Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1"

Transkrypt

1 Numer (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID

2 Szanowni Pañstwo, Pierwszy numer Biuletynu Jakoœci w 2004 roku dotar³ ju do Pañstwa. Tak jak zapowiadaliœmy w ostatnim numerze prezentujemy podsumowanie osi¹gniêæ spó³ek Grupy TÜV Rheinland w Polsce za 2003 rok. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zarz¹d: Janusz Grabka-Prezes Zarz¹du Marek Mucha-Wiceprezes Zarz¹du Siedziba: WARSZAWA ul. 17 Stycznia 56 tel. 022/ tel. 022/ fax 022/ ZABRZE ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ tel. 032/ fax 032/ POZNAÑ ul. Wo³czyñska 37 tel. 061/ , W oficjalnym Liœcie skierowanym do Pañstwa, Zarz¹d TÜV Rheinland Polska stara siê zachêciæ do korzystania z Pieczêci TÜV Rheinland jako bardzo dobrego instrumentu informacyjnego i marketingowego. W bie ¹cym numerze poruszamy temat norm odnoœnie elektrycznego sprzêtu medycznego w Europie i Ameryce Pó³nocnej. Kontynuujemy tematykê systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w szkole, o czym pisaliœmy w numerze wrzesieñ/paÿdziernik Na drugiej stronie naszego Biuletynu znajdziecie Pañstwo adres nowego Oddzia³u w Bydgoszczy, który rozpocz¹³ funkcjonowanie od lutego 2004 roku. Zespó³ redakcyjny LUBLIN ul. Chmielna 2 tel. 081/ tel. 081/ tel.kom OLSZTYN ul. Warszawska 98 tel. 089/ tel. 089/ tel. kom CZÊSTOCHOWA ul. Kuceliñska 22 tel. 034/ SZCZECIN ul. Bohaterów Warszawy 15/16 tel./fax. 091/ BYTÓW ul. Lêborska 24 tel./fax 059/ tel. kom BYDGOSZCZ ul. Wojska Polskiego 65 tel./fax. 052/ tel. kom.: W zwi¹zku z mo liwoœci¹ zamieszczenia adresów internetowych Pañstwa firm na naszej stronie internetowej, gor¹co prosimy zainteresowanych o kontakt (telefoniczny lub mailowy) w tej sprawie z nastêpuj¹c¹ osob¹: Marek Æwiok Tel. 032/ Zespó³ redakcyjny: Zabrze ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ Zespó³ redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania objêtoœci artyku³ów nadsy³anych przez Pañstwa. SPIS TREŒCI: 1. Kilka s³ów od Redakcji 2. TUVdotCOM-ID 3. Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego 4. Nadzór nad dokumentacj¹ i zapisami? Pestka. 4. Jakoœæ w szkole - rok po uzyskaniu certyfikatu 5. Wydarzenia z kraju 6. Szkolenia, konferencje, seminaria 7. Ró noœci Przeœlemy Pañstwu stosowny formularz oœwiadczenia, w którym wyrazicie Pañstwo zgodê na umieszczenie adresu internetowego na naszej stronie internetowej.

3 TUVdotCOM Szanowni Pañstwo, W zwi¹zku z licznymi zapytaniami, jeszcze raz przedstawiamy krótk¹ informacje nt. TUVdotCOM jednoczeœnie sk³adaj¹c propozycjê skorzystania z tego instrumentu. Wdra aj¹c System Zapewnienia Jakoœci otrzymaliœcie Pañstwo Certyfikat TÜV Rheinland. Dla swoich Klientów TÜV Rheinland przygotowa³ Platformê TUVdotCOM. Platforma to instrument informacyjny i marketingowy, dostêpny dla Klientów z ca³ego œwiata. Ka dy Klient posiadaj¹cy aktualny certyfikat mo e otrzymaæ indywidualny numer identyfikacyjny - ID wraz z Pieczêci¹ TÜV Rheinland. Chcia³bym podkreœliæ, i korzystanie z Platformy oraz Pieczêci TÜV Rheinland jest bezp³atne tak d³ugo, na jak d³ugo zawarliœcie Pañstwo Porozumienie dotycz¹ce korzystania z logo TÜV CERT. Podkreœlenia wymaga fakt, i jako Klienci TÜV Rheinland Polska macie prawo umieszczaæ ten znak na swoich materia³ach reklamowych i produktach. Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani, prosimy o informacjê, a indywidualnie Pieczêæ TÜV Rheinland wraz z umow¹ na jej bezp³atne wykorzystanie zostanie dla Pañstwa przygotowana i przes³ana do podpisu. Zachêcam do korzystania z tej formy podkreœlania jakoœci w³asnych produktów oraz wykorzystania wielofunkcyjnego narzêdzia marketingowego wyró niaj¹cego Pañstwa firmê spoœród konkurencji. W sprawie umowy i Pieczêci TÜV Rheinland proszê siê kontaktowaæ z nastêpuj¹c¹ osob¹: Marek Æwiok - Dzia³ Rozwoju - Oddzia³ Zabrze, tel. 32/ Jeszcze raz gor¹co zachêcam do korzystania z Platformy TUVdotCOM. Z powa aniem Janusz Grabka Prezes Zarz¹du Dyrektor Generalny 3

4 TÜV - MEDYCYNA Autor: Heinz Joerg Steneberg, Manager Sekcji Medycznej (USA) Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego Elektryczne Urz¹dzenia Medyczne i odpowiednie normy staj¹ siê bardziej z³o one. Urz¹dzenia medyczne i sprzêt diagnostyczny nale ¹ do sektorów o najœciœlejszych regulacjach. Fakt ten nie powinien byæ zaskoczeniem, zwa ywszy na to, e urz¹dzenia medyczne s¹ u ywane do kontaktu z chorym, unieruchomionym lub nieœwiadomym pacjentem, którego funkcje yciowe zale ¹ od urz¹dzeñ medycznych, a który mo e byæ pod³¹czony do wiêcej ni jednego urz¹dzenia w tym samym czasie. Procedury radiacji terapeutycznej i diagnostycznej zwykle s¹ u ywane wspólnie w przypadkach, gdy b³¹d urz¹dzenia lub ludzki mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na zdrowie pacjenta oraz profesjonaln¹ opiekê zdrowotn¹. In ynierowie musz¹ sprostaæ nie tylko wzrostowi ró norodnoœci narodowych i miêdzynarodowych norm i regulacji, ale te wyzwaniom spowodowanym powstawaniem coraz bardziej z³o onych produktów, które czêsto stanowi¹ kombinacje tradycyjnych urz¹dzeñ medycznych i produktów nie-medycznych. Ten artyku³ to ogólny przegl¹d ró nych norm i innych wymagañ przydatnych dla medycznych urz¹dzeñ elektrycznych, które powinny byæ brane pod uwagê nie tylko podczas procesu tworzenia produktu, ale te podczas ca³ego cyklu ycia produktu. Definicja "Medycznych Urz¹dzeñ Elektrycznych" Jednym z wyzwañ, przed którym stoj¹ in ynierowie dzisiaj to okreœlenie, co jest uwa ane za "sprzêt medyczny". W póÿnych latach osiemdziesi¹tych, kiedy publikowano drug¹ nowelizacjê normy IEC nie spodziewano siê powstania tak z³o onych urz¹dzeñ. W tamtym czasie internet nie by³ jeszcze tak rozwiniêty i dzielenie siê informacjami diagnostycznymi lub dokonywanie operacji przez internet by³o po prostu nie mo liwe. Dlatego w³aœnie, definicja elektrycznego sprzêtu medycznego z tamtego czasu jest czasami interpretowana w du o szerszy sposób. W normie IEC :1988 medyczne urz¹dzenie elektryczne jest definiowane jako "Urz¹dzenie elektryczne wyposa one w nie wiêcej ni jedno przy³¹cze do danej sieci zasilaj¹cej i przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub monitorowania pacjenta pod nadzorem medycznym, i które tworzy fizyczny lub elektryczny kontakt z pacjentem, i/lub przesy³a energiê do lub od pacjenta, i/lub wykrywa taki przep³yw energii do lub od pacjenta. Urz¹dzenie zawiera takie wyposa enie okreœlone przez producenta, które jest niezbêdne, aby umo liwiæ normalne u ytkowanie urz¹dzenia". Ogólna interpretacja terminu "sieæ zasilaj¹ca" obejmuje równie wewnêtrznie / bateryjnie zasilane urz¹dzenia. Termin "nadzór medyczny" nie oznacza, e pielêgniarka lub lekarz musz¹ byæ blisko pacjenta ca³y czas, ale e, ogólnie pewien stopieñ nadzoru musi byæ uwzglêdniony przy u yciu tego sprzêtu. Nadzór ten mo e obejmowaæ regularne zaplanowane wizyty u pacjentów z aktywnymi implantami, lub przesy³anie pomiarów od pacjenta do lekarza przez internet. Oparta na tej definicji stacja robocza, która jest umieszczona w biurze lekarza, nie wchodz¹ca w kontakt z pacjentem i nie u ywana w jego s¹siedztwie nie mo e byæ traktowana jako elektryczny sprzêt medyczny. W takich przypadkach, nie ma koniecznoœci stosowania dla niej surowych wymagañ dla sprzêtu medycznego. Odnotowaæ nale y, e definicja "urz¹dzenia medycznego" wed³ug kanadyjskich przepisów odnoœnie urz¹dzeñ medycznych, dyrektywy Unii Europejskiej odnoœnie wyrobów medycznych i amerykañskiej ustawy o ywnoœci, narkotykach i kosmetykach ró ni¹ siê od definicji "medycznego urz¹dzenia elektrycznego". Sprzêt elektryczny objêty wspomnianymi wy ej przepisami, mo e nie byæ objêty zakresem normy IEC Dlatego, te produkty mog¹ mieœciæ siê w granicach zakresu normy IEC (sprzêt laboratoryjny) lub normy IEC (sprzêt technologii informacyjnej). Przegl¹d Norm Bezpieczeñstwa dla Medycznych Urz¹dzeñ Elektrycznych Podstawow¹ norm¹ bezpieczeñstwa dla elektrycznego sprzêtu medycznego jest norma IEC (Medyczne Urz¹dzenia Elektryczne - Czêœæ pierwsza Ogólne wymagania bezpieczeñstwa). Aktualna nowelizacja tej normy zosta³a opublikowana przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Elektrotechniczn¹ w 1988 roku. Dwie znacz¹ce poprawki do niej zosta³y opublikowane w 1991 i 1995 roku, aby dodaæ wymagania dotycz¹ce kompatybilnoœci elektromagnetycznej, etykietowanie sprzêtu oraz dodatkowe wymagania w kilku 4

5 TÜV - MEDYCYNA paragrafach normy. Kolejna nowelizacja tej normy jest przygotowywana, ale nie nale y siê spodziewaæ jej publikacji w najbli szej przysz³oœci. Kilka pañstw, miêdzy innymi Kanada i USA okreœli³o krajowe odstêpstwa dla normy IEC Mimo to, normy te s¹ tak samo usystematyzowane jak norma IEC , u ywaj¹ tej samej struktury, systemu numeracji i podstawowych zasad. Krajowe odstêpstwo dla Kanady zosta³o zawarte w normie CAN/CSA-C22.2 Nr M90 i dotyczy testowania uziemieñ ochronnych, oraz ochrony przed ogniem i zbiorników ciœnieniowych. Norma UL :1997 opisuje odstêpstwa od normy IEC w USA. Te odstêpstwa zawieraj¹ okreœlone wymagania dla pr¹dów up³ywu, sprzêtu wykorzystuj¹cego tlen lub u ywanego w atmosferach wzbogaconych w tlen, i sprzêtu z obudowami polimerycznymi, oraz wiele innych wymagañ. Obie nowelizacje normy IEC zosta³y zawarte w normie UL :1997, z wyj¹tkiem wymagania u ywania jednostek Systemu SI (Systemu Miêdzynarodowego). Jednak, ta klauzula jest obowi¹zkowa od 6 lutego 2004 roku. Przegl¹d odstêpstw w USA i Kanadzie zawiera Tabela nr 1. Zasady Ogólne Najwa niejsz¹ zasad¹ norm serii IEC jest zapewnienie bezpieczeñstwa pacjentów, u ytkowników i innych osób, przy normalnym u ytkowaniu w normalnych warunkach oraz w stanie pojedynczego uszkodzenia. Jest to szczególnie wa ne dla sprzêtu podtrzymuj¹cego ycie, gdzie przerwa w dzia³aniu mog³aby spowodowaæ zagro enie dla pacjenta. Bezpieczeñstwo sprzêtu powinno byæ rozwa ane jako czêœæ ca³kowitego bezpieczeñstwa, które obejmuje równie bezpieczeñstwo instalacji sprzêtu, remontu i u ytkowania. Zagro enia powinny byæ eliminowane mo liwie rozs¹dnie, w nastêpuj¹cy sposób: 1. Œrodki ostro noœci stosowane przy projektowaniu (z natury bezpieczne projektowanie). 2. Dodatkowe œrodki ostro noœci np. alarmy. 3. Ograniczenia i ostrze enia w instrukcjach i na etykietach. Rozwa ania powinny równie dotyczyæ przypadków pora enia elektrycznego, awarii mechanicznych, niezamierzonego lub nadmiernego promieniowania, nadmiernej temperatury, nienormalnych warunków u ytkowania lub b³êdu ludzkiego. Zgodnoœæ z normami serii IEC to podstawa, aby otrzymaæ dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Chocia zgodnoœæ z norm¹ EN nie jest obowi¹zkowa, aby sprostaæ podstawowym wymaganiom Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych Unii Europejskiej, to mo e okazaæ siê k³opotliwe wykazanie w inny sposób, e elektryczny sprzêt medyczny odpowiada jej wymaganiom. Nowe przepisy kanadyjskie odnoœnie urz¹dzeñ medycznych zawieraj¹ wymagania odnoœnie bezpieczeñstwa i skutecznoœæ, które musz¹ byæ spe³nione przez wszystkie urz¹dzenia. W USA elektryczny sprzêt medyczny musi byæ przetestowany wed³ug normy UL przez Uznane Laboratorium Krajowe (NRTL), b¹dÿ poddany tzw. "etykietowaniu polowemu". FDA opublikowa³ przewodnik do rozpoznawania i u ywania norm zgodnych w dniu 20 czerwca 2001 roku, aby dostarczyæ pomoc dla przemys³u i recenzentów FDA, celem u³atwienia rozpoznawania krajowych i miêdzynarodowych norm zgodnych. Chocia agencja FDA jasno oœwiadcza, e zgodnoœæ z norm¹ IEC lub UL nie jest obowi¹zkowa, to zgodnoœæ z któr¹kolwiek z tych norm mo e uproœciæ proces nadzorczy. Normy Uzupe³niaj¹ce Jako dodatek do IEC , która opisuje ogólne wymagania odnoœnie bezpieczeñstwa, normy serii IEC zawieraj¹ równie normy uzupe³niaj¹ce i normy szczegó³owe dla poszczególnych grup produktów. Normy uzupe³niaj¹ce s¹ przydatne do okreœlonych kategorii elektrycznego sprzêtu medycznego i mog¹ byæ u ywane tylko w po³¹czeniu z norm¹ IEC Tabela nr 1. Przegl¹d odstêpstw od normy IEC dla UL 2601:1997 i CAN/CSA Artyku³ udostêpniony i przet³umaczony za zgod¹ redakcji World News- International Journal of Safety & Standards, Trends & Information November/December

6 QMS NADZÓR NAD DOKUMENTACJ I ZAPISAMI? PESTKA Od tysiêcy lat papier s³u y ludziom do tworzenia zapisów - dowodów, e zdarzenie mia³o miejsce. Dlatego tak wa ne jest zapewnienie, e zapisy i dokumenty, z którymi na co dzieñ pracujemy s¹ aktualne i zgodne z rzeczywistoœci¹. Dlatego wszystkie nowoczesne systemy zarz¹dzania wymagaj¹ nadzorowania dokumentacji i zapisów - jako ich nieodzownego elementu. Nic dziwnego - pe³na kontrola nad obiegiem informacji jest przecie warunkiem dalszego rozwoju ka dego przedsiêbiorstwa. Jako Pe³nomocnik ds. Jakoœci chcia³abym podzieliæ siê doœwiadczeniami zwi¹zanymi z wprowadzaniem w naszej organizacji systemu nadzoru nad dokumentacj¹ i zapisami. Mija drugi rok odk¹d wdro yliœmy system zarz¹dzania jakoœci¹. Wiele siê od tej pory zmieni³o. Obszary, które wydawa³y siê z pocz¹tku problematyczne, takie jak na przyk³ad pomiary jakoœci naszych us³ug, da³y siê ostatecznie rozwi¹zaæ. Pragnê nadmieniæ, e jesteœmy firm¹ us³ugow¹, a nasze produkty s¹ zazwyczaj kilkumiesiêcznymi projektami. Wydawa³o siê, e pomiary niewidocznych us³ug bêd¹ przys³owiow¹ oœci¹ w gardle. Jednak okaza³o siê wkrótce - oœæ utknê³a w punkcie 4.2 normy PN EN ISO 9001: to, co spêdzi³o mi sen z powiek na wiele miesiêcy by³ nadzór nad dokumentacj¹, danymi i zapisami. Wydawa³oby siê: sprawa prosta - w koñcu firma informatyczna, zatem pewnie dokumenty bêdzie przechowywaæ w formie elektronicznej. Do niedawna nie by³o to jednak mo liwe - procedury umieszczone w segregatorze by³y jedyn¹ szans¹ na zapanowanie nad emisj¹ nowych wydañ i kopii procedur. Na pewno ka dy Pe³nomocnik zna ból nadzorowania, aby w³aœciwe rozdzielniki by³y podpisywane przez w³aœciwe osoby. I aby nowo zatrudniony pracownik wiedzia³, które dokumenty, formularze, zarz¹dzenia i regulaminy go dotycz¹, aby poœwiadczy³ zapoznanie siê z powy szymi i aby wiedzia³, gdzie szukaæ druków, instrukcji i procedur. Zajmuje to ogromn¹ iloœæ czasu i nie pozwala skupiæ siê na zagadnieniach doskonalenia procesów i innych istotnych dla rozwoju organizacji. "Papier cierpliwy, ale uci¹ liwy" - jak s³usznie przeczyta³am kiedyœ na jednej ze stron internetowych poœwiêconych idei elektronicznych zapisów. Maj¹c doœæ drukowania rozdzielnika dla ka dej nowo wprowadzonej zmiany zawi¹zaliœmy Sztab Problemowy, którego zadaniem by³o definitywne rozwi¹zanie k³opotów z nadzorem nad dokumentacj¹. Tak narodzi³ siê Quality Manager. Moje uczestnictwo w pracach nad tym programem polega³o na wymyœlaniu jego zadañ i przysz³ych funkcji. Programista t³umaczy³ moje idee na jêzyk programowania i po kilku miesi¹cach intensywnej pracy mog³am wdro yæ wersjê testow¹ w firmie, w której pracujê. Po wprowadzeniu danych dotycz¹cych struktury organizacyjnej, stanowisk pracy, personelu, zasobów - w tym zarówno œrodków trwa³ych, transportu, jak i urz¹dzeñ pomiarowych, zestawu obowi¹zuj¹cych nas przepisów prawa, norm polskich i miêdzynarodowych, przysz³a kolej na dokumentacjê systemu. Wiedzieliœmy, e wprowadzanie dokumentów do bazy programu sprawi, e zacznie siê ona rozrastaæ w niekontrolowany sposób, co znacznie spowolni pracê programu. Dlatego zastosowaliœmy inne rozwi¹zanie - wszystkie dokumenty wprowadzone do bazy bêd¹ zawiera³y elementy identyfikacyjne: numer, tytu³, datê wydania i obowi¹zywania, nazwiska autorów i osób zatwierdzaj¹cych, numery wersji i wydania oraz, po prostu, œcie kê dostêpu do pliku. Proste rozwi¹zania s¹ zwykle najlepsze. Klikniêcie w ikonê "Poka " uruchamia plik zapisany w œcie ce dostêpu. I nie wa ne, jaki jest format tego pliku:.doc,.xls,.jpg,.txt czy inne. Tworzê dokumentacjê w ró nych programach: procedury w edytorze tekstu, tabele w Excelu, a schematy blokowe w MS Visio. Dla Quality Managera nie stanowi to ró nicy - jedyne, co musi pamiêtaæ, to zapisana œcie ka dostêpu. Program u³atwi³ pracê nie tylko mi, jako Pe³nomocnikowi ds. Jakoœci. Równie nasza kadrowa bardzo go polubi³a, poniewa umieœci³a w nim wszelkie pracownicze druki, które dotychczas samodzielnie drukowa³a na proœby pracowników: wnioski urlopowe, rozliczenie zaliczek, druki delegacji, wszelkie ankiety i kwestionariusze. Teraz ka dy pracownik, jeœli potrzebuje jakiegoœ formularza, po prostu go wyszukuje w Quality Manager, zamiast zastanawiaæ siê, gdzie druk jest przechowywany. S³usznie czytelnik mo e pomyœleæ, e nie da siê wyeliminowaæ "papierologii" do zera. Ja te jako Pe³nomocnik zdawa³am sobie sprawê, e pewna czêœæ dokumentacji zachowa formê tradycyjn¹ - na przyk³ad umowy z klientami i dostawcami. Dlatego w naszym autorskim programie mogê wpisaæ, e dokument ma formê papierow¹ a w miejsce œcie ki dostêpu wpisujê fizyczne miejsce przechowywania. To definitywnie rozwi¹za³o problem odpowiedzi na ci¹gle zadawane pytania: "Gdzie jest umowa partnerska z Microsoftem?", "Czy zosta³ podpisany aneks do umowy z TPSA?" i inne tego typu. Zamiast doskonalenia umiejêtnoœci ³owieckich przy tropieniu dokumentów papierowych oszczêdzam czas i wyszukujê w Quality Manager potrzebne informacje: "No tak, umowa z Microsoftem" jest w segregatorze "MBS" u Prezesa, a aneks z TPSA jest podpisany w zesz³ym miesi¹cu i wraz z umow¹ wpiêty do segregatora "Umowy z dostawcami" u G³ównego Ksiêgowego. Nieod³¹czn¹ czêœci¹ pracy naszego Prezesa jest wydawanie zarz¹dzeñ. I jakkolwiek by³o to stosunkowo proste w naszej firmie (wszyscy maj¹ skrzynkê ow¹) - Prezes po prostu wysy³a³ zarz¹dzenie em tak przesta³o, gdy wskutek dynamicznego rozwoju nasza kadra zaczê³a rosn¹æ w szybkim tempie. Jednym z pierwszych zarz¹dzeñ po wdro eniu SZJ by³ obowi¹zek codziennego czytania poczty owej w s³u bowych skrzynkach. Kiedy zarz¹dzeñ pojawi³o siê wiêcej i zaczêliœmy przyjmowaæ do pracy nowe osoby, poszukiwaliœmy narzêdzia, które pomo e nowemu pracownikowi zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi go zarz¹dzeniami, dokumentami, formularzami i wszystkim, co zosta³o do niego przypisane. I tu Quality Manager zda³ egzamin. Ode mnie wymaga to teraz jednego klikniêcia, aby przypisaæ nowego pracownika do zasobów i dokumentów. Tak miêdzy nami, Pe³nomocnikami - czy nie wspania³ym pomys³em jest taki, aby po wydaniu nowego dokumentu 6

7 QMS JAKOŒÆ W SZKOLE - ROK PO UZYSKANIU CERTYFIKATU W moim poprzednim artykule przedstawi³em drogê Zespo³u Szkó³ Nr 1 w K³obucku do zdobycia certyfikatu jakoœci wg normy ISO 9001:2000. Czas szybko biegnie i ju 30 kwietnia 2003 r. minê³a rocznica otrzymania tego zaszczytnego wyró nienia. Myœlê, e jest to w³aœciwa chwila aby dokonaæ pierwszych podsumowañ i analiz. Ostatnie 12 miesiêcy w mojej placówce oœwiatowej to okres ciê kiej pracy a jednoczeœnie œwiadomoœæ wielkiej satysfakcji z posiadanego certyfikatu. Certyfikat jakoœci niew¹tpliwie wp³yn¹³ na umocnienie pozycji szko³y na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym. Obecnie kiedy ka da organizacja mocno zabiega o klientów, certyfikat jakoœci jest dodatkowym (bardzo znacz¹cym) argumentem, który czêsto decyduje o wyborze danej firmy przez zainteresowane osoby. Na pewno znak ISO 9001 ma bardzo du y wp³yw na promocjê i marketing szko³y. Obecny nabór uczniów na rok szkolny 2003/2004 jest jednym z lepszych w historii szko³y. Dobra opinia o szkole rozchodzi siê wœród uczniów i rodziców w sposób b³yskawiczny. Kilka tygodni temu by³em œwiadkiem rozmowy dwóch uczniów gimnazjum - pierwszy z uczniów zapyta³ drugiego: "Gdzie idziesz do szko³y". Na to pytany odpowiedzia³: "Wybieram siê do szko³y na Zagórzu, bo to jest szko³a z atestem". Bez komentarza. Wdro enie i utrzymanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ to nie tylko czerpanie samych, ³atwo przychodz¹cych korzyœci. Wiele wysi³ku kosztowa³o dyrekcjê i osoby odpowiedzialne za SZJ przekonanie pracowników szko³y (oczywiœcie nie wszystkich), e warto postawiæ na kierunek zwi¹zany z jakoœci¹. Pocz¹tki by³y trudne. Jeszcze dwa, trzy lata temu niewiele osób zwi¹zanych z Zespo³em Szkó³ Nr 1 by³o entuzjastami ISO. Wynika³o to przede wszystkim z braku odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Systematyczne szkolenia i przeprowadzenie du ej kampanii informacyjnej przynios³o znacz¹ce efekty. Obecnie w szkole trudno znaleÿæ osoby, które nie wiedz¹ co to jest ISO i zwi¹zany z tym certyfikat jakoœci. Na pe³nomocniku ds. jakoœci spoczywa wielka odpowiedzialnoœæ za funkcjonowanie SZJ. Nie bêdê ukrywa³, e rok temu mia³em pewne obawy zwi¹zane z dzia³aniem systemu. Moja niepewnoœæ wi¹za³a siê z faktem, jak poszczególni pracownicy zaakceptuj¹ nowe wymagania, Dokoñczenie ze strony 6 innym u ytkownikom pojawia³ siê na ekranie komunikat, którego nie mo na odrzuciæ? Ostatnio wydawa³am now¹ wersjê procedury dotycz¹cej szkoleñ: zrobi³am elektroniczny rozdzielnik i ju po chwili na ekranach wszystkich pracowników, których procedura dotyczy pojawi³o siê ó³te du e okno, informuj¹ce, e wydano now¹ procedurê. Komunikat mo na zatwierdziæ, co jest jednoznaczne z podpisem na rozdzielniku lub od³o yæ. Od³o ony pojawia siê w regularnych odstêpach czasu i nie da siê go wy³¹czyæ. W dodatku w ka dej chwili mogê sprawdziæ, kto siê ju zapozna³, a kto jeszcze nie z nowym dokumentem. Wspania³e narzêdzie. Przekonaliœmy siê, e norma ISO jest skutecznym narzêdziem zwiêkszania efektywnoœci wszystkich dzia³añ audity wewnêtrzne, procedury, dodatkowe formularze itp. Moje obawy okaza³y siê nieuzasadnione. Wiêkszoœæ pracowników dobrze wype³nia swoje obowi¹zki wynikaj¹ce z SZJ. Jestem mile zaskoczony postaw¹ nauczycieli i pracowników szko³y na auditach wewnêtrznych. Ich profesjonalizm i chêæ poprawienia jakoœci jest godna pochwa³y. Dobra atmosfera i zaanga owanie w trakcie auditów œwiadcz¹ o pe³nej akceptacji dla ISO. Nauczyciele wykorzystuj¹ dokumentacjê systemu do opracowywania wymagañ na kolejny stopieñ awansu zawodowego. Si³¹ napêdow¹ Zespo³u Szkó³ Nr 1 w K³obucku s¹ ludzie i ich du a umiejêtnoœæ wspó³pracy miêdzy sob¹. SZJ uporz¹dkowa³ pracê wielu komórek organizacyjnych szko³y, okreœli³ precyzyjnie wymagania i obowi¹zki poszczególnych pracowników. Sens ka dej pracy cz³owieka polega na tym aby iœæ do przodu i doskonaliæ swoje dzia³ania. System zarz¹dzania jakoœci¹ pozwala regularnie nadzorowaæ bie ¹ce funkcjonowanie szko³y i planowaæ jej rozwój. Z perspektywy 12 miesiêcy od daty uzyskania certyfikatu jakoœci stwierdzam, e by³o warto postawiæ na ISO i zwi¹zan¹ z tym jakoœæ. Szko³a dynamicznie siê rozwija, jest lepiej zarz¹dzana, eliminowane s¹ b³êdy i niezgodnoœci na ka dym etapie dzia³ania. Uzyskany certyfikat jakoœci jest na pewno wielkim wyró nieniem i powodem do dumy. Jest jednoczeœnie (a mo e przede wszystkim) motywacj¹ do ci¹g³ego doskonalenia jakoœci pracy szko³y, poszukiwania nowych pomys³ów i rozwi¹zañ w zakresie funkcjonowania placówki. Szkole ze znakiem ISO 9001 nie wypada przecie spocz¹æ na laurach i cieszyæ siê tylko z uzyskanego certyfikatu. Wymagania klientów szko³y szybko siê zmieniaj¹, poprzeczka jest zawieszana coraz wy ej, dlatego SZJ musi byæ ca³y czas " ywy" i doskonalony. W perspektywie wejœcia Polski do Unii Europejskiej posiadania certyfikatu jakoœci ISO 9001:2000 jest kluczem do dalszego rozwoju placówki oœwiatowej w zjednoczonej Europie. Janusz Moñka Pe³nomocnik ds. Jakoœci Zespó³ Szkó³ Zawodowych NR 1 w K³obucku w organizacji, poniewa zmusza do poszukiwania rozwi¹zañ, które u³atwiaj¹ ycie naszym pracownikom, klientom, dostawcom i partnerom. Rozwi¹zuj¹c problem nadzoru nad danymi i zapisami mogliœmy siê skupiæ na tym, co jest najwa niejsze i tym samym przyczyniaæ siê do dynamicznego rozwoju naszej firmy. Doskonalenie jest procesem ci¹g³ym, a Quality Manager bêdzie siê zmienia³ i doskonali³ wraz z nami. Ma³gorzata Babiak Pe³nomocnik ds. Jakoœci Softadax Sp. z o.o. 7

8 Wydarzenia TÜV Akademia Polska wyró niona w ramach PHARE 2000 na Œl¹sku TÜV Rheinland Polska certyfikuje Urzêdy Celne. W dniu 26 stycznia 2004 roku mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia certyfikatu dla Urzêdu Celnego w Koroszczynie. Certyfikat wrêcza³ Wiceprezes Zarz¹du TÜV Rheinland Polska - Marek Mucha. W uroczystoœci uczestniczy³ Minister Lech Nikolski. Urz¹d certyfikowa³ siê na zgodnoœæ z norm¹ ISO 9001:2000. Certyfikat wa ny jest do 12 stycznia 2007 roku. W dniu 02 Marca 2004 roku w Górnoœl¹skim Centrum Kultury w Katowicach mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenie certyfikatów dla najsolidniejszych Partnerów Konsorcjum realizuj¹cego Projekt Phare 2000 Spójnoœæ Spo³eczno Gospodarcza - Rozwój Zasobów Ludzkich na Œl¹sku. Liderem Konsorcjum by³ Danish Technological Institute (DTI) z Danii. Biuro Projektu reprezentuj¹ce Konsorcjum wyró ni³o w tym zakresie TÜV Akademia Polska, jako firmê realizuj¹c¹ Pakiet 4 - Systemy Jakoœci. Z r¹k kierownictwa Projektu certyfikat solidnego partnera odbierali Janusz Grabka - Prezes Zarz¹du oraz Anna Królicka - Menad er Dzia³u Szkoleñ TÜV Akademia Polska. TÜV Rheinland Polska uruchomi³ kolejny oddzia³ w Bydgoszczy Od miesi¹ca lutego 2004 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ kolejny Oddzia³ w strukturach TÜV Rheinland Polska. Oddzia³ obs³uguje Klientów Spó³ki g³ównie w zakresie Anlagentechnik. Dane adresowe oddzia³u: ul. Wojska Polskiego Bydgoszcz tel/fax: (052) tel kom: W nastêpnym numerze 1. TÜV Rheinland Japan - akredytowany jako japoñska Jednostka Certyfikuj¹c¹ produkty radiowo-komunikacyjne. 2. Dobrowolna certyfikacja wyrobów i dodatkowe znaki kontrolne jako skuteczne narzêdzie marketingowe wspó³czesnego unijnego rynku towarowego. 3. Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Medycznych Urz¹dzeñ Elektrycznych - cz. 2 8

9 Wydarzenia TROCHÊ STATYSTYKI 9

10 Szkolenia Szkolenia z badañ nieniszcz¹cych EN ISO 9001:2000 Nazwa szkolenia Termin Tematyka Nazwa szkolenia Termin Tematyka Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na (1 i 2) oraz 2 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 VT (1+2) Badania wizualne MT (1+2) Badania magnetyczno-proszkowe UT Badania ultradÿwiêkowe RT 2 FER Badania radiograficzne - kurs uzupe³niaj¹cy do RT2FAS PT (1+2) Badania penetracyjne RT 2 FAS Ocena zdjêæ radiograficznych po³¹czeñ spawanych Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na 3 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 Basic kurs podstawowy 3-go stopnia dla wszystkich metod PT Metoda g³ówna - badania penetracyjne MT Metoda g³ówna - badania - magnetycznoproszkowe VT Metoda g³ówna - badania wizualne SYSTEM HACCP Nazwa szkolenia Termin Tematyka Dokumentacja systemu HACCP Auditor wewnêtrzny systemu HACCP Auditor Zewnêtrzny systemu HACCP Ogólne pojêcie HACCP, GMP, GHP oraz metod dokumentowania. Dokumentowanie GMP i GHP 2. Dokumentowanie metod mycia, dezynfekcji, zwalczania szkodników oraz higieny pracowników 3. Dokumentowanie opisu produktu, dokumentowanie analizy zagro eñ oraz CCP 4.Audit systemu, Ksiêga HACCP, Polityka i cele jakoœci Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci, 2. Pojêcie systemu zapewnienia jakoœci i bezpieczeñstwa HACCP 3. Wymagania HACCP wg normy DS 3027 E:2002 i ich omówienie, 4. Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego, 5. Proces przygotowania auditu wraz z æwiczeniami, 6. Proces przeprowadzenia auditu wraz z æwiczeniami, 7. Proces raportowania auditu wraz z æwiczeniami, 8. Omówienie dzia³añ poauditowych, 9. Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 10. Egzamin - 1.Podstawy prawne i normatywne referencje, warunki powo³ania na auditora systemu 2.Wprowadzenie duñskiego standardu DS 3027 E:1997 GMP i GHP - 1. Omówienie zasad GMP i GHP, definicje, historia 2. Codex Allimentarius, wymagania prawne i dokumentowanie GMP i GHP Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania wg ISO 9001 i HACCP Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania jakoœci¹ oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci 2.Pojêcie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg normy ISO 9001:2000 oraz systemu HACCP 3.Zasady zarz¹dzania jakoœci¹ i ich omówienie 4.Wymagania normy ISO 9001:2000 i ich omówienie 5.Wymagania HACCP i ich omówienie 6.Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego 7.Proces przygotowania auditu 8.Proces przeprowadzenia auditu 9.Proces raportowania auditu 10.Omówienie dzia³añ poauditowych 11.Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 12.Zintegrowane systemy zarz¹dzania 13.Æwiczenia 14.Test Ekspert Systemu HACCP Co to jest HACCP? - podstawowe definicje, pojêcie systemu 2. Systemy zapewnienia jakoœci w przemyœle spo ywczym. 3. Omówienie zasad GMP 4. Omówienie zasad GHP 5. Omówienie zasad GLP 6. Dokumentowanie zasad GMP i GHP 7. Omówienie wymagañ Codex Allimentarius i wymagañ prawnych w zakresie GMP i GHP 8. 7 zasad i 12 kroków HACCP 9. Omówienie normy duñskiej DS 3027: Egzamin 10 Kursy szkoleniowe z zakresu badañ nieniszcz¹cych odbywaj¹ siê we wspó³pracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz SLV Halle. Szczegó³ów odnoœnie programów szkoleñ udzielaj¹ pracownicy: Anna Królicka - Menad er Dzia³u Szkoleñ Artur Donath - Kierownik Sekcji Szkoleñ ds. Badañ Nieniszcz¹cych TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. M. Sk³odowskiej - Curie Zabrze tel/fax.: (32) Auditor Wewnêtrzny Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Pracy wg OHSAS Pe³nomocnik i Auditor TÜV ŒSZ wg ISO Auditor Wewnêtrzny Œrodowiskowego Systemu Zarz¹dzania wg ISO Pe³nomocnik SZJ w Przemyœle Motoryzacyjnym wg ISO TS Auditor Wewnêtrzny wg ISO TS Efektywna komunikacja w praktyce Negocjacje handlowe bez barier Dostosowanie SZJ do Wymagañ Nowej Normy EN ISO 9001:2000 Auditor Wewnêtrzny SZJ wg EN ISO 9001: Cele Systemów Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy 2. Struktura OHSAS i rozumienie zawartych tam definicji 3. Przegl¹d OHSAS z punktu widzenia auditora 4. Planowanie i przygotowanie siê do auditu 5. Przygotowanie listy kontrolnej 6. Prowadzenie auditu 7. Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodnoœci 8. Dzia³ania poauditowe 9. Omówienie obszarów, w których auditorzy napotykaj¹ na trudnoœci 10. Æwiczenia i warsztaty 11. Test egzaminacyjny Wymagania zawarte w PN EN ISO i EMAS 2.Badanie œrodowiskowe 3.Polityka œrodowiskowa 4.Dokumentacja systemu zarz¹dzania œrodowiskowego 5.Deklaracja œrodowiskowa 6.Wstêpny raport œrodowiskowy 7.Ekspertyzy, wspó³czynniki œrodowiskowe 8.Lista pytañ auditowych 9.Procedura certyfikacji i walidacji 10.Plan auditu, raport z auditu Struktura i wymagania normy ISO Metodologia przeprowadzania auditów w œwietle wymagañ normy ISO Cele auditu 4.Odpowiedzialnoœæ i uprawnienia osób uczestnicz¹cych w audicie 5.Planowanie auditów 6.Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 7.Wymagania wobec auditorów 8.Zapisy dotycz¹ce auditów 9.Dzia³ania koryguj¹ce 10.Æwiczenia i warsztaty 11.Test egzaminacyjny Podejœcie procesowe oraz zarz¹dzanie procesem 2. Wytyczne dotycz¹ce certyfikacji 3. Balance Score Card i elementy controllingu 4. Norma: punkt 7,8 5. SPC i MSA 6. FMAE 7. APQP i PPAP 8. Egzamin Geneza i struktura normy ISO/TS Wymagania normy ISO/TS interpretacja i porównanie z norm¹ ISO Wymagania normy ISO/TS i ISO 4. Cele auditów 5. Definicje stosowanych okreœleñ 6. Wymagania wobec auditorów, zasady organizacji auditów 7. Odpowiedzialnoœæ i kompetencje pracowników uczestnicz¹cych w audicie wewn. 8. Planowanie auditów 9. Wzorcowy przebieg auditu 10. Techniki badania auditowego 11. Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 12. Zapisy dotycz¹ce auditów 13. Dokumentowanie auditu, mo liwe dzia³ania poauditowe 14. Æwiczenia 15. Test egzaminacyjny - Szkolenie obejmuje analizê sytuacji w sytuacjach zawodowych (rodzaj komunikacji, jakoœæ, p³ynnoœæ obiegu informacji, w¹skie gard³a itp.), naukê skutecznych procedur komunikacyjnych oraz sugestie zachowañ w konkretnej strukturze organizacyjnej. - Szkolenie poprzez gry negocjacyjne, symulacje i analizy zachowañ dostarcza uczestnikom wiedzê i praktyczne doœwiadczenia dotycz¹ce procesu negocjacji. Obejmuje zagadnienia pojêæ okreœlaj¹cych sytuacjê negocjacyjn¹; jej dynamikê oraz kierowanie ni¹ poprzez specyficzne taktyki i techniki. Przejmuj¹c kontrolê nad w³asn¹ emocjonalnoœci¹ i posiadaj¹c wiedzê o motywacji/strategii kontrahenta, uczestnicy szkolenia bêd¹ w stanie kontrolowaæ ca³y proces negocjacji osi¹gaj¹c za³o one cele strategiczne. Szkolenie obejmuje te zagadnienia wspó³pracy w zespole negocjatorów Identyfikacja procesów i powi¹zañ miêdzy nimi 2. Okreœlanie celów 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ - 1. Struktura i wymagania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg ISO 9001: Przegl¹d ISO 9001 z punktu widzenia auditora 3. Planowanie i przygotowanie auditów 4. Prowadzenie auditów 5. Æwiczenia i warsztaty 6. Test egzaminacyjny Auditor Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: badanie spe³nienia wymagañ normy w organizacji 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ - badanie dokumentacji w organizacji 4. Auditowanie - planowanie i przeprowadzanie auditów 5. Akredytacja, certyfikacja, notyfikacja 6. Umiejêtnoœci interpersonalne 7. Zajêcia warsztatowe 8. Egzamin Pe³nomocnik Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ 4. Podstawy auditowania i certyfikacji, audit dostawcy 5. Podstawy komunikacji 6. Zajêcia warsztatowe 7. Egzamin Punkty Normy EN ISO 9001: , 5.4 i 8-1. Polityka jakoœci 2. Cele organizacji dla poszczególnych funkcji i szczebli 3. Dobór procesów monitorowania, pomiarów i analizy organizacji Badanie Satysfakcji Klienta Znaczenie badania satysfakcji klienta w œwietle wymagañ normy ISO 9001: Wymagania normy ISO 9001:2000 w aspekcie badania satysfakcji klienta 3. Budowanie i doskonalenie kwestionariuszy badañ 4. Analiza wyników badañ 5. "Klienta nasz Pan" - kontakty z klientami, prezentacja oferty firmy, postêpowanie z trudnym klientem 6. Æwiczenia i warsztaty

11 AÑCUT Tak kochana przez Sarmatów szlachecka wolnoœæ mia³a przedziwn¹ sk³onnoœæ do wyradzania siê w samowolê czy wrêcz anarchiê. Wielu gwa³towników chadza³o w glorii w¹tpliwej s³awy, a wszystkich gasi³ z³owieszcz¹ popularnoœci¹ pan na añcucie Stanis³aw Stadnicki (1551?-1610) - ywy symbol potêgi, pieniactwa i ducha buntu, z racji swego okrucieñstwa nazywany Diab³em. W 1608 prywatne wojska ukasza Opaliñskiego i Anny Ostrogskiej zdoby³y zamek ³añcucki, k³ad¹c kres jego samowoli. W 1628 añcut przeszed³ w rêce Stanis³awa Lubomirskiego, który w latach przekszta³ci³ go w przepiêkn¹ wczesnobarokow¹ palazzo in fortezza. Pracami kierowa³ zapewne Maciej Trapola. Budowlê otoczono piêciobocznymi fortyfikacjami bastionowymi i g³êbokimi fosami. Obronne baszty naro ne przekszta³cono w ozdobne wie e. Z owych czasów pozosta³y m.in. sztukaterie w Sali pod Zodiakiem, dzie³o Jana Chrzciciela Falconiego. Pod koniec XVII w. na zlecenie Sebastiana Lubomirskiego w añcucie pracowa³ Tylman z Gameren, ale ograniczy³ siê do unowoczeœnienia systemu fortyfikacji. W 1745 rodow¹ schedê obj¹³ Stanis³aw ( ), Wraz z on¹ Izabel¹ stworzy³ jeden z najpierwszych dworów magnackich, na którym goœci³o wielu uciekinierów z Francji ogarniêtej po arem Wielkiej Rewolucji, m.in. póÿniejszy król Ludwik XVIII. Trzy razy w tygodniu w zamku odbywa³y siê koncerty zespo³u kameralnego, którym kierowa³ uczeñ Józefa Haydna, kapelmistrz Piotr Haensel. Czêsto o ywia³ siê pa³acowy teatr - odby³a siê tu m.in. prapremiera "Parad" Jana Potockiego. W³aœciciele nie zaniedbywali zamku. Podczas wieloletniej przebudowy zas³u yli siê m.in. Szymon Bogumi³ Zug i Jan Chrystian Kamsetzer oraz dzia³aj¹cy nieco póÿniej Chrystian Piotr Aigner. Jego dzie³em - i wynikiem przebudowy z lat jest dzisiejsza postaæ pa³acu. Ostatnimi prywatnymi w³aœcicielami añcuta (od 1816 do 1945) byli Potoccy, którzy wspania³ej rezydencji nadali (przy udziale A. Banque'a i A. Pio z Wiednia) dzisiejszy, eklektyczny kszta³t. Alfred I Potocki ( ) zaznaczy³ siê w dziejach añcuta ustanowieniem ordynacji zapobiegaj¹cej rozdrobnieniu dóbr. Alfred II ( ) niewiele uwagi poœwiêca³ ³añcuckiej rezydencji, wiêkszoœæ czasu spêdza³ w Wiedniu i we Lwowie (by³ m.in. namiestnikiem Galicji). Cieszy³ siê specjalnymi wzglêdami cesarza Franciszka Józefa, którego kilkakrotnie goœci³ w añcucie. Zaniedbania nadrobi³ Roman ( ), inicjator ostatniej modernizacji pa³acu. Alfred III ( ) nale a³ do najbogatszych ludzi Europy. Podczas okupacji ocali³ przed wywiezieniem do Niemiec wielu mieszkañców añcuta. Finansowa³ te codziennie obiady dla 400 osób. Kiedy wynik II wojny œwiatowej stawa³ siê ju jasny, ostatni pan añcuta wyekspediowa³ do Wiednia kilkaset skrzyñ zawieraj¹cych najcenniejsze dzie³a sztuki, a sam opuœci³ zamek na tydzieñ przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Pa³ac ocali³a przed rabunkiem s³u ba. Wnêtrza (a w nich olbrzymie zbiory sztuki, broni i rzemios³a artystycznego oraz wspania³a biblioteka), nietkniête zniszczeniami ostatniej wojny, przyci¹gaj¹ rzesze turystów. Znajdziemy tu pomieszczenia reprezentacyjne, a tak e amfiladê pokoi o ró nym przeznaczeniu i z rozmaitych epok. Apartament Chiñski, Salonik Pompejañski, Gabinet Zwierciadlany, Jadalnia Zimowa, azienka ó³ta... Du e wra enie robi ci¹g sal reprezentacyjnych pierwszego piêtra: Pokój Bilardowy, Jadalnia nad Bram¹, Sala Balowa i Wielka Jadalnia, zaprojektowane przez Aignera. Warto zajrzeæ do biblioteki i klasycystycznej Sali Kolumnowej, któr¹ zdobi pos¹g Amora d³uta Antonia Canory z 1787 (rzeÿbiarski portret m³odego Henryka Lubomirskiego). Wokó³ pa³acu rozci¹ga siê rozleg³y park. Na pocz¹tku XIX w. przekomponowano jego czêœæ, zw³aszcza po³o ony wewn¹trz obwarowañ ogród geometryczny pochodz¹cy z oko³o W latach na zewn¹trz fortyfikacji uformowano rozleg³y park krajobrazowy, ogród w³oski i ró any, wzniesiono storczykarniê i palmiarniê. Spoœród parkowych budynków najwa niejszy jest ten wystawiony w 1902, mieszcz¹cy stajnie i wozowniê. Zgromadzono tu unikaln¹ kolekcjê pojazdów konnych: od reprezentacyjnych karet paradnych, przez ekwipa e wizytowe i podró ne do powozów spacerowych, sportowych i myœliwskich. 11

12 Sa³atka ziemniaczano-warzywna na ciep³o Sk³adniki na 4 porcje: 500 g ziemniaków 1 str¹k ó³tej papryki 1 str¹k czerwonej papryki 4 ma³e cebule l ma³a cukinia 1 z¹bek czosnku 1 ga³¹zka œwie ego tymianku l ga³¹zka œwie ego rozmarynu sól œwie y zmielony pieprz, 1/4 l wytrawnego bia³ego wina (lub 1/8 octu z bia³ego wina i 1/8 l roso³u) 100 ml oliwy z oliwek 2 dojrza³e pomidory sok z 1 cytryny 1/2 pêczka natki pietruszki Rozgrzaæ piekarnik do temperatury 220 C. Ziemniaki obraæ, umyæ i pokroiæ w kostkê wielkoœci oko³o 3 cm. Str¹ki papryki oczyœciæ, umyæ i pokroiæ w paski szerokoœci oko³o 3 cm. Cebulê obraæ, pokroiæ na æwiartki. Cukiniê umyæ; oczyœciæ i pokroiæ na plastry gruboœci 1/2 cm. Z¹bek czosnku obraæ i posiekaæ. Poobrywaæ od ³ody ek listki tymianku i ig³y rozmarynu. Ziemniaki, paprykê i cebulê u³o yæ w du ej p³askiej formie do zapiekania, dodaæ czosnek i zio³a, przyprawiæ sol¹ i pieprzem. Zalaæ winem i oliw¹ z oliwek i wymieszaæ. Wstawiæ mieszankê ziemniaczano-warzywn¹ do piekarnika (termoobieg C, w gazowym pozycja 3-4) i piec oko³o 45 minut, czêsto odwracaj¹c. Pomidory obraæ ze skórki, podzieliæ na ósemki. Po 20 minutach dodaæ do warzyw w piekarniku plasterki cukini. Po dalszych 10 minutach dodaæ do nich pomidory. Sa³atkê wyj¹æ z piekarnika i doprawiæ warzywa do smaku sol¹ i pieprzem. Umyæ natkê pietruszki, osuszyæ i posiekaæ. Sa³atkê podawaæ na ciep³o, posypan¹ natk¹- pietruszki. Do tej sa³atki mo na podaæ lekkie czerwone wino. HUMOR Policjant zatrzymuje do kontroli samochód, w którym jedzie m³ode ma³ eñstwo z dzieckiem. Kierowca dmucha w alkomat. - 0,8 promila, obywatelu - stwierdza policjant. - Panie w³adzo, ten alkomat jest zepsuty - odpowiada stanowczo kierowca. - Niech ona dmuchnie... - Pañska ona te ma 0,8 promila - mówi po chwili policjant. - Macie zepsute urz¹dzenie i koniec. Niech dziecko dmuchnie. - 0,8 promila - konstatuje zdziwiony policjant i zwraca siê do kolegi: - Stefan, alkomat nam siê zepsu³. Samochód odje d a, a kierowca mówi do ony: - Widzisz, kochanie. Mówi³aœ, eby Kubusiowi nie dawaæ. Zobacz - jemu nie zaszkodzi³o, a nam pomog³o. Dziewczyna idzie sama na imprezê. Zauwa a tam super faceta, który œwietnie tañczy. Podchodzi do niego i mówi: - Ale super tañczysz! A facet krótko: - Spadaj, ma³a! Dziewczyna, trochê zbita z tropu, wycofuje siê. Ale po chwili znowu ulega jego urokowi. Podchodzi i znowu swoje: - Ale super tañczysz! Koleœ jest nieugiêty: - Spadaj, ma³a! Dziewczyna traci nerwy: - Wiesz co? Jesteœ cham i prostak! Facet nie traci rezonu: - No i co z tego! Ale super tañczê! Spotykaj¹ siê dwaj kumple. Jeden do drugiego: - Ty wiesz, jaka moja ona jest naiwna? Robi sobie prawo jazdy i myœli, e dam jej samochód. Na to drugi: - To jeszcze nic. Moja jutro jedzie do sanatorium, zagl¹dam do torby, a tam 10 prezerwatyw. I ona myœli, e ja przyjadê... Siedz¹ dwa wróbelki na drzewie, do³em przechodzi byk. Jeden z ptaszków mówi: - Ty, byk, g³upi jesteœ! - Zaraz zrobiê z wami porz¹dek! - Ty, byk, ale ty naprawdê g³upi jesteœ! Byk siê wœcieka, odchodzi od drzewa, rozpêdza siê i wali w pieñ. Pada na ziemiê. Jeden z wróbli zlatuje i zaczyna skakaæ po byku, a drugi go pyta: - Co ty robisz, przecie on ju nie yje? - Ale jeszcze mu ebra po³amiê! - Chcia³abym kupiæ dla mê a jakieœ stylowe krzes³o - zwraca siê kobieta do ekspedientki. - Ludwik? - Nie, Czes³aw. Idzie mamut przez pustyniê. Nagle tratuje go stado s³oni. Mamut wstaje z trudem, otrzepuje siê, i rozgoryczony wzdycha: - Ach, ci skinhedzi! Mama pyta synka: - Jak siê Kaziu czujesz w tej szkole? - Jak na komisariacie - odpowiada. - Ci¹gle mnie o coœ pytaj¹, a ja o niczym nie wiem. Podczas zadañ szkoleniowych zrzucono z samolotu spadochroniarzy. - Mój spadochron siê nie otwiera - krzyczy jeden. - Dlaczego tak wrzeszczysz? - pyta drugi. Przecie to tylko szkolenie. Wsiad³szy do autobusu, kontroler prosi pasa era: - Bileciki do kontroli. - Nie mam - odpowiada nagabniêty. - Tak! To teraz kupimy bilet za 50 z³. - Od koników nie kupujê. - Czy mo e pan podaæ d³ugoœæ linii kolejowych w Polsce - zwraca siê profesor do studenta. - W którym roku? - W którym pan chce. - W zero. Oty³a kobieta pyta lekarza: - Jakie æwiczenia powinnam wykonywaæ, eby schudn¹æ? - Krêciæ g³ow¹ w prawo i w lewo. - Ile razy? - Zawsze, kiedy pani¹ czymœ czêstuj¹.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19 System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ Pełnomocnik + Auditor Wewnętrzny SZJ Auditor Wiodący SZJ Konferencja/szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo