INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO"

Transkrypt

1 GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2010 rok

2 W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Babice: - prawach własności, - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczegółowości o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, - zmianach w stanie mienia komunalnego, w okresie od 31 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., - dochodach uzyskanych z tytulu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie 2009 i 2010 roku, - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Zarządzeniem Nr 113/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Babice, Wójt Gminy Babice wprowadził zasady pozyskiwania i opracowywania danych związanych z przygotowaną informacją o stanie mienia komunalnego. Gmina Babice realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 148 z późniejszymi zmianami), a zasady gospodarowania majątkiem Gminy Babice określają ponadto przepisy: - ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorzadzie terytorialnym i pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz z późniejszymi zmianami), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz z późniejszymi zmianami), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek finansów publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami). W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. powstała gmina. Zmiana stosunków własnościowych spowodowała wyodrębnienie mienia komunalnego z części mienia państwowego. 2

3 Zgodnie z przepisami, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, oraz jako aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Ustawa o rachunkowości, majątek jednostki dzieli na aktywa trwałe i obrotowe. W ramach aktywów trwałych kwalifikuje się : I. Wartości niematerialne i prawne tj. nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonym do używania na potrzeby jednostki. II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: a) Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, służące realizacji zadań własnych i zleconych oraz spełniają łącznie następujące kryteria: przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub nabyte dla osiągnięcia korzyści majątkowych. Zalicza się tu: - grunty, - budynki, lokale, budowle oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, - urządzenia techniczne i maszyny, - środki transportu, - inne środki trwałe b) Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie) środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji gminy, które nie zostały jeszcze zakończone do dnia sporządzenia sprawozdania. c) Środki przekazane na poczet inwestycji - w ramach udzielonych przez radę Gminy zgodach na udzielanie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji inwestycji na terenie i z korzyścią dla Gminy Babice. III. IV. Należności długoterminowe; Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe; V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek. W ramach aktywów obrotowych wyróżniamy: 3

4 1. Zapasy, 2. Należności krótkoterminowe, 3. Środki pieniężne, 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe, 5. Rozliczenia międzyokresowe. Dane na temat wartości mienia komunalnego Gminy Babice zamieszczone w dalszej części informacji mają charakter księgowy, sporządzone są w formie tabelarycznej oraz opisowej. Wszystkie dane ujęte są metodą porównawczą w celu jaśniejszego przedstawienia zmian w mieniu komunalnym Gminy Babice według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacją niniejszą objęto jednostki organizacyjne Gminy Babice w podziale na: a) jednostki budżetowe, tj.: - Urząd Gminy, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, który prowadzi obsługę dla : - Szkoła Podstawowa w Babicach, - Szkoła Podstawowa w Jankowicach - Szkoła Podstawowa w Mętkowie - Szkoła Podstawowa Rozkochowie - Szkoła Podstawowa w Zagórzu, - Oddział Przedszkolny w Mętkowie, - Oddział Przedszkolny w Rozkochowie, - Gimnazjum w Babicach, - Gimnazjum w Jankowicach, - Gimnazjum w Mętkowie, - Gimnazjum w Zagórzu - Przedszkole Samorządowe w Babicach - Przedszkole Samorządowe w Olszynach, - Przedszkole Samorządowe w Zagórzu. 4

5 b) instytucje kultury, tj.: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna. I. Majątek Gminy Babice ogółem Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne tj. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli szkoły i przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Gminy Babice. Wartość netto mienia ogółem Gminy Babice wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ,41 zł, w tym aktywów trwałych ,18 zł oraz aktywów obrotowych ,23 zł. w załączeniu tabela nr 1 - wartość majątku ogółem Gminy Babice Grunty Grupa 0 grunty, zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Grupa ta nie obejmuje budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na tych terenach. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Babice posiada około 939 działek o łącznej powierzchni 271,44 ha oraz łącznej wartości ,69 zł. W rozbiciu na poszczególne sołectwa Gminy Babice stan gruntów kształtuje się nstępująco: - Babice działki o łącznej powierzchni 90,33 ha oraz wartości ,56 zł, - Jankowice 195 działek o łącznej powierzc 19,052 ha oraz wartości ,37 zł, - Mętków 82 działek o łącznej powierzchni 10,18 ha oraz wartości ,90 zł, - Olszyny 70 działek o łącznej powierzchni 41,24 ha oraz wartości ,07 zł, - Rozkochów 171 działek o łącznej powierzchni 55,8 ha oraz wartości ,82 zł, - Zagórze 205 działek o łącznej powierzchni 54,88 ha oraz wartości ,97 zł. Powierzchnia gruntu będąca w samoistnym posiadaniu gminy Babice na terenie oczyszczalni ścieków w Podolszu 50% z m 2 tj m 2 o wartości ,39 zł. 5

6 Powierzchnia i wartość gruntów jest wielkością zmienną gdyż równolegle z komunalizacją mienia toczą się procesy regulacji stanów prawnych. w załączeniu tabela nr 2 - wartość i powierzchnia gruntów Gminy Babice W 2010 roku z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Babice uzyskano dochody w wys zł w tym m.in. z : - sprzedaż nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych w wys zł, - dzierżawa gruntów komunalnych w wys zł, - użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd w wys zł; w załączeniu tabela nr 15 wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Babice Budynki i budowle Grupa 1 budynki i lokale, wg Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Babice posiadała 26 budynków i lokale o łącznej wartości brutto ,49 zł. W okresie między 31 grudnia 2009 roku a 31 grudnia 2010 roku nastąpił wzrost ogólnej wartości budynków i lokali o kwotę ,23 zł;. Wzrost wartości istniejących budynków nastąpił poprzez prowadzone rozbudowy inwestycyjne. Łączna wartość budynków i lokali Gminy Babice na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ,72 zł. Powierzchnia budynku będąca w samoistnym posiadaniu gminy Babice na terenie oczyszczalni ścieków w Podolszu 50% z 2 200,08 m 2 tj.1 100,04 m 2 o wartości ,49 zł. w załączeniu tabela nr 3 wartość i ilość budynków i lokali Gminy Babice Obiekty inżynierii lądowej Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej, wg Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane nadziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj. kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Babice posiadała obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości brutto ,81 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Babice posiadała obiekty o łącznej wartości ,15 zł w załączeniu tabela nr 4 - wartość obiektów inżynierii lądowej Gminy Babice 6

7 Urządzenia techniczne i maszyny Grupy 3-6 urządzenia techniczne i maszyny, wg Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują kotły i maszyny energetyczne ( gr. 3), maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( gr. 4), specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ( gr. 5), urządzenia techniczne ( gr. 6) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości ( gr. 8). Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Babice była właścicielem maszyn i urządzeń zaliczonych do niniejszych grup środków trwałych, m.in. kotły grzejne, agregaty prądotwórcze, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty telefonii, urządzenia i aparaty specjalizowane oraz urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. o łącznej wartości ,86 zł. W okresie do 31 grudnia 2010 roku Gmina Babice zwiększyła stan, do łącznej wartości ,49 zł. w załączeniu tabela nr 5 - wartość urządzeń technicznych i maszyn Gminy Babice Środki transportu Grupa 7 środki transportu, wg Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje m.in. pojazdy mechaniczne np. samochody, autobusy, ciągniki, naczepy, przyczepy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Babice posiadała 9 szt. samochodów pożarniczych o łącznej wartości ,37zł do 31 grudnia 2011 roku wartość samochodów pożarniczych nie uległa zmianie. w załączeniu tabela nr 6 - wartość i ilość środków transportu Gminy Babice Inne środki trwałe Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, wg Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojednyńcze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie w oświacie, placówkach kulturalno oświatowych, itp. Do tej grupy zaliczane są wszystkie pozostałe środki trwałe nie zaliczane do poprzednich grup KŚT. Grupa ta obejmuje informację dotyczącą środków trwałych zaliczanych do grupy 8 KŚT klasyfikowanych zgodnie z zarządzeniem w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym w gminie, jak również pozostałych środków trwałych ( umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Babice posiadała takich środków na łączną wartość ,35 zł a na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadała sprzęt o łącznej wartości ,73 zł. w załączeniu tabela nr 7 - wartość innych środków trwałych Gminy Babice 7

8 Zmiany wartości środków trwałych W tabeli zamieszczone są dane dotyczące zmian wartości brutto ogółem wszystkich środków trwałych Gminy Babice od 31 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. Zmiany obejmują rzeczowe aktywa trwałe,tj. grunty, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i pozostałe środki trwałe, z wyłączeniem środków trwałych w budowie oraz środków przekazanych na poczet inwestycji. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła ,15 zł, łączne zwiększenia za okres, który sporządzona jest informacja wynosiły ,24 zł a łączne zmniejszenia ,96 zł. w załączeniu tabela nr 8 zmiany wartości środków trwałych Gminy Babice Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są to inwestycje rozpoczęte w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoekonomicznym inwestycje rzeczowe. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wyszczególnienie oraz wartość poniesionych nakładów na rozpoczęte inwestycje w danym przedziale czasowym przedstawia tabela nr 9. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Babice posiadała rozpoczętych inwestycji o łącznej wartości ,58 zł i do dnia 31 grudnia 2010 roku Gmina Babice posiadała rozpoczętych i nie zakończonych inwestycji na łączną wartość ,01 zł. w załączeniu tabela nr 9 wartość środków trwałych w budowie Gminy Babice Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a wszczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje ikoncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Babice posiadała wartości niematerialne i prawne w wysokości ,46 a na dzień 31 grudnia 2010 roku 8

9 w wysokości ,46 zł, są to przede wszystkim licencje i programy komputerowe oraz pozwolenia wodno-prawne. w załączeniu tabela nr 10 wartość wartości niematerialnych i prawnych Gminy Babice Długoterminowe aktywa finansowe Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się w szczególności: a) akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, b) akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok, c) inne długoterminowe aktywa finansowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 Gmina posiada akcje i udziały w wysokości zł, a na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Babice posiadała akcje i udziały w wysokości ,00 zł, tj.: a) Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. udziały w wysokości ,00 zł. b) Agencja Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej - 5 szt akcji po 370 zł łącznie zł. c) Oczyszczalnia Sp.z o.o udziały w wysokości ,00 zł w załączeniu tabela nr 11 wartość długoterminowych aktywów finansowych Gminy Babice Wartość aktywów obrotowych Aktywa obrotowe jako część majątku danej jednostki są to składniki nietrwałe, najbardziej zmienne o okresie krótszym niż rok. Obejmują one: a) rzeczowe aktywa obrotowe ( zapasy) zasoby majątkowe przeznaczone do zużycia lub sprzedaży, są to materiały, produkty i półprodukty oraz produkty gotowe, b) należności krótkoterminowe, które są wymagalne w okresie do 1 roku i sa to m.in.: należności z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, należności z tytułu ubezpieczeń społecznych, pozostałe należności, rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych, c) środki pieniężne to gotówka zgromadzona na rachunkach bankowych, w kasie, czeki, weksle, lokaty do 3 miesięcy, d) krótkoterminowe papiery wartościowe, czli nabyte aktywa finansowe w celu osiągnięcia zysków, e) rozliczenia międzyokresowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina Babice posiadała łącznie aktywów obrotowych w wysokości ,92 zł a w dniu 31 grudnia 2010 roku kształtowały się na poziomie ,23 zł. załączeniu tabela nr 12 wartość aktywów obrotowych ogółem Gminy Babice 9

10 Zobowiązania Gminy Babice Gmina Babice wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń na łączną kwotę ,00 zł w rozbiciu na: - Kredyt z 2006 r.nr umowy /26/JST/In/06 na kanalizację, zbiornik wyrównawczy, chodnik, zagospodarowanie terenu, termomodernizację szkół, samochód strażacki, modernizację dróg gminnych z Banku Spółdzielczego Chrzanów w wys ,00 zł; - Kredyt z 2007 r Nr 572/12/2007/1115/F/OBR z Banku Ochrony Środowiska w wysokości ,00 zł - Kredyt z 2008 r Nr z Bank Pocztowy w wysokości ,00 zł - Kredyt z 2009 r Nr /63/K/JST/09 Bank Spółdzielczy Chrzanów ,00 zł - Kredyt z 2010 r Nr z Bank Pocztowy w wysokości ,00 zł w załączeniu tabela nr 13 zobowiązania ogółem Gminy Babice Rzeczowe aktywa trwałe Wartość rzeczowych aktywów trwałych na dzięń 31 grudnia 2009 r wynosiły ,45 zł, a na dzień r. wynosiły ,16 zł w załączeniu tabela nr 14 wartość rzeczowych aktywów trwałych Dochody z mienia Gminy Babice W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Gmina Babice uzyskała dochody z mienia w wys , w tym m.in. z tytułu: a) sprzedaży nieruchomości i mieszkań w wys zł, b) dzierżawy i najmu w wys zł, c) użytkowania wieczystego w wys ,00 zł, Dochody z mienia na dzień 31 grudnia 2010 r wyniosły zł, w tym m.in. z tytułu: a) sprzedaży nieruchomości w wys zł, b) dzierżawy i najmu w wys ,00 zł, c) użytkowania wieczystego w wys ,00 zł. w załączeniu tabela nr 15 wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Babice Źródła finansowania majątku Gminy Babice ogółem Źródła finansowania aktywów trwałych odzwierciedlają pasywa. Składają się na nie: 10

11 a) fundusz / kapitał własny jednostki, który stanowi równowartość aktywów netto jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, wraz z instytucjami kultury, b) fundusze celowe jednostki, c) zobowiązania długoterminowe czyli zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów, pożyczek, d) zobowiązania zobopwiązania wobec osób trzecich oraz instytucji, m.in. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wobec budżetów, z tytułu ubezpieczeń społecznych, z tytułu wynagrodzeń i inne, e) rozliczenia międzyokresowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Babice posiada fundusz ogółem w wysokości ,76 zł. w załączeniu tabela nr 16 wielkość pasywów ogółem Gminy Babice Inne informacje dotyczące mienia Gminy Babice Dla szczegółowego zobrazowania majątku Gminy Babice na dzień 31 grudnia 2010 roku, w tym poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Babice w załączeniu dodatkowo następujące tabele: 1) wykaz budynków i lokali, budowli i obiektów inżynierskich: Urząd Gminy tabela nr 17 budynki, tabela nr 18 - budowle wykaz środków transportu tabela nr 19, GZOSiP szkoły tabela nr 20, 21,21a wartość księgowa gruntów stanowiących własność, współwłasność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Babice tabela nr 22, 2) wykaz posiadanych gruntów ( po komunalizacji mienia na dzień 31 grudnia 2010 r.): - sołectwo Babice ( w tym Wygiełzów i Babice Włosień) tabela nr 23; - sołectwo Jankowice tabela nr 24; - sołectwo Mętków tabela nr 25; - sołectwo Olszyny tabela nr 26; - sołectwo Rozkochów tabela nr 27; - sołectwo Zagórze tabela nr 28. Opracowała: Alina Dadał 11

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (OKRES SPRAWOZDAWCZY OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.10.2009 R.) 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIA MAJĄTKU GMINY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2016 31.12.2017 Różnica 1. Grunty 76 924 891,26 78 297 505,47 1 372 614,21 2. Budynki i lokale 61 797 453,12 63 161

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 89061118300000 F-01/I-01 PKD: 3600 58-200 Dzierżoniów ul. Jana Kilińskiego 25A Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 05. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 27385470400000 F-01/I-01 PKD: 3821 43-100 Tychy ul. Lokalna 11 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał IV rok 2011

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał IV rok 2011 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 02020623000000 F-01/I-01 PKD: 3811 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 1.2 siedzibę jednostki Wysokie Mazowieckie 1.3 adres

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 63095249000000 F-01/I-01 PKD: 3811 62-200 Gniezno ul. Bolesława Chrobrego 24/25 URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, luty 2014 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element do

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 89061118300000 F-01/I-01 PKD: 3600 58-200 Dzierżoniów ul. Jana Kilińskiego 25A Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 130 / XVII /08

Uchwała Nr 130 / XVII /08 Uchwała Nr 130 / XVII /08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90 / 2011 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE Nr 90 / 2011 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE Nr 90 / 2011 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 69026099100000 F-01/I-01 PKD: 3811 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

uzupełniająca do sprawozdania finansowego

uzupełniająca do sprawozdania finansowego I N F O R M A C J A D O D A T K O W A uzupełniająca do sprawozdania finansowego I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 4120 97-427 Rogowiec ul. Instalacyjna 14 INSTAL BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia nr... z dnia... Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (zawiera tabele o nr od 1 do 26). ... Tabela

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓW URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE CHRZANÓW, Listopad 2005 ROK - 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... str.3-4 Część I - Mienie komunalne ogółem 1. Tabela nr 1 mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. 1.1. Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej 1.2. Siedziba jednostki Józefów 1.3. Adres Jednostki ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł.

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15.2016 Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r. Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gmina Masłów Nieruchomoci zabudowane /budynki/ Art. 180 pkt 1 u o f.p. Prawo własności prawa majątkowe+posiadani e Rodzaj zabudowy /podział wg

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie 1. W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie oraz w pozycji RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2016 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2016 rok. Projekt z dnia 19 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK 2 3 I FORMACJA DODATKOWA DO SKO SOLIDOWA EGO BILA SU GMI Y SULIKÓW ZA 2008 ROK I. Specyfika działalności oraz struktura organizacyjna gminy

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żnin ul.700-lecia 39 88-400 ŻNIN Numer identyfikacyjny REGON 092351222 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 3 1.2 siedzibę jednostki Brzeg, ul.zielona 23 1.3 adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

INFORMACJA DODATKOWA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: I. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 INFORMACJA DODATKOWA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki Miejskie Przedszkole nr 1 w Legnicy siedzibę jednostki Legnica adres jednostki

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe Numer identyfikacyjny - REGON 87030004000000 Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD: 7414A Nazwa jednostki: Adres jednostki: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa F-01/I-01

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2015 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2015 31.12.2015 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie 1 GMK.3023.1.2013.JZ Nowa Ruda, dnia 20 marca.2013 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 I. Środki trwałe 242 38 284 84 369 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: użytki rolne grunty leśne grunty zabudowane i zurbanizowane użytki ekologiczne tereny różne nieużytki grunty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. 1. 1.1 1.2 1.3 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki Miejskie Przedszkole nr 12 w Legnicy siedzibę jednostki Legnica adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie GMK.3023.1.2011.JZ Nowa Ruda, dnia 30.03.2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze za rok 2017

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze za rok 2017 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze za rok 2017 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dn. 29.09.1994 r.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RESZLU 1.2 siedzibę jednostki 11-440 RESZEL, UL.M.KONOPNICKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1. Nazwę jednostki Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 1.2. Siedzibę jednostki Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. nazwa i adres jednostki BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.

Bardziej szczegółowo

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Anna Żyła Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Redaktor merytoryczna Małgorzata Krajewska Kierownik projektu Witold Korczyc Sekretarz redakcji Jadwiga Rzepecka-Makara Projekt

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku,

Bardziej szczegółowo

Rok obrotowy 2018 pokrywający się z rokiem kalendarzowym tj.od

Rok obrotowy 2018 pokrywający się z rokiem kalendarzowym tj.od INFORMACJA DODATKOWA KOREKTA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Zespół Szkół Ekonomicznych im Janusza Korczaka 1.2 siedzibę jednostki Dębica 1.3

Bardziej szczegółowo