Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz dostarczenie oferty, sporządzonej według poniższych wytycznych, do siedziby Hydrog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz dostarczenie oferty, sporządzonej według poniższych wytycznych, do siedziby Hydrog."

Transkrypt

1 Łódź, r. Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export - Import Krzysztof Cichocki Ul. Demokratyczna 119BC Łódź Szanowni Państwo, Informujemy, że firma Hydrog przygotowuje się do realizacji projektu Innowacje w ZBM Hydrog rozbudowa ciągu technologicznego do produkcji maszyn, dzięki wdrożeniu innowacyjnego cięcia laserowego z zastosowaniem nowej generacji wycinarek laserowych w ramach Działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na przewidzianą w ramach projektu dostawę pionowego centrum obróbcze CNC. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz dostarczenie oferty, sporządzonej według poniższych wytycznych, do siedziby Hydrog. 15:00. Kompletna oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do r. do godziny Z poważaniem, Strona 1 z 14

2 Łódź, r Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pionowego centrum obróbczego CNC w ramach projektu Innowacje w ZBM Hydrog rozbudowa ciągu technologicznego do produkcji maszyn, dzięki wdrożeniu innowacyjnego cięcia laserowego z zastosowaniem nowej generacji wycinarek laserowych 1. Nazwa zamówienia Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego pionowego centrum obróbczego CNC 2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego (Beneficjenta): Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export - Import Krzysztof Cichocki ul. Demokratyczna 119BC Łódź NIP Tryb udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 1-5 oraz 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 4. Informacja o współfinansowaniu projektu Projekt jest realizowany w ramach Działania III.2., Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (WND RPLD /12). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 5. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowego pionowego centrum obróbczego CNC o poniższych minimalnych parametrach technicznych: Strona 2 z 14

3 Powierzchnia robocza Przesuw w osi X Przesuw w osi Y Przesuw w osi Z Powierzchnia stołu X x Y Maksymalne obciążenie stołu Wykonanie stołu Wrzeciono i napędy osi Stożek mocujący Maksymalne obroty Osie X / Y / Z AC napędy cyfrowe Rodzaj napędu Maksymalny moment obrotowy /przy min-1/ Max moc napędu Chłodzenie przez wrzecion Stabilizacja temperaturowa wrzeciona Maksymalna siła pociągowa osi X i Y Maksymalna siła pociągowa osi Z Liniowe prowadnice toczne X, Y, Z (rolkowy układ prowadzenia wózków) Posuwy robocze i szybkość dobiegów 1000 mm 500 mm 630 mm 1200x kg Rowki teowe T 40 ISO min-1 bezpośredni 120 Nm kw 13 kn 17 kn Szybkość dobiegów w osiach X, Y, Z 30 m/min Posuwy robocze 20 m/min Magazyn narzędziowy Liczba narzędzi w magazynie 20 Szybki dwuramienny zmieniacz narzędzia Typ stożka mocującego /wykonanie standardowe DIN 69871/ SK40 Maksymalna średnica narzędzia 80 mm Dokładności Dokładność pozycjonowania maszyny ±0,005 Powtarzalność pozycjonowania maszyny ±0,003 Wyposażenie standardowe Sterowanie Fanuc lub kompatybilne do sterowania Fanuc Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Konstrukcja bazująca na stole krzyżowym Liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach Centralny układ smarowania Mechanizmy kulowo-toczne obustronnie łożyskowane Wysokie moce napędów i momentów obrotowych do wysokowydajnej obróbki Minimalne dozowanie chłodzenia na detal Stopy i śruby ustawcze Oświetlenie przestrzeni roboczej Skimmer oleju filtr chłodziwa Układ przedmuchiwania wrzeciona Strona 3 z 14

4 System spłukiwania wiórów Narzędzia operatora Transmisja danych: RS 232, USB, Pełna osłona powierzchni roboczej Zintegrowany transporter wiórów - śrubowy Zestaw sąd pomiarowych (sonda narzędziowa i materiałowa) Wymagania ogólne stawiane dostawcom maszyny Instrukcja obsługi w j. polskim Maszyna posiada znak CE Szkolenia z zakresu obsługi maszyny Stały Serwis w Polsce, czas reakcji 48 godzin Dostawca zapewnia transport, montaż, szkolenie i uruchomienie obrabiarki Gwarancja: 24 miesiące Ilość osób uczestniczących: 2 4, w j. polskim w siedzibie zamawiającego, czas trwania: 16 godz. Termin realizacji: Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie terminu dostawy całości przedmiotu zamówienia w okresie nie dłuższym niż 14 tygodni dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stopniowej realizacji zamówienia, zgodnie z ustalonym z wybranym Wykonawcą harmonogramem. 6. Opis sposobu obliczania ceny Ceną ofertową jest cena całkowita (łączna) netto w podana w walucie EUR. Należy wskazać stawkę podatku VAT. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków W związku z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia z wybranym Dostawcą umowy w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Do niniejszego zamówienia Zamawiający załącza swój wzór umowy. Możliwe jest podpisanie umowy na wzorze Dostawcy, jeżeli treść tej umowy zawiera wszystkie wymagane elementy i zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego Dostawca winien wówczas załączyć swój wzór do oferty, a Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności wzoru umowy z wymogami. Jeśli Dostawca nie załączy do oferty swojego wzoru umowy, przyjmuje się, że zaakceptował wzór umowy Zamawiającego i zobowiązuje się do zawarcia umowy na tym wzorze. 8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Oferty będą oceniane dwuetapowo: Strona 4 z 14

5 1) W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty kompletność oferty, zgodność z wymaganiami technicznymi, wymaganym terminem dostawy. Oferty uznane za niepoprawne zostaną automatycznie odrzucone. 2) W drugiej kolejności weryfikacji poddane będą następujące kryteria, którymi zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty: Cena ranga 80% Okres gwarancji ranga 20% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów z przedstawionych powyżej kryteriów. 1) Ocena w oparciu o kryterium ceny (ranga kryterium 80%) Dostawca oferujący najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru: ilość punktów ocenianej oferty minimalna cena spośród ofert ocenianych = x 80 pkt. cena oferty ocenianej Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Dostawców cenę łączną (całkowitą) netto w PLN. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium ceny wynosi 80 pkt. 2) Ocena w oparciu o kryterium okresu gwarancji (ranga kryterium 20%) Dostawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 punktów, natomiast pozostałe oferty przeliczone będą według wzoru: ilość punktów ocenianej oferty okres gwarancji oferty ocenianej = x 20 pkt. najdłuższy okres gwarancji z wszystkich ofert Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium ceny wynosi 20 pkt. 9. Opis sposobu przygotowania ofert a) Oferta składana jest na formularzu ofertowym b) Kompletna oferta powinna zawierać: oryginał wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1) oryginał wypełnionych i podpisanych oświadczeń (załącznik nr 3) c) Oferta jest składana w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. d) Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi składający ofertę. e) Ofertę należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście, w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta na adres siedziby firmy w zamkniętej kopercie, Strona 5 z 14

6 zatytułowanej: Oferta na dostawę pionowego centrum obróbczego CNC w ramach projektu Innowacje w ZBM Hydrog. f) Oferta nie będąca zgodną z opisem zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu, zostanie automatycznie odrzucona. g) Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty. h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. j) W toku badania poprawności i oceny ofert, Zamawiający może żądać od potencjalnych dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie będą prowadzone negocjacje między Zamawiającym, a Dostawcą. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać do dnia r do godziny 15:00 na adres siedziby Zamawiającego: Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export Import Krzysztof Cichocki ul. Demokratyczna 119BC Łódź Za termin złożenia oferty uznaje się moment dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty zostaną otwarte w dniu r o godzinie 15:15 w siedzibie Zamawiającego. 11. Termin związania ofertą Dostawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 12. Informacje końcowe a) W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z Dostawcą prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Dostawcy związanych z realizowanym projektem. b) Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia może skutkować wykluczeniem Dostawcy. c) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawach dotyczących zamówienia jest Ryszard Rutkowski tel , d) W przypadku powierzenia przez Dostawcę jakiegokolwiek zakresu zamówienia podwykonawcy, Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia pomiędzy Dostawcą a podwykonawcą dokonywane będą bez udziału Zamawiającego. Ewentualnym podwykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu skierowane do Zamawiającego. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa tylko i wyłącznie na Dostawcy. e) Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia postępowania. Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 wzór umowy Załącznik nr 3 wzór oświadczeń Strona 6 z 14

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY Zapytanie ofertowe na dostawę pionowego centrum obróbczego CNC w ramach projektu Innowacje w ZBM Hydrog rozbudowa ciągu technologicznego do produkcji maszyn, dzięki wdrożeniu innowacyjnego cięcia laserowego z zastosowaniem nowej generacji wycinarek laserowych Dostawca Nazwa: Adres: Adres poczty elektronicznej: Numer telefonu: Numer faksu: Numer REGON: Numer NIP: Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu oferujemy przedmiot zamówienia spełniający parametry techniczne zawarte w ogłoszeniu na następujących warunkach: Cena Wartość netto: słownie: stawka podatku VAT:.. %.. Cena oferty jest niezmienna przez cały okres ważności oferty, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Okres gwarancji Okres gwarancji:.. m-cy Zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Dostawcy Strona 7 z 14

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór umowy Zapytanie ofertowe na dostawę pionowego centrum obróbczego CNC w ramach projektu Innowacje w ZBM Hydrog rozbudowa ciągu technologicznego do produkcji maszyn, dzięki wdrożeniu innowacyjnego cięcia laserowego z zastosowaniem nowej generacji wycinarek laserowych Umowa Zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą., NIP. reprezentowaną przez.. zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą., NIP. reprezentowaną przez.. zwanym dalej Dostawcą 1 PRZEDMIOT UMOWY W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu Innowacje w ZBM Hydrog rozbudowa ciągu technologicznego do produkcji maszyn, dzięki wdrożeniu innowacyjnego cięcia laserowego z zastosowaniem nowej generacji wycinarek laserowych, realizowanego w ramach Działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, na podstawie wyboru oferty Dostawcy dokonanego przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 1-5 oraz 7 Ustawy Ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Dostawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje pionowe centrum obróbcze CNC z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy: a. Cena netto w EUR: b. słownie: c. stawka podatku VAT:.. % d. Cena brutto w EUR:. e. słownie: 2. Zapłata, o której mowa powyżej nastąpi przelewem w następujących terminach: a. 15% wartości brutto po podpisaniu umowy b. 70% wartości brutto na 3 dni przed planowaną datą odbioru przedmiotu umowy Strona 8 z 14

9 c. 15% wartości brutto po podpisaniu protokołu uruchomienia przedmiotu umowy i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3 TERMIN REALIZACJI 1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 14 tygodni od daty podpisania umowy 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stopniowej realizacji zamówienia, zgodnie z ustalonym z Dostawcą harmonogramem. 3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy 4 GWARANCJA 1. Dostawca udziela miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 5 KARY UMOWNE 1. Zamawiający może żądać od Dostawcy zapłaty kar umownych: a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% ceny netto, o której mowa w 2 umowy, b. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotów umowy, powyżej 7 dni kalendarzowych w wysokości 0,1% ceny netto, o której mowa w 2 umowy, 2. Dostawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% ceny netto, o której mowa w 2 umowy. 3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny netto, o której mowa w 2 umowy, z wyłączeniem odsetek ustawowych za nieterminową płatność. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż umowa dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dostawca zobowiązuje się do umożliwienia wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Dostawcy związanych z realizowanym projektem, zarówno Zamawiającemu, jak i wszelkim uprawnionym do tego instytucjom. 3. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia r. (zgodnie z art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo 4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Dostawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania Strona 9 z 14

10 dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 8. W związku z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Dostawcy związanych z realizowanym projektem. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Dostawca Strona 10 z 14

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 Do umowy z dnia. zawartej pomiędzy:.. z siedzibą., NIP. reprezentowaną przez.. zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą., NIP. reprezentowaną przez.. zwanym dalej Dostawcą OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Dostawa fabrycznie nowego pionowego centrum obróbczego CNC: Model:... Typ:. Nazwa producenta:. Powierzchnia robocza Przesuw w osi X Przesuw w osi Y Przesuw w osi Z Powierzchnia stołu X x Y Maksymalne obciążenie stołu Wykonanie stołu Wrzeciono i napędy osi Stożek mocujący Maksymalne obroty Osie X / Y / Z AC napędy cyfrowe Rodzaj napędu Maksymalny moment obrotowy /przy min-1/ Max moc napędu Chłodzenie przez wrzecion Stabilizacja temperaturowa wrzeciona Maksymalna siła pociągowa osi X i Y Maksymalna siła pociągowa osi Z Liniowe prowadnice toczne X, Y, Z (rolkowy układ prowadzenia wózków) 1000 mm 500 mm 630 mm 1200x kg Rowki teowe T 40 ISO min-1 bezpośredni 120 Nm kw 13 kn 17 kn Strona 11 z 14

12 Posuwy robocze i szybkość dobiegów Szybkość dobiegów w osiach X, Y, Z 30 m/min Posuwy robocze 20 m/min Magazyn narzędziowy Liczba narzędzi w magazynie 20 Szybki dwuramienny zmieniacz narzędzia Typ stożka mocującego /wykonanie standardowe DIN 69871/ SK40 Maksymalna średnica narzędzia 80 mm Dokładności Dokładność pozycjonowania maszyny ±0,005 Powtarzalność pozycjonowania maszyny ±0,003 Wyposażenie standardowe Sterowanie Fanuc lub kompatybilne do sterowania Fanuc Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Konstrukcja bazująca na stole krzyżowym Liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach Centralny układ smarowania Mechanizmy kulowo-toczne obustronnie łożyskowane Wysokie moce napędów i momentów obrotowych do wysokowydajnej obróbki Minimalne dozowanie chłodzenia na detal Stopy i śruby ustawcze Oświetlenie przestrzeni roboczej Skimmer oleju filtr chłodziwa Układ przedmuchiwania wrzeciona System spłukiwania wiórów Narzędzia operatora Transmisja danych: RS 232, USB, Pełna osłona powierzchni roboczej Zintegrowany transporter wiórów - śrubowy Zestaw sąd pomiarowych (sonda narzędziowa i materiałowa) Wymagania ogólne stawiane dostawcom maszyny Instrukcja obsługi w j. polskim Maszyna posiada znak CE Ilość osób uczestniczących: 2 4, Szkolenia z zakresu obsługi maszyny w j. polskim w siedzibie zamawiającego, czas trwania: 16 godz. Stały Serwis w Polsce, czas reakcji 48 godzin Dostawca zapewnia transport, montaż, szkolenie i uruchomienie obrabiarki Gwarancja: 24 miesiące Strona 12 z 14

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 Do umowy z dnia. zawartej pomiędzy:.. z siedzibą., NIP. reprezentowaną przez.. zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą., NIP. reprezentowaną przez.. zwanym dalej Dostawcą PROTOKÓŁ ODBIORU 1. W dniu nastąpił odbiór przedmiotu umowy, określony w 1, ust. 1 umowy z dnia. w zakresie: Lp. Przedmiot Sztuk Uwagi 1 n 2. Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy i nie zgłasza żadnych uwag. Zamawiający Dostawca Strona 13 z 14

14 ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenia Zapytanie ofertowe na dostawę pionowego centrum obróbczego CNC w ramach projektu Innowacje w ZBM Hydrog rozbudowa ciągu technologicznego do produkcji maszyn, dzięki wdrożeniu innowacyjnego cięcia laserowego z zastosowaniem nowej generacji wycinarek laserowych OŚWIADCZENIA Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia Oświadczamy także, iż zapoznaliśmy się z zapisami wzoru umowy Zamawiającego / załączamy własny wzór umowy, zgodnie z zapisami punktu 7 zapytania ofertowego *..... /data, miejscowość/ /podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ *. Niepotrzebne skreślić Strona 14 z 14

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz dostarczenie oferty, sporządzonej według poniższych wytycznych, do siedziby Hydrog.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz dostarczenie oferty, sporządzonej według poniższych wytycznych, do siedziby Hydrog. Łódź, 09-03-2015r. Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export - Import Krzysztof Cichocki Ul. Demokratyczna 119BC 93-348 Łódź Szanowni Państwo, Informujemy, że firma Hydrog przygotowuje się do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego (Beneficjenta) :

2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego (Beneficjenta) : Łódź, 13-05-2015r Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę licencji na oprogramowanie wspomagające procesy magazynowe z wykorzystaniem bezprzewodowych terminali kodów kreskowych w ramach projektu Innowacje w

Bardziej szczegółowo

Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export - Import Krzysztof Cichocki Ul. Demokratyczna 119BC Łódź. Szanowni Państwo,

Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export - Import Krzysztof Cichocki Ul. Demokratyczna 119BC Łódź. Szanowni Państwo, Łódź, 16-04-2015r. Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export - Import Krzysztof Cichocki Ul. Demokratyczna 119BC 93-348 Łódź Szanowni Państwo, Informujemy, że firma Hydrog przygotowuje się do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz dostarczenie oferty, sporządzonej według poniższych wytycznych, do siedziby Hydrog.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz dostarczenie oferty, sporządzonej według poniższych wytycznych, do siedziby Hydrog. Łódź, 26-02-2015r. Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export - Import Krzysztof Cichocki Ul. Demokratyczna 119BC 93-348 Łódź Szanowni Państwo, Informujemy, że firma Hydrog przygotowuje się do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu w ramach projektu Nowoczesne Pralnie Pabianickie

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu w ramach projektu Nowoczesne Pralnie Pabianickie Pabianice, 16.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu w ramach projektu Nowoczesne Pralnie Pabianickie 1. Nazwa zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: Część I : pralnico wirówka, 2 sztuki;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa Dokumentacja przetargowa 1. Zakres zamówienia Dostawa maszyn i urządzeń tworzących ciąg technologiczny automatycznej linii formierskiej z zintegrowanym systemem sterowania, wyposażonej w instalację odciągowo

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 Nysa, 21.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 na: Świadczenie usługi cateringowej. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Piechowice, dnia 17.02.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 05/09/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 05/09/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 05/09/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG04.04.00-16-006/13-02),

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, r.

Kostrzyn nad Odrą, r. Kostrzyn nad Odrą, 25.10.2016 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Żarów, dnia 25.06.2013 r. Zapytanie ofertowe Adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 85/3B 50 316 Wrocław Adres do korespondencji: z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 85/3B, 50 316 Wrocław (adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DN 2013/0707 Ostrzeszów, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakupu centrum tokarskiego trzyosiowego sterowanego numerycznie.

Znak sprawy: DN 2013/0707 Ostrzeszów, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakupu centrum tokarskiego trzyosiowego sterowanego numerycznie. FUMO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FUMO-OSTRZESZÓW Spółka z o.o. Polska, 63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 25 centrala: +48(62) 730-22-94, 730-23-71 fax: +48(62) 730-13-38 marketing:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 30.06.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym Stary Sącz dnia 12.09.2014 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26 33-340 Stary Sącz (018) 446-00-64, 446-02-70, DGK.271.0.65.2014 Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094

ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094 Rzezawa, 02.04.2012 r. ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy frezarki (środek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r. Gdynia, dnia 11.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Legnica, dnia 18.03.2013 r. Zapytanie ofertowe A.T.S. Electro Lube Polska spółka cywilna z siedzibą przy,, Tel. (76) 723 37 73, Faks (76) 722 53 62 NIP 691-100-62-69, REGON 390342110 realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Projekt Modernizacja parku maszynowego drogą udoskonalenia produktu i procesu produkcyjnego w Komandor Bydgoszcz S.A. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 53/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 53/2016 Nysa, 08.07.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 53/2016 na Dostawę nagród gry planszowe, książki. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zgierz dnia 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający PROMO PAK Dagmara Tomczak ul. Piątkowska 83i 95-100 Zgierz NIP: 732-181-79-26 REGON: 473159286 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lipno, dnia 16.01.2015r. POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE FAMA SPÓŁKA Z O.O. Gniew, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE FAMA SPÓŁKA Z O.O. Gniew, r. Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.4 Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku w postaci urządzenia do kształtowania elementów obudowy w górnictwie ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na: zakup wiertarko-frezarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zakup nowych środków trwałych dla firmy "Technologie Galwaniczne" Sp. z o. o. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź 13.08.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu stomatologicznego w ramach projektu: Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń 1. Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SYSTEMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 5 98-220 Zduńska Wola NIP:829 15 05 541 REGON: 730 918 997

ZAPYTANIE OFERTOWE. SYSTEMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 5 98-220 Zduńska Wola NIP:829 15 05 541 REGON: 730 918 997 Zduńska Wola 12.V.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu pakowarki paletowej w ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nagrzewnic gazowych, który

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Nowego Centrum Obróbkowego typu VMC 800 HS 4-osiowego - AVIA (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Nowego Centrum Obróbkowego typu VMC 800 HS 4-osiowego - AVIA (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Frezarki typu FWF-32.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Frezarki typu FWF-32. Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 93/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 93/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 93/2014 na: Dostawę pojazdów solarnych. Nysa, 01.09.2014 r. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 753-21-27-420.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 24.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 Nysa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 na: Rezerwację, zakup i dostarczenie biletów lotniczych dla grupy studentów z Portugalii. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 07.08.2014 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup frezarki 3D 5-osiowej szt.1. Przewidziano zakup fabrycznie nowego środka trwałego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup frezarki 3D 5-osiowej szt.1. Przewidziano zakup fabrycznie nowego środka trwałego. Żywiec, dnia 17.02.2016 Nr zapytania ofertowego: 0475308342 MCD Electronics Sp. z o.o. ul. Lelewela 26 34-300 Żywiec NIP: 553-20-87-091 REGON: 072176912 Osoba do kontaktu: Karolina Krzymińska 510@mcd.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. Łódź, dn.14.06.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Bardo, dnia 18 czerwca 2014 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5 -osiowe Centrum Obróbkowe TBI U Charakterystyka Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Stabilizacja temperaturowa wrzeciona Liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach Wszystkie elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa fabrycznie nowego przyrządu do kalibracji narzędzi z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa fabrycznie nowego przyrządu do kalibracji narzędzi z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania. Starachowice, dn. 15.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU WZROST KOMPETENCJI OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO KOMPONENTÓW ODLEWNICZYCH W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI PROCESOWEJ, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Olsztyn,21.11.2016 Miejscowość, data ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. Kuhna 17 42-256 Olsztyn NIP: 9492198135 REGON: 243638711 tel. +48 602-489-449

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Centrum Frezarskiego 5-osiowego typ VARIO HS-5 axis do obróbki kompozytów węglowych z kurtyną wodną - AVIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Centrum Frezarskiego 5-osiowego typ VARIO HS-5 axis do obróbki kompozytów węglowych z kurtyną wodną - AVIA Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok tel: (85) 6632-344, 6632-898, fax: (85) 6632-622 bj@medgal.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Informacje ogólne oraz tryb udzielania zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Informacje ogólne oraz tryb udzielania zamówienia: Załącznik nr 1 do Protokołu nr 1 Komisji Przetargowej Zduńska Wola 27.IV.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe w przedmiocie zakup stacji roboczej w ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./2014. firmą... działającą w.., na podstawie wpisu do... pod nr.., którą reprezentują..., zwaną dalej DOSTAWCĄ,

UMOWA nr./2014. firmą... działającą w.., na podstawie wpisu do... pod nr.., którą reprezentują..., zwaną dalej DOSTAWCĄ, UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Łodzi pomiędzy: Maciejem Uznańskim zamieszkałym w Łodzi, 91-520 Łódź, ul. Barokowa 3, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Bardo, dnia 18 czerwca 2014 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 10/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia r. Chwałowice, 04.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia 04.04.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia maszyny Centrum Obróbcze CNC wraz z wyposażeniem w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy usług promocyjnych w ramach projektu Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości OFERTA (1) Zamawiający, ul. Dojlidy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT iedziakarczew, dnia 22.06.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Centrum frezarskie sterowane numerycznie

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Centrum frezarskie sterowane numerycznie ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Centrum frezarskie sterowane numerycznie Aleksandrów Ł. 12.07.2013r..., miejscowość, data Nazwa i adres Zamawiającego. P.H.U.P. TOMZA Włodzimierz Tomczyk. NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. Nysa, 11.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PPHU PROF MET S.C. J. Cieślak, W. Sadowski (nazwa i adres Beneficjenta) 829-164-14-68 (NIP Spółki) 731656275 (REGON Spółki) Zduńska Wola, dnia 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i wdrożenie wyników

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wiertarko-frezarki (wytaczarki) ze sterowaniem CNC w ilości 1 sztuka.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wiertarko-frezarki (wytaczarki) ze sterowaniem CNC w ilości 1 sztuka. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 dotyczące dostawy bramowego centrum frezarskiego CNC

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 dotyczące dostawy bramowego centrum frezarskiego CNC Gaszowice, 27 kwietnia 2017 r. dotyczące dostawy bramowego centrum frezarskiego CNC W związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie seryjnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP.391.2.1444.2015 z dnia 28.09.2015 W związku z realizowanym na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej projektem badawczym

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Legnica, dnia 17.06.2013 r. Zapytanie ofertowe A.T.S. Electro Lube Polska spółka cywilna z siedzibą przy,, Tel. (76) 723 37 73, Faks (76) 722 53 62 NIP 691-100-62-69, REGON 390342110 realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup sprężarki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup sprężarki Nowe Pole, dnia 10.03.2017r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE. Chechło Drugie Tokarka CNC. FORTIMA Tomasz Dobrowolski

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE. Chechło Drugie Tokarka CNC. FORTIMA Tomasz Dobrowolski Chechło Drugie 1.06.2017 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE FORTIMA Tomasz Dobrowolski ul Łąkowa 3 95-082 Chechło Drugie W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016 Nysa, 17.02.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016 na: Roczne odnowienie wsparcia dla HP Data Protector. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2017/14. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2017/14. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2017/14

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA ZAKUP AUTOMATU TOKARSKIEGO WZDŁUŻNEGO DLA FIRMY MIRMET

ZAPRASZA ZAKUP AUTOMATU TOKARSKIEGO WZDŁUŻNEGO DLA FIRMY MIRMET Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 204-2020 Jelcz-Laskowice, 206-2-07 ZAMAWIAJACY MIRMET

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM,

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu pt. Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, który ubiega się o dofinansowanie w ramach III Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo