Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost..."

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Wstêp Kluczowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na sukces lub niepowodzenie przedsiêbiorstwa ma system wynagradzania i motywowania pracowników, a w szczególnoœci mened erów. Celem motywacji powinno byæ sk³onienie pracowników do intensywnej i bardziej pomys³owej pracy, tak by maksymalizowaæ ich wp³yw na wartoœæ przedsiêbiorstwa. Tymczasem w praktyce spotykamy siê z niedostatecznym wynagradzaniem za osi¹gniêcia wybitne, nadmiernym wynagradzaniem za wyniki przeciêtne oraz bulwersuj¹cymi opiniê publiczn¹ przypadkami wyp³acania wysokich premii i bonusów mened erom, którzy doprowadzili przedsiêbiorstwa do sytuacji kryzysowej. Upowszechnienie koncepcji zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa dla akcjonariuszy zaowocowa³o wieloma programami motywacyjnymi, w ramach których wi¹zano wynagrodzenia mened erów z wynikami firm. Z badañ J. Liebmana i B. Halla wynika, e skutkowa³o to w koñcu XX wieku blisko dziesiêciokrotnym wzrostem wynagrodzeñ w porównaniu do lat osiemdziesi¹tych [Podedworna, 2012]. Rozwarstwienie dochodów miêdzy w³aœcicielami, mened erami oraz przeciêtnymi pracownikami stanowi coraz czêœciej pod³o e konfliktów o charakterze spo³ecznym, narastaj¹cej frustracji i poczucia niesprawiedliwoœci. Celem artyku³u jest wprowadzenie do problematyki hazardu moralnego towarzysz¹cego systemom motywacji mened erów stymuluj¹cego do pomna ania swojego bogactwa i transferowania kosztów ryzyka na interesariuszy i spo³eczeñstwo, a tak e przedstawienie dobrych praktyk przy konstruowaniu systemów motywacji niweluj¹cych hazard moralny. 1. Teoria agencji i hazard moralny w systemach motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartoœci Doœwiadczenia ostatnich kilkunastu lat, które mo na okreœliæ jako proces globalizacji i liberalizacji biznesu, który mia³ miejsce zarówno * Prof. UG, dr hab., Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, Sopot,

2 92 Leszek Paw³owicz w warunkach dobrej koniunktury, jak i kryzysu, pozwalaj¹ stwierdziæ, e przy konstruowaniu systemów motywacyjnych dwie kwestie maj¹ znaczenie fundamentalne: po pierwsze, dobry system motywacyjny powinien wi¹zaæ finansowe interesy pracowników, zarz¹dców i akcjonariuszy, tak by wszyscy postêpowali tak jak w³aœciciele d¹ ¹cy do wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa w d³ugim horyzoncie czasowym; czyli jak zniwelowaæ negatywne konsekwencje szeroko opisywane przez teoriê agencji 1 ; po drugie, system motywacyjny powinien zniechêcaæ mened erów i pracowników do hazardu moralnego, czyli osi¹gania korzyœci dla siebie lub firmy i przerzucania potencjalnych kosztów ryzyka swoich decyzji i dzia³añ na innych. Obie kwestie s¹ trudne w praktycznej realizacji, przy czym pierwsza kwestia ma wymiar mikroekonomiczny, a druga wi¹ e siê z makroekonomi¹, ryzykiem systemowym i regulacjami oraz kodeksami dobrych praktyk w skali narodowej i transgranicznej. W literaturze podkreœla siê, e konflikt agencji jest szczególnie wyraÿny w spó³kach o rozproszonym akcjonariacie, który pozwala zarz¹dom bezkarnie podejmowaæ dzia³ania w swoim w³asnym interesie. Wówczas korporacja nie jest skutecznie nadzorowana przez w³aœcicieli i kontrolê nad spó³k¹ przejmuj¹ de facto mened erowie. W takiej sytuacji zw³aszcza inwestorzy instytucjonalni (banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne) preferuj¹ inwestycje w spó³ki, które posiadaj¹ strategiê wzrostu wartoœci, a system motywacyjny ukierunkowany na realizacjê celów tej strategii stymuluje do jej realizacji 2. Warto jednak zwróciæ uwagê, e ryzyko konfliktu interesów wystêpuje równie, gdy spó³ka posiada inwestora strategicznego lub jest spó³k¹ zale n¹, która posiada mniejszoœciowych akcjonariuszy. Interesy g³ównego akcjonariusza nie s¹ czêsto to same z interesami akcjonariuszy mniejszoœciowych, a w skrajnych przypadkach mog¹ byæ rozbie ne. Dzia³anie zarz¹du na rzecz g³ównego akcjonariusza mo e byæ dzia³aniem na szkodê spó³ki, a w skrajnych przypadkach na szkodê wierzycieli. Z³o onoœæ tej problematyki pokaza³a de- 1 Wed³ug teorii agencji podkreœla siê, e dzia³ania mened erów mog¹ byæ zbie ne z celami w³aœcicieli, a narastaj¹ce konflikty interesów oraz asymetria informacyjna mog¹ prowadziæ do destrukcji wartoœci przedsiêbiorstwa. Cele kierownictwa firmy i jej akcjonariuszy s¹ bowiem rozbie ne. Za prekursorów teorii agencji (teorii przedstawicielstwa) uwa a siê W. Mecklinga i M. Jensena. 2 Por. szerzej: [Value Based Management, 2008].

3 Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost bata na temat prawa holdingowego w Polsce [Kwaœnicki, Paw³owicz, 2010, s. C6]. Konflikt interesów mo e wyst¹piæ równie w spó³kach publicznych, które s¹ pod kontrol¹ Skarbu Pañstwa. Spó³ki te zazwyczaj oprócz kreowania wartoœci dla akcjonariuszy zobowi¹zane s¹ do realizowania celów publicznych, np. zwi¹zanych z bezpieczeñstwem finansowym, energetycznym lub strategi¹ gospodarcz¹ kraju [Potocki, 2008]. W takich przypadkach nie mniej wa ne ni w warunkach rozproszonego akcjonariatu s¹ transparentna strategia zarz¹dzania wartoœci¹ i transparentny system motywacji dla zarz¹du, który co najmniej nie niszczy atrakcyjnoœci inwestycyjnej spó³ki dla akcjonariuszy mniejszoœciowych. Kwestia hazardu moralnego wystêpuj¹cego w ró nych systemach motywacyjnych jest jeszcze bardziej z³o ona. Mo e on mieæ miejsce przy pe³nej zbie noœci interesów akcjonariuszy i zarz¹dów. Wi¹ e siê bowiem z horyzontem czasowym, w którym akcjonariusze oczekuj¹ stopy zwrotu z zainwestowanego kapita³u, oraz okresem, w którym oceniany i wynagradzany jest zarz¹d spó³ki. Paul Krugman rozumie hazard moralny jako ka d¹ sytuacjê, w której osoba podejmuje decyzjê o tym ile mo e podj¹æ ryzyka, a kto inny ponosi koszty jeœli sprawy pójd¹ Ÿle [Krugman, 2009]. Wikipedia definiuje hazard moralny jako sytuacjê, w której strona ma tendencjê do podejmowania ryzyka, poniewa koszty z tym zwi¹zane nie obci¹ aj¹ osoby podejmuj¹cej ryzyko. Cech¹ charakterystyczn¹ hazardu moralnego w teorii ekonomii jest to, e nie jest to sytuacja o charakterze jednorazowym, lecz s¹ to trwale wystêpuj¹ce uwarunkowania [Moral hazard, en.wikipedia.org]. Generalnie hazard moralny nale y rozumieæ nie jako jednorazow¹ pokusê nadu ycia, lecz jako powtarzaj¹ce siê sytuacje, w których podejmowane s¹ decyzje obarczone ryzykiem bez konsekwencji dla podejmuj¹cych decyzje. Stymuluje to dzia³ania mniej ostro ne, poniewa ryzyko ponosi ktoœ inny. Szczególnie niebezpieczny jest hazard moralny wynikaj¹cy z b³êdnych rozwi¹zañ systemowych, poniewa jego nasilenie mo e powodowaæ destrukcjê systemu i wywo³aæ skutki odwrotne do oczekiwanych. Hazard moralny mog¹ uprawiaæ zarz¹dy spó³ek kapita³owych pod presj¹ inwestorów krótkookresowych, oczekuj¹cych na stopê zwrotu z zainwestowanego kapita³u w krótkim okresie, ale tak e zarz¹dy, których ocena i stabilnoœæ nie zale y od d³ugookresowego wzrostu wartoœci

4 94 Leszek Paw³owicz spó³ki, lecz od czynników o charakterze uznaniowym, np. politycznym. Hazard moralny dotyczy równie szeregowych pracowników, których system motywacji i wynagrodzeñ stymuluje do osi¹gania wyników krótkookresowych. I tak np. hazard moralny uprawiaj¹ sprzedawcy i brokerzy kredytowi przedstawiaj¹cy siê jako doradcy. Doradcy ci wynagradzani s¹ jednak przez kredytodawców a nie kredytobiorców, którym doradzaj¹. Co wiêcej, wynagradzani s¹ najczêœciej w formule akordowej, pobieraj¹c prowizjê od sprzedawanego kredytu. Doradca doradzi, jak dopasowaæ siê do wymogów procedur scoringowych banku, który oferuje mu najwy sz¹ prowizjê. Dzia³a w klasycznym konflikcie interesów, który ma miejsce wówczas, gdy cz³owiek zobowi¹zany jest w wyniku zewnêtrznych okolicznoœci lub w³asnych dzia³añ do podwójnej lojalnoœci [Lewicka, w druku]. Hazard moralny ma miejsce nie tylko w systemach motywacji spó³ek kapita³owych, nie tylko w ekonomii i finansach, ale równie w innych obszarach dzia³alnoœci ludzi, np. w polityce Podstawowe dylematy 2.1. W jakiej proporcji zarz¹d powinien byæ wynagradzany za realizacjê celów krótko- i d³ugookresowych? Jest to typowy dylemat, który stanowi wyzwanie dla konstruktorów systemów motywacyjnych, szczególnie w warunkach dominuj¹cego obecnie short termismu i przed³u aj¹cego siê kryzysu zaufania na rynkach finansowych. Jeœli w strukturze akcjonariatu spó³ki dominuj¹ inwestorzy krótkookresowi, wystêpuje wówczas presja na wyniki kwartalne i roczne, co znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie premiowania zarz¹dów g³ównie za realizacjê finansowych celów krótkookresowych. Jest to szczególnie niebezpieczne w spó³kach, które postrzegane s¹ jako instytucje zaufania publicznego, np. w bankach. Motywacja skoncentrowana na celach krótkookresowych wyzwala hazard moralny, tzn. wiêksz¹ sk³onnoœæ 3 Hazard moralny uprawiaj¹ banki, pobieraj¹ce op³aty i transferuj¹ce ryzyko kredytowe wraz ze sprzeda ¹ portfela kredytowego do SPV. Koszty ryzyka pokryj¹ nabywcy emitowanych przez SPV instrumentów finansowych. Warto zauwa yæ, e hazard moralny wbudowany jest w system polityczny, w którym mechanizm zdobywania i utrzymania w³adzy stwarza presjê na wzrost ryzyka dla bezpieczeñstwa finansów publicznych. Hazard moralny wbudowany w transgraniczne banki systemowe, zbyt du e, aby upaœæ, i zbyt du e, aby je uratowaæ, odracza ryzyko kryzysu bankowego i pog³êbia ryzyko dla bezpieczeñstwa finansów publicznych. Dodatkowo trudno przewidzieæ, w którym kraju nast¹pi nacjonalizacja strat. Korzyœci z hazardu maj¹ bowiem wymiar ponadnarodowy, a koszty ryzyka narodowy.

5 Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost do podejmowania ryzykownych decyzji, poniewa koszty ryzyka nie obci¹ aj¹ decydentów. St¹d te w systemach motywacyjnych wa ne jest prawid³owe wywa enie proporcji wynagrodzenia za cele krótko- i d³ugookresowe. Znajduje to w pewnych spó³kach odzwierciedlenie w doborze i sposobie pomiaru celów, za które wynagradzane s¹ zarz¹dy, oraz wag do nich przypisanych. I tak np. w przypadku systemu wynagrodzeñ zarz¹du obowi¹zuj¹cego do po³owy 2014 roku w GPW S.A. przyjêto, e realizacja celów krótkookresowych powinna byæ odzwierciedlona g³ównie w rocznych wynikach grupy kapita³owej GPW, natomiast d³ugookresowe cele wi¹ ¹ siê g³ównie z rozwojem rynku kapita³owego. Dla potrzeb kwantyfikacji wskaÿnikowego systemu premiowego Rada Gie³dy przyjê³a, e w³aœciwa proporcja miêdzy wartoœci¹ bonusów za realizacjê celów grupy kapita³owej i celów zwi¹zanych z rozwojem rynku gie³dowego wynosi 50:50. Oznacza³o to, e ³¹czna wartoœæ premii automatycznej, wynikaj¹cej z osi¹gniêcia skwantyfikowanych celów (która stanowi w przypadku Prezesa spó³ki 60% ca³kowitej premii) zale y w 50% od realizacji iloœciowych celów grupy kapita³owej i w 50% od realizacji iloœciowych celów zwi¹zanych z rozwojem rynku gie³dowego. Z badañ Deloitte [Wynagrodzenia prezesów, 2009] przeprowadzonych w 2009 roku w polskich spó³kach gie³dowych wynika m.in., e: udzia³ wynagrodzenia za realizacjê celów d³ugookresowych jest prawie dwukrotnie ni szy ni w spó³kach zagranicznych; transparentnoœæ wynagrodzeñ zarz¹dów jest znacz¹co ni sza ni na dojrza³ych rynkach finansowych oraz w relacji do zaleceñ Komisji Europejskiej. Sytuacja ta nie sprzyja budowaniu zaufania inwestorów do mened - mentu spó³ek kapita³owych i ca³ego rynku finansowego. W dobie dominacji przedsiêbiorstw o charakterze korporacji, w których mened erowie podejmuj¹ w imieniu w³aœcicieli ryzyko ponad rozs¹dn¹ miarê, nie przejmuj¹c za nie adekwatnej odpowiedzialnoœci, jak to ma miejsce u klasycznego przedsiêbiorcy w³aœciciela, nast¹pi³o bowiem przyporz¹dkowanie dzia³añ przede wszystkim interesowi krótkookresowemu [Miko- ³ajek, Podedworna, 2013, s. 354]. Do zachêt d³ugookresowych zalicza siê w szczególnoœci: akcje i opcje na akcje, dodatkowe œrodki na fundusze emerytalne, odroczone wyp³aty premii uzale nione od wyników spó³ki.

6 96 Leszek Paw³owicz Najczêœciej stosowanym instrumentem zwiêkszaj¹cym znaczenie realizacji celów d³ugookresowych w systemach wynagrodzeñ dla mened - mentu jest odraczanie p³atnoœci premii i bonusów. Wysoki udzia³ premii odroczonej w czasie w wynagrodzeniu ca³kowitym jest sygna³em dla kadry zarz¹dzaj¹cej, e pracodawca ceni wynik ich pracy w d³ugim okresie. Czêsto stosuje siê odroczenie premii w zale noœci od wykonania trzylub piêcioletniego krocz¹cego planu tworzenia wartoœci [Sowiñska, Fietkiewicz, 2008] Jaka powinna byæ proporcja miêdzy wynagrodzeniem sta³ym i zmiennym? Proporcje miêdzy wysokoœci¹ p³acy sta³ej i zmiennej s¹ odzwierciedleniem stopnia agresywnoœci systemu motywacji. Mo na sobie wyobraziæ sytuacjê, w której mened ment firmy wynagradzany jest wy³¹cznie za realizacjê wytyczonych celów i wskaÿników, a ich nieosi¹gniêcie powoduje brak jakiegokolwiek wynagrodzenia za pracê, która nie zakoñczy³a siê sukcesem. System taki z jednej strony stanowi siln¹ motywacjê, z drugiej zaœ, stwarza ryzyko koncentracji na dzia³aniach krótkookresowych i zaniechania wykonywania jakiejkolwiek pracy w sytuacji przeœwiadczenia o niemo liwoœci realizacji planowanych wczeœniej zadañ. G³ównie z tego powodu szuka siê w³aœciwych proporcji miêdzy tzw. sta³¹ czêœci¹ wynagrodzenia, przys³uguj¹c¹ za wykonywan¹ pracê niezale nie od jej efektów, oraz czêœci¹ zmienn¹ uzale nion¹ od zrealizowanych zadañ (tzw. succes fee). Zazwyczaj uwa a siê, e najwa niejsze znaczenie w kontekœcie kreowania wartoœci przedsiêbiorstwa ma wynagrodzenie zmienne por. szerzej: [Miko³ajek, Podedworna, 2013]. Jak wynika z badañ Deloitte, udzia³ wynagrodzenia zmiennego w ³¹cznym wynagrodzenie mened erów w polskich spó³kach jest ni szy ni w spó³kach zagranicznych. Generalnie im wykonywana praca jest prostsza, tym ³atwiej wprowadziæ system motywacji, w którym dominuje p³aca zmienna. Klasycznym przyk³adem jest akord, w którym pracownik wynagradzany jest np. w zale noœci od liczby wyprodukowanych przedmiotów lub us³ug. Jeszcze silniej motywuje akord progresywny, w którym stawka wynagrodzenia roœnie szybciej ni proporcjonalnie do liczby wyprodukowanych przedmiotów. Z oczywistych powodów system taki nie sprzyja podnoszeniu jakoœci i nie nadaje siê do motywowania w przypadku bardziej skomplikowanej pracy.

7 Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost W przypadku pracy z³o onej pomiar sukcesu staje siê trudniejszy. W krañcowej sytuacji, szczególnie w warunkach szybko zmieniaj¹cego siê otoczenia biznesu, mo e okazaæ siê, e œcis³e okreœlenie celów na przysz³oœæ jest nierealne, a od zarz¹du oczekujemy g³ównie elastycznoœci i szybkiego dostosowania do zmieniaj¹cych siê warunków. Wówczas mo e okazaæ siê, e lepszym rozwi¹zaniem jest p³aca sta³a bez czêœci zmiennej lub z relatywnie niewielk¹ czêœci¹ zmienn¹. G³ównym czynnikiem motywacji jest wówczas mo liwoœæ utraty pracy. Dlatego w takiej sytuacji nie nale y tego ryzyka nadmiernie redukowaæ. Oczywiœcie redukcja ryzyka utraty pracy le y w interesie zatrudnionych. Ostateczny kszta³t umowy miêdzy pracodawc¹ a pracobiorc¹ jest zazwyczaj rezultatem wzajemnych kompromisów. Pracownicy, a w szczególnoœci zarz¹d firmy, bêd¹ d¹ yli do zredukowania konsekwencji zwi¹zanych z utrat¹ pracy, pracodawcy do redukcji kosztów zwi¹zanych ze zwolnieniami. Klasycznym zabezpieczeniem dla pracowników s¹ klauzule przewiduj¹ce minimalny okres wypowiedzenia umowy o pracê lub okreœlaj¹ce wysokoœæ odszkodowania w sytuacji wczeœniejszego rozwi¹zania umowy. Dodatkowo w kontraktach mened erskich zawarte s¹ zazwyczaj tzw. klauzule o zakresie konkurencji. Dla pracodawcy maj¹ one stanowiæ zabezpieczenie przed ryzykiem podjêcia pracy u konkurencji przez kluczowych pracowników. Istota tych klauzul polega na zobowi¹zaniu pracownika do powstrzymania siê od pracy w konkurencyjnych firmach przez œciœle okreœlony okres po zakoñczeniu kontraktu. W zamian za to zobowi¹zanie pracownik otrzymuje przez ten okres wynagrodzenie (lub jego czêœæ). W polskich przedsiêbiorstwach czêsto jest to okres jednego roku, w którym by³y pracownik otrzymuje 100% lub 50% miesiêcznego wynagrodzenia. Klauzule antykonkurencyjne s¹ czêsto nadu ywane jako nadmierna ochrona interesów mened mentu zwi¹zanych z zabezpieczeniem siê przed ryzykiem utraty pracy. Okreœla siê je wówczas mianem z³otych spadochronów, podobnie jak inne wysokie odszkodowania w sytuacji utraty pracy. Ryzyko utraty pracy przez zarz¹d wynikaæ mo e nie tylko z powodu niespe³nienia oczekiwañ pracodawcy, ale równie z reorganizacji, fuzji, wrogich przejêæ, a tak e ze zmian politycznych. Pomijaj¹c przypadki ekstremalne, gdy mened ment wynagradzany jest wy³¹cznie w formie p³acy zasadniczej lub wy³¹cznie w formie succes fee, racjonalny system motywacji powinien okreœlaæ relacje p³acy sta³ej i zmiennej w zale noœci od oceny wp³ywu pracownika na wyniki bizne-

8 98 Leszek Paw³owicz sowe (wartoœæ) spó³ki. Silny, bezpoœredni wp³yw na wyniki biznesowe uzasadnia wysoki udzia³ czêœci zmiennej (premii) w ³¹cznym wynagrodzeniu. Im mniej bezpoœredni jest wp³yw na wartoœæ spó³ki, tym mniejszy powinien byæ udzia³ czêœci zmiennej. I tak np. wp³yw g³ównego ksiêgowego na wyniki biznesowe spó³ki jest niewielki, co uzasadnia wysoki udzia³ p³acy zasadniczej w ca³oœci jego wynagrodzenia, a bezpoœredni wp³yw wiceprezesa ds. sprzeda y na wyniki biznesowe powinien byæ znacz¹cy, co uzasadnia wysoki udzia³ premii w ³¹cznym jego wynagrodzeniu. 3. Opcje na akcje (opcje mened erskie) Czêsto wykorzystywanym instrumentem motywacyjnym jest wynagradzanie pracowników opcjami na akcje. Uwa a siê, e akcje i opcje na akcje stanowi¹ skuteczny sposób na osi¹gniêcie zbie noœci interesów mened mentu i akcjonariuszy. Daj¹ one pracownikom wiêksze poczucie przynale noœci do firmy, poczucie, e s¹ wspó³w³aœcicielami a nie tylko si³¹ robocz¹. Opcje mened erskie s¹ opcjami typu call, uprawniaj¹cymi pracowników do nabycia w przysz³oœci okreœlonej liczby akcji po z góry ustalonej cenie. Czasem w kontrakcie mened erskim pracownik otrzymuje zapewnienie, e pracodawca udzieli mu po yczki na realizacjê opcji. Przyk³adowo w jednym z polskich banków kilkudziesiêciu mened erów jest wynagradzanych opcjami i maj¹ oni prawo do zakupu okreœlonej iloœci akcji po up³ywie trzech lat po kursie, który wyliczony jest jako œrednia arytmetyczna z miesi¹ca przed zwyczajnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Wynagrodzenie akcjami i opcjami na akcje ma równie swoje mankamenty. Mened erom œredniego szczebla trudno jest dostrzec zwi¹zek pomiêdzy wynikami ich pracy a wartoœci¹ akcji przedsiêbiorstwa. Mo e wówczas wyst¹piæ tzw. syndrom swobodnego jeÿdÿca (free rider syndrome), czyli sytuacja, w której czêœæ pracowników wynagradzana akcjami lub opcjami na akcje, nie widz¹c zwi¹zku miêdzy intensywnoœci¹ swojej pracy i kursem akcji, przyjmuje postawê wyczekuj¹c¹ i liczy na innych, od których kurs akcji zale y w wiêkszym stopniu. Skuteczne wykorzystanie opcji mened erskich w systemie motywacji ma uzasadnienie zatem w odniesieniu do œcis³ego kierownictwa firmy i traci na znaczeniu w miarê przesuwania siê w dó³ w hierarchii kadr. Ponadto nawet w przypadku wynagrodzenia opcjami na akcje œcis- ³ego zarz¹du spó³ki, warto zwróciæ uwagê na ewentualne niezas³u one

9 Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost korzyœci zarz¹du, gdy nastêpuje wzrost kursu akcji, ale zbyt ma³y, by zapewniæ akcjonariuszom akceptowaln¹ stopê zwrotu z zainwestowanego kapita³u. W okresie dobrej koniunktury, gdy wartoœci indeksów gie³dowych rosn¹, zarówno w³aœciciele, jak i zarz¹dy wynagradzane akcjami bogac¹ siê bez wzglêdu na zaanga owanie w kreowanie wartoœci firmy. W okresie dekoniunktury jest odwrotnie. Warto jednak zauwa yæ, e w okresie dekoniunktury opcje typu call nie bêd¹ przez mened ment realizowane, a wiêc nie bêd¹ pe³ni³y roli motywuj¹cej do budowania wartoœci firmy. Co wiêcej, mened erowie, którzy przewiduj¹ pogorszenie otoczenia makroekonomicznego w przysz³oœci, nie bêd¹ motywowani do bardziej intensywnej pracy przez program opcji mened erskich. Generalnie wynagradzanie mened erów opcjami na akcje co prawda wi¹ e ich interes z interesem akcjonariuszy, ale tworzy niepotrzebne ryzyko utraty korzyœci z niezawinionych przez zarz¹d powodów. Akcjonariusze maj¹ wiêksz¹ elastycznoœæ dzia³ania, mog¹ akcje sprzedaæ, co wiêcej mog¹ spekulowaæ, wykorzystuj¹c tzw. techniki krótkiej sprzeda y 4, natomiast zarz¹d wynagradzany opcjami na akcje takiej elastycznoœci nie ma, ponadto nie dostaje dywidendy, a dodatkowo czêsto w kontraktach mened erskich okreœlany jest okres zakazuj¹cy sprzeda y przez zarz¹d akcji nabytych w wyniku realizacji opcji mened erskich. 4. Systemy wynagrodzeñ oparte na finansowych miernikach kreowania wartoœci Pionierskim pomys³em na powi¹zanie wynagrodzeñ zarz¹dów spó- ³ek kapita³owych z miernikami kreowania wartoœci dla akcjonariuszy by³ system zaproponowany przez firmê konsultingow¹ Stern Stewart & Co. Koncepcja sk³ada siê z piêciu filarów (zasad): 1) wynagrodzenia za wzrost EVA, 2) brak progów i pu³apów, 3) okreœlenie planowanej premii, 4) bank premiowy, 5) automatyzm zamiast negocjacji. 4 Inwestor, który przewiduje, e kurs akcji bêdzie spadaæ, mo e po yczyæ akcje (najczêœciej od funduszu inwestycyjnego, domu maklerskiego lub banku powierniczego), po to by je sprzedaæ, a nastêpnie odkupiæ, gdy kurs ich spadnie i oddaæ. Korzyœci¹ dla inwestora jest ró nica miêdzy kwot¹ uzyskan¹ ze sprzeda y po yczonych akcji a kwot¹ zap³acon¹ za ich wykup pomniejszona o wynagrodzenie dla po yczkodawcy.

10 100 Leszek Paw³owicz Wynagrodzenie zmienne mened erów uzale nione powinno byæ wy³¹cznie od wartoœci EVA, co stanowi warunek konieczny, by myœleli i postêpowali tak jak w³aœciciele. Jest to system ³atwy do zrozumienia. Motywuje do zmiany nieproduktywnych aktywów na gotówkê, któr¹ mo na reinwestowaæ lub oddaæ w³aœcicielom, poniewa zawiera zachêty do minimalizacji kosztu kapita³u. Skonsolidowana ekonomiczna wartoœæ dodana znajduje zastosowanie w systemach wynagradzania zarz¹du, natomiast ni szy szczebel kierowniczy mo na oceniæ na podstawie EVA osi¹gniêtej w obszarach, za które s¹ odpowiedzialni. Wykorzystanie EVA pozwala zatem unikn¹æ syndromu swobodnego jeÿdÿca. Autorzy tej koncepcji podkreœlaj¹, e oparcie premii mened erów na EVA pozwala dzieliæ siê z mened erami czêœci¹ nadwy ki ekonomicznej ponad oczekiwania akcjonariuszy (EVA > 0) i uruchamia rezerwy proste, a w szczególnoœci redukcjê zbêdnych kosztów i wzrost zysku bez presji na wzrost kapita³u. Brak progów i pu³apów to alternatywa dla tradycyjnego systemu naliczania premii w systemach MBO (Management by Objective). Tradycyjne premie wyp³acane s¹ w ca³oœci, gdy cele (najczêœciej planowany zysk, którego wartoœæ negocjuje siê corocznie) zostan¹ wykonane w 100%. Jeœli cele zostan¹ wykonane na poziomie mniejszym ni 80%, to mened erowie nie otrzymuj¹ adnej premii, natomiast jeœli wykonanie bêdzie wy sze ni 100%, to mog¹ otrzymaæ maksymalnie 150% premii. W uproszczeniu tradycyjny sposób premiowania przedstawiæ mo - na nastêpuj¹co: 1) rada nadzorcza corocznie negocjuje z zarz¹dem premiê X za realizacjê celów (np. zysku, stopy zwrotu z kapita³u, relacjê przychodów operacyjnych do kosztów operacyjnych); 2) 50% X otrzyma zarz¹d, gdy zrealizuje 80% celów; 3) 100% X otrzyma zarz¹d, gdy zrealizuje 100% celów; 4) 150% X otrzyma zarz¹d, gdy zrealizuje 120% celów. Sytuacjê tê ilustruje rysunek 1. Progi i pu³apy w tradycyjnym systemie premiowania (nazywane punktami golfowymi) s¹ negatywnie oceniane z punktu widzenia motywacji mened erów do kreowania wartoœci, poniewa powoduj¹, e prawdziwa motywacja poza punktami granicznymi to minimalizowanie wyników. Zarz¹d, który osi¹gn¹³ np. 120% celów rocznych po trzecim kwartale, bêdzie stara³ siê ograniczyæ sukces w obawie przed wyznaczeniem na nastêpny roku bardziej napiêtych celów.

11 Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost Rysunek 1. Tradycyjny plan premii ród³o: [Ehrbar, 2000, s. 84]. W potocznej wiedzy tradycyjny plan premiowy, który ilustruje rysunek 1, pozwala z jednej strony na osi¹gniêcie odpowiedniej dÿwigni motywacyjnej (za ka de przekroczenie celów o 1% zarz¹d otrzymuje premiê 2,5% w obszarze % wykonania zadañ), z drugiej zaœ stanowi akceptowalny koszt dla akcjonariuszy. System premiowy bez progów i pu³apów ilustruje rysunek 2. Rysunek 2. Plan premii oparty na EVA ród³o: [Ehrbar, 2000, s. 89]. W systemie tym premie s¹ ca³kowicie nielimitowane, zarówno in plus, jak i in minus. Nieograniczone wyp³aty premii s¹ uzasadnione wówczas gdy stanowi¹ one istotn¹ czêœæ przyrostu wartoœci przedsiêbiorstwa w d³ugim okresie. Wyp³ata mened erom pe³nej kwoty premii po zakoñczeniu roku stanowi ryzyko dla pracodawcy, e zarz¹d bêdzie stymu-

12 102 Leszek Paw³owicz lowany do osi¹gania jedynie krótkookresowych wyników finansowych, a w d³ugim okresie przedsiêbiorstwo mo e zostaæ zniszczone. Dlatego niezbêdnym uzupe³nieniem systemu wynagradzania mened mentu bez progów i pu³apów dla czêœci zmiennej s¹ odroczone p³atnoœci premii, a szczególnie koncepcja banku premii. Bank premii stanowi zatem ograniczenie ryzyka dla pracodawcy, e zarz¹d bêdzie maksymalizowa³ wyniki firmy jedynie w krótkim terminie. Planowana premia to zazwyczaj poziom premii za zrealizowanie ekonomicznej wartoœci dodanej na planowanym poziomie, zale ny od poziomu wynagrodzeñ w podobnych przedsiêbiorstwach. Poziom premii oparty na systemie odroczonych p³atnoœci i banku premii powinien byæ wy szy ni w przedsiêbiorstwach, które wykorzystuj¹ tradycyjny system premiowania, poniewa w systemie Sterna Stewarta premie mog¹ byæ ujemne, co wi¹ e siê z wy szym ryzykiem dla zarz¹dzaj¹cych. Bank premii jest swoistego rodzaju depozytem, do którego wp³acana jest czêœæ premii (np. nadwy ka ponad planowan¹ premiê lub 50% naliczonej premii), któr¹ nastêpnie wyp³aca siê pracownikowi z odroczeniem kilkuletnim, jeœli w tym czasie nie ulegnie zniszczeniu wartoœæ przedsiêbiorstwa. Stanowi zatem warunkowe zobowi¹zanie pracodawcy wobec pracownika. Warunkiem wyp³aty premii w systemie Sterna Stewarta jest dodatnia wartoœæ EVA w okresie odroczenia. Jeœli w okresie odroczenia wartoœæ EVA jest ujemna, co interpretowane jest jako zniszczenie wartoœci dla akcjonariuszy, to bank premii pomniejszony jest o tê wartoœæ. Te ujemne premie wycofuje siê z rachunku danej osoby, co stanowi swoistego rodzaju karê dla pracownika i zmniejszenie zobowi¹zania pracodawcy. Ka dego roku wyp³aca siê jak¹œ czêœæ dodatniego salda rachunku (np. 1/3, jeœli okres odroczenia wynosi trzy lata). Niewyp³acona czêœæ zostaje do nastêpnego roku i procedurê powtarza siê w kolejnych latach. Przyk³adowo: prezes przedsiêbiorstwa X otrzymuje planowan¹ premiê co roku. Nadwy ka premii wynikaj¹ca z przekroczenia planowanej wartoœci EVA przekazana jest do banku premii (depozytu). Œrodki w banku premii mog¹ byæ oprocentowane lub przeliczone wed³ug wartoœci kursu akcji przedsiêbiorstwa, co oznacza, e w banku premii mamy równowartoœæ X akcji przedsiêbiorstwa. W latach, w których EVA < 0, naliczane s¹ ujemne premie, które pomniejszaj¹ bank premii (depozyt). Co roku prezesowi wyp³aca siê np. 1/3 dodatniego salda depozytu niezale nie od planowanej premii. Procedurê powtarza siê co roku, nie zmieniaj¹c regu³ gry.

13 Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost Celem banku premii jest: zmniejszenie ryzyka dla pracodawcy (akcjonariuszy) zwi¹zanego ze zbyt krótkim horyzontem czasowym dzia³añ zarz¹du; przeciwdzia³anie sztucznemu windowaniu wyników krótkookresowych; uzale nienie wynagrodzenia zarz¹dców od trwa³ych zmian wartoœci spó³ki kapita³owej; wyg³adzenie du ych wahañ premii; stworzenie bariery utrudniaj¹cej podkupywanie najbardziej wartoœciowych pracowników. Ostatnim elementem (zasad¹) systemu motywacji Sterna Stewarta jest planowanie wyników za pomoc¹ wzoru, a nie na drodze negocjacji (automatyzm zamiast negocjacji). W firmie Stern Stewart & Co. opracowano wyrafinowane sposoby obliczania oczekiwanej stopy wzrostu EVA, by unikn¹æ corocznych negocjacji. Zaleca siê, aby oczekiwan¹ stopê wzrostu EVA ustalaæ na mniej wiêcej piêæ lat naprzód. Celem tych zaleceñ jest ograniczenie ryzyka œwiadomego zani ania planowanych wyników przez zarz¹d i zwi¹zanego z tym przed³u aj¹cego siê procesu bud etowania. Praktyczne wykorzystanie koncepcji Sterna Stewarta wymaga zawsze adaptacji do konkretnych uwarunkowañ, uwzglêdnienia specyfiki spó³ki kapita³owej oraz oczekiwañ akcjonariuszy. Kluczowe znaczenie ma pomiar realizacji celów spó³ki kapita³owej na okreœlonym etapie jej rozwoju. Nie zawsze EVA mo e byæ uznane jako wystarczaj¹ca i adekwatna miara korzyœci dla akcjonariuszy. Szczególnie dyskusyjny w konstrukcji tego wskaÿnika jest szacunek kosztów kapita³u w³asnego. Pytanie dotyczy nie tylko kwestii, czy powinien byæ to koszt rynkowy kapita³u w³asnego, czy ksiêgowy, ale jeœli rynkowy to w jaki sposób i dla jakiego momentu czasowego obliczany? Jeœli np. kontrolê nad spó³k¹ przejmie nowy inwestor strategiczny, to koszt zainwestowanego kapita³u w³asnego nowego akcjonariusza bêdzie inny czy taki sam jak dotychczasowych akcjonariuszy mniejszoœciowych? Sposób liczenia wartoœci dodanej w spó³ce kapita³owej zawsze obarczony jest szeregiem uproszczeñ i za³o eñ. Dlatego w praktyce dla potrzeb pomiaru stopnia realizacji celów spó³ki wykorzystuje siê szereg tzw. kluczowych wskaÿników efektywnoœci (Key Performance Indicators, KPI). Maj¹ one du e znaczenie nie tylko w systemach motywacji, ale równie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej. Baz¹ dla doboru wskaÿników powinna byæ strategia spó³ki, wskaÿniki powinny dotyczyæ zagad-

14 104 Leszek Paw³owicz nieñ, które s¹ wa ne dla pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa i dostosowane do specyfiki sektora, w którym spó³ka dzia³a. Nie wszystkie cele mo na skwantyfikowaæ w formie wskaÿników. Dlatego zestaw KPI uzupe³niany jest zazwyczaj list¹ zadañ, a ocena iloœciowa ³¹czona jest z ocen¹ jakoœciow¹. Ta ostatnia ma w czêœci charakter uznaniowy. I tak np. zmienna czêœæ wynagrodzenia Prezesa Zarz¹du GPW S.A. do czerwca 2014 podzielona by³a na dwie czêœci: wskaÿnikow¹ i uznaniow¹. Dominuj¹ce znaczenie mia³a czêœæ wskaÿnikowa, od której zale- a³o 80% premii. Obejmowa³a ona nastêpuj¹ce KPI: TSR (Total Shareholder Return), C/I (Cost Income Grupy GPW), dynamika wzrostu obrotów na rynku akcji, dynamika wzrostu obrotów na rynku pochodnych, dynamika wzrostu obrotów na rynku obligacji korporacyjnych, dynamika udzia³u GPW w europejskim rynku IPO. Wszystkie wskaÿniki mia³y charakter wzglêdny, tzn. ich wartoœæ by³a obliczana w relacji do konkurencyjnych spó³ek lub w relacji do WIG (wskaÿnik TSR). Ka dy wskaÿnik mia³ przypisan¹ rangê. WskaŸnik syntetyczny, stanowi¹cy podstawê naliczenia premii, stanowi³ sumê iloczynów poszczególnych wskaÿników i ich rangi. Taki zestaw KPI powsta³ ze wzglêdu na charakter spó³ki, której celem by³o nie tylko kreowanie wartoœci dla akcjonariuszy, ale równie realizacja misji zwi¹zanej z rozwijaniem rynku kapita³owego w Polsce. Rada Gie³dy corocznie ustala³a cele dla wskaÿników premiowych, a tak e indywidualne cele zadaniowe dla Prezesa Zarz¹du. Przekroczenie planowanego poziomu wskaÿnika syntetycznego stanowi³o podstawê do wp³aty premii do depozytu (banku premii), które nastêpnie wyp³acane by³y sukcesywnie z trzyletnim odroczeniem. Generalnie w systemach wynagradzania opartych na finansowych miernikach kreowania wartoœci trudno jest unikn¹æ progów i pu³apów, g³ównie z powodu ryzyka negatywnej reakcji interesariuszy, a tak e sensacji medialnych i reakcji politycznych. Dotyczy to szczególnie spó³ek kapita³owych o charakterze strategicznym. Warto wówczas wykorzystaæ ideê banku premii i odroczonych bonusów do nagradzania mened - mentu za realizacjê projektów innowacyjnych, które nie by³yby docenione i nagrodzone w obowi¹zuj¹cym systemie KPI i systemie wynagrodzeñ. Mog³yby nigdy nie zostaæ podjête. Ocena ma wówczas g³ównie

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo