Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie"

Transkrypt

1 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, Kraków, centrala tel , fax: , SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza euro. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Oznaczenie sprawy: 8/XII/2012 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków 1

2 Część I Informacje podstawowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest: W ramach części 01: Zawarcie umów ubezpieczenia zapewniających ochronę ubezpieczeniową od następstw zdarzeń losowych powodujących straty w mieniu oraz kradzieŝy. Ubezpieczenie mienia ZIKIT w Krakowie od ryzyk nazwanych oraz kradzieŝy W ramach części 02: Zawarcie umowy ubezpieczenia zapewniającej ochronę ubezpieczeniową przed roszczeniami osób trzecich. Przedmiotu ubezpieczenia nie stanowią roszczenia związane z zarządzaniem infrastrukturą oraz szkody związane z wykonywaniem funkcji zarządcy dróg. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZIKIT z wyłączeniem szkód związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową b) Szczegółowe wymagania, zakres rzeczowy, zakres obowiązków i warunki realizacji określa załącznik nr 2 i 3 do nin. SIWZ - istotne postanowienia umowy. c) Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi ubezpieczeniowe 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku. 3. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: Ubezpieczenie mienia ZIKiT w Krakowie od ryzyk nazwanych oraz kradzieŝy CZĘŚĆ 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZIKiT w Krakowie z wyłączeniem szkód związanych z pełnieniem funkcji zarządcy dróg Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do kaŝdej z dwóch części bez ograniczeń. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na jedną lub na obie części. 4. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale Konsorcjum Brokerów Gminy Miejskiej Kraków EIB SA oraz PWS Konstanta SA. 5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŝeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.: Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel. 2

3 7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Termin związania ofertą: Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni (naleŝy w ofercie potwierdzić termin waŝności oferty). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (poczta lub oryginał złoŝony w siedzibie zamawiającego), z zastrzeŝeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: W sprawach formalnoprawnych Miłosz Świda Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel , fax , W kwestiach merytorycznych Krzysztof Garduła, tel Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŝeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty o których mowa w art. 38 Pzp czyli treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SIWZ, informacje o przedłuŝeniu terminu składania ofert - zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem Część II Dokumentacja przetargowa 1. W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: 1) formularz oferty - załącznik nr 1 2) istotne postanowienia umowy dla części 01 - załącznik nr 2 3) istotne postanowienia umowy dla części 02 - załącznik nr 3 4) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 5) informacje o zamawiającym i przedmiocie ubezpieczenia - załącznik nr 5 2. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ( ) pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3

4 wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. 3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Część III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności: prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zmianami), co najmniej w zakresie toŝsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności: a) posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, b) posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedłoŝonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady: spełnia nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ. 3. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyŝej w ust oraz ust warunki te musi spełniać kaŝdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków ust warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie. 4

5 Część IV Wymagane oświadczenia i dokumenty 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (art. 22 oraz 24 Pzp) wg zał. 4; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; c) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, Ŝe Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, Ŝe prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. JeŜeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeŝeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iŝ notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. 2. Ponadto do oferty naleŝy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeŝeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony Formularz oferty wg zał. nr 1; d) ogólne warunki ubezpieczenia; 3. JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wymaga się przedłoŝenia przez ten podmiot dokumentów wymienionych w punkcie 1 od lit. a do lit. b. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, kaŝdy z wykonawców musi złoŝyć dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a, b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający moŝe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od kaŝdego z osobna. 5

6 6. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. b składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 7. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale (dotyczy oświadczeń woli) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 8. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Część V Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu naleŝytego wykonania umowy. 1. Wymagania dotyczące wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy: W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie jest wymagane. Część VI Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wymagania i zalecenia ogólne Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŝszych zasad: 1) KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2) Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści. 3) Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim pod rygorem niewaŝności. 4) Ofertę naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 5) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków oraz oznaczona następująco: oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ZIKiT w Krakowie nr sprawy 8/XII/ ) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy. 8) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. 9) Zaleca się aby oferta była zszyta lub zbindowana, a strony ponumerowane. 10) Koszty opracowania i złoŝenia oferty ponosi wykonawca. 6

7 2. Zmiany i wycofanie oferty 1) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. Część VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków sekretariat w budynku B (pok. 118), nie później niŝ do dnia r. do godziny 13: Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 13:30 w sali 113, budynek b, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu kaŝdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Zamawiający poprawia w tekście oferty ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Wybór Wykonawcy: Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który: - złoŝył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, - złoŝył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. Część VIII Opis sposobu obliczenia ceny 1. Na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca poda łączną składkę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia odrębnie dla części na którą składa ofertę w sposób i formie opisanej w SIWZ i w istotnych postanowieniach umowy (zał. Nr 2 lub 3 do nin. SIWZ). 2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia jak równieŝ koszty wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określone w nin. specyfikacji i w istotnych postanowieniach umowy (zał. Nr 2 lub 3 do nin. SIWZ). 7

8 3. Ceny podana w ofercie są cenami ostatecznymi i nie podlegają zmianom przez okres waŝności oferty i obowiązywania umowy. Część IX Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert w odniesieniu do dwóch części zamówienia: Pc Cena (składka ubezpieczeniowa) 100% RAZEM 100% PUNKTACJA OFERTY SPOSÓB WYLICZENIA SUMARYCZNEJ LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg poniŝszego wzoru Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) Gdzie: Pc liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie Cn- najniŝsza cena zaoferowana w przetargu Co- cena rozpatrywanej oferty Łączna maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą w danej części zamówienia ofertę, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. Część X Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ (istotne postanowienia umowy). 2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy. 3. Umowa z wybranym wykonawcą winna być zawarta w siedzibie zamawiającego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 4. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem niewaŝności pisemnego aneksu, z zastrzeŝeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8

9 5. Zamawiający przewiduje moŝliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty złoŝonej w postępowaniu, polegających na: 1) zmianie wartości, zakresu lub przedmiotu ubezpieczenia, 2) zmianie wysokości franszyz, sum gwarancyjnych lub udziałów własnych. 6. Warunkiem dokonania zmian określonych w pkt 5 są uzasadnione potrzeby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia, zmiany struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków lub zmianie regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej zgody Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela. Część XI Informacje dodatkowe 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli zaistnieje któraś z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp. tj.: 1) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; 5) postępowanie obarczone jest niemoŝliwą do usunięcia wadą uniemoŝliwiającą zawarcie nie podlegającej uniewaŝnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie takŝe umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego przy ul. Centralnej 53 w Krakowie. 3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeŝeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN. 9

10 4. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli zamawiający przewiduje ich zwrot: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 Pzp. Część XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych Dział VI. Kraków, dnia r. Podpisy Członków Komisji: Kierownik Zamawiająceg 10

11 11

Organizacja 69 Tour de Pologne w Krakowie.

Organizacja 69 Tour de Pologne w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE Opłata za SIWZ: 10,00 złotych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Organizacja 69 Tour de Pologne w Krakowie. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Remont i próbne pompowanie w ośmiu studniach wierconych systemu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie Miasta Krakowa.

Remont i próbne pompowanie w ośmiu studniach wierconych systemu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie Miasta Krakowa. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

Usługi serwisowe samochodów słuŝbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Usługi serwisowe samochodów słuŝbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Dostawa plotera dla potrzeb ZZM w Krakowie.

Dostawa plotera dla potrzeb ZZM w Krakowie. Siedziba: ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 059 Kraków tel. 12 34 18 516, fax. 12 34 18 487 email: sekretariat@zzm.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 5/VI/2010/ZIS

Znak sprawy: 5/VI/2010/ZIS Opłata za specyfikację: 10 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kampania promocyjna imprez sportowych w 7 miastach w ramach projektu "Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie i promocja Małopolski

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla

Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE Opłata za specyfikację: 9,50 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego klasy średniej D dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Dostawa samochodu osobowego klasy średniej D dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Opłata za specyfikację: 12,00 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa samochodu osobowego klasy średniej D dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia

Bardziej szczegółowo

D INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

D INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

Usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków Rejon 2.

Usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków Rejon 2. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

D INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

D INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE Opłata za specyfikację: 10,00 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy sportowej pod nazwą Krakowskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie obszaru Ronda Ofiar Katynia i Ronda Janiny Lewandowskiej.

Zagospodarowanie obszaru Ronda Ofiar Katynia i Ronda Janiny Lewandowskiej. Siedziba: ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 059 Kraków tel. 12 34 18 516, fax. 12 34 18 487 email: sekretariat@zzm.krakow.pl Opłata za specyfikację: 10,00 zł

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: NZ RZA

Numer sprawy: NZ RZA Opłata za specyfikację: 10,00 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez ZIS w Krakowie. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 15/VII/2015

Znak sprawy: 15/VII/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

BieŜące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie.

BieŜące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie. ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków tel. 12 257 00 72 email: sekretariat@zzm.krakow.pl Opłata za specyfikację: 15,00 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BieŜące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej dla mieszkańców infolinii.

Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej dla mieszkańców infolinii. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL - tablica wyników wraz z konstrukcją przenośną.

Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL - tablica wyników wraz z konstrukcją przenośną. Opłata za specyfikację: 10 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL - tablica wyników wraz z konstrukcją przenośną. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja istniejącego budynku klubowego WLKS KRAKUS w Krakowie etap I.

Termomodernizacja istniejącego budynku klubowego WLKS KRAKUS w Krakowie etap I. Opłata za specyfikację: 10,00 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Termomodernizacja istniejącego budynku klubowego WLKS KRAKUS w Krakowie etap I. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: NZ.273.275.2015.RZA

Numer sprawy: NZ.273.275.2015.RZA Opłata za specyfikację: 10,00 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa paliw do samochodów na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż 700 szt. stojaków rowerowych oraz oznakowania pionowego w wybranych 60 miejscach miasta Krakowa.

Dostawa i montaż 700 szt. stojaków rowerowych oraz oznakowania pionowego w wybranych 60 miejscach miasta Krakowa. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie.

Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa.

Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu dachu budynku administracyjno-biurowego i budynku szatni piłkarskiej oraz renowacji ogrodzenia obiektów WKS WAWEL w Krakowie.

Wykonanie remontu dachu budynku administracyjno-biurowego i budynku szatni piłkarskiej oraz renowacji ogrodzenia obiektów WKS WAWEL w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE Opłata za specyfikację: 10,00 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie remontu dachu budynku administracyjno-biurowego i budynku szatni piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

D INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

D INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika w ul. Zaborze

Budowa chodnika w ul. Zaborze ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 1/IX/2011/ZIS

Znak sprawy: 1/IX/2011/ZIS Opłata za specyfikację: 10 zł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy stworzenie międzynarodowej sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cybinka, dnia 19.06.2008r. Nasz znak: ON 340 / 06 / 08 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Realizacja robót w zakresie dwóch ekranów diodowych LED na Stadionie Piłkarskim Wisła w Krakowie.

Realizacja robót w zakresie dwóch ekranów diodowych LED na Stadionie Piłkarskim Wisła w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika przy ul. Zdunów na odc. od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej w Krakowie.

Budowa chodnika przy ul. Zdunów na odc. od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający : Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z o.o. ul. Świecka 68 89-500 Tuchola tel. /0-52/3365730 e-mail: pk@pk.tuchola.pl Nr sprawy: DN/zp/ 9 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Zamówienia

Istotne Warunki Zamówienia Istotne Warunki Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, 72-010 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMU ORAZ AKTYWNYCH I SKONFIGUROWANYCH KART SIM DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy 5/VI/2016

Oznaczenie sprawy 5/VI/2016 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Orlej, CzyŜyków, Dwornej os. Bielany w Krakowie.

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Orlej, CzyŜyków, Dwornej os. Bielany w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie postępowania: DZ-2501/215/14/1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo