Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura"

Transkrypt

1 Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/ Kraków Kraków, r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia do modelowania 3D I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/ Kraków NIP: , Regon : Strona www: tel.: (12) , fax: (12) Biuro Projektu ul. Zakopiańska Kraków Strona www: tel.: (12) , fax: (12) II. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. Zrównoważona Infrastruktura - rozwój technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5. Os priorytetowa: Dyfuzja Innowacji, Działania 5.1: Wspieranie rozwoju powiazań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Do udziału w postępowaniu oraz oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zapytania. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 3.1 Przedmiotem zapytania jest zakup urządzenia do modelowania 3D, na potrzeby realizacji projektu pn. Zrównoważona Infrastruktura - rozwój technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Planowany jest zakup urządzenia do modelowania 3D o następujących parametrach/funkcjonalnościach: 1

2 1. Urządzenie musi umożliwiać obróbkę narzędziami skrawającymi w trzech osiach X-Y-Z. 2. Urządzenie musi umożliwiać obróbkę przedmiotów o wadze do 300kg. 3. Urządzenie musi posiadać powierzchnie roboczą o minimalnych wymiarach 920x330 mm. 4. Urządzenie musi umożliwiać następujące minimalne przesuwy robocze; X 650 mm Y 400 mm Z 500 mm 5. Max posuwy w osiach X/Y/Z (min) 16m/min. 6. Dokładność pozycjonowania w osiach liniowych (max) +/- 0,006 mm. 7. Powtarzalność pozycjonowania (max) +/- 0,004 mm. 8. Urządzenie musi posiadać głowice obrotową (wrzeciono) o następujących parametrach: Moc (min) 11kW Obroty (min) obr/min Regulacja obrotów - bezstopniowa Moment obrotowy (min) 70Nm Stożek wrzeciona typ ISO Urządzenie musi posiadać magazyn narzędzi z łapą w ilości (min) 16szt. 10. Urządzenie musi być wyposażone w system spłukiwania wiórów. 11. Urządzenie musi posiadać transporter wiórów. 12. Urządzenie musi posiadać prowadnice toczne w osiach X,Y,Z. 13. Masa urządzenia min 2900 kg. 14. Urządzenie musi być wyposażone w system sterowania umożliwiający programowanie parametrów pracy, europejskiego producenta mającego wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu takich systemów na rynek, w szczególności musi umożliwiać interpolacje 3D. 15. Musi posiadać następujące interface: USB oraz RS Musi udostępniać odpowiednio następujące obszary pamięci: - pojemność pamięci do zapamiętywania programów min 500 MB - pojemność pamięci operacyjnej min 1 MB. Oferent jest zobowiązany do zaoferowania fabrycznie nowego urządzenia określonego w przedmiocie zamówienia lub równoważnego o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Oferencie i musi być poparty dokumentacją np. specyfikacją techniczną i opisem możliwości. 3.3 Oferent powinien udzielić gwarancji na dostarczone urządzenie na minimalny okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 3.4 Oferent zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Cena podana w ofercie, stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne w rozumieniu kodeksu cywilnego, w związku z czym w cenie tej należy uwzględnić wszystkie koszty i obciążenia związane z zakupem, przekazaniem i uruchomieniem urządzenia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE DOSTAWY 2

3 4.1 Oferent zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 4.2 Oferent w ramach realizacji zamówienia zobowiąże się do dostarczenia przedmiotu zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres uzgodniony z Oferentem oraz do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. nie są powiązani z zamawiającym zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Oferentów, określonych w pkt V. 1 zapytania ofertowego, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1 Formularz ofertowy wraz z podpisanymi Oświadczeniami Wraz z formularzem ofertowym Oferent zobowiązany jest do złożenia: oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym stanowiącego zał. nr 2 - oryginał, oświadczenia o spełnieniu wymaganych parametrów technicznych przez oferowane urządzenie stanowiącego zał. nr 3 oryginał, kserokopii wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 7.1 Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana przez Oferenta. 3

4 7.2. Oferta musi być sporządzona w walucie PLN i cena nie może ulec zmianie w terminie związania ofertą. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą - 30 dni od daty złożenia oferty. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 9.1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Projektu Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na adres: ul. Zakopiańska 58, Kraków do dnia r. do godz. 14: Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Oferenta, opatrzonej napisem: oferta na Zakup urządzenia do modelowania 3D 9.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 9.4 Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. 9.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9.6 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. X. OCENA OFERT Kryteria oceny ofert: cena 100% Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji tj.: Oferent spełni warunki udziału w postępowaniu zgodnie z punktem V. oraz dostarczy dokumenty zgodnie z punktem VI. oraz oferta zostanie złożona zgodnie z punktem VII. w terminie i miejscu zgodnym z punktem IX. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest najniższa cena brutto wykonania zamówienia. jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach. Przy ocenie ofert będzie przyznawana Wykonawcom punktacja obliczona zgodnie z poniższym wzorem: P = Cmin/Co x100 gdzie: P - ilość punktów za cenę Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert Co - cena oferty rozpatrywanej Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do realizacji zostanie wybrana oferta która otrzyma największą ilość punktów. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4

5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty o rażąco niskiej cenie. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Oferentem. XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem XII. DODATKOWE INFORMACJE Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym. Dodatkowych informacji udziela Ryszard Bruzda pod numerem telefonu oraz pod adresem lub Wyjaśnienia i zmiany do zapytania ofertowego Zamawiający będzie umieszczał na stronie internetowej zakładka zapytania ofertowe. Ewentualne zapytania należy kierować do dnia r. do godz. 14:00. XIII. UWAGI KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go, bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 2. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent. 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez minimum 2-osobową Komisję powołaną przez Zamawiającego, spośród pracowników Zamawiającego lub też spoza ich grona. 4. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania: - stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert, - otwiera i weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym, odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu, - przyjmuje ewentualne pisemne wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów na wniosek Komisji, - wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. 5. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych przez Oferentów poprzez żądanie przekazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w złożonych ofertach. 6. Komisja zawiadamia Oferentów o terminie, formie i miejscu składania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 7. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na realizację zamówienia. XIV. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu wymaganych parametrów technicznych przez oferowane urządzenie 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo