WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r."

Transkrypt

1 WZÓR Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, marca 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski Prezes ARR 2. Pan Mirosław Migała Dyrektor Biura Finansowo Księgowego ARR Osoba do kontaktu: Pani Marta Harmak-Kunysz Adres siedziby Realizatora: ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Telefon kontaktowy: oraz Nazwa Przedsiębiorcy: Osoba do kontaktu:.. Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:. Adres siedziby Przedsiębiorcy: Nr NIP:. Nr w KRS... REGON:.. Kod PKD:... Telefon kontaktowy: . Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń ofertę Agencji dotyczącą zapewnienia udziału w misji handlowej połączonej z udziałem w targach World Food Uzbekistan, Taszkent, marca 2015 r. PAKIET PODSTAWOWY OBEJMUJE: Koszty obowiązkowe do bezpośredniego rozliczenia z firmą ITE Poland Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 22/1, Poznań: 1. Wynajem powierzchni wystawienniczej 3 m² wraz z zabudową i wspólnym zapleczem * w ramach stoiska narodowego (dostęp do mediów, elektryczność, zapewnienie kart wystawcy, * koszty mogą ulec zmianie o +/- 15 % 1

2 zapewnienie czystości i estetyki stoiska, zaprojektowanie i wykonanie zabudowy zharmonizowanej ze stoiskiem wspólnym z wykorzystaniem logotypu Marki Polskiej Gospodarki, wykonanie demontażu stoiska, utrzymanie i obsługa techniczna powierzchni wystawienniczej, wyposażenie, dekoracja materiałami promocyjnymi Przedsiębiorcy, ochrona stoiska): 1 615,23 EUR netto (1 986,73 EUR brutto), 2. opłata rejestracyjna *; 615,00 EUR netto (756,45 EUR brutto) Cena pakietu podstawowego: 2 230,23 EUR netto (2 743,18 EUR brutto) DODATKOWE USŁUGI: zwiększenie powierzchni stoiska: - koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej 1 m 2 wraz z zabudową: 538,41 EUR/m 2 netto 662,24 EUR/m 2 brutto istnieje możliwość zamówienia dodatkowych elementów wyposażenia stoiska do wyłącznego użytku Przedsiębiorcy (lada chłodnicza/mroźnicza, telewizor) - wymaga złożenia oddzielnego zapytania ofertowego transport większej niż 15 kg ilości materiałów promocyjnych i informacyjnych lub produktów wymagających specjalnych warunków transportu - rozliczenie kosztów zamówienia nastąpi bezpośrednio z firmą spedycyjną, z którą współpracuje Agencja Rynku Rolnego. USŁUGI BEZPŁATNE: Korzystając z oferty ARR Przedsiębiorca bezpłatnie korzysta również z: 1) spedycji na targi do 15 kg materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz próbek produktów nie wymagających specjalnych warunków przewozu zorganizowanej przez ARR (wysyłane będą tylko produkty, które mogą pomyślnie przejść odprawę celną; transport powrotny nie jest przewidziany), 2) zamieszczenie informacji o firmie w folderze informacyjnym przygotowanym przez ARR na potrzeby dystrybucji na targach, 3) obsługi tłumaczeniowej na stoisku informacyjnym (język uzbecki/rosyjski), 4) udział w spotkaniu B2B z uzbeckimi firmami zainteresowanymi nawiązaniem wspólpracy handlowej, 5) wizyty w dwóch punktach handlowych store-check, 6) udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym na temat rynku uzbeckiego z ekspertem WPHI w Taszkencie, 7) serwisu kawowego dla Przedsiębiorców i ich kontrahentów, 8) zaproszenie na Galę wystawców, która odbędzie się 25 marca o godzinie w International Tashkent Hotel, * koszty mogą ulec zmianie o +/- 15 % 2

3 9) rezerwacji: hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym, w cenie do 140 EUR za noc za osobę, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia działania promującego, biletu lotniczego (na trasie Warszawa-Taszkent-Warszawa w wybranym przez ARR połączeniu lotniczym), 10) transportu lokalnego na miejscu dla uczestników, którzy zdecydują się na hotel i połączenie lotnicze wskazane przez ARR. Koszty zakwaterowania, podróży i wizowania ponosi Przedsiębiorca. Każdy z Przedsiębiorców zobowiązany jest we własnym zakresie złożyć wniosek wizowy umożliwiający pobyt w Uzbekistanie. PODSUMOWANIE ZGŁOSZENIA: Potwierdzam chęć skorzystania z oferty ARR w następującym zakresie: PAKIET PODSTAWOWY: wynajem powierzchni wystawienniczej z zabudową i wspólnym zapleczem * 3 m ,23 EUR netto (1 986,73 EUR brutto) opłata rejestracyjna* - 615,00 EUR netto (756,45 EUR brutto) Proszę zaznaczyć właściwe: TAK TAK KOSZT PAKIETU PODSTAWOWEGO: 2 230,23 EUR netto (2 743,18 EUR brutto) DODATKOWE USŁUGI: lada chłodnicza/mroźnicza telewizor. EUR netto ( EUR brutto). EUR netto (. EUR brutto) wynajem dodatkowej powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową* 538,41 EUR/m 2 netto (662,24 EUR/m 2 brutto) KOSZT ŁĄCZNY:...EUR netto x m 2 =.EUR netto (..EUR brutto x...m 2 = EUR brutto).... EUR netto (.... EUR brutto) * koszty mogą ulec zmianie o +/- 15 % 3

4 USŁUGI BEZPŁATNE: Udział w spotkaniu szkoleniowo informacyjnym na temat rynku uzbeckiego z ekspertem WPHI w Taszkencie Zaproszenie na Galę wystawców, która odbędzie się w dniu 25 marca o godzinie 18:30 w International Tashkent Hotel Udział w store check Udział w spotkaniach B2B z firmami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy handlowej Obsługa tłumaczeniowa (polski- rosyjskipolski, polski- uzbecki-polski) na stoisku Transport i spedycja produktów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną do 15 kg nie wymagających specjalnych warunków przewozu Rezerwacja noclegu przez ARR Rezerwacja biletu lotniczego przez ARR Proszę zaznaczyć właściwe: WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY AGENCJI DOTYCZĄCEJ UDZIAŁU W MISJI HANDLOWEJ POŁĄCZONEJ Z UDZIAŁEM W TARGACH WORLD FOOD UZBEKISTAN, Taszkent, marca 2015 r. w rozumieniu art kodeksu cywilnego. Zgłoszenie Kopię (skan) podpisanego Formularza zgłoszeniowego - Umowy stanowiącego równocześnie akceptację treści zawartej w niniejszej ofercie formę oświadczenia woli, należy przekazać drogą ową na adres: fax: najpóźniej do dnia 30 stycznia 2015 r. a następnie przesłać oryginał za pośrednictwem poczty na adres: AGENCJA RYNKU ROLNEGO UL. NOWY ŚWIAT 6/ WARSZAWA Z dopiskiem: BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Zakres usług W ramach działania promocyjnego Przedsiębiorca korzysta z oferty ARR, zgodnie ze złożonym w ARR formularzem zgłoszeniowym. 4

5 Spedycja 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest we wskazanym terminie na własny koszt i ryzyko dostarczyć do zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej, wskazanego przez Agencję, produkty i materiały promocyjno reklamowe przeznaczone do wykorzystania na polskim stoisku, opakowane zgodnie z warunkami spedycji dostarczonymi przez Agencję. 2. Warunkiem transportu przez ARR produktów oraz materiałów promocyjno reklamowych jest posiadanie przez Przedsiębiorcę odpowiednich certyfikatów i zezwoleń wywozu na rynek docelowy (jeśli na danym rynku są one wymagane). Przedpłata za udział w działaniu promocyjnym Przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia płatności za wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową i wspólnym zapleczem w ramach stoiska narodowego oraz opłatę rejestracyjną na podstawie faktury wystawionej przez dysponenta powierzchni wystawienniczej tj. firmę ITE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niegolewskich 22/1 w terminie wskazanym na fakturze, jednak nie później niż do dnia 28 luty 2015 r. Rozliczenie kosztów udziału przedsiębiorcy w działaniu promocyjnym 1. Rozliczenie całkowitych kosztów udziału Przedsiębiorcy w działaniu promocyjnym dokonywane jest przez Agencję po zakończeniu działania promocyjnego. 2. W przypadku wysyłki większej ilości produktów niż 15 kg, końcowa płatność za uczestnictwo Przedsiębiorcy w działaniu promującym dokonana zostanie przez Przedsiębiorcę na podstawie faktury wystawionej przez Podwykonawcę Agencji tj. firmę spedycyjną, z którą współpracuje Agencja Rynku Rolnego. 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać końcowych płatności na rzecz Podwykonawcy wymienionego w pkt. 2. w kwocie i terminie płatności wskazanym na fakturze. Termin ważności oferty 1. Oferta ważna do wyczerpania dostępnej powierzchni wystawienniczej na stoisku narodowym (30 m 2 ) nie później niż do dnia 30 stycznia 2015 r. 2. ARR zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do udziału w działaniu promocyjnym w pierwszej kolejności przedsiębiorców, którzy dotychczas uczestniczyli w innych działaniach promocyjnych organizowanych przez ARR. Zakres zmian oferty W przypadku zainteresowania zamówieniem dodatkowych elementów wyposażenia stoiska wymaga się wystąpienia z oddzielnym zapytaniem ofertowym. Obowiązki Przedsiębiorcy 5

6 Przedsiębiorca ma obowiązek zapoznania się z wszelkimi regulaminami obowiązującymi podczas wydarzenia, ustanowionymi przez organy lub przez organizatora oraz stosowania się do nich. Odpowiedzialność W przypadku wystąpienia przeciwko ARR przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw lub z tytułu szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Przedsiębiorcy, jego pracowników, przedstawicieli oraz osób świadczących na jego rzecz usługi, Przedsiębiorca obowiązany jest do ich zaspokojenia, zwolnienia ARR z obowiązku świadczeń z powyższych tytułów oraz naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez ARR w związku z takimi roszczeniami. W przypadku dochodzenia przeciwko ARR na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do ARR i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia ARR z udziału w sprawie. Obowiązujące prawo 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Agencji. Niniejszy dokument wywołuje skutki prawne od dnia wpływu kopii (skanu) podpisanego Formularza zgłoszeniowego - Umowy potwierdzającego skorzystanie z oferty Agencji dotyczącej zapewnienia udziału w misji handlowej połączonej z udziałem w targach WORLD FOOD UZBEKISTAN, Taszkent, marca 2015 r. Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję powyższe warunki.... Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Imię i nazwisko (czytelnie)..... Data... Stempel firmowy 6

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. 3DC Sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1/95 02-796 Warszawa Adres korespondencyjny: Ul. Szturmowa 9/4 02-678 Warszawa kamil.bialy@3dc.com 608-377-824 --- NIP: 9512338787 REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. I. OFERTY HANDLOWE 1. Zapytanie ofertowe może wpłynąć w postaci e-maila, faksu lub listu - wymagana jest forma pisemna. 2. Oferty handlowe są odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r. 1. Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) określają zasady sprzedaży produktów leczniczych oferowanych przez Biovena Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo