży, ustanawianiem cen oraz wpływem poszczególnych podmiotów występujących w gospodarce na całokształt zagadnień obejmujących mikroekonomię. W części dotyczącej makroekonomii główny nacisk położony został na produkt krajowy brutto, budżet państwa, bilans płatniczy, bezrobocie, inflację i cykl koniunkturalny. Opis przedmiotu: Podział ekonomii na mikroekonomię i makroekonomię. Podmioty wchodzące w zakres mikroekonomii. Prawo popytu i podaży. Elastyczność popytu. Efektywność prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo koszty i utarg przedsiębiorstwa. Formy konkurencji na rynku, konkurencja doskonała a konkurencja niedoskonała. Produkt krajowy brutto. Teoretyczne ujęcie bilansu płatniczego. Dochody i wydatki budżetu państwa. Kurs walutowy i jego znaczenie w makroekonomii. Pojęcie i znaczenie bezrobocia dla gospodarki. Inflacja powstawanie, rodzaje i skutki dla gospodarki. Cykl koniunkturalny w gospodarce. 1. Balicki W., Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006; 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia (t. I II), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003; 3. Czarny B., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998; 4. Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007; 5. Makro- i mikroekonomia, Podstawy prawne, pod red. S. Marciniaka, Wydawnictwo Naukowe N, Warszawa. 6. Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004; 7. Poborski M., Start do ekonomii, Kielce 1994; 8. Smith P., Begg D., Ekonomia, Zbiór zadań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001; 9. Skawińska E., Sobiech K. G., Nawrot K. A., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

9 Nauka o komunikowaniu studiów stacjonarne 30 2 Cele nauczania: Wprowadzenie do wiedzy o komunikowaniu. Wstęp do historii i teorii komunikowania. Rozwój procesów komunikacji społecznej od pisma i druku do rozwoju komunikacji opartej na nowych mediach, z dyktatem audiowizualności. Opis przedmiotu: Rola komunikowania w życiu społecznym. Definicje, zakres i zasięg komunikowania. Początki i rozwój komunikacji społecznej. Środki i formy komunikowania się ludzi. Nadawca i odbiorca wzajemne relacje i typy kompetencji komunikacyjnych. Czynniki warunkujące akt komunikacji i skuteczność komunikowania. Kultura, cywilizacja, informacja wzajemne relacje i ich wpływ na relacje człowiek człowiek; człowiek świat; społeczeństwo media. Wstęp do semiotyki. Rozumienie pojęć: semiotyka, semantyka, znak, symbol, komunikat, tekst, kod. Typologie znaków i wybrane klasyfikacje kodów. Pojęcie analizy strukturalnej. Publiczność naukowa, literacka, nowa publiczność i publiczność kultury jutra. 1. Ecco Umberto, Pejzaż semiotyczny, Warszawa Goban-Klas Tomasz, Cywilizacja medialna, Warszawa Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa Milewska Hanna, Sztuka porozumiewania się. Rola mediów, Warszawa Morreale S.P., Spitzberg B H, Barge JK, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa Część I: Podstawy komunikacji. 9

10 Nauka o komunikowaniu studiów stacjonarne 30 Zaliczenie z oceną 1 Cele nauczania: Zapoznanie się z modelami procesu komunikowania ze szczególnym uwzględnieniem ich stosowania w relacjach interpersonalnych. Podstawy etycznej komunikacji. Manipulacja aktem komunikacji. Ukazanie zjawisk, które od XIX stulecia, aż do ponowoczesnej cywilizacji zachodniej kształtowały i zmieniały kompetencje komunikacyjne społeczeństwa. Wprowadzenie do komunikacji medialnej przez pryzmat zmieniających się potrzeb człowieka i możliwości technologicznych. Poznanie cech i języka mediów skorelowanych z techniką, a zwłaszcza najnowszych mediów cyfrowych, celem zrozumienia spektrum komunikacyjnego człowieka przełomu XX i XXI wieku. Opis przedmiotu: Modele procesu komunikowania. Prezentacje multimedialne wybranych modeli komunikacji. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej. Dyskusja o właściwych formach komunikacji międzyludzkiej i formach prowadzących do nieprawidłowości. Etyka komunikacji międzyludzkiej (reguły komunikacji; problem manipulacji). Referaty/prezentacje na podstawie wybranych tekstów dziedzinowych. Zagadnienia tzw. cywilizacji medialnej, czyli przemiany w środowisku komunikacyjnym społeczeństwa przemysłowego, społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa sieci. Formy i możliwości komunikowania przez pryzmat starych i nowych mediów. Teoretycy społeczeństwa informacyjnego i ich poglądy. Porównywanie kompetencji komunikacyjnych społeczeństwa w kontekście starych mediów, nowych mediów i praktyk stosowanych w dobie Internetu. Przedstawienie węzłowych problemów XX-wiecznej refleksji nad mediami, dających możliwość prowadzenia dyskursu nad aktualnym stanem i perspektywami komunikowania w XXI wieku. Tematyka ćwiczeń : Rola komunikowania w życiu społecznym. Definicje, zakres i zasięg komunikowania. Początki i rozwój komunikacji społecznej w perspektywie dziejowej. Środki i formy komunikowania się ludzi. Nadawca i odbiorca wzajemne relacje i typy kompetencji komunikacyjnych. Czynniki warunkujące akt komunikacji i skuteczność komunikowania. Kultura, cywilizacja, informacja wzajemne relacje i ich wpływ na relacje człowiek człowiek; człowiek świat; społeczeństwo media. Wstęp do semiotyki. Rozumienie pojęć: semiotyka, semantyka, znak, symbol, komunikat, tekst, kod. Typologie znaków i wybrane klasyfikacje kodów. Pojęcie analizy strukturalnej. Modele procesu komunikowania (bierność i interaktywność odbiorcy). Zasady etyki komunikacji międzyludzkiej i komunikacji i dyskusji racjonalnej (reguły komunikacji; problem manipulacji). 1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualne, Warszawa Milewska Hanna, Sztuka porozumiewania się. Rola mediów, Warszawa Wilk E., Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków

11 Współczesne systemy polityczne studiów stacjonarne 15 Egzamin 30 Zaliczenie z oceną 3 Cele nauczania: Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wiedzą o współczesnych systemach politycznych. Chodzi o wyrobienie umiejętności rozpoznawania systemów politycznych i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych. Obejmuje to wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego (poznanie struktur ustrojowych w oparciu o konstytucje i inne ustawy o charakterze ustrojowym), ale też z zakresu funkcjonowania systemów politycznych (praktyki wyborcze, praktyka funkcjonowania instytucji ustrojowych). Istotne jest też zapoznanie się z klasyfikacją partii politycznych w systemach politycznych, a także rozpoznanie ich roli, jaką pełnią we współczesnych systemach politycznych. Opis przedmiotu: Pojęcie systemu politycznego i jego elementy główne ujęcia. Typologie systemów politycznych. System polityczny a reżim polityczny. Podstawy prawne współczesnych systemów politycznych. System źródeł prawa ustrojowego. Konstytucja i jej cechy (w układzie porównawczym). Suwerenność państwa a suwerenność narodu Systemy partyjne i oddziaływanie grup nacisku. Miejsce partii, grup interesów i ruchów społecznych w systemie politycznym. Rywalizacja polityczna: pojęcie podziału socjopolitycznego, typologia podziałów socjopolitycznych. Mniejszości polityczne ich rodzaje i ochrona. Formy demokracji bezpośredniej (referendum, plebiscyt, weto ludowe, inicjatywa ludowa) i ich zastosowanie we współczesnych systemach ustrojowych. Pojęcie demokracji pośredniej. Systemy wyborcze i ich typologia. Struktura i funkcje parlamentu. Tryb stanowienia ustaw. Tryb badania zgodności ustaw z konstytucją. Jednolitość i podział władzy. Charakterystyka władzy sądowniczej. Organy ochrony prawa: prokuratura; ombudsmani; ciała regulacyjne. Samorząd terytorialny. System praw, wolności i obowiązków obywatelskich. Instytucje ochrony praw i wolności obywatelskich (instrumenty wewnętrzne i międzynarodowe). Stany nadzwyczajne. Systemy polityczne a proces integracji europejskiej. Zjawisko deficytu demokracji w Unii Europejskiej i sposoby jego przezwyciężenia. Przemiany polityczno-ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. Kryteria pomiaru postępu, regresu i stagnacji w systemach politycznych. 1. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe N, Warszawa 2006; 2. Paweł Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, wyd. III, Zakamycze 2005; 3. Jerzy Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, Wydawnictwo UJK, Kielce

12 Język łaciński studiów stacjonarne 60 zaliczenie z oceną, egzamin 4 Cele nauczania: 1. Rozumienie i stosowanie terminologii naukowej w zakresie nauk humanistycznych. 2. opanowanie podstawowego słownictwa i zwrotów w zakresie łaciny klasycznej. 3. Przyswojenie niezbędnych elementów gramatyki w zakresie umożliwiającym rozumienie i przekład tekstów przy użyciu słownika. 4. Przyswojenie podstawowej wiedzy z historii język i historii literatury oraz uświadomienie kulturotwórczej roli języka łacińskiego. Opis przedmiotu: deklinacje I-V, koniugacje I-IV: indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, plusquamperfecti, futuri II activi i passivi, coniunctivus praesentis, imperfecti, perfecti, plusquamperfecti activi i passivi, stopniowanie przymiotników, zaimki osobowe, względne, wskazujące, nieokreślone, składnie: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, ablativus absolutus, skłdnia nazw miast, accusaivus duplex, dativus possesivus, ablativus temporis, coniugatio periphrastica activa i passiva, cosecutio temporum, liczebniki główne i porządkowe, tłumaczenie tekstów. Podręcznik: A. Krajczyk, D. Kubica, Prima via.wstępna nauka języka łacińskiego. Wrocław H. Appel, Bis repetita placent. Kompendium gamatyczne, wybór tekstów preparowanych I oryginalnych. Toruń K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski.warszawa. 3. B. Awianowicz, Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej. Toruń J. Stępień, Gramatyka języka łacińskiego. Warszawa. Literatura uzupełniająca: 1. J Korpanty, Słownik łacińsko polski t Warszawa O. Jurewicz, L. Winniczuk, Język łaciński t Warszawa. 3. B. Kocowski, K. Migoń, wybór źródeł do historii książki i księgozbioru. Wrocław. 12

13 Wiedza o kulturze studiów stacjonarne 30 zaliczenie z oceną 3 Cele nauczania: kształtowanie umiejętności interpretowania zjawisk kultury; zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami antropologii kultury, z wzorcami kultury utrwalonymi w europejskiej tradycji, z relacją kultura wysoka kultura masowa, a także z perspektywami kultury współczesnej i jej funkcjonowaniem w mediach. Opis przedmiotu: : tradycje i filozoficzne podstawy współczesnej wiedzy o kulturze; podstawowe kategorie antropologii kultury: kulturowe pojmowanie czasu, przestrzeni, cielesności; kulturowe ujęcie relacji: osoba związki pokrewieństwa związki społeczne; wzorce kultury w tradycji europejskiej: kultura tradycyjna, rycerska i szlachecka, kultura mieszczańska, kultura masowa i jej związki z nowoczesnymi mediami; zjawisko kiczu; problem rozumienia kultury, kulturowa tożsamości i kulturowy relatywizmu. podstawowa: 1. wybrane teksty z antologii Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali: G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, wstęp i redakcja A. Mencwel, wyd. IV zmienione, rozszerzone i uzupełnione, Warszawa uzupełniająca: 1. S. Amsterdamski, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, wstęp A. Kłoskowska, warszawa W. J. Burszta, antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, przedmowa B. Suchodolski, Warszawa Czas w kulturze, wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski, Warszawa N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa C. Geertz, Dzieło i życie. antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak i S. Sikora, Warszawa E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. wstęp J. Szacki, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa Kultura masowa, wybór, przekład, przedmowa Cz. Miłosz, komentarz J. Szacki, Kraków

14 Nauki pomocnicze filologii polskiej studiów stacjonarne Zaliczenie z oceną 30 4 Cele nauczania: zapoznanie z podstawowymi bibliografiami, encyklopediami i słownikami biograficznymi, literackimi, językowymi, z syntezami dziejów piśmiennictwa polskiego oraz wybranymi pozycjami z literatury powszechnej, potrzebnymi w gromadzeniu materiałów i opracowań dotyczących literatury polskiej,; wykształcenie umiejętności sporządzania prawidłowego opisu bibliograficznego; zaznajomienie z podstawowymi zasadami wykonywania przypisów rzeczowych i bibliograficznych. Opis przedmiotu: historia książki a historia literatury w zarysie; pojęcie aparatu naukowego książki: spis bibliograficzny, przypisy (bibliograficzne, rzeczowe, słownikowe), indeksy rzeczowe i alfabetyczne; zasady stosowania przypisów; wzory opisu książki (zasadniczy, skrócony); opis bibliograficzny artykułu z czasopisma oraz pracy zbiorowej (księgi); najistotniejsze bibliografie ogólne i literackie (retrospektywne i bieżące); podstawowe zasady gromadzenia materiałów i opracowań dotyczących literatury (polskiej i powszechnej) z bibliografii i kartotek bibliotecznych; podstawowe encyklopedie i słowniki ogólne, biograficzne, literackie, językowe, teatralne, filmowe itp.; syntezy dziejów piśmiennictwa polskiego i epok literackich; wybrane źródła dotyczące literatury powszechnej; przegląd podstawowych prac bibliograficznych; zagadnienia estetyki tekstu. 1. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Warszawa J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa Bibliografia Zawartości Czasopism, Warszawa Polska bibliografia literacka, Warszawa-Łódź Słownik terminów literackich, po red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988 i nast. 14

15 Polski system medialny studiów stacjonarne 30 egzamin 3 Cele nauczania: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kształtem polskiego systemu medialnego. Student po zakończeniu zajęć powinien znać podstawowe akty prawne normujące funkcjonowanie polskich mediów oraz podstawowe instytucje warunkujące ich funkcjonowanie. Nadto powinien znać podstawowe elementy tego sytemu zarówno ze sfery mediów klasycznych, jak i elektronicznych. Student powinien umieć scharakteryzować największe koncerny i redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne działające na polskich rynku medialnym; scharakteryzować audytoria mediów; znać podstawowe czasopisma medioznawcze, wiedzieć gdzie poszukiwać informacji o najnowszych faktach i trendach zachodzących w polskich mediach. Opis przedmiotu: Podstawowe akty normatywne: prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Agencje prasowe, kolportaż prasy, wybrane problemy wykonywania zawodu dziennikarskiego; Polskie Radio S.A.; Ogólnopolscy radiowi nadawcy prywatni; Telewizja Polska SA; Polsat ; TVN ; Inni telewizyjni nadawcy prywatni, cyfryzacja przekazów telewizyjnych; Media w internecie, samoistne media internetowe; Oferta rynkowa i publiczność mediów. 1. T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem, Kielce 1998; 2. tenże, Monopol pluralizm koncentracja, Warszawa 2007, 3. Zbigniew Bauer (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2008; 4. Olga Dąbrowska Cendrowska, Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach , Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Ryszard Chruściak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007; 2. Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, 3. Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków Ustawa prawo prasowe, Ustawa o radiofonii i telewizji. 15

16 Polski system medialny studiów stacjonarne 30 Zaliczenie z oceną 2 Cele nauczania: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kształtem polskiego systemu medialnego. Student po zakończeniu zajęć powinien znać podstawowe akty prawne normujące funkcjonowanie polskich mediów oraz podstawowe instytucje warunkujące ich funkcjonowanie. Nadto powinien znać podstawowe elementy tego sytemu zarówno ze sfery mediów klasycznych, jak i elektronicznych. Student powinien umieć scharakteryzować największe koncerny i redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne działające na polskich rynku medialnym; scharakteryzować audytoria mediów; znać podstawowe czasopisma medioznawcze, wiedzieć gdzie poszukiwać informacji o najnowszych faktach i trendach zachodzących w polskich mediach. Opis przedmiotu: Prasa informacyjno publicystyczna: podstawowe dzienniki: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Trybuna i Nasz Dziennik, Super Express i Fakt, ogólnopolskie dzienniki ekonomiczne i sportowe, dzienniki regionalne; czasopiśmiennictwo: prasa opinii, czasopisma czasu wolnego, prasa dla dzieci i młodzieży, prasa wyznaniowa. 1. T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem, Kielce 1998; 2. tenże, Monopol pluralizm koncentracja, Warszawa 2007, 3. Zbigniew Bauer (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2008; 4. Olga Dąbrowska Cendrowska, Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach , Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Ryszard Chruściak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007; 2. Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, 3. Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków Ustawa prawo prasowe, Ustawa o radiofonii i telewizji. 16

17 Kultura języka polskiego studiów stacjonarne 30 zaliczenie 30 Zaliczenie z oceną 4 Cele nauczania: Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu teorii kultury języka, z zagadnieniami poprawności leksykalnej, fleksyjnej, słowotwórczej i składniowej języka polskiego, a także z odmianami stylistycznymi współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem stylu prasowego. Bezpośrednim celem kształcenia jest zdobycie umiejętności oceny analizowanych zjawisk językowych z wykorzystaniem własnej kompetencji w zakresie: normy językowej, uzusu i systemu językowego. Opis przedmiotu: 1. Język i jego funkcje. Język jako wartość. Czym zajmuje się kultura języka? Składniki kultury języka. 2. Podstawowe pojęcia teoretyczne kultury języka. Teksty, uzus, norma, system. 3. Poziomy i typy normy współczesnej polszczyzny. Warianty w normie i ich typy. 4. Pojęcie innowacji językowej. Podział innowacji ze względu na funkcje, które pełnią w normie lub systemie. 5. Pojęcie poprawności językowej. Wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe kryteria poprawności językowej. 6. Pojęcie błędu językowego. Typy błędów językowych. 7. Kwestie normatywne związane z leksyką współczesnej polszczyzny. Wyrazy i frazeologizmy źle rozumiane. Wyrazy mylone. Rozszerzenie znaczenia jako przyczyna błędów leksykalnych. Wyrazy i związki frazeologiczne o zmienionej formie. Wyrazy i związki frazeologiczne użyte w złym kontekście. 8. Norma gramatyczna w wydawnictwach poprawnościowych. Norma a uzus na przykładzie wybranych zjawisk językowych. Błędy gramatyczne. 9. Pojęcie stylu językowego. Norma stylistyczna. Rozumienie normy stylistycznej w wydawnictwach poprawnościowych. Błędy stylistyczne. 10. Zmiany w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny (globalizacja, amerykanizacja, polszczyzna konsumpcyjna itp.). 11. Zjawisko mody językowej (warstwa leksykalna, połączenia wyrazowe). 12. Nowsze zapożyczenia leksykalne z języka angielskiego. Trwałość zapożyczeń w języku polskim. Zjawisko puryzmu językowego. 13. Zjawisko neosemantyzacji. Przykłady użyć nowszych zapożyczeń semantycznych. Przesunięcia znaczeniowe a kwestia poprawności. 14. Czy istnieje gust językowy? Zjawiska wulgaryzacji, brutalizacji języka publicznego, grzeczności językowej, tabu, eufemizacji, kiczu językowego. 15. Estetyka a etyka w języku. 1. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI w.: Wybrane zagadnienia, Rzeszów D. Zdunkiewicz-Jedynak, y ze stylistyki, Warszawa W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków

18 Gatunki dziennikarskie studiów stacjonarne 15 zaliczenie 15 Zaliczenie z oceną 3 Cele nauczania: Uzyskanie wiedzy na temat komunikowania masowego, specyfiki odmiany medialnej, języka w mediach, genologii dziennikarskiej z uwzględnieniem różnych stanowisk badawczych i kryteriów podziału. Zapoznanie studentów z wyznacznikami gatunkowymi, funkcjami, strukturą, językowym, stylistycznym ukształtowaniem poszczególnych gatunków dziennikarskich. Opis przedmiotu: Komunikowanie masowe. Odmiana medialna. Język w mediach. Genologia, retoryka dziennikarska. Gatunki dziennikarskie, ich odmiany (kryteria podziału; stanowiska badawcze). Gatunki właściwe wszystkim mediom oraz gatunki typowe dla odmiany prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej. Gatunki pograniczne. Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe formy wypowiedzi dziennikarskiej. Wyzwania współczesnych mediów. Eklektyzm tekstów medialnych. Publicystyka, informacja. Charakterystyka gatunków informacyjnych, publicystycznych, ich odmian. Wyznaczniki gatunkowe, cele, struktura; komponenty, językowe, stylistyczne ukształtowanie poszczególnych gatunków dziennikarskich. (historia, współczesność). Płaszczyzny ich komunikacyjnej organizacji, relacje nadawczo-odbiorcze, illokucje. Gatunki dziennikarskie we współczesnych mediach, kierunki ewolucji. 1. Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków

19 Warsztat dziennikarski studiów stacjonarne 30 Zaliczenie z oceną 2 Cele nauczania: Zapoznanie studentów ze specyfiką zawodu dziennikarskiego, warunkami funkcjonowania dziennikarza w różnych sytuacjach społecznych oraz refleksja teoretyczna nad podstawowymi umiejętnościami wymaganymi przy wykonywaniu tego zawodu. Dziennikarstwo jest zawodem specyficznym. Dziennikarz wykonując swoją pracę aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, przenika różne zbiorowości ludzkie, ma do czynienia z problemami bardzo wielu zbiorowości. W związku z tym musi dobrze poznać zasady funkcjonowania dziennikarza w społeczeństwie i współpracy z przedstawicielami innych dziedzin życia, a także umieć w praktyce zastosować reguły rządzące praktycznym wykonywaniem swojego zawodu. Opis przedmiotu: 1. Dziennikarstwo - sztuka czy rzemiosło? Dziennikarstwo jako profesja; koncepcje roli zawodowej. Misja społeczna czy wolny zawód? Drogi do zawodu - szkolnictwo dziennikarskie specjalizacja - możliwości awansu i perspektywy zawodowe. 2. Wizerunek zawodu. Cechy dobrego dziennikarza - wiedza zawodowa - niezbędne umiejętności - prestiż zawodu - społeczna ocena zawodu. 3. Dziennikarz w redakcji. Organizacja pracy redakcji- funkcjonowanie struktury redakcyjnej- miejsce dziennikarza w zespole- zależność redaktor- dziennikarz- możliwości powstawania konfliktów 4. Kodeks etyczny dziennikarza w praktyce. Jakie zachowania nie są dopuszczalne - możliwości przekroczenia norm etycznych zawodu; najczęściej popełniane błędy zawodowe - czym skutkują - jak wpływają na cenę pracy dziennikarza w środowisku i przez otoczenie zewnętrzne- jak unikać popełniania błędów i jak się z nich wycofać. Etyka przekonań a etyka odpowiedzialności 5. Dziennikarstwo a polityka. Niezależność dziennikarza i redakcji - poglądy polityczne a praca w redakcji - stronniczość dziennikarza i redakcji- zachowania w czasie kampanii politycznych i wyborów. 6. Dziennikarstwo na styku z biznesem i PR. Wpływ reklam na funkcjonowanie wydawnictw - możliwości przekupywania dziennikarzy - wymuszanie określonych zachowań redakcji i dziennikarzy przez biznes - wzajemne zależności mediów i biznesu. Zchowania specjalistów P.R. określonych firm -co jest działaniem P.R., a co próbą przekupienia dziennikarza- jak rozpoznawać niebezpieczeństwa i próby ukrycia lub przekazu informacji interesujących określoną firmę 7. Wolność prasy a niezależność dziennikarza. Co oznacza wolność prasy. Jak z niej korzystać? - Granice wolności - Niezależność wobec kogo? Wymagania wydawców - niezależność i powinności wobec wydawcy 8. Czym jest profesjonalizm dziennikarza? Jak piszą i pracują najlepsi - jakie są sposoby osiągania perfekcji zawodowej. Analiza tekstów klasyki dziennikarstwa. 9. Od reportera do reportażysty. Specjalizacja w zawodzie dziennikarskim. Podstawowe rodzaje pracy dziennikarskiej: zbieranie informacji, opracowanie materiałów redagowanie, kierowanie redakcją lub jej działem. Umiejętności zawodowe wymagane w poszczególnych miejscach pracy w redakcji. 10. Zanim powstanie tekst. Jak znaleźć temat na artykuł, gdzie go szukać? O czym pisać? Dla kogo pisać? Jak zebrać materiał dziennikarski? Źródła informacji, analiza źródeł. Wartość informacji. Obiektywizm w dziennikarstwie. Informacja i komentarz. 19

20 Systemy medialne na świecie studiów stacjonarne 30 egzamin 3 Cele nauczania: Treści kształcenia dotyczą: systemów komunikowania masowego w wybranych krajach na świecie, rynku prasowego, radiowo-telewizyjnego, Internetu, norm prawnych określających funkcjonowanie środków masowego przekazu oraz organizacji dziennikarskich w poszczególnych krajach. Procesy koncentracji, komercjalizacji i globalizacji (w produkcji i dystrybucji). Kapitał zagraniczny w narodowych systemach medialnych. Po zajęciach student: rozumienie mechanizmy i uwarunkowana decydujące o funkcjonowaniu mediów masowych w wybranych państwach oraz w skali ogólnoświatowej; potrafi dokonać porównywania i klasyfikowania różnych systemów medialnych; potrafi dokonać analizy rynku medialnego pod katem prawnym, politologicznym i ekonomicznym. Opis przedmiotu: System medialny w ujęciu teoretycznym. Trzy główne sposoby postrzegania tej tematyki: politologiczny, rynkowy, strukturalny. System medialny w ekonomicznej sferze wpływu: właściciele mediów masowych, konkurencji na rynku medialnym, dostawcy zawartości mediów i technologii, reklamodawcy. System medialny w politycznej sferze wpływu: konsekwencje czterech teorii prasy dla studiów nad relacjami mediów i polityki. Systemy medialne ujęcie porównawcze podstawowych teorii systemowych. Prawne podstawy funkcjonowania amerykańskiego i brytyjskiego systemu medialnego. Prawne podstawy funkcjonowania niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego systemu medialnego. System medialny Hiszpanii. System medialny Włoch. System medialny krajów skandynawskich na przykładzie Szwecji i Norwegii. Mało znane systemy medialne na przykładzie (do wyboru: Irlandii, Litwy, Mołdowy, Łotwy). Systemy medialne krajów bałkańskich na przykładzie (do wyboru: Chorwacji, Serbii, Słowenii). System medialny Japonii. Główne czynniki stymulujące rozwój globalnego systemu medialnego (postęp technologiczny, działania wielkich koncernów multimedialnych, rosnąca koncentracja medialna). Zasadnicze tendencje rozwojowe globalnego systemu medialnego: specjalizacja, regionalizacja, internacjonalizacja, komercjalizacja, cyfryzacja, media alternatywne. 1. Adamowski, J., Golka, B., Stasiak - Jazukiewicz E., Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej. Część I. Warszawa: Adamowski, J., Golka, B., Stasiak - Jazukiewicz E., Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej. Część II. Warszawa: Dobek-Ostrowska B., Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wrocław, Golka B., System medialny Francji, Warszawa Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa: Wybrane zagraniczne systemy medialne, pod red., J. Adamowskiego, Warszawa Adamowski J., Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa: Mało znane systemy medialne, pod red Z. Oniszczuka, M. Gierulii, Sosnowiec Media a integracja europejska, pod red., T. Sasińskiej-Klas, A. Hess, Kraków Sajna R.,, Media hiszpańskie, Toruń: Systemy medialne krajów bałkańskich, pod red. Z. Oniszczuka, M. Gierulii, Sosnowiec Transformacje systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, pod red., B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st.

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. studia społeczne, kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu i programu nauczania) OPIS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o państwie i prawie Wiedza o państwie i prawie Wprowadzenie Podstawy zaliczenia przedmiotu Wykład pisemny test wiedzy Ćwiczenie obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), kolokwium

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I)

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Kod modułu: 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. prof. UŚ ALINA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIE I STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kreatywne pisanie reportażu literackiego Kod przedmiotu

Kreatywne pisanie reportażu literackiego Kod przedmiotu Kreatywne pisanie reportażu literackiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kreatywne pisanie reportażu literackiego Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-KPR-L-S14_pNadGenPRM9C Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Kod przedmiotu 09.3-WA- P-SZR-S16

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Dr hab. Wojciech Adamczyk... 3 Prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk... 4 Prof. UAM dr hab. Piotr Pawełczyk...

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 28 września 2012 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 28 września 2012 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 28 września 2012 r. Zespół wykładowców: prof. UAM dr hab. Marek Smolak, dr Maciej Dybowski Zespół prowadzących ćwiczenia: mgr Justyna Witkowska, mgr Paweł

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSPÓŁCZESNE SYSTEMY I USTROJE POLITYCZNE 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSPÓŁCZESNE SYSTEMY I USTROJE POLITYCZNE 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSPÓŁCZESNE SYSTEMY I USTROJE POLITYCZNE 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPIEŃ/PROFIL PRAKTYCZNY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/II 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad.

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. 2015/2016 Egzamin licencjacki jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu

Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu Zarys rozwoju mediów / media regionalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksP-ZRM-W-S14_pNadGenXBKM0 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Socjologia 1100-Ps1SO-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Ogólnoakademicki.

OPIS PRZEDMIOTU. Socjologia 1100-Ps1SO-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Ogólnoakademicki. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu 1100-Ps1SO-SJ Pedagogiki i Psychologii Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie Profil: Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne Rok/semestr I

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab Karol B. Janowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu

Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarys historii Polski i świata Kod przedmiotu 08.3-WH-DiksP-ZHI-Ć-S14_pNadGen2UUH1 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody współczesnej komunikacji The methods of modern communication and presentation graphics Kod

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej

I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej na kierunku Prawo I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-POK-W-14_pNadGenCHLEX Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr dydaktycznych 1. Nauka o prawie wykład O zaliczenie na ocenę 30 3 2. Nauka o polityce wykład/ćwiczenia O Egzamin 30/30 5 3. Historia powszechna XX wieku wykład/ćwiczenia O Egzamin

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Sztuka komunikowania się Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I ROK (2016/2017) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media regionalne)

I ROK (2016/2017) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media regionalne) (specjalność media regionalne) 1. semestr 1 Podstawy prawa W 15 E 2 2 Podstawy ekonomii W 30 E 2 3 Nauka o komunikowaniu W 30 E 3 4 Nauka o komunikowaniu ĆA 30 ZO 3 5 Historia filozofii W 30 E 2 6 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Nauka o polityce Kod

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wypowiedzi dziennikarskiej. Kierunek: filologia polska. specjalność: dziennikarska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Język wypowiedzi dziennikarskiej. Kierunek: filologia polska. specjalność: dziennikarska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ Typ przedmiotu/ Język wypowiedzi dziennikarskiej obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/ Kierunek,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII CZĘŚĆ I. Prawo jako przedmiot nauk prawnych Rozdział I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia KIERUNEK SOCJOLOGIA Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii K_W25 Posiada pogłębioną wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Polski system medialny 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny Instytutu Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* *

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* * I ROK STUDIÓW I semestr Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku: Politologia (studia niestacjonarne, I stopnia) 1. Nauka o prawie wykład O Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo