tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie"

Transkrypt

1 W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, r.

2 Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Typy projektów przewidziane do realizacji: Projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1,

3 PODDZIAŁANIE Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Typy operacji: tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego ( ), wsparcie istniejących przedszkoli (w tym równieŝ funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych ( ).

4 Projekt Małe przedszkole drugim domem dziecka realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Boria, Lemierze, Podgórze, Wiktoryn, Wycinka, Ulów Wygenerowanie 8 miejsc w Małym Przedszkolu w Podgórzu, zapewnienie edukacji przedszkolnej, dowozu Zajęcia prowadzono od pn.-pt. od 8:00-13:00. Zaplanowane zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz naukę/zabawę z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Do programu wychowawczo-dydaktycznego wprowadzono nowe techniki pracy z przedszkolakami (koncepcja Marii Montessori). Wg niej nauczyciel ukierunkowuje i organizuje aktywność dziecka, dzięki której poznaje ono świat polisensorycznie. Wartość projektu: 67,5 tys. złotych

5

6

7

8

9

10

11

12 PODDZIAŁANIE Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Typy operacji: programy rozwojowe szkół kształcenia ogólnego, uwzględniające m.in..: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo zawodowe, wdroŝenie nowych form nauczania, organizację staŝy u pracodawców.

13 Projekt Wyrównywanie Szans Uczniów Szkół Wiejskich z Gminy Wąchock realizowany przez Centrum Edukacji PRYMUS Anna Malinowska Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi i Parszowie od września 2012 r. W projekcie uczestniczą dzieci z klas I-VI, którzy uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe: porozumiewanie się w języku obcym porozumiewanie się w języku ojczystym kompetencje matematyczne kompetencje informatyczne świadomość i ekspresja kulturalna zajęcia teatralne świadomość i ekspresja kulturalna taniec regionalny

14 Z projektu zakupiono stroje na zajęcia z tańca regionalnego, stroje teatralne, przenośną tablicę interaktywną, programy komputerowe, podręczniki i niezbędne przybory szkolne dla uczniów. Wartość projektu to ok. 161 tys. złotych. W zajęciach uczestniczy łącznie 96 dzieci. Na kolejnych slajdach: fotorelacja z zajęć Świadomość i ekspresja kulturalna zajęcia teatralne :

15

16

17

18

19 DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Typy operacji: - organizacja staŝy i praktyk zawodowych u pracodawców, - programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe uwzględniające m.in.: organizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo zawodowe, wdroŝenie nowych form nauczania lub kierunków kształcenia, wyposaŝenie w materiały dydaktyczne.

20 Projekt Dyplom technika to sukces zawodowy realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w SkarŜysku-Kamiennej Projekt jest kierowany do 45 uczniów ZST-M, którzy uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe: Zajęcia z przedmiotów logistycznych, matematyki, przedmiotów mechatronicznych, ICT, nowych technologii, programowanie obrabiarek CNC. Dodatkowo zaplanowano zajęcia językowe. Uzupełnieniem działań merytorycznych były zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. BudŜet projektu: 66 tys. złotych

21

22

23 DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Typy operacji: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, studia wyŝsze oraz inne formy podwyŝszania kwalifikacji (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) dla nauczycieli oraz pracowników kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niŝ szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

24 Projekt ICT nowe wyzwania oświaty realizowany przez Stowarzyszenie Człowiek Człowiekowi Projekt jest odpowiedzią na problem gm. Zawichost w obszarze edukacji - małe umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatycznych nauczycieli i dyrektorów szkół na terenie gminy. W projekcie brali udział nauczyciele (27) i dyrektorzy (3), którzy w swojej pracy dydaktycznej stosować chcą narzędzia i środki technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a tym samym dostosować formy i metody nauczania do rzeczywistych narzędzi, którymi uczeń posługuje się w Ŝyciu codziennym (komputer, Internet) BudŜet projektu: ok. 52 tys. złotych

25

26

27 PODDZIAŁANIE Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Typy operacji: kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych lub pozaszkolnych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

28 Projekt Mam zawód mam dyplom cztery edycje realizowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Projekt jest kierowany do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą potwierdzić lub podwyŝszyć kwalifikacje zdobyte w sposób nieformalny lub pozaformalny. W ramach czwartej edycji projektu przeprowadzona instruktaŝ teoretyczno-praktyczny do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz, piekarz, wędliniarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

29

30

31

32

33

34 PODDZIAŁANIE PodwyŜszanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Typy operacji: - szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyŝszeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych

35 Projekt pt. Nowe kompetencje nowe moŝliwości realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach r r. BudŜet: 109 tys. zł W projekcie bierze udział 40 mieszkańców Gminy Nowa Słupia w wieku lata. W ramach projektu zaplanowano organizację zajęć z języka angielskiego oraz technik komputerowych i informacyjnych. Aktualnie uczestnicy zajęć zdali /za pierwszy razem/ pierwszy moduł ECDL /ECDL Start/.

36

37

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kamil Wojtczak Punkt Informacyjny ŚBRR Biura PO KL ul. Jagiellońska 70 tel w. 107 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo