SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński"

Transkrypt

1 SYSTEM INFORMACJI O LASACH Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

2 Program : Gospodarka leśna Plan urządzenia lasu Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Podstawy leśnictwa Prace geodezyjne i dokumentacja geodezyjna sporządzana dla obszarów leśnych System informacji przestrzennej w Lasach Państwowych Leśna mapa numeryczna Opisowa baza danych Mapy tematyczne i analizy przestrzenne na obszarach leśnych Zaliczenie: 1. Poprawne wykonanie zadań wynikających z programu: - wykonanie leśnej mapy numerycznej wraz z częścią opisową (opis taksacyjny). 2. Sprawdzian.

3 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków; 2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

4 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 2001

5 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) gospodarka leśna - działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu; 2) klasa bonitacji drzewostanu - wskaźnik możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu; 6) plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej; 7) uproszczony plan urządzenia lasu - plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej;

6 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Użyte w ustawie określenia oznaczają: 8) drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; 9) etat cięć - ilość drewna do pozyskania określoną w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikającą z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz zasady trwałości i ciągłości użytkowania; 10) rozmiar pozyskania drewna - wielkość (miąższość) drewna do pozyskania wynikającą z planów gospodarczo-finansowych; Słowniczek >>>

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Dla podziału gruntów leśnych na rodzaje użytków gruntowych przyjmuje się zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych następujące definicje i określenia: 1) grunty leśne zalesione: a) drzewostany, b) plantacje drzew; 2) grunty leśne niezalesione: a) w produkcji ubocznej, b) do odnowienia, to jest przejściowo pozbawione drzewostanu i przewidywane do odnowienia w najbliższych latach, c) pozostałe powierzchnie leśne niezalesione; 3) grunty związane z gospodarką leśną.

17 Klasa wieku drzewostanu - umowny okres, zwykle 20-letni, umożliwiający zbiorcze grupowanie drzewostanów według ich wieku. Drzewostany: uprawy (w tym plantacyjne uprawy nasienne i rejestrowane uprawy pochodne) oraz młodniki o zadrzewieniu 0,5 i wyższym; do upraw zalicza się odnowienia i zalesienia od chwili ich powstania do osiągnięcia zwarcia, a do młodników od osiągnięcia zwarcia do osiągnięcia przez gatunek panujący wymiarów grubizny; drzewostany II klasy wieku o zadrzewieniu 0,4 i wyższym; drzewostany III i starszych klas wieku o zadrzewieniu 0,3 i wyższym; drzewostany w klasie odnowienia i w klasie do odnowienia. Drzewostan zespół większej liczby drzew rosnących na pewnej powierzchni leśnej w odpowiednim zagęszczeniu i zwarciu koron, wzajemnie na siebie oddziałujących.

18 Zadrzewienie - cecha drzewostanu. Określa się poprzez porównanie masy drzewnej (miąższości) istniejącej rzeczywiście w drzewostanie danego gatunku na 1 hektarze, do podanej w tzw. tablicach zasobności, jaką mógłby ten sam drzewostan wykazywać w danym wieku i na danym siedlisku w najlepszym wypadku. Np. masa rzeczywista drzewostanu wynosi 240 m³ (metrów sześciennych), a wykazana w tablicach 300 m³. W takim wypadku zadrzewienie określa się poprzez podzielenie 240:300=0,80, czyli zadrzewienie wynosi 0,80.

19 Zwarcie drzewostanu oznacza rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni przez korony drzew w drzewostanie. Zwarcie, wynikające ze stopnia konkurowania koron drzew, określane jest w czterostopniowej skali: 1) zwarcie pełne (korony drzew stykają się brzegami lub częściowo zachodzą na siebie), 2) zwarcie umiarkowane (między koronami występują wąskie przerwy, w tym przerwy, w które mieści się jedno drzewo), 3) zwarcie przerywane (między koronami występują szerokie przerwy, w które łatwo mieści się jedno, a nawet dwa drzewa), 4) zwarcie luźne (w drzewostanie brak konkurencji między drzewami).

20 Plantacje drzew: plantacje nasienne, plantacje leśnych gatunków drzew szybko rosnących. Grunty leśne niezalesione: a) w produkcji ubocznej, to jest założone na gruntach zaliczonych do lasów: plantacje choinek, plantacje krzewów, poletka łowieckie; b) do odnowienia, to jest przejściowo pozbawione drzewostanu i przewidywane do odnowienia w najbliższych latach, w tym: zręby pozbawione drzewostanu w ciągu ostatnich 2 lat, halizny pozbawione drzewostanu dłużej niż 2 lata, płazowiny porośnięte drzewami II klasy wieku o zadrzewieniu do 0,3; c) pozostałe powierzchnie leśne niezalesione.

21 Grunty związane z gospodarką leśną, to jest: a) budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby gospodarki leśnej b) urządzenia melioracji wodnych, c) linie podziału przestrzennego lasu, d) drogi leśne, e) tereny pod liniami energetycznymi (również telefonicznymi); f) szkółki leśne, czyli otwarte powierzchnie przeznaczone do produkcji sadzonek drzew i krzewów; g) miejsca składowania drewna, czyli składy i składnice drewna, h) parkingi leśne oraz inne urządzenia turystyczne.

22 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi". Nadzór nad gospodarką leśną sprawują: 1) minister właściwy do spraw środowiska - w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa; 2) starosta - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej "nadleśniczym".

23 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; 2) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych; 3) nadleśnictwa; 4) inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

24

25 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego. W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

26 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesienia gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu w sposób określony w planie urządzenia lasu. Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do zalesienia (...) Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

27 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikuje z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw nadleśniczemu.

28 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat. W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpieniem szkód lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

29 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności: 1) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym: a) zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów ochronnych, b) zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów; 2) analizę gospodarki leśnej w minionym okresie; 2a) program ochrony przyrody; 3) określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących: a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych), b) zalesień i odnowień, c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, d) gospodarki łowieckiej, e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

30 W skład planu urządzenia lasu nadleśnictwa wchodzą: - dane inwentaryzacji lasu (część inwentaryzacyjna), - analiza gospodarki leśnej w minionym okresie, - program ochrony przyrody, - część planistyczna. W skład danych inwentaryzacji lasu wchodzą: - dokumentacja prac siedliskowych, - opis taksacyjny lasu, - mapy obrazujące wyniki inwentaryzacji lasu: mapa gospodarcza, mapy przeglądowe: - drzewostanów, siedlisk, funkcji lasu oraz mapa sytuacyjna, - zestawienia zbiorcze danych inwentaryzacyjnych (raporty w formie tabel i wykazów), - pierwsza część ogólnego opisu urządzanego nadleśnictwa, zawierająca ogólną charakterystykę lasów oraz zestawienia zbiorcze danych inwentaryzacyjnych.

31 Mapy wzorcowe

32

33

34 Wgląd do planu urządzania lasu dla Lasów Państwowych obejmujący obszar nadleśnictwa rzeczoznawca może uzyskać: 1) we właściwych nadleśnictwach 2) w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Wgląd do uproszczonego planu urządzania lasu rzeczoznawca może uzyskać w urzędzie starosty oraz w nadleśnictwie, któremu starosta powierzył w drodze porozumienia prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarka leśna (w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa). Uproszczony plan urządzania lasów stanowiących własność osób prawnych znajduje się: 1) u właściciela lasu oraz w urzędzie starosty, 2) we właściwych nadleśnictwach Lasów Państwowych.

35 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Uproszczone plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów określa nadleśniczy.

36 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest: 1) dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych - na zlecenie i koszt Lasów Państwowych; 2) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty; 3) dla pozostałych lasów - na zlecenie i koszt właścicieli. Inwentaryzację stanu lasów przeprowadza się na zlecenie starosty.

37 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Wykonywanie prac z zakresu: 1) okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, 2) aktualizacji stanu zasobów leśnych, 3) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, - powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

38 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu. Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl www.robertluczynski.com/dydaktyka.html USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Lasem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład. Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński

Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład. Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński Email: robert.luczynski@pw.edu.pl Część I semestru - tematyka: Wprowadzenie: nieruchomość gruntowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym? Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa?

Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym? Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa? Lasy Państwowe Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym? Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa? 1) zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Zakład Urządzania Lasu prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Taksacja Taksacja prace przygotowawcze 7 IUL 1) zebranie oraz zestawienie danych o obszarach chronionych w nadleśnictwie i funkcjach

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 45 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2005 r.

Dz.U Nr 45 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/41 Dz.U. 2005 Nr 45 poz. 435 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA. BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA. BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego Dr Marek Geszprych radca prawny GOSPODARKA LEŚNA W LASACH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 24 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwenta

Bardziej szczegółowo

Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego

Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Urządzanie Lasu Regulacja gospodarki planowanie Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Mapy leśne (źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu lasu i planowanie gospodarki leśnej (urządzanie lasów prywatnych)

Inwentaryzacja stanu lasu i planowanie gospodarki leśnej (urządzanie lasów prywatnych) Inwentaryzacja stanu lasu i planowanie gospodarki leśnej (urządzanie lasów prywatnych) Michał Orzechowski, SGGW Krzysztof Stereńczak, IBL Grzegorz Krok, IBL Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA PARCZEW OBRĘBY: Parczew Sosnowica Uścimów sporządzony na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 U S T AWA z dnia 28 września 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

L-01. Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa. za rok 2012

L-01. Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa. za rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za rok 2012 Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 U S T AWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622, Nr 224, poz. 1337. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 101 poz z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 101 poz z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 U S T AWA z dnia 28 września 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020. o lasach Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2100 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o lasach. z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 444) tj. z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U Nr 12, poz. 59)

Ustawa o lasach. z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 444) tj. z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U Nr 12, poz. 59) 1) Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 444) tj. z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2011 Nr 12, poz. 59) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 628, Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1337, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671. z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1153 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 2129

Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 2129 Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 2129 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 2129

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 2129 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 2129 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 2129

Dz.U poz. 2129 Dz.U. 2018 poz. 2129 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 101 poz. 444) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 56 poz. 679) (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 45 poz. 435) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. Opracowano na podstawie tj: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315,

Bardziej szczegółowo

L-01. Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) za rok 2014

L-01. Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, poz. 170. o lasach Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 788 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 Dz.U. z 1991r. Nr 101, poz Rozdział 1. Przepisy ogólne. art. 1

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 Dz.U. z 1991r. Nr 101, poz Rozdział 1. Przepisy ogólne. art. 1 Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241 Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 Dz.U. z 1991r. Nr 101, poz. 444 Rozdział 1 Przepisy ogólne art. 1 Ustawa określa zasady zachowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460 i 1462; z 2006 r. Nr 227,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 101 poz USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 13 grudnia 2010 r. poz. 731),

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 13 grudnia 2010 r. poz. 731), Dziennik Ustaw Nr 12 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.18 12:28:04 +01'00' 682 Poz. 59 59 v.p l OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres wykorzystania Standardu.

1. Przedmiot i zakres wykorzystania Standardu. S T A N D A R D V. 6. OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH ORAZ ZADRZEWIONYCH I ZAKRZEWIONYCH 1. Przedmiot i zakres wykorzystania Standardu. 1.1. Ilekroć w standardzie jest mowa o nieruchomościach:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w

Bardziej szczegółowo

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Podstawy prawne Regulacja gospodarki planowanie Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Mapy leśne (źródła informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

Podstawy produkcji leśnej Projekt do wykonania:

Podstawy produkcji leśnej Projekt do wykonania: Wykłady i ćwiczenia terenowe: dr inż. Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW michal.orzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Ćwiczenia kameralne i terenowe: mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu KULiEL SGGW tel bud 34 pok 1/77. Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej

Zakład Urządzania Lasu KULiEL SGGW tel bud 34 pok 1/77. Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Wykład 1 dr inż. Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULiEL SGGW morzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Specyfika leśnictwa Program: Czym jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej L-01

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej L-01 z tego grunty GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w

Bardziej szczegółowo

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:...

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Wzór nr 1 SCHEMAT OPISU TAKSACYJNEGO Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Siedlisko: (typ. siedl. lasu, wariant uwilgot., st. degrad.) Nr dz.ewid.:. Pow.ewiden.:.(m

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 59 poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz.U Nr 59 poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach Kancelaria Sejmu s. 1/39 Dz.U. 2000 Nr 59 poz. 679 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach 1. Na podstawie art. 149 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Specyfika leśnictwa. Program: Czym jest las? Czym jest leśnictwo? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji leśnej.

Specyfika leśnictwa. Program: Czym jest las? Czym jest leśnictwo? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji leśnej. Wykład 2 dr inż. Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULiEL SGGW morzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Specyfika leśnictwa Program: Czym jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.)

Dz.U USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.) Dz.U.02.200.1682 Dz.U.02.200.1682 2003.01.01 zm. Dz.U.02.216.1826 2005.09.01 zm. Dz.U.05.164.1365 2006.01.01 zm. Dz.U.05.179.1484 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania i ochrony lasów

Zasady kształtowania i ochrony lasów Zasady kształtowania i ochrony lasów Las jako naturalny element środowiska jest zasobem przyrodniczym warunkującym utrzymanie równowagi ekologicznej w skali lokalnej i na dużych obszarach - regionów, krajów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity) o lasach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 3/2011 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2011 r.

POROZUMIENIE NR 3/2011 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2011 r. POROZUMIENIE NR 3/2011 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na

Bardziej szczegółowo

Model wartości rynkowej lasu i jego porównanie z cenami transakcyjnymi na przykładzie powiatu olsztyńskiego

Model wartości rynkowej lasu i jego porównanie z cenami transakcyjnymi na przykładzie powiatu olsztyńskiego Model wartości rynkowej lasu i jego porównanie z cenami transakcyjnymi na przykładzie powiatu olsztyńskiego Kołobrzeg 2017 r. Ryszard Cymerman, Krystyna Kurowska, Andrzej Nowak Wydział Geodezji, Inżynierii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA I OCHRONY PRZYRODY ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA I OCHRONY PRZYRODY ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Esy Rdner NIP: 675-000-21-18 REGON: 000001815-00024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Ludowa 10 Tel.:+48 (18) 471-20-68; +48 (18)

Bardziej szczegółowo

Finanse Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Finanse Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Finanse Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Podstawowe informacje OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-592 LISTOPAD

Bardziej szczegółowo

Lasy USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach.* (tekst jednolity) (Dz. U ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Lasy USTAWA. z dnia 28 września 1991 r. o lasach.* (tekst jednolity) (Dz. U ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Lasy USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach.* (tekst jednolity) (Dz. U. 91.101.444) * ostatnia zmiana z dnia 25 maja 2003 r. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU Część 1 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA PLANU URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA Załącznik do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej

Bardziej szczegółowo

Dz.U pokaż informacje o zmianach (10) zm. art

Dz.U pokaż informacje o zmianach (10) zm. art Dz.U.2002.200.1682 pokaż informacje o zmianach (10) zm. art. 5 2011.01.01 Dz.U.2010.226.1475 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.) monografie Art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Bielska-Białej, a Nadleśniczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/376/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/376/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/376/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (skróty) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (skróty) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1 Dz.U.00.56.679 Dz.U.00.86.958 zm. 2000-11-17 Dz.U.00.12.136 zm. 2001-01-01 Dz.U.00.120.1268 zm. 2001-03-30 Dz.U.01.145.1623 zm. 2002-01-01 Dz.U.02.25.253 zm. 2002-04-01 Dz.U.02.113.984 zm. 2002-10-27 Dz.U.01.110.1189

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH) RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH) 1. Zapoznanie się z organizacją wewnętrzną, zakresem zadań komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

K O M E N T A R Z D O S T A N D A R D U V. 6 OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH ORAZ ZADRZWIONYCH I ZAKRZEWIONYCH

K O M E N T A R Z D O S T A N D A R D U V. 6 OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH ORAZ ZADRZWIONYCH I ZAKRZEWIONYCH K O M E N T A R Z D O S T A N D A R D U V. 6 OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH ORAZ ZADRZWIONYCH I ZAKRZEWIONYCH 1. Rynek nieruchomości. Znajomość rynku nieruchomości jest niezbędnym warunkiem

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Podatki płacone przez rolników Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 06.07.2017 r. Podatki płacone przez rolników Wysokość płaconych przez rolników podatków i opłat lokalnych

Bardziej szczegółowo

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu - podstawa prawna opracowania oraz cel i znaczenie PUL Ustroń Jaszowiec 24-25 marca 2010r. Tematy: 1. Ogólnie o Planie Urządzenia Lasu, 2. Podstawa prawna opracowania, 3. Cel i znaczenie PUL Plan Urządzenia

Bardziej szczegółowo

sporządzony na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2016 r. (ogólny opis lasu elaborat)

sporządzony na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2016 r. (ogólny opis lasu elaborat) PROJEKT PLANU URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE URZĘDU MIASTA PIONKI sporządzony na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja a wycena funkcji lasu

Waloryzacja a wycena funkcji lasu Waloryzacja a wycena funkcji lasu Gołojuch Piotr, Adamowicz Krzysztof, Glura Jakub, Jaszczak Roman Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Rodzaje mienia... 14 1.3. Definicja nieruchomości... 15 1.4. Granice nieruchomości... 15 1.5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA W ZAKRESIE USTALANIA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA W ZAKRESIE USTALANIA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA W ZAKRESIE USTALANIA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Bielska-Białej, a Nadleśniczym Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Definicja nieruchomości... 15 1.3. Rodzaje nieruchomości... 17 1.4. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 1956-2013 Planowa gospodarka leśna www.buligl.pl/web/bialystok Pracujemy dla lasów... jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi inwentaryzacyjne i planistyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Literatura... A. Komentarz... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Literatura... A. Komentarz... 1 Wstęp........................................... Wykaz skrótów.................................... Literatura........................................ XI XIII XXI A. Komentarz....................................

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY. 2. Rok. Burmistrz Radłowa Radłów, ul. Kolejowa 7

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY. 2. Rok. Burmistrz Radłowa Radłów, ul. Kolejowa 7 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE 1.Symbol akt / Nr dokumentu Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY. 2. Rok. Burmistrz Radłowa Radłów, ul. Kolejowa 7

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY. 2. Rok. Burmistrz Radłowa Radłów, ul. Kolejowa 7 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE 1.Symbol akt / Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA. Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu

M I N I S T E R S T W O OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA. Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu M I N I S T E R S T W O OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu Warszawa 1999 2 Spis treści strona A. Postanowienia ogólne 3 B. Prace terenowe

Bardziej szczegółowo

Specyfika produkcji leśnej

Specyfika produkcji leśnej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW michal.orzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Wykład 1 Program: Czym jest las? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 465

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 465 Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 465 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK Funkcje lasu Gospodarstwa gospodarstwa specjalnego go- spodarstwie lasów ochronnych

SŁOWNICZEK Funkcje lasu Gospodarstwa gospodarstwa specjalnego go- spodarstwie lasów ochronnych SŁOWNICZEK Funkcje lasu - całokształt świadczeń lasu, wynikający z potencjału biotycznego ekosystemów leśnych i preferencji społecznych, ciągle ulepszany nowymi metodami gospodarowania. Funkcje, jakie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/472/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/472/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/472/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Priorytet 5 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spoŝywczym i leśnym Ogólne załoŝenie: Inwestycje

Bardziej szczegółowo

użytkowania zasobów drzewnych w PGL Lasy Państwowe oraz

użytkowania zasobów drzewnych w PGL Lasy Państwowe oraz BIOMASA LEŚNA Produkcja - Dystrybucja - Konsumpcja Stan aktualny oraz prognozy rozwoju użytkowania zasobów drzewnych w PGL Lasy Państwowe oraz w lasach prywatnych do 2040 r. Janusz Dawidziuk Bożydar Neroj

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz )

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz ) Podatek leśny. Dz.U.2016.374 t.j. z dnia 2016.03.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 7 października 2016 r. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374; zm.:

Bardziej szczegółowo