Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy otwartych języków programowania Język Java"

Transkrypt

1 Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz

2 Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE Java 2 Enterprise Edition (specyfikacja bibliotek do pracy na serwerze) J2ME Java 2 Micro Edition (platforma dla urządzeń przenośnych) Dostępna dla systemów Solaris, Linux, Mac OS, Windows, *BSD i innycha

3 JVM (Java Virtual Machine) Java jest językiem kompilowanym (np. kompilatorem javac), gdzie kodem wynikowym jest tzw. kod bajtowy (bytecode). Kod bajtowy jest interpretowanyprzez maszynę wirtualną Javy (np. program java). Jest on również przenośny, ponieważ nie zależy od systemu operacyjnego, typu procesora, itp. Write Once, Run Anywhere

4 Obowiązki JVM Izolacja od systemu operacyjnego. Ładowanie klas do pamięci (dynamicznie). Przydzielanie pamięci. Automatyczne zwalnianie pamięci, odśmiecanie (garbage collection). Zarządzanie wątkami. Zarządzanie abstrakcjami systemu operacyjnego (pliki, strumienie we/wy). Integracja z systemem okienkowania (GUI).

5 Biblioteki Javy Mnóstwo gotowych elementów. Możliwość łatwego użycia dodatkowych bibliotek. Podział na pakiety, np. elementy podstawowe w pakiecie java.lang elementy pomocnicze w pakiecie java.util obsługa GUI w java.awt, java.awt.event, javax.swing obsługa appletów w pakiecie java.applet strumienie we/wy w pakiecie java.io obsługa JDBC w pakiecie java.sql obsługa XML w pakiecie java.xml obsługa sieci w pakiecie java.net

6 JRE i JDK Java Runtime Environment JVM oraz biblioteki uruchomieniowe zależne od systemu operacyjnego, pozwalające na uruchamianie gotowych programów Javy. Java Development Kit podstawowe narzędzia programistyczne (kompilator, debugger, narzędzia tworzenia dokumentacji, oraz wiele innych), pozwalające na tworzenie aplikacji.

7 Tradycyjny model aplikacji JVM Aplikacja konsoli Aplikacja GUI System operacyjny

8 Aplikacje: konsolowa, GUI public class MyClass { public static void main( String[] args ){ // start applikacji System.out.println("Hello!"); import javax.swing.*; public class MyGuiClass { public static void main( String[] args ){ // start applikacji JFrame mainframe = new MyGuiFrame(); mainframe.show(true);

9 Model działania apletu Przeglądarka WWW JVM SecurityManager Applet System operacyjny

10 Applet <applet code="basicapplet.class" width="300" height="200"> </applet> public class BasicApplet extends java.applet.applet { public BasicApplet(){ // konstruktor minimalny zbiór operacji public void init(){ // kontekst apletu gotowy, wykonanie // jednorazowo całej inicjalizacji public void start(){ // aplet jest wyświetlany przez przeglądarkę public void stop(){ // aplet jest ukrywany przez przeglądarkę public void destroy(){ // zwolnienie wszystkich zasobów

11 Model działania midletu JVM Aplikacja MIDP application-management software (AMS)

12 Midlet import javax.microedition.midlet.*; public class BasicMIDlet extends MIDlet { public BasicMIDlet(){ // konstruktor minimalny zbiór operacji protected void startapp() throws MIDletStateChangeException { // wywoływana przy aktywacji MIDletu przez system protected void pauseapp() { // wywoływana gdy system wstrzymuje MIDlet protected void destroyapp( boolean unconditional ) throws MIDletStateChangeException { // wywoływana gdy system usuwa MIDlet

13 Aplikacja na serwerze JEE JVM Kontener JSP i serwletów Serwlet Strona JSP Kontener J2EE Sesyjny EJB Encyjny EJB System operacyjny

14 Podstawy otwartych języków programowania Elementy obiektowe Javy Wiktor Wandachowicz

15 Elementy obiektowe Klasy Interfejsy Hermetyzacja Dziedziczenie Polimorfizm Metody i klasy abstrakcyjne Wyjątki Boxing, unboxing (Java 5,6) W bibliotekach: Kolekcje Obsługa zdarzeń (AWT/Swing) Graficzny interfejs użytkownika Strumienie wejścia / wyjścia...

16 Programowanie obiektowe Reprezentacja pojęć z dziedziny problemu Cechy podejścia obiektowego: 1. Wszystko jest obiektem 2. Program jest zbiorem obiektów, które poprzez wysyłanie komunikatów mówią sobie co robić 3. Każdy obiekt posiada własną pamięć, na którą składają się inne obiekty 4. Każdy obiekt posiada swój typ 5. Wszystkie obiekty tego samego typu mogą otrzymywać te same komunikaty

17 Klasy Klasa jest abstrakcyjnym typem danych, definiowanym przez programistę. Jej celem jest reprezentowanie w programie pojęcia istniejącego w dziedzinie problemu, nie zmuszając do używania języka specyficznego dla maszyny. * W programach często potrzebne są również klasy, które nie mają odpowiedników w dziedzinie problemu. Mają charakter pomocniczy (i są bardzo przydatne!)

18 Obiekt posiada interfejs Nazwa typu Interfejs publiczny Żarówka zapal() zgaś() rozjaśnij() przyciemnij() Interfejs publiczny ustala, jakie żądania można kierować do danego obiektu. Razem z kodem realizującym żądania składa się to na implementację. Żarówka zr = new Żarówka(); zr.zapal();

19 Obiekt egzemplarz klasy moc jasność Żarówka zapal() zgaś() rozjaśnij() przyciemnij() zr : Żarówka moc = 100 {W jasność = 90 {% z2 : Żarówka moc = 60 {W jasność = 50 {% z3 : Żarówka moc = 200 {W jasność = 0 {% Klasa Obiekty Każdy obiekt przechowuje swój własny stan. Kod obsługujący wszystkie obiekty tej samej klasy jest wspólny. Obiekt wie gdzie jest kod, który go obsługuje.

20 Nazewnictwo Klasa Pola Metody moc jasność Żarówka zapal() zgaś() rozjaśnij() przyciemnij() Składowe klasy INACZEJ:Pola dane, zmienne składowe (ang. member variables) Metody funkcje składowe (ang. member functionas)

21 Przykład klasa Żarówka public class Żarówka { private int moc; private double jasność; public Żarówka(double moc) { this.moc = moc; public void zapal() { jasność = 90; public void zgaś() { jasność = 0; public void rozjaśnij() { jasność = (jasność + 10 > 100)? 100 : jasność + 10; public void przyciemnij() { jasność = (jasność - 10 < 0)? 0 : jasność - 10;

22 Przechowywanie obiektów Obiekty identyfikowane są przez uchwyt (ang. handle), nazywany także referencją (ang. reference). Każdy obiekt musi zostać utworzony, zanim będzie można go użyć (stąd użycie pustego uchwytu powoduje błąd wyjątek). Żarówka zr; // pusty uchwyt zr.zapal(); // BŁĄD!!! // utworzenie obiektu i przypisanie do uchwytu zr = new Żarówka(100); zr.zapal(); // OK. Żarówka zr2 = new Żarówka(60); // utworzenie z przypisaniem zr2.rozjaśnij();

23 Ukrywanie implementacji (kontrola dostępu) Kontrola tego co jest dostępne z zewnątrz. Zabezpieczenie przed błędami (popsuciem). Słowa kluczowe: private protected public brak składowe niedostępne z zewnątrz klasy dostępne dla klas pochodnych dostępne dla wszystkich dostęp pakietowy ( friendly )

24 Hermetyzacja Grupowanie danych i metod w klasy jest często nazywane enkapsulacją. Dane + Zachowanie = enkapsulacja W połączeniu z ukrywaniem danych jest często nazywane hermetyzacją. Klasa + Kontrola dostępu = hermetyzacja

25 Dziedziczenie Pozwala na stworzenie nowej klasy w oparciu o już istniejącą. Rozbudowa o nowe elementy (rozszerzenie funkcjonalności). Zastąpienie niektórych definicji nowymi (zmiana zachowania). Wprowadza relację bycia czymś (np. Okrąg jest Figurą).

26 Nazewnictwo i oznaczenia waga Zwierzę wydajdźwięk() jedz() śpij() obudźsię() Klasa bazowa (ew. klasa rodzicielska, nadklasa, superclass) <<extends>> Słoń wydajdźwięk() jedz() dziedziczenie Klasa pochodna (podklasa, subclass)

27 Metody i klasy abstrakcyjne Metoda w klasie może być abstrakcyjna, czyli nie na w klasie treści (ciała) tej metody. Oznaczenie: słowo kluczowe abstract Jeśli choć jedna metoda w klasie jest abstrakcyjna, także i klasa jest abstrakcyjna (również trzeba dodać abstract). Metoda abstrakcyjna musi być zdefiniowana w klasie pochodnej (dziedziczenie). Nie można tworzyć obiektów na podstawie klas abstrakcyjnych.

28 Interfejsy Interfejs jest podobny do klasy, ale nie zawiera implementacji (ciała) metod, tylko ich zapowiedzi (klasa czysto abstrakcyjna). Interfejsy rozwiązują w Javie problem dziedziczenia jednobazowego Klasa implementuje interfejs przez zdefiniowanie wszystkich metod w nim zawartych. Podobnie jak przy dziedziczeniu: wszędzie gdzie potrzebny jest obiekt typu takiego jak dany interfejs, można użyć obiektu, który ma ten interfejs zaimplementowany.

29 Nazewnictwo i oznaczenia waga Zwierzę wydajdźwięk() jedz() śpij() obudźsię() <<Interface>> Domowy głaskanie() Interfejs <<extends>> Klasa abstrakcyjna <<implements>> Kotek wydajdźwięk() jedz() głaskanie() implementacja interfejsu Klasa konkretna

30 Polimorfizm Zmiana zachowania w klasie pochodnej przez przesłonięcie definicji metody bazowej nową wersją. Pozwala traktować obiekt klasy pochodnej jak obiekt obiekt klasy bazowej (wymienialność). Umożliwia pisanie ogólnego kodu działającego niezależnie od konkretnego typu (abstrakcja). Na kod taki nie ma wpływu dodawanie nowych typów (rozszerzalność).

31 Wyjątki Zintegrowana z językiem obsługa błędów. Można specyfikować różne rodzaje błędów poprzez użycie dziedziczenia pomiędzy klasami wyjątków. Podstawową klasą związaną z obsługą błędów jest java.lang.throwable Istnieją jej dwie główne klasy pochodne: java.lang.exception (najczęściej używana) oraz java.lang.error Obsługa wyjątków poprzez słowa kluczowe throw, catch, finally, throws.

32 Autoboxing, uboxing (Java 5,6) Automatyczne stosowanie typów opakowujących zamiast typów prostych. Przypisanie wyrażenia typu podstawowego (np. int, double) do zmiennej referencyjnej (np. Integer, Double) nie wymaga ręcznego tworzenia obiektów. Przy odczycie wartości wystarczy zwykłe rzutowanie na typ podstawowy (np. int, double). int i = 5; Integer x = new Integer(i); // stary sposób przypisania int j = x.intvalue(); // stary odczyt wartości Integer y = i; int k = (int) y; // nowy sposób przypisania // nowy odczyt wartości

33 Podstawy otwartych języków programowania Elementy języka Wiktor Wandachowicz

34 Typy podstawowe boolean char byte short int long float double Boolean Character Byte Short Integer Long Float Double Tablice Napisy (String) Równoważne im obiektowe typy opakowujące (ang. wrapper types)

35 Struktury kontrolne Pętle for (inicjalizacja; warunek; zmiana) {... for (obiekt : kolekcja) {... do {... while (warunek); while (warunek) {... Operacje warunkowe if (warunek) {... if (warunek) {... else {... operator? (warunek? gdy_prawda : gdy_fałsz) Instrukcja wyboru switch (wyrażenie) { case wartość:... ; break; default:... ; Obsługa wyjątków try {... catch (wyjątek) {... finally {...

36 Instrukcje Deklaracja zmiennej, przypisanie int x = 5, y, z = 6; y = x * z; Tworzenie obiektów java.util.random r = new java.util.random(); Osoba o = new Osoba("Jan", "Kowalski"); Wywołanie metody double wynik = Math.pow(2.1, 4); new Obliczenia().run(); Blok instrukcji { /* instrukcje proste */ Komentarze // jednoliniowe /* wieloliniowe */ /** dokumentacyjne Javadoc */

37 Operatory Matematyczne + - * / % += -= *= /= %= Logiczne &&! Bitowe & ^ = &= ^= << >> >>> Relacyjne ==!= > >= < <= Porównanie dla obiektów (w tym napisy) equals Osoba osoba1 =... ; Osoba osoba2 =... ; if (osoba1.equals(osoba2))... ; String s = "abcd"; if ("defg".equals(s))... ;

38 Metody Metody statyczne (zawsze dostępne, z poziomu klasy). Metody wirtualne (wymagany obiekt aby móc wywołać). Deklaracja metody: specyfikator dostępu (public, protected, private) typ wyniku (podstawowy, obiektowy klasa, lub void) nazwa parametry (postaci: typ parametru i nazwa) specyfikacja rzucanych wyjątków Wszystkie metody niestatyczne są wirtualne (mogą być dziedziczone i przedefiniowywane w klasach pochodnych). Nie ma czegoś takiego jak wskaźnik do metody. Java 5,6 metody mogą mieć otwartą listę parametrów.

39 Klasy Podstawowy element organizacji kodu programu. Umieszczane w pakietach (równoważne z podkatalogami). Mogą zawierać klasy wewnętrzne. Na podstawie klas tworzone są obiekty. Typowo nazwa pliku źródłowego (bez rozszerzenia) jest taka sama jak nazwa klasy tam zawartego. Klasa o dostępie publicznym musi być w pliku o takiej samej nazwie i może być tam tylko jedna taka klasa (klasa publiczna).

40 Tablice Każda tablica jest traktowana jak obiekt. Mogą zawierać dane typów podstawowych jak również typów obiektowych. Mogą być jedno- lub wielowymiarowe. Tablice wielowymiarowe zawierają podtablice mniejszego wymiaru. Każdy wymiar tablicy indeksowany jest od [0] (zera). Dla każdego wymiaru tablicy dostępne jest pole length zawierające ilość elementów. Nie można dynamicznie zmieniać rozmiaru tablicy, za każdym razem trzeba tworzyć nową tablicę żądanego rozmiaru (i ewentualnie kopiować dane). Tablica obiektów po utworzeniu zawiera uchwyty puste (null), trzeba więc pamiętać o jej wypełnieniu.

41 Przykład package biblioteka.dane; public class Autor { private String nazwisko; private Książka[] książki; private int ilośćksiążek = 0; public Autor(String nazwisko, int maxksiążek) { this.nazwisko = nazwisko; książki = new Książka[maxKsiążek]; public void dodajksiążkę(książka k) throws IllegalArgumentException { if (ilośćksiążek < książki.length) { książki[ilośćksiążek++] = k; else { throw new IllegalArgumentException( "przekroczony limit książek: " + książki.length);

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Najważniejsze platformy mobilne Android ios Windows Phone 8.1 BlackBerry OS Sailfish OS Tizen Brew Android

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Android ios Windows Mobile J2ME czyli Java 2 Micro Edition,

Android ios Windows Mobile J2ME czyli Java 2 Micro Edition, 06.10.2013 1 Platformy mobilne Android System operacyjny dla telefonów komórkowych, który swoją dynamiką wzrostu i udziału w rynku przyćmił już niejeden produkt. ios System operacyjny używany w urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java Programowanie komputerów Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Czym jest Java? Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia Opracowany

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Agata Gałecka, Martyna Sikorska, Tomasz Cebula. 28 kwietnia 2009

Agata Gałecka, Martyna Sikorska, Tomasz Cebula. 28 kwietnia 2009 Politechnika Wrocławska Informatyka 28 kwietnia 2009 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3 4 5 6 Profil 7 Klasa 8 Narzędzia 9 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3 4 5 6 Profil 7 Klasa 8 Narzędzia 9 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs Java. Wydanie III

Praktyczny kurs Java. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie na komórki

Programowanie na komórki Programowanie na komórki J2ME, MIDP 2.0 Adam Sawicki http://regedit.gamedev.pl/ sawickiap@poczta.onet.pl Grudzień 2007 W prezentacji wykorzystane są fragmenty dokumentacji MIDP 2.1 firmy Sun. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo