Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy usług promocyjnych w ramach projektu Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości OFERTA (1) Zamawiający, ul. Dojlidy Fabryczne 26, Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usług promocyjnych szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Opis przedmiotu zamówienia. (2) Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 07 maja 2010 roku godz w budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 26, pokój 17 a Białystok (Pałac Lubomirskich), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica Biuro Projektu Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości ul. Dojlidy Fabryczne 26 pokój 17a Białystok z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy usług promocyjnych w ramach projektu Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości (3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki: (a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym i wzorze umowy, (b) będzie zgodna w wytycznymi dotyczącymi promocji projektów z EFS (c) będzie zawierała najniższą cenę przy zastrzeżeniu, że spełnione zostaną wymaganie określone w pkt. A i B oraz koncepcja graficzna promocji projektu uznana zostanie za najbardziej atrakcyjną. (4) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą Lider pisemną. Projektu

2 . Podpis osoby upoważnionej

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP Przedmiot zamówienia 1. Przygotowanie projektu i druku plakatów Projekt i druk plakatu A2 4+0 kreda 80g/m2 2. Produkcja spotu radiowego (np. 30 sek, 2 speakerów), baneru internetowego informującego i promującego projekt 3. Promocja i informacja w lokalnych rozgłośniach radiowych Ilość 2010 rok 150 szt. 1 szt. 3 szt.

4 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO /Nazwa i adres Wykonawcy/ FORMULARZ OFERTOWY OFERTA... /miejscowość i data/ Do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia Wykonawcy usług promocyjnych w ramach projektu WSAP Wiedza, Sprawność, Administracja, Profesjonalizm kursy ogólne szansą na wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczamy, iż: LP 1. oferujemy realizację zamówienia za cenę... zł netto (słownie: ) + % VAT tj. łącznie za cenę brutto (słownie: ) na podstawie szczegółowego kosztorysu zawartego poniżej: Przedmiot zamówienia Ilość 2010 rok 1. Przygotowanie projektu i druku plakatów Projekt i druk 150 szt. plakatu A2 4+0 kreda 80g/m2 2. Produkcja spotu radiowego, (np. 30 sek. dwóch 1 szt. speakerów) baneru internetowego informującego i promującego projekt 3. Promocja i informacja w rozgłośniach radiowych 3 szt. Wartość netto (szt.)etto Wartość brutto (szt.)brutto Wartość brutto łączna

5 2. cena wskazana w pkt 1 jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym opracowanie i projekt graficzny ; 3. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte; 4. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 5. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1 a)... b) tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:błąd: Nie znaleziono źródła odwołania a)... b) /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 1 Pozycja nieobowiązkowa do wypełnienia

6 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - WZÓR UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 26, Białystok, reprezentowaną przez: 1. prof. dr hab. Jerzego Mariana Kopanię Rektora WSAP, 2. Krystynę Baranowską- Kwestora WSAP zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym a......z siedzibą w reprezentowan(ą)/ym przez: zwanym dalej Przyjmującym zamówienie W konsekwencji postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy usług promocyjnych w Projekcie Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości, Strony zawierają umowę następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania dzieło polegające na realizacji usług promocyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia, który staję się załącznikiem do niniejszej umowy. 2. Przyjmujący do realizacji dzieła zamówienie użyje własnych materiałów Materiały promocyjne wskazane w załączniku do umowy będą dostarczone na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25 maja 2010 roku. 2. Działania promocyjne w roku 2010 wchodzące w zakres niniejszej umowy będą realizowane niezwłocznie w terminie ustalonym przez Zamawiającego na podstawie jego dyspozycji składanych w formie pisemnej, ustnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7 3. Odbiór materiałów promocyjnych oraz akceptacja poprawnej realizacji działań promocyjnych zostanie zaakceptowane w imieniu Zamawiającego przez menegera ds. realizacji projektu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Za wykonanie dzieła Zamawiający zapłaci Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w wysokości... (słownie: ) zł netto + % VAT tj.... (słownie: ) zł brutto, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty Przyjmującego zamówienie związane z realizacją niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej Zamawiającemu faktury VAT wraz z zaakceptowanym przez koordynatora ds. realizacji projektu bez zastrzeżeń protokołem zdawczo odbiorczym. 4. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania umowy w każdym czasie i w miejscu jego realizacji Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: a) 20 % wartości umowy brutto w przypadku nieuprawnionego odstąpienia od niniejszej umowy, b) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji niniejszej umowy. 2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie niweczy prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym.

8 7 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 8 Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez obie Strony. 9 Umowa jest sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY ZAMÓWIENIE PRZYJMUJĄCY

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawartej w trybie -przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług graficznych dot. projektowania materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie przewiduje płatności na podstawie faktur częściowych oraz wypłacania zaliczki;

Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie przewiduje płatności na podstawie faktur częściowych oraz wypłacania zaliczki; ROZPOZNANIE CENOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces

Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces (pieczątka zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL/8.1.1/IB/09 Nazwa zamówienia: Zapytanie ofertowe na dostawę tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie w związku

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo