SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW"

Transkrypt

1 Nr Sprawy : WP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Konin, marzec 2013 r.

2 Część I Informacje ogólne 1.1.Informacje o Zamawiającym Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie Plac Wolności 1 tel./0-63/ fax./0-63/ Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29.I.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) zwana dalej ustawą Miejsce i termin ogłoszenia o zamówieniu : ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego 2.Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2013 roku Przedmiot zamówienia jest opisany następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Materiały przetargowe zawierają poniŝej wymienione dokumenty: 3.1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 3.2.Formularz oferty wraz z załącznikami. 3.3.Projekt umowy. 4.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz formularz cenowy zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. Część II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy: 2

3 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.5. Spełniają warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 i 10 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki wykonawca spełnił. Część III Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 8. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający Ŝąda załączenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 8.1.Oświadczenie wykonawcy, Ŝe spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2 W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 9.1. Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 3

4 Dokument ten muszą złoŝyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 9.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument ten muszą złoŝyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 10. Pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia stanowiące integralna część oferty Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 + dane dotyczące części zamówienia, które wykonawca będzie powierzał podwykonawcom /jeŝeli są przewidziani w realizacji przedmiotu zamówienia / - wg załącznika nr 1a, Formularz cenowy wg załącznika Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg załącznika nr W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda złoŝenia: Listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr Postać oferty 11.1.Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej W przypadku podpisania oferty przez inną osobę naleŝy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłoŝone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułoŝone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty. 4

5 11.4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i poświadczone przez Wykonawcę (Nie dotyczy pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć w niniejszym przetargu tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu 11.7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, z zastrzeŝeniem art. 93 ust.4 ustawy Oferty wspólne: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna- art. 23 ustawy składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: 1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 4. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ część III: a)pkt. 9.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ppkt. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 5

6 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. d)dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.Opakowanie i oznakowanie ofert Oferty naleŝy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1 Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, pok. 303, opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta przetargowa na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2013 roku. Nie otwierać przed r. godz. 11:00. Konsekwencję złoŝenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Część IV Określenie przedmiotu zamówienia 13. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2013 roku Zakres: Projektor multimedialny 1 szt. Lp. Cecha Minimalne parametry 1 Technologia DLP Kontrast Przynajmniej 5000:1 Jasność Rozdzielczość ekranu Menu Korekcja obrazu Przynajmniej lumens Przynajmniej 1024x768 j. polski Automatyczna kalibracja z funkcją cyfrowej korekcji zniekształceń trapezowych Złącza HDMI, D-SUB 15pin in (VGA), D-Sub 15pin out(vga), S- Video, 8 Pilot zdalnego sterowania Wbudowany wskaźnik laserowy, lub dodatkowy wskaźnik 9 śywotność lampy Przynajmniej 3000h 6

7 Skaner A3-1 szt. Lp. Element Minimalne parametry 1 Typ skanera płaski Laptop I 1 szt. Element światłoczuły Obszar skanowania Rozdzielczość optyczna LED A3 Przynajmniej 2400x2400 dpi Interfejsy port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Dołączone oprogramowanie sterowniki i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD- ROM zgodne z Windows XP/Vista/7, oprogramowanie OCR Cecha Procesor Opis minimalnych wymagań procesor klasy x86, przeznaczony do urządzeń przenośnych typu laptop o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 3,830 Pamięć RAM Komunikacja: Dysk twardy Karta dźwiękowa Napęd optyczny Przynajmniej 4 GB LAN - 1 Gb/s, W_LAN - Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN b/g/n Bluetooth Przynajmniej 320 GB stereo DVD +/- RW Matryca (rozdzielczość przynajmniej 1366x766) Praca na baterii Przynajmniej 3h Obudowa Tworzywo sztuczne i aluminium Torba Torba do zaoferowanego komputera przenośnego, Porty wejścia/wyjścia 2 szt. USB 3.0, D-SUB, RJ45 Oprogramowanie zainstalowany: system operacyjny Windows 7 Prof. PL OEM, Microsoft Office 2010 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote ) dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, program do obsługi nagrywarki i DVD Mysz Dodatkowa mysz - optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi 7

8 Laptop II 1 szt. Procesor Cecha Opis minimalnych wymagań procesor klasy x86, przeznaczony do urządzeń przenośnych typu laptop o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 2,890 Pamięć RAM Komunikacja: Dysk twardy Karta dźwiękowa Napęd optyczny Przynajmniej 4 GB LAN - 1 Gb/s, W_LAN - Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN b/g/n Bluetooth Przynajmniej320 GB stereo DVD +/- RW Matryca (rozdzielczość przynajmniej1366x766) Praca na baterii Przynajmniej 3h Obudowa Tworzywo sztuczne i aluminium Torba Torba do zaoferowanego komputera przenośnego, Porty wejścia/wyjścia 2 szt. USB 3.0, D-SUB, HDMI, RJ45 Oprogramowanie zainstalowany: system operacyjny Windows 7 Prof. PL OEM, Microsoft Office 2010 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote ) dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, program do obsługi nagrywarki i DVD Mysz Dodatkowa mysz - optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi Laptop III 1 szt. Cecha Opis minimalnych wymagań Procesor procesor klasy x86, przeznaczony do urządzeń przenośnych typu laptop o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 3,834 Pamięć RAM Przynajmniej 8 GB Komunikacja: LAN - 1 Gb/s, W_LAN - Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN b/g/n Bluetooth Dysk twardy Przynajmniej 500 GB Karta dźwiękowa stereo Napęd optyczny Blue-ray Matryca 17,3 (rozdzielczość przynajmniej1600x900) Karta graficzna Przynajmniej 1 GB dedykowanej pamięci dla karty graficznej Praca na baterii Przynajmniej 5 h Obudowa Tworzywo sztuczne i aluminium Torba Torba do zaoferowanego komputera przenośnego, Porty wejścia/wyjścia 2 szt. USB 3.0, D-SUB, HDMI, RJ45 Oprogramowanie zainstalowany: system operacyjny Windows 8 Prof. 64bit PL, Microsoft Office 2013 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote ) dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, program do obsługi nagrywarki i DVD Mysz Dodatkowa mysz - optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi 8

9 Monitor I 8 szt. Cecha Rozmiar 23 Opis minimalnych wymagań Technologia LED Kontrast dynamiczny Przynajmniej :1 Rozdzielczość Przynajmniej 1920x1080 Jasność Przynajmniej 250cad/m 2 Czas reakcji Nie więcej niŝ 5 ms Ilość kolorów Przynajmniej 16,7 mln Kąt widzenia Złącza Przynajmniej 160/160 stopni DVI, D-Sub Monitor II 45 szt. Cecha Rozmiar 21,5 Opis minimalnych wymagań Technologia LED Kontrast dynamiczny Przynajmniej :1 Rozdzielczość Przynajmniej 1920x1080 Jasność Przynajmniej 250cad/m 2 Czas reakcji Ilość kolorów Kąt widzenia Złącza Nie więcej niŝ 5 ms Przynajmniej 16,7 mln Przynajmniej 160/160 stopni DVI, D-Sub 9

10 Komputer stacjonarny I 8 szt. Lp. Element zestawu Opis minimalnych wymagań Płyta główna Przynajmniej 4 gniazda pamięci (przynajmniej 32GB obsługiwanej pamięci RAM), przynajmniej 2 x PCI-Expressx x16, przynajmniej 1 x PCI, przynajmniej 4 x 1 SATA II, przynajmniej 2x SATAIII, przynajmniej 4 x USB, 1 x RJ45, wyjście audio, Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Napędy Karta sieciowa Karta dźwiękowa Karta graficzna Obudowa Mysz Klawiatura Oprogramowanie procesor klasy x86, przeznaczony do komputerów stacjonarnych o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 6,621 Przynajmniej 8 GB (dwa wolne gniazda) Przynajmniej 500GB DVD RW Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ 45 zintegrowana stereo pamięć graficzna zainstalowana na karcie min. 1 GB, pasywne chłodzenie - radiator, wyjście DVI, D-Sub Stojąca, zasilacz min 500 W ATX 2.0 z aktywnym PFC, 2 USB, audio na przednim panelu optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi przewodowa USB MS Windows 7 Prof. OEM 64Bit + nośnik Microsoft Office 2013 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote) dla UŜytkowników Domowych i Małych Firm program do obsługi nagrywarki i DVD 10

11 Komputer stacjonarny II 45 szt. Lp. Element zestawu Opis minimalnych wymagań Płyta główna 4 gniazda pamięci (przynajmniej 16GB obsługiwanej pamięci RAM), przynajmniej 2 x PCI-Expressx x16, przynajmniej 1 x PCI, przynajmniej 4 x SATA II, przynajmniej 2x SATAIII, przynajmniej 4 x USB, 1 x RJ45, wyjście audio, Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Napędy procesor klasy x86, przeznaczony do komputerów stacjonarnych o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 4,283 Przynajmniej 4 GB (dwa wolne gniazda) Przynajmniej 500GB DVD RW 6 Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ 45 zintegrowana 7 Karta dźwiękowa stereo 8 Karta graficzna pamięć graficzna zainstalowana na karcie min. 512MB, pasywne chłodzenie - radiator, wyjście DVI, D-Sub Obudowa Mysz Klawiatura Oprogramowanie Stojąca, zasilacz min 500 W ATX 2.0 z aktywnym PFC, 2 USB, audio na przednim panelu optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi przewodowa USB MS Windows 7 Prof. OEM PL 32bitt + nośnik MS Office 2010 PL PKC dla uŝytkowników domowych i małych firm program do obsługi nagrywarki i DVD Minimalne warunki gwarancji wynoszą na: komputery stacjonarny I 36 miesięcy, komputer stacjonarny II 36 miesięcy, skaner A3 36 miesięcy, monitory I 36 miesięcy, monitor II 36 miesięcy, 11

12 klawiatury, myszki 36 miesięcy, laptop I 36 miesięcy, laptop II 36 miesięcy, laptop III 36 miesięcy, projektor multimedialny 36 miesiące, 14.3.Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny maksymalny czas liczony od chwili zgłoszenia awarii: - do chwili przybycia serwisanta 12 godzin, - do chwili przywrócenia zdolności do pracy stanowiska komputerowego (moŝliwa tymczasowa podmiana sprzętu do czasu usunięcia awarii) 24 godziny, - do chwili usunięcia awarii 10 dni, Wizja lokalna. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonane prace i uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Podwykonawstwo Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom załącznik nr 1a Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Część V Termin wykonania zamówienia 15. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy Część VI Kryterium oceny ofert 16.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena Kryterium to ma następujące znaczenie: Cena - waga kryterium - 100% 12

13 Część VII Opis sposobu oceny oferty 17.Przyjmuje się skalę oceny dla wymienionego kryterium w pkt.16 SIWZ od pkt. Punkty za kryterium określone w pkt.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą mnoŝone przez jego wagę. Suma ocen członków komisji przetargowej stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Punkty za w/w kryterium przyznawane będą wg poniŝszej zasady: Cena Oferta o najniŝszej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, kaŝdej następnej ofercie przyznaje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: Cena minimalna C = x 100 pkt Cena oferty badanej Część VIII Warunki umowy o wykonanie zamówienia 18.Warunki umowy stanowi załącznik nr 4 Część IX Opis sposobu obliczania ceny oferty 19. Cena oferty ma być określona przez wypełnienie formularza cenowego - wg załącznika nr Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN. Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Część X Wadium i zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 20. Wadium nie wymagane. 21.Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy- nie wymagane. Część XI Termin i miejsce składania ofert 22.Oferty naleŝy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu - Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1 Wydział Prawny i Zamówień Publicznych (pok. nr 303) nie później niŝ do dnia r. do godziny 10: Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie Przy składaniu oferty wykonawcy na jego wniosek wydawane jest pokwitowanie. 23. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 13

14 23.2. Zmiana złoŝonej oferty następuje, gdy zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do złoŝonej oferty powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane są zmiany oferty naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie winno być opatrzone napisem WYCOFANIE. Część XII Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia 24.Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza treść wyjaśnień na stronie internetowej PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłuŝenie terminu do zadawania pytań. 25. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. 26. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona. Część XIII Sposób porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy 27.Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekaŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pomocą faksu, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 14

15 27.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: Urząd Miejski Plac Wolności Konin Fax: Wykaz osób ze strony zamawiającego upowaŝnionych do kontaktowania się z wykonawcami. Osoby upowaŝnione do kontaktowania się z wykonawcami: w sprawach proceduralnych: Dariusz Lewandowski w godzinach od w sprawach merytorycznych: Marcin Łasowski w godzinach od Część XIV Termin związania ofertą. 28.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Część XV Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert 29.Otwarcie ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w pokoju nr 307 Urzędu Miejskiego w Koninie. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane według następującego porządku: a) koperty oznaczone napisem wycofanie Koperta oznaczona napisem wycofanie będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, dołączona do oferty właściwej, która nie będzie otwierana. b) koperty oznaczone napisem zmiana Koperta oznaczona dopiskiem zmiana zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostanie dołączona do oferty. c) koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, Ŝe nie zostały zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 30.Publiczne badanie ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie sprawdza nienaruszalność koperty z ofertą i prawidłowość jej oznakowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ. Imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania przedmiotu zamówienia publicznego oraz okresu gwarancji ogłaszane są osobom obecnym na sesji otwarcia ofert oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole z sesji otwarcia ofert. Informacje o których mowa doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 15

16 31.Poufne badanie ofert 31.1.Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.w pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych Oferty spełniające warunki formalne podlegają dalszej ocenie zgodnie z pkt 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 31.3.W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert zamawiający: - wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. - moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 32.Zamawiający wykluczy wykonawcę z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 16

17 32.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoŝył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoŝył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy. 33.Zamawiający zgodnie z art.89 ustawy odrzuci ofertę jeŝeli : - jest niezgodna z ustawą, - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, - jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, - jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadamia wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 34.Zamawiający uniewaŝni postępowanie w oparciu o art.93 ustawy w przypadkach gdy : - nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba,ŝe zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest niemoŝliwą do usunięcia wadą uniemoŝliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŝnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, - w przypadkach o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy, zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 17

18 35.JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Część XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 36.Środki ochrony przysługują wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 37. Środki ochrony przysługują wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy. 38. Odwołanie Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty odwołującego a takŝe wobec: - treści ogłoszenia o zamówieniu, - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŝeli została przesłana faxem albo w terminie 10 dni jeŝeli została przesłana w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy art art. 198 ustawy. 18

19 39. Skarga do sądu Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi Do postępowania przed sądem stosuje się przepisy art.198a-art. 198 g ustawy. Część XVII Zawiadomienie o wyborze oferty, zawarcie umowy. 40.Wybór oferty zostanie dokonany w terminie do dnia r. 41.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o : a) wyborze najkorzystniejszej oferty,podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 42.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 41 ppkt a, na stronie internetowej (www.konin.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 43. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem albo 10 dni jeŝeli zostanie przesłane w inny sposób Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, którego oferta została wybrana w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty na warunkach podanych w części VIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19

20 44.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) Konin, dnia rok Sporządził D. Lewandowski Zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Konina (-) Barbara Dusza Kierownik Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych Konin, dnia r. 20

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2014 ROKU

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2014 ROKU Nr Sprawy : WP.271.17.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2014 ROKU (postępowanie prowadzone jest w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.341-45/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Wymianę dylatacji bitumicznych i warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu drogi nr 92 (jezdnia prawa) na wiadukcie nad ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZZN/T/292 /2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZZN/T/292 /2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: ZZN/T/292 /2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na: - świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych w zarządzie PGKiM sp. z o.o. w Koninie. Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na remont sanitariatów szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie Gmina Włoszczowa: Część I Informacje ogólne 1.Informacje o

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej Świdnik Mały Wieś

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej Świdnik Mały Wieś SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej Świdnik Mały Wieś 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parku im. F. Chopina w Koninie wraz postępowanie prowadzone jest w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA Znak sprawy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Podział nieruchomości połoŝonej w obrębie ewidencyjnym BełŜyce Rolne, ul. Przemysłowa 44 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 105841-2012; data zamieszczenia: 13.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i LPG do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2010r. Numer ogłoszenia: 222477-2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Nasz znak: DPS.IV.3710-7/10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK -P46/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na : określenie ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeŝdŝających do szkół na następujących trasach : a) Moszczenica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2 Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 293660-2011; data zamieszczenia: 18.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP 2/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa biomasy na potrzeby Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie - część II Postępowanie opublikowane w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa NIP: 543-11-81-345 Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU A I SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Konin, maj 2010 r. Część I Informacje ogólne 1.1.Informacje

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cybinka, dnia 19.06.2008r. Nasz znak: ON 340 / 06 / 08 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w trakcie pracy zobowiązana

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Śląskie centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/151/2010 Rabka-Zdrój, 2010-04-30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo