Sterownik bezprzewodowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik bezprzewodowy"

Transkrypt

1 Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość.

2 2 Dane techniczne sterownika bezprzewodowego SPIS TREŚCI Strona 1 Dane techniczne sterownika bezprzewowego Funkcje przycisków Wskaźniki na wyświetlaczu LCD Jak używać przycisków Praca w trybie AUTO Praca w trybie chłodzenia/ogrzewania/ wentylatora Praca w trybie osuszania Funkcja Timer Przykład ustawienia zegara sterującego Korzystanie ze sterownika bezprzewodowego Lokalizacja sterownika bezprzewodowego Korzystanie z uchwytu modułu bezprzewodowego (opcjonalnego) Wymiana baterii UWAGA Układ przycisków przedstawiono na podstawie typowego modelu i może on się nieco różnić od zakupionego urządzenia. Obowiązująca jest rzeczywista forma produktu. Wszystkie opisane funkcje są wykonywane przez jednostkę. Jeśli model nie posiada danej funkcji, po naciśnięciu przycisku sterownika bezprzewodowego nie zostanie wykonane żadne działanie. Sterownik bezprzewodowy (2016/11) PL

3 Dane techniczne sterownika bezprzewodowego 3 1 Dane techniczne sterownika bezprzewodowego Model RG57A7/BGEF, RG57B1/BGE Napięcie znamionowe 3,0 V (baterie z suchym ogniwem R03/LR03 2) Zasięg sygnału 8 m Zakres pracy -5 C 60 C (2016/11) PL Sterownik bezprzewodowy

4 4 Funkcje przycisków 2 Funkcje przycisków Przycisk ON/OFF Ten przycisk służy do włączania i wyłączania klimatyzatora. Przycisk MODE Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmodyfikowanie trybu pracy klimatyzatora w następującej kolejności: UWAGA: Nie wybierać trybu HEAT, jeśli zakupione urządzenie posiada jedynie funkcję chłodzenia. Tryb Heat nie jest obsługiwany przez urządzenie przeznaczone wyłącznie do chłodzenia. Przycisk FAN Służy do wybierania prędkości obrotowej wentylatora w czterech krokach: UWAGA: Nie można zmienić prędkości wentylatora w trybie AUTO lub DRY. Przycisk SLEEP Włączanie/wyłączanie funkcji SLEEP. Pozwala na utrzymanie komfortowej temperatury i zmniejsza zużycie energii. Funkcja ta dostępna jest jedynie w trybach COOL, HEAT lub AUTO. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Działanie trybu uśpienia" w "INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA". UWAGA: Gdy urządzenie pracuje w trybie SLEEP, tryb ten zostanie anulowany po naciśnięciu przycisku MODE, FAN SPEED lub ON/OFF. Przycisk TURBO Włączanie/wyłączanie funkcji TURBO. Funkcja TURBO sprawia, że urządzenie osiąga zadaną temperaturę w trybie COOL lub HEAT w najkrótszym możliwym czasie (jeśli jednostka wewnętrzna nie obsługuje tej funkcji, po naciśnięciu przycisku nie zostanie wykonane żadne działanie.) Przycisk SELF CLEAN (dotyczy modelu RG57A7/BGEF) Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego czyszczenia urządzenia. Sterownik bezprzewodowy (2016/11) PL

5 Funkcje przycisków 5 Przycisk W GÓRĘ () Naciśnięcie tego przycisku spowoduje podwyższenie temperatury w pomieszczeniu o 1 C do maksymalnie 30 C. Przycisk W DÓŁ () Naciśnięcie tego przycisku spowoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1 C do minimalnie 17 C. UWAGA Regulacja temperatury nie jest dostępna w trybie Fan. Przycisk ECO Służy do aktywowania trybu energooszczędnego. Naciśnięcie tego przycisku w trybie COOL sprawi, że sterownik zdalny automatycznie ustawi temperaturę 24 C oraz automatyczną prędkość wentylatora w celu oszczędzania energii (wyłącznie w przypadku, gdy temperatura wynosi mniej niż 24 C). Jeśli ustawiona wartość temperatury znajduje się w zakresie 24 C 30 C, po naciśnięciu przycisku ECO prędkość wentylatora zostanie zmieniona na automatyczną, lecz temperatura pozostanie niezmieniona. UWAGA Naciśnięcie przycisku TURBO lub SLEEP, zmiana trybu lub obniżenie temperatury poniżej 24 C spowoduje zatrzymanie trybu ECO. W trybie ECO ustawiona wartość temperatury powinna wynosić 24 C lub więcej. W przeciwnym wypadku może to spowodować niewystarczające chłodzenie. Jeśli nie zapewnia to wystarczającego komfortu, należy nacisnąć przycisk ECO ponownie, aby wyłączyć ten tryb. Przycisk TIMER ON Naciśnięcie tego przycisku powoduje zainicjowanie sekwencji czasu automatycznego włączenia. Każde naciśnięcie zwiększa ustawienie automatycznego sterowania czasowego w krokach co 30 minut. Gdy wyświetlana jest wartość 10,0, każde naciśnięcie zwiększa ustawienie o 60 minut. Aby anulować program automatycznego sterowania czasowego, wystarczy wyregulować czas automatycznego włączenia do 0,0. Przycisk TIMER OFF Naciśnięcie tego przycisku powoduje zainicjowanie sekwencji czasu automatycznego wyłączenia. Każde naciśnięcie zwiększa ustawienie automatycznego sterowania czasowego w krokach co 30 minut. Gdy ustawienie czasu wskazuje wartość 10,0, każde naciśnięcie zwiększa ustawienie automatycznego sterowania czasowego w krokach co 60 minut. Aby anulować program automatycznego wyłączania, wystarczy ustawić czas automatycznego włączania na 0, (2016/11) PL Sterownik bezprzewodowy

6 6 Funkcje przycisków Przycisk SWING Służy do zatrzymania lub uruchomienia funkcji automatycznego kołysania poziomej żaluzji wentylacyjnej. Przycisk DIRECT Służy do zmiany ruchu żaluzji wentylacyjnych i ustawienia żądanego kierunku przepływu powietrza w górę/w dół. Każde naciśnięcie zmienia ustawienie żaluzji wentylacyjnej pod kątem 6. Przycisk FOLLOW ME (dotyczy modelu RG57A7/BGEF) Naciśnięcie tego przycisku powoduje zainicjowanie funkcji Follow Me, na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego wskazywana jest temperatura rzeczywista w jego lokalizacji. Sterownik bezprzewodowy co 3 minuty wysyła sygnał do klimatyzatora, do momentu ponownego naciśnięcia przycisku Follow Me. Klimatyzator automatycznie anuluje funkcję Follow Me, gdy nie otrzyma sygnału w ciągu 7 minut. Przycisk LED Dezaktywacja/aktywacja wyświetlacza wewnętrznego. Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz jednostki wewnętrznej zgaśnie, a po ponownym naciśnięciu zostanie włączony. Sterownik bezprzewodowy (2016/11) PL

7 Wskaźniki na wyświetlaczu LCD 7 3 Wskaźniki na wyświetlaczu LCD Informacje są wyświetlane przy włączonym zasilaniu sterownika bezprzewodowego. Wskaźnik trybu AUTO COOL DRY HEAT FAN Wyświetlany w trakcie transmisji danych. Wyświetlany przy włączonym module zdalnego sterowania. Wskaźnik akumulatora (wykrywanie niskiego poziomu naładowania). Niedostępne dla tej jednostki. Wyświetlany, gdy ustawiona została funkcja TIMER ON. Wyświetlany, gdy ustawiona została funkcja TIMER OFF. Wskazanie temperatury zadanej lub temperatury w pomieszczeniu albo czasu ustawienia TIMER. Wskazywany w trybie pracy Sleep. Wskazuje, że klimatyzator działa w trybie Follow Me. Niedostępne dla tej jednostki. Niedostępne dla tej jednostki. Wskazanie prędkości obrotowej wentylatora Niska prędkość Średnia prędkość Duża prędkość Automatyczna prędkość obrotowa wentylatora UWAGA Wskaźniki przedstawione na rysunku obok mają wyłącznie charakter orientacyjny. Podczas pracy wyświetlane są wyłącznie wskaźniki odpowiednie do sytuacji (2016/11) PL Sterownik bezprzewodowy

8 8 Jak używać przycisków 4 Jak używać przycisków 4.1 Praca w trybie AUTO Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, a zasilanie jest włączone. Wskaźnik OPERATION na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zaczyna migać. 1. Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb automatyczny. 2. Nacisnąć przycisk strzałki W GÓRĘ/W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C. Każde naciśnięcie zmienia temperaturę o 1 C. 3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. UWAGA 1. W trybie automatycznym klimatyzator może wybrać tryb chłodzenia, wentylatora lub ogrzewania na podstawie różnicy pomiędzy rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą ustawioną na sterowniku bezprzewodowym. 2. W trybie automatycznym nie można zmieniać prędkości wentylatora. Jest ona regulowana automatycznie. 3. Jeśli tryb automatyczny nie jest odpowiedni, można ręcznie wybrać żądany tryb. 4.2 Praca w trybie chłodzenia/ogrzewania/wentylatora Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, a zasilanie jest włączone. 1. Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb COOL, HEAT (wyłącznie modele z funkcją chłodzenia i ogrzewania) lub tryb FAN. 2. Nacisnąć przycisk strzałki W GÓRĘ/W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C. Każde naciśnięcie zmienia temperaturę o 1 C. 3. Nacisnąć przycisk FAN, aby wybrać jedno z czterech ustawień prędkości wentylatora: automatyczna, niska, średnia, wysoka. 4. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. UWAGA W trybie FAN ustawiona temperatura nie jest wyświetlana na sterowniku bezprzewodowym. Nie ma również możliwości zmiany temperatury w pomieszczeniu. W tym przypadku wykonać można jedynie czynności 1, 3 oraz 4. Sterownik bezprzewodowy (2016/11) PL

9 Jak używać przycisków Praca w trybie osuszania Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, a zasilanie jest włączone. Wskaźnik OPERATION na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zaczyna migać. 1. Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb DRY. 2. Nacisnąć przycisk strzałki W GÓRĘ/W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 C do 30 C. Każde naciśnięcie zmienia temperaturę o 1 C. 3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. UWAGA W trybie osuszania nie można zmieniać prędkości wentylatora. Jest ona regulowana automatycznie (2016/11) PL Sterownik bezprzewodowy

10 10 Przykład ustawienia zegara sterującego 4.4 Funkcja Timer Nacisnąć przycisk TIMER ON, aby ustawić czas automatycznego włączania jednostki. Nacisnąć przycisk TIMER OFF, aby ustawić czas automatycznego wyłączania jednostki. Ustawienie czasu automatycznego włączenia 1. Nacisnąć przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu LCD sterownika zdalnego pojawi się komunikat TIMER ON, ostatnie ustawienie czasu automatycznego włączania oraz oznaczenie "FI". Teraz możliwe jest zresetowanie czasu automatycznego włączania. 2. Nacisnąć przycisk TIMER ON ponownie, aby ustawić żądany czas automatycznego włączania. Po każdym naciśnięciu przycisku czas wydłuża się o pół godziny do osiągnięcia wartości 10 godzin. Po przekroczeniu 10 godzin każde naciśnięcie zwiększa wartość o godzinę, aż do osiągnięcia wartości 24 godzin. 3. Po ustawieniu funkcji TIMER ON moduł zdalnego sterowania wysyła sygnał do klimatyzatora z opóźnieniem wynoszącym jedną sekundę. Następnie, po około kolejnych 2 sekundach, sygnał "h" znika i na wyświetlaczu LCD ponownie pojawia się temperatura zadana. Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia 1. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu LCD sterownika zdalnego pojawi się komunikat TIMER OFF, ostatnie ustawienie czasu automatycznego wyłączania oraz oznaczenie FI". Teraz możliwe jest zresetowanie czasu automatycznego wyłączenia w celu zatrzymania pracy. 2. Nacisnąć przycisk TIMER OFF ponownie, aby ustawić żądany czas automatycznego wyłączania. Po każdym naciśnięciu przycisku czas wydłuża się o pół godziny do osiągnięcia wartości 10 godzin. Po przekroczeniu 10 godzin każde naciśnięcie zwiększa wartość o godzinę, aż do osiągnięcia wartości 24 godzin. 3. Po ustawieniu funkcji TIMER OFF moduł zdalnego sterowania wysyła sygnał do klimatyzatora z opóźnieniem wynoszącym jedną sekundę. Następnie, po około kolejnych 2 sekundach, sygnał "FI" znika i na wyświetlaczu LCD ponownie pojawia się temperatura zadana. OSTROŻNOŚĆ Po wybraniu trybu pracy z zegarem sterującym moduł zdalnego sterowania automatycznie wysyła sygnał zegara sterującego do jednostki wewnętrznej przez określony czas. Dlatego też moduł zdalnego sterowania musi znajdować się w miejscu, z którego może prawidłowo wysyłać sygnał do jednostki wewnętrznej. Skuteczny czas pracy ustawiany za pomocą modułu zdalnego sterowania dla funkcji zegara sterującego jest ograniczony do następujących ustawień: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 oraz 24. Sterownik bezprzewodowy (2016/11) PL

11 Przykład ustawienia zegara sterującego 11 5 Przykład ustawienia zegara sterującego Nastawa Wyłączenie Uruchomienie Po 6 godzinach TIMER ON (Automatyczne włączanie) Funkcja TIMER ON przydaje się w momencie, gdy urządzenie ma włączyć się, zanim użytkownik wróci do domu. Klimatyzator automatycznie rozpocznie pracę w ustawionym czasie. Przykład: Uruchomienie klimatyzatora po 6 godzinach. 1. Nacisnąć przycisk TIMER ON, wyświetlone zostanie ostatnie ustawienie czasu automatycznego włączania oraz znak "H". 2. Nacisnąć przycisk TIMER ON, aby wyświetlić oznaczenie "6.OH" na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego. 3. Odczekać 3 sekundy, aż na wyświetlaczu ponownie pojawi się wartość temperatury. Wskaźnik "TIMER ON" pozostaje włączony, a funkcja jest uruchomiona (2016/11) PL Sterownik bezprzewodowy

12 12 Przykład ustawienia zegara sterującego TIMER OFF (Automatyczne wyłączanie) Funkcja TIMER OFF przydaje się w momencie, gdy urządzenie ma wyłączyć się po tym, jak użytkownik położy się spać. Klimatyzator automatycznie zatrzyma pracę w ustawionym czasie. Nastawa Wł. Zatrzymanie Po 10 godzinach Przykład: Zatrzymanie klimatyzatora po 10 godzinach. 1. Nacisnąć przycisk TIMER OFF, wyświetlone zostanie ostatnie ustawienie czasu automatycznego wyłączania oraz znak "H". 2. Nacisnąć przycisk TIMER OFF, aby wyświetlić "10H" na wyświetlaczu sterownika zdalnego. 3. Odczekać 3 sekundy, aż na wyświetlaczu ponownie pojawi się wartość temperatury. Wskaźnik "TIMER OFF" pozostaje włączony, a funkcja jest uruchomiona. Wł. Nastawa Zatrzymanie 2 godziny później 10 godzin później Uruchomienie PROGRAM ŁĄCZONY (jednoczesne ustawianie funkcji TIMER ON i OFF) TIMER OFF TIMER ON (Uruchomienie Zatrzymanie Ponowne uruchomienie) Funkcja ta przydaje się, gdy klimatyzator ma wyłączyć się na noc i uruchomić ponownie rano lub po południu. Przykład: Zatrzymanie klimatyzatora po 2 godzinach od ustawienia i ponowne uruchomienie po 10 godzinach od ustawienia. 1. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. 2. Nacisnąć przycisk TIMER OFF, aby wyświetlić oznaczenie 2.OH na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego. 3. Nacisnąć przycisk TIMER ON. 4. Nacisnąć przycisk TIMER ON, aby wyświetlić 10H na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego. 5. Odczekać 3 sekundy, aż na wyświetlaczu ponownie pojawi się wartość temperatury. Wskaźnik "TIMER ON OFF" pozostaje włączony, a funkcja jest uruchomiona. Sterownik bezprzewodowy (2016/11) PL

13 Przykład ustawienia zegara sterującego 13 TIMER ON TIMER OFF (Zatrzymanie Uruchomienie Ponowne uruchomienie) Funkcja ta przydaje się, gdy klimatyzator ma zostać włączony rano i wyłączyć się po wyjściu użytkownika z domu. Wyłączenie Nastawa 2 godziny później Uruchomienie 5 godzin później Zatrzymanie Przykład: Uruchomienie klimatyzatora po 2 godzinach od ustawienia i zatrzymanie go po 5 godzinach od ustawienia. 1. Nacisnąć przycisk TIMER ON. 2. Nacisnąć przycisk TIMER ON, aby wyświetlić 2.OH na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego. 3. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. 4. Nacisnąć przycisk TIMER OFF, aby wyświetlić 5.OH na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego. 5. Odczekać 3 sekundy, aż na wyświetlaczu ponownie pojawi się wartość temperatury. Wskaźnik "TIMER ON OFF" pozostaje włączony, a funkcja jest uruchomiona (2016/11) PL Sterownik bezprzewodowy

14 14 Korzystanie ze sterownika bezprzewodowego 6 Korzystanie ze sterownika bezprzewodowego 6.1 Lokalizacja sterownika bezprzewodowego Korzystać ze sterownika w promieniu 8 metrów od urządzenia, kierując go w stronę odbiornika. Odbiór polecenia jest potwierdzany sygnałem dźwiękowym. OSTROŻNOŚĆ Zasłony, drzwi i inne materiały blokujące sygnały przesyłane przez sterownik do jednostki wewnętrznej uniemożliwiają działanie klimatyzatora. Należy zapobiegać przenikaniu cieczy do sterownika zdalnego. Nie narażać sterownika bezprzewodowego na bezpośrednie nasłonecznienie ani źródła ciepła. Jeśli odbiornik sygnału podczerwieni na jednostce wewnętrznej będzie narażony na bezpośrednie nasłonecznienie, klimatyzator może działać nieprawidłowo. Należy użyć zasłon, aby zapobiec bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych na odbiornik. Jeśli inne urządzenia elektryczne reagują na sygnały sterownika zdalnego, należy je przenieść lub skonsultować się z lokalnym sprzedawcą. Nie upuszczać modułu zdalnego sterowania. Przenosić ostrożnie. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na sterowniku bezprzewodowym i nie stawać na nim. 6.2 Korzystanie z uchwytu sterownika bezprzewodowego (opcjonalnego) Sterownik bezprzewodowy można przymocować do ściany lub stojaka, używając uchwytu sterownika (niedołączony, do nabycia osobno). Przed montażem sterownika bezprzewodowego należy upewnić się, że klimatyzator prawidłowo odbiera sygnały. Zamontować sterownik bezprzewodowy, używając dwóch śrub. Aby umieścić sterownik w uchwycie lub go z niego wyjąć, należy przesunąć go odpowiednio w górę lub w dół. Sterownik bezprzewodowy (2016/11) PL

15 Korzystanie ze sterownika bezprzewodowego Wymiana baterii Następujące sytuacje wskazują na wyczerpanie się baterii. Zużyte baterie należy wymienić na nowe. Nie słychać sygnału dźwiękowego potwierdzającego odbiór polecenia. Wskaźnik stanu pracy zanika. Sterownik bezprzewodowy jest zasilany przez dwie baterie z suchym ogniwem (R03/LR03X2) umieszczone w tylnej części i zabezpieczone pokrywą. (1) Zdjąć pokrywę z tylnej części sterownika bezprzewodowego. (2) Wyjąć wyczerpane baterie i włożyć nowe, pamiętając o odpowiednim ułożeniu biegunów (+) i (-). (3) Ponownie zamontować pokrywę. UWAGA Po wyjęciu baterii sterownik bezprzewodowy kasuje wszystkie zaprogramowane funkcje. Po włożeniu nowych baterii należy ponownie skonfigurować sterownik bezprzewodowy. OSTROŻNOŚĆ Nie łączyć starych i nowych baterii oraz baterii różnego typu. Nie zostawiać baterii w sterowniku bezprzewodowym,, jeśli nie będzie on używany przez 2 lub 3 miesiące. Nie należy wyrzucać baterii razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Tego typu odpady należy oddawać do punktów zbiórki selektywnej w celu poddania odpowiedniej utylizacji (2016/11) PL Sterownik bezprzewodowy

16 Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki Warszawa

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika

KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika Przewodowe zdalne sterowanie MWRWE10 KLIMATYZATOR Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Samsung. Spis treści Przygotowanie Środki ostrożności dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier INSTRUKCJA BSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Spis treści bsługa pilota... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH kaisai.pl 1 Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI adresów jednostek wewnętrznych w systemach VRF Sterownik bezprzewodowy model RM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wprowadzenie RM05/E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo