Wraz ze wzrostem popularności przenośników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wraz ze wzrostem popularności przenośników"

Transkrypt

1 Badanie wpływu przyspieszonego starzenia cieplnego taśmy przenośnikowej na jej wytrzymałość Study of the effect of conveyor belt accelerated heat aging on its strength Mirosław Bajda, Marlena Pogoda W artykule przedstawiono wpływ czasu starzenia cieplnego na wytrzymałość taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych wieloprzekładkowych typu EP 1000/3, zarówno przed, jak i po 4-krotnym przyspieszonym starzeniu cieplnym. Starzenie cieplne przeprowadzono w czterech cyklach każdy po 7 dni. Omówiono wyniki badań. Wraz ze wzrostem popularności przenośników taśmowych oraz stale rosnącą długością zainstalowanych przenośników, zwiększyło się zainteresowanie problematyką transportu taśmowego. Obecnie przenośnikom taśmowym stawiane są coraz większe wymagania dotyczące trwałości, wytrzymałości i niezawodności ich podzespołów. Szczególną uwagę poświęca się najbardziej narażonej na uszkodzenia taśmie przenośnikowej. W największym stopniu dotyczą jej uszkodzenia eksploatacyjne, tj. przecięcia wzdłużne i poprzeczne, przebicia oraz rozdarcia [3, 4, 6]. Negatywne działanie na taśmę mają również warunki klimatyczne oraz czas eksploatacji. Oba te czynniki wpływają na proces starzenia się taśmy, a co za tym idzie przyspieszają jej zużycie, które z kolei znacząco wpływa na obniżenie parametrów wytrzymałościowych taśmy [1]. W związku z powyższym nasuwa się pytanie odnośnie do wielkości wpływu starzenia na wytrzymałość taśmy. Zagadnieniu temu poświęcono niniejszy artykuł. Celem przeprowadzonych badań jest analiza wpływu czasu starzenia cieplnego na wytrzymałość taśmy [10]. Próbki taśm zarówno przed, jak i po kolejnych cyklach starzenia poddane zostały badaniu wytrzymałości na rozciąganie zgodnie z metodą opisaną w normie PN-EN ISO 283 [7]. Obiekt badań Przedmiotem badań były dwie taśmy tkaninowo-gumowe wieloprzekładkowe z trzema przekładkami poliestrowo- -poliamidowymi typu EP 1000/3. W kierunku wzdłużnym zastosowanym materiałem tekstylnym rdzenia był poliester, zaś w kierunku poprzecznym poliamid. Minimalna wytrzymałość taśmy na rozciąganie zgodnie z PN-EN ISO [8] wynosi 1000 kn/m. Obie taśmy należą do grupy taśm trudnopalnych, z przeznaczeniem do stosowania w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Mogą być użytkowane w warunkach podziemnych ze względu na to, że spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Badane taśmy miały ten sam rdzeń, różniły się natomiast klasą gum okładkowych: L oraz V. Zgodnie z normą [8] okładka gumowa w klasie L charakteryzuje się minimalną wytrzymałością na rozciąganie równą 15 N/mm 2 oraz minimalnym wydłużeniem przy zerwaniu wynoszącym 350%. W przypadku gumy w klasie V minimalna wytrzymałość na rozciąganie powinna wynosić 17 N/mm 2, zaś minimalne wydłużenie przy zerwaniu 350%. Grubość całkowitą, okładek nośnej i bieżnej badanych taśm zestawiono w tabeli 1. Symbol taśmy całkowita Grubość, mm okładki nośnej Tabela 1 Zestawienie grubości taśm typu EP 100/3 L oraz typu EP 100/3 V W tabeli 2 podano wyniki badań parametrów fizykomechanicznych taśm, które zostały wykonane w Laboratorium Transportu Taśmowego (LTT) Politechniki Wrocławskiej. Badania laboratoryjne okładki bieżnej EP 1000/3 L 12,8-13,1 4,5 2,5 EP 1000/3 V 12,3-12,6 4,0 3,0 Przyspieszone starzenie cieplne to proces, który najczęściej przeprowadzany jest w celu szacunkowego ustalenia odporności gumy zarówno okładkowej, jak i rdzeniowej (taśmy z linkami stalowymi) na pogorszenie się jej parametrów wytrzymałościowych w wyniku upływu czasu. Innymi słowy jest to symulacja starzenia naturalnego w skróconym czasie. Badanie przyspieszonego starzenia polega na kontrolowanym poddaniu próbek działaniu czynników niszczących, tj. powietrza o ciśnieniu atmosferycznym o zwiększonej temperaturze (PN-EN ISO 188) [9]. Starzenie cieplne próbek taśm wykonane zostało w ustalonych przedziałach czasowych, wynoszących odpowiednio 7, 14, 21 i 28 dni, i polegało na umieszczeniu w ogrzanej komorze grzewczej do temperatury 70 C próbek taśm do badań. Wygrzewanie przeprowadzono w tr ybie ciągł ym, bez otwierania komory. Takie działanie ma na celu pogorszenie 16 Transport 1(31)/2016

2 Rozwarstwienie taśmy, N/mm Guma okładkowa Klasa gumy okładkowej minimalna wytrzymałość adhezyjna średnia wytrzymałość adhezyjna O-P P-P O-P P-P twardość o ShA Ścieralność mm 3 wydłużenie % wytrz. na zerwanie MPa L 6,2 8,9 7,0 9, ,5 V 7,3 8,8 7,6 9, ,3 O okładka, P przekładka Tabela 2 Parametry fizykomechaniczne taśm typu EP1000/3 właściwości fizykomechanicznych badanych próbek. Nie oddaje to w pełni zmian, które zachodzą w trakcie procesu naturalnego starzenia taśmy, ale jest wystarczające, aby określić ilościowo wielkość spadku wytrzymałości taśmy. Po zakończeniu wygrzewania próbki wyjęto z komory i poddano kondycjonowaniu w temperaturze otoczenia przez 2 dni. Porównano otrzymane wyniki badań wytrzymałości taśmy zarówno przed, jak i po starzeniu cieplnym, aby w ten sposób określić wpływ czasu starzenia cieplnego na wytrzymałość taśmy. Badanie wytrzymałości taśmy polega na rozciąganiu próbki taśmy przenośnikowej o całkowitej grubości, ze stałą prędkością, z użyciem maszyny wytrzymałościowej, aż do momentu jej zerwania. Do wykonania tego badania użyto maszyny wytrzymałościowej typu TIRA test (rys. 1), mającą hydrauliczne uchwyty zaciskowe do mocowania próbek. Urządzenie to może być również wykorzystywane do badań wytrzymałościowych przy obciążeniach rozciągających, ściskających i zginających dla metali, tworzyw sztucznych i elastomerów. Ma klasę dokładności 0,5. W skład wyposażenia wchodzą głowice pomiarowe siły do: 500 N, 1 kn, 10 kn i 100 kn oraz ekstensometr, który umożliwia zmierzenie wydłużenia próbki taśmy. Kształt i wymiary próbek do badań przedstawia rys. 2. Rys. 2 Próbka typu C; 1 linie odniesienia [7] W uchwytach maszyny wytrzymałościowej zamocowano symetrycznie badaną próbkę. Zgodnie z normą PN-EN ISO 283 [7] oś wzdłużna próbki, środkowa linia szczęk oraz linia działania siły odpowiedzialnej za rozciąganie powinny się pokrywać. Po zamocowaniu badanej próbki taśmę rozciągano bez przerwy, ze stałą prędkością wynoszącą 100 ± 10 mm/min aż do momentu zerwania się próbki. Wyniki W tabeli 3przedstawiono wyniki badań. Zawarte zostały w niej informacje dotyczące wartości siły rozciągającej, przy której doszło do zerwania próbki taśmy (N), szerokości próbek (mm), wytrzymałości na rozciąganie (N/mm) oraz wydłużenia względnego, odczytane dla siły odpowiadającej 10% wytrzymałości nominalnej taśmy (w %) każdej z badanych próbek zarówno przed jak i po kolejnym etapie starzenia [10]. Szacowanie niepewności oznaczania wytrzymałości na rozciąganie Rys. 1 Maszyna do badań wytrzymałościowych typu TIRA test [13] Badania zostały przeprowadzone w celu pozyskania wiarygodnych danych na temat wytrzymałości taśm. Ponieważ nie Transport 1(31)/

3 Typ taśmy Cykl starzenia (dni) Nr próbki Siła rozciągająca [N] Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm] Wydłużenie względne przy 10% wytrzymałości nominalnej taśmy [%] Szerokość próbki [mm] ,5 1138,6 0,54 24,4 brak ,2 1190,9 0,58 24, ,3 1146,3 0,54 24,4 EP1000/3 [L] EP1000/3 [V] 1 (7 dni) 2 (14 dni) 3 (21 dni) 4 (28 dni) brak 1 (7 dni) 2 (14 dni) 3 (21 dni) 4 (28 dni) ,0 1071,6 0,00 24, ,7 1060,6 0,53 24, ,9 1114,4 0,49 24, ,4 1087,6 0,37 24, ,7 1060,5 0,59 24, ,9 1074,0 0,38 24, ,2 1079,5 0,54 24, ,7 1088,5 0,59 24, ,8 1062,4 0,47 24, ,5 1037,7 0,44 24, ,7 1108,4 0,50 24, ,3 988,4 0,56 24, ,0 1109,3 0,67 24, ,9 1136,1 0,56 24, ,2 1147,1 0,54 24, ,2 1162,9 0,43 24, ,1 1130,2 0,61 24, ,5 1055,5 0,42 24, ,9 1093,3 0,54 24, ,2 1079,9 0,53 24, ,6 1080,8 0,45 24, ,8 1049,5 0,00 24, ,5 1077,4 0,46 24, ,0 1018,2 0,50 24, ,7 1076,0 0,53 24, ,8 1061,7 0,57 24, ,7 1054,7 0,57 24,5 Tabela 3 Zestawienie wyników badań 18 Transport 1(31)/2016

4 istnieją pomiary nieobarczane błędem, ważnym elementem pracy badawczej jest znajomość niepewności pomiarów. Niepewność pomiarowa jest efektem błędów popełnianych na każdym etapie procesu badawczego, w tym przypadku pomiaru długości i grubości próbek taśmy, oraz siły, przy której następuje zerwanie próbki taśmy. Dlatego też, aby wyniki byłe wiarygodne i miarodajne, należy je skorygować o składową niepewności pomiaru [5, 12]. Przewodnik ISO [16] definiuje niepewność pomiarów w następujący sposób: Niepewność pomiaru to parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Niepewność pomiaru jest obliczana metodami A lub B [2, 5]. Metodą A jest obliczana niepewność za pomocą analizy statystycznej serii obserwacji i jest w tym przypadku odchyleniem standardowym średniej wyników pomiarów. Metodę A stosuje się wtedy, gdy istnieje możliwość przeprowadzenia w identycznych warunkach wielu niezależnych pomiarów jednej wielkości wejściowej, a odpowiednia liczba stopni swobody przekracza 30 [11]. W metodzie A niepewność standardowa jest równa gdzie, średnia arytmetyczna: Metodę B stosuje się, gdy nie można wykorzystać analizy statystycznej serii pomiarów. Z taką sytuacją mamy do czynienia przy badaniach właściwości taśm przenośnikowych, gdzie znormalizowane metody badań przewidują stosowanie małej liczby próbek [7]. W metodzie B niepewność standardową wyznacza się na podstawie informacji o możliwym zakresie zmienności tej wielkości, biorąc pod uwagę między innymi: dane uzyskane ze świadectw wzorcowania; dane uzyskane na podstawie wcześniejszych pomiarów; specyfikację producenta; niepewności związane z danymi odniesienia; posiadane doświadczenie. Niepewność standardową złożoną u(y) oblicza się z następującej zależności [2] gdzie: współczynniki wrażliwości równe wartości pochodnych cząstkowych wyliczonych dla wartości średnich wielkości wejściowych, u(x i ) niepewności standardowe cząstkowe wielkości wejściowych, m liczba wielkości wejściowych. W tabeli 4 zestawiono dane, za pomocą których oszacowano niepewność pomiaru wytrzymałości na rozciąganie taśm w każdym cyklu starzenia. Obliczenia wykonano zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji szacowania niepewności pomiaru [5, 14]. Cykl starzenia Szero- -kość próbki Współczynnik wrażliwości Składowe niepewności standardowej cząstkowej dla u(fm) Wartość niepewności standardowej Składowe niepewności standardowej złożonej Niepewność standardowa złożona Niepewność rozszerzona dla P=0,95 i k=2 bśr c FM c b u FM u masz u(fm) u(b) u FM (R) u b (R) u(r) U(R ) [-] [mm] [1/mm] [N/mm 2 ] [N] [N] [mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 0 24,40 0,04-47,5 397, ,3-9,5 18,9 38 EP 1000/3 L 1 24,79 0,04-43,7 407, ,4-8,7 18, ,79 0,04-43,3 194, ,8-8,7 11, ,50 0,04-44,0 187, ,6-8,8 11, ,50 0,04-42,6 85, ,5-8,5 9, ,2 0 24,80 0,04-45,6 278, ,5-9,1 14,7 29 EP 1000/3 V 1 24,80 0,04-45,0 78,7 79 4,0-9,0 9, ,80 0,04-43,7 106, ,9-8,7 10, ,40 0,04-43,0 417, ,3-8,6 19,3 39 Tabela 4 Budżet niepewności 4 24,50 0,04-43,4 153, ,7-8,7 11,0 22 Transport 1(31)/

5 W tabeli 5 umieszczono wartości średniej wytrzymałości na rozciąganie taśmy w każdym cyklu starzenia wraz z przedziałami niepewności rozszerzonej. tywnie na wytrzymałość taśmy, powodując jej obniżenie. Spadek w y trzymałości taśmy w ystępuje podczas wszystkich cykli starzenia, przy czym największa jego wartość wystę- Typ taśmy Cykl starzenia Średnia wytrzymałość na rozciąganie; niepewność rozszerzona N/mm Brak 1158; ; 37 EP1000/3 L ; 23 EP1000/3 V ; ; 18 Brak 1131; ; ; ; ; 22 Rys. 3 Wytrzymałość taśmy typu EP1000/3 w zależności od czasu starzenia puje po 7 dniach starzenia i wynosi ok. 40 N/mm. Procentowy spadek wartości wytrzymałości taśmy na rozciąganie w kolejnych okresach starzenia pokazano na rys. 4. Tabela 5 Średnie wytrzymałości na rozciąganie badanych taśm wraz z niepewnością rozszerzoną Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej, pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95% [12]. Na podstawie wyników można stwierdzić, że przedział niepewności rozszerzonej na poziomie ufności 95% nie przekracza 3,7% wytrzymałości taśmy. Analiza wyników badań Analizując otrzymane wyniki badań (tabela 3), można zauważyć, że wytrzymałości taśm w poszczególnych cyklach starzenia są do siebie zbliżone. Niewielkie różnice wytrzymałości pomiędzy badanymi taśmami wynikają z faktu, że mają one ten sam typ rdzenia, który w głównej mierze decyduje o wytrzymałości taśmy. Minimalny wpływ na wynik mogły mieć jedynie różnice w grubości próbek taśm. Wpływ klasy gumy okładkowej na wytrzymałość taśmy jest znikomy, ponieważ wytrzymałość na rozciąganie gumy stanowi zaledwie ok. 1~2% wytrzymałości na rozciąganie rdzenia taśmy. Dlatego zmiany wytrzymałości taśmy typu EP1000/3, wynikające z procesu starzenia cieplnego, przedstawiono za pomocą wykresu umieszczonego na rys. 3, sumarycznie dla taśm z okładkami w klasie L i V (są to wartości średnie ze średnich uzyskanych dla obu taśm w każdym cyklu starzenia). Zgodnie z normą [8] taśma typu EP 1000/3, niezależnie od klasy gumy okładkowej, powinna mieć minimalną wytrzymałość na rozciąganie równą 1000 N/mm. Przeprowadzone badania wykazały, że taśma spełnia te wymogi przez wszystkie cykle starzenia. Starzenie cieplne wpływa nega- Rys. 4 Procentowy spadek wytrzymałości taśmy typu EP1000/3 w zależności od czasu starzenia Po pier wszym cyklu starzenia (7-dniow ym) w y trzymałość taśmy na rozciąganie maleje o ok. 4%. Po kolejnym cyklu starzenia (14-dniowym) spada o ok. 6% w porównaniu z wartością przed starzeniem. Po kolejnych cyklach maleje odpowiednio o ok. 7% i 8%. Można zatem stwierdzić, że największy spadek wytrzymałości taśmy, występuje po 7 dniach starzenia cieplnego. Po 14 dniach starzenia dalsze spadki wytrzymałości taśmy na rozciąganie są niewielkie i wynoszą ok. 1%. Dodatkowym parametrem, który jest wyznaczany podczas wykonywania badania na rozciąganie taśmy jest wydłużenie względne taśmy, zmierzone dla siły odpowiadającej 10% jej wytrzymałości nominalnej. Pomiary zarejestrowano zarówno przed, jak i po 4 etapach starzenia. Wyniki przedstawiono na rys. 5. Wydłużenie względne zmierzone przy 10% jej wytrzymałości nominalnej, przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 283 [7], nie powinno być większe niż 4,0%. Jak 20 Transport 1(31)/2016

6 widać na rys. 5 wartości wydłużenia w całym cyklu starzenia mieszczą się w przedziale od 0,45% do 0,55% dla taśmy typu EP1000/3 L oraz 0,48% do 0,59% dla taśmy typu EP1000/3 V. Wykres pokazuje, że taśmy nie różnią się w znaczący sposób wartościami wydłużenia, co świadczy o tym, że rdzeń taśm jest jednakowy dla obu taśm. Każdy z etapów starzenia cieplnego przyczynił się tylko w niewielkim stopniu do spadku wydłużenia wzglę- wnoszą pewną wiedzę o zmianach ich wytrzymałości. Dla przyjętych warunków badań, zmiany zarówno wytrzymałości taśmy, jak i jej wydłużenie względne nie osiągają granicy dyskwalifikującej taśmę. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, jak ważne jest, aby producenci taśm przenośnikowych wytwarzali swoje taśmy z zapasem wytrzymałości. Obie badane taśmy przeznaczone były do pracy w górnictwie podziemnym. Taśmy takie są w szczególności narażone na wysoką wilgotność oraz temperaturę powietrza, co przyspiesza proces starzenia. Produkcja taśmy o parametrach wyższych niż wymagane gwarantuje, że taśma pomimo niekorzystnych warunków pracy zachowa wytrzymałość wyższą niż wymagana, co znacznie wydłuży jej użyteczność. Abstract Rys. 5 Wykres średnich wartości wydłużenia względnego przy 10% wytrzymałości nominalnej przed i po starzeniu taśmy typu EP 1000/3 dnego w porównaniu z wartością przed starzeniem, jednak mimo negatywnego wpływu starzenia wydłużenie taśmy było niższe niż 3,5%. Można zatem stwierdzić, że starzenie cieplne nie ma znaczącego wpływu na wartość wydłużenia taśmy zarejestrowanego przy sile odpowiadającej jej 10% wytrzymałości nominalnej. Wnioski Analiza wyników badań wykazała, że czas przyspieszonego starzenia cieplnego ma negatywny wpływ na wytrzymałość taśmy przenośnikowej typu EP1000/3, obniżając jej wartość. Największy wpływ starzenia na wytrzymałość taśm miały dwa pierwsze cykle starzenia. Spadek wytrzymałości pomiędzy siódmym a czternastym dniem starzenia był prawie taki sam, jak pomiędzy czternastym a dwudziestym pierwszym dniem. Po ostatnim cyklu starzenia (28 dni) również zaobserwowano spadek wytrzymałości, jednak był on najmniejszy. Zmiany wartości wydłużenia względnego taśmy przy 10% jej wytrzymałości nominalnej były niewielkie. Można zatem przyjąć, że starzenie cieplne nie ma znaczącego na nie wpływu. Przeprowadzone badana wykazały, że pomimo spadku wytrzymałości na rozciąganie, który nastąpił w wyniku procesu starzenia cieplnego, taśmy nadal spełniały wymogi normy [8], gdyż ich wytrzymałość na rozciąganie nie spadła poniżej minimum wymaganego przez normę, czyli 1000 N/mm [15, 16]. Badane taśmy są przeznaczone dla górnictwa podziemnego. Nie ma wprawdzie odniesienia do rzeczywistych warunków eksploatacji taśm, jednak wyniki badań wytrzymałości taśm uzyskane w przyjętych warunkach badań The article shows the ef fects of heat aging on the strength of the rubber multiply conveyor textile belts EP 1000/3 before and after 4-cycles of accelerated heat aging. Heat aging was done in four cycles - each after 7 days. The results of the study were discussed. Literatura [1] Antoniak J.: Przenośniki taśmowe w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice [2] Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa [3] Hardygóra M., Wachowicz J., Czaplicka-Kolarz K., Markusik S.: Taśmy przenośnikowe, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa [4] Hardygora M., Żur T.: Przenośniki taśmowe w górnictwie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice [5] Komander H., Bajda M.: Instrukcja szacowania niepewności pomiarów dokument wewnętrzny LTT, 2006, (niepublikowany). [6] Komander H., Hardygóra M., Bajda M., Komander G., Lewandowicz P.: Assessment methods of conveyor belts impact resistance to the dynamic action of a concentrated load, Eksploatacja i niezawodność Maintenance and Reliability, 2014, 16 (4), s [7] PN-EN ISO 283:2008. Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym. Wytrzymałość na rozciąganie taśmy o całkowitej grubości, wydłużenie przy zerwaniu oraz wydłużenie przy zadanym obciążeniu. Metoda badania. [8] PN-EN ISO 22721:2009. Taśmy przenośnikowe. Wymagania dotyczące taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym i okładkami gumowymi lub okładkami z tworzyw sztucznych, stosowanych w górnictwie podziemnym. [9] PN-EN ISO 188:2000. Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła. [10] Pogoda M.: Badanie wpływu starzenia taśmy przenośnikowej na jej wytrzymałość i wydłużenie, praca inżynierska, Politechnika Wrocławska, 2016, (niepublikowana). Transport 1(31)/

7 [11] Taylor J.R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa [12] Terenowski H., 2010: Szacowanie niepewności pomiarów, strona internetowa: yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-pwaa /c/httpwww_witu_mil_plwwwbiuletynzeszyty p77.pdf; dostęp ( ). [13] (dostęp ). [14] EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitivetesting, EA-04/16 Europeancooperation for Accreditation, December 2003, Polskie wydanie:ea-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych, tłumaczenie PCA, , [15] Wytyczne dotyczące oceny i przedstawienia zgodności ze specyfikacją w oparciu o pomiary i badania laboratoryjne, dokument ILAC-G8, Warszawa 1996, [16] Wyrażanie niepewności pomiarów (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements) przewodnik, wydanie polskie, Główny Urząd Miar, 1999, dr inż. Mirosław Bajda inż. Marlena Pogoda Politechnika Wrocławska 22 Transport 1(31)/2016

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wielkości wejściowych

Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wielkości wejściowych Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wejściowych Paweł Fotowicz * Przedstawiono ścisłą metodę obliczania niepewności rozszerzonej, polegającą na wyznaczeniu

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Letnia STC Łódź mgr inż. Paulina Mikoś

Szkoła Letnia STC Łódź mgr inż. Paulina Mikoś 1 mgr inż. Paulina Mikoś Pomiar powinien dostarczyć miarodajnych informacji na temat badanego materiału, zarówno ilościowych jak i jakościowych. 2 Dzięki temu otrzymane wyniki mogą być wykorzystane do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Szacowanie niepewności oznaczania / pomiaru zawartości... metodą... Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI I PRACOWNIA FIZYCZNA C w Gliwicach Gliwice, ul. Konarskiego 22, pokoje 52-54 Regulamin pracowni i organizacja zajęć Sprawozdanie (strona tytułowa, karta pomiarowa)

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarów

Niepewności pomiarów Niepewności pomiarów Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w roku 1995 opublikowała normy dotyczące terminologii i sposobu określania niepewności pomiarów [1]. W roku 1999 normy zostały opublikowane

Bardziej szczegółowo

CONVI OS. Zastosowanie. Konstrukcja taśmy. Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe ogólnego stosowania CONVI OS

CONVI OS. Zastosowanie. Konstrukcja taśmy. Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe ogólnego stosowania CONVI OS CONVI OS Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe ogólnego stosowania CONVI OS Zastosowanie Taśmy przenośnikowe ogólnego stosowania CONVI OS przeznaczone są do transportu materiałów w temperaturach otoczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Zakład Miernictwa

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, listopad 2010 r. Podstawy Metrologii

Bardziej szczegółowo

Określanie niepewności pomiaru

Określanie niepewności pomiaru Określanie niepewności pomiaru (Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Materiałoznawstwo na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii) 1. Wprowadzenie Pomiar jest to zbiór czynności mających na celu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne

Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne Cuprum nr 1 (58) 2011 19 1), 2) prof. Monika Hardygóra mgr inż. Henryk Komander 1) dr inż. Mirosław Bajda 1) Recenzent: dr inż. Janusz Młynarczyk Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp do teorii niepewności pomiaru. Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński

Wstęp do teorii niepewności pomiaru. Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński Wstęp do teorii niepewności pomiaru Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński Podstawowe informacje: Strona Politechniki Śląskiej: www.polsl.pl Instytut Fizyki / strona własna Instytutu / Dydaktyka / I Pracownia

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKU BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKU BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (141) 2007 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (141) 2007 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Lesław Brunarski* SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. ALEKSANDRA PUCHAŁA mgr inż. MICHAŁ CZARNECKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Niepewność rozszerzona Procedury szacowania niepewności pomiaru. Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński

Niepewność rozszerzona Procedury szacowania niepewności pomiaru. Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński Niepewność rozszerzona Procedury szacowania niepewności pomiaru Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński Międzynarodowa Konwencja Oceny Niepewności Pomiaru (Guide to Expression of Uncertainty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Niepewność pomiaru masy w praktyce

Niepewność pomiaru masy w praktyce Niepewność pomiaru masy w praktyce RADWAG Wagi Elektroniczne Z wszystkimi pomiarami nierozłącznie jest związana Niepewność jest nierozerwalnie związana z wynimiarów niepewność ich wyników. Podając wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 3 Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Zakład Inżynierii Systemów

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: taśma przenośnikowa, odporność na przebijanie, badania laboratoryjne Keywords: belt conveyor, puncture resistance, experiments

Słowa kluczowe: taśma przenośnikowa, odporność na przebijanie, badania laboratoryjne Keywords: belt conveyor, puncture resistance, experiments mgr inż. Henryk Komander prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra * dr inż. Mirosław Bajda inż. Grzegorz Komander Institute of Mining Engineering Wroclaw University of Technology Machinery Systems Division

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja Anna Warzec WSTĘP Plan wystąpienia ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Spójność pomiarowa Wyniki wzorcowania Zgodność z wymaganiami POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI WZORCOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat wymiarowy złącza taśm 4 przekładkowych Fig. 1 Dimensional diagram of the 4 plies conveyor belt splice.

Rys. 1. Schemat wymiarowy złącza taśm 4 przekładkowych Fig. 1 Dimensional diagram of the 4 plies conveyor belt splice. Prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, 1,2 mgr inż. Henryk Komander 1, dr inż. Ryszard Błażej 1, dr hab. inż. Leszek Jurdziak 1, Metoda prognozowania trwałości zmęczeniowej złączy wieloprzekładkowych taśm

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Pomiar wysokich napięć udarowych

Pomiar wysokich napięć udarowych POLITECHNIKA LBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA RZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 5 Pomiar wysokich napięć udarowych Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Aramid jest rodzajem organicznego włókna syntetycz

Aramid jest rodzajem organicznego włókna syntetycz Badania odporności taśmy aramidowej na symulowane uszkodzenia eksploatacyjne Tests of the aramid belt resistance to simulated operational damage Mirosław Bajda, Damian Gancarek Przedmiotem badań jest coraz

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002) Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2. Ocena Laboratorium Dydaktyczne Zakład Wytrzymałości Materiałów, W2/Z7 Dzień i godzina ćw. Imię i Nazwisko ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA 1. Protokół próby rozciągania 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERIA POLIMERÓW Właściwości tworzyw polimerowych przy rozciąganiu. Streszczenie: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi

Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi technicznej. 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie oleju izolacyjnego

Badanie oleju izolacyjnego POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 7 Badanie oleju izolacyjnego Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny, niepewność standardowa typu A

Rozkład normalny, niepewność standardowa typu A Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Rozkład normalny, niepewność standardowa typu A Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, listopad 2010 r. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Odchudzamy serię danych, czyli jak wykryć i usunąć wyniki obarczone błędami grubymi

Odchudzamy serię danych, czyli jak wykryć i usunąć wyniki obarczone błędami grubymi Odchudzamy serię danych, czyli jak wykryć i usunąć wyniki obarczone błędami grubymi Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska D syst D śr m 1 3 5 2 4 6 śr j D 1

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Pomiary wymiarów zewnętrznych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Metody określania niepewności pomiaru

Ćwiczenie 1. Metody określania niepewności pomiaru Grzegorz Wielgoszewski Data wykonania ćwiczenia: Nr albumu 134651 7 października 01 Proszę podać obie daty. Grupa SO 7:30 Data sporządzenia sprawozdania: Stanowisko 13 3 listopada 01 Proszę pamiętać o

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych. Wykład tutora na bazie wykładu prof. Marka Stankiewicza

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych. Wykład tutora na bazie wykładu prof. Marka Stankiewicza Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych Wykład tutora na bazie wykładu prof. Marka tankiewicza Po co zajęcia w I Pracowni Fizycznej? 1. Obserwacja zjawisk i efektów

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone

Bardziej szczegółowo

Budowa przenośnika. Podział taśm ze względu na zastosowanie taśm

Budowa przenośnika. Podział taśm ze względu na zastosowanie taśm Przenośnik taśmowy elementy Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośnik taśmowy Elementy Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (12617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania UT-H Radom Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki Laboratorium Wytrzymałości Materiałów instrukcja do ćwiczenia 2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania I ) C E L Ć W I

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA)

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) StatSoft Polska, tel. 1 484300, 601 414151, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DZIANIN LEWO-PRAWYCH WYKONANYCH Z PRZĘDZ DZIANYCH. Wojciech Pawłowski

BADANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DZIANIN LEWO-PRAWYCH WYKONANYCH Z PRZĘDZ DZIANYCH. Wojciech Pawłowski BADANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DZIANIN LEWO-PRAWYCH WYKONANYCH Z PRZĘDZ DZIANYCH 1. Wprowadzenie Wojciech Pawłowski W porównaniu z tkaninami dzianiny charakteryzują się dużą rozciągliwością i sprężystością.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

Ocena i wykorzystanie informacji podanych w świadectwach wzorcowania i świadectwach materiałów odniesienia

Ocena i wykorzystanie informacji podanych w świadectwach wzorcowania i świadectwach materiałów odniesienia Ocena i wykorzystanie informacji podanych w świadectwach wzorcowania i świadectwach materiałów odniesienia XIX Sympozjum Klubu POLLAB Kudowa Zdrój 2013 Jolanta Wasilewska, Robert Rzepakowski 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

Dokładność pomiaru: Ogólne informacje o błędach pomiaru

Dokładność pomiaru: Ogólne informacje o błędach pomiaru Dokładność pomiaru: Rozumny człowiek nie dąży do osiągnięcia w określonej dziedzinie większej dokładności niż ta, którą dopuszcza istota przedmiotu jego badań. (Arystoteles) Nie można wykonać bezbłędnego

Bardziej szczegółowo

System ciągłej rejestracji uszkodzeń linek stalowych przenośników taśmowych

System ciągłej rejestracji uszkodzeń linek stalowych przenośników taśmowych Dwunaste Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 14-17 marca 2006 System ciągłej rejestracji uszkodzeń linek stalowych przenośników taśmowych Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Machula

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Porównania międzylaboratoryjne jako element doskonalenia jakości na przykładzie badań odporności na rozdzieranie wyrobów tekstylnych

Porównania międzylaboratoryjne jako element doskonalenia jakości na przykładzie badań odporności na rozdzieranie wyrobów tekstylnych T. Nowak Porównania międzylaboratoryjne jako element doskonalenia jakości na przykładzie badań odporności na rozdzieranie wyrobów tekstylnych Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring taśm z linkami stalowymi Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Machula AGH w Krakowie kwasniew@agh.edu.pl

Monitoring taśm z linkami stalowymi Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Machula AGH w Krakowie kwasniew@agh.edu.pl Monitoring taśm z linkami stalowymi Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Machula AGH w Krakowie kwasniew@agh.edu.pl Przenośniki taśmowe, zwane również taśmociągami, zaliczane są do cięgnowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 REZONANS AKUSTYCZNY

ĆWICZENIE 3 REZONANS AKUSTYCZNY ĆWICZENIE 3 REZONANS AKUSTYCZNY W trakcie doświadczenia przeprowadzono sześć pomiarów rezonansu akustycznego: dla dwóch różnych gazów (powietrza i CO), pięć pomiarów dla powietrza oraz jeden pomiar dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 44 17 60 00 - taśmy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa loco magazyn Zamawiającego, łączenie, fabrycznie nowych taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania niepewności pomiarów w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Metody szacowania niepewności pomiarów w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji Metody szacowania niepewności pomiarów w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji mgr inż. Krzysztof Olszewski, inż. Tadeusz Główka Seminarium IK - Warszawa 21.06.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2.

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r. AB 665 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowej. Jacek Pawlyta

Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowej. Jacek Pawlyta Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowej Jacek Pawlyta Fizyka Teorie Obserwacje Doświadczenia Fizyka Teorie Przykłady Obserwacje Przykłady Doświadczenia Przykłady Fizyka Potwierdzanie bądź obalanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI DR INŻ. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA MGR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA TPA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEOZŁĄCZNYCH W artykule została przedstawiona analiza techniczno-ekonomiczna połączeń nierozłącznych. W oparciu o założone

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA Ćwiczenie 58 WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA 58.1. Wiadomości ogólne Pod działaniem sił zewnętrznych ciała stałe ulegają odkształceniom, czyli zmieniają kształt. Zmianę odległości między

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych dla studentów Biologii A i B dr hab. Paweł Korecki e-mail: pawel.korecki@uj.edu.pl http://www.if.uj.edu.pl/pl/edukacja/pracownia_i/

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 1 Podstawy pomiaru wielkości elektrycznych Analiza niepewności pomiarowych

Laboratorum 1 Podstawy pomiaru wielkości elektrycznych Analiza niepewności pomiarowych Laboratorum 1 Podstawy pomiaru wielkości elektrycznych Analiza niepewności pomiarowych Marcin Polkowski (251328) 1 marca 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Techniczny i matematyczny aspekt ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie

Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie mgr inż. ŁUKASZ ORZECH mgr inż. MARCIN TALAREK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CPV: 44 17 60 00 taśmy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, łączenie, fabrycznie nowych taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym, przeznaczonych do stosowania

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH Właściwości ogólne Kolor standardowy Odporność na wpły UV Jednostki - - - - g/cm 3 % - Stan próbki - - - - suchy - suchy natur (biały) 1,14 3 HB /

Bardziej szczegółowo