Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1"

Transkrypt

1 Numer (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID

2 Szanowni Pañstwo, Pierwszy numer Biuletynu Jakoœci w 2004 roku dotar³ ju do Pañstwa. Tak jak zapowiadaliœmy w ostatnim numerze prezentujemy podsumowanie osi¹gniêæ spó³ek Grupy TÜV Rheinland w Polsce za 2003 rok. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zarz¹d: Janusz Grabka-Prezes Zarz¹du Marek Mucha-Wiceprezes Zarz¹du Siedziba: WARSZAWA ul. 17 Stycznia 56 tel. 022/ tel. 022/ fax 022/ ZABRZE ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ tel. 032/ fax 032/ POZNAÑ ul. Wo³czyñska 37 tel. 061/ , W oficjalnym Liœcie skierowanym do Pañstwa, Zarz¹d TÜV Rheinland Polska stara siê zachêciæ do korzystania z Pieczêci TÜV Rheinland jako bardzo dobrego instrumentu informacyjnego i marketingowego. W bie ¹cym numerze poruszamy temat norm odnoœnie elektrycznego sprzêtu medycznego w Europie i Ameryce Pó³nocnej. Kontynuujemy tematykê systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w szkole, o czym pisaliœmy w numerze wrzesieñ/paÿdziernik Na drugiej stronie naszego Biuletynu znajdziecie Pañstwo adres nowego Oddzia³u w Bydgoszczy, który rozpocz¹³ funkcjonowanie od lutego 2004 roku. Zespó³ redakcyjny LUBLIN ul. Chmielna 2 tel. 081/ tel. 081/ tel.kom OLSZTYN ul. Warszawska 98 tel. 089/ tel. 089/ tel. kom CZÊSTOCHOWA ul. Kuceliñska 22 tel. 034/ SZCZECIN ul. Bohaterów Warszawy 15/16 tel./fax. 091/ BYTÓW ul. Lêborska 24 tel./fax 059/ tel. kom BYDGOSZCZ ul. Wojska Polskiego 65 tel./fax. 052/ tel. kom.: W zwi¹zku z mo liwoœci¹ zamieszczenia adresów internetowych Pañstwa firm na naszej stronie internetowej, gor¹co prosimy zainteresowanych o kontakt (telefoniczny lub mailowy) w tej sprawie z nastêpuj¹c¹ osob¹: Marek Æwiok Tel. 032/ Zespó³ redakcyjny: Zabrze ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ Zespó³ redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania objêtoœci artyku³ów nadsy³anych przez Pañstwa. SPIS TREŒCI: 1. Kilka s³ów od Redakcji 2. TUVdotCOM-ID 3. Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego 4. Nadzór nad dokumentacj¹ i zapisami? Pestka. 4. Jakoœæ w szkole - rok po uzyskaniu certyfikatu 5. Wydarzenia z kraju 6. Szkolenia, konferencje, seminaria 7. Ró noœci Przeœlemy Pañstwu stosowny formularz oœwiadczenia, w którym wyrazicie Pañstwo zgodê na umieszczenie adresu internetowego na naszej stronie internetowej.

3 TUVdotCOM Szanowni Pañstwo, W zwi¹zku z licznymi zapytaniami, jeszcze raz przedstawiamy krótk¹ informacje nt. TUVdotCOM jednoczeœnie sk³adaj¹c propozycjê skorzystania z tego instrumentu. Wdra aj¹c System Zapewnienia Jakoœci otrzymaliœcie Pañstwo Certyfikat TÜV Rheinland. Dla swoich Klientów TÜV Rheinland przygotowa³ Platformê TUVdotCOM. Platforma to instrument informacyjny i marketingowy, dostêpny dla Klientów z ca³ego œwiata. Ka dy Klient posiadaj¹cy aktualny certyfikat mo e otrzymaæ indywidualny numer identyfikacyjny - ID wraz z Pieczêci¹ TÜV Rheinland. Chcia³bym podkreœliæ, i korzystanie z Platformy oraz Pieczêci TÜV Rheinland jest bezp³atne tak d³ugo, na jak d³ugo zawarliœcie Pañstwo Porozumienie dotycz¹ce korzystania z logo TÜV CERT. Podkreœlenia wymaga fakt, i jako Klienci TÜV Rheinland Polska macie prawo umieszczaæ ten znak na swoich materia³ach reklamowych i produktach. Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani, prosimy o informacjê, a indywidualnie Pieczêæ TÜV Rheinland wraz z umow¹ na jej bezp³atne wykorzystanie zostanie dla Pañstwa przygotowana i przes³ana do podpisu. Zachêcam do korzystania z tej formy podkreœlania jakoœci w³asnych produktów oraz wykorzystania wielofunkcyjnego narzêdzia marketingowego wyró niaj¹cego Pañstwa firmê spoœród konkurencji. W sprawie umowy i Pieczêci TÜV Rheinland proszê siê kontaktowaæ z nastêpuj¹c¹ osob¹: Marek Æwiok - Dzia³ Rozwoju - Oddzia³ Zabrze, tel. 32/ Jeszcze raz gor¹co zachêcam do korzystania z Platformy TUVdotCOM. Z powa aniem Janusz Grabka Prezes Zarz¹du Dyrektor Generalny 3

4 TÜV - MEDYCYNA Autor: Heinz Joerg Steneberg, Manager Sekcji Medycznej (USA) Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego Elektryczne Urz¹dzenia Medyczne i odpowiednie normy staj¹ siê bardziej z³o one. Urz¹dzenia medyczne i sprzêt diagnostyczny nale ¹ do sektorów o najœciœlejszych regulacjach. Fakt ten nie powinien byæ zaskoczeniem, zwa ywszy na to, e urz¹dzenia medyczne s¹ u ywane do kontaktu z chorym, unieruchomionym lub nieœwiadomym pacjentem, którego funkcje yciowe zale ¹ od urz¹dzeñ medycznych, a który mo e byæ pod³¹czony do wiêcej ni jednego urz¹dzenia w tym samym czasie. Procedury radiacji terapeutycznej i diagnostycznej zwykle s¹ u ywane wspólnie w przypadkach, gdy b³¹d urz¹dzenia lub ludzki mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na zdrowie pacjenta oraz profesjonaln¹ opiekê zdrowotn¹. In ynierowie musz¹ sprostaæ nie tylko wzrostowi ró norodnoœci narodowych i miêdzynarodowych norm i regulacji, ale te wyzwaniom spowodowanym powstawaniem coraz bardziej z³o onych produktów, które czêsto stanowi¹ kombinacje tradycyjnych urz¹dzeñ medycznych i produktów nie-medycznych. Ten artyku³ to ogólny przegl¹d ró nych norm i innych wymagañ przydatnych dla medycznych urz¹dzeñ elektrycznych, które powinny byæ brane pod uwagê nie tylko podczas procesu tworzenia produktu, ale te podczas ca³ego cyklu ycia produktu. Definicja "Medycznych Urz¹dzeñ Elektrycznych" Jednym z wyzwañ, przed którym stoj¹ in ynierowie dzisiaj to okreœlenie, co jest uwa ane za "sprzêt medyczny". W póÿnych latach osiemdziesi¹tych, kiedy publikowano drug¹ nowelizacjê normy IEC nie spodziewano siê powstania tak z³o onych urz¹dzeñ. W tamtym czasie internet nie by³ jeszcze tak rozwiniêty i dzielenie siê informacjami diagnostycznymi lub dokonywanie operacji przez internet by³o po prostu nie mo liwe. Dlatego w³aœnie, definicja elektrycznego sprzêtu medycznego z tamtego czasu jest czasami interpretowana w du o szerszy sposób. W normie IEC :1988 medyczne urz¹dzenie elektryczne jest definiowane jako "Urz¹dzenie elektryczne wyposa one w nie wiêcej ni jedno przy³¹cze do danej sieci zasilaj¹cej i przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub monitorowania pacjenta pod nadzorem medycznym, i które tworzy fizyczny lub elektryczny kontakt z pacjentem, i/lub przesy³a energiê do lub od pacjenta, i/lub wykrywa taki przep³yw energii do lub od pacjenta. Urz¹dzenie zawiera takie wyposa enie okreœlone przez producenta, które jest niezbêdne, aby umo liwiæ normalne u ytkowanie urz¹dzenia". Ogólna interpretacja terminu "sieæ zasilaj¹ca" obejmuje równie wewnêtrznie / bateryjnie zasilane urz¹dzenia. Termin "nadzór medyczny" nie oznacza, e pielêgniarka lub lekarz musz¹ byæ blisko pacjenta ca³y czas, ale e, ogólnie pewien stopieñ nadzoru musi byæ uwzglêdniony przy u yciu tego sprzêtu. Nadzór ten mo e obejmowaæ regularne zaplanowane wizyty u pacjentów z aktywnymi implantami, lub przesy³anie pomiarów od pacjenta do lekarza przez internet. Oparta na tej definicji stacja robocza, która jest umieszczona w biurze lekarza, nie wchodz¹ca w kontakt z pacjentem i nie u ywana w jego s¹siedztwie nie mo e byæ traktowana jako elektryczny sprzêt medyczny. W takich przypadkach, nie ma koniecznoœci stosowania dla niej surowych wymagañ dla sprzêtu medycznego. Odnotowaæ nale y, e definicja "urz¹dzenia medycznego" wed³ug kanadyjskich przepisów odnoœnie urz¹dzeñ medycznych, dyrektywy Unii Europejskiej odnoœnie wyrobów medycznych i amerykañskiej ustawy o ywnoœci, narkotykach i kosmetykach ró ni¹ siê od definicji "medycznego urz¹dzenia elektrycznego". Sprzêt elektryczny objêty wspomnianymi wy ej przepisami, mo e nie byæ objêty zakresem normy IEC Dlatego, te produkty mog¹ mieœciæ siê w granicach zakresu normy IEC (sprzêt laboratoryjny) lub normy IEC (sprzêt technologii informacyjnej). Przegl¹d Norm Bezpieczeñstwa dla Medycznych Urz¹dzeñ Elektrycznych Podstawow¹ norm¹ bezpieczeñstwa dla elektrycznego sprzêtu medycznego jest norma IEC (Medyczne Urz¹dzenia Elektryczne - Czêœæ pierwsza Ogólne wymagania bezpieczeñstwa). Aktualna nowelizacja tej normy zosta³a opublikowana przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Elektrotechniczn¹ w 1988 roku. Dwie znacz¹ce poprawki do niej zosta³y opublikowane w 1991 i 1995 roku, aby dodaæ wymagania dotycz¹ce kompatybilnoœci elektromagnetycznej, etykietowanie sprzêtu oraz dodatkowe wymagania w kilku 4

5 TÜV - MEDYCYNA paragrafach normy. Kolejna nowelizacja tej normy jest przygotowywana, ale nie nale y siê spodziewaæ jej publikacji w najbli szej przysz³oœci. Kilka pañstw, miêdzy innymi Kanada i USA okreœli³o krajowe odstêpstwa dla normy IEC Mimo to, normy te s¹ tak samo usystematyzowane jak norma IEC , u ywaj¹ tej samej struktury, systemu numeracji i podstawowych zasad. Krajowe odstêpstwo dla Kanady zosta³o zawarte w normie CAN/CSA-C22.2 Nr M90 i dotyczy testowania uziemieñ ochronnych, oraz ochrony przed ogniem i zbiorników ciœnieniowych. Norma UL :1997 opisuje odstêpstwa od normy IEC w USA. Te odstêpstwa zawieraj¹ okreœlone wymagania dla pr¹dów up³ywu, sprzêtu wykorzystuj¹cego tlen lub u ywanego w atmosferach wzbogaconych w tlen, i sprzêtu z obudowami polimerycznymi, oraz wiele innych wymagañ. Obie nowelizacje normy IEC zosta³y zawarte w normie UL :1997, z wyj¹tkiem wymagania u ywania jednostek Systemu SI (Systemu Miêdzynarodowego). Jednak, ta klauzula jest obowi¹zkowa od 6 lutego 2004 roku. Przegl¹d odstêpstw w USA i Kanadzie zawiera Tabela nr 1. Zasady Ogólne Najwa niejsz¹ zasad¹ norm serii IEC jest zapewnienie bezpieczeñstwa pacjentów, u ytkowników i innych osób, przy normalnym u ytkowaniu w normalnych warunkach oraz w stanie pojedynczego uszkodzenia. Jest to szczególnie wa ne dla sprzêtu podtrzymuj¹cego ycie, gdzie przerwa w dzia³aniu mog³aby spowodowaæ zagro enie dla pacjenta. Bezpieczeñstwo sprzêtu powinno byæ rozwa ane jako czêœæ ca³kowitego bezpieczeñstwa, które obejmuje równie bezpieczeñstwo instalacji sprzêtu, remontu i u ytkowania. Zagro enia powinny byæ eliminowane mo liwie rozs¹dnie, w nastêpuj¹cy sposób: 1. Œrodki ostro noœci stosowane przy projektowaniu (z natury bezpieczne projektowanie). 2. Dodatkowe œrodki ostro noœci np. alarmy. 3. Ograniczenia i ostrze enia w instrukcjach i na etykietach. Rozwa ania powinny równie dotyczyæ przypadków pora enia elektrycznego, awarii mechanicznych, niezamierzonego lub nadmiernego promieniowania, nadmiernej temperatury, nienormalnych warunków u ytkowania lub b³êdu ludzkiego. Zgodnoœæ z normami serii IEC to podstawa, aby otrzymaæ dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Chocia zgodnoœæ z norm¹ EN nie jest obowi¹zkowa, aby sprostaæ podstawowym wymaganiom Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych Unii Europejskiej, to mo e okazaæ siê k³opotliwe wykazanie w inny sposób, e elektryczny sprzêt medyczny odpowiada jej wymaganiom. Nowe przepisy kanadyjskie odnoœnie urz¹dzeñ medycznych zawieraj¹ wymagania odnoœnie bezpieczeñstwa i skutecznoœæ, które musz¹ byæ spe³nione przez wszystkie urz¹dzenia. W USA elektryczny sprzêt medyczny musi byæ przetestowany wed³ug normy UL przez Uznane Laboratorium Krajowe (NRTL), b¹dÿ poddany tzw. "etykietowaniu polowemu". FDA opublikowa³ przewodnik do rozpoznawania i u ywania norm zgodnych w dniu 20 czerwca 2001 roku, aby dostarczyæ pomoc dla przemys³u i recenzentów FDA, celem u³atwienia rozpoznawania krajowych i miêdzynarodowych norm zgodnych. Chocia agencja FDA jasno oœwiadcza, e zgodnoœæ z norm¹ IEC lub UL nie jest obowi¹zkowa, to zgodnoœæ z któr¹kolwiek z tych norm mo e uproœciæ proces nadzorczy. Normy Uzupe³niaj¹ce Jako dodatek do IEC , która opisuje ogólne wymagania odnoœnie bezpieczeñstwa, normy serii IEC zawieraj¹ równie normy uzupe³niaj¹ce i normy szczegó³owe dla poszczególnych grup produktów. Normy uzupe³niaj¹ce s¹ przydatne do okreœlonych kategorii elektrycznego sprzêtu medycznego i mog¹ byæ u ywane tylko w po³¹czeniu z norm¹ IEC Tabela nr 1. Przegl¹d odstêpstw od normy IEC dla UL 2601:1997 i CAN/CSA Artyku³ udostêpniony i przet³umaczony za zgod¹ redakcji World News- International Journal of Safety & Standards, Trends & Information November/December

6 QMS NADZÓR NAD DOKUMENTACJ I ZAPISAMI? PESTKA Od tysiêcy lat papier s³u y ludziom do tworzenia zapisów - dowodów, e zdarzenie mia³o miejsce. Dlatego tak wa ne jest zapewnienie, e zapisy i dokumenty, z którymi na co dzieñ pracujemy s¹ aktualne i zgodne z rzeczywistoœci¹. Dlatego wszystkie nowoczesne systemy zarz¹dzania wymagaj¹ nadzorowania dokumentacji i zapisów - jako ich nieodzownego elementu. Nic dziwnego - pe³na kontrola nad obiegiem informacji jest przecie warunkiem dalszego rozwoju ka dego przedsiêbiorstwa. Jako Pe³nomocnik ds. Jakoœci chcia³abym podzieliæ siê doœwiadczeniami zwi¹zanymi z wprowadzaniem w naszej organizacji systemu nadzoru nad dokumentacj¹ i zapisami. Mija drugi rok odk¹d wdro yliœmy system zarz¹dzania jakoœci¹. Wiele siê od tej pory zmieni³o. Obszary, które wydawa³y siê z pocz¹tku problematyczne, takie jak na przyk³ad pomiary jakoœci naszych us³ug, da³y siê ostatecznie rozwi¹zaæ. Pragnê nadmieniæ, e jesteœmy firm¹ us³ugow¹, a nasze produkty s¹ zazwyczaj kilkumiesiêcznymi projektami. Wydawa³o siê, e pomiary niewidocznych us³ug bêd¹ przys³owiow¹ oœci¹ w gardle. Jednak okaza³o siê wkrótce - oœæ utknê³a w punkcie 4.2 normy PN EN ISO 9001: to, co spêdzi³o mi sen z powiek na wiele miesiêcy by³ nadzór nad dokumentacj¹, danymi i zapisami. Wydawa³oby siê: sprawa prosta - w koñcu firma informatyczna, zatem pewnie dokumenty bêdzie przechowywaæ w formie elektronicznej. Do niedawna nie by³o to jednak mo liwe - procedury umieszczone w segregatorze by³y jedyn¹ szans¹ na zapanowanie nad emisj¹ nowych wydañ i kopii procedur. Na pewno ka dy Pe³nomocnik zna ból nadzorowania, aby w³aœciwe rozdzielniki by³y podpisywane przez w³aœciwe osoby. I aby nowo zatrudniony pracownik wiedzia³, które dokumenty, formularze, zarz¹dzenia i regulaminy go dotycz¹, aby poœwiadczy³ zapoznanie siê z powy szymi i aby wiedzia³, gdzie szukaæ druków, instrukcji i procedur. Zajmuje to ogromn¹ iloœæ czasu i nie pozwala skupiæ siê na zagadnieniach doskonalenia procesów i innych istotnych dla rozwoju organizacji. "Papier cierpliwy, ale uci¹ liwy" - jak s³usznie przeczyta³am kiedyœ na jednej ze stron internetowych poœwiêconych idei elektronicznych zapisów. Maj¹c doœæ drukowania rozdzielnika dla ka dej nowo wprowadzonej zmiany zawi¹zaliœmy Sztab Problemowy, którego zadaniem by³o definitywne rozwi¹zanie k³opotów z nadzorem nad dokumentacj¹. Tak narodzi³ siê Quality Manager. Moje uczestnictwo w pracach nad tym programem polega³o na wymyœlaniu jego zadañ i przysz³ych funkcji. Programista t³umaczy³ moje idee na jêzyk programowania i po kilku miesi¹cach intensywnej pracy mog³am wdro yæ wersjê testow¹ w firmie, w której pracujê. Po wprowadzeniu danych dotycz¹cych struktury organizacyjnej, stanowisk pracy, personelu, zasobów - w tym zarówno œrodków trwa³ych, transportu, jak i urz¹dzeñ pomiarowych, zestawu obowi¹zuj¹cych nas przepisów prawa, norm polskich i miêdzynarodowych, przysz³a kolej na dokumentacjê systemu. Wiedzieliœmy, e wprowadzanie dokumentów do bazy programu sprawi, e zacznie siê ona rozrastaæ w niekontrolowany sposób, co znacznie spowolni pracê programu. Dlatego zastosowaliœmy inne rozwi¹zanie - wszystkie dokumenty wprowadzone do bazy bêd¹ zawiera³y elementy identyfikacyjne: numer, tytu³, datê wydania i obowi¹zywania, nazwiska autorów i osób zatwierdzaj¹cych, numery wersji i wydania oraz, po prostu, œcie kê dostêpu do pliku. Proste rozwi¹zania s¹ zwykle najlepsze. Klikniêcie w ikonê "Poka " uruchamia plik zapisany w œcie ce dostêpu. I nie wa ne, jaki jest format tego pliku:.doc,.xls,.jpg,.txt czy inne. Tworzê dokumentacjê w ró nych programach: procedury w edytorze tekstu, tabele w Excelu, a schematy blokowe w MS Visio. Dla Quality Managera nie stanowi to ró nicy - jedyne, co musi pamiêtaæ, to zapisana œcie ka dostêpu. Program u³atwi³ pracê nie tylko mi, jako Pe³nomocnikowi ds. Jakoœci. Równie nasza kadrowa bardzo go polubi³a, poniewa umieœci³a w nim wszelkie pracownicze druki, które dotychczas samodzielnie drukowa³a na proœby pracowników: wnioski urlopowe, rozliczenie zaliczek, druki delegacji, wszelkie ankiety i kwestionariusze. Teraz ka dy pracownik, jeœli potrzebuje jakiegoœ formularza, po prostu go wyszukuje w Quality Manager, zamiast zastanawiaæ siê, gdzie druk jest przechowywany. S³usznie czytelnik mo e pomyœleæ, e nie da siê wyeliminowaæ "papierologii" do zera. Ja te jako Pe³nomocnik zdawa³am sobie sprawê, e pewna czêœæ dokumentacji zachowa formê tradycyjn¹ - na przyk³ad umowy z klientami i dostawcami. Dlatego w naszym autorskim programie mogê wpisaæ, e dokument ma formê papierow¹ a w miejsce œcie ki dostêpu wpisujê fizyczne miejsce przechowywania. To definitywnie rozwi¹za³o problem odpowiedzi na ci¹gle zadawane pytania: "Gdzie jest umowa partnerska z Microsoftem?", "Czy zosta³ podpisany aneks do umowy z TPSA?" i inne tego typu. Zamiast doskonalenia umiejêtnoœci ³owieckich przy tropieniu dokumentów papierowych oszczêdzam czas i wyszukujê w Quality Manager potrzebne informacje: "No tak, umowa z Microsoftem" jest w segregatorze "MBS" u Prezesa, a aneks z TPSA jest podpisany w zesz³ym miesi¹cu i wraz z umow¹ wpiêty do segregatora "Umowy z dostawcami" u G³ównego Ksiêgowego. Nieod³¹czn¹ czêœci¹ pracy naszego Prezesa jest wydawanie zarz¹dzeñ. I jakkolwiek by³o to stosunkowo proste w naszej firmie (wszyscy maj¹ skrzynkê ow¹) - Prezes po prostu wysy³a³ zarz¹dzenie em tak przesta³o, gdy wskutek dynamicznego rozwoju nasza kadra zaczê³a rosn¹æ w szybkim tempie. Jednym z pierwszych zarz¹dzeñ po wdro eniu SZJ by³ obowi¹zek codziennego czytania poczty owej w s³u bowych skrzynkach. Kiedy zarz¹dzeñ pojawi³o siê wiêcej i zaczêliœmy przyjmowaæ do pracy nowe osoby, poszukiwaliœmy narzêdzia, które pomo e nowemu pracownikowi zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi go zarz¹dzeniami, dokumentami, formularzami i wszystkim, co zosta³o do niego przypisane. I tu Quality Manager zda³ egzamin. Ode mnie wymaga to teraz jednego klikniêcia, aby przypisaæ nowego pracownika do zasobów i dokumentów. Tak miêdzy nami, Pe³nomocnikami - czy nie wspania³ym pomys³em jest taki, aby po wydaniu nowego dokumentu 6

7 QMS JAKOŒÆ W SZKOLE - ROK PO UZYSKANIU CERTYFIKATU W moim poprzednim artykule przedstawi³em drogê Zespo³u Szkó³ Nr 1 w K³obucku do zdobycia certyfikatu jakoœci wg normy ISO 9001:2000. Czas szybko biegnie i ju 30 kwietnia 2003 r. minê³a rocznica otrzymania tego zaszczytnego wyró nienia. Myœlê, e jest to w³aœciwa chwila aby dokonaæ pierwszych podsumowañ i analiz. Ostatnie 12 miesiêcy w mojej placówce oœwiatowej to okres ciê kiej pracy a jednoczeœnie œwiadomoœæ wielkiej satysfakcji z posiadanego certyfikatu. Certyfikat jakoœci niew¹tpliwie wp³yn¹³ na umocnienie pozycji szko³y na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym. Obecnie kiedy ka da organizacja mocno zabiega o klientów, certyfikat jakoœci jest dodatkowym (bardzo znacz¹cym) argumentem, który czêsto decyduje o wyborze danej firmy przez zainteresowane osoby. Na pewno znak ISO 9001 ma bardzo du y wp³yw na promocjê i marketing szko³y. Obecny nabór uczniów na rok szkolny 2003/2004 jest jednym z lepszych w historii szko³y. Dobra opinia o szkole rozchodzi siê wœród uczniów i rodziców w sposób b³yskawiczny. Kilka tygodni temu by³em œwiadkiem rozmowy dwóch uczniów gimnazjum - pierwszy z uczniów zapyta³ drugiego: "Gdzie idziesz do szko³y". Na to pytany odpowiedzia³: "Wybieram siê do szko³y na Zagórzu, bo to jest szko³a z atestem". Bez komentarza. Wdro enie i utrzymanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ to nie tylko czerpanie samych, ³atwo przychodz¹cych korzyœci. Wiele wysi³ku kosztowa³o dyrekcjê i osoby odpowiedzialne za SZJ przekonanie pracowników szko³y (oczywiœcie nie wszystkich), e warto postawiæ na kierunek zwi¹zany z jakoœci¹. Pocz¹tki by³y trudne. Jeszcze dwa, trzy lata temu niewiele osób zwi¹zanych z Zespo³em Szkó³ Nr 1 by³o entuzjastami ISO. Wynika³o to przede wszystkim z braku odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Systematyczne szkolenia i przeprowadzenie du ej kampanii informacyjnej przynios³o znacz¹ce efekty. Obecnie w szkole trudno znaleÿæ osoby, które nie wiedz¹ co to jest ISO i zwi¹zany z tym certyfikat jakoœci. Na pe³nomocniku ds. jakoœci spoczywa wielka odpowiedzialnoœæ za funkcjonowanie SZJ. Nie bêdê ukrywa³, e rok temu mia³em pewne obawy zwi¹zane z dzia³aniem systemu. Moja niepewnoœæ wi¹za³a siê z faktem, jak poszczególni pracownicy zaakceptuj¹ nowe wymagania, Dokoñczenie ze strony 6 innym u ytkownikom pojawia³ siê na ekranie komunikat, którego nie mo na odrzuciæ? Ostatnio wydawa³am now¹ wersjê procedury dotycz¹cej szkoleñ: zrobi³am elektroniczny rozdzielnik i ju po chwili na ekranach wszystkich pracowników, których procedura dotyczy pojawi³o siê ó³te du e okno, informuj¹ce, e wydano now¹ procedurê. Komunikat mo na zatwierdziæ, co jest jednoznaczne z podpisem na rozdzielniku lub od³o yæ. Od³o ony pojawia siê w regularnych odstêpach czasu i nie da siê go wy³¹czyæ. W dodatku w ka dej chwili mogê sprawdziæ, kto siê ju zapozna³, a kto jeszcze nie z nowym dokumentem. Wspania³e narzêdzie. Przekonaliœmy siê, e norma ISO jest skutecznym narzêdziem zwiêkszania efektywnoœci wszystkich dzia³añ audity wewnêtrzne, procedury, dodatkowe formularze itp. Moje obawy okaza³y siê nieuzasadnione. Wiêkszoœæ pracowników dobrze wype³nia swoje obowi¹zki wynikaj¹ce z SZJ. Jestem mile zaskoczony postaw¹ nauczycieli i pracowników szko³y na auditach wewnêtrznych. Ich profesjonalizm i chêæ poprawienia jakoœci jest godna pochwa³y. Dobra atmosfera i zaanga owanie w trakcie auditów œwiadcz¹ o pe³nej akceptacji dla ISO. Nauczyciele wykorzystuj¹ dokumentacjê systemu do opracowywania wymagañ na kolejny stopieñ awansu zawodowego. Si³¹ napêdow¹ Zespo³u Szkó³ Nr 1 w K³obucku s¹ ludzie i ich du a umiejêtnoœæ wspó³pracy miêdzy sob¹. SZJ uporz¹dkowa³ pracê wielu komórek organizacyjnych szko³y, okreœli³ precyzyjnie wymagania i obowi¹zki poszczególnych pracowników. Sens ka dej pracy cz³owieka polega na tym aby iœæ do przodu i doskonaliæ swoje dzia³ania. System zarz¹dzania jakoœci¹ pozwala regularnie nadzorowaæ bie ¹ce funkcjonowanie szko³y i planowaæ jej rozwój. Z perspektywy 12 miesiêcy od daty uzyskania certyfikatu jakoœci stwierdzam, e by³o warto postawiæ na ISO i zwi¹zan¹ z tym jakoœæ. Szko³a dynamicznie siê rozwija, jest lepiej zarz¹dzana, eliminowane s¹ b³êdy i niezgodnoœci na ka dym etapie dzia³ania. Uzyskany certyfikat jakoœci jest na pewno wielkim wyró nieniem i powodem do dumy. Jest jednoczeœnie (a mo e przede wszystkim) motywacj¹ do ci¹g³ego doskonalenia jakoœci pracy szko³y, poszukiwania nowych pomys³ów i rozwi¹zañ w zakresie funkcjonowania placówki. Szkole ze znakiem ISO 9001 nie wypada przecie spocz¹æ na laurach i cieszyæ siê tylko z uzyskanego certyfikatu. Wymagania klientów szko³y szybko siê zmieniaj¹, poprzeczka jest zawieszana coraz wy ej, dlatego SZJ musi byæ ca³y czas " ywy" i doskonalony. W perspektywie wejœcia Polski do Unii Europejskiej posiadania certyfikatu jakoœci ISO 9001:2000 jest kluczem do dalszego rozwoju placówki oœwiatowej w zjednoczonej Europie. Janusz Moñka Pe³nomocnik ds. Jakoœci Zespó³ Szkó³ Zawodowych NR 1 w K³obucku w organizacji, poniewa zmusza do poszukiwania rozwi¹zañ, które u³atwiaj¹ ycie naszym pracownikom, klientom, dostawcom i partnerom. Rozwi¹zuj¹c problem nadzoru nad danymi i zapisami mogliœmy siê skupiæ na tym, co jest najwa niejsze i tym samym przyczyniaæ siê do dynamicznego rozwoju naszej firmy. Doskonalenie jest procesem ci¹g³ym, a Quality Manager bêdzie siê zmienia³ i doskonali³ wraz z nami. Ma³gorzata Babiak Pe³nomocnik ds. Jakoœci Softadax Sp. z o.o. 7

8 Wydarzenia TÜV Akademia Polska wyró niona w ramach PHARE 2000 na Œl¹sku TÜV Rheinland Polska certyfikuje Urzêdy Celne. W dniu 26 stycznia 2004 roku mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia certyfikatu dla Urzêdu Celnego w Koroszczynie. Certyfikat wrêcza³ Wiceprezes Zarz¹du TÜV Rheinland Polska - Marek Mucha. W uroczystoœci uczestniczy³ Minister Lech Nikolski. Urz¹d certyfikowa³ siê na zgodnoœæ z norm¹ ISO 9001:2000. Certyfikat wa ny jest do 12 stycznia 2007 roku. W dniu 02 Marca 2004 roku w Górnoœl¹skim Centrum Kultury w Katowicach mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenie certyfikatów dla najsolidniejszych Partnerów Konsorcjum realizuj¹cego Projekt Phare 2000 Spójnoœæ Spo³eczno Gospodarcza - Rozwój Zasobów Ludzkich na Œl¹sku. Liderem Konsorcjum by³ Danish Technological Institute (DTI) z Danii. Biuro Projektu reprezentuj¹ce Konsorcjum wyró ni³o w tym zakresie TÜV Akademia Polska, jako firmê realizuj¹c¹ Pakiet 4 - Systemy Jakoœci. Z r¹k kierownictwa Projektu certyfikat solidnego partnera odbierali Janusz Grabka - Prezes Zarz¹du oraz Anna Królicka - Menad er Dzia³u Szkoleñ TÜV Akademia Polska. TÜV Rheinland Polska uruchomi³ kolejny oddzia³ w Bydgoszczy Od miesi¹ca lutego 2004 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ kolejny Oddzia³ w strukturach TÜV Rheinland Polska. Oddzia³ obs³uguje Klientów Spó³ki g³ównie w zakresie Anlagentechnik. Dane adresowe oddzia³u: ul. Wojska Polskiego Bydgoszcz tel/fax: (052) tel kom: W nastêpnym numerze 1. TÜV Rheinland Japan - akredytowany jako japoñska Jednostka Certyfikuj¹c¹ produkty radiowo-komunikacyjne. 2. Dobrowolna certyfikacja wyrobów i dodatkowe znaki kontrolne jako skuteczne narzêdzie marketingowe wspó³czesnego unijnego rynku towarowego. 3. Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Medycznych Urz¹dzeñ Elektrycznych - cz. 2 8

9 Wydarzenia TROCHÊ STATYSTYKI 9

10 Szkolenia Szkolenia z badañ nieniszcz¹cych EN ISO 9001:2000 Nazwa szkolenia Termin Tematyka Nazwa szkolenia Termin Tematyka Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na (1 i 2) oraz 2 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 VT (1+2) Badania wizualne MT (1+2) Badania magnetyczno-proszkowe UT Badania ultradÿwiêkowe RT 2 FER Badania radiograficzne - kurs uzupe³niaj¹cy do RT2FAS PT (1+2) Badania penetracyjne RT 2 FAS Ocena zdjêæ radiograficznych po³¹czeñ spawanych Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na 3 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 Basic kurs podstawowy 3-go stopnia dla wszystkich metod PT Metoda g³ówna - badania penetracyjne MT Metoda g³ówna - badania - magnetycznoproszkowe VT Metoda g³ówna - badania wizualne SYSTEM HACCP Nazwa szkolenia Termin Tematyka Dokumentacja systemu HACCP Auditor wewnêtrzny systemu HACCP Auditor Zewnêtrzny systemu HACCP Ogólne pojêcie HACCP, GMP, GHP oraz metod dokumentowania. Dokumentowanie GMP i GHP 2. Dokumentowanie metod mycia, dezynfekcji, zwalczania szkodników oraz higieny pracowników 3. Dokumentowanie opisu produktu, dokumentowanie analizy zagro eñ oraz CCP 4.Audit systemu, Ksiêga HACCP, Polityka i cele jakoœci Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci, 2. Pojêcie systemu zapewnienia jakoœci i bezpieczeñstwa HACCP 3. Wymagania HACCP wg normy DS 3027 E:2002 i ich omówienie, 4. Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego, 5. Proces przygotowania auditu wraz z æwiczeniami, 6. Proces przeprowadzenia auditu wraz z æwiczeniami, 7. Proces raportowania auditu wraz z æwiczeniami, 8. Omówienie dzia³añ poauditowych, 9. Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 10. Egzamin - 1.Podstawy prawne i normatywne referencje, warunki powo³ania na auditora systemu 2.Wprowadzenie duñskiego standardu DS 3027 E:1997 GMP i GHP - 1. Omówienie zasad GMP i GHP, definicje, historia 2. Codex Allimentarius, wymagania prawne i dokumentowanie GMP i GHP Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania wg ISO 9001 i HACCP Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania jakoœci¹ oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci 2.Pojêcie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg normy ISO 9001:2000 oraz systemu HACCP 3.Zasady zarz¹dzania jakoœci¹ i ich omówienie 4.Wymagania normy ISO 9001:2000 i ich omówienie 5.Wymagania HACCP i ich omówienie 6.Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego 7.Proces przygotowania auditu 8.Proces przeprowadzenia auditu 9.Proces raportowania auditu 10.Omówienie dzia³añ poauditowych 11.Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 12.Zintegrowane systemy zarz¹dzania 13.Æwiczenia 14.Test Ekspert Systemu HACCP Co to jest HACCP? - podstawowe definicje, pojêcie systemu 2. Systemy zapewnienia jakoœci w przemyœle spo ywczym. 3. Omówienie zasad GMP 4. Omówienie zasad GHP 5. Omówienie zasad GLP 6. Dokumentowanie zasad GMP i GHP 7. Omówienie wymagañ Codex Allimentarius i wymagañ prawnych w zakresie GMP i GHP 8. 7 zasad i 12 kroków HACCP 9. Omówienie normy duñskiej DS 3027: Egzamin 10 Kursy szkoleniowe z zakresu badañ nieniszcz¹cych odbywaj¹ siê we wspó³pracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz SLV Halle. Szczegó³ów odnoœnie programów szkoleñ udzielaj¹ pracownicy: Anna Królicka - Menad er Dzia³u Szkoleñ Artur Donath - Kierownik Sekcji Szkoleñ ds. Badañ Nieniszcz¹cych TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. M. Sk³odowskiej - Curie Zabrze tel/fax.: (32) Auditor Wewnêtrzny Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Pracy wg OHSAS Pe³nomocnik i Auditor TÜV ŒSZ wg ISO Auditor Wewnêtrzny Œrodowiskowego Systemu Zarz¹dzania wg ISO Pe³nomocnik SZJ w Przemyœle Motoryzacyjnym wg ISO TS Auditor Wewnêtrzny wg ISO TS Efektywna komunikacja w praktyce Negocjacje handlowe bez barier Dostosowanie SZJ do Wymagañ Nowej Normy EN ISO 9001:2000 Auditor Wewnêtrzny SZJ wg EN ISO 9001: Cele Systemów Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy 2. Struktura OHSAS i rozumienie zawartych tam definicji 3. Przegl¹d OHSAS z punktu widzenia auditora 4. Planowanie i przygotowanie siê do auditu 5. Przygotowanie listy kontrolnej 6. Prowadzenie auditu 7. Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodnoœci 8. Dzia³ania poauditowe 9. Omówienie obszarów, w których auditorzy napotykaj¹ na trudnoœci 10. Æwiczenia i warsztaty 11. Test egzaminacyjny Wymagania zawarte w PN EN ISO i EMAS 2.Badanie œrodowiskowe 3.Polityka œrodowiskowa 4.Dokumentacja systemu zarz¹dzania œrodowiskowego 5.Deklaracja œrodowiskowa 6.Wstêpny raport œrodowiskowy 7.Ekspertyzy, wspó³czynniki œrodowiskowe 8.Lista pytañ auditowych 9.Procedura certyfikacji i walidacji 10.Plan auditu, raport z auditu Struktura i wymagania normy ISO Metodologia przeprowadzania auditów w œwietle wymagañ normy ISO Cele auditu 4.Odpowiedzialnoœæ i uprawnienia osób uczestnicz¹cych w audicie 5.Planowanie auditów 6.Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 7.Wymagania wobec auditorów 8.Zapisy dotycz¹ce auditów 9.Dzia³ania koryguj¹ce 10.Æwiczenia i warsztaty 11.Test egzaminacyjny Podejœcie procesowe oraz zarz¹dzanie procesem 2. Wytyczne dotycz¹ce certyfikacji 3. Balance Score Card i elementy controllingu 4. Norma: punkt 7,8 5. SPC i MSA 6. FMAE 7. APQP i PPAP 8. Egzamin Geneza i struktura normy ISO/TS Wymagania normy ISO/TS interpretacja i porównanie z norm¹ ISO Wymagania normy ISO/TS i ISO 4. Cele auditów 5. Definicje stosowanych okreœleñ 6. Wymagania wobec auditorów, zasady organizacji auditów 7. Odpowiedzialnoœæ i kompetencje pracowników uczestnicz¹cych w audicie wewn. 8. Planowanie auditów 9. Wzorcowy przebieg auditu 10. Techniki badania auditowego 11. Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 12. Zapisy dotycz¹ce auditów 13. Dokumentowanie auditu, mo liwe dzia³ania poauditowe 14. Æwiczenia 15. Test egzaminacyjny - Szkolenie obejmuje analizê sytuacji w sytuacjach zawodowych (rodzaj komunikacji, jakoœæ, p³ynnoœæ obiegu informacji, w¹skie gard³a itp.), naukê skutecznych procedur komunikacyjnych oraz sugestie zachowañ w konkretnej strukturze organizacyjnej. - Szkolenie poprzez gry negocjacyjne, symulacje i analizy zachowañ dostarcza uczestnikom wiedzê i praktyczne doœwiadczenia dotycz¹ce procesu negocjacji. Obejmuje zagadnienia pojêæ okreœlaj¹cych sytuacjê negocjacyjn¹; jej dynamikê oraz kierowanie ni¹ poprzez specyficzne taktyki i techniki. Przejmuj¹c kontrolê nad w³asn¹ emocjonalnoœci¹ i posiadaj¹c wiedzê o motywacji/strategii kontrahenta, uczestnicy szkolenia bêd¹ w stanie kontrolowaæ ca³y proces negocjacji osi¹gaj¹c za³o one cele strategiczne. Szkolenie obejmuje te zagadnienia wspó³pracy w zespole negocjatorów Identyfikacja procesów i powi¹zañ miêdzy nimi 2. Okreœlanie celów 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ - 1. Struktura i wymagania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg ISO 9001: Przegl¹d ISO 9001 z punktu widzenia auditora 3. Planowanie i przygotowanie auditów 4. Prowadzenie auditów 5. Æwiczenia i warsztaty 6. Test egzaminacyjny Auditor Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: badanie spe³nienia wymagañ normy w organizacji 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ - badanie dokumentacji w organizacji 4. Auditowanie - planowanie i przeprowadzanie auditów 5. Akredytacja, certyfikacja, notyfikacja 6. Umiejêtnoœci interpersonalne 7. Zajêcia warsztatowe 8. Egzamin Pe³nomocnik Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ 4. Podstawy auditowania i certyfikacji, audit dostawcy 5. Podstawy komunikacji 6. Zajêcia warsztatowe 7. Egzamin Punkty Normy EN ISO 9001: , 5.4 i 8-1. Polityka jakoœci 2. Cele organizacji dla poszczególnych funkcji i szczebli 3. Dobór procesów monitorowania, pomiarów i analizy organizacji Badanie Satysfakcji Klienta Znaczenie badania satysfakcji klienta w œwietle wymagañ normy ISO 9001: Wymagania normy ISO 9001:2000 w aspekcie badania satysfakcji klienta 3. Budowanie i doskonalenie kwestionariuszy badañ 4. Analiza wyników badañ 5. "Klienta nasz Pan" - kontakty z klientami, prezentacja oferty firmy, postêpowanie z trudnym klientem 6. Æwiczenia i warsztaty

11 AÑCUT Tak kochana przez Sarmatów szlachecka wolnoœæ mia³a przedziwn¹ sk³onnoœæ do wyradzania siê w samowolê czy wrêcz anarchiê. Wielu gwa³towników chadza³o w glorii w¹tpliwej s³awy, a wszystkich gasi³ z³owieszcz¹ popularnoœci¹ pan na añcucie Stanis³aw Stadnicki (1551?-1610) - ywy symbol potêgi, pieniactwa i ducha buntu, z racji swego okrucieñstwa nazywany Diab³em. W 1608 prywatne wojska ukasza Opaliñskiego i Anny Ostrogskiej zdoby³y zamek ³añcucki, k³ad¹c kres jego samowoli. W 1628 añcut przeszed³ w rêce Stanis³awa Lubomirskiego, który w latach przekszta³ci³ go w przepiêkn¹ wczesnobarokow¹ palazzo in fortezza. Pracami kierowa³ zapewne Maciej Trapola. Budowlê otoczono piêciobocznymi fortyfikacjami bastionowymi i g³êbokimi fosami. Obronne baszty naro ne przekszta³cono w ozdobne wie e. Z owych czasów pozosta³y m.in. sztukaterie w Sali pod Zodiakiem, dzie³o Jana Chrzciciela Falconiego. Pod koniec XVII w. na zlecenie Sebastiana Lubomirskiego w añcucie pracowa³ Tylman z Gameren, ale ograniczy³ siê do unowoczeœnienia systemu fortyfikacji. W 1745 rodow¹ schedê obj¹³ Stanis³aw ( ), Wraz z on¹ Izabel¹ stworzy³ jeden z najpierwszych dworów magnackich, na którym goœci³o wielu uciekinierów z Francji ogarniêtej po arem Wielkiej Rewolucji, m.in. póÿniejszy król Ludwik XVIII. Trzy razy w tygodniu w zamku odbywa³y siê koncerty zespo³u kameralnego, którym kierowa³ uczeñ Józefa Haydna, kapelmistrz Piotr Haensel. Czêsto o ywia³ siê pa³acowy teatr - odby³a siê tu m.in. prapremiera "Parad" Jana Potockiego. W³aœciciele nie zaniedbywali zamku. Podczas wieloletniej przebudowy zas³u yli siê m.in. Szymon Bogumi³ Zug i Jan Chrystian Kamsetzer oraz dzia³aj¹cy nieco póÿniej Chrystian Piotr Aigner. Jego dzie³em - i wynikiem przebudowy z lat jest dzisiejsza postaæ pa³acu. Ostatnimi prywatnymi w³aœcicielami añcuta (od 1816 do 1945) byli Potoccy, którzy wspania³ej rezydencji nadali (przy udziale A. Banque'a i A. Pio z Wiednia) dzisiejszy, eklektyczny kszta³t. Alfred I Potocki ( ) zaznaczy³ siê w dziejach añcuta ustanowieniem ordynacji zapobiegaj¹cej rozdrobnieniu dóbr. Alfred II ( ) niewiele uwagi poœwiêca³ ³añcuckiej rezydencji, wiêkszoœæ czasu spêdza³ w Wiedniu i we Lwowie (by³ m.in. namiestnikiem Galicji). Cieszy³ siê specjalnymi wzglêdami cesarza Franciszka Józefa, którego kilkakrotnie goœci³ w añcucie. Zaniedbania nadrobi³ Roman ( ), inicjator ostatniej modernizacji pa³acu. Alfred III ( ) nale a³ do najbogatszych ludzi Europy. Podczas okupacji ocali³ przed wywiezieniem do Niemiec wielu mieszkañców añcuta. Finansowa³ te codziennie obiady dla 400 osób. Kiedy wynik II wojny œwiatowej stawa³ siê ju jasny, ostatni pan añcuta wyekspediowa³ do Wiednia kilkaset skrzyñ zawieraj¹cych najcenniejsze dzie³a sztuki, a sam opuœci³ zamek na tydzieñ przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Pa³ac ocali³a przed rabunkiem s³u ba. Wnêtrza (a w nich olbrzymie zbiory sztuki, broni i rzemios³a artystycznego oraz wspania³a biblioteka), nietkniête zniszczeniami ostatniej wojny, przyci¹gaj¹ rzesze turystów. Znajdziemy tu pomieszczenia reprezentacyjne, a tak e amfiladê pokoi o ró nym przeznaczeniu i z rozmaitych epok. Apartament Chiñski, Salonik Pompejañski, Gabinet Zwierciadlany, Jadalnia Zimowa, azienka ó³ta... Du e wra enie robi ci¹g sal reprezentacyjnych pierwszego piêtra: Pokój Bilardowy, Jadalnia nad Bram¹, Sala Balowa i Wielka Jadalnia, zaprojektowane przez Aignera. Warto zajrzeæ do biblioteki i klasycystycznej Sali Kolumnowej, któr¹ zdobi pos¹g Amora d³uta Antonia Canory z 1787 (rzeÿbiarski portret m³odego Henryka Lubomirskiego). Wokó³ pa³acu rozci¹ga siê rozleg³y park. Na pocz¹tku XIX w. przekomponowano jego czêœæ, zw³aszcza po³o ony wewn¹trz obwarowañ ogród geometryczny pochodz¹cy z oko³o W latach na zewn¹trz fortyfikacji uformowano rozleg³y park krajobrazowy, ogród w³oski i ró any, wzniesiono storczykarniê i palmiarniê. Spoœród parkowych budynków najwa niejszy jest ten wystawiony w 1902, mieszcz¹cy stajnie i wozowniê. Zgromadzono tu unikaln¹ kolekcjê pojazdów konnych: od reprezentacyjnych karet paradnych, przez ekwipa e wizytowe i podró ne do powozów spacerowych, sportowych i myœliwskich. 11

12 Sa³atka ziemniaczano-warzywna na ciep³o Sk³adniki na 4 porcje: 500 g ziemniaków 1 str¹k ó³tej papryki 1 str¹k czerwonej papryki 4 ma³e cebule l ma³a cukinia 1 z¹bek czosnku 1 ga³¹zka œwie ego tymianku l ga³¹zka œwie ego rozmarynu sól œwie y zmielony pieprz, 1/4 l wytrawnego bia³ego wina (lub 1/8 octu z bia³ego wina i 1/8 l roso³u) 100 ml oliwy z oliwek 2 dojrza³e pomidory sok z 1 cytryny 1/2 pêczka natki pietruszki Rozgrzaæ piekarnik do temperatury 220 C. Ziemniaki obraæ, umyæ i pokroiæ w kostkê wielkoœci oko³o 3 cm. Str¹ki papryki oczyœciæ, umyæ i pokroiæ w paski szerokoœci oko³o 3 cm. Cebulê obraæ, pokroiæ na æwiartki. Cukiniê umyæ; oczyœciæ i pokroiæ na plastry gruboœci 1/2 cm. Z¹bek czosnku obraæ i posiekaæ. Poobrywaæ od ³ody ek listki tymianku i ig³y rozmarynu. Ziemniaki, paprykê i cebulê u³o yæ w du ej p³askiej formie do zapiekania, dodaæ czosnek i zio³a, przyprawiæ sol¹ i pieprzem. Zalaæ winem i oliw¹ z oliwek i wymieszaæ. Wstawiæ mieszankê ziemniaczano-warzywn¹ do piekarnika (termoobieg C, w gazowym pozycja 3-4) i piec oko³o 45 minut, czêsto odwracaj¹c. Pomidory obraæ ze skórki, podzieliæ na ósemki. Po 20 minutach dodaæ do warzyw w piekarniku plasterki cukini. Po dalszych 10 minutach dodaæ do nich pomidory. Sa³atkê wyj¹æ z piekarnika i doprawiæ warzywa do smaku sol¹ i pieprzem. Umyæ natkê pietruszki, osuszyæ i posiekaæ. Sa³atkê podawaæ na ciep³o, posypan¹ natk¹- pietruszki. Do tej sa³atki mo na podaæ lekkie czerwone wino. HUMOR Policjant zatrzymuje do kontroli samochód, w którym jedzie m³ode ma³ eñstwo z dzieckiem. Kierowca dmucha w alkomat. - 0,8 promila, obywatelu - stwierdza policjant. - Panie w³adzo, ten alkomat jest zepsuty - odpowiada stanowczo kierowca. - Niech ona dmuchnie... - Pañska ona te ma 0,8 promila - mówi po chwili policjant. - Macie zepsute urz¹dzenie i koniec. Niech dziecko dmuchnie. - 0,8 promila - konstatuje zdziwiony policjant i zwraca siê do kolegi: - Stefan, alkomat nam siê zepsu³. Samochód odje d a, a kierowca mówi do ony: - Widzisz, kochanie. Mówi³aœ, eby Kubusiowi nie dawaæ. Zobacz - jemu nie zaszkodzi³o, a nam pomog³o. Dziewczyna idzie sama na imprezê. Zauwa a tam super faceta, który œwietnie tañczy. Podchodzi do niego i mówi: - Ale super tañczysz! A facet krótko: - Spadaj, ma³a! Dziewczyna, trochê zbita z tropu, wycofuje siê. Ale po chwili znowu ulega jego urokowi. Podchodzi i znowu swoje: - Ale super tañczysz! Koleœ jest nieugiêty: - Spadaj, ma³a! Dziewczyna traci nerwy: - Wiesz co? Jesteœ cham i prostak! Facet nie traci rezonu: - No i co z tego! Ale super tañczê! Spotykaj¹ siê dwaj kumple. Jeden do drugiego: - Ty wiesz, jaka moja ona jest naiwna? Robi sobie prawo jazdy i myœli, e dam jej samochód. Na to drugi: - To jeszcze nic. Moja jutro jedzie do sanatorium, zagl¹dam do torby, a tam 10 prezerwatyw. I ona myœli, e ja przyjadê... Siedz¹ dwa wróbelki na drzewie, do³em przechodzi byk. Jeden z ptaszków mówi: - Ty, byk, g³upi jesteœ! - Zaraz zrobiê z wami porz¹dek! - Ty, byk, ale ty naprawdê g³upi jesteœ! Byk siê wœcieka, odchodzi od drzewa, rozpêdza siê i wali w pieñ. Pada na ziemiê. Jeden z wróbli zlatuje i zaczyna skakaæ po byku, a drugi go pyta: - Co ty robisz, przecie on ju nie yje? - Ale jeszcze mu ebra po³amiê! - Chcia³abym kupiæ dla mê a jakieœ stylowe krzes³o - zwraca siê kobieta do ekspedientki. - Ludwik? - Nie, Czes³aw. Idzie mamut przez pustyniê. Nagle tratuje go stado s³oni. Mamut wstaje z trudem, otrzepuje siê, i rozgoryczony wzdycha: - Ach, ci skinhedzi! Mama pyta synka: - Jak siê Kaziu czujesz w tej szkole? - Jak na komisariacie - odpowiada. - Ci¹gle mnie o coœ pytaj¹, a ja o niczym nie wiem. Podczas zadañ szkoleniowych zrzucono z samolotu spadochroniarzy. - Mój spadochron siê nie otwiera - krzyczy jeden. - Dlaczego tak wrzeszczysz? - pyta drugi. Przecie to tylko szkolenie. Wsiad³szy do autobusu, kontroler prosi pasa era: - Bileciki do kontroli. - Nie mam - odpowiada nagabniêty. - Tak! To teraz kupimy bilet za 50 z³. - Od koników nie kupujê. - Czy mo e pan podaæ d³ugoœæ linii kolejowych w Polsce - zwraca siê profesor do studenta. - W którym roku? - W którym pan chce. - W zero. Oty³a kobieta pyta lekarza: - Jakie æwiczenia powinnam wykonywaæ, eby schudn¹æ? - Krêciæ g³ow¹ w prawo i w lewo. - Ile razy? - Zawsze, kiedy pani¹ czymœ czêstuj¹.

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo