ZACZNIK A. Zawarto informacyjna dokumentów XML. Standardy techniczne systemu SOWE wersja 6.0.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZACZNIK A. Zawarto informacyjna dokumentów XML. Standardy techniczne systemu SOWE wersja 6.0."

Transkrypt

1 ZACZNIK A Zawarto informacyjna dokumentów XML wersja 6.0. Data opracowania: 05 grudnia 2008 Data zatwierdzenia: 05 grudnia 2008 Data wejcia w ycie: 01 stycznia 2009 Daty aktualizacji: Warszawa, 05 grudnia 2008

2 Spis treci: I ZASADY OBOWIZUJCE PRZY KONSTRUOWANIU DOKUMENTÓW XML... 3 II DOKUMENTY PRZESYANE Z ELEKTROWNI DO OSP W RAMACH PROCEDURY ZGASZANIA REMONTÓW, UBYTKÓW I WYMUSZE; JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH... 4 II.1 ZGOSZENIE REMONTU JWCD (ZROR)... 4 II.2 ZGOSZENIE UBYTKU JWCD (ZGUB)... 5 II.3 ZGOSZENIE PRACY JWCD W TRYBIE WYMUSZE& LUB POMIARÓW (ZPWP)... 6 II.4 ZGOSZENIE NIESPRAWNO*CI UKADU REGULACJI JWCD (ZNUR)... 6 II.5 ZGOSZENIE ZDARZENIA RUCHOWEGO JWCD (ZDRU)... 7 II.6 ZGOSZENIE PRACY POZA SIECI- JWCD(ZPPS)... 8 II.7 ZGOSZENIE WNIOSKU O URUCHOMIENIE JWCD (ZWU)... 9 III DOKUMENTY PRZESYANE Z ELEKTROWNI DO OSP W RAMACH PROCEDURY ZGASZANIA PLANOWYCH ZMIAN DYSPOZYCYJNO=CI NJWCD WIATROWYCH III.1 ZGOSZENIE PROGRAMU PRACY (ZPP)...10 III.2 SOWNIKI DANYCH DOKUMENTU ZGOSZE& PROGRAMU PRACY...11 IV DOKUMENTY PRZESYANE Z OSP DO ELEKTROWNI W RAMACH PROCEDURY ZGASZANIA REMONTÓW, UBYTKÓW I WYMUSZE; JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH IV.2 ODRZUCENIE ZGOSZENIA REMONTU JWCD (OZROR)...14 IV.3 ZATWIERDZENIE ZGOSZENIA UBYTKU JWCD (ZZGUB)...14 IV.4 ODRZUCENIE ZGOSZENIA UBYTKU JWCD (OZGUB)...16 IV.5 ZATWIERDZENIE ZGOSZENIA PRACY WYMUSZONEJ LUB POMIARÓW (ZZPWP)...17 IV.6 ODRZUCENIE ZGOSZENIA PRACY WYMUSZONEJ LUB POMIARÓW (OZPWP)...17 IV.7 ZATWIERDZENIE ZGOSZENIA NIESPRAWNO*CI UKADU REGULACJI JWCD (ZZNUR)...18 IV.8 ODRZUCENIE ZGOSZENIA NIESPRAWNO*CI UKADU REGULACJI JWCD (OZNUR)...19 IV.9 ZATWIERDZENIE ZGOSZENIA ZDARZENIA RUCHOWEGO JWCD (ZZDRU)...20 IV.10 ODRZUCENIE ZGOSZENIA ZDARZENIA RUCHOWEGO JWCD (OZDRU)...21 IV.11 ZATWIERDZENIE ZGOSZENIA PRACY POZA SIECI- JWCD(ZZPPS)...22 IV.12 ODRZUCENIA ZGOSZENIA PRACY POZA SIECI- JWCD(OZPPS)...23 V DOKUMENTY PRZESYANE Z OSP DO ELEKTROWNI W RAMACH PROCEDURY PLANOWANIA OPERATYWNEGO I PROWADZENIA RUCHU V.1 BIE0-CY PLAN KOORDYNACYJNY DOBOWY JWCD (BPKD)...24 V.2 INFORMACJA O ZMIANACH W BIE0-CYM PLANIE KOORDYNACYJNYM DOBOWYM JWCD (IBPKD)...25 VI KOMUNIKATY RUCHOWE DLA ELEKTROWNI (KREL) VI.1 KOMUNIKAT RUCHOWY DLA ELEKTROWNI (KREL)...27 VI.2 POTWIERDZENIE KOMUNIKATU RUCHOWEGO DLA ELEKTROWNI (PKREL)...27 VII DOKUMENT TECHNICZNY (PING) VII.1 DOKUMENT TECHNICZNY OSP (PING)...28 VII.2 DOKUMENT TECHNICZNY ELEKTROWNI (PING_UR)...28 data: Wersja 6.0 z dnia Strona 2 z 28

3 I ZASADY OBOWI%ZUJ%CE PRZY KONSTRUOWANIU DOKUMENTÓW XML W kolumnie opis pola niniejszego dokumentu podany zosta1 wymagany format danych: - pole znakowe [n] oznacza 1a4cuch znaków o maksymalnej dopuszczalnej d1ugoci n znaków, (znaki zastrzeone, które nie mog8 wyst8pi9 w XML-ach to &, <, >,, ); - oznacza pe1n8 dat> wraz z godzin8, gdzie: rrrr rok, mm miesi8c, dd dzie4, gg godzina, mm minuty, ss sekundy; - {n} przedstawia zbiór, wraz z jego dziedzin8, np. {T,N}; - pole numeryczne [n.m] w danym polu mog8 pojawi9 si> liczby o dopuszczalnej liczbie cyfr n, separatorem dziesi>tnym jest kropka, po kropce natomiast wyst>puje m cyfr cz>ci dziesi>tnej. - pole numeryczne [n] oznacza liczb> ca1kowit8 o dopuszczalnej liczbie cyfr n. Przedzia1y godzinowe znakowane s8 dat8 i czasem ko4ca przedzia1u np. 02:00 oznacza energi> produkowan8 w przedziale czasu od 01:00 do 02:00 w18cznie (01:00,02:00>. Pierwsza godzina doby n jest oznaczana jako 01:00, natomiast ostatnia godzina doby jest oznaczana jako godzina 00:00 dnia nast>pnego. W przypadku dnia, w którym wyst>puje zmiana czasu letni -> zimowy dodatkowa godzina pojawiaj8ca si> w dobie oznaczana jest liter8 A. np :00:00A Kod pola np. KJWCD, powinien zosta9 w takiej samej postaci zastosowany w dokumencie XML np. <KJWCD>ADM 1-01</KJWCD>. Ma1e i due litery pomi>dzy znacznikami powinny zosta9 zachowane w takiej postaci, jak8 zaprezentowano w niniejszym dokumencie. Zapisanie powyszego fragmentu dokumentu XML w postaci <kjwcd>adm 1-01<kjwcd> spowoduje b1>dn8 jego interpretacj>. Ilo9 znaków podawana w kolumnie Opis pola oznacza maksymalnie dopuszczan8 ilo9 znaków. Dla danych przekazywanych w atrybutach nie wolno uywa9 znaku (podwójny cudzys1ów), np. zapis <KEL>"tekst z cudzys;owem", który spowoduje b;edy</kel>. System nie dopuszcza uywania przecinka jako separatora liczb dziesi>tnych. Jedynym dozwolonym separatorem dziesi>tnym jest kropka. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 3 z 28

4 II DOKUMENTY PRZESY6ANE Z ELEKTROWNI DO OSP W RAMACH PROCEDURY ZG6ASZANIA REMONTÓW, UBYTKÓW I WYMUSZE: JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH II.1 Zgoszenie remontu JWCD (ZROR) TR Typ remontu {RA, RB, RK, RS, WE, Q, OS}, RA remont awaryjny, RB remont bie8cy, RK remont kapitalny, RS remont redni, WE warunki eksploatacyjne, Q warunki ciep1ownicze, OS - oswajanie inwestycji. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po stronie {P, D}, P planista, D dyspozytor. OSP Czasy trwania DOP Planowana data i czas odstawienia do remontu DDP Planowana data i czas zako4czenia remontu DOK Korekta planowanej daty i czasu odstawienia do remontu DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia remontu DOW Rzeczywista data i czas odstawienia do remontu OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani definicja dziedzin dla poszczególnych pól. Nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 4 z 28

5 II.2 Zgoszenie ubytku JWCD (ZGUB) TU Typ ubytku {RA, RB, RK, RS, WE, Q, OS}, RA remont awaryjny, RB remont bie8cy, RK remont kapitalny, RS remont redni, WE warunki eksploatacyjne, Q warunki ciep1ownicze, OS - oswajanie inwestycji. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po {P, D}, P planista, D dyspozytor. stronie OSP Czas trwania i wielkoci ubytku DOP Planowana data i czas rozpocz>cia ubytku mocy DDP Planowana data i czas zako4czenia ubytku mocy PUP Planowana wielko9 ubytku mocy pole numeryczne [5] DOK Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia ubytku mocy DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia ubytku mocy PUK Korekta planowanej wielkoci ubytku pole numeryczne [5] DOW Rzeczywista data i czas rozpocz>cia ubytku mocy DDW Rzeczywista data i czas zako4czenia ubytku mocy PUW Rzeczywista wielko9 ubytku mocy pole numeryczne [5] OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani definicja dziedzin dla poszczególnych pól. Nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 5 z 28

6 II.3 Zgoszenie pracy JWCD w trybie wymusze& lub pomiarów (ZPWP) ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po stronie OSP {P, D} P planista, D dyspozytor DOP DDP DOK DDK Czas trwania Planowana data i czas rozpocz>cia pracy w trybie wymusze4 Planowana data i czas zako4czenia pracy w trybie wymusze4 Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia pracy w trybie wymusze4 Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia pracy w trybie wymusze4 OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone do usuni>cia {T, N} T tak, N nie Poziomy mocy (PM) krotno [0 do n] TYP Typ zg1oszenia {P, K}, P plan, K - korekta DCZO Data i czas rozpocz>cia pracy JWCD z danym poziomem mocy POBC Poziom mocy bazowej, z któr8 pracuje JWCD w trybie pole numeryczne [5] wymusze4 Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. II.4 Zgoszenie niesprawno+ci ukadu regulacji JWCD (ZNUR) TR Typ regulacji {P, Y1, Y0, R, A, W, T, Y1s}, P pierwotna, Y1 wtórna, Y0 trójna ARCM, R RRC, A ARNE, W BPP, T TPC, Y1s wtórna na hydrozespo1ach. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po {P, D}, P planista, D dyspozytor. stronie OSP Czas trwania DOP Planowana data i czas rozpocz>cia niesprawnoci uk1adu regulacji data: Wersja 6.0 z dnia Strona 6 z 28

7 DDP DOK DDK DOW DDW Planowana data i czas zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia niesprawnoci uk1adu regulacji Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji Rzeczywista data i czas rozpocz>cia niesprawnoci uk1adu regulacji Rzeczywista data i czas zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. II.5 Zgoszenie zdarzenia ruchowego JWCD (ZDRU) DCZ Data i czas wyst8pienia zdarzenia ruchowego ZD Kod zdarzenia ruchowego JWCD {RR, RU, SY, ZU, KW, OD, PU, PUD, ZR}, RR - rozpocz>cie rozpalania, RU - rozpocz>cie uruchamiania, SY - synchronizacja, ZU - zako4czenie uruchamiania, KW - zmiana kwalifikacji, OD - odstawienie, PU - przerwanie uruchamiania, PUD - przerwanie uruchamiania na polecenie dyspozytora, ZR - zmiana regulacji. TST Typ stanu JWCD {P, R, RO, U1, U2}, P-praca, R-postój, ROrozpalanie kot1a, U1-uruchamianie przed synchronizacj8, U2-uruchamianie po synchronizacji. KWPR Kwalifikacja pracy JWCD {PN, PZ, PP, T, KT, P, KP}, PN-praca normalna, PZ-praca w zanieniu, PP-praca w przeci8eniu, T-praca generatorowa, KTpraca kompensatorowo-generatorowa, P- praca pompowa, KP-praca kompensatorowopompowa. TSW Typ swobody JWCD {S, P, UP, UR}, S - swobodna, P - pomiary lub inne usztywnienia z powodów po data: Wersja 6.0 z dnia Strona 7 z 28

8 stronie wytwórcy, UP - usztywnienie w sieci przesy1u, UR - usztywnienie w sieci rozdzielczej. KWPO Kwalifikacja postoju JWCD {RE, SP, SR}, RE - rezerwa, SP - postój z powodu ogranicze4 w sieci przesy1u, SR - postój z powodu ogranicze4 w sieci rozdzielczej. ZS Zdalne sterowanie {T, N}, T - tak, N - nie. POBC Obci8enie bazowe JWCD, b>d8ce wielkoci8 mocy brutto przy za1oeniu cz>stotliwoci 50 Hz i sygna1u Y1=0 pole numeryczne [5] Stany regulacji SREGP Stan regulacji pierwotnej {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGW Stan regulacji wtórnej {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGA Stan regulacji ARNE {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGTA Stan regulacji trójnej ARCM {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGTR Stan regulacji trójnej RRC/ TPC {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGTW Stan regulacji trójnej BPP {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - OPIS Opis zdarzenia ruchowego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone do {T, N} T tak, N nie usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani zakres dziedzin dla poszczególnych pól. Zmianie uleg jedynie opis warto ci P dla pola TSW (Typ swobody JWCD). Ponadto nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. II.6 Zgoszenie Pracy Poza Sieci3 JWCD(ZPPS) TR Typ RP {PLK, BLT, PPW, PZM, DZM}, PLK-praca luzem kot1a z powodów po stronie wytwórcy, BLT-bieg luzem turbiny z powodów po stronie wytwórcy, PPW-praca na potrzeby w1asne z powodów po stronie wytwórcy, PZM- zrzuty mocy z data: Wersja 6.0 z dnia Strona 8 z 28

9 powodów po stronie sieci, DZM- praca na potrzeby w1asne na polecenie Dyspozytora. Czasy trwania DDP Planowana data i czas zako4czenia pracy poza sieci8 DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia pracy poza sieci8 DOW Rzeczywista data i czas rozpocz>cia pracy poza sieci8 OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T-tak, N-nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani zakres dziedzin dla poszczególnych pól. Zmianie uleg jedynie opis warto ci PLK, BLT, PPW, PZM, DZM dla pola TR (Typ RP). Ponadto nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. II.7 Zgoszenie Wniosku o Uruchomienie JWCD (ZWU) KWPU Kwalifikacja przyczyny uruchomienia {UPW, UPA}, UPW - uruchomienie z powodów po stronie wytwórcy, UPA uruchomienie z powodu awarii innej JWCD. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po stronie OSP {P, D} P planista, D dyspozytor Czas trwania DOP Planowana data i czas gotowoci do uruchomienia DOK Korekta planowanej daty i czasu gotowoci do uruchomienia OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone do {T, N} T tak, N nie usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Zmienia si struktura dokumentu. Dodano pole KWPU (Kwalifikacja przyczyny uruchomienia). Pole te mo8e przyjmowa9 warto ci UPW lub UPA. Ponadto nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 9 z 28

10 III DOKUMENTY PRZESY6ANE Z ELEKTROWNI DO OSP W RAMACH PROCEDURY ZG6ASZANIA PLANOWYCH ZMIAN DYSPOZYCYJNO=CI NJWCD WIATROWYCH III.1 Zgoszenie Programu Pracy (ZPP) CzS identyfikacyjna dokumentu DocumentIdentification Identyfikator dokumentu pole znakowe [35] DocumentVersion Wersja dokumentu pole numeryczne [3] DocumentType Typ dokumentu pole znakowe [3], warto9 zgodna ze s1ownikiem ProcessType Typ procesu pole znakowe [3], warto9 zgodna ze s1ownikiem SenderIdentification Identyfikator wysy1aj8cego dokument + Schemat kodu identyfikator wysy1aj8cego dokument pole znakowe [35]; schemat kodu pole znakowe [3], którego warto9 jest zgodna ze s1ownikiem SenderRole Rola wysy1aj8cego dokument pole znakowe [3]. Warto9 zgodna ze s1ownikiem typów Identyfikator otrzymuj8cego dokument pole Receiver Identification znakowe [35], Warto9 zgodna ze s1ownikiem Identyfikator otrzymuj8cego typów; dokument + Schemat kodu schemat kodu pole znakowe [3], którego warto9 jest zgodna ze s1ownikiem ReceiverRole Rola otrzymuj8cego dokument pole znakowe [3], warto9 zgodna ze s1ownikiem DocumentDateTime Czas utworzenia dokumentu data i czas utworzenia dokumentu zapisana w UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. TimePeriodCovered Okres planowania obj>ty dokumentem Data i czas pocz8tku i ko4ca obowi8zywania zg1oszenia zapisana w UTC, YYYY-MM- DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ. CzS identyfikacyjna grafiku TimeSeriesIdentification Identyfikator grafiku pole znakowe [35] BusinessType Typ biznesu pole znakowe [3], warto9 zgodna ze s1ownikiem Direction Kireunek Pole znakowe [3], warto9 zgodna ze s1ownikiem Product Typ produktu pole znakowe [13], warto9 zgodna ze s1ownikiem ConnectingArea ResourceObject Identyfikator obszaru wytwarzania+ Schemat kodu Identyfikator zasobu wytwórczego+ Schemat kodu Kod obszaru pole znakowe [18]; Schemat kodu pole znakowe [3], którego warto9 jest zgodna ze s1ownikiem Kod zasobu pole znakowe [18]; Schemat kodu pole znakowe [3], którego warto9 jest zgodna ze s1ownikiem ResourceProvider Identyfikator podmiotu zarz8dzaj8cego zasobem wytwórczym+ Schemat kodu Kod podmiotu zarz8dzaj8cego pole znakowe [16]; Schemat kodu pole znakowe [3], którego warto9 jest zgodna ze s1ownikiem MeasurementUnit Jednostka miary pole znakowe[3], warto9 zgodna ze s1ownikiem TimeInterval Resolution Okres obowitzywanie grafiku Okres obowi8zywania grafiku Ziarno danych Data i czas pocz8tku i ko4ca obowi8zywania grafiku, zapisana w UTC: YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ. zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601: PnYnMnDTnHnMnS, gdzie ny - liczba lat, nm - liczba miesi>cy, nd -liczba dni, nh - liczba godzin, a ns jest liczb8 sekund. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 10 z 28

11 Dane ilociowe grafiku Dla dokumentów ZPP nadsy1anych do OSP obowi8zuje ziarno godzinowe (PT60M) Pos Pozycja pole numeryczne [6] pozycja wzgl>dem pocz8tku okresu obowi8zywania grafiku. Dla dokumentu ZPP s8 to kolejne godziny doby Qty Ilo9 pole numeryczne warto9 zg1aszana do planu w ramach grafiku w danym okresie godzinowym. Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Dokument nie wystpowa w wersji SOWE 5.0 III.2 Sowniki Danych Dokumentu Zgosze& Programu Pracy Ponisza lista s1owników zawiera wykaz kodów zaimplementowanych w systemie wymiany informacji SOWE na potrzeby dokumentu ZPP. Pozosta1e kody ETSO zgodne ze standardem ERRP umieszczone na stronie internetowej nie s8 w systemie SOWE wykorzystywane. o Typ Dokumentu (MessageType) Typ wiadomoci XML kod Opis A14 Zg1oszenie grafiku pracy zasobów (ang. Resource Provider Resource Schedule) Dokument zawieraj8cy grafiki pracy zasobów zg1aszany przez dysponenta zasobów. o Typ procesu (ProcessType) Typ wiadomoci XML kod Opis Doba obj>ta zg1oszeniem (ang. Schedule day) A17 Proces dotycz8cy danej doby handlowej. o Typ Roli (RoleType) Typ wiadomoci XML kod Opis A04 Operator systemu (ang. System operator) Producent, wytwórca (ang. Producer) A21 Przedsi>biorstwo energetyczne posiadaj8ce koncesj> na przesy1anie i dystrybucj> energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci przesy1owej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Obiekt wytwarzaj8cy energi> elektryczn8 o Typ biznesu (BusinessType) Typ wiadomoci XML kod Opis Wytwarzanie brutto A01 Wielko9 wytwarzania energii brutto (ang. Production) Wytwarzanie netto A07 Wielko9 wytwarzania energii netto (ang. Net Production / Consumption) Moc dyspozycyjna A38 Wielko9 moliwej generacji (ang. Available generation) Moc minimalna A60 Wielkoci planowanej mocy minimalnej (ang. Minimum possible) Moc maksymalna (ang. Maximum available) A61 Wielkoci planowanej mocy maksymalnej data: Wersja 6.0 z dnia Strona 11 z 28

12 Dolna granica prognozy (ang. Bottom range of forecast) Górna granica prognozy (ang. Upper range of forecast) Z01 Z02 Dolnej granicy przedzia1u prognozy, w którym z zadanym prawdopodobie4stwem zawiera si> planowana sumaryczna wielko9 wytwarzania energii elektrycznej Górnej granicy przedzia1u prognozy, w którym z zadanym prawdopodobie4stwem zawiera si> planowana sumaryczna wielko9 wytwarzania energii elektrycznej Wzrost (ang. UP) o Kierunek (DirectionType) Typ wiadomoci XML kod Opis A01 Wzrost iloci energii o Typ produktu (EnergyProductType) Typ wiadomoci XML kod Opis Moc czynna Moc czynna (ang. Active power) Energia czynna (ang. Active energy) Energia czynna o Jednostka Miary (UnitOfMeasureType) Typ wiadomoci XML kod Opis MW (ang. Megawatt) MAW Jednostka mocy czynnej MWH (ang. Mega watt hours) MWH Jednostka energii czynnej o Schemat Kodowania (CodingSchemeType) Typ wiadomoci XML kod Opis Schemat kodowania ETSO A01 Schemat kodowania preferowany przez ETSO (ang. ETSO) Polski system kodowania (ang. Poland National coding scheme) NPL Polski system kodowania o Typ Strony OSP (PartyTypeOSP) Typ wiadomoci XML kod Opis Kod PSE-Operator S.A. wed1ug systemu kodowania ETSO 19XPSE-OPERATORJ Kod PSE-Operator S.A. wed1ug systemu kodowania ETSO Kod PSE-Operator S.A. wed1ug polskiego systemu kodowania OS_OSPS_0035 Kod PSE-Operator S.A. wed1ug polskiego systemu kodowania o Typ Obszaru Polski (AreaTypePL) Typ wiadomoci XML kod Opis 10YPL-Area-----S Kod obszaru Polski wed1ug systemu kodowania ETSO Kod obszaru Polski wed1ug systemu kodowania ETSO data: Wersja 6.0 z dnia Strona 12 z 28

13 IV DOKUMENTY PRZESY6ANE Z OSP DO ELEKTROWNI W RAMACH PROCEDURY ZG6ASZANIA REMONTÓW, UBYTKÓW I WYMUSZE: JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH IV.1 ZATWIERDZENIE ZG9OSZENIA REMONTU JWCD (ZZROR) TR Typ remontu {RA, RB, RK, RS, WE, Q, OS}, RA remont awaryjny, RB remont bie8cy, RK remont kapitalny, RS remont redni, WE warunki eksploatacyjne, Q warunki ciep1ownicze, OS oswajanie inwestycji. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po {P, D}, P planista, D dyspozytor. stronie OSP Czasy trwania DOP Planowana data i czas odstawienia do remontu DDP Planowana data i czas zako4czenia remontu DOK Korekta planowanej daty i czasu odstawienia do remontu DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia remontu DOW Rzeczywista data i czas odstawienia do remontu OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani definicja dziedzin dla poszczególnych pól. Nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 13 z 28

14 IV.2 Odrzucenie zgoszenia remontu JWCD (OZROR) TR Typ remontu {RA, RB, RK, RS, WE, Q, OS}, RA remont awaryjny, RB remont bie8cy, RK remont kapitalny, RS remont redni, WE warunki eksploatacyjne, Q warunki ciep1ownicze, OS oswajanie inwestycji. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po {P, D}, P planista, D dyspozytor. stronie OSP Czasy trwania DOP Planowana data i czas odstawienia do remontu DDP Planowana data i czas zako4czenia remontu DOK Korekta planowanej daty i czasu odstawienia do remontu DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia remontu DOW Rzeczywista data i czas odstawienia do remontu OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani definicja dziedzin dla poszczególnych pól. Nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. IV.3 Zatwierdzenie zgoszenia ubytku JWCD (ZZGUB) TU Typ ubytku {RA, RB, RK, RS, WE, Q, OS}, RA remont awaryjny, RB remont bie8cy, RK remont kapitalny, RS remont redni, WE warunki data: Wersja 6.0 z dnia Strona 14 z 28

15 ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po stronie OSP Czas trwania i wielkoci ubytku eksploatacyjne, Q warunki ciep1ownicze, OS oswajanie inwestycji. {P, D}, P planista, D dyspozytor. DOP Planowana data i czas rozpocz>cia ubytku mocy DDP Planowana data i czas zako4czenia ubytku mocy PUP Planowana wielko9 ubytku mocy pole numeryczne [5] DOK Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia ubytku mocy DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia ubytku mocy PUK Skorygowana planowana wielko9 ubytku pole numeryczne [5] DOW Rzeczywista data i czas rozpocz>cia ubytku mocy DDW Rzeczywista data i czas zako4czenia ubytku mocy PUW Rzeczywista wielko9 ubytku mocy pole numeryczne [5] OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani definicja dziedzin dla poszczególnych pól. Nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 15 z 28

16 IV.4 Odrzucenie zgoszenia ubytku JWCD (OZGUB) TU Typ ubytku {RA, RB, RK, RS, WE, Q, OS}, RA remont awaryjny, RB remont bie8cy, RK remont kapitalny, RS remont redni, WE warunki eksploatacyjne, Q warunki ciep1ownicze, OS oswajanie inwestycji. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po {P, D}, P planista, D dyspozytor. stronie OSP Czas trwania i wielkoci ubytku DOP Planowana data i czas rozpocz>cia ubytku mocy DDP Planowana data i czas zako4czenia ubytku mocy PUP Planowana wielko9 ubytku mocy pole numeryczne [5] DOK Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia ubytku mocy DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia ubytku mocy PUK Skorygowana planowana wielko9 ubytku pole numeryczne [5] DOW Rzeczywista data i czas rozpocz>cia ubytku mocy DDW Rzeczywista data i czas zako4czenia ubytku mocy PUW Rzeczywista wielko9 ubytku mocy pole numeryczne [5] OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Nie zmienia si struktura dokumentu, ani definicja dziedzin dla poszczególnych pól. Nastpia zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 16 z 28

17 IV.5 Zatwierdzenie Zgoszenia Pracy Wymuszonej lub Pomiarów (ZZPWP) ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po stronie OSP {P, D} P planista, D dyspozytor DOP DDP DOK DDK Czas trwania Planowana data i czas rozpocz>cia pracy w trybie wymusze4 Planowana data i czas zako4czenia pracy w trybie wymusze4 Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia pracy w trybie wymusze4 Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia pracy w trybie wymusze4 OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone do usuni>cia {T, N} T tak, N nie Poziomy mocy (PM) krotno [0 do n] TYP Typ zg1oszenia {P, K}, P plan, K - korekta DCZO Data i czas rozpocz>cia pracy JWCD z danym poziomem mocy POBC Poziom mocy bazowej, z któr8 pracuje JWCD w trybie pole numeryczne [5] wymusze4 Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. IV.6 Odrzucenie Zgoszenia Pracy Wymuszonej lub Pomiarów (OZPWP) ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po stronie OSP {P, D} P planista, D dyspozytor DOP DDP DOK Czas trwania Planowana data i czas rozpocz>cia pracy w trybie wymusze4 Planowana data i czas zako4czenia pracy w trybie wymusze4 Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia pracy w trybie wymusze4 data: Wersja 6.0 z dnia Strona 17 z 28

18 DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia pracy w trybie wymusze4 OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone do usuni>cia {T, N} T tak, N nie Poziomy mocy (PM) krotno [0 do n] TYP Typ zg1oszenia {P, K} P plan, K - korekta DCZO Data i czas rozpocz>cia pracy JWCD z danym poziomem mocy POBC Poziom mocy bazowej, z któr8 pracuje JWCD w trybie pole numeryczne [5] wymusze4 Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. IV.7 Zatwierdzenie zgoszenia niesprawno+ci ukadu regulacji JWCD (ZZNUR) TR Typ regulacji {P, Y1, Y0, R, A, W, T, Y1s}, P pierwotna, Y1 wtórna, Y0 trójna ARCM, R RRC, A ARNE, W BPP, T TPC, Y1s wtórna na hydrozespo1ach. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po {P, D}, P planista, D dyspozytor. stronie OSP Czas trwania DOP Planowana data i czas rozpocz>cia niesprawnoci uk1adu regulacji DDP Planowana data i czas zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji DOK Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia niesprawnoci uk1adu regulacji DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji DOW Rzeczywista data i czas rozpocz>cia niesprawnoci DDW uk1adu regulacji Rzeczywista data i czas zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] data: Wersja 6.0 z dnia Strona 18 z 28

19 JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. IV.8 Odrzucenie zgoszenia niesprawno+ci ukadu regulacji JWCD (OZNUR) TR Typ regulacji {P, Y1, Y0, R, A, W, T, Y1s}, P pierwotna, Y1 wtórna, Y0 trójna ARCM, R RRC, A ARNE, W BPP, T TPC, Y1s wtórna na hydrozespo1ach. ZRD Decydent rola osoby obs1uguj8cej zg1oszenie po {P, D}, P planista, D dyspozytor. stronie OSP Czas trwania DOP Planowana data i czas rozpocz>cia niesprawnoci uk1adu regulacji DDP Planowana data i czas zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji DOK Korekta planowanej daty i czasu rozpocz>cia niesprawnoci uk1adu regulacji DDK Korekta planowanej daty i czasu zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji DOW Rzeczywista data i czas rozpocz>cia niesprawnoci DDW uk1adu regulacji Rzeczywista data i czas zako4czenia niesprawnoci uk1adu regulacji OPP Opis zg1oszenia planowanego pole znakowe [100] OPW Opis zg1oszenia wykonanego pole znakowe [100] JDU Znacznik okrelaj8cy, e zg1oszenie jest przeznaczone {T, N}, T tak, N nie. do usuni>cia Zmiany w stosunku do wersji 5.0: Zmiana dopuszczalnej ilo ci znaków ze 100 do 200 dla dziedzin pól typu nazwa, które korzystaj z definicji dziedziny tnazwaobiektu w pliku OSPDEF.xsd. data: Wersja 6.0 z dnia Strona 19 z 28

20 IV.9 Zatwierdzenie Zgoszenia Zdarzenia Ruchowego JWCD (ZZDRU) DCZ Data i czas wyst8pienia zdarzenia ruchowego ZD Kod zdarzenia ruchowego JWCD {RR, RU, SY, ZU, KW, OD, PU, PUD, ZR}, RR - rozpocz>cie rozpalania, RU - rozpocz>cie uruchamiania, SY - synchronizacja, ZU - zako4czenie uruchamiania, KW - zmiana kwalifikacji, OD - odstawienie, PU - przerwanie uruchamiania, PUD - przerwanie uruchamiania na polecenie dyspozytora, ZR - zmiana regulacji. TST Typ stanu JWCD {P, R, RO, U1, U2}, P-praca, R-postój, ROrozpalanie kot1a, U1-uruchamianie przed synchronizacj8, U2-uruchamianie po synchronizacji. KWPR Kwalifikacja pracy JWCD {PN, PZ, PP, T, KT, P, KP}, PN-praca normalna, PZ-praca w zanieniu, PP-praca w przeci8eniu, T-praca generatorowa, KTpraca kompensatorowo-generatorowa, P- praca pompowa, KP-praca kompensatorowopompowa. TSW Typ swobody JWCD {S, P, UP, UR}, S - swobodna, P - pomiary lub inne usztywnienia z powodów po stronie wytwórcy, UP - usztywnienie w sieci przesy1u, UR - usztywnienie w sieci rozdzielczej. KWPO Kwalifikacja postoju JWCD {RE, SP, SR}, RE - rezerwa, SP - postój z powodu ogranicze4 w sieci przesy1u, SR - postój z powodu ogranicze4 w sieci rozdzielczej. ZS Zdalne sterowanie {T, N}, T - tak, N - nie. POBC Obci8enie bazowe JWCD, b>d8ce wielkoci8 mocy brutto przy za1oeniu cz>stotliwoci 50 Hz i sygna1u Y1=0 pole numeryczne [5] Stany regulacji SREGP Stan regulacji pierwotnej {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGW Stan regulacji wtórnej {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGA Stan regulacji ARNE {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGTA Stan regulacji trójnej ARCM {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - SREGTR Stan regulacji trójnej RRC/ TPC {Z, WP, WN, A, B}, Z - za18czona, WP - data: Wersja 6.0 z dnia Strona 20 z 28

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Interfejs standardowy systemu

Interfejs standardowy systemu Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Warszawa, styczeń 2011 kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4 tel.:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo