Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci wed ug normy ISO w zak adzie przetwórstwa mi snego The process of implementation and operation of the food safety management system according to ISO in a meat processing plant Streszczenie: Celem artyku u jest przedstawienie procesu wdra ania systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci wed ug wymaga normy ISO w zak adzie przetwórstwa mi snego. Artyku stanowi studium przypadku wdra ania i analiz funkcjonowania systemu HACCP w przedsi biorstwie. Pomimo faktu, e ISO jest stosunkowo nowym standardem, a europejskie prawo nie wymaga certyfikacji systemów zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci zyskuje on coraz wi ksz popularno. Do ko ca 2008 r. wdro ono 4761 certyfikatów w 45 krajach, za ilo przedsi biorstw certyfikowanych w Europie stanowi 58,76% ogólnej liczby certyfikatów na wiecie. Popularno we wdra aniu systemów zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci zgodnie z ISO wynika z faktu, i wiele firm uznaje normy za odpowiednie narz dzie zarz dzania. Abstract: The paper presents the process of implementation and operation of the food safety management system according to the ISO standard in the meat processing plant. Despite the fact that ISO is a relatively new standard, and European law does not require certification of food safety management systems, it is gaining increasing popularity worldwide. By the end of 2008, certificates have been implemented in 45 countries in Europe, that makes 76% of the total number of certificates in the world. The popularity of ISO shows that many companies recognize the standards as an appropriate tool for food safety management. Wst p Od 2005 r. norma ISO Systemy zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci - Wymagania dla ka dej organizacji nale cej do a cucha ywno ciowego sta a si alternatywn podstaw do wdra ania systemu HACCP, która obecnie, w miar odnawiania certyfikatów lub certyfikowania nowych systemów ma zast pi certyfikacj na Kodeks ywno ciowy lub

2 132 A. Wysoki ska-senkus norm du sk DS 3027E:2002. Przedsi biorstwa wdra aj c systemy zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci koncentruj si przede wszystkim na problemie identyfikowalno ci i bezpiecze stwie produkcji surowców oraz gotowych produktów spo ywczych. Uwarunkowania prawne systemu SZBZ dla przemys u mi snego W ród najwa niejszych uwarunkowa prawnych wyznaczaj cych ramy funkcjonowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci nale y wymieni : Rozporz dzenie nr 178/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj ce ogólne zasady i wymagania prawa ywno ciowego, powo uj ce Europejski Urz d ds. Bezpiecze stwa ywno ci oraz ustanawiaj ce procedury w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, Rozporz dzenie nr 852/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny rodków spo ywczych, Rozporz dzenie 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj ce szczególne przepisy dotycz ce higieny w odniesieniu do ywno ci pochodzenia zwierz cego, Rozporz dzenie nr 854/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj ce szczególne przepisy dotycz ce organizacji urz dowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierz cego, Rozporz dzenie (WE) nr 882/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urz dowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno ci z prawem paszowym i ywno ciowym oraz regu ami dotycz cymi zdrowia zwierz t i dobrostanu zwierz t, Rozporz dzenie nr 1935/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pa dziernika 2004 w sprawie materia ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci, Rozporz dzenie (WE) nr 1924 Parlamentu Europejskiego i Rady z w sprawie o wiadcze ywieniowych i zdrowotnych dotycz cych ywno ci, Rozporz dzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj ce przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi (Dz.U. L 273 z ), Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). Ustawa ma charakter ramowy, reguluje w sposób kompleksowy warunki konieczne do zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci na wszystkich etapach a cucha ywno ciowego od pola do sto u. Ten akt prawny zosta Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

3 Proces wdra ania i funkcjonowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem 133 w styczniu 2010 r. zmieniony Ustaw z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpiecze stwie ywo ci i ywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2010 r., nr 21, poz. 105), Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz cego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z pó n. zm.), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U r., Nr 33, poz. 287), Ustawa z dnia 23 pa dziernika 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U r., Nr 16, poz. 145), Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrze- nia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i u miercania zwierz t (Dz.U. z dnia 21 wrze nia 2004 r.), Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymaga weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mi snych oraz innych produktów pochodzenia zwierz cego umieszczonych na rynku (Dz.U ). Norma ISO 22000:2005 Norma EN ISO 22000:2005 Food safety management systems Requirements for any organization in the food chain zosta a wydana w 2005 r. natomiast jej polska wersja PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci - Wymagania dla ka dej organizacji w a cuchu producentów ywno ci pochodzi z 2006 r. Norma ta ma struktur zbli on do normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarz dzania jako ci Wymagania oraz normy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarz dzania rodowiskowego - Specyfikacja i wytyczne stosowania co znacznie u atwia ich wzajemn integracj 1. Uzupe nieniem powy szej normy ISO s normy: PKN-ISO/TS 22003:2007 Systemy zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci - Wymagania dla jednostek prowadz cych audit i certyfikacj systemów zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci oraz norma PN-EN ISO 22005:2007 Identyfikowalno w a cuchu pasz i ywno ci - Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdra aniu systemu. Celem normy mi dzynarodowej ISO jest harmonizacja na poziomie globalnym wymaga dotycz cych zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci przedsi biorstw znajduj cych si w a cuchu ywno ciowym. Jest ona szczególnie pomocna dla przedsi biorstw, które usi uj uzyska spójny i zintegrowany system zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci 2. 1 A. Wysoki ska-senkus, System zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci [w]: Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, red. Toru ski J., Wyd. AP, Siedlce 2009, s A. Wysoki ska-senkus, Systemy ISO i HACCP w praktyce polskich przedsi biorstw, Wyd. UP, Pozna ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

4 134 A. Wysoki ska-senkus Norma mi dzynarodowa okre la wymagania dotycz ce systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci dla organizacji w a cuchu producentów ywno ci, która musi wykaza zdolno do nadzorowania zagro e dla bezpiecze stwa ywno ci w celu zapewnienia, e ywno jest bezpieczna w czasie konsumpcji przez ludzi. Norma ISO definiuje bezpiecze stwo ywno ci jako koncepcj polegaj ca na tym, e ywno nie wyrz dzi szkody konsumentowi, je li jest przygotowywana i/lub spo ywana zgodnie z zastosowaniem 3. Wed ug normy ISO organizacja powinna ustanowi, udokumentowa, wdro y i utrzymywa skuteczny, system zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci i aktualizowa go w razie konieczno ci zgodnie z wymaganiami normy mi dzynarodowej. Dokumentacja systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci powinna zawiera : udokumentowane deklaracje polityki bezpiecze stwa ywno ci i zwi zanych z ni celów, udokumentowane procedury i zapisy wymagane przez niniejsz norm, dokumenty niezb dne organizacji do zapewnienia skutecznego rozwoju, wdra ania i aktualizowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci. Najwy sze kierownictwo powinno dostarczy dowodu swojego zaanga owania w tworzenie i wdro enie systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci oraz w ci g e doskonalenie jego skuteczno ci poprzez szereg dzia a mi dzy innymi: okre lenie, udokumentowanie i zakomunikowanie polityki bezpiecze stwa ywno ci organizacji. Bardzo wa nym etapem niezb dnym przy procesie wdra ania systemu zarz dzania jako ci ywno ci jest w a ciwe zaplanowanie wszystkich dzia a prowadz cych do wytworzenia produktów o najwy szych parametrach higienicznych oraz jako ciowych. Wed ug normy ISO najwy sze kierownictwo organizacji powinno dokona podzia u odpowiedzialno ci za dzia ania zwi zane z wdro eniem, funkcjonowaniem oraz doskonaleniem systemu jako ci w przedsi biorstwie oraz wyznaczy cz onka kierownictwa, który b dzie odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi procesami zwi zanymi z zapewnieniem bezpiecze stwa ywno ci. Kierownictwo przedsi biorstwa musi opracowa procedury zarz dzania potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi i wypadkami oraz przeprowadza regularny przegl d systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci organizacji. Zarz dzanie zasobami obejmuje zapewnienie zasobów, które s niezb dne do ustanowienia, wdro enia oraz utrzymania systemu zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. Ogromn rol odgrywaj zasoby ludzkie (kompetencje, wiadomo, szkolenie), infrastruktura oraz rodowisko pracy 4. 3 PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci - Wymagania dla ka dej organizacji w a cuchu producentów ywno ci. 4 J.G. Surak, A Recipe for Safe Food: ISO and HACCP, Qualty Progress, 10/2007, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

5 Proces wdra ania i funkcjonowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem 135 Stan wdro enia normy ISO 22000:2005 w Europie Do 2007 roku w Europie w 38 krajach wdro ono 2749 certyfikatów systemu zarz dzania jako ci na zgodno z norm ISO 22000:2005. Stan na koniec 2008 roku wynosi 4761 certyfikatów w 45 krajach, co stanowi o 58,76% ogólnej liczby certyfikatów wdro onych do tego czasu na wiecie. Rys. 1. Pa stwa z najwi ksz ilo ci certyfikatów ISO 22000:2005 w Europie (stan na dzie ) Fg. 1. Countries with the highest number of ISO 22000:2005 certificates in Europe (as on ) ród o: opracowanie w asne 2010 na podstawie: The ISO Survey of Certifications, International Organization for Standarization Source: own study based on 2010: The ISO Survey of Certifications, International Organization for Standardization, Najwi ksz liczb certyfikatów do 2008 roku w Europie posiadaj nast puj ce kraje: Turcja, Grecja, Rumunia, Polska, Bu garia oraz Cypr co przedstawia poni szy rysunek. Najmniejsze zainteresowanie wdra aniem systemu zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci wykaza y nast puj ce kraje: Malta 1 certyfikat, Lichtenstein 1, Monako 2, Luksemburg 2, Azerbejd an 2. Istota i zakres wdra ania systemu HACCP w przedsi biorstwie Przygotowywanie dokumentacji systemu HACCP zgodnego z wytycznymi Codex Alimentarius Commision rozpocz o si w analizowanym przedsi biorstwie w kwietniu 2003 roku. Wdro ony system wraz z obowi zuj c dokumentacj HACCP funkcjonowa w firmie od czerwca 2004 roku. W 2008 roku dostosowano dokumentacj systemu do wymaga normy PN-EN ISO 22000:2006 System zarz dzania bezpiecze stwem ywno- ci - Wymagania dla wszystkich organizacji w a cuchu dostaw ywno ci. System zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci (HACCP) funkcjonuj cy w analizowanym przedsi biorstwie obejmuje swym zakresem wszystkie dzia ania umo liwiaj ce zak adowi: ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

6 136 A. Wysoki ska-senkus lanowanie, wdra anie, dzia anie, utrzymywanie i aktualizowanie systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci maj cego na celu dostarczanie wyrobów takich, które zgodnie z ich zamierzonym u yciem, s bezpieczne dla konsumenta, wykazywanie zgodno ci z odpowiednimi wymaganiami dotycz cymi bezpiecze stwa ywno ci zapisanymi w ustawach i przepisach, ocenianie i szacowanie wymaga klienta i wykazywania zgodno ci z tymi wzajemnie uzgodnionymi, które dotycz bezpiecze stwa ywno ci w celu poprawienia satysfakcji klienta, skuteczne komunikowanie kwestii dotycz cych bezpiecze stwa ywno ci swoim dostawcom, klientom i innym zainteresowanym stronom w a cuchu dostaw ywno ci, zapewnienie, e w dzia alno ci stosuje si ustalon polityk bezpiecze stwa ywno ci, wykazywanie zgodno ci zainteresowanym stronom, w tym organom kontroli urz dowej. Dzia aniem zak adowego sytemu obj te s wszystkie procesy w przedsi biorstwie, w tym ca a produkcja, czyli ca y proces technologiczny od momentu pozyskania surowców, a do wyprodukowania wyrobu gotowego, jego magazynowania i dystrybucji. Przeprowadzona analiza zagro e obejmuje wszystkie dzia ania zwi zane z przyj ciem surowca, produkcj i wprowadzeniem wyrobu gotowego do obrotu z uwzgl dnieniem nast puj cych zagro e zdrowotnych: Mikrobiologicznych obecno ci mikroorganizmów chorobotwórczych i toksynotwórczych oraz paso ytów, Chemicznych obecno ci substancji chemicznych wywo uj cych zatrucia pokarmowe, Fizycznych wszystkie cia a obce. W a ciciele przedsi biorstwa staraj si ci gle dostarcza dowodów swojego zaanga owania w tworzenie i wdro enie systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci oraz w ci g e doskonalenie jego skuteczno ci poprzez: zademonstrowanie, e bezpiecze stwo ywno ci jest wspierane przez cele biznesowe organizacji, poprzez umieszczenie w planie rozwoju zak adu inwestycji zwi zanych z dalszym doskonaleniem zak adowego systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci, zakomunikowanie w organizacji znaczenia spe nienia wymaga normy PN-EN ISO 22000:2006, wszystkich wymaga okre lonych w ustawach i przepisach, jak te wymagania klienta odno nie bezpiecze stwa ywno ci, poprzez szkolenia dla pracowników i udost pnianie wszystkim zainteresowanym dokumentów zwi zanych z zak adowym systemem zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci, ustanowienie polityki bezpiecze stwa ywno ci i zakomunikowanie jej zainteresowanym stronom, Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

7 Proces wdra ania i funkcjonowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem 137 przeprowadzanie przegl dów zarz dzania (Procedura P-08 Przegl d zarz dzania), zapewnienia dost pno ci zasobów. Proces wdra ania HACCP w przedsi biorstwie przetwórstwa mi snego Proces dostosowania zak adowego systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci odby si wed ug 12 etapów wdra ania systemu z czego ostanie 7 etapów jest to same z zasadami systemu HACCP i warunkuje spe nienie cz ci wymaga normy PN-EN ISO 22000:2006. Kierownictwo przedsi biorstwa powo a o na czas niezb dny do opracowania i wdro enia systemu HACCP Zak adowy Zespó ds. bezpiecze stwa ywno ci, którego g ównym celem by o dostosowanie istniej cego w Zak adzie systemu HACCP wraz z dokumentacj do obowi zuj cych wymaga prawnych oraz wymaga normy PN-EN ISO 22000:2006 w zakresie wszystkich procesów funkcjonuj cych w Zak adzie. W a ciciele zak adu lub Przewodnicz cy Zespo u ds. HACCP na zasadzie upowa nienia przez w a cicieli dokonuj przegl dów zak adowego systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci nie rzadziej ni dwa razy w roku, tak aby zagwarantowa zapewnienie jego sta ej przydatno ci, adekwatno ci i skuteczno ci. Przegl dem tym obj te zostaj równie mo liwo ci doskonalenia i potrzeba zmian w systemie zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci, cznie z polityk bezpiecze stwa ywno ci. Z przegl dów zarz dzania utrzymywane s zapisy. W a ciciele zak adu dbaj o to, aby wybrane osoby posiada y odpowiedni edukacj, przeszkolenie, umiej tno ci i do wiadczenie w zakresie profilu dzia alno ci zak adu. W szczególnych przypadkach dopuszcza si w czenie do zespo u ekspertów zewn trznych po odpowiednim sprawdzeniu ich uprawnie. W a ciciele zak adu dok adaj wszelkich stara aby zatrudniony przez nich personel posiada niezb dne kompetencje w zakresie profilu dzia alno- ci zak adu i utrzymania bezpiecze stwa ywno ci, posiada wymagane prawem badania lekarskie i za wiadczenia. Kompetencje i pozosta e wymagania prawne odno nie dopuszczenia do pracy pracowników s sprawdzane przy okazji ka dego przegl du zarz dzania. W a ciciele zak adu dok adaj wszelkich stara aby zatrudniony przez nich personel mia wiadomo swojej roli i swoich obowi zków i odpowiedzialno ci odnosz cych si do utrzymania zak adowego systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci, wyra a si to mi dzy innymi w dost pie do instrukcji stanowiskowych. Bardzo wa na dla pracowników jest równie mo liwo bezproblemowego komunikowania si z kierownictwem zak adu. W a ciciele zak adu umo liwiaj zatrudnionym przez proces podnoszenia kwalifikacji oraz uczestnictwa w szkoleniach dotycz cych m.in. funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia zak adowego systemu zarz dzania ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

8 138 A. Wysoki ska-senkus bezpiecze stwem ywno ci. Ponadto ka dy pracownik po zatrudnieniu przechodzi wst pne szkolenie w zakresie systemu HACCP. Wszelkie zapisy dotycz ce szkole s przechowywane i stanowi dane wej ciowe do przegl du zarz dzania. Wszystkie pomieszczenia s dobrze o wietlone i ogrzewane. Szczegó y opisu pomieszcze zawarte s w Dokumentacji powykonawczej Projektu technologicznego modernizacji zak adu stanowi cego uzupe nienie dokumentacji systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci. Celem zaspakajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb w a- ciciele zak adu, zgodnie z ustaw z dnia 4 marca 1994 r. o zak adowym funduszu wiadcze socjalnych okre lili pakiet socjalny, a szczegó owe zasady korzystania z funduszu. W a ciciele nadzoruj zak ad w zakresie roboczej odzie y ochronnej oraz innych niezb dnych materia ów do sprostania wymogów zamieszczonych w operacyjnych programach wst pnych. W procesie produkcji wyznaczono nast puj ce Krytyczne Punkty Kontrolne: CCP 1: na etapie przyj cia materia u rze nego - Zagro enie zwi zane jest z mo liwo ci zaka enia zwierz t bakteriami patogennymi lub przyj cia ywca zara onego chorob zaka n CCP 2: na etapie wytrzewiania tusz wieprzowych - Zagro enie zwi zane jest z mo liwo ci zaka enia tusz wieprzowych tre ci organów wewn trznych w wyniku nieprawid owo przeprowadzanego procesu wytrzewiania tusz wieprzowych. CCP 3: na etapie magazynowania gotowego wyrobu - pó tusz wieprzowych - Zagro enie jest zwi zane z mo liwo ci rozwoju drobnoustrojów na powierzchni pó tusz w wyniku nie przestrzegania w a ciwych warunków temperaturowych podczas przechowywania produktu. CCP 4: na etapie magazynowania podrobów - Zagro enie jest zwi zane z mo liwo ci rozwoju drobnoustrojów w wyniku nie przestrzegania w a ciwych warunków temperaturowych podczas przechowywania produktu. Infrastruktur zak adu stanowi budynek, zapewniaj cy wymagan przestrze do pracy i odpowiadaj cy szczegó owym wymaganiom prawnym dotycz cym przemys u spo ywczego. W budynku usytuowane s pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, biurowe oraz pomieszczenia socjalnogospodarcze i sanitarne. Monitorowanie wyznaczonych CCP ma na celu eliminacj zagro enia bezpiecze stwa wyrobów gotowych lub zmniejszenia ich do poziomu mo liwego do zaakceptowania. Dzia ania koryguj ce, które musz by podj te w przypadku wykazania przez monitoring przekroczenia dozwolonych odchyle zosta y zawarte powy ej oraz przedstawione jako Procedura P-03 Monitorowanie CCP i dzia ania koryguj ce w CCP. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

9 Proces wdra ania i funkcjonowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem 139 Etap 1. Powo anie zak adowego zespo u ds. bezpiecze stwa ywno ci Etap2. Zdefiniowanie (opisanie) produktu Etap 3. Okre lenie przeznaczenia produktu Etapy wst pne Etap 4. Sporz dzenie schematu technologicznego Etap 5. Zweryfikowanie schematu technologicznego Etap 6. Sporz dzenie wykazu zagro e i wykazu rodków prewencyjnych Etap 7. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP) Etap 8. Etap 9. Ustalenie limitów krytycznych parametrów dla ka dego CCP i okre lenie granic tolerancji Ustalenie systemu monitorowania dla ka dego CCP Etapy dotycz ce systemu Etap 10. Ustalenie dzia a koryguj cych Etap 11. Okre lenie zasad weryfikacji systemu Etap 12. Ustalenie zasad tworzenia dokumentacji systemu i przechowywania zapisów Rys. 2. Proces wdra ania HACCP w przedsi biorstwie przetwórstwa mi snego Fig. 2. The HACCP implementation process in the meet processing plant. ród o: Wysoki ska-senkus A., Source: Wysoki ska-senkus A., ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

10 140 A. Wysoki ska-senkus Zgodnie z obowi zuj cym rozporz dzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj ce szczególne przepisy dotycz ce higieny w odniesieniu do ywno ci pochodzenia zwierz cego, w zak adzie funkcjonuje system pe nej identyfikacji partii wyrobu i ich zwi zek z partiami surowców, przetwarzaniem i zapisami dotycz cymi dostaw. Zapisy dotycz ce identyfikowalno ci s utrzymywane i archiwizowane w celu oceny systemu, w celu umo liwienia post powania z wyrobami potencjalnie niebezpiecznymi i umo liwienia wycofania wyrobu. Prowadzone zapisy s zgodne z wymaganiami ustaw i przepisów i wymaganiami klienta i mog by oparte na identyfikacji partii wyrobu ko cowego. Wszelkie mo liwe korekty i dzia ania koryguj ce zosta y opisane w Planie HACCP i odpowiednich procedurach, które zosta y zatwierdzone przez W a cicieli. Zosta a równie powo ana procedura reklamacji. VI zasad HACCP reguluje Procedura P-06 Weryfikacja i audyt zewn trzny HACCP. Na weryfikacj systemu HACCP sk adaj si nast puj ce elementy: weryfikacja CCP, audit zewn trzny systemu HACCP, testy i badania, przegl d systemu HACCP. Wszystkie powy sze czynno ci zosta y opracowane w sposób, który ma na celu sprawdzenie prawid owo ci dzia ania systemu HACCP oraz okre lenie, czy plan HACCP wymaga modyfikacji. Zespó ds. bezpiecze stwa ywno ci systematycznie ocenia jednostkowe wyniki planowanych weryfikacji. W przypadku gdy weryfikacja nie wykazuje zgodno ci z za o eniami, w a ciciele podejm dzia ania d ce do osi gni cia wymaganej zgodno ci, których pierwszym krokiem jest realizacja nadzwyczajnego przegl du zarz dzania. W a ciciele zak adu zapewniaj, e zak ad stale doskonali skuteczno systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci poprzez komunikacj, przegl d kierownictwa, audity wewn trzne, ocen jednostkowych wyników weryfikacji, analiz wyników dzia a weryfikuj cych, walidacj kombinacji rodków kontroli/ zabezpiecze, dzia ania koryguj ce oraz aktualizacj systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci. Ma to wyraz w polityce bezpiecze stwa ywno ci, opracowanych procedurach systemowych, zapisach stanowi cych dowód na funkcjonowanie zak adowego systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci oraz opracowanych planach i programach szkole. Podsumowanie Celem opracowania jest przedstawienie procesu wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci wed ug wymaga normy ISO w zak adzie przetwórstwa mi snego. Problem jest o tyle istotny, e w nied ugiej pespektywie czasowej zaistnieje konieczno dostosowania wszystkich zak adów przemys u rolno-spo ywczego do wymaga normy ISO Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

11 Proces wdra ania i funkcjonowania systemu zarz dzania bezpiecze stwem Jak przedstawiono w powy szym opracowaniu wcale nie musi to by proces trudny i pracoch onny, lecz sukces mo e by tylko osi gni ty przy pe nym zrozumieniu najwy szego kierownictwa i przy wsparciu specjalistów zewn trznych. Bibliografia Berdowski J.B., Zagroba A. (2010): Nobilitacja normy ISO 22000:2005, Problemy Jako ci rok: 2010, R. 42, nr 8. B aszkiewicz A.; Ko odziej B. (2005): Nowe uj cie zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci wg ISO/FDIS 22000, Przemys Spo ywczy, T. 59, nr 6. ISO (2009), The ISO Survey of Certifications, International Organization for Standardization. Petro-Turza M. (2003): Food safety management systems a new International Standard under development will help improve food safety, ISO bulletin 1. PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci - Wymagania dla ka dej organizacji w a cuchu producentów ywno ci. Surak J.G. (2006) HACCP and ISO development of a food safety management standard, elsmar.com. Surak John G.A., Recipe for Safe Food: ISO and HACCP, Qualty Progress, 10/2007. Wysoki ska-senkus A., ISO i HACCP w praktyce polskich przedsi biorstw, Wyd. UP, Pozna Wysoki ska-senkus A. (2009): System zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci [w]: Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, red. Toru ski J., Wyd. AP, Siedlce ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

12 142 A. Wysoki ska-senkus Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2007 r. projekt w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zak adów pa stw trzecich, z których mog by przywo one pasze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Załącznik do Zarządzenia nr 44 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii INSTRUKCJA Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r. projekt ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/097 Gdańsk, dnia 29 października 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2008 r. Projekt w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników bada laboratoryjnych, odnosz cych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo