SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW"

Transkrypt

1 Nr Sprawy : WP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Konin, marzec 2013 r.

2 Część I Informacje ogólne 1.1.Informacje o Zamawiającym Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie Plac Wolności 1 tel./0-63/ fax./0-63/ Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29.I.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) zwana dalej ustawą Miejsce i termin ogłoszenia o zamówieniu : ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego 2.Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2013 roku Przedmiot zamówienia jest opisany następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Materiały przetargowe zawierają poniŝej wymienione dokumenty: 3.1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 3.2.Formularz oferty wraz z załącznikami. 3.3.Projekt umowy. 4.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz formularz cenowy zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. Część II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy: 2

3 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5.5. Spełniają warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 i 10 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki wykonawca spełnił. Część III Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 8. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający Ŝąda załączenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 8.1.Oświadczenie wykonawcy, Ŝe spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2 W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 9.1. Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 3

4 Dokument ten muszą złoŝyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 9.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument ten muszą złoŝyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 10. Pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia stanowiące integralna część oferty Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 + dane dotyczące części zamówienia, które wykonawca będzie powierzał podwykonawcom /jeŝeli są przewidziani w realizacji przedmiotu zamówienia / - wg załącznika nr 1a, Formularz cenowy wg załącznika Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg załącznika nr W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda złoŝenia: Listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr Postać oferty 11.1.Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej W przypadku podpisania oferty przez inną osobę naleŝy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłoŝone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułoŝone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty. 4

5 11.4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i poświadczone przez Wykonawcę (Nie dotyczy pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć w niniejszym przetargu tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu 11.7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, z zastrzeŝeniem art. 93 ust.4 ustawy Oferty wspólne: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna- art. 23 ustawy składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: 1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 4. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ część III: a)pkt. 9.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ppkt. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 5

6 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. d)dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.Opakowanie i oznakowanie ofert Oferty naleŝy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1 Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, pok. 303, opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta przetargowa na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2013 roku. Nie otwierać przed r. godz. 11:00. Konsekwencję złoŝenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Część IV Określenie przedmiotu zamówienia 13. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2013 roku Zakres: Projektor multimedialny 1 szt. Lp. Cecha Minimalne parametry 1 Technologia DLP Kontrast Przynajmniej 5000:1 Jasność Rozdzielczość ekranu Menu Korekcja obrazu Przynajmniej lumens Przynajmniej 1024x768 j. polski Automatyczna kalibracja z funkcją cyfrowej korekcji zniekształceń trapezowych Złącza HDMI, D-SUB 15pin in (VGA), D-Sub 15pin out(vga), S- Video, 8 Pilot zdalnego sterowania Wbudowany wskaźnik laserowy, lub dodatkowy wskaźnik 9 śywotność lampy Przynajmniej 3000h 6

7 Skaner A3-1 szt. Lp. Element Minimalne parametry 1 Typ skanera płaski Laptop I 1 szt. Element światłoczuły Obszar skanowania Rozdzielczość optyczna LED A3 Przynajmniej 2400x2400 dpi Interfejsy port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Dołączone oprogramowanie sterowniki i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD- ROM zgodne z Windows XP/Vista/7, oprogramowanie OCR Cecha Procesor Opis minimalnych wymagań procesor klasy x86, przeznaczony do urządzeń przenośnych typu laptop o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 3,830 Pamięć RAM Komunikacja: Dysk twardy Karta dźwiękowa Napęd optyczny Przynajmniej 4 GB LAN - 1 Gb/s, W_LAN - Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN b/g/n Bluetooth Przynajmniej 320 GB stereo DVD +/- RW Matryca (rozdzielczość przynajmniej 1366x766) Praca na baterii Przynajmniej 3h Obudowa Tworzywo sztuczne i aluminium Torba Torba do zaoferowanego komputera przenośnego, Porty wejścia/wyjścia 2 szt. USB 3.0, D-SUB, RJ45 Oprogramowanie zainstalowany: system operacyjny Windows 7 Prof. PL OEM, Microsoft Office 2010 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote ) dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, program do obsługi nagrywarki i DVD Mysz Dodatkowa mysz - optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi 7

8 Laptop II 1 szt. Procesor Cecha Opis minimalnych wymagań procesor klasy x86, przeznaczony do urządzeń przenośnych typu laptop o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 2,890 Pamięć RAM Komunikacja: Dysk twardy Karta dźwiękowa Napęd optyczny Przynajmniej 4 GB LAN - 1 Gb/s, W_LAN - Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN b/g/n Bluetooth Przynajmniej320 GB stereo DVD +/- RW Matryca (rozdzielczość przynajmniej1366x766) Praca na baterii Przynajmniej 3h Obudowa Tworzywo sztuczne i aluminium Torba Torba do zaoferowanego komputera przenośnego, Porty wejścia/wyjścia 2 szt. USB 3.0, D-SUB, HDMI, RJ45 Oprogramowanie zainstalowany: system operacyjny Windows 7 Prof. PL OEM, Microsoft Office 2010 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote ) dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, program do obsługi nagrywarki i DVD Mysz Dodatkowa mysz - optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi Laptop III 1 szt. Cecha Opis minimalnych wymagań Procesor procesor klasy x86, przeznaczony do urządzeń przenośnych typu laptop o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 3,834 Pamięć RAM Przynajmniej 8 GB Komunikacja: LAN - 1 Gb/s, W_LAN - Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN b/g/n Bluetooth Dysk twardy Przynajmniej 500 GB Karta dźwiękowa stereo Napęd optyczny Blue-ray Matryca 17,3 (rozdzielczość przynajmniej1600x900) Karta graficzna Przynajmniej 1 GB dedykowanej pamięci dla karty graficznej Praca na baterii Przynajmniej 5 h Obudowa Tworzywo sztuczne i aluminium Torba Torba do zaoferowanego komputera przenośnego, Porty wejścia/wyjścia 2 szt. USB 3.0, D-SUB, HDMI, RJ45 Oprogramowanie zainstalowany: system operacyjny Windows 8 Prof. 64bit PL, Microsoft Office 2013 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote ) dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, program do obsługi nagrywarki i DVD Mysz Dodatkowa mysz - optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi 8

9 Monitor I 8 szt. Cecha Rozmiar 23 Opis minimalnych wymagań Technologia LED Kontrast dynamiczny Przynajmniej :1 Rozdzielczość Przynajmniej 1920x1080 Jasność Przynajmniej 250cad/m 2 Czas reakcji Nie więcej niŝ 5 ms Ilość kolorów Przynajmniej 16,7 mln Kąt widzenia Złącza Przynajmniej 160/160 stopni DVI, D-Sub Monitor II 45 szt. Cecha Rozmiar 21,5 Opis minimalnych wymagań Technologia LED Kontrast dynamiczny Przynajmniej :1 Rozdzielczość Przynajmniej 1920x1080 Jasność Przynajmniej 250cad/m 2 Czas reakcji Ilość kolorów Kąt widzenia Złącza Nie więcej niŝ 5 ms Przynajmniej 16,7 mln Przynajmniej 160/160 stopni DVI, D-Sub 9

10 Komputer stacjonarny I 8 szt. Lp. Element zestawu Opis minimalnych wymagań Płyta główna Przynajmniej 4 gniazda pamięci (przynajmniej 32GB obsługiwanej pamięci RAM), przynajmniej 2 x PCI-Expressx x16, przynajmniej 1 x PCI, przynajmniej 4 x 1 SATA II, przynajmniej 2x SATAIII, przynajmniej 4 x USB, 1 x RJ45, wyjście audio, Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Napędy Karta sieciowa Karta dźwiękowa Karta graficzna Obudowa Mysz Klawiatura Oprogramowanie procesor klasy x86, przeznaczony do komputerów stacjonarnych o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 6,621 Przynajmniej 8 GB (dwa wolne gniazda) Przynajmniej 500GB DVD RW Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ 45 zintegrowana stereo pamięć graficzna zainstalowana na karcie min. 1 GB, pasywne chłodzenie - radiator, wyjście DVI, D-Sub Stojąca, zasilacz min 500 W ATX 2.0 z aktywnym PFC, 2 USB, audio na przednim panelu optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi przewodowa USB MS Windows 7 Prof. OEM 64Bit + nośnik Microsoft Office 2013 PL PKC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote) dla UŜytkowników Domowych i Małych Firm program do obsługi nagrywarki i DVD 10

11 Komputer stacjonarny II 45 szt. Lp. Element zestawu Opis minimalnych wymagań Płyta główna 4 gniazda pamięci (przynajmniej 16GB obsługiwanej pamięci RAM), przynajmniej 2 x PCI-Expressx x16, przynajmniej 1 x PCI, przynajmniej 4 x SATA II, przynajmniej 2x SATAIII, przynajmniej 4 x USB, 1 x RJ45, wyjście audio, Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Napędy procesor klasy x86, przeznaczony do komputerów stacjonarnych o wydajności określonej na podstawie PassMark - CPU Mark wynoszącej przynajmniej 4,283 Przynajmniej 4 GB (dwa wolne gniazda) Przynajmniej 500GB DVD RW 6 Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ 45 zintegrowana 7 Karta dźwiękowa stereo 8 Karta graficzna pamięć graficzna zainstalowana na karcie min. 512MB, pasywne chłodzenie - radiator, wyjście DVI, D-Sub Obudowa Mysz Klawiatura Oprogramowanie Stojąca, zasilacz min 500 W ATX 2.0 z aktywnym PFC, 2 USB, audio na przednim panelu optyczna przewodowa USB, 3 przyciski, scroll, 350 dpi przewodowa USB MS Windows 7 Prof. OEM PL 32bitt + nośnik MS Office 2010 PL PKC dla uŝytkowników domowych i małych firm program do obsługi nagrywarki i DVD Minimalne warunki gwarancji wynoszą na: komputery stacjonarny I 36 miesięcy, komputer stacjonarny II 36 miesięcy, skaner A3 36 miesięcy, monitory I 36 miesięcy, monitor II 36 miesięcy, 11

12 klawiatury, myszki 36 miesięcy, laptop I 36 miesięcy, laptop II 36 miesięcy, laptop III 36 miesięcy, projektor multimedialny 36 miesiące, 14.3.Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny maksymalny czas liczony od chwili zgłoszenia awarii: - do chwili przybycia serwisanta 12 godzin, - do chwili przywrócenia zdolności do pracy stanowiska komputerowego (moŝliwa tymczasowa podmiana sprzętu do czasu usunięcia awarii) 24 godziny, - do chwili usunięcia awarii 10 dni, Wizja lokalna. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonane prace i uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Podwykonawstwo Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom załącznik nr 1a Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Część V Termin wykonania zamówienia 15. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy Część VI Kryterium oceny ofert 16.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena Kryterium to ma następujące znaczenie: Cena - waga kryterium - 100% 12

13 Część VII Opis sposobu oceny oferty 17.Przyjmuje się skalę oceny dla wymienionego kryterium w pkt.16 SIWZ od pkt. Punkty za kryterium określone w pkt.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą mnoŝone przez jego wagę. Suma ocen członków komisji przetargowej stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Punkty za w/w kryterium przyznawane będą wg poniŝszej zasady: Cena Oferta o najniŝszej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, kaŝdej następnej ofercie przyznaje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: Cena minimalna C = x 100 pkt Cena oferty badanej Część VIII Warunki umowy o wykonanie zamówienia 18.Warunki umowy stanowi załącznik nr 4 Część IX Opis sposobu obliczania ceny oferty 19. Cena oferty ma być określona przez wypełnienie formularza cenowego - wg załącznika nr Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN. Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Część X Wadium i zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 20. Wadium nie wymagane. 21.Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy- nie wymagane. Część XI Termin i miejsce składania ofert 22.Oferty naleŝy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu - Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1 Wydział Prawny i Zamówień Publicznych (pok. nr 303) nie później niŝ do dnia r. do godziny 10: Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie Przy składaniu oferty wykonawcy na jego wniosek wydawane jest pokwitowanie. 23. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 13

14 23.2. Zmiana złoŝonej oferty następuje, gdy zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do złoŝonej oferty powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane są zmiany oferty naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie winno być opatrzone napisem WYCOFANIE. Część XII Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia 24.Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza treść wyjaśnień na stronie internetowej PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłuŝenie terminu do zadawania pytań. 25. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. 26. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona. Część XIII Sposób porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy 27.Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekaŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pomocą faksu, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 14

15 27.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: Urząd Miejski Plac Wolności Konin Fax: Wykaz osób ze strony zamawiającego upowaŝnionych do kontaktowania się z wykonawcami. Osoby upowaŝnione do kontaktowania się z wykonawcami: w sprawach proceduralnych: Dariusz Lewandowski w godzinach od w sprawach merytorycznych: Marcin Łasowski w godzinach od Część XIV Termin związania ofertą. 28.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Część XV Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert 29.Otwarcie ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w pokoju nr 307 Urzędu Miejskiego w Koninie. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane według następującego porządku: a) koperty oznaczone napisem wycofanie Koperta oznaczona napisem wycofanie będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, dołączona do oferty właściwej, która nie będzie otwierana. b) koperty oznaczone napisem zmiana Koperta oznaczona dopiskiem zmiana zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostanie dołączona do oferty. c) koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, Ŝe nie zostały zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 30.Publiczne badanie ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie sprawdza nienaruszalność koperty z ofertą i prawidłowość jej oznakowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ. Imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania przedmiotu zamówienia publicznego oraz okresu gwarancji ogłaszane są osobom obecnym na sesji otwarcia ofert oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole z sesji otwarcia ofert. Informacje o których mowa doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 15

16 31.Poufne badanie ofert 31.1.Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.w pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych Oferty spełniające warunki formalne podlegają dalszej ocenie zgodnie z pkt 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 31.3.W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert zamawiający: - wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. - moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 32.Zamawiający wykluczy wykonawcę z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 16

17 32.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoŝył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoŝył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy. 33.Zamawiający zgodnie z art.89 ustawy odrzuci ofertę jeŝeli : - jest niezgodna z ustawą, - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, - jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, - jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadamia wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 34.Zamawiający uniewaŝni postępowanie w oparciu o art.93 ustawy w przypadkach gdy : - nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba,ŝe zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest niemoŝliwą do usunięcia wadą uniemoŝliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŝnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, - w przypadkach o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy, zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 17

18 35.JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Część XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 36.Środki ochrony przysługują wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 37. Środki ochrony przysługują wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy. 38. Odwołanie Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty odwołującego a takŝe wobec: - treści ogłoszenia o zamówieniu, - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŝeli została przesłana faxem albo w terminie 10 dni jeŝeli została przesłana w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy art art. 198 ustawy. 18

19 39. Skarga do sądu Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi Do postępowania przed sądem stosuje się przepisy art.198a-art. 198 g ustawy. Część XVII Zawiadomienie o wyborze oferty, zawarcie umowy. 40.Wybór oferty zostanie dokonany w terminie do dnia r. 41.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o : a) wyborze najkorzystniejszej oferty,podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 42.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 41 ppkt a, na stronie internetowej (www.konin.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 43. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem albo 10 dni jeŝeli zostanie przesłane w inny sposób Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, którego oferta została wybrana w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty na warunkach podanych w części VIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19

20 44.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) Konin, dnia rok Sporządził D. Lewandowski Zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Konina (-) Barbara Dusza Kierownik Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych Konin, dnia r. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo