TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI"

Transkrypt

1 K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 29 HUBERT LATO, WITOLD ROZWADOWSKI, ROBERT POLASIK TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI W artykule porównano rezultaty toczenia ostrzem tzw. skojarzonym i ostrzem tradycyjnym. Ostrze skojarzone ma dwie kraw dzie skrawaj ce i dwie odr bne powierzchnie natarcia, po których podczas skrawania sp ywaj dwa ró ne wióry, przy czym powierzchnia obrobiona kszta towana by a skrawaniem sko nym. Przy sta ej pr dko ci skrawania v c = 75 m/min, na sucho i z ciecz obróbkow, toczono próbki ze stali C45 mocowane w przyrz dzie tokarskim. Dla posuwów,19,,45 i,75 mm/obr mierzono parametry chropowato ci obrobionej powierzchni oraz sk adowe si y ca kowitej. Parametr Ra powierzchni obrobionej ostrzami skojarzonymi zawiera si w przedziale,2,54 m, za ostrzami tradycyjnymi w przedziale 1,16 14, m. Z pozosta ych czynników wyra ne ró nice wyst powa y tylko w warto ciach si y posuwowej, na korzy skrawania ostrzem skojarzonym. S owa kluczowe: sko ne skrawanie, chropowato powierzchni, sk adowe si y ca kowitej 1. WPROWADZENIE Istota omawianego skrawania polega na tym, e do konwencjonalnych ostrzy wprowadza si cz jednokraw dziow nie wi ksz ni cz odpowiadaj ca kraw dzi skrawaj cej o promieniu r, pozosta a cz ostrza jest taka jak obecnie powszechnie stosowana [1]. Dwie niezale ne powierzchnie natarcia s konieczne, aby zapewni niezb dn warto k ta ostrza n, a to z kolei powinno zapewni niezb dn wytrzyma o ostrza. Omawiane ostrza mog si przyczyni do zwi kszenia wydajno ci obróbki wyko czeniowej dzi ki stosowaniu wi kszych posuwów przy zachowaniu tej samej chropowato ci. Wznios z rys. 1 zapewnia rozgraniczenie obszaru powstawania dwóch wiórów oraz skrawania quasi-ortogonalnego od sko nego. Na skrawanie sko ne pozostaje niewielki Prof. dr hab. in. Wydzia Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Dr in. w Bydgoszczy. Praca naukowa finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego ze rodków na nauk w latach jako projekt badawczy w asny nr N /1572.

2 32 H. Lato, W. Rozwadowski, R. Polasik naddatek a pii, uzale niony od rednicy obrobionej i k ta s, co przedstawiono na rys. 2. Z rysunku 2 wynika, e gdy ma e s naddatki na skrawanie sko ne i ma e rednice, to wznios mie ci si w zakresie warto ci, które nie powinny wywo- ywa znacznego wzrostu sk adowej odporowej si y ca kowitej. Przy wi kszych rednicach i naddatkach na cz wyko czeniow ostrza wznios wzrasta do znacznych warto ci. Rys. 1. Przyk ady ostrzy skojarzonych przeznaczonych do sko nego skrawania [1]: a kraw d skrawaj ca cz ci jednokraw dziowej ostrza, b kraw d skrawaj ca cz ci tradycyjnej ostrza, c powierzchnia natarcia ostrza jednokraw dziowego, d powierzchnia natarcia ostrza tradycyjnego Fig. 1. Associate tool point examples for oblique cutting [1]: a cutting edge of rectilinear tool point part, b cutting edge of traditional tool point part, c rectilinear tool point rake face, d traditional tool point rake face, mm mm d, mm d, mm a pii, mm 1.,9,8,7,6,5,4,3,25,2.15,1 Rys. 2. Zale no naddatku a pii na wyko czeniowe sko ne skrawanie od wzniosu i rednicy obrobionej d dla s = 45 Fig. 2. Height vs. machined diameter d and finishing oblique cutting allowance a pii for s = 45,5

3 Toczenie sko ne stali ostrzem specjalnym z dwiema kraw dziami skrawaj cymi CEL I ZAKRES BADA Celem prezentowanych bada by a weryfikacja zalet sko nego skrawania [1 9] ostrzami skojarzonymi podczas toczenia powierzchni zewn trznych na sucho i z u yciem p ynu obróbkowego. W celach porównawczych ostrzami konwencjonalnymi skrawano stal C45. Porównywano parametry chropowato ci obrobionej powierzchni i sk adowe si y ca kowitej wyst puj ce podczas toczenia ostrzami z w glików spiekanych o dwóch odmianach kszta tu. G ównym parametrem zmiennym by posuw. Okre lano nast puj ce parametry chropowato ci obrobionej powierzchni: Ra, Rz, Rt, Rk, Rp, Rq, Pt, Rpk*, Rpk, Rvk, Rvk* oraz sk adowe si y ca kowitej: F c, F p, F f, a ponadto obserwowano i archiwizowano powstaj ce wióry. Stosowano ostrza skojarzone z dwiema powierzchniami natarcia i ostrza handlowe o r =,8 mm. Ostrzami handlowymi by y p ytki TNMM 1648 S3S. Wszystkie badane ostrza mocowano w tej samej oprawce typ PTTNR produkcji PAFANA. Ostrza skojarzone do sko nego skrawania kszta towano we w asnym zakresie na ostrzarce do narz dzi firmy Aghaton z u yciem ciernic z nasypem diamentowym (rys. 1). Toczenie badano na tokarce uniwersalnej TUD-5 (produkcji polskiej) w dobrym stanie technicznym, o sterowaniu konwencjonalnym. Do pomiaru parametrów chropowato ci obrobionej powierzchni i rejestracji profilogramów wykorzystano profilografometr T2 fimy Hommelwerke (2D). Sk adowe si y ca kowitej mierzono za pomoc si omierza typ 9257B firmy Kistler. Próbki materia u obrabianego mia y wymiary , dogodne do bada stanu powierzchni obrobionej. Mocowano je w przyrz dzie, aby zapewni potrzebn rednic toczenia. Dla zmniejszenia uderzenia podczas wej cia ostrza w materia obrabiany próbki fazowano pod k tem 2 do stycznej do powierzchni obrobionej. Na skrawanie ostrzami skojarzonymi znacz cy wp yw wywiera zarówno sposób ostrzenia, jak i ustawienie skraju kraw dzi skrawaj cej do skrawania quasi- -ortogonalnego ponad o przedmiotu obrabianego. S dwa zasadnicze sposoby ustawienia ostrzy do sko nego skrawania: zachowanie okre lonego wzniosu naro a ostrza ponad wzniosem osi k ów tokarki z jednoczesnym zapewnieniem równoleg o ci rzutu kraw dzi do sko nego skrawania na p aszczyzn P r do osi obrotu powierzchni toczonej; wtedy rn = ; przyj cie wzniosu =, aby naro e ostrza by o (tradycyjnie) w osi k ów tokarki, a w a ciwe ustawienie uzyska przez wprowadzenie ujemnego pomocniczego k ta przystawienia rn. W badaniach stosowano drugi sposób ustawienia ostrzy, a wi c wznios =, mm. Pozosta e wielko ci sta e to: rednica toczenia d = 11 mm, n = 227 obr/min (v c = 78 m/min), a p = 1, mm. Geometria ostrza do sko nego

4 34 H. Lato, W. Rozwadowski, R. Polasik skrawania w uk adzie technologicznym p ytki by a nast puj ca: s = 45, p = 4, rt = WYNIKI BADA I ICH OMÓWIENIE Przyk ady profilogramów powierzchni obrobionych pokazano na rys. 3, a w tablicach 1 i 2 zestawiono wyniki pomiarów parametrów chropowato ci powierzchni obrobionej badanymi ostrzami. Dla zobrazowania ró nic pomi dzy skrawaniem ostrzami skojarzonymi i handlowymi oraz toczeniem na sucho i z p ynem obróbkowym niektóre wyniki z tablicy 1 i 2 przedstawiono na rys Rys. 3. Profilogramy powierzchni obrobionych Fig. 3. Machined surface profilograms

5 Toczenie sko ne stali ostrzem specjalnym z dwiema kraw dziami skrawaj cymi 35 Tablica 1 Warto ci parametrów chropowato ci powierzchni toczonej na sucho w zale no ci od posuwu f [mm/obr] Feedrate in mm per rev. influence on roughness parameters values of dry machined surface Nr pr. f Ra Rz Rt Rk Rp Rq Pt Rpk* Rpk Rvk Rvk* Ostrze skojarzone 113,19,21 1,49 2,12,75,94,27 3,53,6,32,25,85 114,47,2 1,37 1,8,75,87,25 4,79,51,28,3,65 115,75,42 2,44 4,48 1,17 3,16,59 11,3 2,47 1,7,62,96 P ytka handlowa TNMM ,19 1,16 6,21 8,14 4,1 4,32 1,41 1,95 2,7 1,3 1,5 2,36 117,47 6,3 29,2 3,7 8,3 21,6 7,6 39,2 21,2 17,6 1,5 2, 118,75 13,8 62,1 67,4 15,3 51,7 17,1 1,3 56,4 44,8,2,3 Ostrze skojarzone, obróbka na sucho Warto Warto ci parametrów, m um Ra Rz Rt Rk Rp Rq Pt Rpk* Rpk Rvk Rvk* Parametry chropowato ci f=,19 f=,47 f=,75 Ostrze skojarzone, obróbka z ch odzeniem Warto ci Warto parametrów, um m Ra Rz Rt Rk Rp Rq Pt Rpk* Rpk Rvk Rvk* f=,19 f=,47 f=,75 Parametry chropowato ci Rys. 4. Wp yw posuwu f ostrza skojarzonego ( p = 4, r p = 7 ) na chropowato powierzchni Fig. 4. Machining feedrate f influence on roughness parameters, using monolithic associative tool points for oblique cutting ( p = 4, r p = 7 )

6 36 H. Lato, W. Rozwadowski, R. Polasik Tablica 2 Warto ci parametrów chropowato ci powierzchni toczonej z ciecz obróbkow w zale no ci od posuwu f [mm/obr] Feedrate in mm per rev. influence on roughness parameters values of surface machined with coolant Nr pr. f Ra Rz Rt Rk Rp Rq Pt Rpk* Rpk Rvk Rvk* Ostrze skojarzone 119,19,21 1,54 2,4,74,93,27 4,14,59,31,26,77 12,47,24 1,72 2,27,87 1,8,31 4,41,6,3,41,91 121,75,54 3,29 4,28 1,76 2,58,71 6,42 1,71 1,7,52,93 P ytka handlowa TNMM ,19 1,64 8,2 9,53 5,34 5,52 1,99 13,41 3,28 2,2 1,8 1,36 123,47 8,6 34,5 35,3 14,7 23,8 1,1 48,3 21,7 17,6,1,1 124,75 14, 62,5 69,7 17,5 54, 17,2 16,5 59,4 42,1,, P ytka TNMM 1648, obróbka na sucho Warto ci Warto parametrów, m um Ra Rz Rt Rk Rp Rq Pt Rpk* Rpk Rvk f=,19 f=,47 f=,75 Parametry chropowato ci P ytka TNMM1648, obróbka z ch odzeniem Warto Warto ci parametrów, parametrów, m um Ra Rz Rt Rk Rp Rq Pt Rpk* Rpk Rvk Rvk* Parametry chropowato ci f=,19 f=,47 f=,75 Rys. 5. Wp yw posuwu f p ytki TNMM 1648 na parametry chropowato ci powierzchni Fig. 5. Machining feedrate f influence on roughness parameters, for TNMM 1648 conventional insert

7 Toczenie sko ne stali ostrzem specjalnym z dwiema kraw dziami skrawaj cymi 37 Parametr Rz Parametr Ra 16 7 Warto Warto ci parametrów, parametru, um m ,19,47,75 Posuw f, mm/obr A B C D Warto parametrów, m Warto ci parametru, um ,19,47,75 Posuw f, mm/obr A B C D Rys. 6. Wp yw posuwu f na parametr Ra; A ostrze skojarzone, obróbka na sucho; B ostrze skojarzone, obróbka z ch odzeniem; C p ytka TNMM1648, obróbka na sucho; D p ytka TNMM1648, obróbka z ch odzeniem Fig. 6. Feedrate f influence on Ra roughness parameter values: A monolithic associative tool points for oblique cutting, dry machining; B monolithic associative tool points for oblique cutting, with coolant; C TNMM1648 insert, dry machining; D TNMM1648 insert, with coolant Rys. 7. Wp yw posuwu f na parametr Rz; A ostrze skojarzone, obróbka na sucho; B ostrze skojarzone, obróbka z ch odzeniem; C p ytka TNMM1648, obróbka na sucho; D p ytka TNMM1648, obróbka z ch odzeniem Fig. 7. Feedrate f influence on Rz roughness parameter values: A monolithic associative tool points for oblique cutting, dry machining; B monolithic associative tool points for oblique cutting, with coolant; C TNMM1648 insert, dry machining; D TNMM1648 insert, with coolant Parametr Rt Rys. 8. Wp yw posuwu f na parametr Rt; A ostrze skojarzone, obróbka na sucho; B ostrze skojarzone, obróbka z ch odzeniem; C p ytka TNMM1648, obróbka na sucho; D p ytka TNMM1648, obróbka z ch odzeniem Fig. 8. Feedrate f influence on Rt roughness parameter values: A monolithic associative tool points for oblique cutting, dry machining; B monolithic associative tool points for oblique cutting, with coolant; C TNMM1648 insert, dry machining; D TNMM1648 insert, with coolant Warto parametrów, m Warto ci parametru, um ,19,47,75 Posuw f, mm/obr A B C D Warto ci wszystkich prezentowanych parametrów chropowato ci powierzchni s znacznie mniejsze podczas skojarzonego skrawania sko nego ni podczas skrawania tradycyjnego, co jest podstawow zalet tego sposobu toczenia.

8 38 H. Lato, W. Rozwadowski, R. Polasik Wyniki pomiarów sk adowych si y skrawania zestawiono w tablicach 3 i 4. S to warto ci maksymalne sk adowych podczas kszta towania powierzchni obrobionej. Tablica 3 Sk adowe si y ca kowitej [N] podczas toczenia na sucho stali C45 ostrzem skojarzonym do sko nego skrawania: warto ci bezwzgl dne oraz w stosunku do toczenia ostrzem handlowym Components of C45 steel total cutting force in N. Machining conditions: monolithic associative tool points for oblique cutting, dry machining: absolute values, in relation to commercial turning tool Sk adowe si y ca kowitej (warto ci bezwzgl dne),19 f,47,75 Stosunek sk adowych si y ca kowitej w toczeniu ostrzem skojarzonym do tych sk adowych w toczeniu ostrzem tradycyjnym,19 f,47,75 rednia F cs F cs /F c 1,16,93,96 1,2 F ps F ps /F p 1,12,88,86,95 F fs F fs /F f 1,19,63,46,76 F s F s /F 1,15,89,7,91 Tablica 4 Sk adowe si y ca kowitej [N] podczas toczenia z ciecz stali C45 ostrzem skojarzonym do sko nego skrawania: warto ci bezwzgl dne oraz w stosunku do toczenia ostrzem handlowym Components of C45 steel total cutting force in N. Machining conditions: monolithic associative tool points for oblique cutting, with coolant: absolute values, in relation to commercial turning tool Sk adowe si y ca kowitej (warto ci bezwzgl dne),19 f,47,75 Stosunek sk adowych si y ca kowitej w toczeniu ostrzem skojarzonym do tych sk adowych w toczeniu ostrzem tradycyjnym,19 f,47,75 rednia F cs F cs /F c,98,83,85,89 F ps F ps /F p,95,72,83,83 F fs F fs /F f,99,55,5,68 F s F s /F,91,84,92,91 Z tablic 3 i 4 wynika, e w wi kszo ci przypadków sko ne skojarzone skrawanie odbywa si z mniejszymi sk adowymi si y skrawania ni skrawanie ostrzami handlowymi. Wyj tek stanowi skrawanie na sucho ze stosunkowo ma- ym posuwem (,19). Dotyczy to tak e sk adowej F p wzrost jej warto ci podczas sko nego skrawania ostrzami jednokraw dziowymi by g ównym przeciwwskazaniem w szerszym stosowaniu tego skrawania. Prawdopodobnie w ostrzach skojarzonych jest to efekt skrawania tylko ostrzami o prostoliniowych kraw dziach skrawaj cych, podczas gdy ostrza handlowe maj krzywoli-

9 Toczenie sko ne stali ostrzem specjalnym z dwiema kraw dziami skrawaj cymi 39 niow kraw d skrawaj c. Sko ne skrawanie ograniczono tu do niezb dnego zakresu wymaganego do ukszta towania powierzchni obrobionej. P yn obróbkowy atwiej wnika do strefy skrawania podczas skrawania ostrzem skojarzonym. Jego oddzia ywanie przy stosowanej pr dko ci skrawania v c = 75 m/min by o niewielkie, ale pojawi a si tendencja do niewielkiego zmniejszenia si y ca kowitej i jej sk adowych, gdy stosowano ostrza skojarzone. Dla przyj tych warunków bada okre lono warto ci sk adowych si y skrawania: ostrze handlowe podczas skrawania na sucho: F p,51f c i F f,37f c, skrawania z ciecz obróbkow : F p,53f c i F f,39f c, ostrze skojarzone podczas skrawania sko nego na sucho: F p,5f c i F f,29f c, skrawania z ciecz obróbkow : F p,5f c i F f,3f c. Warto ci te wskazuj na ogóln zamienno stosowania badanych ostrzy. Wyra ne ró nice na korzy ostrzy skojarzonych wyst puj w warto ciach sk adowej posuwowej F f, co wynika z oddzia ywania sko nej powierzchni natarcia cz ci jednokraw dziowej ostrza. 4. PODSUMOWANIE Otrzymane wyniki i przeprowadzone analizy wykazuj, e podczas skrawania stali C45 w przyj tych warunkach stosowanie ostrzy skojarzonych z w glików spiekanych nie powoduje wzrostu si skrawania w stosunku do dotychczasowego toczenia wyko czeniowego, a jednocze nie w ca ym zakresie posuwów otrzymuje si znacznie mniejsz chropowato powierzchni. Poniewa istnieje mo liwo stosowania wi kszych posuwów, mo na zwi kszy wydajno toczenia wyko czeniowego. Badane ostrza umo liwiaj stosowanie k tów przystawienia takich jak w ostrzach tradycyjnych, co znacznie rozszerza mo liwo ci technologiczne sko nego skrawania. LITERATURA [1] Grzesik W., Podstawy skrawania materia ów metalowych, Warszawa, WNT [2] Grzesik W., Wp yw warunków toczenia no ami z prostoliniow kraw dzi na kszta towanie w asno ci warstwy wierzchniej, praca doktorska, Politechnika Wroc awska, Instytut Technologii Budowy Maszyn [3] Kawalec M., Obróbka na twardo materia ów metalowych, w: Konferencja Innowacyjne technologie w budowie maszyn, targi Innowacje Technologie Maszyny Polska, salon Mach Tool 25, Mi dzynarodowe Targi Pozna skie, Pozna 25, materia y na CD. [4] Lato H., Zastosowanie ostrzy o prostoliniowych kraw dziach do obróbki powierzchni kszta towych, Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, 1978, z. nr 51, Mechanika nr 19, s. 17.

10 4 H. Lato, W. Rozwadowski, R. Polasik [5] Lato H., No e tokarskie o prostoliniowej kraw dzi bez naro y do toczenia dok adnego, w: III Ogólnokrajowa konferencja narz dziowa Rozwój narz dzi skrawaj cych i pomiarowych, Warszawa 198, s [6] Lato H., No e tokarskie o prostoliniowej kraw dzi bez naro y do toczenia dok adnego, Mechanik, 198, nr 12, s [7] Lato H., Miko ajczyk T., Badanie wp ywu k ta pochylenia kraw dzi skrawaj cej s na minimaln grubo warstwy skrawanej, Archiwum Technologii Budowy Maszyn, 199, z. 8, s [8] Lato H., Szczepaniak Z., Badanie mo liwo ci obni enia minimalnej grubo ci warstwy skrawanej podczas sko nego skrawania z du ymi k tami s, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 1993, nr 11, s [9] Wen D. H., Zheng L., Li Z. Z., Hu R. S., On the prediction of chip flow angle in non-free oblique cutting, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 24, vol [1] Zg oszenia patentowe: P PL, P PL. Praca wp yn a do Redakcji Rezenzent: prof. dr hab. in. Mieczys aw Kawalec STEEL TURNING, USING ORIGINAL MONOLITHIC ASSOCIATIVE TOOL POINTS FOR OBLIQUE CUTTING S u m m a r y Turning results of traditional and oblique cutting tools were shown and compared in this paper. Oblique cutting tool points with two different major cutting edges and two separated rake faces connected them with different chip flow during machining was presented. Surface was finished by oblique-part of the tool. Turning conditions were: cutting speed v c = 75 m per min., with and without (dry) cooling, material of cutting part C45 steel, feedrate range from,19 to,75 mm per rev. Measured parameters: Ra roughness parameter and total cutting force components. Ra roughness parameter values, using monolithic associative tool points for oblique cutting machining were in range from,2 to,54 m and in range from 1,16 to 14, m using traditional, market inserts. Of all other factors only feedrate force component had different values depending on tool with the benefit of monolithic associative tool points for oblique cutting. Key words: oblique cutting, surface roughness, cutting force components

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ MIKO AJCZYK Wydzia Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

TADEUSZ MIKO AJCZYK Wydzia Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz TADEUSZ MIKO AJCZYK Wydzia Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz Metodyka opracowania narz dzia o elastyczno ci geometryczno-kinematycznej W pracy przedstawiono metodyk opracowania

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 Wojciech STACHURSKI 1, StanisławMIDERA 1 1. WSTĘP Jednym z najważniejszych wyzwań stawianych firmom narzędziowym,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ. Na uwagi Pana dr hab. inż. Piotra Niesłonego, prof. nadzw. PO z dnia 12.11.2013r. zamieszczone w recenzji rozprawy doktorskiej pt.

ODPOWIEDŹ. Na uwagi Pana dr hab. inż. Piotra Niesłonego, prof. nadzw. PO z dnia 12.11.2013r. zamieszczone w recenzji rozprawy doktorskiej pt. mgr inż. Paweł Preś Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska 50-317 Wrocław, ul. Łukasiewicza 5 pawel.pres@pwr.wroc.pl tel. 71 320 21 77 Wrocław, 25.11.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3.

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3. L Kształt i terminologia związana z płytkami Kąt odsadzenia krawędzi Boczny kąt Kąt natarcia boczny Wysokość krawędzi Promień wierzchołka Kąt natarcia Kąt krawędzi Kąt bocznej krawędzi Długość całkowita

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Instytut Obrabiarek i TBM (I-8) Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Politechnika Łódzka Instytut Obrabiarek i TBM (I-8) Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi 2. POMIAR SIŁ SKRAWANIA NA TOKARCE CNC 2.1 Cel dwiczenia Celem dwiczenia jest zapoznanie studentów z wpływem wybranych warunków obróbki na wielkośd sił skrawania oraz ze sposobem pomiaru tych sił. 2.2

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIANY KĄTA PRZYSTAWIENIA NOŻA TOKARSKIEGO TYPU WIPER NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CZOPÓW WYKONANYCH ZE STALI AUSTENITYCZNEJ

WPŁYW ZMIANY KĄTA PRZYSTAWIENIA NOŻA TOKARSKIEGO TYPU WIPER NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CZOPÓW WYKONANYCH ZE STALI AUSTENITYCZNEJ Wojciech Labuda, Maciej Dargacz, Michał Klecha, Sandra Kozłowska Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ZMIANY KĄTA PRZYSTAWIENIA NOŻA TOKARSKIEGO TYPU WIPER NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CZOPÓW

Bardziej szczegółowo

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna 1.1. Dlaczego stosuje si cienkie warstwy TiN? Cienkie warstwy azotku tytanu (grubo : 0,5 µm µm) na o one na powierzchni narz dzi i cz ci maszyn zwi kszaj

Bardziej szczegółowo

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Wydajność przenośnika Wydajnością przenośnika określa się objętość lub masę nosiwa przemieszczanego

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW TOCZENIA NA JAKOŚĆ NAGNIATANYCH CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW TOCZENIA NA JAKOŚĆ NAGNIATANYCH CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH planowanie eksperymentu, obróbka poprzedzająca, toczenie, model cybernetyczny, obróbka nagniataniem, jakość technologiczna wyrobu, model matematyczny, funkcja regresji KUŁAKOWSKA Agnieszka 1 PATYK Radosław

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Badanie własności prądnic tachometrycznych. Prądnica indukcyjna dwufazowa, prądnica magnetoelektryczna.

Badanie własności prądnic tachometrycznych. Prądnica indukcyjna dwufazowa, prądnica magnetoelektryczna. Badanie własności prądnic tachometrycznych. Prądnica indukcyjna dwufazowa, prądnica magnetoelektryczna. Budowa i zasada działania. Prądnice tachometryczne (PTM) są to specjalne maszyny elektryczne słuŝące

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

MECHANIK NR 3/2015 163

MECHANIK NR 3/2015 163 MECHANIK NR 3/2015 163 Piotr WOLSZCZAK 1 Paweł SZALCZYŃSKI 2 Stanisław PŁASKA 2 schładzanie narzędzi, chropowatość cutting fluids, coolant, roughness CHŁODZENIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH Zadaniem substancji

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z narzędziami do pomiaru

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu (sprawa DBA-2/240-23/2016)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu (sprawa DBA-2/240-23/2016) Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / (sprawa DBA-2/240-23/2016) Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Soczewkowanie grawitacyjne 3

Soczewkowanie grawitacyjne 3 Soczewkowanie grawitacyjne 3 Przypomnienie Mikrosoczewkowania a natura ciemnej materii Źródła rozciągłe Efekt paralaksy Linie krytyczne i kaustyki Przykłady Punktowa soczewka Punktowa soczewka Punktowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 24.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru

TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru KAMIKA Instruments PUBLIKACJE TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru AUTORZY Dorota Kamińska, Stanisław Kamiński, KAMIKA Instruments DZIEDZINA Ochrona atmosfery, ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI KĄTA NATARCIA I POSUWU NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ ORAZ WARTOŚCI SKŁADOWYCH CAŁKOWITEJ SIŁY SKRAWANIA

ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI KĄTA NATARCIA I POSUWU NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ ORAZ WARTOŚCI SKŁADOWYCH CAŁKOWITEJ SIŁY SKRAWANIA Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 4, 2013 kąt natarcia, chropowatość powierzchni, siły skrawania Andrzej MATRAS 1 ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI KĄTA NATARCIA I POSUWU NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ ORAZ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Możesz kupić tyle benzyny ile chcesz, po cenie 2zł za litr. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłacisz za 1 litr benzyny?

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo