Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji"

Transkrypt

1 Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród jednostek administracji publicznej jak i firm z sektora prywatnego. Z jednej strony, wychodzące w ostatnim czasie przepisy prawa, takie jak Zarządzanie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji czy Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ramy Interoperacyjności, nakładają obowiązek stosowania wybranych mechanizmów bezpieczeństwa przez wskazane podmioty. Z drugiej strony, rosnąca świadomość w zakresie potrzeby ochrony informacji, szczególnie tych dotyczących know-how, danych osobowych czy też danych Klientów, przyczynia się podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Bez względu na powód tej decyzji, niezbędnym elementem każdego systemu oraz polityki bezpieczeństwa jest wdrożenie procesu związanego z zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Proces zarządzania ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa informacji jest zbliżony do innych modeli zarządzania ryzykiem realizowanych m.in. w ramach systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o wymagania normy ISO , COSO II, kontroli zarządczej, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, czy systemu zarządzania ciągłością działania. Jednak występują w nim pewne elementy charakterystyczne, które należy uwzględnić, na etapie wdrażania tego procesu lub w przypadku integracji podejścia do zarządzania ryzykiem wynikającym z ISO/IEC z innymi już funkcjonującym w organizacji wymaganiami. Szczegółowe zalecenia oraz rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji zostały opisane w normie ISO/IEC To, co istotne dla każdego podejścia do zarządzania ryzykiem, to traktowanie tego elementu, jako jednego z procesów organizacji, a nie pojedynczego etapu w ramach realizowanego projektu wdrożenia systemu lub polityki. O skutecznym zarządzaniu ryzykiem w organizacji można mówić tylko i wyłączenie w sytuacji, gdy podejmowane są działania związane z ciągłym monitorowaniem i analizą ryzyk oraz z reagowaniem na zmieniające się warunki otoczenia w kontekście identyfikacji nowych zagrożeń i podatności. Charakterystycznym aspektem zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji jest ukierunkowanie całego procesu na identyfikację czynników mających wpływ na ochronę informacji oraz aktywów, na których informacje te są przetwarzane. Jednak przed przystąpieniem do całego procesu szacowania ryzyka, należy określić wymagania, jakie organizacja zamierza spełnić w kontekście ochrony przetwarzanych informacji. W celu zidentyfikowania potrzeb organizacyjnych odnośnie wymogów bezpieczeństwa informacji oraz aby stworzyć efektywny system zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędne jest wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Należy pamiętać, aby podejście to było dopasowane do warunków panujących w organizacji oraz aby było jednakowe podczas całego procesu zarządzania ryzykiem.

2 Rysunek 1 Proces zarządzania ryzykiem w bezpieczeostwie informacji (na podstawie ISO/IEC 27005:2010) Proces zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji należy zaprojektować tak, aby zapewniał: identyfikowanie zagrożeń dla przetwarzanych informacji; oszacowanie ryzyk w kategoriach konsekwencji dla funkcjonowania biznesowego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń; odpowiednie przedstawienie oraz zrozumienie prawdopodobieństwa oraz konsekwencji materializacji ryzyk; ustanowienie priorytetów dotyczących postępowania z ryzykiem; wprowadzanie priorytetowych działań mających na celu redukcję ryzyk; zaangażowanie kierownictwa podczas podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz bieżące informowanie go o postępach realizowanych działań minimalizujących; monitorowanie i regularne przeglądanie ryzyk oraz procesu zarządzania nimi; kształcenie pracowników w zakresie ryzyk oraz działań mających na celu obniżenie poziomu prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

3 Podchodząc do analizy ryzyka, należy zapoznać się z definicjami wykorzystywanymi w normie ISO/IEC 27001, ponieważ w zależności od przyjętego standardu te same pojęcia mogą mieć nieco inne znaczenie. Podstawowym terminem jest definicja ryzyka, które w normie jest rozumiane jako Kombinacja prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia danego negatywnego zdarzenia. Często uważane za tożsame są pojęcia analizy i szacowania ryzyka. Tymczasem norma definiuje analizę ryzyka jako systematyczne korzystanie z informacji w celu zidentyfikowania źródeł i parametrów ryzyka. Natomiast szacowanie ryzyka jest całościowym procesem analizy ryzyka i oceny ryzyka. Równie ważnym jest zapamiętanie definicji zasobu, jako istotnego, z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji, elementu objętego ochroną, gdyż definicja ta podkreśla ukierunkowanie całego procesu zarządzania ryzykiem na ochronę przetwarzanych informacji. Proces zarządzania ryzykiem można podzielić na osiem głównych etapów, które układają się w zamkniętą pętlę. Pętla ta jest każdorazowo uruchamiana w przypadku wystąpienia istotnych zmian w organizacji mających wpływ na bezpieczeństwo informacji lub podczas wcześniej ustalanych terminów ponownego przeglądu ryzyk. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie kontekstu strategicznego, organizacyjnego oraz związanego z zarządzaniem ryzykiem. Na tym etapie dokonuje się opracowania tzw. metodyki zarządzania ryzykiem, w której są określane wszystkie istotne zasady dotyczące całego prosu, w celu zapewnienia jego powtarzalności i zagwarantowania, że wyniki szacowania ryzyka są porównywalne na przestrzeni czasu. Na tym etapie określa się również odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem roli kierownictwa w etapie określenia kryteriów akceptacji ryzyka. Kolejnym etapem jest identyfikacja ryzyk, która polega na określeniu przyczyn i sposobu materializacji niepożądanych incydentów. Obejmuje identyfikowanie aktywów, zagrożeń, podatności i potencjalnych następstw zidentyfikowanych incydentów. Podczas inwentaryzacji aktywów, należy pamiętać, że aktywa to nie tylko oprogramowanie i sprzęt, ale również ludzie, lokalizacje i technologie. Ważne, aby w trakcie identyfikacji do każdego aktywa przypisać jego właściciela. Kolejnym krokiem jest określenie zagrożeń dla zidentyfikowanych aktywów. Norma ISO/IEC identyfikuje różne przyczyny zagrożeń. Zagrożenia mogą się zmaterializować w wyniku działań celowych, przypadkowych lub pochodzenia środowiskowego. Do typowych zagrożeń uwzględnianych w procesie szacowania ryzyka można zaliczyć: pożar, zalanie, zanieczyszczenie, wypadek, zniszczenie urządzeń lub wyposażenia, kradzież, przeciążenie systemu, czy awarię zasilania. Do zmaterializowania zagrożeń przyczyniają się podatności, dlatego je również należy identyfikować, aby później móc podejmować odpowiednie decyzje na etapie estymacji ryzyka. Jako przykłady identyfikowanych podatności można wskazać: brak okresowej konserwacji urządzeń, brak szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, umiejscowienie w pobliżu obszaru zagrożonego powodzią, brak mechanizmów uwierzytelniania. Następnym krokiem jest wykonanie estymacji ryzyka. Danymi wejściowymi do tego etapu są prawdopodobieństwo incydentu oraz jego konsekwencje. Analiza ta odbywa się w kontekście istniejących zabezpieczeń oraz prawdopodobieństwa zmaterializowania się incydentów. Podczas szacowania prawdopodobieństwa materializacji ryzyka należy wziąć pod uwagę: odpowiednie statystki prawdopodobieństwa zagrożeń,

4 w przypadku zagrożeń spowodowanych celowym działaniem motywy oraz możliwości, w przypadku zagrożeń spowodowanych przypadkowym działaniem czynniki środowiskowe oraz czynniki wpływające na błędy ludzkie oraz nieprawidłowe działanie urządzeń, podatności, funkcjonujące zabezpieczenia. Analizując skutki wystąpienia ryzyka należy rozważyć zarówno konsekwencje bezpośrednie, takie jak np. koszt wymiany lub naprawy utraconych aktywów, jak i konsekwencje pośrednie, będące trudne do oszacowania, do których można zaliczyć: utratę wizerunku oraz koszty utraconych możliwości. Ostatnim etapem szacowania ryzyka jest dokonanie jego oceny. W tym kroku dokonuje się porównania wyznaczonych poziomów ryzyka z ustalonymi kryteriami oraz nadaje się priorytety poszczególnym ryzykom. Nie jest to nic innego jak przyporządkowanie ryzyk do danej grupy. W zależności od przyjętej metodyki, zazwyczaj ryzyka są dzielone na niskie, średnie i wysokie. Wynikiem tego etapu powinna być lista ryzyk wytypowanych do podjęcia działań redukujących ich wartość do akceptowalnego poziomu. Uwzględniając kryteria oceny ryzyka, dla wyznaczonych ryzyk, należy określić odpowiednie postępowanie. Na etapie opracowaniu planu zarządzania ryzykiem, najczęściej przyjmuje się jedną z czterech możliwości. Najpowszechniejszą ze wszystkich strategii reagowania na ryzyko jest jego redukcja, czyli obniżenie poziomu ryzyka poprzez wybór zabezpieczeń w sposób pozwalający na zaakceptowanie ryzyka szczątkowego. W przypadku wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001, na tym etapie obowiązkowo należy rozważać zabezpieczenia z Załącznika A normy, ale organizacja może również wybrać zabezpieczenia spoza niego. Ważną kwestią jest, aby podczas wdrażania zabezpieczeń wziąć pod uwagę ograniczenia czasowe, finansowe, techniczne oraz organizacyjne. Drugim możliwym rozwiązanie jest przeniesienie ryzyka. Jest to opcja wybierana dla średnich i dużych wartości ryzyka. Najczęściej przeniesienie ryzyka polega na ubezpieczeniu się od jakiegoś zdarzenia lub scedowanie skutków ryzyka na kontrahenta (np. podwykonawcę). Inną opcją postępowanie z ryzykiem jest jego akceptacja, czyli świadoma decyzja osób zarządzających ryzykiem, by nie wprowadzać żadnych zmian w działaniu i procesach związanych z wystąpieniem danego niekorzystnego zjawiska oraz przyjęcie wszelkich konsekwencji wynikających z ewentualnego wystąpienia niekorzystnego zjawiska. Wybranie tej opcji, zgodnie z normą ISO/IEC 27001: 2005 wymaga, aby zaakceptowanie ryzyk, było przeprowadzone w sposób świadomy i obiektywny, przy założeniu, że jasno spełniają warunki wyznaczone w polityce organizacji oraz kryteria akceptowania ryzyk. Ostatnią możliwą strategią reagowania na ryzyko jest jego unikanie, które polega na modyfikacji działań w celu zlikwidowania lub zmniejszenia ryzyka. Przykładem może być zmiana lokalizacji na bezpieczną w przypadku, gdy obecny teren jest zagrożony klęskami żywiołowymi. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadku, gdy zidentyfikowane ryzyka są zbyt wysokie lub koszt wdrożenia nie jest adekwatny do zysków.

5 Rysunek 2 Działanie postępowania z ryzykiem (na podstawie ISO/IEC 27005:2010) Po opracowaniu planów postępowania z ryzykiem, należy dokonać ponownej akceptacji tzw. ryzyk szczątkowych, czyli ryzyk z uwzględnienie zastosowanych mechanizmów ochrony. W przypadku, gdy szacowana wartość ryzyka nie jest satysfakcjonująca, należy zaplanować dodatkowe zabezpieczenia lub wybrać inną opcję postępowania z ryzykiem. Etap szacowania ryzyka może mieć wiele iteracji, przeprowadzanych do momentu spełnienia wcześniej przyjętych kryteriów akceptacji ryzyka. Stałym elementem procesu zarządzania ryzykiem jest informowanie uczestników procesu o aktualnym jego statusie. Informowanie to powinno zapewnić zrozumienie procesu zarządzania ryzykiem przez wszystkie osoby biorące w nim udział oraz przez inne strony zainteresowane. Ważne, aby każdy był świadomy swojej roli i wiedział, za jakie odpowiada zadania. Umożliwi to sprawną realizację działań związanych z identyfikacją, szacowaniem oraz wdrażaniem planów postępowania z ryzykiem. Równie ważnym elementem procesu, o którym nie można zapomnieć, jest monitorowanie i przegląd ryzyk. Monitorowanie powinno zapewnić, że wszystkie nowe ryzyka i ich czynniki zostaną zidentyfikowane w odpowiednim czasie, który umożliwi ich analizę i przyjęcie adekwatnego postępowania. Zalecane do monitorowania czynniki ryzyka obejmują m.in. informacje o nowych aktywach, zagrożeniach, podatnościach oraz incydentach związanych z bezpieczeństwem informacji. W przypadku zidentyfikowania zmiany jakiegokolwiek z czynników mających wpływ na ryzyko, powinno się dokonać ponownego przeglądu ryzyk oraz zaktualizowania ich wartości, jeżeli zostanie to uznane za zasadne. Poza przeglądem ryzyk rekomendowane jest monitorowanie i przeglądanie całego procesu zarządzania ryzykiem. Szczególnie w przypadku zmian organizacyjnych, wymagań biznesowych lub środowiska zewnętrznego, może się okazać, że obecnie przyjęta metodyka zarządzania ryzykiem będzie nie adekwatna i nieskuteczna. Dlatego aby nie dopuścić do takiej sytuacji, w regularnych odstępach czasu oraz po każdej istotnej zmianie, należy dokonać przeglądu procesu zarzadzania ryzykiem i rozważyć ewentualne możliwości jego usprawnienia. autor: Iga Stróżyk konsultant Departamentu Bezpieczeństwa i Usług IT w PBSG Sp. z o.o. Bibliografia: PN ISO/IEC 27001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. PN-ISO/IEC 27005:2010 Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa - COSO II, PIKW i PIB, Warszawa 2007

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo