Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania PO KL w województwie małopolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim"

Transkrypt

1 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej ul. Wielicka 72 A, Kraków, tel. (12) , fax (12) , adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków

2 Badanie realizowane na zlecenie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72 A Kraków Wykonawca badania: Biostat Piszczek, Wolny Spółka Jawna ul. Kowalczyka Rybnik Termin realizacji: sierpień listopad 2014 r. Strona 2 z 213

3 Spis treści Streszczenie... 4 Summary Wprowadzenie Metodologia Cel badania Zakres badania Kryteria ewaluacyjne Pytania ewaluacyjne Metody i techniki badawcze Wyniki badania Cel szczegółowy nr 1 - Ocena programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych wdrożonych w ramach Poddziałania 9.1.2, z uwzględnieniem podjętych w ramach nich działań i osiągniętych rezultatów (efektów) Cel szczegółowy nr 2 - Określenie czynników warunkujących trwałość rozwiązań wypracowanych w ramach programów rozwojowych Cel szczegółowy nr 3 - Wypracowanie rozwiązań (metod, form, itp.) służących podniesieniu jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kierunków wsparcia wskazanych w RPO WM Cel szczegółowy nr 4 - Zdefiniowanie efektywności działań edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego oraz wypracowanie rzetelnego i wiarygodnego sposobu jej pomiaru Analiza SWOT Wnioski i rekomendacje Spis rycin Spis tabel Aneks Załącznik I. Szkoła podstawowa z najlepszym wynikiem egzaminu zewnętrznego w roku szkolnym 2012/ Załącznik II. Szkoła podstawowa z najgorszym wynikiem egzaminu zewnętrznego w roku szkolnym 2012/ Załącznik III. Gimnazjum z najlepszym wynikiem egzaminu zewnętrznego w roku szkolnym 2012/ Załącznik IV. Gimnazjum z najgorszym wynikiem egzaminu zewnętrznego w roku szkolnym 2012/ Załącznik VII. Wykaz szkół/placówek edukacyjnych biorących udział w ewaluacji Strona 3 z 213

4 Streszczenie Cel badania Głównym celem niniejszego badania ewaluacyjnego było dokonanie analizy i oceny realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim w latach oraz wskazanie wniosków do wykorzystania w okresie programowania w zakresie realizacji działań edukacyjnych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z uwzględnieniem kontekstu i specyfiki regionu małopolskiego. Osiągnięcie celu głównego zostało zaplanowane poprzez realizację czterech celów szczegółowych, w ramach których wyszczególnione zostały odpowiednie pytania badawcze. Wnioski Wnioski zawarte w streszczeniu mają charakter syntetyczny. Zostały wyprowadzone z uwzględnieniem zastosowanych kryteriów ewaluacyjnych (użyteczności i trwałości) oraz szczegółowych pytań badawczych. Przy wyprowadzaniu wniosków podsumowujących pod uwagę wzięte zostały wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem różnych metod (triangulacja metod), a także uwzględniona została perspektywa różnych podmiotów (triangulacja źródeł). Przy formułowaniu wniosków uwzględnione zostały wyniki badań desk research, a także analizy przeprowadzone na jakościowym materiale badawczym uzyskanym w toku wywiadów pogłębionych z dyrektorami szkół, nauczycielami, przedstawicielami organów prowadzących, z przedstawicielem Kuratora Oświaty oraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wypowiedzi poszczególnych kategorii podmiotów pozostawały na ogół w zgodności (raczej nakładały się lub uzupełniały niż pozostawały w sprzeczności), co zaważyło na sposobie prezentowania wniosków: perspektywa poszczególnych kategorii podmiotów na poziomie syntetyzowania wniosków była eksponowana przede wszystkim wtedy, gdy jej odmienność istotnie dookreślała problem, a zwłaszcza, gdy stanowiła o jego podłożu lub specyfice. Z tego też względu - w syntetycznym ujęciu wniosków - częściej mowa ogólnie o respondentach czy badanych niż o poszczególnych kategoriach badanych, których perspektywa była dokładniej omawiana w poszczególnych częściach rozdziałów analitycznych. Ocena programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych wdrożonych w ramach Poddziałania dokonana w ramach odpowiedzi na pytania przypisane do pierwszego celu szczegółowego i uwzględniająca określone działania oraz ich rezultaty (efekty) ma charakter pozytywny. W projektach realizowanych w ramach Poddziałania w szkołach w województwie małopolskim znalazły się przede wszystkim takie działania jak: dodatkowe zajęcia dydaktycznowyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów wykazujących problemy w nauce, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczomatematycznych oraz poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe. Strona 4 z 213

5 Decyzje o realizacji powyższych działań były poprzedzone odpowiednią diagnozą przedprojektową, same działania pozostawały natomiast w zgodności ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami uczniów. W ramach diagnozy przedprojektowej zidentyfikowano problem małej ilości zajęć pozalekcyjnych, nikłego wsparcia uczniów w zakresie doradztwa zawodowego (brak wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego lub nieodpowiednią liczbę nauczycieli mogących prowadzić tego typu zajęcia), powolnego unowocześnienia pomocy dydaktycznych (niewystarczająca ilość i jakość), niewystarczającej ilości alternatywnych, ciekawszych i skuteczniejszych sposobów pracy z uczniami oraz niskiej aktywności społecznej uczniów, zwłaszcza w środowisku szkolnym. Zdiagnozowane problemy, w opinii badanych, korelowały z brakiem finansów; szkoły nie były w stanie sobie z nimi poradzić bez dodatkowych środków. Konstruowanie kompleksowych projektów na ogół pozwalało na realizację wszystkich zdiagnozowanych potrzeb, a przypadki szkół, w których nie wszystkie potrzeby były zaspokajane, pojawiały się bardzo rzadko. Jeśli działania podejmowane w ramach projektów nie stanowiły odpowiedzi na wszystkie problemy i potrzeby, było to związane po pierwsze z realizacją odpowiednich działań również w ramach godzin dodatkowych, po drugie z trudnością dostosowania zdiagnozowanych potrzeb do założeń projektów, po trzecie z realizacją projektów przez większą liczbę szkół, co utrudniało obsługę projektu przy dużej różnorodności form wsparcia. Kompleksowość oferowanego wsparcia w ramach projektów stanowiła o użyteczności projektów, patrząc z punktu widzenia potrzeb różnych kategorii uczniów, a także nauczycieli. Organizacja zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania pozwoliła na realizację potrzeb zarówno uczniów słabszych, jak i uzdolnionych. Ponadto, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wpisywała się w potrzeby uczniów z dysfunkcjami oraz w potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciele mieli natomiast możliwość zdobycia i poszerzenia umiejętności dydaktycznych, co pozostawało również w związku z zakupem w ramach projektów nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dyrektorzy i nauczyciele zaangażowani w realizację działań w ramach projektów dostrzegali efekty kierowanego do uczniów wsparcia. Uzyskiwanie efektów w ramach takich działań, jak zajęcia wyrównawcze polegało przede wszystkim na zmniejszaniu się liczby egzaminów poprawkowych oraz na uzyskiwaniu wyższych końcowych ocen z przedmiotów. O efektach wnioskowano także na podstawie wzrostu samooceny i pewności siebie wśród uczniów oraz na podstawie dokonywanego przez uczniów wyboru dalszych ścieżek edukacyjnych. Efektem pracy z uczniami uzdolnionymi był wzrost zainteresowania udziałem w konkursach przedmiotowych oraz nieco rzadziej poprawa wyników w tych konkursach. Dyrektorzy i nauczyciele w sposób bardziej przekonujący zaświadczali o efektach miękkich oraz o efektach krótkookresowych. Ocena wpływu projektów na wartość wskaźnika EWD, a także na oceny uczniów, nie zawsze okazywała się jednoznaczna, co wiązało się z trudnością pomiaru wpływu. Do uzyskiwania określonych efektów mogły przyczyniać się również inne działania realizowane poza projektami. Trudności z pomiarem efektów długotrwałych wiązały się natomiast z brakiem wystarczającej wiedzy na temat losów uczniów po zakończeniu szkoły. Realizacja projektów wiązała się z uzyskaniem wartości dodanej. Była to zwłaszcza możliwość podniesienia jakości oferowanych usług edukacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w celach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych. Patrząc z perspektywy Strona 5 z 213

6 organizacyjnej wartością dodaną był wzrost prestiżu placówek oraz intensyfikacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Niespodziewaną korzyścią dla części nauczycieli okazała się możliwość realizacji indywidualnych i niekonwencjonalnych zajęć. Na powyższe można zapatrywać się również w kategoriach wartości dodanej, gdyż w trakcie realizacji projektu wzrosły kompetencje nauczycieli w zakresie planowania i organizacji dodatkowych zajęć. Realizacja projektów stanowiła również istotne wsparcie dla jednostek samorządowych. Projekty nierzadko stanowiły uzupełnienie działań jednostek samorządowych oraz istotnie pomagały realizować podstawę programową na odpowiednio wysokim poziomie. W ramach drugiego celu szczegółowego dokonano analizy trwałości rozwiązań wypracowanych w ramach programów rozwojowych i określono czynniki warunkujące tę trwałość. Wśród trwałych rozwiązań wypracowanych w ramach programów rozwojowych można wymienić wzrost zainteresowania uczniów udziałem w zajęciach pozalekcyjnych, uczestnictwem uczniów w życiu szkoły, zgłębianiem wiedzy przez uczniów oraz udziałem w konkursach. Trwałym efektem był też wzrost doświadczenia i umiejętności edukacyjnych nauczycieli oraz wzrost umiejętności diagnozowania potrzeb uczniów i dostosowywania do nich odpowiednich zajęć. Jeśli chodzi o kadrę zarządzającą szkół i placówek oświatowych takim efektem był wzrost zainteresowania realizacją kolejnych projektów oraz wzrost umiejętności z zakresu wdrażania i zarządzania projektem. Utrwalenie uzyskanych efektów jest możliwe dzięki długookresowości i systematyczności realizowanych działań. Dlatego też szkoły starały się działania realizowane w ramach projektów kontynuować po ich zakończeniu. Kontynuacja zajęć wynikała na ogół z zainteresowania oraz potrzeb uczniów. Posiadanie atrakcyjnej oferty pozalekcyjnej służyło również rekrutacji nowych uczniów. Przy czym najtrudniejsze w utrzymaniu okazały się zajęcia rozwijające zainteresowania, organizacja zajęć poza szkołą i wycieczki edukacyjne (przyczyny finansowe). W szkołach, w których działania rozpoczęte w ramach projektów były kontynuowane po ich zakończeniu, finansowano je ze środków samorządowych, a także w ramach kolejnych projektów finansowanych z różnych źródeł. Kontynuacja była też możliwa dzięki dodatkowym godzinom, przewidzianym w Artykule 42 Karty Nauczyciela. W toku analizy określono następujące czynniki warunkujące trwałość wdrażanych rozwiązań: czynniki ekonomiczne (brak źródeł finansowania po zakończeniu projektu), postawy uczniów (przemęczenie uczniów, trudności w egzekwowaniu obecności na zajęciach), zagadnienia związane z konstruowaniem i realizacją projektów (utrudniona możliwość rozpoczynania projektów wraz z początkiem roku szkolnego, zbyt krótki okres rozliczania zrealizowanych godzin, trudności optymalizacji liczby zaplanowanych w ramach projektów godzin pozalekcyjnych). Cel trzeci dotyczył wypracowanych rozwiązań (metod, form, itp.) służących podniesieniu jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kierunków wsparcia wskazanych w RPO WM. Należy zaznaczyć, że analiza odpowiedzi na pytania badawcze przypisane do tego celu, ma charakter pozytywny. Rozwiązania, które powinny być szczególnie wspierane w RPO WM opierają się o metody aktywizujące uczniów. Wraz ze wzrostem ich zaangażowania rośnie efektywność prowadzonych zajęć. Metody te wpływają nie tylko na wiedzę i umiejętności uczniów, ale także na ich postawy wobec edukacji i sposób postrzegania swoich możliwości. Formą prowadzenia zajęć, która powinna Strona 6 z 213

7 być wspierana jest praca w grupie. Ona także poza walorem poznawczym, wywołuje wiele korzyści dodatkowych w postaci m.in. rozwinięcia szacunku do drugiego człowieka, jego odmiennych możliwości, a także rozwoju odpowiedzialności za pracę całego zespołu. Dodatkowo szkoły powinny być wspierane przez rodziców/opiekunów uczniów. Odpowiednio dobrane sposoby ich angażowania muszą uwzględniać warunki społeczno-demograficzne rodzin. W zakresie atrakcyjniejszego nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz upowszechnienia możliwości pracy metodą eksperymentu, placówki potrzebują przede wszystkim wsparcia w postaci pomocy dydaktycznych. Nauczyciele są w sposób wystarczający przygotowani do prowadzenia zajęć, ale muszą dysponować odpowiednimi pomocami. Szkoły, w zależności od typu, prowadzą współpracę z pracodawcami i szkołami wyższymi. W przypadku pracodawców opiera się ona głównie o wizyty na terenie zakładu, a szkół wyższych o obecność na wykładach. Głównym narzędziem zarządzania szkołą, który został wypracowany w ramach projektu jest sposób organizacji zajęć i komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w jego realizację. Organy prowadzące poszczególne szkoły/placówki, by pozyskać dofinansowanie, są w stanie wnieść od 5 do 20% wysokości wkładu własnego. W ramach czwartego celu szczegółowego, dokonano zdefiniowania efektywności działań edukacyjnych, która została określona jako odczuwany przez uczniów wzrost poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych, będący wynikiem zajęć. Przyjęcie powyższego rozumienia efektywności działań edukacyjnych pozwoliło na zaproponowanie narzędzia jej pomiaru. W trakcie projektowania, kierowano się przede wszystkim prostotą narzędzia oraz możliwością pozyskania za jego pomocą rzetelnych wyników. Z tego względu zdecydowano się na stworzenie kwestionariusza opartego na trzech skalach psychometrycznych. Forma ta, dzięki prostocie oraz możliwości kalibracji poszczególnych składowych pozwala uzyskać szereg sparametryzowanych zmiennych odnoszących się do zdefiniowanej powyżej efektywności działań edukacyjnych. Narzędzie badawcze złożone zostało z 3 skal oraz części metrycznej, pozwalającej na dokonywanie stosownych analiz statystycznych i porównań. Zastosowane w narzędziu skale to: Skala oceniająca wiedzę ucznia Skala oceniająca umiejętności Skala oceniająca kompetencje personalne i społeczne Ze względu na oparcie definicji efektywności działań edukacyjnych, na subiektywnych odczuciach uczniów, to do tej grupy będzie kierowany kwestionariusz. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że ze względu na zróżnicowanie możliwości poznawczych uczniów w różnym wieku, w przypadku najmłodszych grup tj. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, warto skierować narzędzie do nauczycieli lub rodziców czy opiekunów. Obliczanie efektywności poszczególnych typów zajęć, zostanie oparte na wyliczeniu średniej arytmetycznej dla wskazań wpływu zajęć na poszczególne efekty kształcenia. W dalszej kolejności wyciągnięta zostanie średnia ocena z wszystkich pozycji wchodzących w skład poszczególnych skal. Strona 7 z 213

8 Działanie to zostanie przeprowadzone dla wszystkich ocenianych typów zajęć co przełoży się na otrzymanie wskaźników przydatności tych zajęć w każdym z ocenianych obszarów. Otrzymane w ten sposób wyniki można przedstawić w formie graficznej lub tabelarycznej tworząc tym samym ranking przydatności. Istotnym elementem jest również wykorzystanie statystyk opisowych, które w znacznym stopniu ułatwiają interpretację pozyskanych danych. Rekomendacje W związku ze zróżnicowaniem placówek w zakresie sposobów (metod) i źródeł pozyskiwania danych na potrzeby diagnozy przedprojektowej oraz z racji nie zawsze prowadzonych badań wśród uczniów i rodziców rekomenduje się podjęcie działań zachęcających szkoły i placówki oświatowe do diagnozowania potrzeb i problemów uczniów nie tylko w oparciu o bezpośrednią obserwację i wiedzę nauczycieli oraz nie tylko w oparciu o analizy danych (oceny), ale także w oparciu o badania prowadzone wśród uczniów (w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) i rodziców (w szkołach podstawowych i gimnazjalnych). Rekomendacja winna być wdrożona przez IZ RPO poprzez zachęcanie beneficjentów do diagnozowania problemów i potrzeb uczniów w oparciu o różne źródła, w tym zwłaszcza do badania potrzeb z perspektywy uczniów i rodziców, a odpowiednie sugestie i zalecenia powinny zostać zawarte w stosownych poradnikach lub przekazane na szkoleniach. Zaobserwowana tendencja do projektowania kompleksowych działań, z uwzględnieniem potrzeb różnych kategorii uczniów (słabszych i uzdolnionych; rozpoczynających oraz kończących edukację) winna zostać utrzymana. W związku z powyższym rekomenduje się dalsze umożliwianie i preferowanie projektów kompleksowych, tj. zorientowanych na wsparcie różnych grup i kategorii uczniów (słabszych i uzdolnionych; rozpoczynających oraz kończących edukację) oraz zawarcie odpowiednich sugestii i zaleceń w poradnikach, instrukcjach lub przekazanie ich na szkoleniach. Niższe wyniki z egzaminów w szkołach podstawowych realizujących projekty w ramach Poddziałania niż w szkołach nierealizujących takich projektów winny natomiast sugerować zastosowanie dodatkowych preferencji dla szkół podstawowych uzyskujących niższe wyniki z egzaminów przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. W związku z tendencją do realizacji zajęć formie niestandardowej (zwłaszcza zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych), a także w związku z pozytywną oceną tej formy pracy z uczniami dokonywaną przez nauczycieli i dyrektorów, zaleca się podejmować działania zachęcające szkoły i placówki edukacyjne oraz ich organy prowadzące do wdrażania i rozwijania niestandardowych form pracy w obszarach, w których uwidaczniają się efekty takiej pracy, a odpowiednie sugestie i zalecenia zawierać w poradnikach lub przekazywać na szkoleniach. Deklaracje i wypowiedzi zaświadczające o wysokiej skuteczności pracy w małych grupach stanowią uzasadnienie dla podejmowania działań ułatwiających szkołom i placówkom edukacyjnym realizację indywidualnych potrzeb uczniów poprzez bardziej efektywne zajęcia w małych grupach, a w przypadku braku możliwości finansowych w tym zakresie poprzez pracę z uczniem w podgrupach (pracy zespołowej). IZ RPO powinna w szczególności zachęcać szkoły do takiej organizacji zajęć poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w podręcznikach oraz w trakcie realizacji szkoleń. Strona 8 z 213

9 W związku z dużym zainteresowaniem uczniów wycieczkami edukacyjnymi zwłaszcza w szkołach wiejskich oraz w związku z nawiązywaniem trwałej współpracy instytucjonalnej w związku z organizacją takich wycieczek należy podejmować działania zmierzające do wyrównania szans uczniów w dostępie do rynku pracy i instytucji kultury w szkołach wiejskich oraz do utrwalenia współpracy instytucjonalnej szkół wiejskich z pracodawcami i instytucjami kultury, co winno znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zachętach, i do konstruowania projektów ukierunkowanych na umacnianie lub utrwalanie współpracy szkół z innymi instytucjami. Brak negatywnych opinii na temat współpracy między szkołami a jednostkami samorządowymi przy realizacji projektów oraz tendencja do wspólnej realizacji projektów na terenie jednostki samorządowej stanowią uzasadnienie dla preferowania współpracy przy realizacji projektów między szkołami a jednostkami samorządowymi, według standardu, zgodnie z którym szkoły i placówki edukacyjne byłyby odciążane przez organy prowadzące od dodatkowej pracy z zakresu rozliczania i sprawozdawczości wdrażanego projektu, jednocześnie oferując organom prowadzącym wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu projektów doświadczenie i wiedzę z zakresu dydaktyki oraz potrzeb i problemów uczniów. W związku z powyższym zaleca się, aby beneficjentami projektów były organy prowadzące szkoły. W związku z ograniczoną współpracą z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji działań stricte edukacyjnych rekomenduje się podejmowanie działań zmierzających do intensyfikacji współpracy szkół i placówek edukacyjnych z uczelniami wyższymi oraz z instytucjami takimi jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, OHP, PUP, CIiPKZ oraz z potencjalnymi pracodawcami zwłaszcza w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rekomendację należy wdrożyć poprzez stosowanie kryteriów wyboru projektów, preferujących projekty, w których zakłada się współpracę szkół i placówek z uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami z zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Strona 9 z 213

10 Summary Research objective The main objective of the following evaluative research was to analyse and assess the implementation of development programmes of schools within the framework of the Operational Programme Human Capital in the Małopolski Voivodeship in This study also aimed at arriving at conclusions which would be applied during the programming period as far as carrying out educational actions at schools providing general education is concerned taking into account the context and uniqueness of the Małopolski Voivodeship. The accomplishment of the main objective was planned by reaching four detailed objectives, which were internally divided into appropriate research questions. Conclusions The conclusions included in the abstract are synthetic. The conclusions were based on applied evaluative criteria (utility and sustainability) as well as detailed research questions. The summary conclusions were reached by taking into account findings of studies using various methods (methodological triangulation) and by considering different subjects' opinions (source triangulation). The conclusions were also drawn thanks to desk research findings as well as the analysis of qualitative research data received by interviews with schoolmasters, teachers, representatives of both school managing bodies and Education Superintendent Offices as well as employees of voivodeship labour office. The statements provided by particular categories of subjects were generally consistent (they usually overlapped with or complemented rather than contradicted one another). This fact exerted an influence on the way of presenting the conclusions; opinions of different categories of subjects were displayed during the process of reaching conclusions when their dissimilarity clarified the problem, especially when they identified the root or peculiarity of this problem. That is why during the phase of drawing synthetic conclusions the terms 'the respondents' or 'the questioned' appear more often than particular categories of the questioned subjects whose statements were discussed more precisely in particular chapters of the analytical research. The assessment of development programmes of schools and educational institutions implemented within the framework of sub-measure carried out to answer questions assigned to the first detailed objective and concerning actions as well as outcomes (effects) was positive. In projects carried out within the framework of sub-measure in schools in the Małopolski Voivodeship the following actions were undertaken: didactic-compensary and specialist lessons to diminish educational disproportions, advisory and pedagogic-psychological care for learners showing learning problems, additional activities (extracurricular and out-of-school) for students aimed at developing key competences, with special focus on ICT, foreign languages, entrepreneurship, mathematics, natural science and educational-vocational advisory). Strona 10 z 213

11 Decisions concerning the above-mentioned actions were preceded by a pre-project analysis and the actions themselves were in accordance with diagnosed problems and students' needs. The pre-project analysis identified the problem of the very low number of additional activities, weak support given to students as far as vocational advisory is concerned (lack of school counselling and educational-vocational advisory or inadequate number of teachers who can conduct such courses), slow modernisation of didactic aids (too low number and quality), the inadequate number of innovative, more interesting and more effective forms of working with learners as well as low students' social engagement especially in the school environment. All diagnosed problems, according to the respondents, are caused by lack of finances; schools without sufficient funds are not able to cope with these diagnosed problems. Generally, preparing comprehensive projects allowed satisfying all identified needs. Rarely did one note cases of schools where not all needs were met. If actions undertaken within projects did not address every need or solve every problem, it was first due to taking suitable actions within the framework of additional activities. Secondly, it was caused be finding adjusting identified needs to the assumptions of projects difficult. Thirdly, it was because more schools carried out projects and overseeing these projects was more difficult while providing various forms of support. A wide range of support provided within projects proved their utility regarding needs of various groups of students and teachers. The organisation of additional didactic-compensary lessons as well as activities developing interests allowed serving needs of weaker and gifted students. Besides, organising specialist lessons and psychologic-pedagogical care addressed needs of students with impairments and disabilities. Teachers, on the other hand, were able to acquire and sharpen their teaching skills, which was also connected with purchase of modern didactic aids within the framework of projects. Headmasters and teachers engaged in taking actions within projects perceived effects of support given to students. The effects obtained thanks to actions such as compensory lessons were as follows: the reduction of the number of retake examinations and the improvement of final marks from subjects The effects were also perceived due to the growth of students' self-esteem and selfconfidence and because of educational choices made by students. The effect of working with gifted students was the increase of interest in participating in subject competitions and, more rarely, the improvement of results in these competitions. Headmasters and teachers testified more convincingly to soft outcomes and short-term effects. The assessment of the influence of a project on EVA measure (Educational Value Added) and on students' marks were not always unequivocal, which was caused by difficulties with measuring this impact. Particular outcomes could have been obtained by other actions undertaken apart from projects. However, difficulties with measuring long-term effects were related to lack of sufficient knowledge about graduates' educational and career choices. Carrying out projects meant added-value. It was first and foremost the possibility to upgrade the quality of educational services and allocate students' free time for teaching, educational and therapeutic purposes. As fas as organisational aspect is considered, the added value was the enhancement of prestige of an institution as well as the increase of cooperation with other entities. The other unexpected benefit for teachers was possibility to conduct individual and innovative lessons. The above-mentioned activities may be considered beneficial since teachers' competences Strona 11 z 213

12 regarding planning and organising extracurricular and out-of-school activities increased. The process of running projects supported self-government administration; the projects very often complemented self-government administration's actions and they facilitated the implementation of a core curriculum at a suitably high level. As for the second detailed objective, the analysis of sustainability of solutions within development programmes was carried out and factors determining this sustainability were identified. The following sustainable solutions produced within development programmes are worth mentioning: the increase of engagement in additional activities, greater participation in school life, extension of knowledge and involvement in competitions. The sustainable effects perceived in teachers were as follows: broadening their experience and sharpening their teaching abilities as well as enhancing the ability to identify students' needs and to adjusts activities to these needs. As far as bodies managing schools and other educational institutions are concerned, the effect was the increase of engagement in carrying out next projects and improvement of the ability to implement and run a project. It is possible to sustain obtained effects by long-term actions and their consistent performance. That is why schools tried to continue actions taken within projects after their completion. Activities were continued because of students' involvement and needs. Offering attractive additional lessons facilitated recruiting new students. However, it turned out that the most difficult to run were activities developing interests as well as organising out-of-school courses and educational excursions (financial reasons). In schools where activities conducted within the framework of projects were continued after their completion, these activities were financed by selfgovernments or by other projects funded by various sources. The activities could have been also continued thanks to additional lessons guaranteed by the Teachers' Charter. The following factors determining sustainability of solutions were identified during the analysis: economic factors (lack of funds after the completion of a project), students' attitudes (exhaustion, low attendance at classes), issues regarding preparing and running projects (finding starting projects at the beginning of the school year difficult, having too short period for conducting lessons, experiencing difficulty with balancing the number of additional activities carried out under projects). The third objective referred to developed solutions (methods, forms, etc.) enhancing school's offer for children and youth in terms of directions given in RPO WM (Regional Operational Programme of the Mazowieckie Voivodeship). It ought to be emphasized that answers to questions assigned to this objective were positive. Solutions which should be particularly supported by RPO WM are based on activising teaching methods. The more engaged the students are, the more effective the lessons are. These activising teaching methods do not only exercise an influence on students' knowledge and skills but they also have an impact on their attitude towards education and the way they perceive their possibilities. The manner of conducting lessons which should be maintained is team work. Apart from fostering cognitive development, it yields a lot of additional benefits such as enhancing respect for other people and their dissimilar abilities as well as developing responsibility for the work of the Strona 12 z 213

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 23/2015 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.1 Rozwój edukacji

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1

Bardziej szczegółowo

Errata do Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013

Errata do Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013 Errata do Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013 W związku z tym, iż zapisy Dokumentacji konkursowej powinny wyraźne i jednoznacznie rozdzielać obligatoryjność pewnych rozwiązań wynikających

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41 KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41 KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 9. Wysoka jakość edukacji 9.1 Rozwój edukacji 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan spotkania Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Kamil Żuława Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.02.2013 Nabór wniosków:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.3.6 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA PRORYTET INWESTYCYJNY DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście Działania 9.2 PO KL. - główne wnioski i rekomendacje

Badanie ewaluacyjne Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście Działania 9.2 PO KL. - główne wnioski i rekomendacje Badanie ewaluacyjne Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście Działania 9.2 PO KL - główne wnioski i rekomendacje Realizatorzy badania: IPM sp. z o.o. Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo