PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008

2 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlaźlak mgr Anna Sancewicz-Kliś Recenzenci: dr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 1

3 Spis treści I. Plany nauczania 3 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1. Podstawy turystyki 2. Obsługa ruchu turystycznego 3. Geografia turystyczna 4. Ekonomia i prawo w turystyce 5. Marketing usług turystycznych 6. Obsługa informatyczna w turystyce 7. Język obcy zawodowy 8. Zajęcia praktyczne 9. Praktyka zawodowa

4 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawód: technik obsługi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: gimnazjum Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I-VIII Klasy I-IV Forma stacjonarna 1. Podstawy turystyki Obsługa ruchu turystycznego Geografia turystyczna Ekonomia i prawo w turystyce Marketing usług turystycznych Obsługa informatyczna w turystyce Język obcy zawodowy Zajęcia praktyczne Specjalizacja* Razem Praktyka zawodowa: 12 tygodni Forma zaoczna * Program specjalizacji opracowuje szkoła w porozumieniu z przedstawicielami pracodawców oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy 3

5 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik obsługi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I-IV Klasy I-II Forma stacjonarna 1. Podstawy turystyki Obsługa ruchu turystycznego Geografia turystyczna Ekonomia i prawo w turystyce Marketing usług turystycznych Obsługa informatyczna w turystyce Język obcy zawodowy Zajęcia praktyczne Specjalizacja* Razem Praktyka zawodowa: 12 tygodni Forma zaoczna * Program specjalizacji opracowuje szkoła w porozumieniu z przedstawicielami pracodawców oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy 4

6 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH PODSTAWY TURYSTYKI Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu turystyki, określić formy i kategorie turystyki, sklasyfikować rodzaje turystyki według różnych kryteriów, określić motywy wyjazdów turystycznych, scharakteryzować rodzaje turystyki, scharakteryzować turystykę kwalifikowaną, określić czynniki determinujące rozwój turystyki, scharakteryzować funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki, scharakteryzować mocne i słabe strony polskiej turystyki, określić organizację i funkcjonowanie rynku turystycznego, scharakteryzować usługi turystyczne, dokonać analizy krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego, dokonać analizy wyjazdowego i przyjazdowego ruchu turystycznego mieszkańców Polski, określić metody badań statystycznych stosowane w turystyce, określić kierunki rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, określić rolę turystyki w gospodarce kraju, scharakteryzować zadania organów zarządzających turystyką w Polsce, określić politykę państwa w zakresie turystyki, określić rodzaje i cechy markowych produktów polskiej turystyki, określić marki produktów turystycznych w różnych regionach, scharakteryzować zadania krajowych organizacji turystycznych oraz stowarzyszeń branżowych, scharakteryzować zadania międzynarodowych organizacji turystycznych. 5

7 Materiał nauczania 1. Podstawowe wiadomości z zakresu turystyki Terminologia Światowej Organizacji Turystyki (UN WTO): turystyka, podróżny, turysta, odwiedzający, odwiedzający jednodniowy. Formy i kategorie turystyki. Kryteria podziału turystyki. Popyt turystyczny: ruch turystyczny, motywy wyjazdów turystycznych, wydatki uczestników ruchu turystycznego, przychody z turystyki. Przemysł i gospodarka turystyczna. Rozróżnianie form i kategorii turystyki. Klasyfikowanie rodzajów turystyki według różnych kryteriów. Analizowanie motywów wyjazdów turystycznych na podstawie danych Instytutu Turystyki. 2. Rodzaje turystyki Turystyka krajoznawcza. Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, narciarska, wodna, jeździecka, wspinaczka, tramping, trekking. Turystyka biznesowa. Turystyka kongresowa, Turystyka motywacyjna, Turystyka wiejska, agro- i ekoturystyka. Turystyka religijna, pielgrzymkowa. Turystyka etniczna, polonijna. Turystyka miejska, kulturalna. Turystyka edukacyjna. Turystyka morska. Turystyka osób trzeciego wieku. Rozróżnianie rodzajów turystyki ze względu na specyficzne cechy uczestnika, obszar i termin uprawiania turystyki, niezbędny sprzęt i infrastrukturę turystyczną, kadrę obsługującą oraz charakterystyczne imprezy. Udzielanie informacji na temat rodzajów turystyki uprawianej w regionie oraz w określonej miejscowości. 3. Czynniki rozwoju turystyki Czynniki determinujące rozwój turystyki. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki. Mocne i słabe strony polskiej turystyki. Klasyfikowanie czynników determinujących rozwój turystyki. Analizowanie mocnych i słabych stron turystyki w Polsce, w regionie oraz wybranej miejscowości turystycznej. Analizowanie funkcji i dysfunkcji turystyki w Polsce oraz w wybranym regionie. 6

8 Określanie barier rozwoju turystyki na obszarach różnych krajów. 4. Usługi turystyczne Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego: cechy, podmioty rynku. Klasyfikacja i charakterystyka usług turystycznych: usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne, informacyjne, organizacji i pośrednictwa, usługi przewodnickie, pilotażu, ubezpieczeniowe, rekreacyjno sportowe, kulturalno rozrywkowe, handlowe, bankowe, usługi w zakresie infrastruktury lokalnej. Analizowanie organizacji i funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce. Charakteryzowanie usług turystycznych w określonym regionie kraju. 5. Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny Metody badań ruchu turystycznego. Krajowy ruch turystyczny: wielkość, struktura uczestników, motywy wyjazdów, struktura przestrzenna i czasowa, wydatki uczestników ruchu turystycznego. Wyjazdowy ruch turystyczny mieszkańców Polski: motywy podróży, wielkość, struktura uczestników, kierunki, sezonowość. Turystyka przyjazdowa: motywy przyjazdów, wielkość ruchu przyjazdowego, struktura narodowościowa, regiony koncentracji, sezonowość, wpływy z turystyki przyjazdowej. Międzynarodowy ruch turystyczny na świecie: statystyka, struktura narodowościowa, obszary recepcji, tendencje rozwoju. Rola turystyki w gospodarce Polski i świata. Analizowanie danych statystycznych dotyczących ruchu turystycznego w kraju i na świecie na podstawie informacji Instytutu Turystyki. Analizowanie danych statystycznych dotyczących ruchu turystycznego w regionie oraz w określonej miejscowości. Pozyskiwanie informacji dotyczących ruchu turystycznego. Określanie roli turystyki w gospodarce kraju. 6. Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce Organizacja turystyki w Polsce. Zadania organów centralnych dotyczące turystyki. Zadania organów samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, w zakresie turystyki. Polityka państwa w zakresie turystyki. Strategia rozwoju turystyki polskiej. 7

9 Analizowanie polityki państwa w zakresie turystyki. Pozyskiwanie informacji na temat strategii rozwoju turystyki w wybranej miejscowości. 7. Polskie organizacje i stowarzyszenia turystyczne Polska Organizacja Turystyczna. Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne. Polska Agencja Rozwoju Turystyki. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Polska Federacja Campingu i Caravaningu. Polski Związek Motorowy. Polska Izba Turystyki, regionalne izby turystyczne. Polskie Zrzeszenie Hoteli. Polska Izba Hotelarska. Stowarzyszenia agroturystyczne. Analizowanie zadań polskich organizacji turystycznych i stowarzyszeń branżowych. Przygotowywanie prezentacji dotyczącej działalności organizacji turystycznych i stowarzyszeń branżowych na podstawie informacji pozyskiwanych w tych placówkach. 8. Międzynarodowe organizacje Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w zakresie turystyki. Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO United Nations World Tourism Organisation). Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC). Światowa Federacja Stowarzyszeń Biur Podróży (FUAAV). Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych (IYHF). Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji (IHRA). Europejskie Zrzeszenie Hotelarzy i Restauratorów (HOTREC). Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA). Analizowanie zadań międzynarodowych organizacji działających w zakresie turystyki. Środki dydaktyczne Plansze, foliogramy, prezentacje multimedialne dotyczące terminologii Światowej Organizacji turystyki, form, kategorii i rodzajów turystyki, ruchu turystycznego, produktów markowych, rynku turystycznego, zarządzania turystyką w kraju, zadań organizacji i stowarzyszeń branżowych. 8

10 Materiały źródłowe: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, organizacji i stowarzyszeń branżowych (statuty), urzędów administracji państwowej, samorządowej (strategie rozwoju) i innych instytucji oraz Internetu. Filmy dotyczące promocji Polski, regionu, miasta. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Podstawy turystyki obejmuje treści dotyczące rodzajów turystyki, czynników rozwoju ruchu turystycznego oraz organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Podczas realizacji programu należy odwoływać się do wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczniów nabytych podczas korzystania z różnego rodzaju usług turystycznych. Kształtowanie umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia wymaga stosowania różnych metod i form pracy z uczniami oraz doboru odpowiednich środków dydaktycznych. W procesie kształcenia wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objaśnieniem, metody projektów oraz ćwiczeń. Szczególnie polecana jest dyskusja dydaktyczna, której tematyka może dotyczyć analizy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego oraz kierunków rozwoju turystyki. Ćwiczenia powinny być wykonywane indywidualnie lub w 2-3 osobowych zespołach. Zajęcia należy prowadzić w pracowni turystycznej, w grupach do 15 osób. Podczas realizacji programu istotne jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje, umiejętności samodzielnej i zespołowej pracy. Ćwiczenia podane w programie należy traktować jako propozycje, nauczyciel może zaprojektować i realizować własne ćwiczenia. W procesie nauczania-uczenia się wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do różnych podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne, stowarzyszeń i organizacji turystycznych. Zaleca się także organizowanie spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, w celu zapoznania młodzieży z aktualnymi działaniami na rzecz turystyki w regionie. Na realizację poszczególnych działów tematycznych proponuje się następujący podział godzin: 9

11 Lp. Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin 1. Podstawowe wiadomości z zakresu turystyki 5 2. Rodzaje turystyki Czynniki rozwoju turystyki 5 4. Usługi turystyczne Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce 9 7. Polskie organizacje i stowarzyszenia turystyczne 4 8. Międzynarodowe organizacje 3 Razem 60 Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzać zmiany w zależności od potrzeb edukacyjnych szkoły. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie powinno odbywać się przez cały okres realizacji programu na podstawie określonych kryteriów, zgodnie z obowiązującą skalą ocen. W wyniku procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów nauczyciel uzyskuje informacje dotyczące poziomu i zakresu opanowania umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów może być dokonywana na podstawie: sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania zadań indywidualnych i grupowych, prezentacji projektów. Podczas oceniania osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na: poprawne stosowanie terminologii turystycznej, charakteryzowanie rodzajów turystyki, charakteryzowanie usług turystycznych, interpretowanie danych statystycznych dotyczących ruchu turystycznego na świecie, w kraju, regionie, miejscowości, pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, określanie markowych produktów turystyki polskiej, analizowanie kompetencji organów państwowych i samorządowych w zakresie turystyki, 10

12 określanie zadań organizacji i stowarzyszeń branżowych, aktywność i zaangażowanie uczniów podczas zajęć, umiejętność pracy w grupie. Po zakończeniu realizacji programu, w celu zbadania poziomu osiągnięć uczniów, proponuje się zastosowanie testu osiągnięć szkolnych. W końcowej ocenie osiągnięć uczniów należy uwzględnić wyniki sprawdzianów stosowanych przez nauczyciela. Literatura Alejziak A.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wyd. Abbis, Kraków 1999 Bielczyk B., Łobożewicz T.: Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001 Borne H., Doliński A.: Organizacja turystyki. WSiP, Warszawa 2000 Borzykowski Jacek: Polityka turystyczna państwa. WKUP, Koszalin 2005 Davidson R.: Turystyka. PAPT, Warszawa 1996 Gaworecki W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2007 Kompendium wiedzy o turystyce. Praca zbior. pod red. G. Gołembskiego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005 Kompendium pilota wycieczek. Praca zbior. pod red. Z. Kruczka. Proksenia, Kraków 2006 Medlik S.: Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995 Strategia rozwoju turystyki w latach Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007 Terminologia turystyczna Światowej Organizacji Turystycznej. Instytut Turystyki, Warszawa 1994 Czasopisma: Rynek Turystyczny, Wiadomości Turystyczne Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 11

13 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić sylwetkę zawodową pracownika turystyki, określić kryteria doboru pracowników obsługi turystycznej, zastosować przepisy Turystycznego Kodeksu Etycznego, zastosować zasady komunikowania się z klientem, zastosować zasady współpracy z zespołem, zastosować metody rozwiązywania konfliktów, zastosować przepisy prawa w działalności zawodowej, określić rodzaje biur podróży, określić zasady tworzenia regulaminu biura podróży, zorganizować pracę biura podróży, zastosować wymagania ergonomii podczas organizacji stanowisk pracy, zastosować przepisy prawa dotyczące obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zastosować procedury udzielania pierwszej pomocy, określić rodzaje bazy noclegowej, scharakteryzować wymagania kategoryzacyjne dotyczące obiektów hotelarskich, zastosować formy współpracy biur podróży z obiektami noclegowymi, określić gestorów bazy noclegowej, zastosować formy współpracy z zakładami gastronomicznymi, zaplanować jadłospisy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, rozróżnić rodzaje gości korzystających z usług żywieniowych, wyjaśnić zasady organizacji przyjęć okolicznościowych, określić zasady obsługi konsumenta, scharakteryzować systemy obsługi kelnerskiej, zastosować przepisy prawa dotyczące transportu w turystyce, scharakteryzować przewoźników obsługujących ruch turystyczny, określić rodzaje środków transportu turystycznego oraz warunki przewozu, scharakteryzować dokumenty przewozowe, zastosować zasady współpracy z przewoźnikami turystycznymi, scharakteryzować przepisy prawa dotyczące przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek, scharakteryzować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy związane z przewodnictwem turystycznym i pilotażem wycieczek, 12

14 określić rodzaje i klasy przewodników turystycznych, scharakteryzować prawa i obowiązki oraz zadania przewodnika turystycznego, zastosować formy współpracy biura podróży z przewodnikami turystycznymi, określić prawa i obowiązki pilota wycieczki, scharakteryzować etapy pracy pilota wycieczki, określić formy zatrudniania pilota wycieczki przez biuro podróży, scharakteryzować zasady nabywania uprawnień pilota wycieczki i przewodnika turystycznego, dokonać analizy przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń turystycznych, scharakteryzować rodzaje towarzystw ubezpieczeniowych, scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń turystycznych oraz dokumentów ubezpieczeniowych, dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych, scharakteryzować rodzaje oraz sposoby zwierania umów turystycznych, scharakteryzować prawa i obowiązki stron umowy turystycznej, określić zakres odpowiedzialności biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń ustalonych w umowie, scharakteryzować strukturę oraz rodzaje produktów turystycznych, dokonać analizy ofert usług turystycznych, opracować programy różnych imprez turystycznych, dokonać kalkulacji kosztów imprezy turystycznej oraz określić cenę, zamówić świadczenia turystyczne, zastosować różne formy sprzedaży produktów turystycznych, zorganizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, z wolnej akwizycji i na życzenie klienta, zorganizować i obsłużyć kongresy, giełdy turystyczne oraz imprezy okolicznościowe, zorganizować różne formy spędzania czasu wolnego uczestnikom ruchu turystycznego, zastosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu turystycznego, wykonać czynności związane z nadzorem przebiegu imprezy turystycznej, rozliczyć koszty imprez turystycznych, posłużyć się rozkładami komunikacyjnymi w ruchu krajowym i zagranicznym, określić rodzaje dokumentów tożsamości, 13

15 scharakteryzować rodzaje wiz, zinterpretować przepisy celne, zinterpretować przepisy walutowe, scharakteryzować wymagania dotyczące przekraczania granicy państwowej w ramach Unii Europejskiej i poza nią, scharakteryzować dokumenty komunikacyjne, scharakteryzować dokumenty finansowe obowiązujące w turystyce, określić zadania polskich placówek konsularno-dyplomatycznych, scharakteryzować obyczaje różnych narodów. Materiał nauczania 1. Kultura obsługi i etyka zawodu Sylwetka zawodowa pracownika turystyki. Kultura osobista. Kultura obsługi klienta. Kryteria doboru pracowników do obsługi ruchu turystycznego. Typy osobowości. Turystyczny Kodeks Etyczny. Zasady współpracy z zespołem. Metody rozwiązywania konfliktów. Zasady komunikowania się z klientem. Określanie cech osobowości oraz specyficznych umiejętności pracowników branży turystycznej. Określanie kryteriów doboru pracowników do obsługi ruchu turystycznego. Analizowanie przepisów Turystycznego Kodeksu Etycznego. 2. Działalność i organizacja biura podróży Przepisy prawa dotyczące działalności turystycznej. Rodzaje działalności turystycznej. Rodzaje biur podróży. Organizowanie biura podróży. Struktura biura podróży. Stanowiska pracy w biurze podróży. Odpowiedzialność biura podróży za nie wywiązanie się z umów. Współpraca biura podróży z usługodawcami. Regulamin biura podróży. Wyposażenie biura podróży. Internetowe biura podróży. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz wymagania ergonomii. Procedury udzielania pierwszej pomocy. Określanie form prawnych biur podróży oraz kosztów założenia działalności. Planowanie działań związanych z uruchomieniem biura podróży. Planowanie organizacji biura podróży na podstawie obowiązujących przepisów. 14

16 Analizowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w biurze podróży. Analizowanie wybranych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej mających zastosowanie w turystyce. 3. Baza noclegowa w turystyce Przepisy prawa dotyczące świadczenia usług noclegowych. Baza noclegowa w Polsce. Baza noclegowa na świecie. Podział obiektów noclegowych. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich, wymagania kategoryzacyjne. Gestorzy bazy noclegowej. Usługi hotelarskie, usługi podstawowe i dodatkowe. Przepisy meldunkowe. Rodzaje rezerwacji. Stanowiska pracy. Gość hotelowy. Usługi noclegowe w obiektach ruchomych. Zakres świadczonych usług w obiektach hotelarskich. Specjalizacja w hotelarstwie. Systemy i łańcuchy hotelowe. Współpraca biur podróży z obiektami noclegowymi (charter, allotment, franchising). Obsługa turystów indywidualnych i grupowych. Sposoby rozliczania usług. Określanie struktury organizacyjnej hotelu, stanowisk pracy oraz zakresu zadań pracowników. Porównywanie wyposażenia hoteli zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi. Porównywanie jakości świadczonych usług noclegowych w obiektach stałych i ruchomych. 4. Baza gastronomiczna w turystyce Pojęcie i funkcje współczesnej gastronomii. Rodzaje zakładów gastronomicznych. Rodzaje gości korzystających z usług żywieniowych. Zasady układania jadłospisów. Zwyczaje żywieniowe różnych narodów. Kuchnia narodowa i lokalna. Kuchnia międzynarodowa. Rodzaje posiłków. Zasady obsługi konsumentów. Serwis kelnerski. Żywienie uczestników grup wycieczkowych. Usługi cateringowe. Przyjęcia okolicznościowe. Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi. Sposoby zamawiania i rozliczania kosztów zamówionych usług żywieniowych. Planowanie tygodniowego jadłospisu dla dzieci w wieku 7 11 lat, przebywających na koloniach letnich. Planowanie jadłospisów dla osób przebywających na wczasach dla odchudzających się. 15

17 Określanie czynników mających negatywny wpływ na żywienie uczestników grup wycieczkowych. 5. Transport w turystyce Przepisy prawa dotyczące transportu w turystyce. Klasyfikacja i podział transportu. Środki transportu, warunki przewozu. Przewoźnicy drogowi. Rodzaje dróg. Kategoryzacja autokarów turystycznych. Rodzaje przewozów autokarowych. Procedury, przepisy i dokumenty przewozowe. Kalkulacja transportu autokarowego. Rodzaje przewoźników kolejowych. Kategorie pociągów. Rodzaje wagonów. Przewóz osób indywidualnych i grup turystycznych. Przewoźnicy lotniczy. Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu lotniczego. Rodzaje samolotów. Loty regularne i czarterowe. Przewoźnicy morscy. Rodzaje środków transportu wodnego, standard i wyposażenie, ogólne warunki przewozu. Transport osobowy i towarowy. Wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu. Opracowywanie trasy przejazdu autokaru. Obliczanie czasu przejazdu autokaru dla wybranej trasy wycieczki, z uwzględnieniem obowiązkowych przerw oraz prędkości poruszania się pojazdu na drogach. Określanie różnic w wyposażeniu wagonów sypialnych i kuszetkowych. Dobieranie środka transportu dla klienta zamawiającego usługi o wysokim standardzie. Dobieranie środków transportu dla uczestników imprezy młodzieżowej. 6. Przewodnictwo turystyczne Przepisy prawa dotyczące przewodnictwa turystycznego. Sylwetka zawodowa przewodnika turystycznego, cechy i umiejętności przewodnika. Zadania przewodnika. Prawa i obowiązki przewodnika turystycznego. System szkolenia przewodników turystycznych. Formy zatrudniania przewodników. Odpowiedzialność prawna przewodnika turystycznego. Rodzaje i klasy przewodników turystycznych. Metodyka pracy przewodnika turystycznego. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy związane z przewodnictwem turystycznym. Planowanie pracy przewodnika turystycznego wycieczki szkolnej, korzystającej ze środków komunikacji miejskiej. 16

18 Określanie uprawnień przewodnika turystycznego na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych. Określanie odpowiedzialności przewodnika wybranej imprezy turystycznej. 7. Pilotaż wycieczek Przepisy prawa dotyczące pilotażu wycieczek. Cechy osobowości i umiejętności pilota wycieczek. Zasady nabywania uprawnień pilota wycieczek, system szkolenia. Prawa i obowiązki pilota wycieczek. Pilot rezydent. Etapy pracy pilota wycieczek, techniki pracy. Metodyka oprowadzania wycieczek miejskich, terenowych i autokarowych. Obsługa imprez specjalistycznych przez pilota wycieczek. Sytuacje nadzwyczajne w pracy pilota wycieczek. Formy zatrudniania pilotów. Odpowiedzialność prawna pilota wycieczek. Praca z grupą turystyczną, charakterystyka turystów. Planowanie pracy pilota wycieczki szkolnej, z uwzględnieniem poszczególnych odcinków trasy. Określanie zasad postępowanie pilota wycieczki w przypadku stwierdzenia kradzieży paszportu uczestnikowi wyjazdu turystycznego. Opracowywanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z przebiegu imprezy turystycznej. 8. Ubezpieczenia w turystyce Przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń związanych z turystyką. Instytucje ubezpieczeniowe. Podział ubezpieczeń: ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy, ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne. Zasady doubezpieczania klientów biur podróży. Rodzaje ubezpieczeń turystycznych. Dokumenty ubezpieczeniowe, prawa i obowiązki stron. Ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczeń. Biuro podróży jako agent zakładu ubezpieczeniowego. Dobieranie najkorzystniejszego ubezpieczenia dla klienta podróżującego po kraju i za granicą. Określanie mocnych i słabych stron ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez dwa różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Porównywanie ofert ubezpieczeń turystycznych wybranych zakładów i towarzystw ubezpieczeniowych. 17

19 9. Umowy turystyczne Umowa - sposoby zawierania. Rodzaje umów w turystyce: umowa o pojedyncze świadczenie, umowa o imprezę turystyczną. Podział umów: umowy z klientami, umowy z kontrahentami. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę. Rozwiązanie umowy. Anulowanie umowy. Odpowiedzialność organizatora turystyki, pośrednika i agenta turystycznego. Odpowiedzialność hotelarza. Odszkodowanie, przedawnienie roszczeń. Umowy cywilnoprawne w obsłudze ruchu turystycznego. Opracowywanie projektów różnych umów dotyczących turystyki na podstawie przepisów prawa cywilnego. Określanie zakresu odpowiedzialności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego oraz agenta turystycznego. Określanie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o imprezę turystyczną. 10. Organizacja imprez turystycznych Produkt turystyczny - cechy i struktura. Kategorie produktów turystycznych. Impreza turystyczna - metody i techniki programowania imprez turystycznych krajowych i zagranicznych, przyjazdowych oraz wyjazdowych. Zasady opracowywania programów różnych imprez. Zasady programowania imprez specjalistycznych. Warunki programowania imprez turystyki kwalifikowanej. Bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych. Kalkulowanie kosztów imprez: elementy kalkulacji kosztów, koszty stałe i zmienne, zasady kalkulacji różnego rodzaju kosztów. Zamawianie świadczeń turystycznych, formy zamawiania usług. Sprzedaż produktów turystycznych. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych. Promocja sprzedaży produktów turystycznych, budowa katalogu ofert, foldery i ulotki reklamowe. Realizacja i obsługa imprezy turystycznej. Rozliczanie kosztów imprez turystycznych. Dokumenty akwizycyjne. Teczka imprezy turystycznej: zlecenie obsługi, zamówienie świadczeń, potwierdzenie przyjęcia imprezy do realizacji, zlecenie pracy pojazdu, zlecenie przewodnictwa i pilotażu, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty finansowe-wpłaty, przelewy, rachunki, faktury. Procedury związane z płatnościami za usługi turystyczne. Opracowywanie programu autokarowej imprezy turystycznej zgodnie z określoną trasą turystyczną. 18

20 Obliczanie kosztów imprezy turystycznej z uwzględnieniem miejsc wolnych (bezpłatnych). Opracowywanie sprawozdania pilota z przebiegu określonej imprezy turystycznej. Rozliczanie kosztów imprezy, wystawianie faktury oraz określanie zysku z imprezy. Opracowywanie programu pobytu na zimowisku dzieci w wieku lat. Przygotowywanie harmonogramu prac związanych z organizowaniem konferencji naukowej. 11. Obsługa podróżnicza Przepisy paszportowe: rodzaje paszportów, wymagane dokumenty, opłaty paszportowe. Przemieszczanie się obywateli państw strefy Schengen. Przepisy wizowe: rodzaje wiz, opłaty wizowe, wymagane dokumenty. Przepisy kodeksu celnego: dokumenty celne, wywóz i przywóz towarów, bagaż osobisty podróżnego. Przepisy dewizowe: dokumenty dewizowe, czynności obrotu dewizowego. Dokumenty komunikacyjne: bilety autokarowe, bilety kolejowe, bilety lotnicze, bilety promowe, taryfy przewozowe różnych przewoźników, rozkłady komunikacyjne krajowe i zagraniczne. Dokumenty finansowe: karty płatnicze, rodzaje kart płatniczych, zasady funkcjonowania kart płatniczych, międzynarodowe organizacje płatnicze, krajowe organizacje płatnicze, cechy kart płatniczych, czeki, rodzaje czeków, vouchery - cechy voucherów. Przejścia graniczne w ruchu pasażerskim: drogowe, powietrzne, morskie. Odprawa pasażerów. Obsługa pasażerów podczas podróży. Postępowanie w przypadku zagubienia bagażu. Infrastruktura dworców autokarowych, kolejowych, lotniczych, promowych. Udzielanie informacji klientom. Dokumenty informacyjne - foldery, ulotki, katalogi. Polskie placówki konsularno dyplomatyczne, struktura organizacyjna, zadania. Obyczaje różnych narodów: ubiór, sposób bycia, mowa niewerbalna gesty, zachowanie w miejscach kultu religijnego, zachowania grożące karą. Wypełnianie wniosku paszportowego oraz określanie procedury składania kwestionariusza w biurze paszportowym. Wypełnianie wniosków wizowych do krajów, które nie zniosły obowiązku wizowego dla obywateli polskich. Przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z wyjazdem za granicę autokarem turystycznym. 19

21 Przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z wyjazdem za granicę samochodem własnym i pożyczonym. Posługiwanie się rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników, w wersji książkowej i internetowej. Środki dydaktyczne Przepisy prawa dotyczące działalności turystycznej i hotelarskiej. Przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej. Przepisy prawa dotyczące uzyskiwania niezbędnych dokumentów do obsługi ruchu turystycznego i uprawiania turystyki. Informatory, foldery i katalogi turystyczne. Albumy i przewodniki turystyczne. Mapy turystyczne, geograficzne i atlasy samochodowe. Filmy dydaktyczne dotyczące walorów turystycznych, sylwetki zawodowej pracowników turystyki oraz obsługi ruchu turystycznego. Rozkłady komunikacyjne różnych przewoźników. Schematy, plansze i foliogramy dotyczące programowania imprez turystycznych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Programy komputerowe dotyczące obsługi klienta biura podróży. Wzory dokumentów. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Obsługa ruchu turystycznego obejmuje treści dotyczące organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Zajęcia należy realizować w korelacji z przedmiotami: Podstawy turystyki, Geografia turystyczna oraz Obsługa informatyczna w turystyce. Szczególną uwagę należy zwracać na kształtowanie umiejętności świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Nauczyciel powinien zapoznać uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz procedurami udzielania pierwszej pomocy. Kształtowanie umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia wymaga stosowania różnych metod i form pracy z uczniami oraz właściwego doboru środków dydaktycznych. W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, tekstu przewodniego, metody projektów, dyskusji dydaktycznej oraz ćwiczeń. Szczególnie zalecana jest metoda projektów. 20

Obsługa Ruchu Turystycznego

Obsługa Ruchu Turystycznego Obsługa Ruchu Turystycznego Teoria i praktyka Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej Redaktor naukowy: Zygmunt Kruczek Wydanie IV zaktualizowane PROKSENIA Kraków 2014 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Załącznik nr 1 do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Lp. Przedmiot Zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Barbara Cymańska-Garbowska GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Część 1 Technik hotelarstwa Autorki: Barbara Steblik-Wlaźlak: rozdział?. Barbara Cymańska-Garbowska: rozdział?. Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

Część 3. XV. Sprzedaż usług i imprez turystycznych. XIV. Dokumentacja realizacji imprez i usług turystycznych

Część 3. XV. Sprzedaż usług i imprez turystycznych. XIV. Dokumentacja realizacji imprez i usług turystycznych ROZKŁAD MATERIAŁU KWALIFIKACJA T.13 I T.14 Podręcznik: Organizacja imprez i usług turystycznych Część 1, 2, 3. Część 1 I. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w obsłudze turystycznej II. Pracownicy obsługi

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN TEORETYCZNY CZĘŚĆ USTNA ZESTAWY PYTAŃ

EGZAMIN TEORETYCZNY CZĘŚĆ USTNA ZESTAWY PYTAŃ EGZAMIN TEORETYCZNY CZĘŚĆ USTNA ZESTAWY PYTAŃ ZESTAW nr 1. 1. Zasady powstawania imprezy turystycznej. 2. Podstawowe akty prawne normujące turystykę w Polsce. 3. Styl romański w architekturze- charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej 422103 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu turystyka klasa II

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu turystyka klasa II I. Cele ogólne: 1. Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk 2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 rogram praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 1. lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK

KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 30 614 Kraków, ul. Łężce 23 NIP 679-000-51-17 REGON: 351502209 Tel/fax: 012 423 66 90 KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK Projekt Specjaliści są wśród nas jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 017/018 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Zestaw 1. 1. Straż Graniczna - cofa" autokar z grupą uczestników na granicy Ukraińskiej z powodu - niekulturalnego zachowywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWOOWA ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK OSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 1. Informacje o zawodzie nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 Technik obsługi turystycznej organizuje

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ PRZEDMIOT: ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAWÓD TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ PRZEDMIOT: ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAWÓ TEHNIK OSŁUGI TURYSTYZNEJ RZEMIOT: ORGANIZAJA IMREZ I USŁUG TURYSTYZNYH SZZEGÓLOWE WYMAGANIA EUKAYJNE : oziom trudności lanowanie i kalkulacja imprez i usług turystycznych dokonać analizy i oceny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Zestaw 2. Zestaw 3

Zestaw 1. Zestaw 2. Zestaw 3 Zestaw 1 1. Wymień zadania Marszałka Wojewodztwa /Mazowieckiego/ w oparciu o ustawę o usługach 2. Omów nowe regulacje prawne dotyczące bagażu podczas przelotów lotniczych na terenie krajów należących do

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Turystyka Władysław W. Gaworecki

Turystyka Władysław W. Gaworecki Turystyka Władysław W. Gaworecki Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II

Bardziej szczegółowo

Mapa niewyczerpane źródło informacji

Mapa niewyczerpane źródło informacji Mapa niewyczerpane źródło informacji Opis: Program powstał, ponieważ uczniowie mają problem w posługiwaniu się mapą i skalą. Mają kłopoty z orientacją na mapie oraz odczytywaniem informacji z różnych typów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-201-ZT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Podstawy. turystyki. Grażyna Leszka. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

REFORMA 2012. Podstawy. turystyki. Grażyna Leszka. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ REFORMA 2012 Podstawy turystyki Grażyna Leszka Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej Technik obsługi turystycznej Dynamiczny rozwój turystyki spowodował zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom zarówno polskim jak i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103 KLS II z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103 oziom ( lub ) zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geografia turystyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) - opis przedmiotu

Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) - opis przedmiotu Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Semestr II - praktyka w biurze podróży Czas trwania praktyki - 4 tygodnie Praktyka w ramach kwalifikacji T.7 odbywa się w II semestrze.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Nazwa firmy: ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Biuro Turystyczne Copernicana Anna Gajewska Adres: 87-100 Toruń, ul. Żeglarska 31/1 Telefon: 56-622-30-02 E-mail: REGON: 340343290 biuro@copernicana.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego TiR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: 2/3 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/24 Wykłady: 15/8 Ćwiczenia: 15/8 Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe w klasie III wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Lp Wymagania programowe Europa. elacje: człowiek przyroda gospodarka. kategoria celu poziom wymagań 1. Wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Krajoznawstwo 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 45 7. TYP PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I. Zagadnienia kierunkowe (obowiązują wszystkich dyplomantów niezależnie od specjalności i trybu studiów) 1. Wymień i scharakteryzuj społeczne cele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014 Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014 1. Czynniki i uwarunkowania rozwoju turystyki. 2. Rodzaje turystyki i kryteria ich

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik turystyki wiejskiej ; symbol 515203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza nabór w roku szkolnym 2012/2013 na kierunek kształcenia TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ NAUKA BEZPŁATNA UWAGA! Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Regiony turystyczne

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Regiony turystyczne WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i rekreacji, Obsługa

Bardziej szczegółowo

1. Na czym polega ochrona zdrowia turystów w pracy pilota wycieczek.

1. Na czym polega ochrona zdrowia turystów w pracy pilota wycieczek. Zestaw I 1. Podaj kolejne procedury, jakie pilot musi zrealizować w przypadku śmierci turysty. 2. Co to jest POT, podaj główne cele jego działania oraz dotychczasowe dokonania. 3. Scharakteryzuj walory

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2014/2015) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015. 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD PROGRAM STAŻU Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności GRUPA nr 1-20 uczniów Miejsca staży: zespół hoteli (Artis, Ratonda, Monika), hotel Panorama,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus Dzieje krajowego hotelarstwa. Od zajazdu do współczesności. Zenon Błądek, Tadeusz Tulibacki Wydawnictwo Albus Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się i są związani z hotelarstwem.

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Studia dwustopniowe

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Studia dwustopniowe Studia dwustopniowe STUDIA I STOPNIA 3-letnie zawodowe stacjonarne studia licencjackie specjalność turystyka do wyboru na II roku studiów STUDIA II STOPNIA stacjonarne (dzienne) niestacjonarne (zaoczne)

Bardziej szczegółowo

Język francuski w turystyce i hotelarstwie Kod przedmiotu

Język francuski w turystyce i hotelarstwie Kod przedmiotu Język francuski w turystyce i hotelarstwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język francuski w turystyce i hotelarstwie Kod przedmiotu 04.1-WH-JFZP-FTH-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Regiony turystyczne Polski. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Regiony turystyczne Polski. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3 Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne aktualizacja 2016-2017 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Regiony turystyczne Polski Tourist regions of Poland Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3 Koordynator

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ PROJEKT współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, wspomaganie procesu

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/ZAT USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie atrakcjami turystycznymi Management of tourist attractions

Bardziej szczegółowo

Regiony turystyczne Polski

Regiony turystyczne Polski Regiony turystyczne Polski Regiony turystyczne Polski wykład (30 godz.) Dr hab. prof. UP Mariusz Szubert Zakład Turystyki i Studiów Regionalnych Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA Animacja w turystyce i rekreacji Geoturystyka, Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Semestr III lub IV - praktyka w gospodarstwie agroturystycznym Czas trwania praktyki - 4 tygodnie (nadaje uprawnienia rolnicze) Praktyka

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04]

I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04] I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 8 078 Przystąpiło łącznie: 7 644 przystąpiło: 7 250 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6 766 (93,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies Rok akadem Profil kształcenia

w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies Rok akadem Profil kształcenia Załącznik do Zarządzenia K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U Kod Nazwa w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 1. Wymień układy, których współdziałanie jest niezbędne do wykonania ruchu. 2. Scharakteryzuj łańcuch biokinematyczny kończyny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku szkolnym 2014/2015

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 67-200 Głogów, ul. Perseusza 5 tel./fax. (76) 8339634 www.zszoi.com.pl DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa zakładu pracy: Adres zakładu

Bardziej szczegółowo