Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany."

Transkrypt

1 Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Jednakże nasza filozofia korporacyjna Takeda-izm wymaga od nas więcej, dlatego kierujemy się uczciwością i sprawiedliwością oraz najwyższymi normami etycznymi we wszystkich działaniach gospodarczych; przestrzeganie najwyższych standardów etycznych jest kwestią priorytetową. Globalny kodeks postępowania firmy Takeda (niniejszy Kodeks postępowania ), który oparty jest na duchu Takedaizmu, został opracowany, aby pomóc nam poczynić odpowiednie kroki w utworzeniu najwyższych standardów etyki poprzez wskazanie sposobu postępowania w określonych kluczowych obszarach. Niniejszy Kodeks postępowania obowiązuje wszystkich członków zarządu, dyrektorów, kierowników wysokiego szczebla oraz pracowników wszystkich firm z grupy Takeda, w związku z czym zaimek my w jego zapisach obejmuje wszystkie te osoby. Ten Kodeks postępowania nie jest w stanie podać wytycznych dla wszystkich sytuacji oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń, dlatego każda firma z grupy Takeda może utworzyć swój własny lokalny kodeks w oparciu o założenia niniejszego Kodeksu postępowania i dodatkowe standardy. Lokalne kodeksy nie mogą jednak obejmować założeń, które są niespójne z niniejszym Kodeksem postępowania lub są mniej restrykcyjne niż on. Każda firma z grupy Takeda ma obowiązek zapewnić, że wszyscy pracownicy przeczytają, zrozumieją i będą przestrzegać tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach). Wszyscy członkowie zarządu, kierownicy wysokiego szczebla oraz pozostali pracownicy są zobowiązani do tego, aby rozumieć niniejszy Kodeks postępowania i kodeks lokalny (o ile taki istnieje) oraz przestrzegać go i wprowadzać w życie w toku codziennej działalności zawodowej. Każde naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (o ile taki istnieje) może skutkować działaniami dyscyplinarnymi zgodnie z lokalnymi ustawami dotyczącymi zatrudnienia. Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wiarygodność i uczciwość w działalności gospodarczej 1. Bezpieczeństwo i jakość produktów / ustawy i rozporządzenia dotyczące leków Bezpieczeństwo pacjenta jest dla firmy Takeda najwyższym priorytetem. W naszych badaniach, pracach rozwojowych, produkcji, przechowywaniu, dystrybucji oraz działaniach postmarketingowych przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń, włącznie z raportowaniem informacji dot. bezpieczeństwa, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów farmaceutycznych. Zawsze przestrzegamy naszych wewnętrznych zasad i standardowych procedur operacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i jakość produktów. Drogą przykładu: (i) W naszych badaniach, pracach rozwojowych i działaniach postmarketingowych przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz wewnętrznych standardów, włącznie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, Dobrą Praktyką Kliniczną oraz Dobrą Praktyką Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii oraz zapewniamy, że wszystkie wyniki badań i prac rozwojowych, włącznie z wynikami badań klinicznych, są dokumentowane w sposób dokładny i nie są w żaden sposób poddawane manipulacji bądź fałszowaniu. 1

2 (ii) Podczas produkcji przestrzegamy wszystkich ustaw i rozporządzeń oraz wewnętrznych standardów, włącznie z Dobrą Praktyką Produkcyjną, oraz przeprowadzamy odpowiednią kontrolę jakości w toku całego procesu produkcji. (iii) W zakresie działań dotyczących przechowywania oraz dystrybucji przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wewnętrznych standardów, włącznie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. 2. Reklama / promocja Firma Takeda ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz kodeksów branżowych dotyczących działań promocyjnych oraz reklamowy i przeprowadza te działania w sposób odpowiedni i etyczny. Przestrzegamy odpowiednich procedur firmowych mających na celu zapewnienie, że nasze informacje promocyjne i reklama są zgodne z wymogami ustawowymi, oraz że są poprawne, wyważone, uczciwe i wspierane dowodami opartymi na badaniach naukowych, oraz że nie są fałszywe bądź wprowadzające w błąd. Nie promujemy naszych produktów pod kątem konkretnego zastosowania w danym kraju, dopóki nie otrzymamy pozwolenia na działania marketingowe dotyczące tego zastosowania na jego terytorium. 3. Relacje z pracownikami służby zdrowia Firma Takeda ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz kodeksów branżowych (włącznie z Kodeksem IFPMA dotyczącym praktyk marketingowych w branży farmaceutycznej oraz innymi kodeksami ustanowionymi przez regionalne oraz lokalne stowarzyszenia branżowe) dotyczących interakcji z pracownikami służby zdrowia. Nie przekazujemy, nie oferujemy i nie obiecujemy pieniędzy, dóbr, przejawów gościnności, prezentów lub innych przedmiotów wartościowych celem zachęcenia do faworyzowania naszych produktów lub nagrodzenia za takie działania. W przypadku korzystania z usług konsultingowych, doradczych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych przez pracowników służby zdrowia, kierujemy się faktyczną potrzebą biznesową i nie opłacamy tych usług powyżej ich odpowiedniej wartości rynkowej. 4. Działania przeciwko korupcji i przekupstwu Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń zabraniających przekupywania urzędników państwowych, jak również wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń zabraniających przekupywania zagranicznych urzędników państwowych. W niektórych krajach pracownicy szpitali lub innych placówek świadczących usługi publiczne, finansowanych bądź nadzorowanych przez jednostki państwowe, w świetle ustaw antykorupcyjnych uważani są za urzędników państwowych. Co więcej, niektóre państwa zabraniają również przekupywania pracowników sektora prywatnego. Przestrzegamy również tych ustaw i rozporządzeń. 2

3 Nie przekazujemy, nie oferujemy i nie obiecujemy żadnych łapówek (pieniędzy, dóbr, przejawów gościnności, prezentów lub innych przedmiotów wartościowych), w sposób bezpośredni bądź pośredni, urzędnikom państwowym lub zagranicznym urzędnikom państwowym. Ponadto nie zapewniamy płatności lub korzyści pracownikom sektora prywatnego w celu wywarcia na nich wpływu mającego umożliwić pozyskanie lub utrzymanie korzyści biznesowej. Zapewniamy również, że osoby pracujące w naszym imieniu, takie jak nasi pełnomocnicy, nie będą angażować się w działania korupcyjne. 5. Ustawy o ochronie konkurencji i ustawy antymonopolowe Przestrzegamy wszelkich obowiązujących ustaw o ochronie konkurencji i ustaw antymonopolowych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność gospodarczą. W szczególności przestrzegamy następujących postanowień: (i) Nie wymieniamy się z konkurentami informacjami dotyczącymi cen, produkcji, wydajności, doboru klientów i nie wymieniamy się jakimikolwiek innymi informacjami w sferze konkurencji oraz nie dokonujemy żadnych uzgodnień w tym zakresie (np. ustalanie cen, przydział rynku i manipulacja przetargami). (ii) Nie uczestniczymy w spotkaniach zrzeszeń branżowych lub innych spotkaniach z konkurentami, o ile można spodziewać się, że dojdzie do wymiany takich informacji lub dokonywania uzgodnień. Jeśli konkurent porusza powyższe zagadnienia, przerywamy rozmowę lub prosimy przewodniczącego spotkania lub jego organizatora o przerwanie rozmowy, a jeżeli rozmowa nie zostaje przerwana, niezwłocznie opuszczamy takie spotkanie. W przypadku takiej rozmowy niezwłocznie konsultujemy się z działem prawnym w naszej placówce lub radcą prawnym. (iii) Nie narzucamy bezprawnych ograniczeń cen sprzedaży hurtownikom, sprzedawcom, licencjobiorcom, agencjom handlowym lub jakimkolwiek innym podmiotom. 6. Kontrola handlu międzynarodowego Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących eksportu oraz importu produktów, materiałów, maszyn, technologii i innych przedmiotów. W pewnych krajach eksportowanie dóbr lub technologii jest ściśle kontrolowane przez rząd z obawy o bezpieczeństwo narodowe. Pracownicy odpowiedzialni za eksportowanie i/lub importowanie dóbr bądź technologii są zobowiązani do zapoznania się z tymi ustawami i rozporządzeniami. Ochrona majątku / informacji 7. Majątek firmy Chronimy zasoby finansowe, mienie i wszelkie aktywa firmy Takeda oraz wykorzystujemy je wyłącznie w celu wykonywania naszych obowiązków w firmie Takeda i nie sprzeniewierzamy ani nie defraudujemy ich z korzyścią dla siebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Nie rościmy sobie zwrotów jakichkolwiek nieuzasadnionych wydatków i nie zezwalamy na nie. Ponadto promujemy odpowiednie i efektywne użytkowanie komputerów i innych systemów informatycznych 3

4 oraz nie używamy ich bezprawnie, nieodpowiednio bądź na własny użytek, inny niż dozwolony przez zasady firmy dotyczące sytuacji dozwolonych. Nie instalujemy na naszych komputerach nielegalnego oprogramowania bądź funkcji, takich jak oprogramowanie do udostępniania plików, które stwarza ryzyko nieumyślnego udostępnienia informacji osobom trzecim. 8. Informacje poufne / własność intelektualna (1) Informacje poufne W okresie zatrudnienia oraz po jego ustaniu chronimy wszelkie informacje poufne, włącznie z tajemnicami handlowymi oraz informacjami biznesowymi bądź technicznymi dotyczącymi firmy Takeda i jej produktów, a także nie ujawniamy takich informacji osobom trzecim oraz nie wykorzystujemy ich w celach innych niż wypełnianie obowiązków służbowych wobec firmy Takeda. Także wewnątrz firmy Takeda nie używamy takich informacji w celach innych niż wykonywanie naszych obowiązków i nie udostępnimy ich osobom innym niż te, które muszą je posiadać w celu wykonywania swoich obowiązków. (2) Prawa dotyczące własności intelektualnej Wszelka własność intelektualna w posiadaniu, rozwijana przez lub pozyskana przez firmę Takeda w wyniku badań, działań rozwojowych bądź innych działań (w tym patenty, projekty, prawa autorskie, znaki towarowe, know-how, dane oraz wiedza technologiczna) są kluczowymi aktywami firmy Takeda. W związku z tym starannie chronimy własność intelektualną firmy Takeda i w pełni współpracujemy w zakresie ustalania, ochrony, zachowania i obrony praw własności intelektualnej firmy Takeda. (3) Informacje poufne podmiotów zewnętrznych Firma Takeda szanuje informacje poufne osób trzecich. W związku z tym nie pozyskujemy takich informacji nielegalnymi bądź nieetycznymi metodami, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez pośredników, a także nie udostępniamy ich w nieodpowiedni sposób osobom trzecim i nie korzystamy z nich. Ponadto nie pozyskujemy informacji poufnych od innych pracowników firmy Takeda dotyczących ich poprzednich pracodawców. (4) Prawa własności intelektualnej podmiotów zewnętrznych Firma Takeda szanuje prawa dotyczące własności intelektualnej osób trzecich. W związku z tym nie naruszamy praw dotyczących własności intelektualnej osób trzecich. 9. Ochrona danych i informacji osobowych Firma Takeda kieruje się zasadą poszanowania poufności danych osobowych. (Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania danej osoby na podstawie nazwiska, daty urodzenia lub innego opisu zawartego w takich informacjach. Mogą one zawierać informacje dotyczące pracowników, pacjentów, uczestników badań klinicznych, lekarzy, pracowników klientów i innych osób). Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych w krajach, w których prowadzimy działalność gospodarczą. Mimo że ustawy i rozporządzenia te różnią się w poszczególnych krajach, jako minimum przestrzegamy następujących postanowień: (i) Gromadzimy dane osobowe tylko w uzasadnionych celach gospodarczych oraz zgodnie z prawem, a także nie udostępnimy ani nie wykorzystamy danych osobowych do celów innych niż uzasadnione cele gospodarcze lub ze względu na wymogi ustawowe. (ii) Stosując uzasadnione środki bezpieczeństwa, chronimy dane osobowe przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem. 4

5 Zapisy księgowe firmy, udostępnianie danych oraz obrót papierami wartościowymi 10. Zapisy księgowe firmy Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących księgowości korporacyjnej. Rejestrujemy wszystkie transakcje w księgach firmy w sposób dokładny i odpowiedni, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości, oraz nie wprowadzamy żadnych fałszywych lub fikcyjnych zapisów. Korzystamy z systemów kontroli wewnętrznej, aby zapewnić, że wszystkie transakcje są zapisywane w sposób odpowiedni i szczegółowy. 11. Udostępnianie informacji o firmie Firma Takeda zobowiązuje się do terminowego i dokładnego ujawniania inwestorom informacji o swojej działalności. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących udostępniania informacji finansowych. Pracownicy odpowiedzialni za publiczne udostępnianie informacji muszą zapoznać się z tymi ustawami i rozporządzeniami oraz przepisami wewnętrznymi firmy. 12. Transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych (insider trading) Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń w sprawie obrotu papierami wartościowymi, które ograniczają wykorzystanie informacji poufnych. Jeśli podczas wykonywania obowiązków na rzecz firmy Takeda wejdziemy w posiadanie istotnych informacji niejawnych dotyczących firmy Takeda bądź firmy prowadzącej transakcje z firmą Takeda, nie dokonujemy zakupu czy sprzedaży papierów wartościowych firmy Takeda lub innej wspomnianej powyżej firmy, tak na własny rachunek, jak i w imieniu firmy Takeda bądź innych osób, ani też nie udostępniamy tych istotnych informacji niepublicznych innym, dopóki nie zostaną one publicznie ujawnione zgodnie z mającymi zastosowanie ustawami, rozporządzeniami oraz procedurami firmy. Istotne informacje niejawne to wszelkie informacje niejawne, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje inwestorów dotyczące sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych. Należą do nich m.in. informacje o emisji akcji, skupie akcji, fuzjach i przejęciach, komercjalizacji nowych produktów, postępie lub niepowodzeniu badań klinicznych oraz istotnych zmianach prognoz finansowych. Miejsce pracy 13. Konflikty interesów Działamy z korzyścią dla firmy Takeda i unikamy wszelkich działań bądź sytuacji, które mogą powodować konflikt z interesami firmy Takeda. W przypadku jakiejkolwiek faktycznej bądź potencjalnej sytuacji, w której nasze osobiste interesy wchodzą w konflikt z interesami firmy Takeda, konsultujemy się z naszym kierownictwem przed podjęciem jakichkolwiek działań, a następnie działamy w najlepszym interesie firmy Takeda. 5

6 Relacje z dostawcami i klientami Wybieramy dostawców i klientów na podstawie uczciwych i obiektywnych standardów bez faworyzowania lub kierowania się preferencjami opartymi na jakichkolwiek relacjach osobistych. Przejawy gościnności i prezenty Nie przyjmujemy i nie domagamy się nielegalnych lub niestosownych korzyści (środków finansowych, dóbr, przejawów gościnności, prezentów lub innych przedmiotów wartościowych) od dostawców, klientów lub innych osób, z którymi prowadzimy współpracę gospodarczą. Udziały finansowe lub z tytułu zatrudnienia Bez pozwolenia firmy Takeda nie wolno nam posiadać jakichkolwiek istotnych udziałów finansowych u jakichkolwiek obecnych i potencjalnych konkurentów, dostawców bądź klientów, i nie wolno nam angażować się w ich działalność. Sprawy dotyczące personelu Sprawy dotyczące prowadzimy w sposób bezstronny i sprawiedliwy, nie faworyzując pracowników na podstawie osobistych relacji w toku takich działań jak rekrutacja, oceny, zmiana stanowiska bądź awans. 14. Szacunek dla różnorodności / nie dla dyskryminacji, molestowania i szykanowania Firma Takeda szanuje różnorodność oraz osobistą godność swoich pracowników. Zasadą firmy Takeda jest zabranianie dyskryminowania lub prześladowania z uwagi na narodowość, rasę, kolor skóry, zasady moralne, wyznanie, płeć, wiek, niepełnosprawność lub jakikolwiek prawnie chroniony stan. Zabraniamy molestowania na tle seksualnym, wszelkiego szykanowania oraz innych zachowań, które mogą tworzyć atmosferę wrogości w miejscu pracy. Firma Takeda podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania takim formom dyskryminacji i szykanowania. 15. Bezpieczeństwo i higiena pracy Firma Takeda dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ochrona środowiska 16. Firma Takeda dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ, jaki jej produkty i działania wywierają na środowisko. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych firmy dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania wypadkom we wszystkich naszych działaniach gospodarczych. 6

7 Zgłaszanie potencjalnych naruszeń Kodeksu 17. Jesteśmy odpowiedzialni za pomoc w wypełnieniu założeń niniejszego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach) poprzez przestrzeganie wszystkich jego założeń, zapobieganie naruszeniom i zgłaszanie wszelkich potencjalnych naruszeń. Mamy obowiązek zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące wszystkiego, co uważamy za naruszenie lub potencjalne naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach). Zasady firmy Takeda nakazują, aby: wymagać od pracowników, którzy w dobrej wierze sądzą, że ktokolwiek z pracowników lub kierownictwa firmy Takeda narusza ten Kodeks postępowania lub kodeks lokalny (o ile taki istnieje), ustawę lub przepisy wewnętrzne firmy, aby zgłaszali takie potencjalne naruszenie; przeprowadzić natychmiastowe dochodzenie w sprawie wszelkich rzekomych naruszeń oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze i/lub dyscyplinarne; zabronić wszelkich działań odwetowych wobec pracowników firmy Takeda, którzy w dobrej wierze zgłoszą naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach), jakiegokolwiek prawa lub jakiejkolwiek zasady firmy, nawet jeśli dochodzenie wynikające z tego zgłoszenia dowiedzie, że było ono bezpodstawne. Jeśli podejrzewamy naruszenie tego Kodeksu postępowania lub kodeksu lokalnego (w stosownych przypadkach), jakiegokolwiek prawa lub jakiejkolwiek zasady firmy, powinniśmy skontaktować się z (dowolnie): naszym kierownikiem; innym pracownikiem kierownictwa w naszej placówce; kierownikiem działu personalnego; personelem ds. zgodności z przepisami; personelem działu prawnego; linią pomocy ds. zgodności z przepisami (jeśli jest dostępna w naszej placówce). 7

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności.

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. Dostawcy Kingdom Solutions przestrzegają wszelkich obowiązujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Normy postępowania i etyki zawodowej dla stron trzecich

Normy postępowania i etyki zawodowej dla stron trzecich Cała działalność biznesowa Bristol-Myers Squibb (BMS) mocno opiera się na fundamencie naszego zobowiązania do zachowania uczciwości i zgodności z wszelkimi stosownymi przepisami prawa, regulacjami, wytycznymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu Kodeks etyki Valeo Spis treści 1. WSTĘP DO KODEKSU 1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu 06 07 08 2. UCZCIWOŚĆ WOBEC NASZYCH PRACOWNIKÓW I OTOCZENIA 2.1 Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO POLITYKA ETYCZNA ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO www.groclin.com WSTĘP W ciągu prawie 40 lat istnienia, Grupa Groclin zawsze miała na uwadze dobro swoich Pracowników. Bycie dobrym pracodawcą dającym

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy w ochronie zdrowia Społeczeństwo Najważniejszym motywem

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY. Wersja poprawiona z lipca 2016 roku

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY. Wersja poprawiona z lipca 2016 roku Electronic version available at www.fortive.com/suppliers Click on Supplier Code of Conduct KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY Wersja poprawiona z lipca 2016 roku W korporacji Fortive ( Fortive ) zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

1 kwiecień 2013 r Kodeks Etyki Zawodowej firmy Sulzer 1/11. Kodeks Etyki Zawodowej

1 kwiecień 2013 r Kodeks Etyki Zawodowej firmy Sulzer 1/11. Kodeks Etyki Zawodowej 1 kwiecień 2013 r Kodeks Etyki Zawodowej firmy Sulzer 1/11 Kodeks Etyki Zawodowej Spółka Sulzer prowadzi działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i obowiązującymi przepisami i tego samego

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

UCZCIWOŚĆ ponad wszystko

UCZCIWOŚĆ ponad wszystko Kodeks Postępowania UCZCIWOŚĆ ponad wszystko Spis treści Przesłanie od dyrektora naczelnego 3 Przestrzegaj Kodeksu Postępowania 4 Szukanie porady i zgłaszanie problemów 7 Zakaz postępowania odwetowego

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI Tekst jednolity z dnia 22.05.2013 1 1. Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Valmet

Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Drodzy Współpracownicy i Partnerzy, Kodeks postępowania firmy Valmet to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

Niektóre wymagania określone w niniejszym Kodeksie etycznym mogą wykraczać poza wymagania prawa krajowego.

Niektóre wymagania określone w niniejszym Kodeksie etycznym mogą wykraczać poza wymagania prawa krajowego. Kodeks etyczny 1 Wstęp Nasz Kodeks etyczny to minimalny standard, który stosujemy w dążeniu do stałego doskonalenia środowiska produkcyjnego i warunków pracy z etycznego i socjalnego punktu widzenia. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodeks Postępowania. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodeks Postępowania Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Wiadomość od Jeffa Edwardsa, Prezesa i Dyrektora Naczelnego Szanowni Członkowie Zespołu Cooper Standard! Z radością przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI Wizja Strona 1 List Prezesa, Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego Strona 2 I. Informacje ogólne Strona 3 II. Zgodność z Kodeksem Postępowania, przepisami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. Odniesienia Tłumaczenie: V4 Kod English postępowania (Effective kwietnia 2014 r.)

KODEKS POSTĘPOWANIA. Odniesienia Tłumaczenie: V4 Kod English postępowania (Effective kwietnia 2014 r.) KODEKS POSTĘPOWANIA Odniesienia Tłumaczenie: V4 Kod English postępowania (Effective kwietnia 2014 r.) BEZPIECZEŃSTWO I KORZYŚCI DLA PACJENTA ETYKA BADAŃ I ROZWOJU DOSTARCZANIE INFORMACJI O NASZYCH PRODUKTACH

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda. Wersja czerwca 2015 roku

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda. Wersja czerwca 2015 roku Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda Wersja 1.0 24 czerwca 2015 roku Spis treści 1.0 Wstęp i stosowanie... 2 2.0 Stosowanie obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów i kodeksu dostawców.

Bardziej szczegółowo

I. Zakres zobowiązań TUI Travel PLC

I. Zakres zobowiązań TUI Travel PLC Polskojęzyczna wersja dokumentu ma charakter wyłącznie informacyjny w przypadku sprzeczności z wersją angielskojęzyczną obowiązują zapisy tej drugiej. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy TUI Travel

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI List od Dyrektora Generalnego.................................................. iii

SPIS TREŚCI List od Dyrektora Generalnego.................................................. iii Kodeks etyki 1 SPIS TREŚCI List od Dyrektora Generalnego.................................................. iii Kodeks etyki KBR... 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska... 3 Równe szanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia 16.07 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W WADOWICACH Wadowice 2009 W S T Ę P Celem Kodeksu jest promowanie

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo