WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć abstrakcja rodzaj postępowania badawczego w ekonomii, które polega na upraszczaniu rzeczywistości gospodarczej przez eliminowanie mało istotnych zjawisk, a koncentrowaniu uwagi na badanych elementach i relacjach specyficznych w danych warunkach. alokacja rozdział środków między różne konkurujące cele. autarkia jest to system gospodarczy oparty na samowystarczalności gospodarczej. Udział handlu zagranicznego jest mały lub bardzo znikomy. ceteris paribus zasada oznaczająca, że wszystkie pozostałe wielkości, oprócz analizowanych, nie zmieniają się. Założenie upraszczające przyjmuje się po to, aby uchwycić podstawowe zależności i uzyskać przejrzysty obraz badanej rzeczywistości. czynniki produkcji elementy, na których opiera się każdy proces gospodarczy. Należą do nich praca, ziemia i kapitał. Za czynnik produkcji uważa się również przedsiębiorczość jako cechę przedsiębiorców (właścicieli) i organizatorów (kierowników), którzy podejmują decyzje i ryzyko w zakresie wykorzystania czynników wytwórczych. dedukcja rodzaj wnioskowania polegający na formułowaniu wniosków wynikających z przesłanek (od ogółu do szczegółu) dobra środki materialne zaspokajające potrzeby ludzkie, które dzielą się na dobra wolne i materialne (ekonomiczne). dobra ekonomiczne są wynikiem działalności gospodarczej człowieka i występują w ilości ograniczonej w stosunku do ludzkich potrzeb. dobra konsumpcyjne zaspokajają potrzeby człowieka w sposób bezpośredni. dobra produkcyjne zaspokajają potrzeby człowieka w sposób pośredni i służą do wytwarzania innych dóbr. dobra wolne występują w przyrodzie w ilości nieograniczonej w stosunku do ludzkich potrzeb. ekonomia to nauka zajmująca się badaniem zachowywania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób wykorzystane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. ekonomia normatywna zajmuje się oceną zjawisk i procesów gospodarczych wg wartości i norm etycznych. ekonomia pozytywna zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk i procesów gospodarczych. firma patrz: przedsiębiorstwo. gospodarka centralnie planowana to taka gospodarka, w której o tym co, jak i dla kogo produkować decyduje rząd. gospodarka mieszana ma cechy gospodarki rynkowej i centralnie planowanej. gospodarka rynkowa to gospodarka, w której działa mechanizm rynkowy i tylko on dokonuje alokacji zasobów. gospodarka tradycyjna (naturalna) jej podstawą są zwyczaje i tradycja. Nastawiona jest na zaspokajanie potrzeb producentów.

2 gospodarowanie działalność gospodarcza ludzi, na którą składają się procesy produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. gospodarstwo domowe podmiot gospodarczy po stronie konsumpcji, który tworzy grupa ludzi grupa ludzi żyjąca razem i zaspokajająca wspólnie część swoich potrzeb. indukcja rodzaj wnioskowania polegający na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek, które są indywidualnymi przypadkami tych wniosków (od szczegółu do ogółu). kapitał - obejmuje potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej budynki, urządzenia, środki transportu, narzędzia, zapasy produktów (k. fizyczny) oraz różnego rodzaju środki finansowe tj. środki pieniężne i papiery wartościowe (k. finansowy). kategorie ekonomiczne abstrakcyjne pojęcia, wyrażające ogólne własności różnych elementów i aspektów gospodarowania. konsumpcja to proces zużywania dóbr i usług w celu zaspokajania potrzeb. koszt alternatywny to możliwość z której zrezygnowano przy dokonywaniu konkretnego wyboru. krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji produktu) przedstawia najlepsze, możliwą do wytworzenia strukturę produkcji przy nie zmienionych zasobach czynników produkcji. makroekonomia zajmuje się problemami funkcjonowania gospodarki jako całości m.in. dochodem narodowym, inflacją, bezrobociem, bilansem handlowym i płatniczym kraju oraz jego rozwojem gospodarczym. Makroekonomia kładzie nacisk na niezbędność ingerencji państwa, której celem jest lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, zmniejszenie rozmiarów bezrobocia, obniżenia stopy inflacji oraz zmniejszenia rozpiętości w podziale dochodów. mikroekonomia zajmuje się badaniem poszczególnych rynków funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Patrzy na gospodarkę przez pryzmat pojedynczych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców i gospodarstwa domowe, z punku widzenia maksymalizacji ich korzyści. model ekonomiczny to uproszczony obraz rzeczywistości budowany po to, aby uchwycić podstawowe zależności występujące w badanej rzeczywistości gospodarczej. Modele mogą być przedstawione w postaci twierdzeń słownych tablic i wykresów. podział pracy jest związany ze specjalizacją pracy. Polega na podziale produkcji na części i przydzieleniu wyspecjalizowanych zadań poszczególnym pracownikom. polityka gospodarcza to działalność państwa lub innego organu publicznego, mająca na celu osiągnięcie konkretnych celów społecznoekonomicznych w określonych warunkach i określonym czasie. potrzeba jest to stan napięcia, w którym znajduje się człowiek i który pobudza organizm do działania. praca jest to świadoma i celowa działalność człowieka polegająca na wytwarzaniu dóbr i usług. prawa ekonomiczne ogólne prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi, wykryte i opisane.

3 produkcja działalność ludzka, polegająca na przystosowaniu zasobów i sił przyrody w celu wytwarzania dóbr. produkt dobra, które otrzymuje się w efekcie działalności produkcyjnej. prywatyzacja sprzedaż lub przekazanie w ręce prywatne przedsiębiorstw państwowych. przedmioty pracy dobra, na które człowiek oddziałuje środkami pracy w procesie pracy, co zmienia i przekształca. przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem terytorialnym, ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym, wykorzystująca czynniki produkcji do wytwarzania dóbr. redukcja - rodzaj wnioskowania polegający na uzasadnieniu przesłanek na podstawie wynikających z nich wniosków (weryfikacja) rzadkość to pojęcie, które wynika z luki między ilością dóbr i usług oraz ograniczona możliwością ich wytworzenia, a nieograniczona ilością ludzkich potrzeb. rząd jeden z podmiotów gospodarujących w państwie, którego funkcja jest kierowanie gospodarką. siły wytwórcze społeczeństwa to rzeczowe czynniki niezbędne do przekształcania przyrody oraz ludzie z określonym zasobem wiedzy, umiejętności i doświadczenia produkcyjnego. środki pracy przedmioty, za pomocą których człowiek oddziałuje na przyrodę (przedmioty pracy). środki produkcji to przedmioty pracy i środki pracy, czyli materialne składniki produkcji. teorie ekonomiczne stale powtarzające się związki i zależności między kategoriami ekonomicznymi. Teorie ekonomiczne usiłują objaśnić, interpretować rzeczywistość gospodarczą. Dostarczają ogólnego obrazu procesu i zjawisk gospodarczych. W obrazie tym eksponuje się to, co w danych warunkach jest typowe i istotne. transformacja gospodarki proces przechodzenia od gospodarki nakazoworozdzielczej i systemu autorytarnego do gospodarki rynkowej i rządów demokratycznych. usługi działalność polegająca na zaspokajaniu potrzeb ludzkich, ale nie wytwarzająca nowych dóbr materialnych. usługi materialne naprawy, remonty, konserwacje, łączność, transport, handel. usługi niematerialne nauka, oświata, kultura i sztuka, administracja państwowa, ochrona porządku publicznego, ochrona zdrowia, opieka społeczna, finanse i ubezpieczenia. wymiana jest ogniwem w procesie gospodarowania i warunkiem, aby wyprodukowane dobro lub usługa zostały skonsumowane. Jest to przekazanie dobra przez sprzedawcę kupującemu po uzgodnionej cenie. zasada racjonalnego gospodarowania polega na dokonywaniu najbardziej korzystnych wyborów przy podejmowaniu decyzji w zakresie celów społeczno-gospodarczych oraz środków i metod do realizacji tych celów. Zasada ta może być ujmowana jako zasada największego efektu przy danym nakładzie lub jako zasada najmniejszego nakładu środków do osiągnięcia danego efektu.

4 ziemia obejmuje szeroko rozumiane zasoby naturalne: ziemię uprawną, grunty pod zabudowę, tereny rekreacyjne, bogactwa naturalne, drogi, lasy, wody. FUNKCJONOWANIE RYNKU słowniczek podstawowych pojęć cena wartość towaru wyrażona w pieniądzu. cena maksymalna to cena, powyżej której dane dobro nie może być sprzedawane. Ustalana jest przez rząd w celu ochrony konsumenta, aby zapewnić mu dostępność do tego dobra. Wywołuje niedobór rynkowy. cena minimalna to cena, poniżej której dane dobro nie może być sprzedawane. Ustalana przez rząd w celu ochrony producenta, aby zapewnić mu opłacalność produkcji. Wywołuje na rynku nadwyżkę rynkową. cena równowagi jest cena, przy której wielkość popytu równa się wielkości podaży. cenowa elastyczność popytu mierzy zmiany wielkości popytu na dane dobro wywołane zmianami ceny tego dobra. dochód nominalny wyrażony w jednostkach pieniężnych, nie uwzględnia zmiany poziomu cen. dochodowa elastyczność popytu mierzy zmianę wielkości popytu na dane dobro spowodowane zmianą dochodów gospodarstw domowych. dochód realny wyraża to, co można nabyć za dany dochód nominalny przy obecnym poziomie cen. efekt dochodowy - polega na tym, że zmiana ceny wpływa na zmianę dochodów realnych. Jest silniejszy wtedy, im większy jest udział dobra, którego cena się zmieniła w wydatkach konsumenta. efekt substytucyjny polega na tym, że zmiana ceny danego dobra zmienia relację jego ceny do cen pozostałych dóbr, co powoduje substytucję, tzn. że dobra droższe zastępowane są relatywnie tańszymi substytutami. efekt Veblena cena rośnie to wielkość popytu rośnie. Dotyczy to popytu na tzw. dobra prestiżowe i konsumentów o wysokich dochodach. Wzrost konsumpcji tych dóbr świadczy o statusie materialnym konsumenta. elastyczność podaży mierzy zmianę wielkości podaży danego dobra wywołane zmianami jego ceny. ilość równowagi jest to odpowiadająca cenie równowagi ilość produktu oferowanego przez producenta i nabywanego przez konsumenta. konkurencja jest to proces, za pomocą którego uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów, sprzedawcy maksymalizacji zysków a kupujący maksymalizacji korzyści z konsumpcji. konkurencja doskonała rodzaj rynku, na którym działa wielu sprzedawców i nabywców. Produkt oferowany przez sprzedawców jest jednorodny i żaden z uczestników rynku nie może wpływać na cenę, ponieważ ustala ją mechanizm rynkowy. konkurencja monopolistyczna rynek na którym działa wielu sprzedawców i nabywców. Produkt oferowany na rynku jest zróżnicowany i sprzedawcy konkurują ze sobą przy pomocy jakości, marki czy warunków sprzedaży.

5 krzywa podaży - jest graficzną interpretacją prawa podaży. Ma nachylenie dodatnie tzn. wyższym cenom odpowiadają większe ilości oferowanych dóbr, a niższym cenom mniejsze ilości. krzywa popytu jest graficzną interpretacją prawa popytu. Ma nachylenie ujemne tzn. wyższym cenom odpowiadają mniejsze ilości nabywanego dobra, a niższym cenom większe ilości. mechanizm rynkowy to całokształt zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między podstawowymi elementami rynku tzn. popytem, podażą i ceną. mieszana elastyczność popytu mierzy zmianę wielkości popytu jednego dobra spowodowaną zmianą ceny drugiego dobra. monopol rodzaj rynku, na którym działa jedna firma, będąca jednocześnie całą gałęzią przemysłu. nadwyżka to sytuacja na rynku, kiedy wielkość podaży przewyższa wielkość popytu przy danej cenie panującej na rynku. niedobór to sytuacja na rynku, kiedy wielkość popytu przewyższa wielkość podaży przy danej cenie panującej na rynku. oligopol rodzaj rynku, na którym produkcja i rynek zbytu został opanowany przez kilku przedsiębiorców. Najczęściej nie konkurują między sobą, lecz zawierają umowy, których celem jest wspólne postępowanie na rynku. paradoks Giffena cena rośnie to wielkość popytu na dobro też rośnie. Zjawisko to dotyczy dóbr podrzędnych ( ziemniaków, mąki, chleba, gorszych gatunków wędlin) i zaobserwować można je wśród konsumentów o niskich dochodach, których wydatki na żywność stanowią znaczną część budżetów domowego podaż jest to ilość dobra jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować do sprzedaży w danym czasie przy różnych poziomach cen. popyt jest to ilość dobra jaką nabywcy są gotowi kupić w określonym czasie przy różnych poziomach cen. prawo podaży - wzrost ceny dobra powoduje wzrost wielkości podaży, a spadek ceny spadek wielkości podaży, przy założeniu, że inne czynniki ceteris paribus. prawo popytu wzrost ceny dobra powoduje spadek wielkości popytu, a spadek ceny wzrost wielkości popytu, przy założeniu, że inne czynniki ceteris paribus. rynek ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami a nabywcami. struktura rynku jest to sposób zorganizowania rynku z uwzględnieniem liczby sprzedających i kupujących oraz ich pozycji na rynku. wielkość podaży jest to ilość dobra, jaką producenci są gotowi sprzedać po danej cenie w danym czasie. wielkość popytu jest to ilość dobra, jaką konsumenci chcą i mogą kupić po danej cenie w danym czasie. wymiana jest to konieczny warunek istnienia rynku, która ma najczęściej formę towarowo- pieniężną. zmiana podaży występuje, gdy zmieniają się warunki na rynku nazywane determinantami podaży (np. ceny czynników wytwórczych, liczba producentów).

6 zmiana popytu występuje, gdy zmieniają się warunki na rynku nazywane determinantami popytu (np. dochody ludności, gusty, moda, ceny innych dóbr). zmiana wielkości podaży spowodowana jest zmianą ceny danego dobra (inne czynniki ceteris paribus) i na wykresie przedstawia się jako ruch po krzywej podaży. zmiana wielkości popytu spowodowana jest zmianą ceny danego dobra (inne czynniki ceteris paribus) i na wykresie przedstawia się jako ruch po krzywej popytu. DECYZJE KONSUMENTA słowniczek podstawowych pojęć efekt dochodowy to zmiana popytu konsumenta spowodowana przez zmianę dochodu realnego wywołaną zmianą ceny dobra. Konsument może kupić więcej jednostek dobra, tzn. wzrasta jego dochód realny. Może teraz przy danym dochodzie nominalnym przejść na wyższą krzywą obojętności. efekt naśladownictwa dotyczy pragnienia posiadania dobra dlatego, że mają go inni. efekt snoba wynika z pragnienia posiadania dobra, którego nie ma nikt, bądź ma go bardzo niewielu konsumentów. efekt substytucji to zmiana popytu konsumenta, która zachodzi pod wpływem zmiany relacji cen nabywanych dóbr. Konsument nabywa więcej jednostek dobra, którego cena została obniżona, a ograniczania zakupu innych dóbr (zastępuje inne dobra dobrem tańszym) gospodarstwo domowe to jednoosobowy lub wieloosobowy podmiot gospodarczy, działający w sferze konsumpcji, którego celem jest zaspokajanie potrzeb. konsument to osoba, która w celu zaspokojenia potrzeb nabywa dobra lub usługi, aby dzięki nim zaspokoić swoje potrzeby. krzywa obojętności to krzywa, której każdy punkt przedstawia różne kombinacje konsumpcji dające konsumentowi to samo zadowolenie, ten sam poziom użyteczności całkowitej. linia budżetowa (ścieżka cen) przedstawia najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które są dostępne dla danego konsumenta dysponującego określonym dochodem. maksymalizacja użyteczności osiągana jest przez konsumenta, dzięki konsumpcji takiego zestawu konsumowanych dóbr, które dają mu możliwie największe zadowolenie. mapa obojętności (preferencji) zbiór krzywych obojętności, z których każda wyżej położona przedstawia wyższy poziom satysfakcji konsumenta. marginalna stopa substytucji (MSS) określa jaką ilość jednego dobra należy poświęcić w celu zwiększenia konsumpcji drugiego dobra o jednostkę w sytuacji gdy konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności, czyli nie zmienia poziomu zadowolenia z konsumpcji. prawo malejącej marginalnej stopy substytucji oznacza, że przy danym poziomie zadowolenia z konsumpcji dwóch dóbr konsument skłonny jest poświęcić coraz to mniejsze ilości jednego dobra w zamian za dodatkowe ilości drugiego dobra.

7 prawo malejącej użyteczności krańcowej wraz ze wzrostem konsumowanej ilości dobra, przyrost zadowolenia konsumenta jest coraz mniejszy (I prawo Gossena). prawo wyrównywania się użyteczności krańcowej konsument osiąga punkt maksymalnej użyteczności (równowagi) szukając takiego zestawu dóbr (koszyka), w którym użyteczność krańcowa jednostki pieniężnej wydanej na jedno dobro zrówna się z użytecznością krańcową jednostki pieniężnej wydanej na inne dobro (II prawo Gossena). równowaga konsumenta jest to punkt styczności linii budżetowej z krzywą obojętności, który przedstawia optymalną kombinację dóbr osiągalną dla konsumenta. Oznacza to, że przy istniejących ograniczeniach (dochody i poziom cen) konsument osiągnął najwyższy poziom satysfakcji. użyteczność - to abstrakcyjna miara ludzkiego zadowolenia z konsumpcji. użyteczność całkowita łączna satysfakcja uzyskiwana przez konsumenta z konsumpcji wszystkich jednostek danego dobra. użyteczność krańcowa jest to przyrost użyteczności całkowitej otrzymanej dzięki konsumpcji kolejnej jednostki dobra lub usługi. TEORIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA słowniczek podstawowych pojęć akcja to rodzaj papieru wartościowego stanowiący tytuł własności do części majątku spółki oraz do udziału w podziale zysku. akcjonariat pracowniczy to udział pracowników we własności spółki, będącej miejscem ich zatrudnienia. akt komercjalizacji to oświadczenie woli Skarbu Państwa dot. przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. aktywa tym pojęciem określany jest dla celów księgowości majątek przedsiębiorstwa, zarówno trwały jak i obrotowy (stały i zmienny) aport wkład niepieniężny wnoszony przez wspólnika do spółki. bilans dokument zawierający zestawienie wartościowe na określony dzień majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania (aktywa i pasywa). całkowity produkt - to całkowita ilość produktów wytworzonych określonym czasie w danej firmie. długi okres to taki okres, w którym nakłady na wszystkie czynniki zmieniają się, dlatego w nim mamy do czynienia tylko ze zmiennymi czynnikami produkcyjnymi. działalność gospodarcza - to zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, handlowa i usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. funkcja produkcji - zależność między wielkością produkcji, a ilością czynników wykorzystanych na jej uzyskanie. fuzja proces polegający na łączeniu się różnych podmiotów gospodarczych. izokoszta - przedstawia różne kombinacje pracy i kapitału, które mogą być sfinansowane danymi środkami pieniężnymi. izokwanta produkcji - jest to krzywa obrazująca jednakowy poziom produkcji przy różnych kombinacjach wykorzystywanych nakładów kapitału i pracy.

8 koszty całkowite - są sumą kosztów stałych i zmiennych. koszty księgowe - to faktycznie poniesione wydatki pieniężne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, są zarejestrowane i wynikają z ewidencji księgowej. koszty stałe to takie, które nie zmieniają się wraz ze wzrostem lub spadkiem produkcji. koszty zmienne to takie, które zmieniają się wraz ze wzrostem lub spadkiem produkcji. krótki okres to przedział czasowy, w którym zatrudnienie niektórych czynników wytwórczych nie zmienia się wraz ze zmianami wielkości produkcji. krzywa produktu całkowitego - wyraża zależność wielkości produkcji od jednego ze zmiennych czynników produkcji. marginalne koszt informują o zmianie kosztów całkowitych pod wpływem zmiany produkcji. marginalny produkt - określa zmianę produktu całkowitego spowodowaną zmianą nakładu jednego ze zmiennych czynników produkcji. optimum ekonomiczne producenta jest wyznaczone przez punkt przecięcia krzywej przychodów marginalnych z kosztami marginalnymi i wskazuje wielkość produkcji maksymalizującej zysk lub minimalizującej stratę. optimum techniczne producenta jest wyznaczone przez punkt przecięcia krzywej marginalnych kosztów z krzywą przeciętnych kosztów całkowitych i wskazuje wielkość produkcji przy której producent produkuje po najniższych kosztach. optymalna kombinacja czynników produkcji - wskazuje najbardziej efektywne zatrudnienie czynników produkcji w danych warunkach, wyznaczone przez punkt styczności izokwanty z izokosztą. Polska Klasyfikacja Działalności jest hierarchicznie usystematyzowanym podziałem na odpowiednie kategorie wszystkich rodzajów działalności występujących w gospodarce narodowej. prawo malejącego produktu marginalnego (prawo malejących przychodów) - oznacza zmniejszanie się wielkości produktu marginalnego w wyniku powiększania nakładu jednego czynnika produkcji przy równocześnie niezmiennych innych czynnikach i niezmiennej technologii. producent - (przedsiębiorstwo, firma) na rynku jest podmiotem gospodarczym, który decyduje: co, jak, ile i dla kogo produkować. produkt przeciętny - jest to ilość produktu całkowitego przypadająca na jednostkę czynnika wytwórczego. próg rentowności punkt wyrównywania się przychodów całkowitych z kosztami całkowitymi, określany jako wielkość produkcji, przy której dochód ze sprzedaży pokrywa koszty wytworzenia. Wyznaczony metodą graficzną, to punkt przecięcia linii przedstawiającej przychody całkowite i koszty całkowite przeciętne koszty całkowite pokazują, jaka część kosztu całkowitego została poniesiona na jednostkę produkcji. przeciętne koszty stałe pokazują, jaka część kosztu stałego została poniesiona na jednostkę produkcji.

9 przeciętne koszty zmienne pokazują, jaka część kosztu zmiennego została poniesiona na jednostkę produkcji. przedsiębiorstwo - to organizacja decydująca zatrudnieniu czynników wytwórczych, sposobie produkcji, czyli zastosowaniu technologii produkcji, która pozwoli osiągnąć korzyści ekonomiczne z podjętej działalności gospodarczej. przedsiębiorstwo państwowe - jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem posiadającym osobowość prawną. przychody całkowite to iloczyn ceny i ilości sprzedanych produktów. przychody marginalne to zmiana przychodów całkowitych pod wpływem zmiany ilości sprzedanych produktów. spółdzielnia - jest dobrowolnym zrzeszeniem nie ograniczonej liczby osób, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. spółka - jest umownym związkiem osób (wspólników) wspólników lub ich kapitałów w celu prowadzenia działalności gospodarczej. stałe czynniki produkcji - nie zmieniają swoich rozmiarów wraz ze zmianami wielkości produkcji. zmienne czynniki produkcji - zmieniają się wraz ze zmianami wielkości produkcji. zysk ekonomiczny - to różnica między przychodem całkowitym a całkowitym kosztem ekonomicznym, w skład którego wchodzą oprócz wydatków pieniężnych koszty alternatywne pracy i kapitału właściciela firmy. zysk księgowy - to różnica między przychodem całkowitym a całkowitym kosztem księgowym, na który składają się wszystkie wydatki pieniężne poniesione na wytworzenie sprzedanej produkcji. FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH słowniczek podstawowych pojęć bariera wejścia dotyczy swobody wejścia na rynek, ograniczenie, które zniechęca potencjalnych konkurentów do wejścia. Bariery zależą od struktury rynkowej. cena monopolowa cena odpowiadająca wielkości produkcji, przy której monopolista maksymalizuje zyski i zależy od popytu rynkowego. cenobiorca to firma doskonale konkurencyjna, która musi do9stosować swoja cenę do zmiany cen na rynku, sama nie ma wpływu na cenę. cenodawca (cenotwórca) to firma która może określać cenę swojego produktu, dzięki posiadanej sile monopolowej. dyskryminacja cenowa sytuacja mająca miejsce w monopolu, kiedy firma różnicuje ceny dla nabywców. dupopl to szczególny przypadek oligopolu, na którym działa dwóch producentów. efektywność ekonomiczna oznacza, że zostały osiągnięte najniższe z możliwych koszty produkcji. fuzja przedsiębiorstw łączenie się przedsiębiorstw w celu zdobycia pozycji monopolistycznej.

10 jednorodny produkt (homogeniczny) produkt, który ma dokładnie te same cech co produkty produkowane przez innych producentów. kartel jest to porozumienie przedsiębiorców, dotycząca wspólnej polityki ustalania cen, podziału rynków zbytu, rozmiarów produkcji czy planów inwestycyjnych. Porozumienie to obejmuje przedsiębiorstwa należące do tej samej branży. koncern forma koncentracji przedsiębiorstw, opartej na więzi produkcyjnej. W zależności od powiązań zrzeszonych przedsiębiorstw wyróżnia się koncerny pionowe (powiązane technologicznie) i poziome (działające na tym samym rynku lub pokrewnym). konkurencja cenowa to rywalizacja miedzy firmami, która prowadzi do obniżania ceny produktu w celu pozyskania nabywców. konkurencja doskonała model rynku, na którym przedsiębiorca nie ma wpływu na kształtującą się cenę rynkową produktu. konkurencja niecenowa konkurencja między firmami, która obejmuje wszystkie z wyjątkiem ceny elementy marketingu (produkt, cena, dystrybucja i promocja) konkurencja niedoskonała modele rynku, których podstawową cechą jest możliwość kształtowania ceny rynkowej produktu. konkurencja monopolistyczna model rynku, na którym działa wielu producentów, którzy wytwarzają zróżnicowane produkty monopol dyskryminujący firma stosuje różne ceny dla nabywców monopol niedyskryminujący firma sprzedaje swoje produkty wszystkim nabywcom po jednakowej cenie. monopol czysty (pełny) sytuacja na rynku, która polega na istnieniu w danej gałęzi tylko jednego przedsiębiorstwa, wytwarzającego produkt nie posiadający substytutów. oligopol forma rynku, której cechą jest współistnienie na rynku niewielkiej liczby przedsiębiorstw, które opanowały rynek danego produktu próg rentowności wielkość produkcji przy której koszt całkowity równa się przychodowi całkowitemu. Przy tej wielkości produkcji firma osiąga zysk zerowy. syndykat jest wyższą formą umowy kartelowej i dotyczy prowadzenia wspólnej polityki sprzedaży i zakupów surowców i materiałów. trust jest to forma koncentracji przedsiębiorstw, która prowadzi do utraty samodzielności gospodarczej i prawną. Przedsiębiorstwa przechodzą pod wspólny zarząd i otrzymują udziały w zyskach w zależności od wniesionego kapitału. współczynnik koncentracji przedstawia stopień kontroli, jaką mała ilość firm posiada nad rynkiem. zróżnicowany produkt produkt, który przez nabywcę jest postrzegany jako mniej lub bardziej odmienny od innych produktów zaspokajających tę samą potrzebę.

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek Podstawy teorii zachowania konsumentów mgr Katarzyna Godek zachowanie racjonalne wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki. Funkcje gospodarstwa domowego:

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek angielski język biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek Logistyka Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr I Jednostka

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia E Kierunek Logistyka studia inżynierskie Forma studiów niestacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ekonomii KONSPEKT

Wprowadzenie do ekonomii KONSPEKT Wprowadzenie do ekonomii KONSPEKT Literatura: 1. M. Rekowski: Mikroekonomia. Poznań 2005 2. Podstawy Ekonomii. Pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa 2002 3. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. Tom

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego 211-2-21 UŻTCZNOŚĆ CŁKOWIT I MRGINLN Krzywa obojętności konsumenta Mapa krzywych obojętności konsumenta UC UM Krzywa użyteczności całkowitej Krzywa użyteczności marginalnej C I 1 I 2 I 3 obro X obro X

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Zagadnienia Rynki elastyczne i zmonopolizowane. Funkcje popytu i podaży (położenie, przesunięcie). Równowaga rynkowa. Prawo popytu

Bardziej szczegółowo

Kategorie i prawa ekonomii

Kategorie i prawa ekonomii Kategorie i prawa ekonomii dr Tomasz Brzęczek . Ekonomia. Ekonomia jest nauką o alokacji zasobów wprocesie wytwarzania produktów i usług oraz podziale dóbr między członków społeczeństwa. Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Branża włókienniczo-odzieżowa (3A)

Branża włókienniczo-odzieżowa (3A) Branża włókienniczo-odzieżowa (3A) Przemysł odzieżowy Włókiennictwo Przemysł odzieżowy Firma - od czego zacząć Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0. Chcę otworzyć firmę Źródło: GroMar - PŁ, licencja:

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach):

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 1 MODELE RYNKOWE Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): - Typowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii wykład I-II Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii -teoria EKONOMIA nazwą ta posługiwał się Arystoteles (gr. oikos 'dom',

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska 1 Plan wykładu Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa 2 Rynek 3 Rynek Rynek to proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA

KONKURENCJA DOSKONAŁA KONKURENCJA DOSKONAŁA Bez względu na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja wartości

Bardziej szczegółowo

Dr Julia Gorzelany - Plesińska

Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo. Teoria kosztów. Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca zasoby produkcyjne, która została utworzona w celu osiągania zysków ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Użyteczność całkowita

Użyteczność całkowita Teoria konsumenta 1.Użyteczność całkowita i krańcowa 2.Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3.Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4.Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia Sylabus przedmiotu Mikroekonomia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program (Kierunek studiów, poziom i profil, forma studiów): Rok akademicki: 2018/2019 Wydział Nauki o Zdrowiu Zdrowie Publiczne, studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo definicja i cele

Przedsiębiorstwo definicja i cele Przedsiębiorstwo definicja i cele I. Definicja. Przedsiębiorstwo zespół jednostek gospodarujących, których podstawową funkcją gospodarczą jest produkcja dóbr i usług, wymienianych zazwyczaj na rynku, tzn.

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna Spis treści WSTĘP 10. TEORIA MIKROEKONOMII 10.1. Pojęcie i istota mikroekonomii 10.2. Płaszczyzny identyfikacji mikroekonomii 10.2.1. Podstawowe obszary zainteresowań mikroekonomii 10.2.1.1. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 01 dr Adam Salomon Ekonomia: EKONOMIA. WPROWADZENIE TEORETYCZNE Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki UM w Gdyni 2 Co to jest Ekonomia? Nie jest łatwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynek

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 17 Konkurencja monopolistyczna P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Model wyboru konsumenta 1. Dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

Informacja i decyzje w ekonomii

Informacja i decyzje w ekonomii Informacja i decyzje w ekonomii Prof. Tomasz Bernat tomasz.bernat@usz.edu.pl Krótko o programie Informacja i decyzje w ekonomii miejsce i zastosowanie w teorii Ryzyko, niepewność i informacja w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii. Mechanizm rynkowy Prof. Tomasz Bernat

Instytut Ekonomii. Mechanizm rynkowy Prof. Tomasz Bernat Mechanizm rynkowy Prof. Tomasz Bernat literatura PODRĘCZNIK: Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Szczecin 2011 ZBIÓR ZADAŃ: Mikroekonomia studia przypadku, Vol. 3 red. Tomasz Bernat, 2017 dostęp: mikroekonomia.net

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Podstawowe pojęcia: rynek, popyt, krzywa popytu, prawo popytu, efekt snobizmu, efekt Veblena, cena maksymalna i minimalna, zmiana popytu, dobro Griffena, dobra

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka

Akademia Młodego Ekonomisty. Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka Uniwersytet w Białymstoku 15 marca 2012 r. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia to nauka zajmująca się badaniem

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Teoria popytu Teoria popytu Wielkość popytu zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej jego cenie w określonym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. Wyd. 5 zm. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp (S. Marciniak) 11 Część I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka

Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka I. Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej wykorzystywanymi

Bardziej szczegółowo

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11 SPIS TREŚCI RYNEK I JEGO ELEMENTY 1. POJĘCIE RYNKU ORAZ JEGO ELEMENTY... 2 2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 4. POJĘCIE KONKURENCJI ORAZ JEJ ELEMENTY...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Dr hab. Prof. UW Marek Bednarski

MIKROEKONOMIA. Dr hab. Prof. UW Marek Bednarski MIKROEKONOMIA Dr hab. Prof. UW Marek Bednarski EKONOMIA to nauka zajmująca się badanie zachowań podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystywania ograniczonych zasobów, które mogą być w rozmaity sposób

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Podstawy metodologiczne ekonomii

Podstawy metodologiczne ekonomii Jerzy Wilkin Wykład 2 Podstawy metodologiczne ekonomii Modele w ekonomii Rzeczywistość gospodarcza a jej teoretyczne odwzorowanie Model konstrukcja teoretyczna, będąca uproszczonym odwzorowaniem rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Cena jak ją zdefiniować?

Cena jak ją zdefiniować? Akademia Młodego Ekonomisty Kształtowanie się cen Dlaczego ceny się zmieniają? dr Jacek Jastrzębski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016 MIKROEKONOMIA semestr zimowy 2015/2016 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej@szczepankiewicz.net Dyżury: Wtorek 12-13.30 nieparzyste 10.15-11.45 parzyste Środa 13.15-14.45

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego Makroekonomia BLOK II Determinanty dochodu narodowego Wzrost gospodarczy i jego determinanty Wzrost gosp. powiększanie rozmiarów produkcji (dóbr i usług) w skali całej gosp. D D1 - D W = D = D * 100% Wzrost

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Gdyby praca była jedynym czynnikiem produkcji, przewaga komparatywna mogłaby

Bardziej szczegółowo

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin.

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin. MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski 1 STRUKTURY RY KOWE Brak jednoznacznej definicji w literaturze... Struktura rynkowa to pewien układ sił na konkretnym rynku, wynikający

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

2. Na czym polega zasadnicza różnica między mikro- i makroekonomią?

2. Na czym polega zasadnicza różnica między mikro- i makroekonomią? A) Proszę udzielić odpowiedzi na pytania: 1. Czym zajmuje się ekonomia? EKONOMIA jest nauką badającą w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co jak i dla kogo wytwarzać. Naczelnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 Definicje Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 krótki i długi okres stałe i zmienne czynniki produkcyjne produkt krzywa produktu całkowitego produkt krańcowy prawo malejącego produktu krańcowego

Bardziej szczegółowo