WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 3

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 3"

Transkrypt

1 Lp. WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 3 wyszczególnienie Zakres podstawowy (ocena dopuszcz.) Zakres rozszerzony (oceny wyższe) 1 Prowadzenie na bieżąco notatek z lekcji Dział: Meliopracje Uczeń: 2 definiuje pojęcie melioracji 3 określa cele melioracji 4 wymienia rodzaje melioracji stosowanych w leśnictwie 2 definiuje melioracje wodne 5 definiuje melioracje biologiczne 6 definiuje melioracje agrotechniczne 7 definiuje melioracje fitotechniczne 8 charakteryzuje melioracje wodne 9 charakteryzuje melioracje biologiczne 10 charakteryzuje melioracje agrotechniczne 11 charakteryzuje melioracje fitotechniczne 12 określa zastosowanie łubinu żółtego w zabiegach melioracyjnych 13 określa zastosowanie łubinu trwałego w zabiegach melioracyjnych 14 określa zastosowanie amfory zwyczajnej w zabiegach melioracyjnych 15 określa zastosowanie karagany syberyjskiej w zabiegach melioracyjnych 16 określa zastosowanie tawuły jarzębolistnej w zabiegach melioracyjnych 17 określa zastosowanie olszy szarej w zabiegach melioracyjnych 18 określa cele melioracji agrotechnicznych 19 wymienia zabiegi zaliczane do melioracji agrotechnicznych 20 wymienia specjalne sposoby uprawy gleby stosowane w melioracjach leśnych 21 charakteryzuje specjalne sposoby uprawy gleby stosowane w melioracjach leśnych (wiad. z klasy II) 22 określa cel nawożenia mineralnego lasu 23 określa zasady kwalifikowania drzewostanów do nawożenia 24 określa kryteria potrzeb nawożeniowych (glebowych i roślinnych) 25 określa potrzeby nawożenia mineralnego powierzchni leśnych 26 określa potrzeby wapnowania powierzchni leśnych 27 charakteryzuje technologię i technikę nawożenia mineralnego 28 charakteryzuje magazynowanie nawozów mineralnych 29 zna przepisy BHP podczas prac z nawozami mineralnymi 30 zna terminy stosowania nawożenia wapnem 31 zna terminy stosowania nawożenia azotem 32 zna terminy stosowania nawożenia potasem 33 zna terminy stosowania nawożenia fosforem 34 zna terminy stosowania nawożenia magnezem 35 charakteryzuje nawozy azotowe 36 charakteryzuje nawozy fosforowe 37 charakteryzuje nawozy potasowe 38 charakteryzuje nawozy wapniowe 39 charakteryzuje nawozy magnezowe 40 określa potrzebą meliorowania zdegradowanych siedlisk leśnych 41 definiuje pojęcie homeostazy ekosystemu leśnego

2 42 wymienia zabiegi melioracyjne stosowane na zdegradowanych siedliskach leśnych 43 charakteryzuje zabiegi hodowlano-biologiczne stosowane na zdegradowanych siedliskach leśnych 44 charakteryzuje zabiegi hylotechniczne stosowane na zdegradowanych siedliskach leśnych 45 charakteryzuje zabiegi kombinowane stosowane na zdegradowanych siedliskach leśnych 46 definiuje pojęcie nieużytku 47 definiuje nieużytki zaliczone do gruntów leśnych 48 charakteryzuje rodzaje nieużytków 49 charakteryzuje przyczyny powstawania nieużytków 50 charakteryzuje ekologiczne aspekty odtwarzania lasu na glebach porolnych 51 charakteryzuje agromelioracje nieużytków porolnych 52 charakteryzuje zalesianie nieużytków porolnych 53 określa postępowanie pielęgnacyjne w drzewostanach na gruntach porolnych 54 charakteryzuje przebudowę drzewostanów zniszczonych przez grzyby pasożytnicze 55 charakteryzuje zakładanie upraw drugiej generacji na gruntach porolnych 56 definiuje pojęcie wydmy śródlądowej 57 wymienia rodzaje wydm śródlądowych 58 charakteryzuje rodzaje wydm śródlądowych 59 charakteryzuje warunki siedliskowe na wydmach śródlądowych 60 charakteryzuje melioracje agrotechniczne wydm śródlądowych 61 określa planowanie zalesień na wydmach śródlądowych 62 określa sposoby ustalania wydm śródlądowych 63 charakteryzuje biologiczne sposoby ustalania wydm nadmorskich 64 charakteryzuje mechaniczne sposoby ustalania wydm nadmorskich 65 charakteryzuje sposoby przygotowania gleby pod zalesienie wydmy nadmorskiej 66 charakteryzuje sposoby przygotowania gleby pod zabiegi agromelioracyjne 67 charakteryzuje technikę zalesiania wydm nadmorskich 68 definiuje pojęcie erozji wodnej 69 wymienia rodzaje erozji wodnej 70 charakteryzuje rodzaje erozji wodnej 71 wymienia tereny narażone na erozję wodną 72 charakteryzuje ujemny wpływ erozji na glebę 73 określa warunki siedliskowe na nieużytkach erozyjnych 74 charakteryzuje melioracje przeciwerozyjne 75 wymienia sposoby przygotowania gleby pod zalesienia gruntów erozyjnych 76 charakteryzuje sposoby przygotowania gleby pod zalesienia gruntów erozyjnych 77 charakteryzuje sposoby zalesiania nieużytków poerozyjnych 78 wymienia przyczyny nadmiernego uwilgotnienia gruntów 79 charakteryzuje warunki siedliskowe na gruntach zabagnionych 80 charakteryzuje warunki siedliskowe na gruntach torfowiskach 81 wymienia sposoby regulacji stosunków wodnych na terenach o nadmiernym uwilgotnieniu

3 82 charakteryzuje sposoby regulacji stosunków wodnych na terenach o nadmiernym uwilgotnieniu 83 wymienia sposoby uprawy gleby pod zalesianie gruntów nadmiernie uwilgotnionych 84 charakteryzuje sposoby uprawy gleby na gruntach zabagnionych 85 charakteryzuje sposoby zalesiania gruntów zabagnionych 86 definiuje powierzchnie silnie zachwaszczone 87 charakteryzuje trzcinniczyska jako tereny silnie zachwaszczone 88 charakteryzuje wrzosowiska jako tereny silnie zachwaszczone 89 charakteryzuje biologię i występowanie trzcinnika pospolitego 90 charakteryzuje biologię i występowanie wrzosu pospolitego 91 charakteryzuje zwalczanie trzcinninka pospolitego 92 charakteryzuje zalesianie trzcinniczysk 93 charakteryzuje zwalczanie wrzosu pospolitego 94 charakteryzuje zalesianie wrzosowisk 95 wymienia sposoby uprawy gleby przy zalesianiu wrzosowisk 96 wymienia sposoby uprawy gleby przy zalesianiu trzcinniczysk 97 charakteryzuje sposoby uprawy gleby przy zalesianiu wrzosowisk 98 charakteryzuje sposoby uprawy gleby przy zalesianiu trzcinniczysk 99 charakteryzuje powstawanie i właściwości rudawca 100 charakteryzuje powstawanie i właściwości rudy darniowej 101 określa wpływ rudawca na warunki wzrostu drzew 102 określa wpływ rudy darniowej na warunki wzrostu drzew 103 charakteryzuje sposoby meliorowania rudawisk 104 charakteryzuje sposoby zalesiania gruntów z rudawcem 105 charakteryzuje wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na drzewostan 106 wymienia cele przebudowy d-stanów 107 charakteryzuje hodowlane potrzeby przebudowy d-stanów 108 definiuje pojęcie antropopresji 109 charakteryzuje wpływ zanieczyszczeń powietrza na ekosystem 110 charakteryzuje wpływ zanieczyszczeń na klimat 111 charakteryzuje wpływ zanieczyszczeń na glebę 112 charakteryzuje wpływ zanieczyszczeń na roślinność i zoocenozę 113 wymienia gatunki drzew mających zastosowanie przy przebudowie d- stanów 114 wymienia zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w d-stanach uszkodzonych przez przemysł 115 wymienia zasady prowadzenia przebudowy d-tanów będących pod wpływem emisji przemysłowych 116 definiuje cel monitoringu lasów 117 wymienia cele i zadania monitoringu lasu 107 określa powiązanie monitoringu lasu z innymi zadaniami gospodarczymi 118 wymienia elementy monitoringu (powierzchnie obserwacyjne) 119 charakteryzuje elementy monitoringu (powierzchnie obserwacyjne) 120 określa klasy defoliacji roślin 121 charakteryzuje monitoring gleb leśnych Dział: Plantacje, zadrzewienia rekultywacje Uczeń: 122 wymienia gatunki drzew przeznaczonych do plantacyjnej uprawy na świecie 123 określa zasadność plantacyjnej uprawy drzew na świecie 124 wymienia funkcje sztucznej uprawy lasu 125 określa wykorzystanie plantacyjnej uprawy drzew w Polsce 126 charakteryzuje funkcje plantacyjnej uprawy drzew

4 127 wymienia cechy plantacyjnej uprawy drzew 128 wymienia zasady plantacyjnej uprawy drzew 129 wymienia podstawowe gatunki drzew wykorzystywane w plantacyjnej uprawie 130 wymienia towarzyszące gatunki drzew wykorzystywane w plantacyjnej uprawie 131 charakteryzuje gospodarcze znaczenie plantacyjnej uprawy drzew 132 wymienia zalecane obszary w Polsce do plantacyjnej uprawy drzew 133 charakteryzuje formy zmieszania drzew w uprawie plantacyjnej 134 charakteryzuje produkcję materiału sadzeniowego wykorzystywanego do upraw plantacyjnych 135 charakteryzuje warunki terenowe na jakich zaleca się zakładanie uprawy plantacyjne 136 charakteryzuje sposób przygotowania gleby pod przyszłe uprawy plantacyjne 137 określa więźbę w jakiej rozmieszcza się sadzonki w przyszłych uprawach plantacyjnych 138 charakteryzuje pielęgnowanie gleby w nowo założonej uprawie plantacyjnej 139 charakteryzuje pielęgnowanie drzew w nowo założonej uprawie plantacyjnej 140 charakteryzuje zakres cięć rozluźniających wykonywanych w nowo założonych uprawach plantacyjnych 141 charakteryzuje sposób ochrony plantacji przed szkodnikami 142 charakteryzuje plantacje drzew energetycznych 143 definiuje pojęcie choinki 144 określa cechy choinki 145 charakteryzuje sposób prowadzenia plantacji choinkowej 146 określa wielkość plantacji choinkowych 147 wymienia sposoby użytkowania plantacji choinkowej 148 charakteryzuje warunki terenowe na jakich zaleca się zakładanie plantacje choinkowe 149 charakteryzuje sposób przygotowania gleby pod przyszłe plantacje choinkowe 150 charakteryzuje pielęgnowanie gleby w nowo założonej plantacji choinkowej 151 charakteryzuje pielęgnowanie nowo założonej plantacji choinkowej 152 charakteryzuje sposób ochrony plantacji choinkowej przed szkodnikami 153 charakteryzuje użytkowanie plantacji choinkowej 154 definiuje pojęcie zadrzewień 155 wymienia różnicę pomiędzy zadrzewieniami a powierzchnią leśną 156 klasyfikuje zadrzewienia ze względu na formę występowania 157 klasyfikuje zadrzewienia ze względu na skład gatunkowy 158 klasyfikuje zadrzewienia ze względu na strukturę pionową 159 klasyfikuje zadrzewienia ze względu na lokalizację 160 klasyfikuje zadrzewienia ze względu na formę występowania 161 wymienia funkcje zadrzewień 162 charakteryzuje ochronne funkcje zadrzewień 163 charakteryzuje produkcyjne funkcje zadrzewień 164 charakteryzuje społeczno-kulturowe funkcje zadrzewień 165 definiuje pojęcie ekotonu 166 wymienia funkcje stref ekotonowych 167 charakteryzuje zewnętrzną funkcję ekotonową 168 charakteryzuje wewnętrzną funkcję ekotonową

5 169 określa dobór drzew i krzewów w strefach ekotonowych 170 charakteryzuje formy zmieszania drzew i krzewów w strefach ekotonowych 171 charakteryzuje więźby w jakich rozmieszcza się drzewa i krzewy w strefach ekotonowych 172 charakteryzuje pielęgnowanie pasów ochronnych w strefach ekotonowych 173 wymienia przyczyny występowania zagrożenia d-stanów ze strony wiatrów 174 wymienia sposoby zapobiegania szkodom powodowanym przez wiatr 175 charakteryzuje cięcia pielęgnacyjne w młodnikach zwiększających odporność d-stanów na wiatr 176 charakteryzuje cięcia pielęgnacyjne starszych d-stanów zwiększających odporność na wiatr 177 charakteryzuje rodzaje rębni zwiększające odporność d-stanów na wiatr 178 wymienia możliwości zmniejszenia ryzyka zagrożenia lasu ze strony śniegu. 179 charakteryzuje hodowlane zagospodarowanie drzewostanów uszkodzonych przez wiatr i śnieg. 180 charakteryzuje kategorie uszkodzeń drzewostanów ze wzg. na szkody od wiatru i śniegu. 181 charakteryzuje sposoby postępowania z drzewostanami w zależności kategorii uszkodzeń 182 określa pilność prac hodowlanych na powierzchniach poklęskowych 183 charakteryzuje możliwości zmniejszenia ryzyka zagrożenia lasu ze strony wiatru. 184 charakteryzuje możliwości zmniejszenia ryzyka zagrożenia lasu ze strony śniegu 185 charakteryzuje hodowlane zagospodarowanie drzewostanów uszkodzonych przez wiatr i śnieg 186 definiuje pojęcie rekultywacji 187 wymienia zabiegi rekultywacyjne 188 określa odpowiedzialność osób za szkody wyrządzone środowisku 189 charakteryzuje metody rekultywacji terenów zdegradowanych 190 charakteryzuje cechy gruntów zdegradowanych pod względem stosunków wodnych 191 charakteryzuje cechy gruntów zdegradowanych pod względem warunków termicznych i świetlnych 192 charakteryzuje cechy gruntów zdegradowanych ze względu na środowisko glebowe 193 charakteryzuje cechy gruntów zdegradowanych pod względem stosunków wodnych 194 charakteryzuje cechy gruntów zdegradowanych pod względem stosunków wodnych 195 charakteryzuje metody stabilizacji gruntu o małym nachyleniu 196 charakteryzuje metody stabilizacji gruntu o dużym nachyleniu 197 wymienia zabiegi regulujące stosunki wodne w gruntach zdegradowanych 198 charakteryzuje etapy rekultywacji Dział: Planowanie hodowlane Uczeń: 199 odczytuje podstawowe informacje z opisu taksacyjnego 200 określa stopnie trudności dla prac z zakresu szkółkarstwa 201 określa stopnie trudności dla prac z zakresu zagospodarowania lasu

6 202 określa stopnie trudności dla prac z pozyskania drewna 203 definiuje czynności z zakresu szkółkarstwa 204 definiuje czynności z zakresu zagospodarowania lasu 205 definiuje czynności z zakresu pozyskania drewna 206 definiuje czynności z zakresu transportu drewna 207 zna podstawowe jednostki powierzchni, długości i objętości stosowane w leśnictwie 208 odczytuje z katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu, normy czasu pracy dla poszczególnych czynności 209 odczytuje z katalogu norm czasu dla prac przy pozyskaniu drewnu, normy czasu pracy dla poszczególnych czynności 210 oblicza pracochłonność poszczególnych czynności z zagospodarowania lasu 211 oblicza pracochłonność poszczególnych czynności z pozyskania drewna 212 oblicza pracochłonność poszczególnych czynności z transportu drewna 213 oblicza koszt poszczególnych czynności z zakresu zagospodarowania lasu 214 oblicza koszt poszczególnych czynności z zakresu pozyskania drewna 215 oblicza koszt poszczególnych czynności z zakresu transportu drewna 216 oblicza powierzchnię do wykonania określonego zabiegu 217 dobiera właściwy skład gatunkowy przyszłej uprawy dla siedlisk borów i borów mieszanych 218 dobiera właściwy skład gatunkowy przyszłej uprawy dla siedlisk lasów mieszanych i lasów 219 dobiera odpowiedni materiał sadzeniowy w zależności od warunków terenowych i dostępnej dokumentacji źródłowej 220 rozróżnia pojęcia: powierzchnia manipulacyjna, zredukowana i do odnowienia. 221 oblicza powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gatunki w przyszłej uprawie 222 dobiera odpowiednią liczbę sadzonek na 1 ha w zależności od warunków terenowych i dostępnej dokumentacji 223 oblicza liczbę sadzonek niezbędną do założenia uprawy 224 określa sposób sadzenia poszczególnych sadzonek 225 określa formę zmieszania gatunków na przyszłej uprawie 226 oblicza więźbę sadzenia sadzonek na przyszłej uprawie 227 określa miejsca sadzenia poszczególnych gatunków na przyszłej uprawie 228 określa sposoby zabezpieczania uprawy przed szkodnikami 229 oblicza ilość niezbędnych materiałów do zabezpieczenia uprawy 230 oblicza koszt niezbędnych materiałów do zabezpieczenia uprawy 231 wymienia zakres czynności wchodzących w skład zaplanowanych zadań gospodarczych 232 oblicza wartość czynności wchodzących w skład zaplanowanych zadań gospodarczych 233 do obliczeń stosuje właściwe jednostki i zaokrąglenia 234 zaznacza na szkicu powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gatunki 235 opisuje legendą szkic sytuacyjny przyszłej uprawy

WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 3 (2018/2019)

WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 3 (2018/2019) Lp. WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 3 (2018/2019) wyszczególnienie (wymagania programowe zostały opracowane na podstawie obowiązującej podstawy programowej, która sprawdzana jest egzaminami

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Szczegółowe efekty kształcenia

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu rogram praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Lp. Tematyka 1. race przygotowawcze i organizacyjne - przypomnienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu rogram praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 raktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka 1. race przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016 Zagadnienia z Ekologii Lasu 2015/2016 Spis ważniejszych zagadnień w ramach przedmiotu (rozszerzonego) EKOLOGIA LASU 1. EKOLOGIA OGÓLNA (wybrane zagadnienia) - Podstawowe pojęcia (ich znaczenie i wzajemne

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA 1. uprawy leśnej, stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Orientacyjny termin Uwagi

Bardziej szczegółowo

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Zimowa Szkoła Leśna IBL 18-20.03.2014 Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Tadeusz Andrzejczyk SGGW Plan referatu CEL I ZAKRES PIELĘGNOWANIA LASU WARUNKI RACJONALNEJ PIELĘGNACJI DRZEWOSTANÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA. BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA. BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego Dr Marek Geszprych radca prawny GOSPODARKA LEŚNA W LASACH

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik leśnik 321[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik leśnik 321[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 21 Strona 2 z 21 Strona 3 z 21 Strona 4 z 21 Strona 5 z 21 Strona 6 z 21 Kosztorys zaplanowanych prac Koszt materiału sadzeniowego Lp. Gatunek Symbol produkcyjny Jednostka miary ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU

Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU Wydział Leśny SGGW w Warszawie Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - wykłady. Dr hab. Stanisław Drozdowski, dr

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU

Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU Wydział Leśny SGGW w Warszawie Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - wykłady. Dr hab. Stanisław Drozdowski, dr

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik leśnik; symbol: 314301 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Specyfika leśnictwa. Program: Czym jest las? Czym jest leśnictwo? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji leśnej.

Specyfika leśnictwa. Program: Czym jest las? Czym jest leśnictwo? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji leśnej. Wykład 2 dr inż. Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULiEL SGGW morzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Specyfika leśnictwa Program: Czym jest

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH) RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH) 1. Zapoznanie się z organizacją wewnętrzną, zakresem zadań komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik leśnik 321[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik leśnik 321[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik leśnik 321[02] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej właściwy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński SYSTEM INFORMACJI O LASACH Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl Program : Gospodarka leśna Plan urządzenia lasu Państwowe Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl www.robertluczynski.com/dydaktyka.html USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Lasem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

komentarz technik leśnik 321[02] czerwiec 2012

komentarz technik leśnik 321[02] czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 Strona 6 z 20 Strona 7 z 20 W pracy egzaminacyjnej oceniane były: I. Temat pracy egzaminacyjnej stosowny do zakresu opracowania projektu.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE Spis treści ROZDZIAŁ I ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH... 9 1. Funkcje roślinności...10 2. Walory dekoracyjne roślin... 12 3. Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu...16, ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym.

W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym. W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym. Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna ścieżka edukacyjna

Ekologiczna ścieżka edukacyjna Ekologiczna ścieżka edukacyjna Lp. Treści ogólne Treści szczegółowe Osiągnięcia przedmiot klasa 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty Uczeń potrafi: związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.wartość

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000?

Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000? Wlodzimierz.Adamczyk@mos.gov.pl Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000? Dębe, 12 września 2006 Planowano wsparcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego Przedmowa do wydania drugiego 1. Las, leśnictwo i hodowla lasu 2. Kategorie lasu

Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego Przedmowa do wydania drugiego 1. Las, leśnictwo i hodowla lasu 2. Kategorie lasu SPIS TREŚCI Spis treści 5 Przedmowa do wydania pierwszego... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 12 1. Las, leśnictwo i hodowla lasu... 13 1.1. Uwagi wstępne... 13 1.2. Funkcje lasu... 14 Aneks 1. Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych.

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych. Przykładowy rozkład materiału nauczania Zawód: Technik ogrodnik 314205 Przedmiot: Zajęcia praktyczne z kwalifikacji R 18. 80 godzin Rok szkolny 2015/2016- II semestry i Rok szkolny 2016/2017 I semestr.

Bardziej szczegółowo

Typologia Siedlisk Leśnych wykłady i ćwiczenia

Typologia Siedlisk Leśnych wykłady i ćwiczenia Zakład Urządzania Lasu KULiEL WL SGGW w Warszawie dr inż. Michał Orzechowski 1/77 morzechowski@wl.sggw.pl 22 5938202 Typologia Siedlisk Leśnych wykłady i ćwiczenia Cel przedmiotu: Poznanie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR MASZYN LEŚNYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR MASZYN LEŚNYCH SYMBOL CYFROWY 833[02] I. OPIS ZAWODU W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zasady działania

Bardziej szczegółowo

Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład. Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński

Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład. Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński Email: robert.luczynski@pw.edu.pl Część I semestru - tematyka: Wprowadzenie: nieruchomość gruntowa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczeń powinien umieć) Poziom podstawowy Znać materiał nauczania dla klasy 3,

Osiągnięcia uczeń powinien umieć) Poziom podstawowy Znać materiał nauczania dla klasy 3, NAUCZYCIELSKI PUN DYDAKTYCZNY Marlena Żywicka - Czaja PRZEDMIOT: PRODUKCJA ROŚLINNA KL.IIITR. nr pr. 321(05)/T-4,SP/MENiS 2005.02.03 M D lp Zakres treści Temat 1 1.Zapoznanie z PSO, omówienie standardów

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na jakość. System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001

Stawiamy na jakość. System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001 Koncepcja renaturyzacji (przebudowy) drzewostanów sosnowych na terenach poddanych wieloletniej immisji ścieków ziemniaczanych w Nadleśnictwie Iława Janusz Porowski BULiGL Oddział w Białystoku Stawiamy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 06 Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R. Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Prof. dr hab. Stanisław Zając Dr inż. Adam Kaliszewski Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa VI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej,

Bardziej szczegółowo

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Zakład Urządzania Lasu prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Taksacja Taksacja prace przygotowawcze 7 IUL 1) zebranie oraz zestawienie danych o obszarach chronionych w nadleśnictwie i funkcjach

Bardziej szczegółowo

Kępy Ilość Udział Lp. Gatunek. sadzonek % gatunku (tys. szt) (ha)

Kępy Ilość Udział Lp. Gatunek. sadzonek % gatunku (tys. szt) (ha) Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik leśnik 321[02] Zadanie egzaminacyjne W okresie jesienno-zimowym 2007 roku w Nadleśnictwie Radwanice, Leśnictwo Dzików w oddziale

Bardziej szczegółowo

Hodowla lasu w zasadach gospodarki leśnej. Jan Szramka Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. gospodarki leśnej

Hodowla lasu w zasadach gospodarki leśnej. Jan Szramka Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. gospodarki leśnej Hodowla lasu w zasadach gospodarki leśnej Jan Szramka Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. gospodarki leśnej Zasady czyli zbiór obowiązujących reguł, procedur i norm, które znajdują zastosowanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja na KL 4TR Marlena Żywicka - Czaja Moduł dział L.p zakres treści Osiągnięcia ucznia Poziom Poziom podstawowy ponadpodstawowy I.Rośliny Lekcja -znać PSO

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania i ochrony lasów

Zasady kształtowania i ochrony lasów Zasady kształtowania i ochrony lasów Las jako naturalny element środowiska jest zasobem przyrodniczym warunkującym utrzymanie równowagi ekologicznej w skali lokalnej i na dużych obszarach - regionów, krajów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIE Klasyfikacja obiektów architektury krajobrazu. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej obiektów architektury krajobrazu. Rodzaje i charakterystyka stref

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja a wycena funkcji lasu

Waloryzacja a wycena funkcji lasu Waloryzacja a wycena funkcji lasu Gołojuch Piotr, Adamowicz Krzysztof, Glura Jakub, Jaszczak Roman Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Beata Fortuna-Antoszkiewicz Edyta Gadomska Krzysztof Gadomski Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni CZĘŚĆ III Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka terenami rolnymi Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym.

W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym. W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym. Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku. prowadzi nabór na B E Z P Ł A T N Y

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku. prowadzi nabór na B E Z P Ł A T N Y CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku prowadzi nabór na B E Z P Ł A T N Y KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY w ramach zawodu KOD ZAWODU 314301 umożliwiający

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH BRANŻY LEŚNEJ (LES)

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH BRANŻY LEŚNEJ (LES) Załącznik nr 15 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2019 r. (Dz. U. poz. ) PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH BRANŻY LEŚNEJ (LES) Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:...

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Wzór nr 1 SCHEMAT OPISU TAKSACYJNEGO Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Siedlisko: (typ. siedl. lasu, wariant uwilgot., st. degrad.) Nr dz.ewid.:. Pow.ewiden.:.(m

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest las 3. 2. Pielęgnacja drzewostanu.4. 3. Co nam daje las..5. 4. Zagrożenia lasu..6. 5. Monitoring lasu..7. 6. Ochrona lasu..

1. Co to jest las 3. 2. Pielęgnacja drzewostanu.4. 3. Co nam daje las..5. 4. Zagrożenia lasu..6. 5. Monitoring lasu..7. 6. Ochrona lasu.. 1. Co to jest las 3 2. Pielęgnacja drzewostanu.4 3. Co nam daje las..5 4. Zagrożenia lasu..6 5. Monitoring lasu..7 6. Ochrona lasu.. 8 Las jest jednym z najważniejszych z odnawialnych zasobów przyrody,

Bardziej szczegółowo

Rekultywacja gleb i terenów skażonych SYLABUS A. Informacje ogólne

Rekultywacja gleb i terenów skażonych SYLABUS A. Informacje ogólne Rekultywacja gleb i terenów skażonych SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Rola urządzania lasu w ograniczaniu szkód w drzewostanach na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Krynki

Rola urządzania lasu w ograniczaniu szkód w drzewostanach na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Krynki Rola urządzania lasu w ograniczaniu szkód w drzewostanach na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Krynki Janusz Porowski Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty naboru drzewostanów do cięć rębnych Artur Michorczyk

Praktyczne aspekty naboru drzewostanów do cięć rębnych Artur Michorczyk Praktyczne aspekty naboru drzewostanów do cięć rębnych Artur Michorczyk D. Bierbasz (O. Szczecinek), A. Leonowicz (Zarząd BULiGL) Etapy regulacji użytkowania rębnego (1) 1. Tytułowy Nabór drzewostanów

Bardziej szczegółowo

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje:

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: Wysokość pomocy Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów leśnictwo i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów leśnictwo i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 381/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów leśnictwo i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Leśny Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Specyfika produkcji leśnej

Specyfika produkcji leśnej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW michal.orzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Wykład 1 Program: Czym jest las? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

L-01. Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa. za rok 2012

L-01. Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa. za rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za rok 2012 Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1

Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1 Wydział Leśny SGGW w Warszawie Niestacjonarne studia II (magisterskie) Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1 Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - wykłady, dr inż. Jacek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 1

WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 1 Lp. wyszczególnienie (wymagania programowe zostały opracowane na podstawie obowiązującej podstawy programowej, która sprawdzana jest egzaminami z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Bardziej szczegółowo

L-01. Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) za rok 2014

L-01. Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących

Bardziej szczegółowo

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych Michał Rewucki Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) r 1257/1999 (art. 31) Rozporządzenie Komisji (KE) nr 48/2004 (Załącznik, pkt 2.2) Rozporządzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 1

WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE - HODOWLA LASU - KLASA 1 Lp. wyszczególnienie (wymagania programowe zostały opracowane na podstawie obowiązującej podstawy programowej, która sprawdzana jest egzaminami z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA PARCZEW OBRĘBY: Parczew Sosnowica Uścimów sporządzony na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN Rośliny warzywne

PROGRAM. INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN Rośliny warzywne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób

Bardziej szczegółowo

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Inżynieria Rolnicza 5(13)/28 PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Franciszek Molendowski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Znowelizowane zasady postępowania gospodarczego na pożarzyskach

Znowelizowane zasady postępowania gospodarczego na pożarzyskach LASY P A Ń S T W O W E Instytut Badawczy Leśnictwa Znowelizowane zasady postępowania gospodarczego na pożarzyskach WARSZAWA 1988 Opracowano w Zakładzie Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Autorzy: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Planowanie gospodarki przyszłej

Planowanie gospodarki przyszłej Planowanie gospodarki przyszłej Planowanie gospodarki przyszłej Określenie rozmiaru użytkowania ETAT Planowanie gospodarki przyszłej Podział na gospodarstwa Struktura klas wieku Wiek dojrzałości TKW kolej

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 99 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Informacja. Nr 99 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Ochrona lasów Grudzień 1992 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 99 W stosunku do innych krajów europejskich, Polska jest

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ Ł E B A. na okres od r. do r.

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ Ł E B A. na okres od r. do r. Województwo Powiat Gmina Pomorskie Lębork Łeba UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ Ł E B A na okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2015 r. Plan niniejszy opracowany został w roku 2005

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć praktycznych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Liczba porządkowa

Tematyka zajęć praktycznych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Liczba porządkowa Załącznik nr A do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu Tematyka zajęć praktycznych w klasie I w roku szkolnym 08/09 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych porządkowa Tematyka zajęć godzin Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego

Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Myszyniec

Nadleśnictwo Myszyniec Nadleśnictwo Myszyniec Zawodzie, dnia 12.09.2012 r. Znak: Z-2710-1/12 O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu

Bardziej szczegółowo

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Marcin Pietrzykowski 1, Wojciech Krzaklewski 1, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: ogrodnik; symbol 611303 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć 26.10.2017 14:00-14:45 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA IZBA ROLNICZA

LUBELSKA IZBA ROLNICZA LUBELSKA IZBA ROLNICZA EWIDENCJA ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAWOŻENIEM AZOTEM Nazwisko i imię Miejscowość... Gmina.. Nr Ewid. Gosp.. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej L-01

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej L-01 z tego grunty GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku Ochrona lasów Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku glebowym. Działanie bezpośrednie, jak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 3952 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA GLEBY I GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI. 1. ochrona gleby 2. gospodarka zasobami naturalnymi

OCHRONA GLEBY I GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI. 1. ochrona gleby 2. gospodarka zasobami naturalnymi OCHRONA GLEBY I GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI 1. ochrona gleby 2. gospodarka zasobami naturalnymi OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI POJĘCIE POWIERZCHNI ZIEMI art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmienność genetyczna i zysk genetyczny w hodowli selekcyjnej drzew leśnych

Zmienność genetyczna i zysk genetyczny w hodowli selekcyjnej drzew leśnych Zmienność genetyczna i zysk genetyczny w hodowli selekcyjnej drzew leśnych Jan Kowalczyk, Marek Rzońca, Adam Guziejko Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytut Badawczy Leśnictwa Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Przestrzega zasad BHP. Potrafi wymienić zasady BHP, stosuje się do zasad BHP. Przestrzega zasad BHP.

Przestrzega zasad BHP. Potrafi wymienić zasady BHP, stosuje się do zasad BHP. Przestrzega zasad BHP. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia praktyczne z przygotowania roślin ozdobnych dla klasy I TAK Tematy: Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu lasu i planowanie gospodarki leśnej (urządzanie lasów prywatnych)

Inwentaryzacja stanu lasu i planowanie gospodarki leśnej (urządzanie lasów prywatnych) Inwentaryzacja stanu lasu i planowanie gospodarki leśnej (urządzanie lasów prywatnych) Michał Orzechowski, SGGW Krzysztof Stereńczak, IBL Grzegorz Krok, IBL Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu

Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu Opracowała:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo