Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220

2 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna Art. 28 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cele szczegó owe i cele przekrojowe Priorytet 3. Poprawa organizacji a cucha dostaw ywno ci i promowanie zarz dzania ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na nast puj ce dziedziny: lepsze zintegrowanie g ównych producentów z a cuchem dostaw ywno ci poprzez systemy jako ci, promocje na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje mi dzybran owe (3A). Konsolidacja producentów, zarówno pozioma jak i pionowa, przyczynia si do skracania a cuchów dostaw, poprzez eliminacj po redników. Przyczynia si to do wi kszej op acalno ci produkcji i zwi kszenia dochodów producentów rolnych, a tak e do zapewnienia producentom stabilniejszej pozycji na rynku. Zrzeszanie si rolników umo liwia tak e dostarczanie na rynek du ych, jednolitych partii towaru, przy jednoczesnym zapewnieniu dba o ci o jego jako. Rodzaj operacji Zrycza towana pomoc udzielana grupom producentów w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania od dnia uznania i wpisania grupy do rejestru marsza ka województwa, na podstawie jej planu operacyjnego. Z pomocy grupa mo e skorzysta tylko raz w okresie swojej dzia alno ci. Koszty kwalifikowalne Wsparcie wyp acane w formie rycza tu wydatkowanie zgodne z celami wsparcia udzielanego grupom producentów. Beneficjenci Grupy producentów (w tym grupy producentów owoców i warzyw), wpisane do rejestru prowadzonego przez marsza ka województwa. Warunki kwalifikowalno ci Grupa producentów, prowadz ca dzia alno jako przedsi biorca maj cy osobowo prawn, zostaje uznana i wpisana na jej wniosek do rejestru prowadzonego przez marsza ka województwa w a ciwego dla siedziby grupy pod warunkiem, e: 105

3 1) zosta a utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów, którzy w okresie 5 lat poprzedzaj cych dzie z o enia wniosku o rejestracj grupy, nie byli cz onkami innej grupy producentów, utworzonej ze wzgl du na ten sam produkt lub grup produktów, której przyznano pomoc w ramach dzia ania Grupy producentów rolnych obj tego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , a w przypadku grup producentów owoców i warzyw - nie byli wcze niej cz onkami wst pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw lub uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, którym przyznano pomoc w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych; 2) przedstawi a plan operacyjny i zadeklarowa a jego realizacj, w tym osi gni cie jednego lub wi cej z nast puj cych celów: a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy s cz onkami takich grup; b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzeda y, centralizacji sprzeda y i dostawy do odbiorców hurtowych; c) ustanowienia wspólnych zasad dotycz cych informacji o produkcji, ze szczególnym uwzgl dnieniem zbiorów i dost pno ci; d) innych dzia a, które mog by przeprowadzane przez grupy producentów, takich jak rozwijanie umiej tno ci biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i u atwianie procesów wprowadzania innowacji. 3) dzia a na podstawie statutu lub umowy, zwanych aktem za o ycielskim; 4) sk ada si z cz onków, udzia owców lub akcjonariuszy, zwanych dalej cz onkami grupy, z których aden nie mo e mie wi cej ni 20% g osów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników; 5) co najmniej po owa udokumentowanych przychodów grupy pochodzi ze sprzeda y produktów grupy, ze wzgl du na które grupa zosta a utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej cz onków; 6) okre li obowi zuj ce cz onków grupy zasady produkcji, w tym dotycz ce jako ci i ilo ci produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzeda y; 7) wpisuje si w zakres definicji M P. Zasady dotycz ce ustanawiania kryteriów wyboru Kryteria wyboru wniosków o przyznanie pomocy b d uwzgl dnia w szczególno ci parametry dotycz ce liczebno ci grupy, planowanej produkcji oraz bran produkcji. 106

4 Rodzaj wsparcia Roczne p atno ci w okresie pierwszych pi ciu lat od dnia uznania i wpisania grupy producentów do rejestru, prowadzonego przez marsza ka województwa. Dopuszczalne s p atno ci zaliczkowe na poczet przysz ej pomocy. Powi zania z innymi aktami ustawodawczymi 1. Ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z pó n. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z pó n. zm.). 3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pó n. zm.). 4. Ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo spó dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pó n. zm.). 5. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pó n. zm.). 6. Ustawa z dnia 8 pa dziernika 1982 r. o spo eczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z pó n. zm.). 7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na w ókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z pó n. zm.). Intensywno pomocy Pomoc realizowana jest w postaci zrycza towanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych pi ciu lat nast puj cych po dacie, w której grupa producentów zosta a uznana na podstawie jej planu operacyjnego. Stanowi ona procentowy rycza t od warto ci przychodów netto grupy ze sprzeda y produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej cz onków, w poszczególnych latach i sprzedanych do odbiorców nieb d cych cz onkami grupy. Procentowa stawka pomocy mo e wynosi maksymalnie 10% w pierwszym roku dzia alno ci i ma by degresywna w kolejnych latach wsparcia. Jednocze nie, maksymalna, mo liwa do uzyskania roczna kwota wsparcia dla grup producentów wynosi euro w ka dym roku pi cioletniego okresu pomocy. Ostatnia rata pomocy wyp acana jest wy cznie po potwierdzeniu prawid owej realizacji planu operacyjnego przez grup producentów. Poziom wspó finansowania Do ustalenia zgodnie z przepisami rozporz dzenia EFRROW. 107

5 Dodatkowe informacje specyficzne dla danego dzia ania Wska niki Finansowanie Razem (poziom dzia ania) Stawka wk adu EFRROW (%) Ca kowita kwota EFRROW Ca kowita kwota wydatków publicznych Dodatkowe finansowanie krajowe (pomoc pa stwa) 108