Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, grudzień 2011r.

2 Poddziałanie Grupy docelowe Szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne i ich organy prowadzące (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ( z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

3 Poddziałanie Projekty realizowane w ramach działania: Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczne polegające na wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce

4 Cechy programu rozwojowego wg SZOP: kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby - kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkoły/placówek oświatowych); kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów (szkół/placówek oświatowych i ich uczniów); zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania; działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), lub kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego i stanowią co najmniej 70% ogółu działań podejmowanych w projekcie; zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i Województwa

5 Poddziałanie Projekty realizowane w ramach działania: programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych

6 Poddziałanie Projekty realizowane w ramach działania: rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

7 Poddziałanie Nowe konkursy W roku 2012 konkurs planowany jest na I kwartał Alokacja na konkurs: ,00 zł

8 Poddziałanie Kryteria dostępu: Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania 9.1.2) z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego). Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię) na terenie województwa podlaskiego W przypadku projektów obejmujących tylko 1 szkołę maksymalna wartość projektu wynosi ,00 zł.

9 Poddziałanie Kryteria dostępu W przypadku projektów obejmujących więcej niż 1 szkołę, maksymalna wartość projektów stanowi odpowiednią wielokrotność kwoty ,00 zł i nie więcej niż ,00 zł. Projekt obejmujący wsparciem szkoły ponadpodstawowe zakłada realizację zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym dla uczniów uczęszczających do ostatnich klas szkół ponadpodstawowych objętych projektem, w tym spotkania indywidualne. W danym konkursie ten sam podmiot (szkoła, placówka oświatowa) może być objęty tylko jednym projektem.

10 Poddziałanie Kryteria dostępu: Wsparcie jest kierowane do szkół/placówek, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach działania POKL w trybie konkursowym (realizując projekt samodzielnie lub w ramach projektu obejmującego więcej szkół/placówek). Projekt zakładający wsparcie szkół podstawowych obejmuje działaniami wyłącznie klasy IV-VI. Realizacja projektu powinna zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2015 roku.

11 Poddziałanie Kryteria strategiczne: - Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tj. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci mających trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego oraz ograniczeń środowiskowych, dzieci zdolnych) i/lub niepełnosprawnych, przy jednoczesnym dostosowaniu wsparcia do specyficznych potrzeb tej grupy. - Projekt jest realizowany w szkole na obszarze wiejskim czyli poza granicami administracyjnymi miast.

12 Działanie 9.2 Grupy docelowe uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) kadra pedagogiczna szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) szkoły policealne partnerzy społeczno - gospodarczy pracodawcy

13 Działanie 9.2 Kto może składać wnioski? Szkoły zawodowe samodzielnie na podstawie upoważnienia organu prowadzącego (nie posiadają osobowości prawnej) Organy prowadzące ww. szkół Inne podmioty o ile składane przez nie projekty stanowią możliwy do realizacji typ projektu (program rozwojowy szkoły) i projekt dotyczy konkretnej szkoły/szkół za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły i organu prowadzącego

14 Działanie 9.2 Przykłady finansowanych działań (typy projektów): 1. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu 2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

15 Działanie 9.2 Przykłady finansowanych działań (typy projektów): - doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych; - efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego

16 Działanie 9.2 Przykłady finansowanych działań (typy projektów): - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania staże i praktyki)

17 Działanie 9.2 Przykłady finansowanych działań (typy projektów) : - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania doradztwo edukacyjno-zawodowe

18 Działanie 9.2 Nowy konkurs Alokacja dla województwa podlaskiego: ,00 zł Konkurs zaplanowany na I kwartał 2012 roku.

19 Działanie 9.2 Kryteria dostępu: Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 9.2) z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego). Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

20 Działanie 9.2 Kryteria dostępu: W danym konkursie ten sam podmiot (szkoła, placówka oświatowa) może być objęty tylko jednym projektem. Realizacja programu rozwojowego szkoły/szkół/placówek obligatoryjnie zakłada współpracę z pracodawcą/pracodawcami, przy czym współpraca ta obejmuje realizację praktyk i/lub staży dla co najmniej 50% grupy docelowej uczniów. Poziom cross-financingu w projekcie jest nie wyższy niż 60% wartości projektu. Realizacja projektu powinna zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2015 roku.

21 Działanie 9.2 Kryteria strategiczne: Projekt zakłada jako jedno z działań realizację poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej. Projekt w ramach programu rozwojowego szkoły zakłada wdrażanie modułowego systemu kształcenia. Projekt obejmuje wyłącznie uczniów kształcących się na kierunkach zawodowych powiązanych z branżami: spożywczą, drzewną i meblarską, maszynową (w tym elektromaszynową, elektroniczną, mechatroniczną), szkutniczą, turystyczną, bieliźniarską, medyczną, rehabilitacyjną oraz budownictwem.

22 KONKURS 9.2 Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM 2011r alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 10 mln zł Termin ogłoszenia konkursu Nabór wniosków trwa: od do

23 KRYTERIA DOSTĘPU podlegające ocenie formalnej: 1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości od 12% do 15% wartości projektu.

24 KRYTERIA DOSTĘPU podlegające ocenie formalnej: 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Wartość komponentu ponadnarodowego stanowi nie więcej niż 40% wartości projektu. 4. Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej w tym obligatoryjnie adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.

25 Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy: 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2.Prowadzenie badań i analiz. 3.Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 4.Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 5.Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 6. Wypracowanie nowych rozwiązań.

26 Partnerstwo ponadnarodowe Pod pojęciem partnerstwa ponadnarodowego należy rozumieć wspólną realizację działań przez Projektodawcę z co najmniej jednym podmiotem (jednym partnerem ponadnarodowym) pochodzącym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z kraju nie będącego członkiem UE. Na etapie składania wniosku, Projektodawcę i jego potencjalnego partnera/partnerów ponadnarodowych musi wiązać list intencyjny, który musi jednoznacznie wskazywać na zamiar podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej. Umowa o współpracy ponadnarodowej, musi być podpisana w terminie 60 dni roboczych od momentu otrzymania pisma informującego o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji. Czas ten może zostać wydłużony odpowiednio do czasu trwania negocjacji.

27 Partnerstwo ponadnarodowe Projektodawca może podpisać maksymalnie 3 listy intencyjne w ramach jednego wniosku o dofinansowanie. IOK rekomenduje aby współpraca ponadnarodowa obejmowała nie więcej niż cztery podmioty (projektodawca oraz trzech partnerów ponadnarodowych). Związane jest to przede wszystkim ze sprawnym zarządzaniem projektem realizowanym w partnerstwie ponadnarodowym. Realizacja projektów partnerskich wymaga uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

28 Niezbędne dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku to: Dokumentacja konkursowa do konkursu nr 1/POKL/9.2/PN/11 Projekty współpracy ponadnarodowej Podręcznik dla Projektodawców, Warszawa 2009 r., Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach , luty 2011 r., Partnerstwo bez granic publikacja KIW.

29 Dziękuję za uwagę! Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Gen. Franciszka Kleeberga Białystok Tel. (0-85) (0-85) (0-85) (0-85) (0-85) (0-85) Faks: (0-85) INFOLINIA:

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo