I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+"

Transkrypt

1 Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++ w roku akademickim 2017/2018 I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ 1. Stypendium Erasmus+ przyznawane jest studentom ze środków corocznego grantu, przyznawanego Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zwanej dalej WSHE, przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. 2. Stypendia Erasmus+ są przyznawane, dystrybuowane i kontrolowane zgodnie z procedurami i regulacjami obowiązującymi w programie Erasmus+. 3. WSHE zobowiązuje się do kwalifikowania kandydatów na wyjazdy w programie Erasmus+ w oparciu o ogłoszone społeczności akademickiej zasady rekrutacji przestrzegające przejrzystości, sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów. 4. Student podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, może zrealizować wyjazd/y na studia i/lub praktyki w ramach programu Erasmus+ trwający łącznie do 12 miesięcy. 5. Pobyt studenta w instytucji partnerskiej: 1) w przypadku wyjazdu na studia nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki, 2) w przypadku wyjazdu na praktyki nie może być krótszy niż 60 dni i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 6. Środki na Stypendia Erasmus+ mogą być przyznawane tylko na okres wyjazdu studenta na studia/praktykę zagraniczną. 7. Liczba i wysokość oraz termin wypłaty stypendiów uzależnione są od wielkości środków i terminu ich przekazania przez Agencję Narodową programu Erasmus. 8. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający są przeznaczone na pokrycie dodatkowych (a nie pełnych) kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Student ma prawo, pod warunkiem pełnego wywiązywania się ze swych obowiązków studenckich, starać się o podjęcie pracy w kraju goszczącym go w ramach programu Erasmus+. 9. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. 10. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w WSHE w Zamościu, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających w programie Erasmus+ z opłaty czesnego podejmuje WSHE i informuje o tym studenta. 11. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Student ma prawo ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do WSHE.

2 II. Nabór i kwalifikacja studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu Erasmus+ 1. Nabór studentów do udziału w programie Erasmus+ odbywa się co najmniej dwa razy w ciągu roku akademickiego. 2. O udział w programie Erasmus+ mogą się ubiegać studenci WSHE, którzy spełniają łącznie następujące warunki: a) będą (w momencie wyjazdu) studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia z zastrzeżeniem ust 3; b) mają zaliczony poprzedni semestr studiów, c) nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie od zajęć, d) nie mają żadnych zaległości finansowych względem WSHE, e) posiadają odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona nauka/praca w instytucji przyjmującej, f) uzyskali średnią ocen z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów co najmniej 3,5. 3. W przypadku wolnych miejsc na wyjazd na praktykę zagraniczną, do udziału w programie mogą zostać zakwalifikowani również studenci, którzy w momencie wyjazdu będą studentami drugiego semestru studiów pierwszego stopnia. 4. Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ może być również realizowany przez niedawnego absolwenta (recent graduates) pod warunkiem że został on zakwalifikowany do udziału w programie w trakcie trwania ostatniego roku studiów. W takim przypadku absolwenci muszą odbyć i zakończyć praktykę w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów. 5. Nabór studentów do programu Erasmus+ odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz kryteria kwalifikacyjne studentów do programu Erasmus+ określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy składa się w Dziekanacie. 6. Terminarz rekrutacji do programu Erasmus+ w danym roku akademickim zostaje podany od wiadomości co najmniej na 4 tygodnie przed upływem terminu składania dokumentów przez opublikowanie na stronie internetowej uczelni oraz na tablicach ogłoszeniowych. 7. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. programu Erasmus+ (dalej: UKK), nadzorowana przez Rektora WSHE, w skład której wchodzą: a) Dziekan Wydziału Nauk Administracyjno - Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych WSHE - przewodniczący komisji, b) Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, c) Przewodniczący Samorządu Studenckiego lub osoba przez niego delegowana. 8. UKK przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne według kryteriów i punktacji określonych w Załączniku nr 1 i na ich podstawie sporządza listę rankingową kandydatów do wyjazdu w ramach programu. 9. Decyzje UKK zapadają większością głosów. 10. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności zakwalifikowania decyduje średnia ocen uzyskanych za dotychczasowy okres studiów. 11. Lista rankingowa, po zatwierdzeniu przez Rektora WSHE, jest publikowana na stronie internetowej WSHE oraz na tablicach ogłoszeniowych w ciągu 10 dni od terminu złożenia dokumentów.

3 12. Studentowi przysługuje odwołanie do Rektora WSHE od decyzji UKK w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. III. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ 1. Wyjazdy studentów na studia realizowane są przez uczelnie posiadające ważną standardową KARTĘ UCZELNI ERASMUSA. Z wszystkimi instytucjami, z którymi realizowana jest wymiana studentów, muszą być podpisane umowy dwustronne (Bilateral Agreements). 2. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych. 3. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego (dotyczy tylko języków: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki, włoski, bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski), w którym student będzie odbywał studia w uczelni przyjmującej. Test wypełniany jest przed wyjazdem i po powrocie. 4. WSHE uzna okres studiów spędzonych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w WSHE (wyjazd nie może wydłużać ogólnego czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning agrement, dalej: LA), potwierdzonego dostarczoną w odpowiednim czasie Wykazem zaliczeń (Transcript of Records, dalej: TR). Wszystkie zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. WSHE dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do programu kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, muszą być one określone przed wyjazdem studenta, a WSHE i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie. 5. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej będą stosowane procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). 6. Student zobligowany jest po powrocie do przedłożenia w WSHE pisemnego zaświadczenia z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej potwierdzającego okres pobytu studenta w tej uczelni/instytucji oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie Wykazu zaliczeń (Transcript of Records TR). 7. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty/zaliczenia/egzaminy) zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami / zaliczeniami / egzaminami) w WSHE. 8. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje WSHE po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje WSHE, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako siła wyższa (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii siła wyższa konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji Erasmus+ (dalej: NA).

4 9. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa, która szczegółowo określa warunki odbywania studiów oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. Ogólne zasady finansowania wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 10. Każdy student wyjeżdżający w programie Erasmus+ otrzyma Kartę Studenta Erasmusa. 11. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno zostać wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Preferowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy. Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium WSHE uwzględni zalecenia NA, aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część w ratach uzależnionych od długości pobytu. WSHE może zdecydować o wypłacaniu niewielkiej części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez WSHE dokumentów. 12. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej. WSHE uzgodni z instytucją przyjmującą najbardziej dogodną dla studenta formę ubezpieczenia Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa - dokument wypełniany on-line oraz ankietę studenta powracającego z wymiany stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. IV. Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ 1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i w której będą mogli uzyskać kwalifikacje zgodne z kierunkiem studiów. 2. Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowobadawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.) pod warunkiem, że mieszczą się one w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie Erasmus+: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Bułgaria, Estonia, FYROM - była republika Jugosławii i Macedonii, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry z zastrzeżeniem ust Praktyka nie może być realizowana w: a) w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej b) w organizacjach zarządzających programami UE takich jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania). 4. Zakwalifikowanie do udziału w praktyce zagranicznej zostaje cofnięte, jeśli okaże się, że dane zawarte w aplikacji bądź innych składanych dokumentach są nieprawdziwe. 5. Po zakwalifikowaniu studenta do udziału w programie, Koordynator Erasmusa sporządza trójstronne porozumienie pomiędzy WSHE, instytucją przyjmującą i studentem/absolwentem o Programie Praktyki (Training Agreement),. Porozumienie zawiera między innymi program i okres praktyki. 6. Z każdym studentem/absolwentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostaje sporządzona pisemna umowa o udziale w praktyce zagranicznej w ramach

5 programu Erasmus+, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. Ogólne zasady finansowania wyjazdów studentów/absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 7. Student/absolwent zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego (dotyczy tylko języków: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski), w którym student będzie odbywał studia w uczelni przyjmującej. Test wypełniany jest przed wyjazdem i po powrocie. 8. Student/absolwent wyjeżdzający na praktykę zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej. 9. Przekazanie stypendium studentowi/absolwentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy oraz podpisania przez wszystkie strony porozumienia o Programie Praktyki (Training Agreement). Stypendium powinno zostać wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Preferowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy. 10. Podstawą rozliczenia odbycia praktyki jest potwierdzenie odbycia i okresu praktyki, wystawione przez Instytucję Przyjmującą, podpisane przez jej przedstawiciela, zawierające: dokładny okres odbycia praktyki, łączny czas pracy w godzinach, potwierdzenie zrealizowania programu praktyki, ocenę praktyki. Potwierdzenie powinno być wystawione w języku polskim lub angielskim. 11. Praktyka zagraniczna w ramach Programu Erasmus+ uznawana jest za równoznaczną ze zrealizowaniem przez studenta obowiązkowej praktyki studenckiej, której organizację reguluje program kształcenia. 12. Do rozliczenia praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej służą dokumenty wymagane w Programie Erasmus+. Uznaje się je za równoważne odpowiednim dokumentom dotyczącym praktyk obowiązkowych w kraju. V. Ogólne warunki uczestnictwa pracowników Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+. 1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być zatrudniony w WSHE. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o prace lub umowa cywilno-prawna. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ może być: a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni/instytucji partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej). b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 2. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena Indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme) lub Indywidualnego programu szkolenia / Indywidualnego planu pracy (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucja przyjmująca. Indywidualny program nauczania określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny program szkolenia / Indywidualny plan pracy określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników preferencyjnie traktowani będą

6 pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus+ do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych). 3. Decyzję w sprawie zakwalifikowania pracownika do wyjazdu w ramach programu Erasmus + podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii koordynatora Programu Erasmus+ oraz odpowiednio dziekana w przypadku nauczycieli akademickich oraz kanclerza w przypadku pozostałych pracowników. 4. Podczas jednego wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo dla studentów uczelni/instytucji przyjmującej. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni/instytucji partnerskiej musi trwać co najmniej 2 dni robocze. Maksymalny czas trwania wyjazdu w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych to 2 miesiące. 5. Pobyt pracownika uczelni/instytucji przyjmującej w celach szkoleniowych powinien trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych. 6. Szczegółowe zasady finansowania wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ oraz wzory formularzy zgłoszeniowych określa załącznik nr Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie zawarta pisemna umowa, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. 8. Pracownik wyjeżdżający zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia (pokrywającego koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. 10. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika bez otrzymania stypendium z budżetu programu Erasmus+ (wyjazd bez stypendium lub wyjazd ze stypendium zerowym). 11. Po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej pracownik zobowiązany jest do przedłożenia w WSHE pisemnego zaświadczenia z uczelni/ instytucji przyjmującej potwierdzającego okres pobytu w tej uczelni/ instytucji zawierającego odpowiednio: 1) w przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych informacje o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, język mobilności; 2) w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych informacje o charakterze odbytego szkolenia, język mobilności. Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej. 12. Dopuszcza się, aby instytucją przyjmującą, w której realizowane jest szkolenie była uczelnia. 13. Po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej pracownik powinien sporządzić sprawozdanie z wyjazdu według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.

7 Załącznik nr 1. Kryteria kwalifikacyjne studentów do programu Erasmus+: 1. Średnia ze wszystkich semestrów studiów poprzedzających wyjazd; Średnia ocen Punktacja 3,50 3,75 6 pkt. 3,76-4,00 8 pkt. 4,01-4,25 10 pkt. 4,26-4,50 12 pkt. 4,51-4,75 14 pkt. 4,76-5,00 16 pkt. 2. Znajomość języka obcego, wymaganego przez Instytucję przyjmującą ; Znajomość języka Dostateczna Dobra Bardzo dobra Punktacja 6 pkt. 8 pkt. 10 pkt Znajomość języka obcego zostaje określona na podstawie wewnętrznego egzaminu językowego przeprowadzonego przez wyznaczonego lektora WSHE. Egzamin składa się z testu gramatycznego na poziomie B2 i rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zaliczenie egzaminu językowego dyskwalifikuje kandydata do wyjazdu za granicę w danym semestrze. 3. Działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach 1 pkt. (wymagane jest poświadczenie od opiekuna koła naukowego).

8 PROGRAM ERASMUS+ 2017/2018 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA - SMS Prosimy o wypełnienie formularza pismem drukowanym. DANE OSOBOWE STUDENTA Nazwisko: Imię / Imiona: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Adres do korespondencji (jeśli inny niż w/w) Nr telefonu: Kierunek studiów: Tryb studiów: Rok studiów: ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (prosimy określić stopień znajomości języka obcego w skali: bardzo dobrze (bdb), dobrze (db), dostatecznie (dst)) Język obcy Czytam Piszę Mówię Rozumiem mowę Posiadane certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego:... ŚREDNIA OCEN Ostatni semestr: Poprzedni rok studiów: Potwierdzenie Dziekanatu (podpis i pieczęć):. WYBÓR UCZELNI NAZWA UCZELNI SEMESTR LETNI CZY ZIMOWY

9 Czy studiował/a Pan/Pani za granicą? Tak Nie Czy odbył/a Pan/Pani praktyki za granicą? Tak Nie Jeśli tak: kiedy, jak długo i w jakiej uczelni/instytucji?.... Prosimy krótko uzasadnić, dlaczego Pan/Pani chciałaby/chciałby studiować za granicą w ramach programu Erasmus+:..... Zainteresowania:. Udział w pracy koła naukowego, organizacjach sportowych, studenckich itp.:... Data : (podpis studenta) DECYZJA O zakwalifikowaniu na wyjazd na studia w roku akademickim 2017/2018 pozytywna negatywna Nazwa uczelni Semestr letni czy zimowy Data: (podpis Dziekana)

10 PROGRAM ERASMUS+ 2017/2018 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE SMPA Prosimy o wypełnienie formularza pismem drukowanym. DANE OSOBOWE STUDENTA Nazwisko: Imię / Imiona: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Adres do korespondencji (jeśli inny niż w/w) Nr telefonu: Kierunek studiów: Tryb studiów: Rok studiów: ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (prosimy określić stopień znajomości języka obcego w skali: bardzo dobrze (bdb), dobrze (db), dostatecznie (dst)) Język obcy Czytam Piszę Mówię Rozumiem mowę Posiadane certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego: ŚREDNIA OCEN Ostatni semestr: Poprzedni rok studiów: Potwierdzenie Dziekanatu (podpis i pieczęć): KRAJ, NAZWA i ADRES INSTYTUCJI ZAGRANICZNEJ Kraj Nazwa Adres instytucji zagranicznej Planowany okres pobytu: od... do... tj. liczba dni.

11 Dane opiekuna praktykanta w instytucji przyjmującej (imię, nazwisko, , tel, faks: Adres strony internetowej instytucji zagranicznej:. Język praktyki:. Opis stanowiska pracy: Wymagane kwalifikacje: Czy studiował/a Pan/Pani za granicą? Tak Nie Czy odbył/a Pan/Pani praktyki za granicą? Tak Nie Jeśli tak: kiedy, jak długo i w jakiej uczelni/instytucji? Prosimy krótko uzasadnić, dlaczego Pan/Pani chciałaby/chciałby odbyć praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+:..... Zainteresowania: Udział w pracy koła naukowego, organizacjach sportowych, studenckich itp.:... Data : (podpis studenta)

12 DECYZJA O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę w roku akademickim 2017/2018 pozytywna negatywna Nazwa instytucji Okres mobilności Data: (podpis Dziekana)

13 Załącznik nr 2. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. Zasady ogólne 1) Stypendia otrzymują jedynie studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w danym roku akademickim. 2) Wysokość miesięcznego stypendium jest ustalana corocznie zgodnie z zasadami wykorzystania środków finansowych określonymi w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią, a Narodową Agencją Programu Erasmus+ w Warszawie. 3) Ostateczna kwota stypendium wypłaconego każdemu studentowi/absolwentowi uzależniona jest od długości pobytu studenta/absolwenta w instytucji przyjmującej oraz od spełnienia warunków określonych w umowie studenta/absolwenta z WSHE zawartej przed wyjazdem. Przy określaniu długości pobytu zostanie uwzględniony czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt. 4) WSHE może dofinansować wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych. II. Rozliczenie pobytu 1) Rozliczenie pobytu na studiach. Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 5 tygodni od daty zakończenia pobytu, określonej w umowie finansowej, dokonać następujących czynności: a) dostarczyć do koordynatora programu Erasmus+ wykaz uzyskanych zaliczeń (Transcript of Records), b) dostarczyć do koordynatora programu Erasmus+ zaświadczenie potwierdzające dokładny okres pobytu na studiach, c) wypełnić ankietę stypendysty programu Erasmus+ dostępna w trybie on-line, d) wypełnić ponownie test z język obcego w trybie on-line (dwa tygodnie przed powrotem). 2) Rozliczenie pobytu na praktykach. Po powrocie ze stypendium student (absolwent) zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 5 tygodni od daty zakończenia pobytu, określonej w umowie finansowej, dokonać następujących czynności: a) dostarczyć do koordynatora programu Erasmus+ zaświadczenie zaliczenia praktyki wraz z oceną, b) dostarczyć do koordynatora programu Erasmus+ zaświadczenie potwierdzające dokładny okres pobytu na praktyce, c) wypełnić ankietę stypendysty programu Erasmus+ dostępna w trybie on-line, d) wypełnić ponownie test z języka obcego w trybie on-line. 3) Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu: a) studiów w dokumencie Porozumienie o programie studiów /Learning Agreement b) praktyk w dokumencie Porozumienie o programie praktyk /Learning Agreement for Traineeship może skutkować koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium programu Erasmus+.

14 Załącznik nr 3 ANKIETA dla byłych stypendystów programu ERASMUS+ 1. Uczelnia przyjmująca 2. Rok studiów 3. Rok akademicki (wyjazdu) 4. Jak oceniasz procedurę przyjmowania wniosków wyjazdowych przez uczelnię (przed wyjazdem np. przepływ informacji, kontakt z koordynatorem itp.) 5. Czy po przyjeździe do uczelni przyjmującej odbyło się spotkanie informacyjne? Jak je oceniasz? Czy spotkanie informacyjne było obowiązkowe? 6. Jak wyglądały warunki zakwaterowania zaoferowanego przez uczelnię przyjmującą (m.in. koszty, lokalizacja)? Czy skorzystałaś/eś z tej oferty? Czy byłaś/eś z niej zadowolony/a? 7. Jeśli student nie otrzymał akademika, to w jaki sposób znalazł zakwaterowanie i ile go kosztowało? 8. Czy wysokość otrzymanego stypendium wystarczyła na utrzymanie? Ile dostał miesięcznie musiałaś/musiałeś dołożyć pieniędzy ze swoich środków?

15 9. Czy w instytucji przyjmującej miałeś/aś wyznaczonego opiekuna/mentora? Czy korzystałeś/aś z jego/jej pomocy? W jakich sytuacjach? 10. Czy w kraju uczelni przyjmującej istniał wymóg legalizacji pobytu? Jeśli tak, to jakie dokumenty były wymagane? Czy napotkałeś/aś na trudności? Jakie? 11. W jakim języku odbywały się zajęcia? W jakim języku odbywały się egzaminy i zaliczenia? 12. Jak oceniasz merytoryczny poziom zajęć, przygotowanie prowadzącego, czytelność, komunikatywność? 13. Czy tematyka (tytuł) zajęć odpowiadała prezentowanym treściom? 14. Czy zajęcia, w których uczestniczyłeś/aś spełniły Twoje naukowe oczekiwania? czy w Twojej ocenie były wartościowe, czy poleciłbyś/poleciłabyś je? 15. Jak wyglądał kontakt z członkami

16 kadry naukowej ( lub inne formy komunikacji elektronicznej, dyżury)? 16. Czy oferta dydaktyczna (naukowa) uczelni jest w Twojej ocenie zadowalająca, które zajęcia szczególnie polecasz? Czy konkretnych zajęć (prowadzących) lepiej nie wybierać, z jakiegoś powodu? 17. Czy uczestniczyłeś/aś w dodatkowych zajęciach? Jak oceniasz zaoferowane przez uniwersytet przyjmujący zajęcia i obiekty sportowe? 18. Jaka jest Twoja opinia na temat atmosfery i życie studenckiego na uczelni przyjmującej (szczególnie w środowisku osób uczestniczących w programach międzynarodowej wymiany studenckiej - imprezy, integracja, kluby studenckie); 19. Co godnego uwagi/polecenia robiłeś oprócz studiowania? 20. Czy czułeś się bezpiecznie w miejscu studiowania i zamieszkania? Czy okolica gdzie studiowałeś/mieszkałeś jest/była bezpieczna? 21. Jak oceniasz rolę samorządu studentów w programie Erasmusa?

17 22. Czy po powrocie ze stypendium chciałbyś zaangażować się w program Erasmus, służąc pomocom wyjeżdżającym studentom? 23. Jak oceniasz językowy poziom innych uczestników zajęć Erasmus? 24. Czy grupy zajęciowe składały się jedynie ze studentów Erasmusa? 25. Czy w niniejszej ankiecie brakuje pytań, które sam chciałeś zadać, rozważając wyjazd w ramach Erasmusa? 26. Komentarze i uwagi własne. Data i podpis stypendysty

18 Załącznik nr 4. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (STA i STT) W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. Zasady ogólne 1. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający są przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni zagranicznej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą i inne). 2. Stypendia otrzymują jedynie pracownicy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w danym roku akademickim. 3. Wysokość miesięcznego stypendium jest ustalana corocznie zgodnie z zasadami wykorzystania środków finansowych określonymi w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus+ w Warszawie. 4. Ostateczna kwota stypendium wypłaconego każdemu pracownikowi uzależniona jest od długości pobytu beneficjenta w instytucji przyjmującej oraz od spełnienia warunków określonych w umowie beneficjenta z Uczelnią podpisywaną przed jego wyjazdem. Przy określaniu długości pobytu zostanie uwzględniony czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt. 5. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania wraz z formularzem są dostępne na stronie internetowej 6. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu może dofinansować wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych. II. Stawki stypendium Wysokość stypendium na wyjazd dla nauczyciela akademickiego (wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) i wyjazdy pracownika uczelni (wyjazdy w celach szkoleniowych) w roku 2017/2018 jest uzależnione od ilości dni spędzonych za uczelni partnerskiej i kraju docelowego mobilności według kryterium zasad alokacji. III. Rozliczenie wyjazdu 1. Po powrocie z zagranicznej uczelni/instytucji przyjmującej pracownik zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 5 tygodni od daty zakończenia pobytu, określonej w umowie finansowej, dokonać następujących czynności: 1) przedłożenia Koordynatorowi programu Erasmus+ odpowiednio: a) w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych; pisemnego zaświadczenia z uczelni/ instytucji przyjmującej potwierdzającego okres pobytu w tej uczelni/ instytucji oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. b) w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych pisemnego zaświadczenia z uczelni/ instytucji przyjmującej potwierdzającego okres pobytu w tej uczelni/ instytucji oraz informacje o charakterze odbytego szkolenia. 2) przedłożenia Koordynatorowi programu Erasmus+ sprawozdania z wyjazdu według wzoru określonego niniejszym zarządzeniem 3) wypełnia ankiety stypendysty programu Erasmus+ dostępnej w trybie on-line. 2. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy pracownika przyjętego odpowiednio Indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme) lub Indywidualnego programu szkolenia / Indywidualnego planu pracy

19 (Individual Work Programme), może skutkować koniecznością zwrotu przez pracownika pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium programu Erasmus+.

20 PROGRAM ERASMUS+ 2017/2018 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH - STA Imię i nazwisko:... Dane kontaktowe: nr tel.:...nr fax:...nr tel. kom Adres zameldowania: ZGŁOSZENIE NA WYJAZD DYDAKTYCZNY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ do: Uczelnia zagraniczna Kraj, miasto Planowany termin realizacji wyjazdu Proponowana/uzgodniona tematyka wykładów w uczelni zagranicznej (min 8 godzin zajęć): Planowany sposób upowszechnienia rezultatów: Wcześniej realizowane mobilności z programu Erasmus (instytucja przyjmująca, termin pobytu): Do formularza zgłoszeniowego załączam: STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT.. Data i podpis kandydata

21 Opinia Dziekana: Opinia Koordynatora programu Erasmus+: Data i podpis dziekana:.. Data i podpis koordynatora: Decyzja Rektora: Pan(i) została zakwalifikowany(na)/ niezakwalifikowany(na)* akademickim 2017/2018 na wyjazd dydaktyczny w roku Nazwa Uczelni:. Termin: Uzasadnienie decyzji o niezakwalifikowaniu:.. *niepotrzebne skreślić Data i podpis:.

22 PROGRAM ERASMUS+ 2017/2018 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI - STT Imię i nazwisko, stopień naukowy :... Dane kontaktowe: nr tel.:...nr fax:...nr tel. kom Adres zameldowania: ZGŁOSZENIE NA WYJAZD SZKOLENIOWY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ do: Uczelnia zagraniczna Kraj, miasto Planowany termin realizacji wyjazdu Proponowana/uzgodniona tematyka szkolenia w uczelni zagranicznej: Planowany sposób upowszechnienia rezultatów: Do formularza zgłoszeniowego załączam: 1. STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT.. Data i podpis kandydata

23 Opinia Kanclerza: Opinia Koordynatora programu Erasmus+: Data i podpis kanclerza:. Data i podpis koordynatora: Decyzja Rektora: Pan(i) została zakwalifikowany(na)/ niezakwalifikowany(na)* akademickim 2017/2018 na wyjazd szkoleniowy w roku Nazwa Uczelni:... Termin: Uzasadnienie decyzji o niezakwalifikowaniu: *niepotrzebne skreślić Data i podpis:.

24 Załącznik nr 5. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (STA i STT) W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 PROGRAM ERASMUS+ 2017/2018 SPRAWOZDANIE WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI STT / STA Imię i nazwisko, stopień naukowy:... Uczelnia przyjmująca Kraj, miasto... Termin realizacji wyjazdu... Cel wizyty: Rezultat wizyty: Możliwe formy kontynuacji współpracy: Dodatkowe uwagi: miejscowość, data, podpis pracownika

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 obowiązujące od dnia 1.06.2017 r. I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej,

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (dalej WSA w Bielsku-Białej)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz ZARZĄDZENIE nr RK.021.19.2017 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni).

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni). Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr RR/D.0201-1/2017 Prorektora ds. Rozwoju ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 28.06.2016 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018 PRAKTYKI 2017/2018 Program ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej jest koordynowany przez Uczelnianą Agencję Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (UAPE CWM) ul. Noakowskiego 18/20,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: a) być oficjalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą w roku akademickim 2016/2017 (SMS)

Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą w roku akademickim 2016/2017 (SMS) Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą w roku akademickim 2016/2017 (SMS) 1. Program Erasmus+ "wyjazd na studia", realizowany na UKSW, jest skierowany do studentów UKSW oficjalnie zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 08.09.2017 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012201. 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy studentów Politechniki Poznańskiej na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Wyjazdy studentów Politechniki Poznańskiej na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 Wyjazdy studentów Politechniki Poznańskiej na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Zastąpił dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r.

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r. Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 01.06.2015 r. w sprawie: zasad rozdziału grantu w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR.

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r.

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r. praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia od 3 do 12 miesięcy (semestr, cały rok) ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Akademii im. Jakuba z Paradyża na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 do krajów programu Rozdział I. Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 1. ERASMUS+ mobilność z krajami programu... 1 a. Ogólna kwota grantu

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo