Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004"

Transkrypt

1 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej Warszawa, 2004

2 2 Swobodny przepływ osób Każdy obywatel UE ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkiwania w wybranym przez siebie państwie UE. Prawa nabyte, w tym prawo do opieki zdrowotnej, podróżują razem z nim. Każde państwo członkowskie posiada własny system zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, i samo decyduje, kto i na jakich zasadach podlega ubezpieczeniu, jakie należą mu się świadczenia i jakie składki są na to ubezpieczenie odprowadzane.

3 3 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Przepisy o koordynacji dotyczą wyłącznie osób, które posiadają ubezpieczenie w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego jednego z krajów Unii Europejskiej i zaczynają obowiązywać dopiero w momencie przemieszczania się ubezpieczonego do innego kraju UE. Są nadrzędne wobec ustawodawstwa krajowego. Zasady i reguły koordynacji muszą być przestrzegane przez władze krajowe, instytucje ubezpieczeń społecznych oraz przez sądy i trybunały państw UE.

4 4 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie Rozporządzenie Rady EWG nr 574/72 z r. ustalające sposób stosowania Rozporządzenia nr 1408/71

5 5 Cele i pryncypia rozporządzenia (EWG) 1408/71 w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych Cel: Wolność przemieszczania się pracowników najemnych Środek: państwa członkowskie udostępniają sobie wzajemnie swoje systemy opieki zdrowotnej równouprawnienie mieszkańców danego kraju i obcokrajowców zliczanie okresów ubezpieczenia w celu uzasadnienia oraz utrzymania roszczeń

6 6 Zastosowanie przepisów Państwa UE: Portugalia, Hiszpania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Austria, Włochy, Grecja, Irlandia, Wielka Brytania (w tym Gibraltar); kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein; terytoria zamorskie: francuskie - Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska; portugalskie- Azory i Madera; hiszpańskie - Majorka i Wyspy Kanaryjskie. od 1 maja 2004: Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr;

7 7 Brak zastosowania przepisów Dania - obszar Grenlandii i Wysp Faro Wielka Brytania - Wyspy Normandzkie oraz wyspa Man.

8 8 Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych 1) Pracownicy najemni i osoby pracujące na własny rachunek oraz członkowie ich rodzin, 2) pracownicy wysłani i członkowie ich rodzin, 3) pracownicy przygraniczni i członkowie ich rodzin, 4) pracownicy sezonowi i członkowie ich rodzin, 5) pracownicy transportu międzynarodowego, 6) bezrobotni i członkowie ich rodzin, 7) emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, 8) studenci i członkowie ich rodzin, 9) turyści, 10) bezpaństwowcy i uchodźcy oraz członkowie ich rodzin.

9 9 DEFINICJE (1) Państwo właściwe -kraj członkowski Unii Europejskiej, w którym osoba jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, tzn. państwo, w którym znajduje się instytucja właściwa Instytucja właściwa instytucja w państwie właściwym, w której dana osoba jest ubezpieczona lub od której osoba ubezpieczona ma prawo uzyskać świadczenia (w Polsce: 16 oddziałów NFZ)

10 10 DEFINICJE (2) Władza właściwa ta część rządu, która odpowiada za system zabezpieczenia społecznego (w Polsce: Minister Zdrowia) Instytucja łącznikowa organ krajowy wyznaczony przez władzę właściwą do reprezentowania systemu zabezpieczenia społecznego w danym kraju wobec pozostałych krajów (w Polsce: Centrala NFZ)

11 11 DEFINICJE (3) Instytucja miejsca zamieszkania instytucja uprawniona do udzielania świadczeń, na rachunek instytucji właściwej, w miejscu zamieszkania (w Polsce: 16 oddziałów NFZ). Instytucja miejsca pobytu - instytucja uprawniona do udzielania świadczeń, na rachunek instytucji właściwej, w miejscu pobytu tymczasowego (w Polsce: 16 oddziałów NFZ).

12 12 Ogólne zasady udzielania opieki zdrowotnej Opieka zdrowotna zapewniana jest zgodnie z przepisami kraju zamieszkania lub kraju pobytu. Lekarze, przychodnie i szpitale udzielają ubezpieczonemu przebywającemu w innym państwie niż państwo właściwe, takiej opieki medycznej, jak swoim ubezpieczonym.

13 13 Rodzaje świadczeń świadczenia rzeczowe Definicja: świadczenia naturalne lub usługa udzielone przez instytucję ubezpieczeniową; również w ramach zwrotu kosztów świadczenia Przykłady: opieka lekarska, leki i środki pomocnicze, opieka środowiskowa świadczenia pieniężne w celu wyrównania strat w zarobkach lub pokrycia strat w dochodach zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek pielęgnacyjny

14 14 Formularze typu E Ułatwiają kontakty między instytucjami ubezpieczeniowymi, przyspieszają międzynarodowy obieg informacji o ubezpieczonych. Wzory wprowadza do stosowania Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, funkcjonująca przy Komisji Europejskiej. Język narodowy. Identyczna treść i układ graficzny: każda informacja zawarta w określonym punkcie (polu) formularza musi mieć to samo znaczenie we wszystkich językach. 70 typów standardowych formularzy.

15 15 Formularze typu E - serie E 100 dotyczą właściwego ustawodawstwa oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa E 200 dotyczą świadczeń emerytalno-rentowych E 300 dotyczą świadczeń z tytułu bezrobocia E 400 dotyczą zasiłków rodzinnych E 500 formularze proceduralne i korespondencyjne E 600 dotyczą specjalnych świadczeń nieskładkowych

16 16 Formularze serii E100 (1) E Zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego dla osób mieszkających w państwie innym niż państwo właściwe E Wniosek o poświadczenie uprawnień do świadczeń rzeczowych E Powiadomienie o zawieszeniu lub pozbawieniu uprawnień do świadczeń rzeczowych z ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego E Zaświadczenie dla potrzeb rejestracji członków rodziny pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek oraz aktualizacji wykazów E Zaświadczenie o uprawnieniu do świadczeń rzeczowych podczas pobytu w państwie członkowskim

17 17 Formularze serii E100 (2) E Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do aktualnie przysługujących świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego E Hospitalizacja: powiadomienie o przyjęciu i wypisaniu ze szpitala E Przyznanie świadczeń rzeczowych o znacznym wymiarze finansowym E Wniosek o świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy E Zaświadczenie lekarskie dotyczące niezdolności do pracy (choroba, macierzyństwo, wypadek przy pracy, choroba zawodowa) E Przyznanie świadczeń pieniężnych w przypadku macierzyństwa i niezdolności do pracy

18 18 Formularze serii E100 (3) E Powiadomienie o nieuznaniu lub zakończeniu niezdolności do pracy E Zaświadczenie dotyczące uprawnień bezrobotnych i członków ich rodzin do świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego E Zaświadczenie o zarejestrowaniu emeryta/rencisty i o aktualizacji wykazów E Imienne zestawienie faktycznie poniesionych wydatków E Imienne zestawienie miesięcznych wypłat kwot ryczałtowych E Zaświadczenie o uprawnieniu do niezbędnych świadczeń rzeczowych podczas pobytu w państwie członkowskim

19 19 Brak formularza W takim przypadku za pomoc medyczną trzeba zapłacić. Po powrocie do kraju można się ubiegać o zwrot pieniędzy, jednak procedura jest długotrwała. Nawet gdy świadczenia za granicą udzielono według cennika jak dla osób nieubezpieczonych, zwrot kosztów możliwy będzie tylko według cennika dla ubezpieczonych.

20 Uprawnienia do świadczeń w kraju pobytu (1) Czy ubezpieczony przebywa na terenie jednego z krajów UE w celu podjęcia leczenia? NIE TAK turysta - emeryt w celu podjęcia pracy oraz studia pracownik w transporcie miedzynarod. w celu poszukiwania pracy wymagane zezwolenie formularz E 111 formularz E 128 formularz E 110 formularz E 119 formularz E 112 natychmiast niezbędne świadczenia rzeczowe zatwierdzon świadczenia rzeczowe 20

21 21 Uprawnienia do świadczeń w kraju pobytu (2) Status pacjenta Zaświadczenie o prawie do uzyskania świadczeń Rozporządzenie (EWG) 1408/71 jak ubezpieczony w kraju pobytu formularz E 111 (od : Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) lub E 112 w przypadku świadczeń planowanych (wymagane zezwolenie)

22 22 Uprawnienia do świadczeń w kraju pobytu (3) Okres obowiązywania uprawnienia do uzyskania świadczeń Zakres świadczeń Rozporządzenie (EWG) 1408/71 według przepisów prawnych właściwej instytucji ubezpieczeniowej Natychmiast niezbędne świadczenia rzeczowe (tzn. których nie można odłożyć do momentu zamierzonego powrotu) również dializy oraz terapie tlenowe

23 23 Uprawnienia do świadczeń w kraju pobytu (4) Rozporządzenie (EWG) 1408/71 Rodzaj i sposób pobierania świadczeń Według przepisów prawnych kraju pobytu, tzn.: tamtejsi zakontraktowani świadczeniodawcy tamtejsze uregulowania dotyczące udzielania świadczeń

24 24 Uprawnienia do świadczeń w kraju zamieszkania (1) Brak definicji w rozporządzeniu, ale orzecznictwo ETS: zwyczajowy pobyt = zwyczajowe centrum zainteresowania ubezpieczonego rejestracja na podstawie zaświadczenia o uprawnieniu przepisy prawne wspomagającej instytucji ubezp. w miejscu zamieszkania decydujące o: kręgu uprawnionych członków rodziny zakresie, rodzaju oraz sposobie pobrania świadczeń okresie uprawnienia

25 25 Uprawnienia do świadczeń w kraju zamieszkania (2) krąg osób ubezpieczeni i członkowie ich rodzin pracownicy przygraniczni i członkowie ich rodzin członkowie rodzin bez ubezpieczonego emeryci i członkowie ich rodzin członkowie rodzin bez emeryta E 106 E 106 E 109 E 120/E 121 E 121 art. 19 ust. 1 rozp. 1408/71 art. 17, 18 rozp. 574/72 art. 19 ust. 1 i 2, 20 rozp. 1408/71 art. 17,18 rozp 574/72 art. 19 ust. 2 rozp. 1408/71 art. 17 rozp. 574/72 art. 26, 28, 28a rozp. 1408/71 art. 28, 29 rozp. 574/72 art. 29 rozp. 1408/71 art. 30 rozp 574/72

26 Uprawnienia do świadczeń w kraju zamieszkania (3) Status pacjenta = Jak ubezpieczony w państwie zamieszkania Okres trwania uprawnienia Zakres świadczeń Rodzaj i sposób pobierania świadczeń = = = Według prawa państwa zamieszkania Wszystkie świadczenia rzeczowe według prawa państwa zamieszkania Według prawa państwa zamieszkania: tzn. tamtejsi zakontraktowani świadczeniodawcy tamtejsze uregulowania w kwestii udzielania świadczen 26

27 27 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - European Health Insurance Card (EHIC) Termin wprowadzenia to W tym czasie kartę będą miały: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Szwecja i prawdopodobnie Cypr.

28 28 European Health Insurance Card (EHIC) Informacje zawarte w EHIC: nazwisko, imię, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, data ważności, kod-iso państwa wystawiającego kartę, numer identyfikacyjny ubezpieczającej instytucji, numer bieżący karty

29 29 Wprowadzenie EHIC w Polsce Wszyscy ubezpieczeni E111 European Health Insurance Card od

30 30 Wprowadzenie EHIC w innych krajach Sytuacja w Niemczech: będzie wystawiane prowizoryczne zaświadczenie zastępcze ubezpieczeni z krajów członkowskich UE mogą od za okazaniem EHIC udawać się bezpośrednio do niemieckich świadczeniodawców Okresy przejściowe w innych krajach: do Portugalia do Łotwa do Austria, Czechy, Estonia, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Malta, Słowacja, Szwajcaria, Włochy, Zjednoczone Królestwo Przepisy przejściowe odnośnie formularzy E 111, które zostały wystawiona do dnia (ważne do dnia )

31 31 Procedura rozliczania kosztów świadczeń Procedura rozliczania kosztów Rozporządzenie (EWG) 1408/71 zagraniczny świadczeniodawca, który jest zakontraktowany, dokonuje rozliczenia z wspomagającą instytucją ubezp. zdrowotnego za granicą właściwa instytucja ubezp. w kraju pochodzenia zwraca wspomagającej instytucji ubezp. zdrowotnego powstałe koszty ewentualnie w danym kraju wymagane dopłaty do świadczeń muszą zostać pokryte przez ubezpieczonego

32 32 Przykład pracownicy wysyłani oraz studenci Polska Niemcy pracownik wysyłany student E 128 wszystkie wymagane świadczenia

33 33 Przykład - turyści ubezpieczony Polska E 111 Niemcy np. proteza zębowa brak uprawnienia Wyjątek: tylko gdy natychmiast niezbędne oraz gdy nie można tego odłożyć do momentu zamierzonego powrotu

34 34 Procedura rozliczania kosztów świadczeń Gdy niemożliwe było uzyskanie świadczeń na drodze wzajemnego udzielania świadczeń, następuje zwrot kosztów według stawek instytucji ubezp. zdrowotnego w kraju pobytu lub według stawek właściwej instytucji ubezp. zdrowotnego w kraju pochodzenia, gdy: zwrot jest możliwy kwota zwrotu EUR ubezpieczony wyraził na to zgodę

35 35 Pobieranie świadczeń planowanych E 112 (1) Prawo do świadczeń według rozporządzenia (EWG) 1408/71 w przypadku wymaganej zgody: Zakres świadczeń tylko z zezwoleniem Rozporządzenie (EWG) 1408/71 celowo wyszukane świadczenia na terenie EOG: wszystkie świadczenia podlegające zwrotowi kosztów w kraju ubezpieczenia i w kraju pobytu; również możliwość ograniczenia zezwolenia na konkretne świadczenia

36 36 Pobieranie świadczeń planowanych E 112 (2) Prawo do świadczeń według rozporządzenia (EWG) 1408/71 w przypadku wymaganej zgody: Zezwolenie należy wydać, gdy Rozporządzenie (EWG) 1408/71 świadczenie zawarte jest w katalogu świadczeń właściwej instytucji ubezpieczeniowej pacjent nie może w normalnie wymaganym okresie czasu, przy uwzględnieniu jego obecnego stanu zdrowia oraz przewidywanego przebiegu choroby, być poddany leczeniu w kraju

37 37 Podjęcie leczenia mimo braku zgody NFZ Jeśli świadczenie jest przewidziane w ustawie i było niezbędne, zostanie zrefundowane co najwyżej po kosztach, jakie poniósłby NFZ w Polsce.

38 38 Dziękujemy za uwagę

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SŁOWENIA SPIS TREŚCI 3. Warunki życia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 1 3.3. System edukacji... 1 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych... 3 3.5. System opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej Stronami ), dążąc do uregulowania stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE w odniesieniu do ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo