MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2"

Transkrypt

1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie kryteria dostępu okres realizacji projektu nie może wykroczyć poza datę 30 czerwca 2015 r. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach konkursu POKL/I/9.1.2/12 może być realizowany następujący typ operacji: 1. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych) w szczególności obejmujące: a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; b) doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnozawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; 1

2 g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Zapisy zawarte we wniosku aplikacyjnym muszą w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wskazywać, iż zaplanowane w projekcie działania stanowią wdrożenie programu rozwojowego szkoły/placówki bądź modyfikację lub rozszerzenie już istniejącego w szkole/placówce programu rozwojowego. Programy rozwojowe realizowane w ramach Poddziałania spełniają łącznie następujące cechy: 1. kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów (szkół/placówek oświatowych i ich uczniów); Program rozwojowy powinien być kompleksową próbą rozwiązania zdiagnozowanych problemów i w sposób możliwie jak najszerszy traktować istniejące potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły lub placówki. Nie może zatem stanowić programu rozwojowego projekt, który nie zawiera diagnozy potrzeb szkoły lub placówki oświatowej. Potrzeby danej szkoły mogą wynikać z sytuacji na lokalnym lub regionalnym rynku pracy. Odpowiedź na powyższe potrzeby powinna skutkować rozszerzeniem oferty edukacyjnej danej szkoły lub prowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług edukacyjnych. 2. kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkół/placówek oświatowych); W zależności od analizy potrzeb i polityki edukacyjnej danej szkoły lub placówki oświatowej może ona stworzyć program rozwojowy ukierunkowany na: - reformę funkcjonowania szkoły, w celu podniesienia jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty i/lub - program rozwojowy ukierunkowany na rozszerzenie oferty edukacyjnej, w celu dopasowania tej oferty do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Kompleksowość należy rozpatrywać w kontekście wszystkich elementów wniosku oraz w kontekście celów i wartości dodanej projektu. Należy zaznaczyć, że programem rozwojowym w żadnym z powyższych rodzajów nie mogą być np. jedynie zajęcia z j. obcego czy też zajęcia sportowe, bo mimo że podniosą atrakcyjność oferty edukacyjnej danej szkoły, to nie będzie to systemowe podejście do rozszerzenia oferty edukacyjnej. Program rozwojowy powinien w sposób całościowy (systemowy) i trwały przyczyniać się do rozwoju szkoły/placówki oświatowej. Program rozwojowy finansowany z EFS nie powinien zastępować działań, które do tej pory były realizowane ze środków 2

3 organu prowadzącego. Możliwe jest natomiast rozszerzenie lub modyfikacja programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych, w przypadku, gdy posiadają one takie programy. 3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania; Programem rozwojowym nie jest projekt zakładający wybór szkół, określenie ich potrzeb, a następnie ustalenie odpowiednich działań w celu zaspokojenia tych potrzeb dopiero po uzyskaniu wsparcia. Możliwa jest realizacja projektów, które zakładają wybór szkół w oparciu o określone kryteria, pod warunkiem, że cele, rezultaty i konkretne działania są określone w projekcie. Rezultaty w programie rozwojowym powinny być długofalowe i powinny pokazywać wywołane efekty trwające po zakończeniu trwania projektu. 4. działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i stanowią co najmniej 70% ogółu działań merytorycznych podejmowanych w projekcie; Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie definiują 8 kompetencji kluczowych, którymi są: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Ze względu na szczególną wagę powyżej określonych kompetencji kluczowych program rozwojowy powinien z jednej strony przyczyniać się do ich rozwoju, z drugiej zaś stanowić w oparciu o nie instrument wyrównywania szans edukacyjnych. Ocena, czy działania przewidziane w programie rozwojowym przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych stanowią co najmniej 70% ogółu działań merytorycznych podejmowanych w projekcie dokonywana będzie w oparciu o przedstawione w części 3.3 wniosku produkty związane z realizacją zadań. Wobec tego, produkty powinny precyzyjnie wskazywać liczbę godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w podziale na poszczególne kompetencje. 5. zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa. Program rozwojowy ma się przyczyniać do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkoły i dodatkowo musi być powiązany z polityką edukacyjną państwa. Aby projekt zakładający rozwój danej szkoły był kompatybilny z działaniami podejmowanymi na szczeblu centralnym, musi wpisywać się w określone kierunki jej rozwoju. Jednocześnie program rozwojowy 3

4 powinien zawierać elementy zgodne z polityką edukacyjną danego regionu, która w dużej mierze wynika z sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU, WSKAŹNIKI, ŹRÓDŁA WERYFIKACJI Cel główny stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez wnioskodawcę problemy wskazane w części wniosku. Cele szczegółowe stanowią doprecyzowanie i rozwinięcie celu głównego, jednakże należy pamiętać, aby cel główny nie stanowił składowej celów szczegółowych. Cele projektu powinny spełniać kryteria SMART i zostać określone m. in. pod względem: konkretnej grupy/instytucji, której dotyczą i jej liczebności; terminu oraz obszaru realizacji. Obowiązkiem każdego projektodawcy jest określenie wskaźnika pomiaru celu odpowiedniego dla Poddziałania 9.1.2, którym jest: liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projektu rozwojowe w ramach Działania na obszarach wiejskich. Oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Projektodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu i możliwościami ich osiągnięcia. Przykład: Cel główny: Zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkoły z obszaru wiejskiego poprzez rozszerzenie programu rozwojowego placówki o dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym w terminie od do. Wskaźnik 1: liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały programy rozwojowe w ramach Działania na obszarach wiejskich. Wskaźnik 2: liczba utworzonych w ramach projektu szkolnych ośrodków kariery (SzOK). Wskaźnik 3: liczba uczniów, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu. Źródła weryfikacji: umowa o dofinasowanie projektu (pomiar: jednorazowo na początku projektu), wdrożony program rozwojowy szkoły (pomiar: w trakcie trwania projektu), deklaracje uczestnictwa (pomiar: jednorazowo na początku projektu), testy wiedzy (pomiar: na zakończenie etapów projektu). Cel szczegółowy 1: Zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczących: j. polskiego, j. obcych, przedsiębiorczości, informatyki) wśród liczby uczniów mających problemy w nauce w terminie od do. 4

5 Wskaźnik 1: liczba uczniów, którzy wzięli udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznowyrównawczych. Źródła weryfikacji: listy obecności, dzienniki zajęć (pomiar: 2 razy w roku po każdym semestrze). Wskaźnik uznaje się za spełniony przy uczestnictwie ucznia w co najmniej 60% zajęć, do których został zakwalifikowany. Wskaźnik 2: liczba uczniów, których końcowa ocena z przedmiotów językowych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki) wzrosła o punkty procentowe. Wskaźnik 3: liczba uczniów, których końcowa ocena z przedmiotów: przedsiębiorczość, informatyka wzrosła o punkty procentowe. Źródła weryfikacji: zestawienie ocen z lat poprzednich, testy wiedzy (pomiar: na początku projektu, na zakończenie roku szkolnego). Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby uczniów klas 3 o, którzy zdali egzamin maturalny, w terminie od do. Wskaźnik 1: liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego. Wskaźnik 2: liczba wydanych świadectw maturalnych. Źródła weryfikacji: lista obecności na egzaminie maturalnym, protokół przekazanych świadectw maturalnych (pomiar: 1 raz w roku na zakończenie roku szkolnego). Cel szczegółowy 3: Zwiększenie świadomości u uczniów na temat własnych predyspozycji i wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w terminie od do. Wskaźnik 1: liczba uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach aktywizacyjnych w Szkolnym Ośrodku Kariery. Wskaźnik 2: liczba uczniów, którzy wzięli udział w indywidualnych konsultacjach zawodowych. Źródła weryfikacji: listy obecności, dzienniki zajęć (pomiar: 2 razy w roku po każdym semestrze) Wskaźnik 3: liczba uczniów, którzy zadeklarowali wzrost świadomości na temat własnych predyspozycji zawodowych. Wskaźnik 4: liczba przeprowadzonych diagnoz zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery. Źródła weryfikacji: ankiety i wywiady z uczniami (pomiar: 1 raz w roku na zakończenie roku szkolnego). GRUPA DOCELOWA W projektach w ramach Poddziałania mogą zostać objęte: szkoły oraz placówki (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla 5

6 dorosłych) i ich organy prowadzące; uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty. Wnioskodawca musi scharakteryzować grupę docelową (wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz inne cechy związane z charakterystyką projektów) oraz wskazać, dlaczego akurat te osoby zostaną objęte wsparciem w ramach działań realizowanych w projekcie. Przy określaniu grupy docelowej należy pamiętać o opisie potrzeb, barier i oczekiwań uczestników. Dodatkowo w tym punkcie Wnioskodawcy muszą opisać kryteria rekrutacji uczestników do projektu, a więc jasno zdefiniować sposób pozyskania uczestników, uzasadniając, że do projektu zakwalifikują się osoby, które rzeczywiście tego potrzebują. Kryteria rekrutacji powinny być powiązane ze zdiagnozowanymi barierami, jakie napotykają uczniowie. Przykładowym kryterium mogą być: wyniki w nauce ucznia, miejsce zamieszkania. Przy opisie grupy docelowej należy wskazać wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem projektowym określonej grupy docelowej. Ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie kryteria dostępu, we wniosku powinny zostać wskazane w sposób jasny i czytelny, niebudzący wątpliwości, informacje wskazujące, że: projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego) oraz, projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły i placówki oświatowe zlokalizowane na obszarach wiejskich. ZADANIA W tym punkcie Wnioskodawca powinien opisać działania, które podejmie w odpowiedzi na zdiagnozowane i opisane w punkcie problemy. Działania merytoryczne powinny być podzielone na zadania, w których należy zawrzeć charakterystykę, tj. np. zakres tematyczny, przewidywaną liczbę godzin, czas realizacji, ilość osób uczestniczących, liczebność grup, miejsce prowadzenia. Należy pamiętać także aby zachować jednolitość harmonogramu realizacji projektu z opisanymi zadaniami. W każdym zadaniu należy wyszczególnić wytworzone w jego ramach skwantyfikowane produkty. Przykładowym produktem może być: liczba godzin zajęć przypadająca na jednego uczestnika, liczba zorganizowanych wyjazdów, liczba godzin indywidualnych konsultacji. W przypadku Poddziałania należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę godzin zajęć przyczyniających się 6

7 do rozwoju kompetencji kluczowych. Do przedstawionych produktów należy podać wskaźniki służące ich pomiarowi np. lista obecności na zajęciach, ankieta ewaluacyjna po zajęciach itp. RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU Wypełnienie pola dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln zł. Punkt 3.4 pozwala projektodawcy na zaplanowanie w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli sposobu jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU W kolumnie pierwszej Oczekiwany efekt realizacji PO KL Wnioskodawca powinien wybrać z listy rozwijanej właściwy dla realizowanych zadań efekt realizacji. Generator Wniosków Aplikacyjnych dopuszcza także możliwość wpisania celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu/Działania zgodnie z jego brzmieniem w PO KL/SzOP PO KL. W tym punkcie należy także opisać wartość dodaną projektu, która jest związana z osiągnięciem dodatkowych wskaźników lub produktów, niewynikających bezpośrednio z celów projektu. Przykładowa wartość dodana to np. utworzenie nowych miejsc pracy dla nauczycieli, dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS (nieuwzględnionych w dotychczas oferowanych w ramach środków publicznych), przekazanie zasad i treści równościowych grupie docelowej projektu. POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY Projektodawca opisuje wszystkie projekty aktualnie realizowane i zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat, w których uczestniczył jako lider lub partner, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wskazując m.in. cele projektu, wielkość grupy docelowej, wartość projektu, okres realizacji oraz podając informację, czy zostały osiągnięte zakładane rezultaty (wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu). Istotną informacją są dane potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy i partnerów do realizacji projektu. W tym celu należy przedstawić roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) który musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), 7

8 a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. Odrębną grupę podmiotów stanowią publiczne uczelnie wyższe, które z uwagi na kształt sporządzanego przez nie sprawozdania finansowego wykazują we wniosku o dofinansowanie wartość poniesionych przez nie w poprzednim roku kosztów. OPIS SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Wnioskodawca powinien wskazać zaplecze techniczne jakim dysponuje a także opisać kadrę zaangażowaną w realizację projektu opisując ich zakresy obowiązków i doświadczenie. Wnioskodawca wskazuje strukturę zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i/lub podwykonawców. W przypadku planowania zlecania realizacji zadań lub istotnej ich części wykonawcom konieczne jest wskazanie zadań, które zostaną zlecone oraz przyczyny zlecania części projektu do realizacji przez podwykonawców. W punkcie 3.7 wniosku należy również opisać działania, jakie będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników/uczestniczek. Ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie kryteria dostępu, we wniosku powinny zostać wskazane w sposób jasny i czytelny, niebudzący wątpliwości, informacje wskazujące, że: projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wskazanie informacji dot. biura projektu obowiązuje wszystkich projektodawców, także tych, którzy prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego. WYDATKI PROJEKTU Minimalna wartość projektu w ramach niniejszego konkursu wynosi ,00 PLN. Wskazując wydatki projektu należy pamiętać, iż ocenie podlega ich niezbędność do realizacji projektu, racjonalność i efektywność, kwalifikowalność, zasadność poziomu kosztów zarządzania oraz prawidłowość sporządzenia budżetu. Należy pamiętać, że wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2, będące: jednostkami sektora finansów publicznych - zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości dokładnie 15% wartości projektu, 8

9 podmiotami prywatnymi - zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości projektu. Oznacza to, że Wnioskodawca musi wypełnić w części IV. Budżet projektu pole 4.2 oraz pola i o ile dotyczą. Dodatkowo w szczegółowym budżecie projektu należy wskazać w nazwie pozycji, iż stanowi ona wkład własny. Suma pozycji w budżecie szczegółowym stanowiących wkład własny musi być zbieżna z kwotą wkładu własnego wskazaną w polu 4.2 budżetu ogólnego. Wnioskodawca konstruując budżet projektu musi zastosować obowiązujące limity dotyczące kosztów pośrednich, kosztów zarządzania i cross-financingu wskazane w Zasadach finansowania PO KL. Dozwolone jest jedynie nieznaczne zwiększenie odsetka kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w porównaniu z procentem kosztów określonym dla ryczałtu. 9