Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany."

Transkrypt

1 Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Jednakże nasza filozofia korporacyjna Takeda-izm wymaga od nas więcej, dlatego kierujemy się uczciwością i sprawiedliwością oraz najwyższymi normami etycznymi we wszystkich działaniach gospodarczych; przestrzeganie najwyższych standardów etycznych jest kwestią priorytetową. Globalny kodeks postępowania firmy Takeda (niniejszy Kodeks postępowania ), który oparty jest na duchu Takedaizmu, został opracowany, aby pomóc nam poczynić odpowiednie kroki w utworzeniu najwyższych standardów etyki poprzez wskazanie sposobu postępowania w określonych kluczowych obszarach. Niniejszy Kodeks postępowania obowiązuje wszystkich członków zarządu, dyrektorów, kierowników wysokiego szczebla oraz pracowników wszystkich firm z grupy Takeda, w związku z czym zaimek my w jego zapisach obejmuje wszystkie te osoby. Ten Kodeks postępowania nie jest w stanie podać wytycznych dla wszystkich sytuacji oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń, dlatego każda firma z grupy Takeda może utworzyć swój własny lokalny kodeks w oparciu o założenia niniejszego Kodeksu postępowania i dodatkowe standardy. Lokalne kodeksy nie mogą jednak obejmować założeń, które są niespójne z niniejszym Kodeksem postępowania lub są mniej restrykcyjne niż on. Każda firma z grupy Takeda ma obowiązek zapewnić, że wszyscy pracownicy przeczytają, zrozumieją i będą przestrzegać tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach). Wszyscy członkowie zarządu, kierownicy wysokiego szczebla oraz pozostali pracownicy są zobowiązani do tego, aby rozumieć niniejszy Kodeks postępowania i kodeks lokalny (o ile taki istnieje) oraz przestrzegać go i wprowadzać w życie w toku codziennej działalności zawodowej. Każde naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (o ile taki istnieje) może skutkować działaniami dyscyplinarnymi zgodnie z lokalnymi ustawami dotyczącymi zatrudnienia. Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wiarygodność i uczciwość w działalności gospodarczej 1. Bezpieczeństwo i jakość produktów / ustawy i rozporządzenia dotyczące leków Bezpieczeństwo pacjenta jest dla firmy Takeda najwyższym priorytetem. W naszych badaniach, pracach rozwojowych, produkcji, przechowywaniu, dystrybucji oraz działaniach postmarketingowych przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń, włącznie z raportowaniem informacji dot. bezpieczeństwa, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów farmaceutycznych. Zawsze przestrzegamy naszych wewnętrznych zasad i standardowych procedur operacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i jakość produktów. Drogą przykładu: (i) W naszych badaniach, pracach rozwojowych i działaniach postmarketingowych przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz wewnętrznych standardów, włącznie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, Dobrą Praktyką Kliniczną oraz Dobrą Praktyką Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii oraz zapewniamy, że wszystkie wyniki badań i prac rozwojowych, włącznie z wynikami badań klinicznych, są dokumentowane w sposób dokładny i nie są w żaden sposób poddawane manipulacji bądź fałszowaniu. 1

2 (ii) Podczas produkcji przestrzegamy wszystkich ustaw i rozporządzeń oraz wewnętrznych standardów, włącznie z Dobrą Praktyką Produkcyjną, oraz przeprowadzamy odpowiednią kontrolę jakości w toku całego procesu produkcji. (iii) W zakresie działań dotyczących przechowywania oraz dystrybucji przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wewnętrznych standardów, włącznie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. 2. Reklama / promocja Firma Takeda ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz kodeksów branżowych dotyczących działań promocyjnych oraz reklamowy i przeprowadza te działania w sposób odpowiedni i etyczny. Przestrzegamy odpowiednich procedur firmowych mających na celu zapewnienie, że nasze informacje promocyjne i reklama są zgodne z wymogami ustawowymi, oraz że są poprawne, wyważone, uczciwe i wspierane dowodami opartymi na badaniach naukowych, oraz że nie są fałszywe bądź wprowadzające w błąd. Nie promujemy naszych produktów pod kątem konkretnego zastosowania w danym kraju, dopóki nie otrzymamy pozwolenia na działania marketingowe dotyczące tego zastosowania na jego terytorium. 3. Relacje z pracownikami służby zdrowia Firma Takeda ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz kodeksów branżowych (włącznie z Kodeksem IFPMA dotyczącym praktyk marketingowych w branży farmaceutycznej oraz innymi kodeksami ustanowionymi przez regionalne oraz lokalne stowarzyszenia branżowe) dotyczących interakcji z pracownikami służby zdrowia. Nie przekazujemy, nie oferujemy i nie obiecujemy pieniędzy, dóbr, przejawów gościnności, prezentów lub innych przedmiotów wartościowych celem zachęcenia do faworyzowania naszych produktów lub nagrodzenia za takie działania. W przypadku korzystania z usług konsultingowych, doradczych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych przez pracowników służby zdrowia, kierujemy się faktyczną potrzebą biznesową i nie opłacamy tych usług powyżej ich odpowiedniej wartości rynkowej. 4. Działania przeciwko korupcji i przekupstwu Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń zabraniających przekupywania urzędników państwowych, jak również wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń zabraniających przekupywania zagranicznych urzędników państwowych. W niektórych krajach pracownicy szpitali lub innych placówek świadczących usługi publiczne, finansowanych bądź nadzorowanych przez jednostki państwowe, w świetle ustaw antykorupcyjnych uważani są za urzędników państwowych. Co więcej, niektóre państwa zabraniają również przekupywania pracowników sektora prywatnego. Przestrzegamy również tych ustaw i rozporządzeń. 2

3 Nie przekazujemy, nie oferujemy i nie obiecujemy żadnych łapówek (pieniędzy, dóbr, przejawów gościnności, prezentów lub innych przedmiotów wartościowych), w sposób bezpośredni bądź pośredni, urzędnikom państwowym lub zagranicznym urzędnikom państwowym. Ponadto nie zapewniamy płatności lub korzyści pracownikom sektora prywatnego w celu wywarcia na nich wpływu mającego umożliwić pozyskanie lub utrzymanie korzyści biznesowej. Zapewniamy również, że osoby pracujące w naszym imieniu, takie jak nasi pełnomocnicy, nie będą angażować się w działania korupcyjne. 5. Ustawy o ochronie konkurencji i ustawy antymonopolowe Przestrzegamy wszelkich obowiązujących ustaw o ochronie konkurencji i ustaw antymonopolowych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność gospodarczą. W szczególności przestrzegamy następujących postanowień: (i) Nie wymieniamy się z konkurentami informacjami dotyczącymi cen, produkcji, wydajności, doboru klientów i nie wymieniamy się jakimikolwiek innymi informacjami w sferze konkurencji oraz nie dokonujemy żadnych uzgodnień w tym zakresie (np. ustalanie cen, przydział rynku i manipulacja przetargami). (ii) Nie uczestniczymy w spotkaniach zrzeszeń branżowych lub innych spotkaniach z konkurentami, o ile można spodziewać się, że dojdzie do wymiany takich informacji lub dokonywania uzgodnień. Jeśli konkurent porusza powyższe zagadnienia, przerywamy rozmowę lub prosimy przewodniczącego spotkania lub jego organizatora o przerwanie rozmowy, a jeżeli rozmowa nie zostaje przerwana, niezwłocznie opuszczamy takie spotkanie. W przypadku takiej rozmowy niezwłocznie konsultujemy się z działem prawnym w naszej placówce lub radcą prawnym. (iii) Nie narzucamy bezprawnych ograniczeń cen sprzedaży hurtownikom, sprzedawcom, licencjobiorcom, agencjom handlowym lub jakimkolwiek innym podmiotom. 6. Kontrola handlu międzynarodowego Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących eksportu oraz importu produktów, materiałów, maszyn, technologii i innych przedmiotów. W pewnych krajach eksportowanie dóbr lub technologii jest ściśle kontrolowane przez rząd z obawy o bezpieczeństwo narodowe. Pracownicy odpowiedzialni za eksportowanie i/lub importowanie dóbr bądź technologii są zobowiązani do zapoznania się z tymi ustawami i rozporządzeniami. Ochrona majątku / informacji 7. Majątek firmy Chronimy zasoby finansowe, mienie i wszelkie aktywa firmy Takeda oraz wykorzystujemy je wyłącznie w celu wykonywania naszych obowiązków w firmie Takeda i nie sprzeniewierzamy ani nie defraudujemy ich z korzyścią dla siebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Nie rościmy sobie zwrotów jakichkolwiek nieuzasadnionych wydatków i nie zezwalamy na nie. Ponadto promujemy odpowiednie i efektywne użytkowanie komputerów i innych systemów informatycznych 3

4 oraz nie używamy ich bezprawnie, nieodpowiednio bądź na własny użytek, inny niż dozwolony przez zasady firmy dotyczące sytuacji dozwolonych. Nie instalujemy na naszych komputerach nielegalnego oprogramowania bądź funkcji, takich jak oprogramowanie do udostępniania plików, które stwarza ryzyko nieumyślnego udostępnienia informacji osobom trzecim. 8. Informacje poufne / własność intelektualna (1) Informacje poufne W okresie zatrudnienia oraz po jego ustaniu chronimy wszelkie informacje poufne, włącznie z tajemnicami handlowymi oraz informacjami biznesowymi bądź technicznymi dotyczącymi firmy Takeda i jej produktów, a także nie ujawniamy takich informacji osobom trzecim oraz nie wykorzystujemy ich w celach innych niż wypełnianie obowiązków służbowych wobec firmy Takeda. Także wewnątrz firmy Takeda nie używamy takich informacji w celach innych niż wykonywanie naszych obowiązków i nie udostępnimy ich osobom innym niż te, które muszą je posiadać w celu wykonywania swoich obowiązków. (2) Prawa dotyczące własności intelektualnej Wszelka własność intelektualna w posiadaniu, rozwijana przez lub pozyskana przez firmę Takeda w wyniku badań, działań rozwojowych bądź innych działań (w tym patenty, projekty, prawa autorskie, znaki towarowe, know-how, dane oraz wiedza technologiczna) są kluczowymi aktywami firmy Takeda. W związku z tym starannie chronimy własność intelektualną firmy Takeda i w pełni współpracujemy w zakresie ustalania, ochrony, zachowania i obrony praw własności intelektualnej firmy Takeda. (3) Informacje poufne podmiotów zewnętrznych Firma Takeda szanuje informacje poufne osób trzecich. W związku z tym nie pozyskujemy takich informacji nielegalnymi bądź nieetycznymi metodami, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez pośredników, a także nie udostępniamy ich w nieodpowiedni sposób osobom trzecim i nie korzystamy z nich. Ponadto nie pozyskujemy informacji poufnych od innych pracowników firmy Takeda dotyczących ich poprzednich pracodawców. (4) Prawa własności intelektualnej podmiotów zewnętrznych Firma Takeda szanuje prawa dotyczące własności intelektualnej osób trzecich. W związku z tym nie naruszamy praw dotyczących własności intelektualnej osób trzecich. 9. Ochrona danych i informacji osobowych Firma Takeda kieruje się zasadą poszanowania poufności danych osobowych. (Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania danej osoby na podstawie nazwiska, daty urodzenia lub innego opisu zawartego w takich informacjach. Mogą one zawierać informacje dotyczące pracowników, pacjentów, uczestników badań klinicznych, lekarzy, pracowników klientów i innych osób). Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych w krajach, w których prowadzimy działalność gospodarczą. Mimo że ustawy i rozporządzenia te różnią się w poszczególnych krajach, jako minimum przestrzegamy następujących postanowień: (i) Gromadzimy dane osobowe tylko w uzasadnionych celach gospodarczych oraz zgodnie z prawem, a także nie udostępnimy ani nie wykorzystamy danych osobowych do celów innych niż uzasadnione cele gospodarcze lub ze względu na wymogi ustawowe. (ii) Stosując uzasadnione środki bezpieczeństwa, chronimy dane osobowe przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem. 4

5 Zapisy księgowe firmy, udostępnianie danych oraz obrót papierami wartościowymi 10. Zapisy księgowe firmy Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących księgowości korporacyjnej. Rejestrujemy wszystkie transakcje w księgach firmy w sposób dokładny i odpowiedni, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości, oraz nie wprowadzamy żadnych fałszywych lub fikcyjnych zapisów. Korzystamy z systemów kontroli wewnętrznej, aby zapewnić, że wszystkie transakcje są zapisywane w sposób odpowiedni i szczegółowy. 11. Udostępnianie informacji o firmie Firma Takeda zobowiązuje się do terminowego i dokładnego ujawniania inwestorom informacji o swojej działalności. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących udostępniania informacji finansowych. Pracownicy odpowiedzialni za publiczne udostępnianie informacji muszą zapoznać się z tymi ustawami i rozporządzeniami oraz przepisami wewnętrznymi firmy. 12. Transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych (insider trading) Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń w sprawie obrotu papierami wartościowymi, które ograniczają wykorzystanie informacji poufnych. Jeśli podczas wykonywania obowiązków na rzecz firmy Takeda wejdziemy w posiadanie istotnych informacji niejawnych dotyczących firmy Takeda bądź firmy prowadzącej transakcje z firmą Takeda, nie dokonujemy zakupu czy sprzedaży papierów wartościowych firmy Takeda lub innej wspomnianej powyżej firmy, tak na własny rachunek, jak i w imieniu firmy Takeda bądź innych osób, ani też nie udostępniamy tych istotnych informacji niepublicznych innym, dopóki nie zostaną one publicznie ujawnione zgodnie z mającymi zastosowanie ustawami, rozporządzeniami oraz procedurami firmy. Istotne informacje niejawne to wszelkie informacje niejawne, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje inwestorów dotyczące sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych. Należą do nich m.in. informacje o emisji akcji, skupie akcji, fuzjach i przejęciach, komercjalizacji nowych produktów, postępie lub niepowodzeniu badań klinicznych oraz istotnych zmianach prognoz finansowych. Miejsce pracy 13. Konflikty interesów Działamy z korzyścią dla firmy Takeda i unikamy wszelkich działań bądź sytuacji, które mogą powodować konflikt z interesami firmy Takeda. W przypadku jakiejkolwiek faktycznej bądź potencjalnej sytuacji, w której nasze osobiste interesy wchodzą w konflikt z interesami firmy Takeda, konsultujemy się z naszym kierownictwem przed podjęciem jakichkolwiek działań, a następnie działamy w najlepszym interesie firmy Takeda. 5

6 Relacje z dostawcami i klientami Wybieramy dostawców i klientów na podstawie uczciwych i obiektywnych standardów bez faworyzowania lub kierowania się preferencjami opartymi na jakichkolwiek relacjach osobistych. Przejawy gościnności i prezenty Nie przyjmujemy i nie domagamy się nielegalnych lub niestosownych korzyści (środków finansowych, dóbr, przejawów gościnności, prezentów lub innych przedmiotów wartościowych) od dostawców, klientów lub innych osób, z którymi prowadzimy współpracę gospodarczą. Udziały finansowe lub z tytułu zatrudnienia Bez pozwolenia firmy Takeda nie wolno nam posiadać jakichkolwiek istotnych udziałów finansowych u jakichkolwiek obecnych i potencjalnych konkurentów, dostawców bądź klientów, i nie wolno nam angażować się w ich działalność. Sprawy dotyczące personelu Sprawy dotyczące prowadzimy w sposób bezstronny i sprawiedliwy, nie faworyzując pracowników na podstawie osobistych relacji w toku takich działań jak rekrutacja, oceny, zmiana stanowiska bądź awans. 14. Szacunek dla różnorodności / nie dla dyskryminacji, molestowania i szykanowania Firma Takeda szanuje różnorodność oraz osobistą godność swoich pracowników. Zasadą firmy Takeda jest zabranianie dyskryminowania lub prześladowania z uwagi na narodowość, rasę, kolor skóry, zasady moralne, wyznanie, płeć, wiek, niepełnosprawność lub jakikolwiek prawnie chroniony stan. Zabraniamy molestowania na tle seksualnym, wszelkiego szykanowania oraz innych zachowań, które mogą tworzyć atmosferę wrogości w miejscu pracy. Firma Takeda podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania takim formom dyskryminacji i szykanowania. 15. Bezpieczeństwo i higiena pracy Firma Takeda dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ochrona środowiska 16. Firma Takeda dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ, jaki jej produkty i działania wywierają na środowisko. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania wypadkom we wszystkich naszych działaniach gospodarczych. 6

7 Zgłaszanie potencjalnych naruszeń Kodeksu 17. Jesteśmy odpowiedzialni za pomoc w wypełnieniu założeń niniejszego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach) poprzez przestrzeganie wszystkich jego założeń, zapobieganie naruszeniom i zgłaszanie wszelkich potencjalnych naruszeń. Mamy obowiązek zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące wszystkiego, co uważamy za naruszenie lub potencjalne naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach). Zasady firmy Takeda nakazują, aby: wymagać od pracowników, którzy w dobrej wierze sądzą, że ktokolwiek z pracowników lub kierownictwa firmy Takeda narusza ten Kodeks postępowania lub kodeks lokalny (o ile taki istnieje), ustawę lub przepisy wewnętrzne firmy, aby zgłaszali takie potencjalne naruszenie; przeprowadzić natychmiastowe dochodzenie w sprawie wszelkich rzekomych naruszeń oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze i/lub dyscyplinarne; zabronić wszelkich działań odwetowych wobec pracowników firmy Takeda, którzy w dobrej wierze zgłoszą naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach), jakiegokolwiek prawa lub jakiejkolwiek zasady firmy, nawet jeśli dochodzenie wynikające z tego zgłoszenia dowiedzie, że było ono bezpodstawne. Jeśli podejrzewamy naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach), jakiegokolwiek prawa lub jakiejkolwiek zasady firmy, powinniśmy skontaktować się z (dowolnie): naszym kierownikiem; innym pracownikiem kierownictwa w naszej placówce; kierownikiem działu personalnego; personelem ds. zgodności z przepisami; personelem działu prawnego; linią pomocy ds. zgodności z przepisami (jeśli jest dostępna w naszej placówce). 7

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Thule Group Code of Conduct

Thule Group Code of Conduct Thule Group Code of Conduct Thule Group AB Adopted by Thule Group Board of Directors at the Board meeting on February 11, 2015 Polish Dokument Code of Conduct został opublikowany w wielu różnych językach.

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo