Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz"

Transkrypt

1 Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz METODY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADÓW SPRĘŻARKOWYCH PRACUJĄCYCH Z NATURALNYMI CZYNNIKAMI ROBOCZYMI Dariusz Butrymowicz*,**, Jarosław Karwacki*, Robert Matysko*, Kamil Śmierciew*, Marian Trela*, Adam Dudar** * Instytut Maszyn Przepływowych PAN, ul. Gen. Fiszera 14, Gdańsk **Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, Białystok Streszczenie. W referacie zaprezentowano zasadnicze przesłanki stosowania w technice chłodniczej naturalnych czynników roboczych. Przedstawiono wybrane zagadnienia badawcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej układów chłodniczych pracujących z takimi czynnikami. Do jednej z takich metod należy ograniczenie jednej z najistotniejszych strat w układach sprężarkowych, jaką jest strata dławienia. Stratę tę można wyeliminować poprzez zastosowanie strumienicy dwufazowej w roli podprężarki. Inną z metod podwyższenia efektywności energetycznej układów sprężarkowych jest zastosowanie takiej strumienicy w roli nadprężarki. Istotnego znaczenia nabiera także zastosowanie układów kaskadowych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym w dolnej kaskadzie. Zaprezentowano wybrane wyniki własnych prac badawczych w tym zakresie. 1. WSTĘP Zagadnienie wpływu podstawowych parametrów roboczych na efektywność energetyczną obiegu chłodniczego jest podejmowane coraz częściej jako wciąż aktualny problem badawczy, zwłaszcza dla naturalnych czynników chłodniczych. Zagadnienie to staje się szczególnie aktualne obecnie z uwagi na wycofanie z zastosowań chłodniczych wszystkich substancji roboczych zaliczanych do grup CFC oraz HCFC zgodnie z europejskimi oraz krajowymi aktami legislacyjnymi, a także wobec dyrektywy dotyczącej stosowania gazów cieplarnianych (tzw. Dyrektywa F-Gases) [1]. Celem tej Dyrektywy jest ograniczenie emisji do atmosfery czynników należących do grupy HFC. Ponieważ czynniki należące do grupy HFC cechują się zazwyczaj bardzo wysokimi wartościami potencjału tworzenia efektu cieplarnianego GWP należy liczyć się z tym, iż technologie oparte na zastosowaniu tych płynów roboczych nie powinny być traktowane jako długofalowe. Jak dotąd nie wprowadzono na rynek płynów roboczych syntetycznych, których potencjał GWP przyjmowałby akceptowalne wartości pomimo, iż tuż po wprowadzeniu. Dyrektywy F-Gases czołowi dostawcy czynników roboczych dla techniki chłodniczej i pomp ciepła rozbudzili takie nadzieje. Należy dodać, iż biorąc pod uwagę wskaźniki zawarte w powyższej Dyrektywie dla

2 roztworów czynników za akceptowalny poziom należy uznać wartość GWP <150. W aktualnej sytuacji - nie są dostępne na rynku dojrzałe rozwiązania techniczne dla całego obszaru techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, które byłyby oparte wyłącznie na czynnikach o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Zasadniczą przyczyną tego stanu rzeczy jest bowiem to, iż rozwiązania te musiałyby być oparte wyłącznie o zastosowania płynów naturalnych, dla których potencjał GWP jest zerowy lub bardzo niski. Do płynów tych należą takie czynniki jak: amoniak, dwutlenek węgla oraz węglowodory. Wybór tych właśnie płynów w roli czynników roboczych nie jest przypadkowy, bowiem są to substancje stosowane w technice chłodniczej od bardzo dawna. Nie znaczy to jednak, że ponowne wprowadzenie do techniki chłodniczej tychże płynów jest zagadnieniem łatwym przede wszystkim z racji bezpieczeństwa, efektywności energetycznej, a także specyficznych trudności konstrukcyjnych dla danego czynnika roboczego. Wedle najnowszych poglądów [2], o tworzeniu efektu cieplarnianego nie decydują jednak same własności czynnika roboczego, lecz przede wszystkim efektywność energetyczna urządzeń. Dla wielu czynników o pożądanych z ekologicznego punktu widzenia cechach uzyskuje się niską lub umiarkowaną efektywność energetyczną urządzeń, a ta z kolei skutkuje znaczną emisją dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w trakcie produkcji energii napędowej. W większości przypadków udział pośredni w tworzeniu efektu cieplarnianego (wynikający z emisji gazów cieplarnianych w procesie produkcji energii) to 80 95% całkowitego wkładu urządzenia w tworzenie efektu cieplarnianego. Dlatego wedle najnowszych poglądów kluczową rolę należy przypisać tym rozwiązaniom, które zapewniają jak najniższą energochłonność, a zatem najwyższą efektywność energetyczną. Podwyższenie efektywności energetycznej omawianej grupy urządzeń jest zadaniem bardzo pilnym z racji na ograniczenie zastosowań czynników, dla których uzyskiwano szczególnie wysokie wartości COP (na przykład wiele czynników należących do grupy HCFC, takich jak: R-22 oraz R-123). Sytuacja ta stwarza zatem szczególną potrzebę badań nad możliwymi sposobami skutecznej poprawy efektywności wykorzystania energii napędowej w technice chłodniczej oraz pomp ciepła [3]. 2. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA JEDNOSTOPNIOWEGO Efektywność energetyczna jednostopniowego obiegu chłodniczego jest w zdeterminowana własnościami czynnika roboczego. Oznacza to, że w aspekcie substytucji czynników syntetycznych jednym z zasadniczych problemów jest zagadnienie oceny poziomu efektywności energetycznej układu pracującego z perspektywicznym czynnikiem roboczym. Na Rys. 1 zamieszczono porównanie wartości względnej efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego jednostopniowego ε zdefiniowanej jako stosunek COP dla urządzenia pracującego z analizowanym czynnikiem do wartości COP dla urządzenia pracującego z czynnikiem R-134a. Z zamieszczonego wykresu można wywnioskować, iż czynniki węglowodorowe posiadają zbliżoną efektywność energetyczną w odniesieniu do przyjętego za wzorcowy czynnika R-134a. Efektywność ta w przypadku dwutlenku węgla (R-744) może być na tyle niska, że jego zastosowanie wymaga podjęcia szeregu działań zmierzających do wyeliminowania najistotniejszych strat w układzie [3,4]. Jednym z bardzo istotnych parametrów roboczych układu chłodniczego sprężarkowego jest dochłodzenie ciekłego czynnika przed zaworem regulacyjnym. Obniżenie temperatury skroplonego czynnika o ΔTd jest związane z przekazaniem do otoczenia większej ilości ciepła, bowiem jednostkowa wydajność chłodnicza zwiększa się o wartość Δqo równą jednostkowemu ciepłu dochłodzenia Δqd. Oznacza to, że dochłodzenie ciekłego czynnika zawsze gwarantuje uzyskanie wyższych wartości COP. Istnieje wiele sposobów podwyższenia efektywności energetycznej układów chłodniczych, spośród których zasadnicze znaczenie mają:

3 ograniczenie straty dławienia; poprawa wymiany ciepła (wzrost ciśnienia parowania oraz spadek ciśnienia skraplania); poprawa efektywności energetycznej sprężarki; modyfikacja obiegu tak, aby ograniczyć nieodwracalność przemian. Autorzy niniejszego referatu podejmują w pracy badawczej wszystkie te metody. W niniejszym referacie szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagadnienia poprawy efektywności energetycznej poprzez ograniczenie straty dławienia oraz modyfikację obiegu. 3. OCENA STRAT DŁAWIENIA Proces dławienia w zaworze rozprężnym jest przemianą nieodwracalną, podczas której czynnik traci możliwość wykonania pracy, pomimo, że jego poziom energetyczny reprezentowany wartością entalpii właściwej - nie ulega zmianie. Praca ta nie byłaby stracona, gdyby w układzie została zastosowana rozprężarka, w której ciecz nasycona ulegałaby izentropowej ekspansji od ciśnienia skraplania do ciśnienia parowania (Rys. 2). W trakcie procesu dławienia następują straty dwojakiego rodzaju: strata jednostkowej masowej wydajności chłodniczej spowodowana większą wartością stopnia suchości pary mokrej zasilającej parownik w porównaniu z przemianą iznetropowego rozprężania (dającą najmniejszą wartość stopnia suchości na końcu tego procesu); strata wynikająca z faktu, że w procesie dławienia izentalpowego nie ma wykonanej pracy zewnętrznej przez rozprężający się czynnik, zaś praca wewnętrzna przemiany

4 zostaje całkowicie i nieodwracalnie zamieniona na wewnętrzne ciepło tarcia. Strata ta jest liczbowo równa stracie jednostkowej masowej wydajności chłodniczej. Straty dławienia są zdeterminowane zarówno wartościami temperatury parowania, temperatury skraplania, jak również własnościami czynnika chłodniczego. Stratę dławienia można zmniejszyć poprzez: dochładzanie cieczy przed zdławieniem; wielostopniowe dławienie i sprężanie bądź zastosowanie rozwiązania kaskadowego; zastosowanie elementów lub urządzeń, w których obniżanie ciśnienia czynnika zachodzi bezdławieniowo. Każde z wymienionych powyżej rozwiązań posiada swoje wady oraz zalety. Pierwszy z wymienionych sposobów, stosunkowo najłatwiejszy do realizacji, znajduje powszechne zastosowanie w chłodniczych urządzeniach sprężarkowych. Należy wziąć pod uwagę, iż dochłodzenie ciekłego czynnika wymaga dodatkowej powierzchni wymiany ciepła oraz wystarczającej ilości medium chłodzącego, a także stabilnych warunków pracy instalacji, pozwalających utrzymać dochłodzenie na zadanym poziomie. Warunki te nie zawsze są możliwe do spełnienia. Zastosowanie regeneracyjnej wymiany ciepła powoduje zaś, oprócz uzyskania dochłodzenia ciekłego czynnika, dodatkowe negatywne skutki, takie jak zwiększenie mocy napędowej sprężarki. Redukuje to przynajmniej częściowo korzyści energetyczne wynikające z faktu dochłodzenia cieczy. Zastosowanie rozwiązania wielostopniowego bądź kaskadowego stanowi znaczne skomplikowanie układu, przy czym stratę dławienia redukuje się tylko częściowo, w stopniu zależnym od konkretnej konfiguracji układu. Zastosowanie dochłodzenia umożliwia częściowe odzyskanie straty dławienia. W wyniku dochłodzenia ulega bowiem obniżeniu stopień suchości czynnika na wlocie do parownika o wartość Δx = x4 x4', gdzie 4 oznacza stan czynnika na wylocie z zaworu rozprężnego w warunkach bez dochłodzenia, zaś 4 odpowiada temu stanowi dla warunków z dochłodzeniem. W pracy [3] zaproponowano następujące oszacowanie tej wielkości oraz wzrostu COP wynikającego ze spadku stopnia suchości o Δx i otrzymano:

5 Z zależności (1) wynika, że dochłodzenie ciekłego czynnika jest tym efektywniejszym sposobem podwyższania COP urządzenia, im bardziej jest stroma krzywa nasycenia T = f(p), bardziej stroma krzywa graniczna cieczy nasyconej s =f(t) oraz mniejsza objętość właściwa pary nasyconej. Wniosek ten jest istoty z punktu widzenia doboru nowych czynników chłodniczych, gdyż dochłodzenie ciekłego czynnika jest najprostszym oraz skutecznym sposobem poprawy efektywności energetycznej urządzenia.

6 Stratę dławienia, wynikającą z większego odparowania rozprężnego cieczy w zaworze rozprężnym niż w procesie rozprężania izentropowego, można wyeliminować wówczas, gdy ciekły czynnik zostanie dochłodzony do takiej temperatury Td,gr, w której punkt końcowy przemiany dławienia 3-4 gr pokrywa się z punktem końcowym rozprężania izentropowego cieczy nasyconej 3-4 gr. Sytuację taką pokazano na Rys. 2.Konieczną do uzyskania tego stanu różnicę temperatur można obliczyć z przybliżonej zależności [5]: Zwiększenie dochłodzenia ponad podane wartości spowoduje dalszy wzrost jednostkowej wydajności chłodniczej, co jednak ogranicza brak łatwo dostępnego czynnika chłodzącego o temperaturze znacznie niższej od otoczenia. Na Rys. 3 pokazano wyniki obliczeń [3] zależności współczynnika wydajności chłodniczej COP od dochłodzenia ciekłego czynnika dla trzech wybranych płynów roboczych. Biorąc pod uwagę własności tych czynników ujęte w Tabeli 1, uzyskano w ten sposób potwierdzenie zależności (1). Największy wzrost COP uzyskano dla propanu (R-290), zaś najmniejszy dla amoniaku (R-717), pomimo, iż właśnie dla tego czynnika uzyskuje się największy przyrost jednostkowej masowej wydajności chłodniczej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim znacznie większa zmiana objętości właściwej czynnika w procesie wrzenia vfg, a przede wszystkim znaczna objętość właściwa pary nasyconej v. Dochłodzenie ciekłego czynnika okazuje się najbardziej efektywne dla propanu (R-290), który posiada najmniej strony przebieg krzywej granicznej cieczy nasyconej. Porównanie krzywych nasycenia dla amoniaku oraz propanu z krzywymi dla czynnika R-22 przedstawiono na Rys. 5. Z zaprezentowanych obliczeń wynika ponadto, że dochłodzenie ciekłego czynnika przed zaworem rozprężnym pozwala w praktycznym zakresie zmian ΔTd na podwyższenie COP w granicach około 10%. Proces dławienia jest typowym procesem nieodwracalnym, toteż znacznie korzystniejsze byłoby w tym przypadku zastosowanie rozprężarki ciekłego czynnika, mającej możliwość pracy w obszarze dwufazowym. Układ taki pokazano w sposób ideowy na Rys. 2. W obiegu z rozprężarką COPr jest zawsze większy w odniesieniu do obiegu z zaworem rozprężnym, gdyż:

7 Aktualnie prowadzi się wiele prac badawczych w zakresie zastosowań rozprężarki w układach sprężarkowych w celu wyeliminowania procesu dławienia [6,7,8,9,10]. Szczególnie wiele prac koncentruje się nad aplikacją tego typu rozwiązania dla dwutlenku węgla, gdyż dla tego czynnika różnica ciśnień w układzie (pk po) przekracza nawet 100 bar, w związku z czym straty wynikające z dławienia ciekłego czynnika są tu szczególnie dotkliwe. Należy jednak podkreślić, że zastosowanie rozprężarki w układach chłodniczych jest jeszcze dalekie od praktycznej

8 realizacji, przede wszystkim z uwagi na poważne trudności związane z opracowaniem konstrukcji rozprężarek o wystarczającej, z aplikacyjnego punktu widzenia, sprawności procesu rozprężania. Na Rys. 6 pokazano wyniki obliczeń [3] zależności względnych strat dławienia ltr/qo (patrz Rys. 5) od temperatury parowania to. Straty te są najbardziej dotkliwe dla dwutlenku węgla (R-744), zaś najmniej dla amoniaku (R-717). W tym ostatnim przypadku zasadniczą przyczyną tak małych strat są bardzo korzystne własności tego czynnika, ujęte w Tabeli 1, co jest również przyczyną niskiej efektywności dochłodzenia cieczy dla tego czynnika (Rys. 1). Na Rys. 7 pokazano wyniki obliczeń [3] zależności zmiany współczynnika wydajności chłodniczej COP z tytułu zastosowania rozprężarki od temperatury parowania to. Należy po kreślić, iż są to maksymalne możliwe zmiany tego współczynnika, bowiem w obliczeniach założono zarówno proces sprężania, jak i rozprężania jako przemiany izentropowe. W przypadku dwutlenku węgla (R-744) korzyści wynikające z zastosowania rozprężarki są zdecydowanie największe i dla najniższych temperatur parowania sięgają około 90%, zaś dla amoniaku (R-717) wynoszą one od około 10 do 15%. Dla propanu (R-290) zmiany te wynoszą z kolei od około 20% do 35%. Z zamieszczonych danych wynika, że zastosowanie rozprężarki ciekłego czynnika jest najbardziej efektywnym sposobem podniesienia efektywności energetycznej urządzeń sprężarkowych. Jak jednak wykazały dotychczasowe prace badawcze [11], jest to również rozwiązanie najbardziej kłopotliwe, jak dotąd bardzo mało efektywne (uzyskuje się zazwyczaj wzrost COP na poziomie około 10%), a zarazem bardzo kosztowne. Nie udało się jak dotąd opracować efektywnej konstrukcji rozprężarki dwufazowej, możliwej do aplikacji w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych. 4. STRUMIENICOWA PODPRĘŻARKA DWUFAZOWA Najbardziej obiecującym sposobem odzyskiwania energii dławienia jest zastosowanie strumienicy dwufazowej w przewodzie pomiędzy parownikiem a oddzielaczem cieczy. W takim rozwiązaniu strumienica pełni rolę podprężarki. Sposób ten został opatentowany przez Gaya w 1931 roku (U.S. Patent No. 1,836,318) chociaż wydaje się, że układ ten ma wielu niezależnych pomysłodawców. Schemat ideowy takiego urządzenia pokazano na Rys. 8. W tym rozwiązaniu ciekły czynnik również pełni rolę czynnika napędowego. Ciecz rozprężając się w dyszy może ulegać częściowemu odparowaniu, zatem dyszę może opuszczać strumień cieczy bądź pary mokrej. Strumień ten wskutek wymiany pędu zasysa parę z parownika. Ze strumienicy mieszanina obu strumieni kierowana jest do oddzielacza cieczy. Ciekły czynnik zasila poprzez zawór rozprężny parownik, natomiast para zasysana jest przez sprężarkę. W rozwiązaniu tym sprężarka zasysa parę o ciśnieniu międzystopniowym, co jest bezpośrednią przyczyną wzrostu COP. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż zaprojektowanie strumienicy dwufazowej w takim układzie jest nadzwyczaj skomplikowanym zagadnieniem.

9 Na Rys. 9 przedstawiono uproszczony obieg realizowany w urządzeniu, którego schemat ideowy pokazano na Rys. 8. Należy zaznaczyć, że poszczególne części obiegu dotyczą różnych strumieni mas czynnika. Rozprężanie cieczy w dyszy napędowej idealnej przebiega według izentropy przemiana 3-4s. Gdyby zastosowano dławienie w zaworze rozprężnym od ciśnienia pk do po, wówczas przemiana przebiegałaby izentalpowo krzywa 3-4d. Rzeczywistej przemianie zachodzącej w dyszy napędowej odpowiada zaś krzywa pośrednia 3-4. Spadek ciśnienia wytwarzany w dyszy ssącej, do której dopływa para z parownika o stanie 5, jest w szerokim zakresie parametrów pracy urządzenia możliwy do pominięcia: p5 po. Czynnik częściowo jest sprężany w komorze mieszania z uwagi na powstanie fali mieszającej, wskutek czego ciśnienie wzrasta od po do ciśnienia p6. Z kolei sprężanie idealne w dyfuzorze przebiega według izentropy 6-7s. Rzeczywisty proces sprężania systemu dwufazowego w strumienicy przebiega według krzywej 6-7. Ciśnienie ssania sprężarki pm jest w tym układzie zawsze wyższe od ciśnienia parowania po, co zmniejsza zapotrzebowanie mocy napędowej tej maszyny. W przeprowadzonych dotąd pracach badawczych wskazywano na możliwość zwiększenia COP nawet o ponad 20% w wyniku zastosowania strumienicy, jednak oceny te nie były oparte na racjonalnych analizach obiegu sprężarkowo-strumienicowego, wobec czego różnią się one znacznie pomiędzy sobą. Kluczowe znaczenie ma tutaj również względna strata dławienia (Rys. 6), wobec czego zastosowanie takiego rozwiązania jest najbardziej efektywne dla dwutlenku węgla, zaś najmniej dla amoniaku.

10 Autorzy przeprowadzili systematyczne prace badawcze [3,11,12] w zakresie zagadnień hydrodynamiki przepływu dwufazowego w strumienicy dwufazowej cieczowoparowej. W omawianym zagadnieniu konstrukcja strumienicy dwufazowej kest bowiem zagadnieniem o kluczowym znaczeniu. Z racji na wyjątkowo dogodne własności termodynamiczne badania te zrealizowano dla czynnika modelowego R-123. Przykładowe, lecz reprezentatywne, charakterystyki pracy strumienicy o długości komory mieszania 40 mm oraz średnicy komory mieszania 6 mm, z dyszą napędową ostro krawędziową - zaprezentowano graficznie na Rys. 10. Na rysunku przyjęto oznaczenia: ΔTp przegrzanie zasysanej pary, ΔTd dochłodzenie cieczy na wlocie do dyszy napędowej, ΔTm różnica pomiędzy temperaturą pary oraz cieczy w komorze ssawnej strumienicy. Sprawność strumienicy autorzy definiują następującym związkiem: gdzie wn jest prędkością wylotową cieczy z dyszy napędowej, ρ jest gęstością fazy ciekłej na wylocie z dyszy napędowej, pk, pm, po to ciśnienia odpowiednio: cieczy napędowej przed dyszą, wylotowe (za dyfuzorem) oraz zasysania, zaś χ jest objętościowym stosunkiem zasysania. Bezwymiarowy spręż

11 dany jest zależnością: Wraz ze zmianą średnicy dyszy napędowej ulega zmianie opór przepływu przez tę dyszę co powoduje, że zmienia się ciśnienie cieczy napędowej, wobec czego ulega również zmianie dochłodzenie ciekłego czynnika przy zachowaniu stałej temperatury cieczy zasilającej. Najwyższą sprawność strumienicy uzyskano dla dyszy o największej średnicy i jej wartość maksymalna przekracza 80%. Jest to niezmiernie istotny rezultat, bowiem w literaturze panuje pogląd, iż dla strumienic dwufazowych cieczowo-parowych sprawność nie przekracza 40%. Z kolei sprawność strumienicy zaopatrzonej w dyszę ostrokrawędziową o średnicy Dn = 2 mm nie przekracza 3% w całym zakresie pracy.

12 Aktualnie prowadzone są przez autorów referatu prace badawcze w zakresie zastosowania strumienicy dwufazowej w układach z izobutanem [13,14] oraz z dwutlenkiem węgla [15] jako czynnikami roboczymi. Teoretyczne charakterystyki pracy strumienicy w układzie współrzędnych spręż Π oraz masy stosunek zasysania U przedstawiono na Rys. 11. W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzić, iż dostępne są wyższe stosunki zasysania dla wyższych temperatur parowania oraz niższych temperatur skraplania. Wyższe wartości sprężu dostępne są dla wyższych wartości temperatur parowania oraz wyższych temperatur skraplania, jakkolwiek dla odpowiednio niskich temperatur skraplania występuje zależność niemonotoniczna. Praca strumienicy dwufazowej w układzie z izobutanem jest aktualnie badana na stanowisku przedstawionym schematycznie na Rys. 12. Na stanowisku wykonano dodatkowy obieg z pompą (13), co umożliwia przeprowadzenie badań charakterystyk pracy strumienicy w szerszym zakresie parametrów, niż wynikającym wyłącznie z warunków pracy układu sprężarkowego. Zwłaszcza w przypadku dwutlenku węgla można liczyć się ze szczególnie dużym wzrostem COP z tytułu zastosowania podprężarki strumieniowej. Jak wykazano w oparciu o analizę teoretyczną [15], w urządzeniu możliwy jest do uzyskania wzrost COP na poziomie od około 25% do

13 ponad 30% - patrz Rys. 13. Konstrukcja strumienicy dwufazowej napotyka w tym przypadku na szczególne trudności z racji bardzo małych rozmiarów oraz bardzo wysokich różnic ciśnień roboczych. 5. STRUMIENICOWA NADPRĘŻARKA DWUFAZOWA Efektywne zastosowanie strumienicy dwufazowej w roli odprężarki w układach chłodniczych sprężarkowych skłania do rozważenia zastosowania tego aparatu w roli nadprężarki. Po raz pierwszy tego typu rozwiązanie zaproponował Bergander [16]. Istotą rozwiązania przedstawionego na Rys. 14 jest to, iż sprężarka spręża parę do ciśnienia międzystopniowego. Od tego ciśnienia do ciśnienia skraplania para jest sprężana w strumienicy dwufazowej, przy czym czynnikiem napędowym jest ciecz podawana do strumienicy poprzez pompę. Wzrost efektywności energetycznej układu wynika stąd, iż dla tego samego strumienia masy czynnika i dla zadanej różnicy ciśnień - moc napędowa pompy jest co najmniej o rząd wielkości mniejsza od mocy napędowej sprężarki. Kluczowe znaczenie w omawianym rozwiązaniu ma konstrukcja strumienicy dostosowana do własności czynnika roboczego, bowiem potencjalny wzrost COP w zasadniczej mierze zależy od masowego stosunku zasysania. Korzystne duże wartości stosunku gęstości pary do gęstości cieczy występujące w omawianym rozwiązaniu stwarzają możliwości uzyskania szczególnie wysokich wartości sprawności energetycznych strumienicy, a tym samym osiągnięcie atrakcyjnego z aplikacyjnego punktu widzenia wzrostu COP. Autorzy rozpoczęli intensywne prace badawcze w zakresie eksperymentalnego oraz teoretycznego modelowania pracy strumienicy dwufazowej w roli nadprężarki. 6. UWAGI KOŃCOWE W referacie przeanalizowano zagadnienie jednostkowych strat dławienia dla urządzeń chłodniczych sprężarkowych pracujących z naturalnymi czynnikami roboczymi. Wskazano, iż strata ta nie odgrywa zasadniczej roli w przypadku amoniaku, jednak jest już istotna dla propanu, zaś zdecydowanie ogranicza ona efektywność energetyczną urządzeń pracujących z dwutlenkiem węgla. Stratę tę można częściowo wyeliminować poprzez zastosowanie dochłodzenia

14 ciekłego czynnika przed zaworem rozprężnym. Przeanalizowano wpływ własności termodynamicznych czynnika na możliwość redukcji tejże straty wskazując na szczególne znaczenie dochłodzenia ciekłego czynnika dla propanu. Zasadniczym kierunkiem poprawy efektywności energetycznej urządzeń sprężarkowych jest jednak zmniejszenie straty dławienia poprzez całkowite lub częściowe wyeliminowanie procesu dławienia, co jest przedmiotem własnych prac badawczych autorów. Szczególną nadzieję budzi w tym aspekcie zastosowanie strumienicy dwufazowej w roli elementu rozprężnego, co jest szczególnie atrakcyjne dla układów pracujących z dwutlenkiem węgla, a także z węglowodorami. LITERATURA [1] Regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases, PE-CONS 3604/2006, Brussels, [2] Peixoto R.A., Butrymowicz D., Crawford J., Godwin D., Hickman K., Keller F., Onishi H.: Residential and Commercial Air Conditioning and Heating, Chapter 5 of the Special Report on Safeguarding the ozone layer and the global climate system: issues related to hydrofluorocarbons and perfluorocarbons, IPCC and UNEP, Cambridge University Press, New York, USA, [3] Butrymowicz D.: Problemy poprawy efektywności energetycznej obiegów lewobieżnych, Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, nr 538/1497/2005, Gdańsk, [4] Butrymowicz D.: Ograniczenie strat dławienia poprzez wykorzystanie strumienicy dwufazowej w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 2000, rok 7, nr 3, str [5] Karpiński W.: Termodynamiczne podstawy budowy urządzeń przemysłu spożywczego, chłodnictwa i klimatyzacji. Część 1. Urządzenia chłodnicze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łodź, [6] Fukuta M., Yanagisawa T., Radermacher R.: Performance Prediction of Vane Type Expander for CO2 Cycle, 21st IIR International Congress of Refrigeration, Washington D.C. USA, 2003, Paper No. ICR0251. [7] Brasz J.J.: Throttle Loss Power Recovery in Refrigeration and Cryogenics, Short Course, 21st IIR International Congress of Refrigeration, Washington D.C. USA, 2003, paper No. SC3. [8] Granryd E.: A regenerative refrigeration cycle, 14th International Congress of Refrigeration, Moscow, 1974, str [9] Szargut J., Skorek J., Szargut P.: Badania eksperymentalne bezdławieniowej ziębiarki Granryda, Chłodnictwo, rok 33, nr 1, 1998, str [10] Smith I.K., Stošić N., Kovačević A.: Twin screw machines to replace throttle valves in refrigeration systems, International Thermal Sciences Seminar, Bled, Slovenia, 2000, str [11] Butrymowicz D., Karwacki J., Miąskowska D., Trela M.: Performance of two-phase ejector of various geometries, 22nd International Congress of Refrigeration, Pekin, Chiny, 2007, Paper No ICR07-B [12] Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Śmierciew K.: Experimental ivestigation of isothermal liquid-vapour refrigeration ejector, 5th International conference on transport phenomena in multiphase systems, Vol. 2, Białystok, str , [13] Dudar A., Butrymowicz D.: Stanowisko do badań strumienic dwufazowych pracujących w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych węglowodorowych, VI Warsztaty Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Metody numeryczne, Stawiska, 2006, referat nr PPW06_030. [14] Butrymowicz D., Dudar A.: Analiza pracy strumienicy dwufazowej w sprężarkowym

15 ureządzeniu chłodniczym pracującym z izobutanem, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin, str , [15] Angielczyk W., Butrymowicz D. Nartosiewicz Y., Dudar A.: Analysis of Transcritical CO2 Refrigeration Cycle with Two-Phase Ejector, 5th International conference on transport phenomena in multiphase systems, Vol. 2, Białystok, [16] Bergander M., Schmidt D.P., Herbert D.A., Wojciechowski J., Szklarz M.: Condensing ejector for second step compression in refrigeration cycles, International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue, USA, Paper No. 2174, Źródło: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce - NOWE TRENDY ROZWOJU Warszawa 26 listopada 2008 KONTAKT Chłodnictwo & Klimatyzacja Tel: Fax: Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego 13CHŁODNICTWO 13.1. PODSTAWY TEORETYCZNE 13.1.1. Teoretyczny obieg chłodniczy (obieg Carnota wstecz) Teoretyczny obieg chłodniczy, pokazany na rys.13.1, tworzy, ciąg przemian: dwóch izotermicznych 2-3

Bardziej szczegółowo

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wpływ na środowisko: ODP (ang. Ozone Depletion Potential) - potencjał niszczenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzenie chłodniczego

Dobór urządzenie chłodniczego ZUT W SZCZECINIE WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Dobór urządzenie chłodniczego Bogusław Zakrzewski 1 Założenia 1. Przeznaczenie instalacji chłodniczej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów. Justyna Jaskółowska IMM. Techniki niskotemperaturowe w medycynie Gdańsk

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów. Justyna Jaskółowska IMM. Techniki niskotemperaturowe w medycynie Gdańsk Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Techniki niskotemperaturowe w medycynie Justyna Jaskółowska IMM 2013-01-17 Gdańsk Spis treści 1. Kto pierwszy?... 3 2. Budowa i zasada działania... 5 3. Wady i

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Joanna Synak Nr albumu: 127634 Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Semestr I (II st.) Rok akademicki: 2012/2013 PRACA SEMINARYJNA

Bardziej szczegółowo

Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności

Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności Część II Zamienniki dla R134a w kontekście efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Adam Nowaczyk IM-M Semestr II Gdaosk 2011 Spis treści 1. Obiegi termodynamiczne... 2 1.1 Obieg termodynamiczny... 2 1.1.1 Obieg prawobieżny... 3

Bardziej szczegółowo

ZAMIENNIKI SERWISOWE CZYNNIKA R 22

ZAMIENNIKI SERWISOWE CZYNNIKA R 22 ZAMIENNIKI SERWISOWE CZYNNIKA R 22 Część 3 4. Czynnik chłodniczy R 417A 4.1. Charakterystyka ogólna Czynnik R 417A jest zeotropową mieszaniną R 125 (46,6%), R 134a (50%) oraz R 600 (butan 3,4%). Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Agnieszka Wendlandt Nr albumu : 127643 IM M (II st.) Semestr I Rok akademicki 2012 / 2013 PRACA SEMINARYJNA Z PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Damian Siupka-Mróz IMM sem.9 1. Kaskadowe skraplanie gazów: Metoda skraplania, wykorzystująca coraz niższe temperatury skraplania kolejnych gazów. Metodę tę stosuje

Bardziej szczegółowo

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia Seminarium CERED, Płock, 10.03.2009 Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia mgr inż. Marek Skupiński Hibernatus Sp. z o.o. Wadowice Firma Hibernatus Firma Hibernatus powstała w 1991 roku,

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 Materiały informacyjne WSTĘP Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 odznaczają się łatwością w użyciu, pozwalają na ograniczenie kosztów, a co

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych dwustopniowych

Ocena efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych dwustopniowych Ocena efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych dwustopniowych WSTĘP Powodem wprowadzenia dwustopniowego sprężania czynnika w dużych niskotemperaturowych amoniakalnych urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB NA ZASTĄPIENIE KOTŁÓW OLEJOWO-GAZOWYCH W INSTALACJACH NOWYCH I MODERNIZOWANYCH

SPOSÓB NA ZASTĄPIENIE KOTŁÓW OLEJOWO-GAZOWYCH W INSTALACJACH NOWYCH I MODERNIZOWANYCH SPOSÓB NA ZASTĄPIENIE KOTŁÓW OLEJOWO-GAZOWYCH W INSTALACJACH NOWYCH I MODERNIZOWANYCH Robert GREJCZ Emerson Climate Technologies WZROST POPYTU NA SPECJALNE POMPY CIEPŁA Sprężarki chłodnicze są od lat stosowane

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Przemiany termodynamiczne

Przemiany termodynamiczne Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA

SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA POLITECHNIKA GDAŃSKA Katedra Techniki Cieplnej SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA Ocena wpływu poślizgu temperaturowego mieszanin zeotropowych na warunki pracy wentylatorowej chłodnicy powietrza. Michał Szajner

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049 Materiały informacyjne WSTĘP Czynnik chłodniczy ISCEON M049 firmy Du Pont TM odznacza się łatwością w użyciu, pozwala na ograniczenie kosztów, a co najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń

Bardziej szczegółowo

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Opracowanie tematu z przedmiotu: Techniki Niskotemperaturowe Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Opracowała: Katarzyna Kaczorowska Inżynieria Mechaniczno Medyczna, sem. 1, studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Ocena możliwości wykorzystania rurki kapilarnej jako elementu dławiącego w tzw. klimatyzatorach

Bardziej szczegółowo

Część I. Katarzyna Asińska

Część I. Katarzyna Asińska Katarzyna Asińska Ocena techniczna moŝliwości wykorzystania dwutlenku węgla ( R744 ), jako naturalnego płynu roboczego w agregatach chłodniczych i spręŝarkowych pompach ciepła. Referat podzielony jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O

Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O Przez wzgląd na szerokie możliwości wykorzystania i zastosowań urządzeń absorpcyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C***

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C*** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Krzysztof Filek*, Piotr Łuska**, Bernard Nowak* ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C*** 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II Program szkolenia w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane

Bardziej szczegółowo

PRACA MINIMALNA ZIĘBNICZEGO OBIEGU LEWOBIEŻNEGO

PRACA MINIMALNA ZIĘBNICZEGO OBIEGU LEWOBIEŻNEGO Dariusz Nanowski Akademia Morska w Gdyni PRACA MINIMALNA ZIĘBNICZEGO OBIEGU LEWOBIEŻNEGO W artykule odniesiono się do dostępnej literatury i zawarto własne analizy związane z określaniem pracy minimalnej

Bardziej szczegółowo

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe substytuty ziębników R 502, R 13 i R 13B1

Długoterminowe substytuty ziębników R 502, R 13 i R 13B1 Substytuty ziębników R 502, R 13 i R 13B1 - zastosowanie, ocena ekologiczna oraz analiza własności fizycznych i chemicznych Rafał FLOREK, Stefan RESZEWSKI, Wrocław Niniejsza publikacja stanowi kolejną

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA

OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA Część 1 WPROWADZENIE Najstarszymi i powszechnie znanymi substancjami do odprowadzania ciepła są

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA

OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA Część 2 2. CHARAKTERYSTYKA TECH- NICZNA OBIEKTU SYMULACJI Obiektem wybranym do przeprowadzenia analizy

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Definicja i podział sprężarek Sprężarkami ( lub kompresorami ) nazywamy maszyny przepływowe, służące do podwyższania ciśnienia gazu w celu zmagazynowania go w zbiorniku. Gaz

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz profesor nadzwyczajny

Dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz profesor nadzwyczajny Dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych wniosek poparty przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych Andrzej Domian SUCHiKL GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Kombinacji zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego i wystarczająco wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: 4.03.2014 Obiegi lewobieżne - chłodnictwo i pompy ciepła. Literatura. Przepisy urzędowe

Wykład 1: 4.03.2014 Obiegi lewobieżne - chłodnictwo i pompy ciepła. Literatura. Przepisy urzędowe Wydział Techniki Morskiej i Transportu Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Przedmiot: Substancje kontrolowane Wykład 1: 4.03.2014 Obiegi lewobieżne - chłodnictwo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

SpręŜarki Danfoss dedykowane do pomp ciepła poprawiają sezonową efektywność energetyczną o 10%!

SpręŜarki Danfoss dedykowane do pomp ciepła poprawiają sezonową efektywność energetyczną o 10%! SpręŜarki Danfoss dedykowane do pomp ciepła poprawiają sezonową efektywność energetyczną o 10%! W tym roku firma Danfoss wprowadziła na rynek nowe sprężarki spiralne dedykowane do pomp ciepła o oznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie CO 2 w systemach chłodzenia.

Zastosowanie CO 2 w systemach chłodzenia. Michał Nowakowski SUCHiKL Zastosowanie CO 2 w systemach chłodzenia. Dwutlenek węgla i amoniak po wielu latach znów stają się dominującymi płynami roboczymi. Technika chłodnicza powraca do swoich termodynamicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie. 1 Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania....3 2. Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.7 2 1. Termostatyczne zawory rozprężne Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Charakterystyka Atesty Kombinacji zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego i wystarczająco

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Techniki Cieplnej Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i masy Przejmowanie ciepła podczas skraplania czynników niskowrzących w skraplaczach chłodzonych powietrzem

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 2 2006 Krzysztof Filek*, Bernard Nowak* EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** 1. Wstęp Urządzenia

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA Temat : Racje techniczne i energetyczne stosowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej w chłodziarkach domowych Autor : Marcin Beczek

Bardziej szczegółowo

CO2 jako ekologiczny czynnik ziębniczy dla układów klimatyzacji w samochodach

CO2 jako ekologiczny czynnik ziębniczy dla układów klimatyzacji w samochodach CO2 jako ekologiczny czynnik ziębniczy dla układów klimatyzacji w samochodach Urządzenia klimatyzacyjne, które w początkowym okresie rozwoju były instalowane wyłącznie w budynkach, w ostatnich dziesięcioleciach

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego

Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego Andrzej Grzebielec 2005-03-01 Laboratorium specjalnościowe Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego 1 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Czynniki chłodnicze - klasyfikacja, wskaźniki oceny ekologicznej GWP, TEWI; wykrywanie nieszczelności

Wykład 5: Czynniki chłodnicze - klasyfikacja, wskaźniki oceny ekologicznej GWP, TEWI; wykrywanie nieszczelności Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof.. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Przedmiot: Substancje kontrolowane Wykład 5: 1.04.2014 Czynniki chłodnicze - klasyfikacja, wskaźniki oceny ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sprawność energetyczna pomp ciepła z wymiennikami typu Ćwiczenie nr 2 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Podpisanie Protokołu Montrealskiego i podjęcie poszukiwań nowych ziębników syntetycznych

Podpisanie Protokołu Montrealskiego i podjęcie poszukiwań nowych ziębników syntetycznych Dr inż WIESŁAW WARCZAK Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Kraków Wpływ ekspansji zastosowań w chłodnictwie na rozwój konstrukcji sprężarek Podjęte przed ponad dwudziestu laty decyzji o wyeliminowaniu w

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHLODNICZEJ

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHLODNICZEJ SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHLODNICZEJ TEMAT: Próba uzasadnienia celowości regulacji wydajności chłodniczej w urządzeniach o wydajności zakresu 5 do 10kW. 1. Wstęp 2. Metody regulacji sprężarek 3. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC.

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Dariusz Mikielewicz, Jan Wajs, Michał Bajor Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Polska

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ.

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ. SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ. Temat: Ocena techniczna regulatorów typu P i typu PI stosowanych w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła. Przykłady zastosowania. Kamil Kaszyński

Bardziej szczegółowo

Sorpcyjne Systemy Energetyczne

Sorpcyjne Systemy Energetyczne Sorpcyjne Systemy Energetyczne Adsorpcyjne systemy chłodnicze dr inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl, bud. D2, pok. 9b Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii

Bardziej szczegółowo

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 2. 1 kmol każdej substancji charakteryzuje się taką samą a) masą b) objętością

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

PRACA SEMINARYJNA Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ

PRACA SEMINARYJNA Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ PRACA SEMINARYJNA Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ TEMAT: SYSTEMY REGULACJI WYDAJNOŚCI SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH; część II: Sposoby regulacji Wykonał: Jakub Muszyński Wydz. Mech. sem. IX mgr Systemy Urządzenia Chłodnicze

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy:

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy: Sprężarka jest najważniejszym i często najdroższym (30 do 40% całkowitych kosztów) z pośród wszystkich elementów parowego obiegu chłodniczego. Funkcją sprężarki jest ciągłe odprowadzanie pary czynnika

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 Laboratorium z przedmiotu Odnawialne źródła energii Kod: OM1302 Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zad. nr 4 za 3% [2015.10.29 16:00] Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu gazu zależy liniowo od temperatury.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI Dariusz Nanowski Akademia Morska w Gdyni WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI W opracowaniu, na przykładzie rzeczywistej chłodniczej instalacji okrętowej analizuje się wpływ siatkowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Janusz Walczak Te r m o d y n a m i k a t e c h n i c z n a Konin 2008 Tytuł Termodynamika techniczna Autor Janusz Walczak Recenzja naukowa dr hab. Janusz Wojtkowiak

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14 PL 221481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403188 (51) Int.Cl. F02C 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Porównanie metod określania własności termodynamicznych pary wodnej

Porównanie metod określania własności termodynamicznych pary wodnej LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Porównanie metod określania własności termodynamicznych pary wodnej prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA obliczanie przepływu obliczanie współczynnika Kv lub średnicy otworu

INFORMACJA TECHNICZNA obliczanie przepływu obliczanie współczynnika Kv lub średnicy otworu obliczanie przepływu obliczanie współczynnika Kv lub średnicy otworu Znaczenie prawidłowego doboru zaworów Bardzo ważne jest prawidłowy dobór zaworu. Niepożądane efekty pojawiają się zarówno przy przewymiarowaniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KIMATYZACYJNA SEMINARIUM Temat: Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO

ANALIZA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO ANALIZA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO Wykład nr Napęd stosowany we współczesnym lotnictwie cywilnym Siła ciągu Zasada działania silnika odrzutowego pb > p 0 Akcja Reakcja F Strumień gazu

Bardziej szczegółowo

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ połączoną z premierą książki Wydawnictwa PWN Chłodnictwo i klimatyzacja pod redakcją dr hab. inż. Dariusza Butrymowicza oraz mgr inż. Piotra Baja CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Nowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego

Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego Andrzej Grzebielec 2009-10-23 Laboratorium Chłodnictwa II Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego 1 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność

Bardziej szczegółowo

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) W celach ogrzewania pomieszczeń coraz powszechniej stosuje się tak zwane klimatyzatory grzewczo-chłodzące. Są to urządzenia zaprojektowane

Bardziej szczegółowo