Ocenianie Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocenianie Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:"

Transkrypt

1 PZO z przedmiotu zajęcia techniczne II etap kształcenia klasy V-VI Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy. Ocenianie Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: uzdolnieniach ucznia, wychowawczej. postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych - Formy aktywności podlegające ocenie na zajęciach technicznych: ć,

2 Ważniejsze kryteria oceny z techniki. Przedmiot oceny wiadomości umiejętności Kryteria oceny zakres wiadomości jakość (stopień rozumienia) samodzielność w odtwarzaniu i stosowaniu wiadomości (operatywność) poprawność danego działania biegłość w jego wykonaniu samodzielność w stosowaniu danej umiejętności postawy wobec pracy i techniki gospodarność dyscyplina pracy współpraca i współodpowiedzialność wytwory działalności praktycznej (wykonane w pracowni) zeszyt przedmiotowy, dokumentacja techniczna funkcjonalność zgodność z projektem estetyka wykonania oryginalność rozwiązania (jeśli wytwór projektuje uczeń) kompletność i poprawność, estetyka Najtrudniejsze jest określenie norm wymagań co do poszczególnych stopni szkolnych. Normy takie to wykazy osiągnięć w zakresie przedmiotu oceny wyrażone w języku czynności, jakie uczeń powinien wykonać, aby uzyskać dany stopień. Przyjęte normy procentowe na poszczególne stopnie szkolne są zgodne z kryteriami procentowymi przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania danej szkoły.

3 Ogólne wymagania na poszczególne oceny Ocena Opanowanie wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w % Wskaźniki celująca % rozwiązania nietypowe wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia czeblu rozwiązań nauki i techniki u źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia

4 bardzo dobra 90% 95% zagadnienia technicznych nizuje stanowisko pracy przygotowany zna i stosuje zasady bhp

5 dobra 75% - 89% teoretyczne i praktyczne owo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym ynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany dostateczna 60% 74% y pomocy nauczyciela technicznego, poprawnie nimi się posługuje szczędnego gospodarowania materiałami i czasem

6 dopuszczająca 40% 59% ę narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym choć czasem je lekceważy

7 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w poszczególnych klasach. Klasa 4, rok szkolny 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Uczeń jako pieszy i pasażer 1.1. Zasady pracy na lekcjach wychowania komunikacyjnego. zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna zasady zawarte w regulaminie i stosuje się do nich, zna przedmiotowe zasady oceniania wie, gdzie znajduje się apteczka zna zasady zawarte w regulaminie i stosuje się do nich. zna zakres materiału z techniki zna zasady zawarte w regulaminie i stosuje się do nich, zna zawartość apteczki, wie, jak postępować w razie wypadku, omawia kryteria ocen z techniki zna zasady zawarte w regulaminie i stosuje się do nich, zna zawartość apteczki i potrafi z niej korzystać, prawidłowo wykonuje czynności w ramach udzielania pierwszej pomocy

8 1.2 Uczestnicy ruchu drogowego Co to jest droga. zna pojęcia dotyczące uczestnika ruchu drogowego, wie, co zawiera Kodeks drogowy zna definicję drogi, definiuje elementy drogi opisuje uczestników ruchu drogowego, zna wybrane zasady zawarte w Kodeksie drogowym zna rodzaje dróg i elementy drogi, zna zagrożenia występujące w drodze do szkoły zna obowiązki pieszego i pasażera, omawia zasady zawarte w Kodeksie drogowym opisuje rodzaje dróg i wymienia jej elementy, obserwuje otoczenie w drodze do szkoły, charakteryzuje uczestników ruchu drogowego, przestrzega zasad zawartych w Kodeksie drogowym omawia zagrożenia występujące w drodze ucznia do szkoły, bezpiecznie pokonuje drogę do prezentuje bezpieczną postawę na drodze, przewiduje skutki nieprzestrzegania zasad Kodeksu drogowego przewiduje i ocenia zagrożenia występujące w drodze do szkoły, omawia zachowania 1.3. Jakie obowiązki mają piesi? wymienia zasady wpływające na bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym omawia zasady bezpieczeństwa pieszych i pieszych idących w kolumnie bezpiecznie pokonuje drogę do szkoły omawia oznakowanie pieszych i pieszych idących w kolumnie, omawia zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych szkoły charakteryzuje zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach poprawiające bezpieczeństwo ucznia w 3333drodze do szkoły omawia niebezpieczne sytuacje na drodze i na chodniku, dobiera oznakowanie kolumny pieszych poruszających się w złych warunkach atmosferycznych

9 1.5. Zasady bezpiecznego korzystania z publicznych środków lokomocji Szkolne wycieczki. wymienia rodzaje środków lokomocji, wymienia rodzaje przystanków podaje przykłady czynnego wypoczynku, wymienia prawa i obowiązki uczestnika wycieczki zna zasady bezpiecznego korzystania ze środków lokomocji omawia korzyści płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu opisuje środki lokomocji, opisuje rodzaje przystanków, wymienia zasady wpływające na bezpieczeństwo opisuje przygotowania do wycieczki, omawia zasady zachowania uczestników definiuje i omawia zasady bezpiecznego korzystania ze środków lokomocji, omawia znaki znajdujące się w okolicy miejsc komunikacji publicznej planuje wyjazdy zorganizowane, opisuje prawa i obowiązki uczestników wycieczki przewiduje i omawia skutki nieprzestrzegania zasad bezpiecznego korzystania ze środków lokomocji tworzy program wycieczki, redaguje regulamin wycieczki wycieczki 1.8. Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię?. zna zasady obowiązujące na przejściach przez jezdnię opisuje oznakowania znajdujące się na przejściach, omawia niebezpieczeństwa na drodze omawia zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, omawia oznakowanie przejść i sygnalizator omawia zasady kierowania ruchem przez policjanta, opisuje właściwe zachowania jako uczestnik ruchu drogowego określa niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich unikać

10 1.9. Bądź widoczny na drodze Droga do szkoły w mieście Droga do szkoły na wsi. wymienia elementy stroju, które wpływają na bezpieczeństwo ludzi na drodze wymienia zasady bezpiecznego korzystania z dróg w mieście omawia konieczność noszenia elementów odblaskowych, wskazuje opisuje bezpieczne przechodzenie przez jezdnię opisuje właściwe zachowania jako uczestnik ruchu drogowego, opisuje charakteryzuje postawę bezpiecznego użytkownika ruchu drogowego wskazuje niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich uniknąć, wskazuje powody, dla omawia miejsca na drodze, które wymagają szczególnej ostrożności określa skutki niestosowania się do zasad Kodeksu drogowego, omawia zagrożenia na drodze wynikające ze złych warunków pogodowych określa niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich uniknąć zna niebezpieczne sytuacje w drodze do szkoły na wsi zna specyfikę ruchu drogowego na wsi, umie bezpiecznie korzystać z drogi omawia bezpieczne zachowanie się na drogach na wsi (w tym przechodzenie omawia niebezpieczne sytuacje w ruchu drogowym omawia skutki nieprzestrzegania zasad w ruchu drogowym wiejskiej przez tory kolejowe)

11 1.12. Znaki drogowe obowiązujące pieszych Widzisz wypadek wezwij pomoc. rozpoznaje rodzaje znaków drogowych zna numery telefonów do służb ratunkowych, zna przyczyny wypadków drogowych omawia znaki drogowe poziome i pionowe, rozróżnia kategorie znaków drogowych opisuje sposób powiadamiania służb ratunkowych o wypadku drogowym, podaje przykłady, jak zabezpieczyć miejsce wypadku omawia znaki obowiązujące pieszych, omawia zasady obowiązujące w ruchu drogowym opisuje sytuacje, w jakich należy dzwonić po pomoc, zna obowiązki świadka wypadku opisuje właściwe postawy i zachowania jako uczestnik ruchu drogowego, omawia wpływ znaków drogowych na porządek na drogach umie powiadomić o wypadku drogowym, opisuje przyczyny wypadków z udziałem pieszych określa niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich uniknąć wyjaśnia międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg omawia niebezpieczne sytuacje na drogach, opisuje konsekwencje nieprzestrzegania zasad w ruchu drogowym Dział 2. Uczeń jako kierowca. Karta rowerowa 2.1. Historia roweru i typy rowerów. wymienia typy rowerów, podaje przykłady dawnych rowerów 2.2. Budowa roweru. wymienia elementy opisuje typy rowerów, omawia przykłady dawnych rowerów opisuje elementy omawia typy rowerów, opowiada historię roweru omawia zasadę opisuje cechy rowerów dawniej i dziś, podaje przykłady współczesnych rowerów przypisuje nazwy uzasadnia wybór roweru w zależności od potrzeb, preferuje bezpieczne zachowania w ruchu drogowym opisuje elementy

12 2.3. Jak dbać o rower? roweru, wymienia elementy obowiązkowego wyposażenia roweru wskazuje układy w rowerze, wie, na czym polega konserwacja układów: jezdnego i kierowniczego 2.4. Karta rowerowa. wymienia warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie karty rowerowej budowy roweru, wymienia układy, opisuje obowiązkowe wyposażenie roweru opisuje czynności związane z konserwacją układów: napędowego i hamulcowego, wskazuje wszystkie układy w rowerze omawia kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o kartę rowerową, zna różnicę pomiędzy egzaminem teoretycznym a praktycznym działania roweru, omawia układy roweru omawia sposób, w jaki można załatać przebitą dętkę, potrafi konserwować układ oświetleniowy zna procedury otrzymania karty rowerowej, omawia zakres egzaminów: teoretycznego i praktycznego elementów roweru do odpowiednich układów charakteryzuje wszystkie układy znajdujące się w rowerze, omawia powód zejścia powietrza z opony omawia przebieg egzaminów: teoretycznego i praktycznego roweru wpływające na bezpieczeństwo rowerzysty wyjaśnia wpływ stanu technicznego roweru na bezpieczeństwo rowerzysty, umie określić niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich uniknąć przygotowuje przykładowe zestawy pytań do przeprowadzenia egzaminu

13 2.5. Zanim wyruszysz w drogę. wymienia elementy wpływające na sprawność techniczną roweru, wymienia elementy stroju rowerzysty wpływające na jego bezpieczeństwo opisuje stan techniczny roweru, opisuje elementy stroju rowerzysty, opisuje obowiązkowe wyposażenie roweru omawia elementy wpływające na sprawność roweru, opisuje strój rowerzysty, który pozwala rowerzyście być widocznym na drodze opisuje zależność stanu technicznego i stroju rowerzysty na jego bezpieczeństwo na drodze omawia niebezpieczeństwa wynikające z nieprzygotowania roweru i rowerzysty do wyjazdu w trasę 2.6. Bądź bezpieczny jako rowerzysta Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów. Wykonanie modeli znaków drogowych. wymienia znaki drogowe obowiązujące rowerzystów, podaje zasadę ruchu prawostronnego wymienia znaki drogowe pionowe obowiązujące rowerzystę wymienia obowiązki rowerzysty w ruchu drogowym opisuje znaki drogowe poziome, wymienia sygnały drogowe obowiązujące rowerzystę omawia zasady poruszania się rowerzysty po drogach opisuje zasady dotyczące poruszania się rowerzysty po drogach publicznych opisuje zakazy drogowe dotyczące rowerzysty omawia znaczenie znaków pionowych i poziomych, omawia znaczenie sygnałów drogowych określa niebezpieczne sytuacje drogowe i wie, jak ich uniknąć określa niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich uniknąć

14 2.8. Jak wykonywać manewry? wymienia manewry wykonywane na drodze, omawia zasady wymagane podczas włączania się do omawia manewry związane ze zmianą kierunku ruchu i pasa opisuje manewry występujące na drodze (zawracanie, określa niebezpieczne sytuacje i przewiduje 2.9. Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu. wymienia zasady wymagane w czasie włączania się do ruchu wymienia i objaśnia znaczenie znaków drogowych obowiązujących na skrzyżowaniach dróg ruchu ruchu wymijanie, omijanie i wyprzedzanie), omawia zasady regulujące poruszanie się rowerzysty w ruchu drogowym objaśnia zasady dotyczące rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie dróg opisuje oznakowanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, opisuje drogę rowerzysty na skrzyżowaniu analizuje ruch drogowy na skrzyżowaniu skutki niestosowania się do zasad obowiązujących w ruchu drogowym określa niebezpieczne sytuacje na skrzyżowaniu i wie jak, ich unikać Jak bezpiecznie wymienia elementy stroju rowerzysty wpływające na jego bezpieczeństwo rowerzysty, opisuje obowiązkowe wyposażenie roweru opisuje strój rowerzysty, który pozwala rowerzyście być widocznym na drodze bezpieczeństwo na drodze nieprzygotowania roweru i rowerzysty do wyjazdu w trasę

15 2.6. Bądź bezpieczny jako rowerzysta Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów. wymienia znaki drogowe obowiązujące rowerzystów, podaje zasadę ruchu prawostronnego wymienia znaki drogowe pionowe obowiązujące wymienia obowiązki rowerzysty w ruchu drogowym opisuje znaki drogowe poziome, wymienia sygnały omawia zasady poruszania się rowerzysty po drogach opisuje zasady dotyczące poruszania się rowerzysty po opisuje zakazy drogowe dotyczące rowerzysty omawia znaczenie znaków pionowych i poziomych, określa niebezpieczne sytuacje drogowe i wie, jak ich uniknąć określa niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich Wykonanie modeli znaków drogowych. rowerzystę drogowe obowiązujące rowerzystę drogach publicznych omawia znaczenie sygnałów drogowych uniknąć 2.8. Jak wykonywać manewry? wymienia manewry wykonywane na drodze, wymienia zasady wymagane w czasie włączania się do ruchu omawia zasady wymagane podczas włączania się do ruchu omawia manewry związane ze zmianą kierunku ruchu i pasa ruchu opisuje manewry występujące na drodze (zawracanie, wymijanie, omijanie i wyprzedzanie), omawia zasady regulujące poruszanie się rowerzysty w ruchu drogowym określa niebezpieczne sytuacje i przewiduje skutki niestosowania się do zasad obowiązujących w ruchu drogowym

16 2.9. Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu. wymienia i objaśnia znaczenie znaków drogowych obowiązujących na skrzyżowaniach dróg objaśnia zasady dotyczące rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie dróg opisuje oznakowanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, opisuje drogę rowerzysty na skrzyżowaniu analizuje ruch drogowy na skrzyżowaniu określa niebezpieczne sytuacje na skrzyżowaniu i wie jak, ich unikać 3.5. Dobre rady podaje kilka zasad wpływających na bezpieczeństwo uczestnika wycieczki wymienia przykłady dobrych rad przydatnych rowerzyście opisuje dobre rady przydatne rowerzyście w czasie wycieczki planuje trasę wycieczki, planuje organizację wyjazdu na wycieczkę wie, o czym poinformować uczestników wycieczki 3.6. Bezpieczne wakacje podaje przykłady spędzania wolnego czasu wykonywania rysunków technicznych wymienia zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego zachowania używa przyrządów do wykonywania rysunków technicznych opisuje bezpieczne zachowania w określonych określa konsekwencje niewłaściwego sytuacjach postępowania uniknąć dzieli okrąg na równe części, rysuje wielokąty foremne, używa przyrządów do wykonywania rysunków technicznych określa niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich rysuje wielokąty foremne, wykonuje konstrukcje dowolnych figur płaskich

17 2.3. Pismo techniczne proste Normalizacja w rysunku technicznym. zna pojęcie pisma technicznego, rozumie zasady dotyczące opisywania rysunków pismem technicznym, zna niektóre proporcje liter lub cyfr odwzorowuje kształty liter i cyfr nazywa linie wymiarowe, zna pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, kontur, rozpoznaje znaki wymiarowe liczbę wymiarową, promień, średnicę zna proporcje liter technicznych i stara się je stosować do opisywania rysunków technicznych podaje wymiary arkuszy w rysunku technicznym, nazywa linie i znaki wymiarowe, zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa zna proporcje liter technicznych dotyczące szerokości i wysokości liter opisuje rysunki, zachowując właściwe proporcje liter wyjaśnia definicję normalizacji, wymienia rodzaje znormalizowanych linii i znaków zna i przestrzega zasad proporcji liter i cyfr dotyczących wysokości, szerokości i odstępów pomiędzy wierszami i literami, opisuje rysunki pismem technicznym wyjaśnia cel stosowania podziałek rysunkowych, omawia ogólne zasady wykonania rysunku technicznego swobodnie posługuje się pismem technicznym do opisywania rysunków technicznych, starannie wykonuje rysunki techniczne, przestrzega zasad proporcji liter i cyfr technicznych odczytuje oznaczenia katalogowe w rysunku technicznym, podaje przykłady normalizacji z własnego otoczenia

18 Klasa 5, rok szkolny 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach techniki Ochrona przeciwpożarowa na lekcjach techniki. zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna zagrożenia występujące na terenie szkoły zna i stosuje zasady zawarte w regulaminie, zna przedmiotowe zasady oceniania, wie, gdzie znajduje się apteczka wie, jakie są przyczyny pożarów, zna sposoby gaszenia pożarów, wymienia czynniki prowadzące do zna i stosuje zasady zawarte w regulaminie, zna zakres materiału z techniki zna zasady ochrony przed pożarem, zna i stosuje zasady postępowania w przypadku zagrożeń zna i stosuje zasady zawarte w regulaminie, zna zawartość apteczki, wie, jak postępować w razie wypadku, określa kryteria ocen z techniki określa rodzaje pożarów oraz potrafi dobrać do każdego z nich odpowiedni środek gaśniczy zna i stosuje zasady zawarte w regulaminie, zna zawartość apteczki i potrafi z niej korzystać, prawidłowo wykonuje czynności w ramach udzielania pierwszej pomocy określa zasady postępowania podczas pożaru w domu, zna i nazywa znaki środków gaśniczych

19 powstawania ognia 1.3. Alarm w szkole. umie właściwie postępować podczas ewakuacji w szkole umie określić zagrożenia, zna drogę ewakuacji określa właściwe postępowanie w razie alarmu w szkole, nazywa znaki ewakuacyjne podaje sposób ogłoszenia alarmu w szkole, opisuje znaki ewakuacyjne jest odpowiedzialny za rówieśników w czasie alarmu w szkole, czyta instrukcję ppoż. i plan ewakuacji Dział 2. Mój pierwszy rysunek techniczny 2.1. Podstawy rysunku technicznego. wymienia rodzaje rysunków, nazywa materiały i wymiarowe liczbę wymiarową, promień, średnicę rozróżnia rodzaje rysunków technicznych, definiuje rysunek zna zasady wykonania rysunku technicznego, używa przyrządów do wykonuje rysunki techniczne zgodnie z obowiązującymi zasadami, starannie wykonuje rysunki techniczne, przestrzega zasad 2.5. Podstawowe zasady rzutowania prostokątnego. 2 h Dział 4. Tajemnice papieru rozpoznaje rodzaje rzutów, podaje zasady rzutowania analizuje poszczególne rzuty, rysuje przedmiot w rzucie prostokątnym zna pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, płaszczyzna główna, rysuje przedmiot w rzucie prostokątnym omawia etapy i zasady rzutowania, stosuje je w praktyce, biegle rysuje przedmioty w rzutach prostokątnych wykonuje rzutowanie prostokątne skomplikowanych przedmiotów

20 4.1. Produkcja, gatunki i wykorzystanie wymienia surowce do produkcji papieru, wymienia podstawowe rodzaje charakteryzuje podstawowe właściwie dobiera rodzaj papieru do dowodzi związku między makulaturą a papieru Narzędzia i materiały do wykonywania przedmiotów z papieru. rozróżnia podstawowe rodzaje papieru rozpoznaje i nazywa narzędzia do papieru papieru, opisuje proces powstawania papieru, wymienia gatunki papieru i ich zastosowanie bezpiecznie posługuje się narzędziami właściwości papieru omawia etapy produkcji papieru dobiera odpowiedni rodzaj papieru do rodzaju wykonywanej pracy wykonywanej pracy, właściwie dobiera sposób łączenia do rodzaju papieru dba o narzędzia, wie jak je konserwować ilością ściętych drzew, porównuje właściwości papieru drzewnego i bezdrzewnego wyjaśnia pojęcie ergonomii 4.4. Technika origami. 2h umie zaplanować własną pracę, wykonuje pracę zgodnie z wykonanym planem, bezpiecznie posługuje się narzędziami Dział 5. Drewno najstarszy materiał racjonalnie gospodaruje materiałami, właściwie posługuje się narzędziami poprawnie wykonuje czynności związane z obróbką papieru wykonuje prace charakteryzujące się starannością i precyzją wykonania wykonuje samodzielnie prace o wysokim stopniu skomplikowania

21 5.1. Różne gatunki drzew. Budowa drewna. drzewa, opisuje budowę drzewa, określa wiek drewna, wymienia zagrożenia lasów wymienia rodzaje drzew, odróżnia drewno od na podstawie słojów, omawia zagrożenia lasów nazywa elementy drewna, określa historię drewna określa gatunek drewna, rozpoznaje wady drewna, zna możliwości wykorzystania odpadów z drewna umie rozpoznać gatunki drewna, omawia wady drewna, zna wady i zalety materiałów wykonanych z drewna, wskazuje skutki wad drewna, docenia znaczenie lasów dla życia człowieka, 5.2. Obróbka drewna. Materiały drewnopochodne Właściwości drewna.. omawia proces otrzymywania drewna, wymienia przedmioty wykonane z drewna, zna wady i zalety materiałów wykonanych z drewna, zna rodzaje materiałów drewnopochodnych wymienia i charakteryzuje rodzaje właściwości drewna potrafi wymienić materiały drewnopochodne, omawia sposoby suszenia drewna wymienia właściwości fizyczne i mechaniczne drewna omawia sposób obróbki drewna w celu otrzymania gotowego materiału, wymienia półfabrykaty otrzymywane z drewna, wyjaśnia pojęcie wypatrzenia się drewna omawia wpływ właściwości drewna omawia różnice pomiędzy materiałami drewnianymi a drewnopochodnymi, omawia półfabrykaty otrzymywane z drewna, podaje ich przeznaczenie, omawia różnicę pomiędzy surowcem a półproduktem omawia właściwości fizyczne i mechaniczne drewna omawia i rozpoznaje sposób przecięcia pnia, rozpoznaje rodzaje materiałów drewnopochodnych dobiera drewno o odpowiednich

22 na przedmioty z niego wykonane właściwościach do konkretnego zadania 5.4. Podstawowe przyrządy i narzędzia do obróbki drewna. zna rodzaje przyrządów i narzędzi do obróbki drewna, wie, co to jest operacja technologiczna, właściwie posługuje się narzędziami i przyrządami wymienia narzędzia i przybory wymagające ostrzenia, wymienia operacje technologiczne, zna zasady BHP dobiera narzędzia i przyrządy do procesów technologicznych, omawia operacje technologiczne, stosuje zasady BHP omawia rodzaj pracy wykonywanej przez narzędzia, omawia budowę narzędzi samodzielnie konstruuje schemat działania wiertarki ręcznej układ przenoszenia ruchu, konserwuje urządzenia, dokonuje drobnych napraw 5.5. Sposoby łączenia drewna. 2h wymienia sposoby łączenia drewna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje materiałów wymienia materiały włókienniczych. włókiennicze omawia sposoby łączenia drewna rozróżnia materiały włókiennicze dobiera rodzaj połączenia do przeznaczenia przedmiotu omawia materiały włókiennicze i ich zastosowanie wie, gdzie stosować i umie wykonać połączenia elementów drewnianych określa najważniejsze cechy materiałów określa kolejność postępowania przy wykonywaniu dowolnego połączenia omawia zalety i wady materiałów włókienniczych

23 6.2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 6.3 Wyrób tkanin i dzianin. zna rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna zna rodzaje materiałów włókienniczych opisuje rodzaje materiałów włókienniczych wyjaśnia pojęcie tkanina i dzianina podaje przykłady tkaniny i dzianiny wymienia etapy otrzymywania włókien omawia rodzaje nitek omawia sposób otrzymywania tkaniny i dzianiny omawia budowę krosna tkackiego wymienia rodzaje splotów tkackich i dziewiarskich omawia etapy powstawania włókien naturalnych wymienia zalety i wady materiałów włókienniczych rozpoznaje i omawia rodzaje splotów tkackich i dziewiarskich omawia zasadę działania krosna tkackiego omawia sposób powstawania splotu potrafi dokonać analizy zalet i wad włókien naturalnych i sztucznych przedstawia wpływ skrętu nitek na ich właściwości potrafi dokonać analizy zalet i wad tkanin i dzianin rozpoznaje sploty tkackie i dziewiarskie

24 6.4 Konserwacja odzieży. Jak czytać metki. 6.9 Sztuka wiązania nitek makrama rozumie konieczność dbania o odzież wie, gdzie przekazać niepotrzebną odzież zna rodzaje węzłów makramy Dział. 9. Jak jeść zdrowo 9.1 Zasady prawidłowego zna pojęcie żywienia.. racjonalnego żywienia odczytuje symbole stosowane na metkach jest świadom konieczności ochrony środowiska poprzez ponowne wykorzystanie odzieży omawia znaczenie wiedzy o składzie materiału umie wykonać węzły wymienia zasady racjonalnego żywienia podaje objaśnienia symboli na metkach ubraniowych wymienia kolory nitek oznaczających skład materiału właściwie planuje pracę i organizuje stanowisko pracy omawia rodzaje składników pokarmowych i ich rolę w organizmie umie właściwie konserwować odzież określa skład materiału na podstawie nitek w brzegu materiału umie właściwie zabezpieczyć pracę wie co to jest żywność ekologiczna charakteryzuje cechy odzieży ochronnej i uzasadnić jej zastosowanie samodzielnie wykonuje skomplikowane prace omawia zalety zdrowej żywności

25 9.2 Grupy produktów piramida zdrowia. omawia zasady prawidłowego odżywiania objaśnia rolę jadłospisu w prawidłowym żywieniu definiuje pojęcie racjonalnego odżywiania się objaśnia pojęcie piramidy zdrowia wymienia i charakteryzuje grupy produktów pokarmowych przedstawia zalety właściwego nakrycia do stołu preferuje zasady zdrowego stylu życia jest świadom zagrożeń wynikających z zaburzenia odżywiania umie właściwie omawia najczęściej występujące choroby związane z zaburzeniami odżywiania nakryć do stołu 9.3 Przechowywanie produktów żywnościowych. rozumie rolę konserwacji żywności omawia metody konserwacji potrafi zastosować metodę konserwacji w praktyce (kiszenie, solenie, kwaszenie) omawia rolę opakowań produktów czyta informacje zawarte na opakowaniu omawia sposoby przechowywania produktów dawnej i dziś wypadków drogowych drogowym, podaje przykłady, jak zabezpieczyć miejsce wypadku Dział 2. Uczeń jako kierowca. Karta rowerowa zna obowiązki świadka wypadku wypadków z udziałem pieszych nieprzestrzegania zasad w ruchu drogowym

26 2.11. Pierwsza pomoc Czas wyruszać na wycieczkę rowerową Bezpieczne wakacje wymienia przyczyny wypadków drogowych, zna numery telefonów do służb ratunkowych wymienia korzyści płynące z czynnego wypoczynku, wymienia elementy, które powinna zabrać osoba jadąca na wycieczkę podaje przykłady spędzania wolnego czasu umie powiadomić służby ratunkowe o wypadku drogowym, opisuje, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy wymienia miejsca, do których warto dotrzeć rowerem, wymienia obowiązki rowerzysty jadącego w kolumnie wymienia zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego zachowania umie zabezpieczyć miejsce wypadku, umie powiadomić właściwe służby o zaistniałym wypadku opisuje elementy ekwipunku uczestnika wycieczki, omawia ciekawe miejsca w najbliższej okolicy opisuje bezpieczne zachowania w określonych sytuacjach opisuje pozycje bezpieczna poszkodowanego, ocenia stan zdrowia poszkodowanego określa zasady obowiązujące na wycieczce, interpretuje mapki, wyznacza trasę wycieczki określa konsekwencje niewłaściwego postępowania omawia zachowanie świadka wypadku drogowego, wie, jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji tworzy regulamin wycieczki, dba o porządek w miejscach, w których przebywa określa niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich uniknąć Klasa 6, rok szkolny 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

27 Dział 2. Mój pierwszy rysunek techniczny 2.2. Szkicowanie prostych przedmiotów. 1. wie, jak wykonać rysunek techniczny, umie podzielić odcinek na dwie równe części wie, jak wykonać rysunek techniczny, umie podzielić odcinek na dwie równe części, używa przyrządów do wykonywania rysunków technicznych potrafi wykonać rysunek techniczny, umie podzielić odcinek na dwie równe części, wykreśla kąty i łuki, używa przyrządów do wykonywania rysunków technicznych potrafi wykonać rysunek techniczny, umie podzielić odcinek na dwie równe części, wykreśla kąty i łuki, dzieli okrąg na równe części, rysuje wielokąty foremne, używa przyrządów do wykonywania rysunków technicznych starannie wykonuje: rysunki technicznego, wykreśla kąty i łuki, wykreśla podział okręgu na równe części, rysuje wielokąty foremne, wykonuje konstrukcje dowolnych figur płaskich 2.3. Pismo techniczne proste. 2. zna pojęcie pisma technicznego, rozumie zasady dotyczące opisywania rysunków pismem technicznym, zna niektóre proporcje liter lub cyfr odwzorowuje kształty liter i cyfr zna proporcje liter technicznych i stara się je stosować do opisywania rysunków technicznych zna proporcje liter technicznych dotyczące szerokości i wysokości liter opisuje rysunki, zachowując właściwe proporcje liter zna i przestrzega zasad proporcji liter i cyfr dotyczących wysokości, szerokości i odstępów pomiędzy wierszami i literami, opisuje rysunki pismem technicznym swobodnie posługuje się pismem technicznym do opisywania rysunków technicznych, starannie wykonuje rysunki techniczne, przestrzega zasad proporcji liter i cyfr technicznych

28 2.4. Normalizacja w rysunku technicznym Podstawowe zasady rzutowania prostokątnego. 4. nazywa linie wymiarowe, zna pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, kontur, rozpoznaje znaki wymiarowe liczbę wymiarową, promień, średnicę rozpoznaje rodzaje rzutów, podaje zasady rzutowania podaje wymiary arkuszy w rysunku technicznym, nazywa linie i znaki wymiarowe, zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa analizuje poszczególne rzuty, rysuje przedmiot w rzucie prostokątnym wyjaśnia definicję normalizacji, wymienia rodzaje znormalizowanych linii i znaków zna pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, płaszczyzna główna, rysuje przedmiot w wyjaśnia cel stosowania podziałek rysunkowych, omawia ogólne zasady wykonania rysunku technicznego omawia etapy i zasady rzutowania, stosuje je w praktyce, biegle rysuje przedmioty w rzutach prostokątnych odczytuje oznaczenia katalogowe w rysunku technicznym, podaje przykłady normalizacji z własnego otoczenia wykonuje rzutowanie prostokątne skomplikowanych przedmiotów rzucie prostokątnym

29 2.6. Podstawowe zasady rzutowania aksonometrycznego. 5. rozpoznaje i wskazuje rodzaje rzutów, podaje zasady rzutowania Dział 3. Informacja techniczna uniwersalny język 3.3. Planowanie pracy. Proces technologiczny. 6. Dział 4. Tajemnice papieru określa pojęcie dokumentacji technologicznej, omawia znaczenie planowania pracy analizuje poszczególne rzuty, rysuje przedmiot w rzucie prostokątnym, rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty wyjaśnia pojęcia proces technologiczny, operacja technologiczna, wyjaśnia pojęcia praca zespołowa i praca indywidualna, umie dobrać odpowiedni materiał do rodzaju wykonywanej pracy zna pojęcie rzut aksonometryczny, analizuje poszczególne rzuty, rysuje przedmioty w rzutach aksonometrycznych za pomocą przyrządów geometrycznych rozpoznaje i nazywa operacje technologiczne, podaje przykłady pracy zespołowej i pracy indywidualnej omawia etapy i zasady rzutowania, stosuje je w praktyce, zna zasady i etapy rzutowania, korzysta z przyrządów geometrycznych do sporządzania rysunków aksonometrycznych sporządza prawidłowo dokumentację technologiczną, wykonuje pracę zgodnie z dokumentacją wykonuje rzutowanie skomplikowanych przedmiotów, na podstawie dwóch rzutów wykreśla trzeci rzut, na podstawie rzutów prostokątnych rysuje przedmiot w aksonometrii samodzielnie przygotowuje skomplikowaną dokumentację technologiczną

30 4.4. Technika origami umie zaplanować własną pracę, wykonuje pracę zgodnie z wykonanym planem, bezpiecznie posługuje się narzędziami Dział 5. Drewno najstarszy materiał 5.4. Podstawowe zna rodzaje przyrządy i przyrządów i narzędzia do narzędzi do obróbki obróbki drewna. 9. drewna, wie, co to jest operacja technologiczna, właściwie posługuje się narzędziami i przyrządami racjonalnie gospodaruje materiałami, właściwie posługuje się narzędziami wymienia narzędzia i przybory wymagające ostrzenia, wymienia operacje technologiczne, zna zasady BHP poprawnie wykonuje czynności związane z obróbką papieru dobiera narzędzia i przyrządy do procesów technologicznych, omawia operacje technologiczne, stosuje zasady BHP wykonuje prace charakteryzujące się starannością i precyzją wykonania omawia rodzaj pracy wykonywanej przez narzędzia, omawia budowę narzędzi wykonuje samodzielnie prace o wysokim stopniu skomplikowania samodzielnie konstruuje schemat działania wiertarki ręcznej układ przenoszenia ruchu, konserwuje urządzenia, dokonuje drobnych napraw 5.5. Sposoby łączenia drewna. 10. wymienia sposoby łączenia drewna omawia sposoby łączenia drewna dobiera rodzaj połączenia do przeznaczenia przedmiotu wie, gdzie stosować i umie wykonać połączenia elementów drewnianych określa kolejność postępowania przy wykonywaniu dowolnego połączenia

31 5.6. Planowanie i wykonanie elementów użytecznych z drewna 11. korzysta z pomocy przy planowaniu pracy, z pomocą nauczyciela wykonuje pracę planuje swoją pracę, dobiera narzędzia do wykonywanego zadania bezpiecznie posługuje się narzędziami, umie właściwie zaplanować swoją pracę właściwie organizuje miejsce pracy, wykonuje pracę zgodnie z planem poszukuje nowych rozwiązań przy wykonywaniu zadań Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 12. wymienia materiały włókiennicze rozróżnia materiały włókiennicze omawia materiały włókiennicze i ich zastosowanie określa najważniejsze cechy materiałów omawia zalety i wady materiałów włókienniczych 6.2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 13. zna rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się opisuje rodzaje materiałów wymienia etapy otrzymywania włókien omawia etapy powstawania włókien potrafi dokonać analizy zalet i wad włókien włókna włókienniczych omawia rodzaje nitek naturalnych wymienia zalety i wady materiałów włókienniczych naturalnych i sztucznych przedstawia wpływ skrętu nitek na ich właściwości

32 6.3 Wyrób tkanin i dzianin Konserwacja odzieży. Jak czytać metki. 16. zna rodzaje materiałów włókienniczych rozumie konieczność dbania o odzież wie, gdzie przekazać niepotrzebną odzież wyjaśnia pojęcie tkanina i dzianina podaje przykłady tkaniny i dzianiny odczytuje symbole stosowane na metkach jest świadom konieczności ochrony środowiska poprzez omawia sposób otrzymywania tkaniny i dzianiny omawia budowę krosna tkackiego wymienia rodzaje splotów tkackich i dziewiarskich podaje objaśnienia symboli na metkach ubraniowych wymienia kolory nitek oznaczających skład materiału rozpoznaje i omawia rodzaje splotów tkackich i dziewiarskich omawia zasadę działania krosna tkackiego omawia sposób powstawania splotu umie właściwie konserwować odzież określa skład materiału na podstawie nitek w brzegu materiału potrafi dokonać analizy zalet i wad tkanin i dzianin rozpoznaje sploty tkackie i dziewiarskie charakteryzuje cechy odzieży ochronnej i uzasadnić jej zastosowanie ponowne wykorzystanie odzieży omawia znaczenie wiedzy o składzie materiału

33 6.5 Pralka budowa i użytkowanie Żelazko budowa i działanie Podstawowe ściegi ręczne i maszynowe Maszyna do szycia budowa i działanie. 21. wymienia funkcje pralki wymienia funkcje żelazka przedstawia dane znajdujące się na tabliczce znamionowej wymienia rodzaje pralek czyta i posługuje się instrukcją obsługi czyta i posługuje się instrukcją obsługi omawia rodzaje pralek podaje różnice między nimi omawia zasady bezpiecznego korzystania z żelazka wymienia sposoby konserwacji żelazka objaśnia zasadę budowy i działania pralki objaśnia zasadę budowy i działania żelazka rozróżnia ścieg ręczny i maszynowy umie wykonać ściegi ręczne i maszynowe umie czytać i posługiwać się instrukcją obsługi przedstawia dane nazywa rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych omawia budowę maszyny do szycia umie zakładać nitkę w maszynie, podaje różnice pomiędzy ściegami ręcznymi a maszynowymi omawia działanie na przykładzie schematu budowy reguluje naciąg podaje przykłady zastosowania ściegów planuje pracę i wykonuje ją zgodnie z planem wymienia układy w maszynie umie dokonać konserwacji maszyny omawia funkcję i zasadę działania programatora omawia funkcję i zasadę działania bimetalu samodzielnie montuje schemat ilustrujący zasadę działania metalu i żarówki dobiera odpowiedni rodzaj ściegu do omawia zasadę przenoszenia ruchu przez układ maszyny konstruuje model

34 znajdujące się na tabliczce znamionowej nitki działania układu 6.9 Sztuka wiązania nitek makrama zna rodzaje węzłów makramy umie wykonać węzły właściwie planuje pracę i organizuje stanowisko pracy umie właściwie zabezpieczyć pracę samodzielnie wykonuje skomplikowane prace Dział. 9. Jak jeść zdrowo 9.3 Przechowywanie produktów żywnościowych. 24. rozumie rolę konserwacji żywności omawia metody konserwacji potrafi zastosować metodę konserwacji w praktyce (kiszenie, solenie, kwaszenie) omawia rolę opakowań produktów czyta informacje zawarte na opakowaniu omawia sposoby przechowywania produktów dawnej i dziś 9.4 Budowa i działanie chłodziarki. 25. wymienia funkcje chłodziarki przedstawia dane znajdujące się na tabliczce znamionowej Dział. 10. Technika a ochrona środowiska czyta dane zawarte w instrukcji obsługi i tabliczce znamionowej objaśnia pojęcie klasa energetyczna omawia sposób układania produktów w chłodziarce oraz zasady przechowywania omawia budowę i zasadę działania lodówki wymienia czynniki wpływające na zmniejszenie zużycia energii

35 10.1 Korzystanie z instalacji domowych. 26. wymienia instalacje w gospodarstwie domowym zna zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji wymienia z jakich elementów składają się poszczególne instalacje domowe odczytuje licznik omawia rozpoznaje symbole graficzne przedstawiające schemat instalacji wyjaśnia rolę zaworu, licznika, syfonu, bezpiecznika odczytuje parametry i określa zastosowanie elektrycznych źródeł światła wyjaśnia dlaczego zawory w instalacji umieszcza się w umie właściwie udzielać pomocy porażonemu prądem elektrycznym wyjaśnia funkcję gniazdka ze stykiem ochronnym jego funkcję wie jakie są sposoby dostarczania ciepłej i zimnej wody do mieszkania jest świadom zagrożeń wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania lub użytkowania instalacji kilku miejscach wie jak należy zachować się w przypadku ulatniania się gazu proponuje możliwości oszczędzania i ochrony środowiska Samodzielnie montuje schemat ilustrujący zasadę działania dzwonka elektrycznego wyjaśnia związek między termostatem, ciepłomierzem a oszczędnością

36 10.2 Recykling segregacja odpadów. 27. analizuje wpływ rozwoju techniki na środowisko naturalne człowieka omawia źródła zanieczyszczeń stosuje segregację odpadów poszukuje rozwiązań niwelowania zanieczyszczeń wymienia surowce wtórne odzyskiwane w domu zna pojęcie recyklingu definiuje znaczenie surowców wtórnych czuje się odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego omawia sposoby ochrony środowiska odczytuje i omawia oznaczenia recyklingu na opakowaniach wymienia odpady szczególnie niebezpieczne wyjaśnia pojęcie dziura ozonowa i efekt cieplarniany podaje skutki ich występowania Propozycje metod oceny osiągnięć Pomiaru stopnia założonych osiągnięć można dokonać poprzez: prace papieroplastyczne itp.), dy elektryczne,

37 Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. - nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty. - w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: ość odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, a klasowa lub sprawdzian), Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. - sprawdziany praktyczne są obowiązkowe - uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły - udowodniona ucieczka ze sprawdzianu powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić w trybie przewidzianym poniżej - niedostateczna ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później, jak 2 tygodnie po oddanym sprawdzianie - poprawa sprawdzianów jest dobrowolna - uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia każdej oceny bieżącej

38 - poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem /, przy czym uznaje się wyższą ocenę za ocenę ostateczną. - poprawa odbywa się poza lekcją na dużej przerwie lub podczas zajęć kółka technicznego, konsultacji - uczeń ma prawo poprawy ocen z odpowiedzi, prac pisemnych i innych na jego prośbę w porozumieniu z nauczycielem w terminie jednego tygodnia od jej uzyskania - uczeń ma obowiązek wykonanie i ocenienia każdej pracy wykonanej na lekcjach, podczas jego nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez nauczyciela - w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan działań umożliwiający uczniowi uzupełnienie braków poprzez: ualnych konsultacji Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego. - oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące przy czym oceny ze sprawdzianów mają decydujący wpływ na ocenę końcową. - uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez nauczyciela o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć technicznych informacja jest wpisywana do dziennika oraz dziennika elektronicznego do którego wgląd ma rodzic. - przewidywana ocena zostaje zapisana w dzienniku z zaznaczeniem daty jej wpisania - ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z techniki zostaje wpisana do dziennika na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną; ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od przewidywanej - uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia braków z zakresu pierwszego półrocza w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu pierwszego tygodnia po feriach zimowych Warunki i zasady uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana. - uczeń może uzyskać z zajęć technicznych wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli: do nauczyciela o umożliwienie podniesienia przewidywanej oceny, owie) pisemną prośbę

39 3 dni przed klasyfikacją końcową. i jej termin, - nauczyciel w formie pisemnej powiadamia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o formie i terminie poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej - niedotrzymanie przez ucznia wyżej określonych warunków powoduje ustalenie oceny końcowej takiej, jak przewidywana Sposoby informowania rodziców. - nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach (lub ich braku) poprzez wpis oceny z tyłu zeszytu przedmiotowego oraz podczas konsultacji i zebrań okresowych dla rodziców - wg harmonogramu ustalanego corocznie w terminarzu dla rodziców (prawnych opiekunów) - nauczyciel na bieżąco wpisuje do zeszytu przedmiotowego uzyskiwane oceny cząstkowe z datą i adnotacją czego dotyczą; rodzice podpisują ocenę - w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel poprzez wychowawcę klasy zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacje i przedstawia problem - uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez nauczyciela o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z techniki - informacja o przewidywanych ocenach następuje poprzez zapisanie ich z tyłu zeszytu przedmiotowego i potwierdzenie podpisem rodziców (prawnych opiekunów) DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, zróżnicowane możliwości i oczekiwania są główną przyczyną określania wymagań edukacyjnych. Określając wymagania, nauczyciel dokonuje ostatecznej selekcji elementów treści nauczania projektuje wymagania edukacyjne. Wykorzystując wymagania programowe (założone osiągnięcia) do formułowania wymagań edukacyjnych, nauczyciel powinien je tak urealnić i skorygować, aby uwzględniały możliwości i ograniczenia, a więc: dysfunkcje oraz mocne strony rozwoju i funkcjonowania dziecka. Wymagania te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w każdym czasie zaraz po uzyskaniu przez nauczyciela informacji, że uczeń posiada opinię, orzeczenie lub jest objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole.

40 Wymagania dla tych uczniów muszą być określone także na poszczególne stopnie (oceny) szkolne. Obszary dostosowania obejmują: ną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce), Dostosowanie wymagań: cy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania, ch na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych, sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. Za specyficzne trudności w uczeniu się uważa się dysleksję rozwojową opisany w latach sześćdziesiątych syndrom zaburzeń obejmujący trudności w czytaniu i pisaniu. Prof. M. Bogdanowicz wprowadziła pojęcia opisujące ich formy: iu, bez towarzyszących im innych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, ortograficznymi danego języka. Dziś poradnie psychologiczno-pedagogiczne opisują również inne specyficzne trudności uczniów w uczeniu się: zaburzeniami funkcjonowania, tyzmu związane z Uczniowie z tych grup należą do uczniów o specjalnych potrzebach. Uczniowie z dysleksją rozwojową, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

41 okami, ności, wysiłek, wytrwałość i samodzielność w działaniu, konanie pracy, upewnić się, czy uczeń je zrozumiał, kierunku. w schemacie ciała i przestrzeni; ma to znaczenie w rozpoznawaniu np. lewego i prawego Zalecane metody pracy: 1. Metody asymilacji i wiedzy oparte na aktywności poznawczej, (pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką). 2. Metody waloryzacyjne zwane też eksponującymi powodują one aktywność emocjonalno-artystyczną ucznia. Zaletą tych metod jest umożliwienie uczniom uczestnictwa w różnych działaniach o odpowiednio eksponowanych wartościach społecznych, moralnych, estetycznych czy naukowych. Polegają na stwarzaniu sytuacji, w których uczniowie poznają systemy wartości. 3. Metody praktyczne cechuje je aktywność typu: wykorzystując posiadaną wiedzę, zmieniając rzeczywistość, uczeń zmienia samego siebie. Kształtuje swój stosunek do pracy, swoje przekonania i postawy, swoją osobowość. Metody praktyczne dzielą się na dwie grupy: pierwsza obejmuje ćwiczenia, druga służy realizacji zadań wytwórczych. Ćwiczenie jest wielokrotnym wykonywaniem określonej czynności dla nabycia i uzyskania wprawy intelektualnej i praktycznej. Ćwiczenia mają wykształcić umiejętności i nawyki niezbędne przy wykonywaniu różnych prac. Realizację zadań wytwórczych cechuje przewaga aktywności praktycznej mającej na celu uświadomienie, czemu ćwiczenie ma służyć, oraz uświadomienie reguł działania i kolejności ich wdrażania. Zadania wytwórcze znakomicie można wykorzystać w ćwiczeniach usprawniających motorykę rąk. 4. Metody aktywizujące rozwijają zainteresowania, kształtują umiejętność pracy w zespole, pobudzają myślenie twórcze, wzbogacają słownik ucznia.

42 Sprawdzają się szczególnie w pracy z uczniami dyslektycznymi. Atrakcyjna i urozmaicona forma ćwiczeń zachęca ucznia do pracy nad problemem. Wdraża go do samodzielności. Ocenianie Nauczyciele nie mają wyboru; dysleksja nie daje podstaw do obniżenia wymagań jakościowych, dotyka ona bowiem uczniów z co najmniej przeciętną sprawnością intelektualną. Należy natomiast: pomoce itp., ć, niezbędne Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: erastających możliwości ruchowe ucznia), nie porażek ucznia. ie zadania niż jego ostateczny efekt, Zalecane metody pracy: 1. Metody asymilacji i wiedzy 2. Metody praktyczne Ocenianie abianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności.

43 Jeśli dostosujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia pod względem formy (tam, gdzie to wystarcza) lub formy i treści (tam, gdzie to konieczne), to oceniać należy go według obowiązujących kryteriów. Wskazane jest jednak, aby zwracać większą uwagę na własny wkład pracy, wysiłek włożony w wykonanie zadania niż jego ostateczny efekt. Szczególnie liberalnie należy oceniać wytwory artystyczne ucznia, ponieważ jest to efekt pracy wynikający z jego specyficznych zdolności. Uczeń z ADHD Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: ianie wykonania zadań poprzez dzielenie ich na mniejsze zadania cząstkowe, przygotowywać obszerne informacje związane z tematem, które uczniowie wpinają do segregatora A4 po odbiciu na szkolnym ksero; może także dostarczyć je uczniom jako materiały szkoleniowe do lekcji w postaci plików na płycie CD lub pendrivie, ainteresowań ucznia, angażowanie w bardzo konkretne działania, Ocenianie według wymagań programowych. Uczeń z Aspergerem 10 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych.

44 dzielać wskazówek podczas odpowiedzi ustnych ucznia, - wzrokowych), o niezbędne narzędzia i przedmioty. Ocenianie Nie obniżać ocen przedmiotowych i ocen z zachowania z powodu objawów typowych dla zespołu Aspergera. Uczeń zdolny Zdefiniowanie pojęcia,,dziecko zdolne nie jest łatwe, ponieważ różnego rodzaju zdolności są trudno mierzalne. Pamiętać należy, że poziom rozwoju umiejętności jest wyznaczony nie tylko przez zdolności, ale i poprzez własną pracą. Uzdolnione dzieci mogą rozwinąć się jedynie wówczas, gdy zajęciom towarzyszy wysoki poziom twórczości, pomysłowości i wysoka motywacja do działania. Głównym celem kształcenia uczniów uzdolnionych jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy z danej dziedziny. Formy organizacyjne wspierania ucznia zdolnego Spośród kilku form organizacyjnych wspierania ucznia zdolnego, na szczególną uwagę zasługuje kształcenie wielopoziomowe, polegające na różnicowaniu poziomu trudności materiału (indywidualizacja kształcenia). Jego zaletą jest też to, że może być stosowane z powodzeniem w zwykłych klasach szkolnych. W kształceniu wielopoziomowym należy szczególną uwagę zwrócić na: ces, metody, środki, formy). Kształtowanie myślenia i działania twórczego uczniów zdolnych Istotną rolą nauczyciela jest rozwijanie u ucznia tych cech osobowości, które uznaje się za szczególnie potrzebne w procesie myślenia twórczego. Poniżej przykłady kilku zasad rozwijania myślenia twórczego uczniów:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Ocena dopuszczająca zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji Ocena dostateczna ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4 Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4 Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Autor: Urszula Białka, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Podręcznik: Zajęcia techniczne-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej. rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Klasa Vc Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyj Temat (rozumiany jako lekcja) Oce dopuszczająca Oce dostatecz Oce dobra Oce bardzo dobra Oce celująca

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Założenia ogólne oceniania: obowiązuje ogólnie przyjęta skala stopni z plusami + i minusami -, stopnie są jawne dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Dział/Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Osiągniecia na poziom podstawowy Osiągniecia na poziom ponadpodstawowy Część komunikacyjna Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej 1 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Część komunikacyjna Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna (należy spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą oraz poniższe)

Ocena dostateczna (należy spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą oraz poniższe) Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. (Materiały wydawnictwa Operon) Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) [Treści podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 5 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 5 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 5 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KLASA IV

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KLASA IV Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KLASA IV Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

Ocenianie Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: PZO z przedmiotu zajęcia techniczne II etap kształcenia klasy IV-VI Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy. Ocenianie Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Kryteria ocen z zajęć technicznych dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Kryteria ocen z zajęć technicznych dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Uczeń jako pieszy i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia Komputerowe

Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia Komputerowe Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia Komputerowe Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: - aktywność na lekcjach - prace wytwórcze wykonywane na lekcjach - zadania dodatkowe - odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4 Ocena uwzględnia: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań technicznych. Stopień opanowania wiedzy. Zastosowanie wiedzy w działaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Obszary oceniania.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Obszary oceniania. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Obszary oceniania. Na lekcjach zajęć technicznych oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: - wiadomości: zakres wiadomości, jakość (stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Założenia ogólne oceniania: - obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami + i minusami - : - oceny są jawne dla

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy programowej. dydaktycznych. nauczania. I. Uczeń jako pieszy i pasażer

Liczba godzin. Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy programowej. dydaktycznych. nauczania. I. Uczeń jako pieszy i pasażer Roczny plan dydaktyczny do zajęć technicznych dla klasy 4-6 szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV TECHNIKA KL. V

ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV TECHNIKA KL. V ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV TECHNIKA KL. V szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocena celująca: Wiadomości; uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w bardzo dobrym stopniu,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Zajęcia Techniczne dla klas I PRZEDMIOT OCENY: odpowiedzi ustne odpowiedzi pisemne (tzw.

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu)

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Program nauczania techniki w szkole podstawowej DKW-4014-292/99 Tematyka lekcji Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Uczeń w szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI Ogólne wymagania na poszczególne oceny ZałoŜenia ogólne oceniania: - obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami( + ) i minusami ( - ), - oceny są jawne dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV POZIOM PODSTAWOWY wymienia swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu szkolnej pracowni, zna numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRACOWNI TECHNICZNEJ. OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są realizacją podstawy programowej oraz są określone kryteriami oceniania. 2. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4 Dział: Zasady poruszania się po drogach nie przestrzega zasady obowiązujące pieszych; wie, jakie zasady postępowania obowiązują pasażerów środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz zachowuje się

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Ogólne zasady oceniania z zajęć technicznych Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, ocena ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Opracowanie- Halina Stachowicz CELE KSZTAŁCENIA : przybliżanie uczniom rzeczywistości technicznej wdrażanie dzieci do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo