Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania"

Transkrypt

1 Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję. Wewnątrz znajdziesz wiele pomocnych wskazówek, jak prawidłowo obsługiwać i konserwować klimatyzator. Przeprowadzanie profilaktycznych czynności, pozwoli Ci zaoszczędzić duŝo czasu i pieniędzy, w okresie eksploatacji klimatyzatora. Znajdziesz tu wiele odpowiedzi na najczęściej występujące problemy oraz wskazówki dotyczące ich rozwiązywania. Jeśli przejrzysz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, moŝe nie będziesz musiał wzywać serwisu. Instrukcja uŝytkownika 1

2 Spis treści 1. Obsługa pilota Specyfikacja pilota Przyciski funkcji Wskaźniki na wyświetlaczu LCD Korzystanie z pilota Instalacja i wymiana baterii Tryb AUTO Tryb CHŁODZENIA / OGRZEWANIA / WENTYLACJI Tryb OSUSZANIE Tryb TIMER...8 Instrukcja uŝytkownika 2

3 1. Obsługa pilota. PołoŜenie pilota. Pilota naleŝy uŝywać w odległości do 8 metrów od urządzenia, kierując go w kierunku odbiornika. Odbiór sygnału z pilota jest potwierdzany dźwiękiem. UWAGA Klimatyzator nie będzie działać, jeŝeli zasłony, drzwi lub inne materiały będą blokować sygnały z pilota do jednostki wewnętrznej. NaleŜy zapobiegać aby do pilota nie dostała się Ŝadna ciecz. Pilota nie naleŝy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła. Jeśli odbiornik podczerwieni na jednostce wewnętrznej jest naraŝony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, klimatyzator moŝe nie funkcjonować prawidłowo. NaleŜy zasłonić odbiornik przed promieniami. JeŜeli inne urządzenia elektryczne reagują na sygnały z pilota, naleŝy przenieść te urządzenia bądź skonsultować się z lokalnym dilerem. Wymiana baterii. Pilot jest zasilany przez dwie baterie (R03/LR03X2) mieszczące się w jego tylnej części zamkniętej pokrywą. (1) Zdejmij pokrywę, naciskając i zsuwając ją. (2) Wyjmij stare baterie i włóŝ nowe, zwracając uwagę na odpowiednią biegunowość(+) i (-). (3) ZałóŜ pokrywę, przesuń ją z powrotem do poprzedniej pozycji. UWAGA: Po wyjęciu baterii, pilot zdalnego kasuje wszystkie zaprogramowane ustawienia. Po włoŝeniu nowych baterii, pilot musi być ponownie zaprogramowany. Instrukcja uŝytkownika 3

4 UWAGA Nie mieszaj starych i nowych baterii lub baterii róŝnego typu. Nie pozostawiaj baterii w pilocie, jeśli nie będzie uŝywany przez 2 lub 3 miesiące. Wyrzucaj stare baterie do specjalnych pojemników, które moŝna znaleźć w punktach sprzedaŝy baterii. 2. Specyfikacja pilota. Model Napięcie znamionowe NajniŜsze napięcie emitowanego sygnału CPU Odbieranie sygnału zakres Zakres działania R51L1/BGE, RG51L1/BGCE 3.0V(R03/LR03 2) 2.0V 8m (przy 3.0 V zasięg do 11m) -5 C~60 C Funkcje 1. Tryby pracy: AUTO (automatyczny), COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (ogrzewanie) [dla modeli grzewczo-chłodzących]. 2. Funkcja ustawiania Timera w ciągu 24 godzin. 3. Ustawianie temperatury w zakresie: 17 C~30 C. 4. Wyświetlacz LCD. Uwaga: Wygląd przycisków moŝe nieznacznie róŝnić się od zakupionego pilota w zaleŝności od modelu. Wszystkie opisane funkcje są realizowane przez jednostkę wewnętrzną. JeŜeli jednostka wewnętrzna nie ma odpowiedniej funkcji, po naciśnięciu przycisku na pilocie nie będzie Ŝadnej reakcji jednostki wewnętrznej. Instrukcja uŝytkownika 4

5 3. Przyciski funkcji. 1. Przycisk TEMP UP Wciśnij przycisk aby podnieść temperaturę o 1 C, aŝ do 30 C. 2. Przycisk TEMP DOWN Wciśnij przycisk aby obniŝyć temperaturę o 1 C, aŝ do 17 C. 3. Przycisk MODE Przycisk wyboru trybu pracy. Za kaŝdym naciśnięciem tryb pracy zmieni się zgodnie z sekwencją: Uwaga: Tryb ogrzewania dostępny jest tylko dla modeli grzewczo-chłodzących. 4. Przycisk wachlowania SWING Jest uŝywany do zatrzymywania, uruchamiania ruchu poziomej Ŝaluzji. Po wciśnięciu przycisku Ŝaluzja będzie automatycznie wachlować góra dół. 5. Przycisk RESET Gdy przycisk Reset zostanie wciśnięty, wszystkie bieŝące ustawienia zostaną anulowane i pilot powróci do ustawień fabrycznych. 6. Przycisk kierunku Jest uŝywany do ustawiania kierunku przepływu powietrza w górę / w dół. Za kaŝdym wciśnięciem przycisku Ŝaluzja zmienia kąt ustawienia o 6 stopni. Podczas chłodzenia lub ogrzewania Ŝaluzja będzie wachlować automatycznie (góra/ dół) w aby uzyskać lepszy efekt. 7. Przycisk CLEAN AIR Jest uŝywany do uruchomienia oczyszczania powietrza przy pomocy Plasma Dust Colector, jonizer, światło UV (w zaleŝności od modelu). Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie tej funkcji. 8. Przycisk ON/OFF Uruchamia i zatrzymuje jednostkę. 9. Przycisk FAN SPEED Przycisk wyboru prędkości wentylatora. Za kaŝdym naciśnięciem prędkość wentylatora zmieni się zgodnie z sekwencją: 10. Przycisk TIMER ON Wciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję Auto-On Time. KaŜde naciśnięcie zwiększa czas w odstępach co 30 minut, aŝ do 10 godzin, a następnie zwiększa się o 1 godzinę do 24 godzin. Aby anulować ustawienie czasu Auto-On Time, naciśnij przycisk, aŝ do skasowania ustawienie czasu na wartość 0,0. Instrukcja uŝytkownika 5

6 11. Przycisk SLEEP Wybierz tę funkcję przed pójściem spać. PomoŜe ona utrzymać najbardziej komfortową temperaturę i zaoszczędzić energię. Funkcja ta jest dostępna tylko w trybach COOL (chłodzenie), HEAT (grzanie) lub AUTO. Uwaga: Kiedy jednostka pracuje w funkcji SLLEP, moŝna ją wyłączyć wciskając przycisk MODE, FAN SPEED lub ON/OFF. 12. Przycisk TIMER OFF Wciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję Auto-OFF Time. KaŜde naciśnięcie zwiększa czas w odstępach co 30 minut, aŝ do 10 godzin, a następnie zwiększa się o 1 godzinę do 24 godzin. Aby anulować ustawienie czasu Auto-OFF Time, naciśnij przycisk, aŝ do skasowania ustawienie czasu na wartość 0, Przycisk LOCK Naciśnij ten przycisk, aby zablokować wszystkie aktualne ustawienia, pilot nie będzie odpowiadał na Ŝadne komendy oprócz tej po przyciśnięciu przycisku LOCK. Funkcji LOCK moŝna uŝyć, jeśli chcemy, uniknąć przypadkowej zmiany ustawień. Aby anulować funkcję naciśnij ponownie, przycisk LOCK. 14. Przycisk TURBO Włącza i wyłącz funkcje TURBO. Funkcja TURBO umoŝliwia jednostce osiągnięcie zadanej temperatury w jak najkrótszym czasie. Po naciśnięciu tego przycisku w trybie chłodzenia, urządzenie będzie nawiewać zimne powietrze z największą prędkością wentylatora. Naciśnięcie tego przycisku w trybie ogrzewania spowoduje uruchomienie trybu szybkiego ogrzewania. 15. Przycisk LED DISPLAY Włącza i wyłącz podświetlenie wyświetlacza. (Tylko w modelach wyposaŝonych w ta funkcję). Instrukcja uŝytkownika 6

7 4. Wskaźniki na wyświetlaczu LCD MODE Wyświetla aktualnie wybrany tryb: AUTO, COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (ogrzewanie) [modele grzewczo-chłodzące] oraz FAN (wentylacja). Wskaźnik nadawania sygnału Będzie się świecił podczas przesyłania sygnału z pilota do jednostki wewnętrznej. Wyświetlacz cyfrowy Wyświetla ustawioną wartość temperatury oraz w trybie TIMER ustawienia ON i OFF TIMERa. W trybie FAN na wyświetlaczu nie będzie nic wyświetlone. ON/OFF Symbol będzie wyświetlany gdy jednostka jest uruchomiona. MODE (Tryb FAN) FAN SPEED Wyświetla wybraną prędkość wentylatora: Auto, LOW, MED oraz HIGH. Na wyświetlaczu nic się nie pojawi gdy prędkość wentylatora jest ustawiona na AUTO. Kiedy wybrany jest tryb AUTO lub DRY, nic nie będzie wyświetlane na wyświetlaczu. TIMER Obszar ten pokazuje ustawienia timera. Gdy funkcja TIMER ON jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się ikona TIMER ON. Jeśli funkcja TIMER OFF jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się ikona TIMER OFF. Jeśli obie funkcje są ustawione, na wyświetlaczu pojawi się ikona TIMER ON OFF, co wskazuje Ŝe wybrano zarówno czas TIMER ON i TIMER OFF. LOCK Na wyświetlaczu pojawi się ikona LOCK po wciśnięciu przycisku LOCK. Po ponownym wciśnięciu przycisku LOCK ikona zniknie z wyświetlacza. Uwaga: Na rysunku pokazano wszystkie ikony, podczas pracy jednostki wyświetlone będą tylko aktywne funkcje. Instrukcja uŝytkownika 7

8 5. Korzystanie z pilota. 5.1 Instalacja i wymiana baterii. Pilot jest zasilany przez dwie baterie (LR03X2). 1. Aby zainstalować baterie, przesuń tylną pokrywę baterii i zainstaluj nowe baterie zgodnie z odpowiednią biegunowością (+ i -). 2. Aby wymienić zuŝyte baterie, naleŝy uŝyć tej samej metody jak wspomniano powyŝej. UWAGA: 1. Podczas wymiany baterii, nie naleŝy uŝywać starych baterii lub róŝnych typów baterii. MoŜe to spowodować, uszkodzenie pilota. 2. Jeśli nie korzystasz z pilota przez kilka tygodni wyjmij baterie, poniewaŝ bateria moŝe się wylać, uszkadzając pilota. 3.Przeciętny czas pracy baterii przy normalnym uŝytkowaniu wynosi około 6 miesięcy. 4. Wymień baterie, gdy nie ma odpowiedzi na sygnał z jednostki wewnętrznej lub jeśli wskaźnik transmisji nie zapali się. 5.2 Tryb AUTO Upewnij się, Ŝe urządzenie jest podłączone do zasilania. Kontrolka pracy na panelu jednostki wewnętrznej, powinna błysnąć 6 razy. 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb Auto. 2. Naciśnij przycisk TEMP, aby ustawić Ŝądaną temperatury. Temperatura moŝe być ustawiana co 1 C w zakresie od 21 C ~ do 28 C. 3. Naciśnij przycisk ON/ OFF aby uruchomić klimatyzator. Kontrolka pracy na wyświetlaczu będzie wyświetlana. Prędkość wentylatora będzie ustawiona automatycznie, na wyświetlaczu pilota nie pojawi się ikona prędkości wentylatora. 4. Naciśnij ponownie przycisk ON/ OFF aby zatrzymać klimatyzator. UWAGA 1. W trybie Auto, klimatyzator moŝe wybrać tryb chłodzenia, wentylacji, ogrzewania lub osuszania na podstawie zmierzonej róŝnicy między rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zadaną na pilocie zdalnego sterowania. 2. W trybie Auto, nie moŝna zmienić prędkości wentylatora. Jest ona kontrolowana automatycznie. 3. JeŜeli tryb Auto nie jest komfortowy, moŝna przejść na wybór manualny. 5.3 Tryb CHŁODZENIA / OGRZEWANIA / WENTYLACJI Upewnij się, Ŝe urządzenie jest podłączone do zasilania. 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb COOL, HEAT, (modele grzewczo-chłodzące) lub FAN. 2. Naciśnij przycisk TEMP, aby ustawić Ŝądaną temperatury. Temperatura moŝe być ustawiana co 1 C w zakresie od 21 C i więcej dla chłodzenia oraz 28 C lub mniej dla grzania. 3. Naciśnij przycisk FAN SPEED, aby wybrać prędkość wentylatora w kolejności Auto, Low, Med, lub High. 4. Naciśnij przycisk ON/ OFF aby uruchomić klimatyzator. Kontrolka pracy na wyświetlaczu będzie wyświetlana. 5. Naciśnij ponownie przycisk ON/ OFF aby zatrzymać klimatyzator. UWAGA W trybie FAN, ustawiona wartość temperatury nie jest wyświetlana na pilocie i nie ma moŝliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu. W trybie tym moŝna regulować tylko parametry z punktu 1, 3 i Tryb OSUSZANIE Upewnij się, Ŝe urządzenie jest podłączone do zasilania. Kontrolka pracy na powinna się świecić na panelu jednostki wewnętrznej. 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb DRY. 2. Naciśnij przycisk TEMP, aby ustawić Ŝądaną temperatury. Temperatura moŝe być ustawiana co 1 C w zakresie od 21 C do 28 C. 3. Naciśnij przycisk ON/ OFF aby uruchomić klimatyzator. Kontrolka pracy na wyświetlaczu będzie wyświetlana, a prędkość wentylatora będzie ustawiona na niską. 4. Naciśnij ponownie przycisk ON/ OFF aby zatrzymać klimatyzator. UWAGA W trybie DRY (osuszania), klimatyzator moŝe wielokrotnie przełączać się między trybem chłodzenia i wentylacji, na podstawie zmierzonej róŝnicy temperatur między rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zadaną na pilocie zdalnego sterowania. 5.5 Tryb TIMER Przycisk TIMER ON, pozwala ustawić czas automatycznego uruchomienia jednostki. Przycisk TIMER OFF, pozwala ustawić czas automatycznego wyłączenia jednostki. Ustawianie czasu automatycznego uruchomienia. 1. Naciśnij przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu pilota pokaŝe się ikona TIMER ON, ostatnio ustawiony czas oraz ikona "h". Teraz moŝna zresetować poprzednio ustawiony czas rozpoczęcia działania. 2. Wciśnij ponownie przycisk TIMER ON, aby ustawić Ŝądany czas. KaŜde naciśnięcie zwiększa czas w Instrukcja uŝytkownika 8

9 odstępach co 30 minut, aŝ do 10 godzin, a następnie zwiększa się o 1 godzinę do 24 godzin. 3. Po ustawieniu czasu TIMER ON, pilot prześle sygnał do klimatyzatora z opóźnieniem 0,5 sekundy. Następnie po upływie około 2 sekund ikona "h" zniknie, a zadana temperatura pojawi się ponownie na wyświetlaczu LCD. Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia. 1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu pilota pokaŝe się ikona TIMER OFF, ostatnio ustawiony czas oraz ikona "h". Teraz moŝna zresetować poprzednio ustawiony czas zakończenia działania. 2. Wciśnij ponownie przycisk TIMER OFF, aby ustawić Ŝądany czas. KaŜde naciśnięcie zwiększa czas w odstępach co 30 minut, aŝ do 10 godzin, a następnie zwiększa się o 1 godzinę do 24 godzin. 3. Po ustawieniu czasu TIMER OFF, pilot prześle sygnał do klimatyzatora z opóźnieniem 0,5 sekundy. Następnie po upływie około 2 sekund ikona "h" zniknie, a zadana temperatura pojawi się ponownie na wyświetlaczu LCD. Instrukcja uŝytkownika 9

10 UWAGA: Efektywny czas pracy ustalony przez pilota do funkcji timera jest ograniczony do następujących ustawień: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 godzin. Przykład ustawienia Timera TIMER ON (Automatyczne uruchomienie) Funkcja TIMER ON jest przydatna, gdy chcesz aby urządzenie włączyło się automatycznie przed powrotem do domu. Klimatyzator automatycznie rozpocznie pracę w ustalonym czasie. Na przykład: Aby uruchomić klimatyzator po 6 godzinach. 1. Naciśnij przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu pilota pokaŝe się ikona TIMER ON, ostatnio ustawiony czas oraz ikona "h". 2. Naciśnij przycisk TIMER ON, tyle razy aby na wyświetlaczu pilota pojawił się czas "6.0h". 3. Odczekaj około 3 sekundy, a na wyświetlaczu pokaŝe się ponownie temperatura. Funkcja jest teraz aktywna. 6 godzin Instrukcja uŝytkownika 10

11 TIMER OFF (Automatyczne wyłączenie) Funkcja TIMER OFF jest przydatna, gdy chcesz aby urządzenie wyłączyło się automatycznie gdy połoŝysz się spać. Klimatyzator automatycznie zakończy pracę w ustalonym czasie. Na przykład: Aby zatrzymać klimatyzator po 10 godzinach. 1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu pilota pokaŝe się ikona TIMER OFF, ostatnio ustawiony czas oraz ikona "h". 2. Naciśnij przycisk TIMER OFF, tyle razy aby na wyświetlaczu pilota pojawił się czas "10h". 3. Odczekaj około 3 sekundy, a na wyświetlaczu pokaŝe się ponownie temperatura. Funkcja jest teraz aktywna. 10 godzin Kombinacja Timera. (Jednoczesne ustawienie czasu włączenia i wyłączenia) TIMER OFF TIMER ON (Praca jednostki Zatrzymanie Uruchomienie) Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz aby urządzenie wyłączyło się automatycznie gdy połoŝysz się spać oraz uruchomiło się rano po pobudce lub po powrocie do domu. Na przykład: Aby zatrzymać klimatyzator 2 godziny od ustawienia i uruchomić go ponownie 10 godzin od ustawienia. 1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 2. Naciśnij przycisk TIMER OFF ponownie tyle razy aby na wyświetlaczu pilota pojawił się czas "2.0h". 3. Naciśnij przycisk TIMER ON. 4. Naciśnij przycisk TIMER ON ponownie tyle razy aby na wyświetlaczu pilota pojawił się czas "10h". 5. Poczekaj aŝ na pilocie, wyświetli się ponownie temperatura. po 2 godzinach po 10 godzinach Instrukcja uŝytkownika 11

12 (Jednoczesne ustawienie czasu wyłączenia i włączenia) TIMER ON TIMER OFF (Postój jednostki Uruchomienie Zatrzymanie) Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz aby urządzenie włączyło się automatycznie gdy przed pobudką oraz zatrzymało się po wyjściu z domu. Na przykład: Aby uruchomić klimatyzator 2 godziny od ustawienia i zatrzymać go po 5 godzinach od ustawienia. 1. Naciśnij przycisk TIMER ON. 2. Naciśnij przycisk TIMER ON ponownie tyle razy aby na wyświetlaczu pilota pojawił się czas "2.0h". 3. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 4. Naciśnij przycisk TIMER OFF ponownie tyle razy aby na wyświetlaczu pilota pojawił się czas "5.0h". 5. Poczekaj aŝ na pilocie, wyświetli się ponownie temperatura. Uwaga Ustawianie Timera (TIMER ON oraz TIMER OFF) uruchomi się w odpowiedniej kolejności bezpośrednio po aktywowaniu ustawionego czasu. po 2 godzinach po 10 godzinach Instrukcja uŝytkownika 12

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI... SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...8 FUNKCJA OSUSZANIA...8 FUNKCJE ZEGARA TIMER...8

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RoHS MODERN NNO-1/09

INSTRUKCJA OBSŁUGI  RoHS MODERN NNO-1/09 WWW.VIVAXPOLSKA.PL NNO-1/09 MODERN ACP-09CH25AEG ACP-12CH5AEG ACP-18CH50AEG ACP-2CH70AEG RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH kaisai.pl 1 Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA 12HRN2 MCA 18HRN2 MCA 24HRN2 MCA 30HRN2 MCA 36HRN2 MCA 48HRN2 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA MCA - 18HNR2 - MCA - 48HNR2...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE Z SERII CORONA Z INWERTEREM MSC-09HRDN1 MSC-12HRDN1 MSC-18HRDN1 MSC-24HRDN1 Wyłączny importer SPIS TREŚCI WYKAZ ELEMENTÓW KLIMATYZATORA...3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Bezprzewodowy zdalny sterownik PQWRHDF0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Zehnder Subway. Instrukcja montażu

Zehnder Subway. Instrukcja montażu Zehnder Subway Instrukcja montażu zehn d r e L A H TEFLO ø 8mm ~m OK OK 40 X 50 G / H 608 84 040 H L 540 450 756 450 40 40 97 450 40 min. 50mm OK F T E L O 3 4 5 L 6 3 x H min. 50 mm 34 H 3 4 7 8 ø 8mm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu.

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu. Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji klimatyzatora. Dostosowanie się do zalecanych środków ostroŝności, umoŝliwi sprawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP Modele 8801 i 8803 są ręcznymi termometrami wyposaŝonymi w trzy i pół cyfrowe wyświetlacze, i są zaprojektowane do podłączenia termopary typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier INSTRUKCJA BSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Spis treści bsługa pilota... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHC 24HWN1 MHC 30HWN1 MHC 36HWN1 MHC 48HWN1 MHC 60HWN1 Wyłączny importer Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE Z SERII CORONA MULTI Z INWERTEREM Jednostki wewnętrzne: MSCI-09HRIN1 MSCI-12HRIN1 Jednostki zewnętrzne: M2OA-18HRIN1 M4OA-27HRIN1 Wyłączny importer

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI adresów jednostek wewnętrznych w systemach VRF Sterownik bezprzewodowy model RM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wprowadzenie RM05/E

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY PODSTROPOWO - PRZYPODŁOGOWE MUB 18HRN2 MUB 24HRN2 MUB 30HRN2 MUB 36HRN2 MUB 48HRN2 MUB 60HRN2 MUB 18CRN2 MUB 24CRN2 MUB 30CRN2 MUB 36CRN2 MUB 48CRN2 MUB

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MULTI SPLIT, MINI VRF CGFE WGCFE DGFE FGFE MULTI SPLIT, MINI VRF AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MULTI SPLIT, MINI VRF CGFE WGCFE DGFE FGFE MULTI SPLIT, MINI VRF AIR CONDITIONERS MULTI SPLIT, MINI VRF AIR CONDITIONERS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MULTI SPLIT, MINI VRF CGFE WGCFE DGFE FGFE Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGA - WGA IT RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGA - WGA IT RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGA - WGA IT Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX-5002 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup pirometru z sondą temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo