Sposób uwzględnienia (tak, nie, częściowo) Organ zgłaszający uwagę. Lp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób uwzględnienia (tak, nie, częściowo) Organ zgłaszający uwagę. Lp."

Transkrypt

1 Zestawie uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o ruchomościach zgłoszonych podczas uzgodń międzyresortowych do wersji z dnia 9 września 2011 r. oraz sposób ich rozstrzygnięcia na konferencji uzgodniowej w dniu 21 września 2011 r. Lp. Organ zgłaszający uwagę Treść przepisu Treść uwagi Sposób uwzględnia (,, częściowo) Stanowisko GUGiK Konferencja uzgodniowa 1 Rządowe Centrum Legislacji 2 Rządowe Centrum Legislacji 3 Główny Urząd Statyczny Uwaga ogólna Uwaga ogólna Uwaga ogólna Treść projektu rozporządzenia powinna zostać zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa oraz uzgodniona z przedstawicielami samorządu terytorialnego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Projekt rozporządzenia przewiduje obowiązki w zakresie zintegrowania IPE z systemem teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz nakłada w szczególności w 15 obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego W toku dalszych prac legislacyjnych projekt rozporządzenia należy uzupełnić w zakresie opinii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o której mowa w 11 ust. l Regulaminu pracy Rady Ministrów. Proponuje się, aby w rozporządzeniu uregulować sprawę przekazywania z ewidencji gruntów i budynków do rejestru TERYT dokumentów będących źródłem do aktualizacji tego rejestru w zakresie zasobów Uwaga uwzględniona. Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodń do Krajowej Rady Sądownictwa, pismem nr WOK /11 z dnia 21 września 2011 r., Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa poinformował, że Krajowa Rada Sądownictwa zgłosiła u wag do projektu rozporządzenia. Ostateczna wersja projektu zosta przedstawiona do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uwaga uwzględniona. Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodń do KPRM. Uwaga uwzględniona. Podtrzymujemy dotychczasowe stanowisko. Dodatkowo wyjaśniamy, że w przypadku, gdy wolą organów prowadzących egib będzie zawarcie z GUS podtrzymuje uwagę. Ustalono, że określa specyfikacji do ZSIN odbywać się będzie na zasadzie współpracy

2 mieszkaniowych. Żródłem tym są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.) dokumenty: - wykaz budynków mieszkalnych i mieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania, - wykaz ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania. W uzasadniu odrzucenia tej uwagi zapisano, że upoważ ustawowe daje podstaw do regulowania w tym akcie prawnym spraw związanych z obowiązkami starostów, wynikających z odrębnych przepisów. Faktycz, obowiązek przekazywania tych wykazów nałożony został w rozporządzeniu dotyczącym rejestru TERYT na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie, które podlegają staroście. Jednak tworzone w ramach systemu ZSIN centralne repozytorium będzie stanowić kopię baz ewidencji gruntów i budynków utrzymywanych przez starostów. Będą to zbiory tożsame z przechowywanymi w starostwach i GGK porozumień w trybie art. 5 ust. 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego w sprawie wykorzystania przez te organy ZSIN, w tym centralnego repozytorium, do tworzenia wykazów, o których mowa w wystąpieniu GUS, to GUGiK widzi przeszkód aby w przyszłości ie porozumie zostało zrealizowane.

3 4 Główny Urząd Uwaga ogólna po odpowiednim oprogramowaniu wspomniane wykazy będzie można tworzyć central, przy wykorzystaniu systemu ZSIN; W załącznikach nr 2 i 3 kilkakrot uwzględniono uzupełnia nazwy ulicy o jej identyfikator TERYT. W uzasadniu podano, że identyfikator ten jest wykorzystywany w strukturze ekw i na potrzeby podatkowe. Co więcej, zrezygnowano rówż z projektowanego wcześj przekazywania identyfikatora TERYT miejscowości. Oznacza to godze się z sytuacją, że w tych rejestrach nazwy ulic i miejscowości wprowadza się z pominięciem identyfikatorów, a wiec z klawiatury. Obowiązek stosowania identyfikatorów TERYT w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej jest zapisany w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 art. 47 ust. 3). Ich stosowa jest warunkiem integracji różnych rejestrów, gdyż pozwala na bezkolizyjnego łącze danych odnoszących się do tych samych adresów. Zgoda na ręczne wprowadza nazw miejscowości i ulic będzie powodować liczne błędy. Główny Urząd miał bardzo liczne doświadczenia w tym zakresie w pracach przy spisach powszechnych PSR i NSP. Uwaga uwzględniona. Wprowadzono zmiany w projekcie rozporządzenia poprzez wpisa, polegające na wpisaniu identyfikatora TERYT przy nazwach ulic i miejscowości. 5 Ministerstwo ARiMR rozumie, iż dostęp do Nie ma możliwości uwzględnia OK Ministerstwo Sprawiedliwości, wnosi zastrzeżenia do TERYT.

4 Rolnictwa i Rozwoju Wsi rejestru PESEL może dotyczyć tylko osób fizycznych będących podmiotami w EGiB. Pomimo istjącego ograniczenia, Agencja podtrzymuje uwagę w zakresie zapewnia dostępu KSEP do rejestru PESEL. Agencja zwraca uwagę, iż osoby fizyczne stanowią blisko 99% wszystkich producentów wpisanych do ewidencji producentów. ARiMR szacuje, iż znaczna ich cześć jest właścicielem jakichkolwiek gruntów, wobec czego ich dane będą w EGiB. uwagi ze względu na art. 24b ust. 1 pkt 5, z którego jednoznacz wynika, że ZSIN ma zapewnić weryfikację zgodności danych zawartych w egib między innymi z danymi zawartymi w powszechnym elektroniczny systemie ewidencji ludności, a że pozyskiwania danych zawartych w tym rejestrze na potrzeby egib. Ze względu na przepisy ustawy o ochro danych osobowych jest możliwe rozszerze dostępu do danych osobowych aktem rangi rozporządzenia. 6 Główny Urząd 7 Główny Urząd Uwagi ogólne 5 ust. 2 pkt 4 2. Centralne repozytorium prowadzi się w postaci bazy danych przy pomocy systemu teleinformatycznego umożliwiającego w szczególności zapisywa, aktualizację i bezpieczne utrzymywa zbiorów danych, a ponadto: 4) sporządza na potrzeby statystyki publicznej raportów miesięcznych zawierających Podtrzymuję swoje stanowisko w zakresie dostosowania struktur przedstawionych w rozporządzeniu do obowiązujących struktur atomowych epuap. Wbrew wcześjszej informacji obecne struktury są całkowicie zgodne ze strukturami atomowymi epuap. Obowiązek sporządzania przez organ prowadzący EGiB na potrzeby statystyki publicznej wykazów kwartalnych zawierających adresy budynków i mieszkań oddanych do użytku oraz ubywających wynika z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1998 r., Nr Uwaga do omówienia na konferencji poprzez wskaza tych zgodności. Uwaga uwzględniona. Patrz uwaga 3 Uwaga bezprzedmiotowa. Stanowisko wynika z uwzględnia uwag szczegółowych.

5 8 GUGiK 9 Główny Urząd informacje o przyroście i ubytku liczby budynków; 5 ust Specyfikację modelu danych centralnego repozytorium określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia. 8 ust. 3 pkt 1 lit. a a) REGON, w zakresie nazw pełnych i skróconych osób prawnych i jednostek organizacyjnych, ich siedziby oraz numeru REGON 157, poz z późn. zm.). W związku z powyższym proponuję, aby ZSiN zapewniał, podob jak w przypadku przekazywania zawiadomień o zmianach danych EGiB do organów podatkowych oraz do sądów rejonowych, centralne przekazywa wykazów do służb statystyki publicznej. Zapewni to jednolity sposób przekazywania danych do ww. organów oraz zniweluje problemy wynikające z różnorodności oprogramowania do prowadzenia EGiB w starostwach powiatowych. Zatem projekt rozporządzenia powin zostać uzupełniony o załącznik określający zakres i formę przekazywania zmian dotyczących adresów budynków i mieszkań oddanych do użytku oraz ubywających dla potrzeb statystyki publicznej, Wyraże Specyfikację modelu zmieniono na Specyfikację schematów aplikacyjnych UML. lit.a należy zmienić [...] oraz numeru REGON na właściwe [...] oraz numeru identyfikacyjnego REGON, Zwrot model jest ogólnym określem, natomiast w przypadku konkretnej bazy danych używa się wyrażenia schemat aplikacyjny UML. Biorąc pod uwagę powyższe, dokonano zmiany przepisu 5 ust. 7, a w konsekwencji zmieniono rówż tytuł załącznika nr 2. Uwaga uwzględniona. 8 ust. 3 pkt 1 lit. b lit. b

6 10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi b) TERYT, w zakresie identyfikatorów i nazw podziału administracyjnego oraz identyfikatorów rejonów statystycznych 8 ust Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz.76, z późn. zm. 1) ) podlega skomunikowaniu z IPE przy pomocy interfejsu w sposób umożliwiający: 1) korzysta z danych centralnego repozytorium oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o proponuję nadać brzmie: b) TERYT, w zakresie identyfikatorów i nazw podziału administracyjnego, identyfikatorów i nazw miejscowości, identyfikatorów i nazw ulic oraz identyfikatorów rejonów statystycznych; Podkreślić należy, że zgod z art. 9a ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna płatności (KSEP) pola zagospodarowania wchodzą w skład krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna płatności (KSEP), zatem powoła się na przedmiotowy przepis rodzi uzasadnione wątpliwości. Uwaga uwzględniona. W wyniku wprowadzonej zmiany 8 ust. 4 otrzymał brzmie: 4. Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz.76, z późn. zm. 2) ), zwany dalej KSEP, podlega skomunikowaniu z IPE przy pomocy interfejsu w sposób umożliwiający: 1) korzysta z danych centralnego repozytorium oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie zbędnym dla prowadzenia KSEP; 2) udostępnia na potrzeby ewidencji gruntów i budynków Wycofujemy się z działek rolnych. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

7 infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie zbędnym dla prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna płatności; 2) udostępnia na potrzeby ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących pól zagospodarowania przy pomocy usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. danych zawartych w KSEP dotyczących działek rolnych oraz maksymalnego kwalifikowalnego obszaru przy pomocy usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 11 Rządowe Centrum Legislacji 17 Główny Geodeta Kraju zawiadamia: ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw środowiska, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Proponuje się uzupeł wyliczenia organów o właściwych starostów. Zgod z art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Główny Geodeta Kraju we współpracy między innymi ze starostami tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o ruchomościach, będący systemem teleinformatycznym. Mając powyższe na uwadze informacja o uruchomieniu funkcji zintegrowanego systemu informacji powinna zostać skierowana że do właściwych starostów. Uwaga uwzględniona.

8 12 Główny Urząd Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego wojewodę, właściwego marszałka województwa oraz właściwe sądy prowadzące księgi wieczyste: ( ) a) Załącznik nr 2, cześć I 2 ust. 2 pkt 3 lit. b oraz 2 ust Informacjami dotyczącymi nadawcy zawiadomienia są: 1) nazwa organu; 2) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków; 3) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2; a) nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT, b) ulica, b) Załącznik nr 2, cześć III 4 ust. 2 pkt 3 lit. b Informacjami dotyczącymi nadawcy zawiadomienia są: 1) nazwa organu; 2) nazwa jednostki organizacyjnej Podtrzymuję uwagi zawarte w pkt 55, 57 i 59 zastawienia. Zgod z zapisami i 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1998 r., Nr 157, poz z późn. zm.) organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory rejestru terytorialnego, jako obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej. W związku z powyższym pomimo faktu, że organy sądowe oraz podatkowe przewidziały w swoich systemach pól dla identyfikatorów miejscowości i identyfikatorów ulic, rejestr ZSiN powin je zapewnić, a organy te powinny rozbudować swoje systemy o ww. pola Uwaga uwzględniona.

9 wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków; 3) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2; a) nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT, ulica, ( ) c) Załącznik nr 3, część I w 2 ust. 3 pkt 3 lit. b 2. 3 Informacjami dotyczącymi adresata zawiadomienia są: 1) nazwa organu; 2) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków; 3) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2; a) nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT, ulica, ( ) 13 GUGiK Załącznik nr 2, rozdział I Zmieniono treść notatek opisujących W celu doprecyzowania schematu

10 14 GUGiK Schemat aplikacyjny danych centralnego repozytorium. Notatka 1: Zbiór obiektów, których instancje w SN_ListaZbiorow się czymś różnią. Są tworzone dla pojedynczych zbiorów danych ewidencyjnych, jeśli występują jakieś rozbieżności w danych lub dla zbiorów z dwóch powiatów graniczących ze sobą. Notatka 2: Obiekty powstałe po przeprowadzeniu kontroli podczas aktualizacji (po dostarczeniu nowego zbioru lub kolejnej wersji zbioru już istjącego) SN_ListaZbiorow. Powstaje jeśli instancja tego samego obiektu w nowo dostarczonym zbiorze czymkolwiek się różni od instancji w zbiorze już figurującym w SN_ListaZbiorow lub są rozbieżności pomiędzy instancjami wewnątrz dostarczonego zbioru. Załącznik nr 2, rozdział II - Katalog obiektów centralnego repozytorium. Definicja SN_ObiektRozb: obiekt, który po aktualizacji schemat aplikacyjny danych centralnego repozytorium. Dokonano zmiany definicji obiektu rozbieżnego. aplikacyjnego danych centralnego repozytorium, dokonano zmian treści notatek opisujących Zbiór obiektów rozbieżnych (SN_ZbiorObRozb) oraz Obiekt rozbieżny (SN_ObiektRozb) Obecne notatki mają następujące brzmie: Notatka 1: Zbiór powstaje w momencie utworzenia co najmj jednego obiektu rozbieżnego (SN_ObiektRozb). W momencie, gdy instancje obiektów, które się różnią znajdują się w dwóch różnych zbiorach, dla tych dwóch zbiorów powstaje jeden SN_ZbiorObRozb. W przypadku, gdy różniące się instancje znajdują się w jednym zbiorze, zbiór SN_ZbiorObRozb powstaje dla tego jednego zbioru.. Notatka 2: Po dostarczeniu nowego zbioru lub nowszej wersji zbioru już istjącego w SN_ListaZbiorow zostaje przeprowadzone porówna zawartości zbioru dostarczonego z zawartościami zbiorów już figurujących w SN_ListaZbiorow. W przypadku wystąpienia dowolnej różnicy w dwóch instancjach tego samego obiektu powstaje SN_ObiektRozb.. Mając na celu doprecyzowa treści katalogu obiektów zmieniono definicję obiektu rozbieżnego na następującą: Obiekt, który powstaje po wykryciu rozbieżności pomiędzy dwiema

11 15 GUGiK 16 GUGiK 17 GUGiK 18 GUGiK 19 GUGiK listy zbiorów z danymi ewidencji gruntów i budynków, ma co najmj dwie różniące się instancje. Załącznik nr 2, rozdział II - Katalog obiektów centralnego repozytorium. Definicja SN_ZbiorObRozb: zbiór obiektów, które po dołączeniu do SN_ListaZbiorow nowego zbioru mają co najmj dwie różniące się instancje Załącznik nr 2, rozdział II - Katalog obiektów centralnego repozytorium. Definicja SN_ListaZbiorowRozb: lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi - mającymi co najmj dwie różniące się instancje Załącznik nr 2, rozdział III- Schemat aplikacyjny typów bazowych Załącznik nr 2, rozdział IV- Katalog obiektów typów bazowych Załącznik nr 2, rozdział II i IV- Katalog obiektów Dokonano zmiany definicji zbioru obiektów rozbieżnych. Dokonano zmiany definicji listy zbiorów rozbieżnych. Dokonano zmiany tytułu rozdziału III. Dokonano zmiany tytułu rozdziału IV. Zmiana redakcyjna wszystkich definicji zawartych w katalogu instancjami tego samego obiektu.. Mając na celu doprecyzowa treści katalogu obiektów zmieniono definicję zbioru obiektów rozbieżnych na następującą: Zbiór powstaje w momencie utworzenia co najmj jednego obiektu rozbieżnego (SN_ObiektRozb) i zawiera instancje SN_ObiektRozb. Mając na celu doprecyzowa treści katalogu obiektów zmieniono definicję listy zbiorów rozbieżnych na następującą: Lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi - SN_ZbiorObRozb.. Mając na uwadze harmonizację rozporządzeń opracowywanych w GUGiK pod względem stosowanych pojęć, dokonano zmiany z Schemat aplikacyjny typów bazowych na Schemat aplikacyjny Modelu podstawowego. Mając na uwadze harmonizację rozporządzeń opracowywanych w GUGiK pod względem stosowanych pojęć, dokonano zmiany z Katalog obiektów typów bazowych na Katalog obiektów Modelu podstawowego. Poważ wartość dla pola Definicja ma formę zdania, dlatego powinna

12 20 GUGiK 21 GUGiK 22 GUGiK 24 Główny Urząd centralnego repozytorium oraz Katalog obiektów Modelu podstawowego. Stereotyp voidable całość rozporządzenia Załącznik nr 2, IV- Katalog obiektów Modelu podstawowego. Załącznik nr 2, rozdział II i IV- Katalog obiektów centralnego repozytorium oraz Katalog obiektów Modelu podstawowego. Załącznik nr 3 Tabela 1 strona 30, 43 oraz 46 obiektów centralnego repozytorium oraz Modelu podstawowego. Wprowadzono pisownię nazwy stereotypu z wielkiej litery. Usunięto z katalogu obiektów stereotyp property. Dokonano uzgodnia stosowanego nazewnictwa w zakresie identyfikatora infrastruktury informacji przestrzennej. NUMER PORZADKOWY, którego znacze jest jasne w stosunku do używanych w strukturach atomowych epuap elementów: Budynek oraz Lokal. zaczynać się wielką literą, a kończyć kropką ą zmianę wprowadzono w całym katalogu obiektów centralnego repozytorium oraz Modelu podstawowym. Zgod z normą ISO , wszystkie nazwy członów podawane w nazwie stereotypu zaczynają się wielką literą. Biorąc pod uwagę powyższe, zmieniono voidable na Voidable. Stereotyp property, jako standardowy stereotyp (domyślny) dla atrybutów musi być umieszczony w katalogu obiektów. Mając na uwadze harmonizację rozporządzeń opracowywanych w GUGiK pod względem stosowanych pojęć, w katalogach obiektów, w nazwach pełnych wprowadzono ten samy zwrot Identyfikator IIP. Uwaga uwzględniona. Numer porządkowy budynków pojęcie określone ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a Należy jeszcze raz przeanalizować i zweryfikować schematy xml. Ujednolicić zapisy. 25 Główny Urząd 26 Główny Urząd 27 Główny Urząd Załącznik nr 3 Tabela 1 strona 31 Tabela 2 strona 49, 50/51, 51, 52, 53, 58, 59, 63 oraz 64 Pozycja IV Schemat XML danych ewidencji gruntów i KOD POCZTOWY podczas gdy zgod ze strukturami atomowymi epuap element powin mieć nazwę: KodPocztowy pozycja Nr REGON: powinna otrzymać nazwę REGON, która jest obec stosowana w formularzach urzędowych NUMER_PORZĄDKOWY, którego znacze jest jasne w Uwaga uwzględniona (xml) Uwaga uwzględniona. REGON zgod z definicja zawartą w 2 pkt 3 oznacza system. Uwaga uwzględniona. Numer porządkowy budynków pojęcie określone ustawą Prawo geodezyjne i Do konsultacji z MSWiA

13 28 Główny Urząd 29 Główny Urząd budynków kierowanego do organu podatkowego, strona 66, 72, 73 Pozycja IV Schemat XML danych ewidencji gruntów i budynków kierowanego do organu podatkowego, strona 72 Pozycja IV Schemat XML danych ewidencji gruntów i budynków kierowanego do organu podatkowego, strona 73 stosunku to używanych w strukturach atomowych epuap elementów: Budynek oraz Lokal. KOD_POCZTOWY podczas gdy zgod ze strukturami atomowymi epuap element powin mieć nazwę: KodPocztowy. DZIELNICA, który zgod z prawem jest związany wyłącz z miastem stołecznym Warszawa, a w tym przypadku jest elementem podrzędnym w stosunku do MIEJSCOWOSC. kartograficzne art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a Uwaga uwzględniona (xml) Uwaga uwzględniona. Dzielnica jest jednostką pomocniczą podziału terytorialnego zgod z ustawą o samorządzie gminnym. GUS wycofuje się z uwagi 30 Główny Urząd Pozycja VI. Schemat XML danych ewidencji gruntów i budynków kierowanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa strona 110 NUMER_PORZADKOWY, którego znacze jest jasne w stosunku to używanych w strukturach atomowych epuap elementów: Budynek oraz Lokal. Uwaga uwzględniona. Numer porządkowy budynków pojęcie określone ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a 31 Główny Urząd 32 Główny Urząd 33 Główny Urząd Załącznik Nr 4 Treść zawiadomień o zmianach dokonanych w centralnej bazie ksiąg wieczystych oraz schematy XML tych zawiadomień, strona 120 Załącznik Nr 4 Treść zawiadomień o zmianach dokonanych w centralnej bazie ksiąg wieczystych oraz schematy XML tych zawiadomień, strona 122 oraz 124 Załącznik Nr 4 Treść zawiadomień o zmianach Użyto elementu SZIEDZIBA, a prawdopodob powin być: SIEDZIBA". NUMER_PORZADKOWY, którego znacze jest jasne w stosunku to używanych w strukturach atomowych epuap elementów: Budynek oraz Lokal. KOD_POCZTOWY podczas gdy Uwaga uwzględniona (xml) Uwaga uwzględniona. Numer porządkowy budynków pojęcie określone ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a Uwaga uwzględniona (xml)

14 34 Główny Urząd 35 Główny Urząd 36 Główny Urząd 37 Główny Urząd dokonanych w centralnej bazie ksiąg wieczystych oraz schematy XML tych zawiadomień, strona 122 Załącznik Nr 4 Treść zawiadomień o zmianach dokonanych w centralnej bazie ksiąg wieczystych oraz schematy XML tych zawiadomień, strona 123 Załącznik Nr 5 Treść dokonanych w bazie danych PESEL dotyczących osób fizycznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz schemat XML tego zawiadomienia, strona 135 Załącznik Nr 5 Treść dokonanych w bazie danych PESEL dotyczących osób fizycznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz schemat XML tego zawiadomienia, strona 135 Załącznik Nr 5 Treść dokonanych w bazie danych PESEL dotyczących osób fizycznych zgod ze strukturami atomowymi epuap element powin mieć nazwę: KodPocztowy. DZIELNICA, który zgod z prawem jest związany wyłącz z miastem stołecznym Warszawa, a w tym przypadku jest elementem podrzędnym w stosunku do MIEJSCOWOSC. Należy rówż zwrócić uwagę, że dzielnica stanowi część elementu określenia gminy i w rejestrze TERYT miejscowość jest elementem podrzędnym w stosunku do gminy. PIERWSZE_IMIE podczas gdy zgod ze strukturami atomowymi epuap element powin mieć nazwę: Imie. DRUGIE_IMIE podczas gdy zgod ze strukturami atomowymi epuap element powin mieć nazwę: ImieDrugie. DZIELNICA, który zgod z prawem jest związany wyłącz z miastem stołecznym Warszawa, a w tym przypadku jest elementem Uwaga uwzględniona. Dzielnica jest jednostką pomocniczą podziału terytorialnego zgod z ustawą o samorządzie gminnym. Uwaga uwzględniona (xml) Uwaga uwzględniona (xml) Uwaga uwzględniona. Dzielnica jest jednostką pomocniczą podziału terytorialnego zgod z ustawą o samorządzie gminnym.

15 38 Główny Urząd 39 Główny Urząd ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz schemat XML tego zawiadomienia, strona 136 Załącznik Nr 5 Treść dokonanych w bazie danych PESEL dotyczących osób fizycznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz schemat XML tego zawiadomienia, strona 137 OSR podrzędnym w stosunku do MIEJSCOWOSC. Należy rówż zwrócić uwagę, że dzielnica stanowi część elementu określenia gminy i w rejestrze TERYT miejscowość jest elementem podrzędnym w stosunku do gminy. NUMER_PORZADKOWY, którego znacze jest jasne w stosunku to używanych w strukturach atomowych epuap elementów: Budynek oraz Lokal. Proponuję zmienić kwotę przeznaczoną na modernizację rejestrów prowadzonych przez Prezesa GUS - TERYT i REGON. Według szacunków GUS na modernizację tych rejestrów należy przeznaczyć kwotę 600 tys. zł. Uwaga uwzględniona. Numer porządkowy budynków pojęcie określone ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a. Wprowadzono zmianę w OSR.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH podstawy prawne

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH podstawy prawne ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH podstawy prawne Główny Urząd Geodezji i Kartografii Kraków, 25 maja 2012 r. Agenda Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach Wstęp, rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków

Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczące danych z rejestru TERYT Opracowała: Agnieszka Frydzińska starszy specjalista

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do walidacji plików XML i GML

Aplikacja do walidacji plików XML i GML Aplikacja do walidacji plików XML i GML autor: Ewa Barczyk, inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna we Wrocławiu Przy piśmie z dnia 21 grudnia 2015r. nr KN-EGB.0742.4.2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2012 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2012 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach PROJEKT wersja 25_04_2012 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2012 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Na podstawie art. 24 b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Departament Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

5. Zmiany zaproponowane w 1 pkt 6 projektu rozporządzenia, dotyczące:

5. Zmiany zaproponowane w 1 pkt 6 projektu rozporządzenia, dotyczące: UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne dla potrzeb katastru nieruchomości

Nowe regulacje prawne dla potrzeb katastru nieruchomości Nowe regulacje prawne dla potrzeb katastru nieruchomości 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTÓW z dnia... 2012 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTÓW z dnia... 2012 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach PROJEKT wersja 21_06_2012 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTÓW z dnia... 2012 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Na podstawie art. 24 b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 201 14526 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu TERYT 2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Realizacja projektu TERYT 2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Realizacja projektu TERYT 2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju autorzy: Joanna Romańska starszy specjalista; Zbigniew Domagała kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

IZ /11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

IZ /11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Warszawa, grudnia 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta Orlińska IZ-802-71/11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Ewa Szafran kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB Etapy odbioru prac Wiesław Szymański Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 75 poz. 849 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U Nr 75 poz. 849 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 849 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460 Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017 Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 9 marca 2017 Do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania i stosowania

Bardziej szczegółowo

Suplement do Strategii SAGiK

Suplement do Strategii SAGiK Suplement do Strategii SAGiK Wstęp... 2 Przepisy prawa... 2 Obecne zapisy Strategii SAGiK a ZSIN... 3 Analiza stanu... 3 Cele... 4 Instrumenty... 5 Kierunki strategiczne... 5 Podsumowanie... 7 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wrocław, dnia 16 października 2013r. Opracowała: Ewa

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH

INTEGRACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH INTEGRACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH Janusz Dygaszewicz GUS Warszawa, lipiec 2010 Spis treści Streszczenie... 3 1. Ogólna koncepcja rozwiązania... 4 2. Wstępna propozycja atrybutów krytycznych... 10 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PROBLEMOWE. Biegli sądowi

STUDIUM PROBLEMOWE. Biegli sądowi Biegli sądowi Niniejsze studium dotyczy sporządzania przez biegłych sądowych dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb postępowań z zakresu prawa rzeczowego. Określenie problemu Do organów prowadzących ewidencję

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora Centralnego Ośródka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 2010-2013

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY PROBLEMY PRAWNE FUNKCJONOWANIA W RAMACH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ www.gis.parseta.pl 20 kwietnia 2017 r. SIP ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS

Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. gugik_ols: AddressPoint... 2 3. gugik_ols: AdministrativeUnit... 3 4. gugik_ols:

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O: strona 1 KW-WPIS Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej KW-WPIS Adnotacja o wpłynięciu wniosku: strona 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ. Wisła, 05 września 2012 r. mgr inż. Alicja Kulka

SYNCHRONIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ. Wisła, 05 września 2012 r. mgr inż. Alicja Kulka SYNCHRONIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ Cel jaki chcemy osiągnąć to wypełnienie definicji,,kataster nieruchomości to: państwowy rejestr spójnych i wiarygodnych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I Jarosław Wysocki Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN FAZA I

NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN FAZA I NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN FAZA I DANE EGiB CZĘŚĆ I ROLA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) ze względu na dane w niej zawarte należy do rejestrów referencyjnych zawierających informacje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach przykład współpracy i interoperacyjności, stan zawansowania prac oraz plany na przyszłość

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach przykład współpracy i interoperacyjności, stan zawansowania prac oraz plany na przyszłość Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach przykład współpracy i interoperacyjności, stan zawansowania prac oraz plany na przyszłość Sylwia Kołodziejczyk, Szymon Rymsza Zespół projektowy ZSIN Faza

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne objęte RSI

Systemy informacyjne objęte RSI Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Systemy informacyjne objęte RSI Informacje o systemach Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej Nazwa skrócona: REGON Gestor: Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji. ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji. ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 ze zm.) ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/610/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/610/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR XXV/610/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY 1 9 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło nowy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Wykaz prac legislacyjnych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie [na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 27 Poz. 917 WZÓR WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW*

Dziennik Ustaw 27 Poz. 917 WZÓR WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* Dziennik Ustaw 27 Poz. 917 Załącznik nr 4 WZÓR WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 6. Miejscowość i data, dnia Formularz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów /. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia lj grudnia 2012 r. DPrC-1-4 12-5/12 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM-10-66-12 12-12-2012 CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z władzami powiatów w planowaniu budżetu wojewody, a następnie nadzoruje jego wykonanie. 1. Dotacje na realizację zadań w dziale 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 7 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 7 marca 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości stanowiących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 stycznia 2004 r. Dz.U.04.18.173 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Ministerstwo Finansów, spełniając oczekiwania organów podatkowych przygotowało

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wniosek o dofinansowanie projektu Priorytet: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Sposób uwzględnienia (tak, nie, częściowo) nie. Organ zgłaszający uwagę. Stanowisko GUGiK. Lp.

Sposób uwzględnienia (tak, nie, częściowo) nie. Organ zgłaszający uwagę. Stanowisko GUGiK. Lp. Zestawie uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o ruchomościach zgłoszonych podczas uzgodń międzyresortowych do wersji z dnia 9 września 2011 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości?

Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości? Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości? Na dzień 14 listopada 2017 r. stan prawny prowadzenia oraz udostępniania tego rejestru uregulowany jest w następujących przepisach prawa. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2014-2015

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2014-2015 Akceptuję Akceptuję PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2014-2015 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w zakresie tematu danych przestrzennych obiekty rolnicze

Bardziej szczegółowo