Relacja z 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Relacja z 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych"

Transkrypt

1 Relacja z 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych W dniach września 2011 r. w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE w Sopocie odbyła się 30. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE. Zorganizowana została przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zgodnie z wieloletnią formułą Konferencja miała charakter spotkania formalnego. Wzięli w niej udział przedstawiciele szczebla kierowniczego agencji płatniczych a także nadzorujących jednostek koordynujących wszystkich państw członkowskich. W obradach uczestniczyli delegaci instytucji UE: Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Obserwatorami byli przedstawiciele resortów rolnictwa państw kandydujących do UE: Chorwacji i Turcji. W obradach wzięło udział ponad 150 osób. Tematem przewodnim Konferencji było uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej i zmniejszenie związanych z jej realizacją obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz właściwych instytucji. Prezentacje i dyskusja dotyczyły uproszczenia przepisów UE w związku z pracami nad nowym kształtem WPR po 2013 r. oraz rozwiązań wdrażanych w państwach członkowskich. Konferencję otworzył Pan Tadeusz Nalewajk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wystąpieniu Minister podkreślił, że do priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE należy wzmocnienie i poprawa skuteczności WPR w obliczu nowych wyzwań dla sektora rolno-żywnościowego w UE i na świecie. Wyraził pogląd, że redukcja obciążeń administracyjnych dla rolników korzystających z mechanizmów WPR jest warunkiem niezbędnym dla uproszczenia WPR a także dla jej unowocześnienia. Przypomniał również, że polskie agencje płatnicze ARR i ARiMR aktywnie uczestniczą w dyskusjach na poziomie instytucji UE na temat uproszczenia WPR. Moderatorem konferencji był Pan Władysław Łukasik Prezes Agencji Rynku Rolnego. Program obrad obejmował sesje plenarne oraz dwa warsztaty tematyczne. Podczas sesji plenarnych wystąpili przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej oraz agencji płatniczych państw członkowskich. Pani Patricia Bugnot Dyrektor ds. audytu wydatków rolnych w DG Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI) przedstawiła założenia przygotowywanych obecnie podstaw prawnych realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w ujęciu budżetowym. Podkreśliła, że zachowana zostanie dotychczasowa dwufilarowa struktura WPR. Płatności bezpośrednie pozostaną w pierwszym filarze, zostaną wzbogacone wymogi środowiskowe. W budżecie wydzielona zostanie pozycja na działania interwencyjne na rynkach rolnych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. W nowej strukturze WPR znaczącą rolę odegra system doradztwa rolniczego jako niezbędny

2 element informowania rolników o zasadach zazieleniania na gruntach objętych wsparciem z UE. W październiku br. KE przedstawi w Radzie UE pakiet legislacyjny składający się z czterech projektów bazowych rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego. Zapoczątkuje to debatę na temat nowego kształtu WPR, w której powinny zostać uwzględnione propozycje agencji płatniczych dotyczące praktycznych i konkretnych rozwiązań wdrażania mechanizmów WPR. W wystąpieniu na temat nowego podejścia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) do oceny sposobu wydatkowania środków UE na rolnictwo, przedstawiciele ETO - Pan Edward Fennessy i Pan Michael Zenner przedstawili propozycje zmian w procesie poświadczenia przez ETO wiarygodności rachunków funduszy rolniczych zarządzanych przez DG AGRI. ETO zaproponowało, aby w przyszłości wydatki z funduszy rolniczych UE podlegały zintegrowanemu systemowi kontroli i audytu. Podejście to zmniejszy koszty administracyjne działań kontrolnych i audytowych KE oraz ETO na potrzeby certyfikacji rachunków agencji płatniczych oraz poświadczania wiarygodności rachunków UE. System jednolitego audytu opierałby się na zasadzie, że przedmiotem kontroli ETO byłaby dokumentacja znajdująca się w Komisji Europejskiej. ETO nie przeprowadzałoby kontroli w agencjach płatniczych. Stosowne uregulowania dotyczące KE i ETO zostaną wspólnie przygotowane przez te instytucje. Wystąpienie przedstawiciela Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Pana Louisa Smeetsa dotyczyło działań OLAF w zakresie zwalczania i ścigania nadużyć i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z funduszy rolniczych UE. W ostatnich latach OLAF wprowadził istotne usprawnienia w zarządzaniu ryzykiem. Poziom nieprawidłowości wydatków rolnych w UE jest zróżnicowany w zależności od państw członkowskich oraz mechanizmu wypłaty środków. Prezentacje państw członkowskich podczas sesji plenarnych poświęcone były działaniom w kierunku optymalizacji i uproszczenia realizacji mechanizmów WPR. Przedstawiciel Holandii Pan Maarten Smorenburg poinformował o stanie zaawansowania prac nieformalnej grupy Learning Network, skupiającej agencje płatnicze 12 państw członkowskich. Inicjatywa ta przewiduje przeprowadzenie szczegółowej analizy wynikającej z praktyki i sformułowanie propozycji uproszczenia na potrzeby przyszłej WPR propozycji, które zostaną przekazane KE w listopadzie br. Pozostałe wystąpienia poświęcone były wybranym zagadnieniom usprawnienia realizacji mechanizmów WPR. Przedstawiciel Hiszpanii Pan Fernando Miranda Sortillos nadzorujący prace agencji płatniczych w Hiszpanii przedstawił wyniki analizy kosztów realizacji płatności bezpośrednich. W zależności od stosowanej metodologii koszty te wynoszą od 300 do ok. 700 euro na jeden wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich.

3 Pan Robert Pośnik Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych ARiMR zaprezentował działania podjęte w celu optymalizacji procesu zarządzania płatnościami bezpośrednimi w Polsce. Objęły one wdrożenie zintegrowanego systemu IT, modyfikację Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) oraz optymalizację kontroli na miejscu. Efektem tych działań była redukcja obciążeń finansowych oraz administracyjnych zarówno dla agencji płatniczej jak i beneficjentów. Optymalizacja działań agencji płatniczych poprzez wykorzystanie aplikacji informatycznych była tematem wystąpienia Pana Alexandru Constantinescu z rumuńskiej Płatniczej Agencji Interwencyjnej dla Rolnictwa (APIA). Przedstawił on doświadczenia Rumunii z działań w zakresie cyfryzacji procesu pomiaru działek rolnych oraz tworzenia, weryfikacji i archiwizacji map ewidencyjnych oraz wyników kontroli na miejscu. Podkreślono znaczenie dostępu gospodarstw do łączy internetowych dla powodzenia tej metody. Możliwości zmniejszenia kosztów ponoszonych przez agencje płatnicze na realizację mechanizmów WPR poprzez działania na poziomie krajowym były tematem wystąpień Danii, Bułgarii i Polski (ARR). Pan Arent Bak Josefsen, Dyrektor Generalny Duńskiej Agencji Przemysłu Spożywczego szczegółowo omówił działania w celu redukcji kosztów funkcjonowania agencji płatniczej. Zmiana struktury organizacyjnej i metod pracy a także siedziby tej instytucji przyczynią się do wzrostu efektywności działania jak również do znacznych oszczędności poprzez obniżenie kosztów (o ok. 1/3). Poprawy efektywności procesów realizowanych przez agencje płatnicze dotyczyły wystąpienia Pani Anny Bogusz Dyrektor Biura Systemów Zarządzania ARR oraz Pana Martina Pavlova z Krajowego Funduszu ds. Rolnictwa w Bułgarii. Zwrócili oni uwagę na znaczny potencjał optymalizacyjny, wynikający z systemów zarządzania jakością ISO. Pani A. Bogusz skupiła się na optymalizacji procesu akredytacji. Większość wymogów akredytacyjnych pokrywa się z zapisami stosownych norm ISO. Przedstawiła postulat, aby w przyszłej WPR wymogi akredytacyjne agencji płatniczych opierały się o przepisy norm ISO. Oznaczałoby to, że audyty akredytacyjne w agencjach płatniczych posiadających wdrożone systemy zarządzania jakością serii ISO, ograniczałyby się do wymogów nie ujętych w normach systemów jakości. Pan M. Pavlov przybliżył w swym wystąpieniu korzyści, jakie dla bezpieczeństwa zarządzania systemami informatycznymi agencji płatniczych jednego z wymogów akredytacyjnych może mieć wdrożenie systemów jakości serii ISO dotyczących bezpieczeństwa informacji. Do kontroli i uproszczenia mechanizmów WPR pod względem obniżenia obciążeń administracyjnych odnosi treść prezentacji Pana Hannsa-Christopha Eidena z niemieckiej Federalnej Agencji Rolnictwa i Żywności (BLE). Podkreślił on konieczność uproszczenia zasad stosowania interwencji publicznej oraz dopłat do prywatnego przechowywania. Przedstawił on m.in. postulat usunięcia z przepisów wspólnotowych wymogów zatwierdzania centrów interwencyjnych oraz magazynów interwencyjnych i pozostawienia tych regulacji w gestii państw członkowskich.

4 Pani Anna Reps-Bednarczyk Dyrektor Biura Kwotowania Produkcji Mleka ARR przedstawiła postulat zmniejszenia kontroli w mechanizmie kwotowania produkcji mleka w związku z obniżeniem ryzyka przekroczenia kwot lub wystąpieniem nieprawidłowości w mechanizmie. Kwestie uproszczenia i obniżenia obciążeń administracyjnych w mechanizmie płatności bezpośrednich oraz przygotowań do reformy WPR w zakresie implementacyjnym były szczegółowo dyskutowane na dwóch warsztatach prowadzonych przez ARiMR (we współpracy z Hiszpanią) oraz ARR (we współpracy z Wielką Brytanią). W konkluzjach z warsztatu 1 zaproponowano m.in. wprowadzenie wniosków online wraz z aplikacją umożliwiającą identyfikację działek, wdrożenie systemu uproszczonego dla małych gospodarstw oraz zastąpienie części kontroli na miejscu przez kontrole administracyjne. Podczas warsztatu 2 wskazano na konieczność intensywniejszej współpracy Komisji Europejskiej z agencjami płatniczymi przy tworzeniu ram prawnych WPR, zawnioskowało o uwzględnienie w przepisach odpowiedniego okresu na wdrożenie nowych mechanizmów oraz zredukowanie liczby przeprowadzanych kontroli przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości. Dostrzegano potrzebę zwiększenia przejrzystości przepisów, w tym wprowadzenia precyzyjnych definicji, co ograniczyłoby opracowywanie not interpretacyjnych przez KE. Konferencję podsumował Pan W. Łukasik. Przed zakończeniem konferencji przedstawiciele KE i delegacje państw członkowskich podziękowały za jej precyzyjną organizację, trafny dobór tematów sesji plenarnych i warsztatów oraz wysoki poziom dyskusji. Pełne uznanie znalazł także wybór miejsca konferencji (Sopot) oraz wydarzeń towarzyszących (Szymbark, Stocznia Gdańska). Po konferencji do ARR napłynęło szereg podziękowań i gratulacji, w których podkreślono, że utrzymanie takiego standardu stanowić będzie wyzwanie dla organizatorów kolejnych konferencji. Następna konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE odbędzie się w Horsens w Danii w dniach czerwca 2012r. Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej ARR w zakładce 30 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE.

5

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/1 II (Komunikaty) POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo