Kodeks postępowania i etyki w biznesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania i etyki w biznesie"

Transkrypt

1 1 WPROWADZENIE Zarząd firmy Naspers promuje właściwe zachowania przez określenie istotnych dla nas wartości i zapewnienie integracji etycznych standardów biznesowych przedstawionych w tym kodeksie ze strategiami i działaniami Grupy. Niniejszy kodeks został przyjęty przez Zarząd, który polecił firmie Naspers rozpowszechnienie treści kodeksu wśród interesariuszy wewnętrznych oraz odpowiednich interesariuszy zewnętrznych. Zarząd przekazał odpowiedzialność za regularne przeglądy kodeksu oraz plan komunikacji w zakresie etyki komisji Zarządu ds. kadr i wynagrodzeń. Firma Naspers stosuje politykę prowadzenia działań biznesowych w oparciu o zgodność z obowiązującym prawem oraz należytą troskę o standardy etyczne praktyk biznesowych. Sukces rynkowy naszej Grupy w miejscach prowadzenia działalności jest oparty na uczciwości we wszystkich kwestiach biznesowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec jakimkolwiek sytuacjom mogącym stać w sprzeczności z naszymi zasadami w kontaktach z klientami, dostawcami, instytucjami rządowymi oraz innymi partnerami biznesowymi. Ten kodeks określa standardy postępowania w biznesie dla całej Grupy i jest wspierany przez wiele zasad obowiązujących w Grupie. Działalność biznesowa Grupy ma jednak charakter lokalny, dlatego nasi pracownicy podlegają przepisom prawa i regulacjom obowiązującym w wielu krajach, w których zasady Grupy są uzupełniane przez lokalne polityki i procedury. Dla celów związanych z niniejszym kodeksem Osoba kontaktowa ds. Kodeksu etyki w biznesie będzie różnić się w przypadku dyrektorów, kadry zarządzającej i pracowników. Dla dyrektorów i kadry zarządzającej Osobą kontaktową ds. Kodeksu etyki w biznesie będzie sekretarz spółki na poziomie Grupy, natomiast dla wszystkich pozostałych pracowników Osoba kontaktowa ds. Kodeksu etyki w biznesie zostanie określona przez zarząd spółki zatrudniającej danego pracownika. ZAKRES I ZASTOSOWANIE KODEKSU Ten kodeks dotyczy firmy Naspers i jej podmiotów zależnych oraz ma zastosowanie do wewnętrznych interesariuszy Grupy, czyli jej Zarządu i pracowników (zarówno tymczasowych, jak i stałych).

2 2 MIEJSCE PRACY Uczciwe zatrudnienie W firmie Naspers zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasi pracownicy wraz ze swoimi różnorodnymi talentami i poglądami przyczyniają się do pomyślnego tworzenia i wdrażania nowych szans biznesowych. Dlatego dążymy do stworzenia miejsca pracy, w którym promowane są praca zespołowa i wzajemne zaufanie, a pracownicy są traktowani z szacunkiem. Z tego powodu Naspers oczekuje od wszystkich swoich dyrektorów i pracowników uczciwego oraz rzetelnego współdziałania ze współpracownikami i partnerami biznesowymi oraz zachowania zgodności z następującymi zasadami: Rzetelne i sumienne podejście do wykonywania obowiązków zawodowych oraz ich realizacja. Unikanie relacji lub interesów, które mogłyby pośrednio lub bezpośrednio niekorzystnie wpływać na ich zdolność do działania w sposób uczciwy i obiektywny. Traktowanie klientów, współpracowników, konkurentów i strony trzecie w sposób uczciwy i z szacunkiem oraz uprzejme prowadzenie komunikacji. Przestrzeganie wysokich standardów etyki biznesowej we wszystkich prowadzonych działaniach handlowych. Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i zasad Grupy dotyczących nieuczciwego postępowania, korupcji i/lub naruszeń obowiązku działania w dobrej wierze przez dyrektorów lub pracowników. Poszanowanie różnorodności i niedopuszczanie się represjonowania osób z jakichkolwiek przyczyn, w tym z uwagi na płeć, klasę społeczną, rasę, wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną, stan cywilny lub rodzinny, wiek, narodowość, powiązania lub niepełnosprawność. Bezpieczeństwo i higiena pracy Celem Grupy jest zapewnienie pracownikom i dyrektorom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Aby to osiągnąć, pracownicy muszą dbać o bezpieczeństwo i higienę swoich miejsc pracy, przestrzegając zasad i praktyk ochrony środowiska oraz BHP, a także bezzwłocznie zgłaszając wypadki, urazy oraz sprzęt, praktyki i warunki niezapewniające wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Od dyrektorów i pracowników oczekuje się wykonywania obowiązków zawodowych w sposób bezpieczny oraz w stanie wolnym od wpływu alkoholu bądź substancji niedozwolonych. Zażywanie nielegalnych substancji oraz stosowanie przemocy czy gróźb w miejscu pracy nie będzie tolerowane.

3 3 Ochrona środowiska Dyrektorzy i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz własnej polityki Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W firmie Naspers zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój i ochrona ekonomiczna, społeczna i środowiskowa to globalne wymogi, które są dla firm źródłem zarówno nowych szans, jak i ryzyka. Jako wiodąca spółka medialna Grupa chce stworzyć warunki, które pozwolą jej sprostać tym wyzwaniom. W miarę rozszerzania działalności Grupa planuje uczestniczyć w życiu społeczności, w których prowadzi działalność, zapewniać możliwości rozwoju pracownikom, przyczyniać się do poprawy stanu gospodarki oraz minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko. Prywatność i poufność danych pracowników Grupa szanuje poufność danych osobowych pracowników. W związku z tym gromadzi i przechowuje jedynie takie dane osobowe pracowników, które są potrzebne do efektywnego funkcjonowania Grupy lub wymagane przez prawo w miejscach, w których Grupa prowadzi działalność. UCZCIWOŚĆ FINANSOWA I ZASOBY GRUPY Dokładna i kompletna dokumentacja Fundusze i zasoby Grupy mają służyć wyłącznie zgodnym z prawem celom korporacji. Dyrektorzy i pracownicy są zobowiązani do właściwego, terminowego i dokładnego rejestrowania wszystkich transakcji w dokumentacji księgowej i administracyjnej Grupy. Korzystanie z zasobów Grupy Dyrektorzy i pracownicy powinni (w przypadkach innych niż okazjonalny użytek prywatny o ograniczonym zakresie i niekolidujący z wykonywaniem obowiązków zawodowych) korzystać z zasobów Grupy w celu prowadzenia działań biznesowych, a nie do użytku osobistego lub w celu osiągnięcia własnych korzyści, a także, w racjonalnie uzasadnionych przypadkach, podejmować starania w celu ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów eksploatacyjnych. Korzystanie z zasobów elektronicznych Z zasobów elektronicznych zapewnianych przez Grupę, takich jak poczta , Internet, dostęp do sieci itp. należy korzystać w sposób odpowiedzialny, właściwy i etyczny.

4 4 Własność intelektualna i poufność Grupa regularnie wytwarza cenną własność intelektualną, do której należą patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i usługowe oraz poufne informacje biznesowe, takie jak strategie i plany biznesowe, projekty nowych produktów itp. Ta własność intelektualna musi być chroniona przed nieautoryzowanym użyciem. Dyrektorzy i pracownicy, w czasie pracy na rzecz Grupy oraz w późniejszym okresie, są zobowiązani do zachowania poufności i nieujawniania jakichkolwiek tajemnic handlowych Grupy, dokumentacji lub informacji poufnych, specjalistycznej wiedzy technicznej (know-how) i danych, rysunków, systemów, metod, oprogramowania, procesów, list klientów, programów, danych marketingowych i/lub finansowych żadnym osobom innym niż osoby zatrudnione i/lub autoryzowane przez odpowiednią spółkę Grupy, które potrzebują dostępu do takich tajemnic lub informacji do celów związanych z ich zatrudnieniem w Grupie lub powiązaniami z Grupą.

5 5 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA Konkurencja i uczciwe zawieranie transakcji Celem firmy Naspers jest zyskanie przewagi nad konkurencją w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Dążymy do wyprzedzenia konkurencji dzięki doskonałej wydajności, a nie przez stosowanie nieetycznych bądź nielegalnych praktyk biznesowych. Przepisy prawa dotyczące konkurencji m.in.: zabraniają zawierania umów i porozumień między konkurentami, które powodują ograniczenie konkurencji; regulują zachowanie firm dominujących na rynku; oraz wymagają uprzedniej weryfikacji, a w niektórych przypadkach zatwierdzenia operacji fuzji i przejęć oraz określonych innych transakcji, które mogą powodować ograniczenie konkurencji. Prawa dotyczące konkurencji są złożone i często stosowane w różny sposób w zależności od kraju i kontekstu. W przypadku nowej inicjatywy handlowej, która może podlegać przepisom prawa konkurencji, ważne jest przeprowadzenie konsultacji z radcą prawnym na wczesnym etapie procesu. Przykłady transakcji, które mogą podlegać przepisom prawa konkurencji obejmują umowy wiązane, zakupy lub sprzedaż produktów i usług z zastrzeżeniem wyłączności, umowy ograniczające wybór konsumentów oraz umowy o współpracy z konkurentami. Kradzież zastrzeżonych danych, posiadanie informacji o tajemnicach handlowych uzyskanych bez zgody właściciela itp. są niedozwolone. Dyrektorzy i pracownicy są zobowiązani do poszanowania praw klientów, dostawców, konkurentów i pracowników Grupy. Żaden dyrektor ani pracownik nie może czerpać nieuczciwych korzyści przez niewłaściwe użytkowanie własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej, fałszywe przedstawianie faktów czy jakiekolwiek inne nielegalne praktyki handlowe. Dyrektorzy i pracownicy nie mogą uczestniczyć w nielegalnym ustalaniu cen, zmowie przetargowej, przydzielaniu rynków lub klientów ani w podobnych niezgodnych z prawem działaniach ograniczających konkurencję. Konflikt interesów Z zasady dyrektorzy i pracownicy Grupy nie powinni prowadzić ani pozyskiwać interesów zewnętrznych, które pośrednio lub bezpośrednio mogłyby wpływać na osądy dyrektora lub pracownika oraz jego lojalność względem interesów Grupy. Ponadto dyrektorzy i pracownicy są zobowiązani do unikania sytuacji powodujących nie tylko faktyczne konflikty, ale także stwarzających wrażenie istnienia konfliktu między interesami własnymi a interesami Grupy. W odniesieniu do konfliktów interesów należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

6 6 Dyrektorzy i pracownicy nie mogą konkurować z Grupą ani, bez uprzedniej zgody Zarządu, prowadzić pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek interesów związanych z dostawcami, klientami, konkurentami lub partnerami biznesowymi Grupy. Jedynym dozwolonym wyjątkiem jest posiadanie nie więcej niż trzech (3) procent całkowitej liczby wyemitowanych akcji spółek publicznych notowanych na giełdzie. Niektóre spółki należące do Grupy są notowane na giełdzie i od czasu do czasu sekretarz spółki może wydawać zakaz zawierania transakcji obejmujących akcje tych spółek. W takim przypadku w okresie objętym zakazem prowadzenie handlu akcjami odpowiednich spółek Grupy jest niedozwolone. Dyrektorzy i pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, nie mogą pośrednio lub bezpośrednio zabiegać o prezenty ani jakiekolwiek przysługi lub korzyści od żadnych firm ani osób indywidualnych prowadzących interesy z jakąkolwiek spółką należącą do Grupy, ani też przyjmować jakichkolwiek korzyści innych niż zwykłe zaproszenia na imprezy towarzyskie lub w rozsądnym zakresie zaproszenia na wydarzenia rozrywkowe bądź artykuły, takie jak kalendarze, notatniki itp. albo firmowe upominki ogólnie uważane za materiały reklamowe lub promocyjne. Dyrektorzy i pracownicy w żadnym wypadku nie mogą pośrednio lub bezpośrednio przyjmować zapłaty w jakiejkolwiek formie od dostawców, konkurentów lub klientów. Obejmuje to m.in. kosztowne imprezy rozrywkowe, wakacje lub wycieczki rekreacyjne, z wyjątkiem takich, które są zwyczajowo akceptowane jako typowe gesty grzecznościowe związane z właściwymi praktykami biznesowymi na danym rynku. Nie należy godzić się na preferencyjne traktowanie ani przyjmować osobistych przysług oferowanych lub udzielanych w celu uzyskania niestosownych korzyści, jeśli są one oferowane ze względu na zajmowane stanowisko dyrektora lub pracownika, gdyż mogą one mieć charakter zobowiązujący. Dyrektorzy i pracownicy muszą pozostać wolni od wpływów, interesów lub stosunków, które mogłyby wpłynąć na ich obiektywność lub bezstronność. Na obiektywność dyrektorów i pracowników może wpłynąć między innymi: posiadanie bezpośredniego lub pośredniego udziału finansowego w przedsiębiorstwie, z którym Grupa utrzymuje stosunki gospodarcze; działanie w charakterze powiernika takich przedsiębiorstw; lub udzielanie pożyczek takim przedsiębiorstwom lub zaciąganie od nich pożyczek, chyba że na zasadzie zwykłych pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe. Nie zezwala się ponadto na jakiekolwiek prezenty lub wydarzenia rozrywkowe, które są niezgodne z prawem lub zostały opłacone osobiście w celu uniknięcia obowiązku ich zgłoszenia lub uzyskania na nie zgody. Jeśli jakikolwiek dyrektor lub pracownik ma powody przypuszczać, że jego postępowanie może być niezgodne z niniejszym kodeksem, lub w przypadku, gdy oferowane prezenty, korzyści lub przysługi nie są skromne lub są oferowane często, powinien skonsultować się ze stosowną osobą kontaktową ds. Kodeksu etyki w biznesie.

7 7 Łapówkarstwo i korupcja Dyrektorzy i pracownicy Grupy często mają kontakt z urzędnikami państwowymi, pracownikami państwowych spółek, agencji i organów nadzorczych. W takich sytuacjach dyrektor lub pracownik musi upewnić się, że: kontakt taki ma uzasadniony cel gospodarczy; jest dozwolony na mocy miejscowych przepisów prawa i zasad oraz niniejszej polityki; nie ma na celu w sposób niewłaściwy przekonać urzędnika lub pracownika państwowego do użycia jego uprawnień na korzyść gospodarczą Grupy; wszelkie prezenty, wydarzenia rozrywkowe lub akty gościnności oferowane urzędnikowi lub pracownikowi państwowemu są zgodne z niniejszą polityką. Wiele krajów posiada przepisy antykorupcyjne, które często mają zastosowanie nawet wówczas, gdy łapówkarstwo ma miejsce poza przedmiotowym krajem. Próba ominięcia tych praw stanowi poważne wykroczenie i może skutkować dużymi grzywnami i/lub karą pozbawienia wolności. Dyrektorom, pracownikom i agentom Grupy zabrania się oferowania, obiecywania, przekazywania, żądania lub przyjmowania jakichkolwiek niezgodnych z prawem płatności lub korzyści od lub na rzecz osób z sektora publicznego lub prywatnego w celu pozyskania lub zatrzymania klientów albo wpłynięcia na ich decyzje lub też dla jakichkolwiek innych niestosownych bądź nienależytych korzyści w zakresie działalności gospodarczej. Dyrektorzy i pracownicy, którzy zatrudniają zewnętrznych agentów lub przedstawicieli (osoby fizyczne lub firmy) do świadczenia istotnych usług w imieniu Grupy, powinni podjąć stosowne kroki w celu uświadomienia takich agentów i przedstawicieli, iż nie mogą oferować, obiecywać, przekazywać, żądać lub przyjmować jakichkolwiek niezgodnych z prawem płatności lub korzyści od lub na rzecz osób z sektora publicznego lub prywatnego w celu pozyskania lub zatrzymania klientów dla Grupy albo wpłynięcia na ich decyzje lub też celu zapewnienia jakichkolwiek innych niestosownych lub nienależytych korzyści w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak, jak wskazano poniżej, oferowania lub przyjmowania niestosownych płatności lub korzyści nie należy mylić z rozsądnymi, skromnymi wydatkami na prezenty i biznesowe wydarzenia rozrywkowe bezpośrednio powiązane z promocją produktów lub usług lub zawarciem umowy, pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi firmowymi i biznesowymi. Przed poniesieniem takich wydatków dyrektor lub pracownik powinien upewnić się, że rozumie obowiązujące wymogi prawne oraz firmowe i biznesowe wytyczne firmy Naspers. Wykorzystywanie poufnych informacji Wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje na temat Grupy Naspers należy traktować jako poufne. Informacje poufne, co do których w granicach racjonalnych oczekiwań można spodziewać się, że wpłyną na cenę papierów wartościowych lub decyzję o kupnie, sprzedaży lub zatrzymaniu papierów wartościowych, określa się mianem informacji wewnętrznych.

8 8 Dyrektorzy lub pracownicy, którzy mają dostęp do informacji wewnętrznych na temat Grupy, nie mogą wykorzystywać ani udostępniać takich informacji w celu handlowania akcjami Naspers lub akcjami innych notowanych na giełdzie podmiotów zależnych, joint venture lub stowarzyszonych lub w jakimkolwiek innym celu, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej Grupy. Wykorzystanie niepodanych do publicznej wiadomości informacji dla własnych korzyści finansowych lub korzyści innych osób, które mogą podjąć decyzję inwestycyjną w oparciu o takie informacje, jest nie tyko nieetyczne, ale również niezgodne z prawem. Kwestie te reguluje polityka Grupy dotycząca handlu papierami wartościowymi. WPŁATY NA CELE ZWIĄZANE Z POLITYKĄ Indywidualni dyrektorzy lub pracownicy mają prawo dokonywać prywatnych wpłat na cele związane z polityką wedle własnego uznania. Zabrania się natomiast wpłat na cele polityczne dokonywanych przez Grupę (bezpośrednio lub przez związki zawodowe), chyba że za uprzednią zgodą prezesa/przewodniczącego Zarządu firmy Naspers lub zarządu stosownego podmiotu zależnego. Zabronione są w szczególności: Jakiekolwiek wpłaty z funduszy lub innych aktywów Grupy/spółki dokonywane na cele polityczne. Zachęcanie pojedynczych pracowników do dokonania takich wpłat. Zwracanie pracownikowi pieniędzy za jakąkolwiek dokonaną wpłatę. MONITOROWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Zarząd wraz z komisją ds. kadr i wynagrodzeń zadbają o to, aby etyczne postępowanie Grupy było oceniane, monitorowane, raportowane i ujawniane w oświadczeniu dotyczącym etyki dołączonym do zintegrowanego sprawozdania. Wspomniane oświadczenie będzie oparte na sprawozdaniach dostarczonych przez dział ds. zarządzania ryzykiem i w ramach wewnętrznych audytów, a jego celem będzie dostarczenie wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom niezbędnych i rzetelnych informacji na temat poziomu przestrzegania zasad etycznych w Grupie. Komisja ds. kadr i wynagrodzeń jest odpowiedzialna za stosowanie niniejszego kodeksu w sytuacjach, gdy zostaną zgłoszone związane z nim pytania. Komisja podejmie wszelkie stosowne działania w celu zbadania zgłoszonych naruszeń. Jeśli dokonano naruszenia, stosowna spółka Grupy podejmie działania dyscyplinarne lub zapobiegawcze uznane przez nią za odpowiednie w przypadku dyrektora lub członka kierownictwa po konsultacji z komisją ds. kadr i wynagrodzeń, a jeśli sprawa dotyczy innego pracownika, z odpowiednim organem w zakresie struktury kierownictwa spółki, w której dany pracownik jest zatrudniony. Dyrektorom i pracownikom zabrania się podejmowania wobec innych dyrektorów lub pracowników działań odwetowych za zgłoszenie potencjalnych naruszeń wykonane w dobrej wierze.

9 9 Wszelkie kwestie dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego kodeksu należy kierować do stosownej osoby kontaktowej ds. Kodeksu etyki w biznesie. Dyrektor lub pracownik, który nie jest pewien, czy określona sytuacja stanowi naruszenie niniejszego kodeksu, powinien omówić ją ze swoją osobą kontaktową ds. Kodeksu etyki w biznesie w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień i niezręcznych sytuacji. W odpowiednich sytuacjach, na przykład gdy dopuszczono się oszustwa, śledztwo w tej sprawie będzie nadzorowała komisja ds. audytów danej spółki Grupy. Prowadzenie dochodzeń w sprawie przestrzegania kodeksu, jego egzekwowanie oraz sprawozdawczość w zakresie kodeksu będą podlegały następującym zasadom: Komisja ds. kadr i wynagrodzeń lub kierownictwo spółki, w której dany pracownik jest zatrudniony, podejmie działania w celu zbadania wszelkich zgłoszonych naruszeń. Po przeprowadzeniu odpowiedniego śledztwa naruszenia lub potencjalne naruszenia zostaną zgłoszone przez osobę kontaktową ds. Kodeksu etyki w biznesie do komisji ds. kadr i wynagrodzeń (w przypadku naruszenia dokonanego przez dyrektora lub członka kierownictwa) lub do kierownictwa spółki, w której dany pracownik jest zatrudniony (w przypadku naruszenia przez innego pracownika). Jeśli komisja ds. kadr i wynagrodzeń lub kierownictwo spółki, w której pracownik jest zatrudniony, stwierdzi naruszenie, poinformuje radę dyrektorów (w przypadku naruszenia przez dyrektora lub członka kierownictwa) lub podejmie odpowiednie działanie (w przypadku naruszenia przez jakiegokolwiek innego pracownika). Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu rada dyrektorów podejmie działanie dyscyplinarne lub zapobiegawcze, jakie uzna za stosowne, aż po dymisję, a w przypadku przestępstwa lub innego poważnego naruszenia prawa, powiadomienie stosownych organów rządowych.

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI Wizja Strona 1 List Prezesa, Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego Strona 2 I. Informacje ogólne Strona 3 II. Zgodność z Kodeksem Postępowania, przepisami,

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności.

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. Dostawcy Kingdom Solutions przestrzegają wszelkich obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. 1. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wprowadzenie Zaufanie, którym klienci obdarzają Grupę GLS, jest jednym z jej największych atutów. Powinniśmy zatem robić wszystko, co w naszej mocy, aby je pielęgnować.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO www.groclin.com WSTĘP W ciągu prawie 40 lat istnienia, Grupa Groclin zawsze miała na uwadze dobro swoich Pracowników. Bycie dobrym pracodawcą dającym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu Kodeks etyki Valeo Spis treści 1. WSTĘP DO KODEKSU 1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu 06 07 08 2. UCZCIWOŚĆ WOBEC NASZYCH PRACOWNIKÓW I OTOCZENIA 2.1 Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. Załącznik Nr 2 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia..2011 roku. pomiędzy: Ski Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-644) ul. Polna 48/14, filia w Bytomiu (41-935) ul. Blachówka 94, NIP 1182039243,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody.

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody. PL PL PL EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIATORÓW Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w BOJANIE (zwanej dalej Spółką). 2. Rada

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k.

Kodeks etyczny. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k. Kodeks etyczny ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k. 1 Arra Group Sp. z o.o. Sp. k. przestrzega wartości etycznych i uznaje zobowiązania wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Odpowiedzialność,

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo