SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 27/2014/2015 z dnia 16 marca 2015 r Dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) 2. Treść wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego podana zostanie do wiadomości na miesiąc przed egzaminem: Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół w Gębicach, członkom SZE, Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów klas zdających egzamin gimnazjalny w danym roku, Uczniom zdającym egzamin gimnazjalny w danym roku poprzez wychowawców klas. 3. Tekst Szkolnej Instrukcji Organizowania i Przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego po Trzeciej Klasie w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach jest dostępny w bibliotece szkolnej i w sekretariacie oraz na stronie

2 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Instrukcją obowiązującymi stają się przepisy zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami ) oraz komunikaty dyrektora CKE i dyrektora OKE. W opracowaniu zastosowano następujące skróty: SZE - szkolny zespół egzaminacyjny, ZN - zespół nadzorujący, OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna. II. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych - od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po egzaminie dystrybutorowi, który przekazuje je do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej - odpowiada przewodniczący SZE, w szczególnym przypadku upoważniony pisemnie przez dyrektora członek SZE. 2. Przewodniczący SZE, w szczególnym przypadku upoważniony pisemnie przez dyrektora członek SZE, w obecności innego członka tego zespołu oraz dystrybutora (z upoważnieniem) sprawdza nienaruszalność arkuszy, ilość i rodzaj, po czym kwituje odbiór pakietów materiałów egzaminacyjnych. 3. Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją, przewodniczący SZE, w szczególnym przypadku upoważniony pisemnie przez dyrektora członek SZE, składa je w stanie nienaruszonym w szafie pancernej, znajdującej się w archiwum przy sekretariacie. 4. Dostęp do szafy pancernej ma dyrektor szkoły jako przewodniczący SZE, w szczególnym przypadku wicedyrektor szkoły jako zastępca przewodniczącego SZE bądź upoważniony pisemnie przez dyrektora członek SZE.

3 5. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych. 6. Bezpośrednio po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz ich spakowanie i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami określonymi w procedurach OKE w Poznaniu. 7. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane przewodniczącemu SZE zgodnie z Procedurą zabezpieczania i przekazywania dokumentacji po egzaminie gimnazjalnym. 8. O sytuacjach szczególnych dotyczących postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi należy bezzwłocznie poinformować przewodniczącego SZE. 9. Przewodniczący SZE oczekuje na odbiór zestawów egzaminacyjnych wraz z dokumentacją na terenie szkoły w określony przez niego sposób i w ustalonym terminie. II. TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ W DANYM ROKU SZKOLNYM do 30 września 2014 termin czynności organizacyjne podstawa prawna (rozp. men z 30 kwietnia 2007 ze zm.) Zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (Załącznik 1a). Zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów dotyczących przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości narodowej 35.3 Procedury (p ) 36.3 Procedury (p. 3.13) Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi Procedury (p. 4.3)

4 do 10 października 2014 do 15 października 2014 do 30 października 2014 do 31 października 2014 do 15 listopada 2014 do 31 grudnia 2014 dostosowaniami warunków i form egzaminu gimnazjalnego. Przekazanie danych do OKE o uczniach przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości narodowej. Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Zgłoszenie zdających, którzy kończą naukę w semestrze jesiennym (gimnazja dla dorosłych). Porozumienie dyrektora szkoły z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostosowań dotyczących szczególnych przypadków, w tym nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. Ostateczny termin pisemnego (Załącznik nr 13 w Procedurach przeprowadzania egzaminu ) poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków i form egzaminu do dysfunkcji ucznia. Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia Przekazanie do OKE danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, za pomocą serwisu elektronicznego. Przekazanie dyrektorowi OKE pisemnej informacji dotyczącej dostosowań dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone. Termin przekazania informacji w formie pisemnej przez dyrektora szkoły dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o liczbie poszczególnych rodzajów arkuszy egzaminacyjnych (tj. symbol arkusza liczba arkuszy) oraz arkuszach przeznaczonych dla 36.4 Procedury (p. 3.15) Komunikat Dyrektora CKE (p. 17.) Procedury (p. 3.17) Procedury (p. 3.8) Decyzja Dyrektora OKE Decyzja Dyrektora OKE Komunikat Dyrektora CKE (p. 15.) Procedury (p. 4.10)

5 nauczycieli wspomagających (nie dotyczy arkuszy dla uczniów niewidomych, którzy oprócz arkusza w piśmie Braille a otrzymują także czarnodruk). do 21 stycznia 2015 Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów 36.5 Procedury (p. 3.16) pisemnej informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości narodowej (Załącznik 4). Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. do 22 stycznia 2015 Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 35.7 Procedury (p ) dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji (Załącznik 1c) o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, o rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeśli nie był on obowiązkowy. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez dyrektora tej komisji. styczeń 2015 Ogłoszenie przez OKE kalendarza szkoleń z zakresu stosowania Decyzja Dyrektora OKE procedur i instrukcji przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów. do 21 lutego 2015 Powołanie zastępcy przez przewodniczącego SZE luty/marzec 2015 Szkolenie przez OKE przewodniczących SZE i ich zastępców w 40.4 zakresie stosowania procedur i instrukcji egzaminacyjnych. do 21 marca 2015 Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego przez Procedury (p przewodniczącego SZE. do 8 kwietnia 2015 Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole jeśli uczeń (słuchacz) uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (Załącznik 1d). Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie 35.7 Procedury (p )

6 języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez dyrektora tej komisji. marzec 2015 Przeszkolenie szkolnych zespołów egzaminacyjnych przez Procedury 2014/2015 (p. 2.4) przewodniczącego SZE. 21 kwietnia 2015 (wtorek) Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna godz Komunikat Dyrektora CKE egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 60 min - w arkuszu egzaminacyjnym wyłącznie zadania zamknięte przerwa 60 minut godz egzamin z zakresu języka polskiego 90 min - w arkuszu egzaminacyjnym zadania otwarte i zamknięte 22 kwietnia 2015 (środa) Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego: część matematyczno-przyrodnicza 33.1 Komunikat Dyrektora CKE godz egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) 60 minut w arkuszu egzaminacyjnym wyłącznie zadania zamknięte przerwa 60 minut godz egzamin z zakresu matematyki 90 minut w arkuszu egzaminacyjnym zadania otwarte i zamknięte 23 kwietnia 2015 (czwartek) Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego: część języki obce 33.1 Komunikat Dyrektora CKE godz egzamin na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy) 60 minut - w arkuszu egzaminacyjnym wyłącznie zadania zamknięte przerwa 60 minut godz egzamin na poziomie rozszerzonym z języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy) 60 minut - w arkuszu egzaminacyjnym zadania otwarte i zamknięte do 5 maja 2015 Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy przystąpią do Decyzja Dyrektora OKE egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. 1, 2 i 3 czerwca 2015 Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 47.3; 49.1 Komunikat Dyrektora CKE

7 19 czerwca 2015 (zgodnie z decyzją Dyrektora CKE) do 20 sierpnia 2015 sierpień 2015 wrzesień / październik 2015 Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego. Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu z wynikami oraz zamieszczenie na stronach internetowych OKE informacji o wynikach uzyskanych w powiatach i województwach. Ostateczne uregulowanie spraw związanych ze zwolnieniami uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego Przekazanie do szkół i podmiotów określonych ustawą o systemie oświaty II raportu z analizą wyników Szkolenie dotyczące wykorzystania wyników sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 48.5; Decyzja Dyrektora OKE Decyzja Dyrektora OKE IV. ZASADY OBIEGU INFORMACJI 1. Wychowawcy klas III gimnazjum zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu nie później niż na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin. 2. Do dnia 15 października br. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Gębicach przyjmuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wyliczonych w Tabeli 1. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po czym wychowawcy klas trzecich informują rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zdających egzamin, o określonych sposobach dostosowania warunków egzaminacyjnych. 3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Gębicach rokrocznie podlega szkoleniu dotyczącemu dostosowania procedur egzaminacyjnych, które przeprowadza Dyrektor Szkoły. 4. Najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego osobiście lub za pośrednictwem nauczycieli języka polskiego, będących członkami szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zapoznaje uczniów

8 klas trzecich gimnazjum oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) z Informacją dla ucznia (słuchacza) dotyczącą przebiegu egzaminu oraz zasadami kodowania i wypełniania arkuszy oraz karty odpowiedzi. 5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ubiegający się o dostosowanie formy i warunków egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, muszą posiadać stosowną opinię (orzeczenie) poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia (orzeczenie), o których mowa, powinny być wydane najpóźniej do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin odpowiednio nie wcześniej, niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. 6. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do egzaminu. 7. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia (słuchacza) rodzic (prawny opiekun) ucznia lub słuchacza składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do egzaminu. 8. Stwierdzenia uprawnień laureatów odpowiednich konkursów przedmiotowych dokonuje Dyrektor Szkoły niezwłocznie po otrzymaniu imiennego potwierdzenia uzyskania przez ucznia tytułu laureata odpowiedniego konkursu przedmiotowego. 9. Dyrektor zespołu w terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale nie później niż do 15 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu. 10. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali/którym przerwano egzamin i przekazuje go OKE w Poznaniu. 11. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi (słuchaczowi) przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji

9 Egzaminacyjnej dyrektor zespołu w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu. 12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkolnej dokumentacji pozostawia następujące dokumenty: protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal, oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, kopię decyzji o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu, kopię zweryfikowanych list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych w danym dniu, oryginalne arkusze z pytaniami z kodami uczniów (za wyjątkiem przypadku, gdy uczeń posiada zwolnienie z przenoszenia odpowiedzi na kartę te arkusze są pakowane wraz z kartą rozwiązań i kartą odpowiedzi), kopię zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu, kopię protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnego ze wskazaniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 13. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia wydanego przez OKE w Poznaniu otrzymuje uczeń wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum. Otrzymanie zaświadczenia kwituje uczeń (rodzice ucznia/prawni opiekunowie) w formie czytelnego podpisu i daty odbioru (zadanie realizuje wychowawca). Pokwitowanie, o którym mowa, pozostaje w dokumentacji szkoły. 14. Zaświadczenia uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum Dyrektor zespołu odsyła do OKE w Poznaniu. 15. Uczeń (rodzic ucznia/prawny opiekun) w przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu składa do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach: oświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu zaświadczenia (z podaniem okoliczności), dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto OKE w Poznaniu.

10 16. Dyrektor zespołu przesyła dokumenty, o których mowa wyżej, wraz z prośbą o wystawienie duplikatu do OKE w Poznaniu. 17. OKE w Poznaniu wystawia duplikat, przysyła go do szkoły i powiadamia o tym zainteresowane osoby. 18. Duplikat musi być odebrany i potwierdzony jego odbiór w szkole. 19. Przyjmowanie wniosków, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących egzaminu gimnazjalnego odbywa się wyłącznie poprzez sekretariat (ww. dokumenty opatrzone powinny być pieczątką - wpłynęło). V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU 1. Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE w Poznaniu, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są przewodniczący ZN w danych salach lub wyznaczeni przez nich członkowie ZN zgłoszeni przewodniczącemu SZE. 2. W każdym dniu egzaminu przewodniczący ZN sprawdzają odpowiednie przygotowanie sal i sprzętu do egzaminu (godz. 8.05). 3. Przewodniczący SZE, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi każdego dnia egzaminacyjnego w godz Wszyscy członkowie ZN spotykają się w sali nr 6, godzinę przed egzaminem, celem sprawdzenia obecności, w przypadku stwierdzenia absencji, przewodniczący SZE powołuje nowych członków (godz. 8.00). 5. Pół godziny przed rozpoczęciem pracy z danym zestawem egzaminacyjnym przewodniczący SZE przekazuje pakiety z materiałami w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli uczniów gabinet dyrektora (godz. 8.30). 6. Zbiórka uczniów wraz z wychowawcami w każdym dniu egzaminu w przydzielonych klasach nr 1, 2 (godz. 8.25).

11 7. Powitanie obserwatora i sprawdzenie jego tożsamości i upoważnienia dyrektor (godz ). 8. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście zgłoszonej do OKE, nauczyciel zaznacza obecnych. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły (od godz. 8.30). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na liście OKE, przewodniczący ZN dokonuje weryfikacji danych kolorem czerwonym, potwierdza się małą okrągłą pieczęcią szkoły podpisami członków ZN oraz obserwatora. 9. Zdający losują numer miejsca i je zajmują. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie materiały określone w Informacji dla ucznia przystępującego do egzaminu. 10. Na około minut przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN, w obecności dwóch przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego SZE materiały egzaminacyjne: a) odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych, b) listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE (na tej liście potwierdza się obecność zdających oraz odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów), c) druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali, d) naklejki z kodami kreskowymi z peselami uczniów i odpowiednią liczbę bezpiecznych kopert. 11. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący ZN przypomina o: samodzielności pracy na egzaminie, nie wnoszeniu do sali urządzeń telekomunikacyjnych (uczniowie, nauczyciele, obserwator), jeśli zdający ukończył pracę przed czasem (tzn. więcej niż 10 minut przed zakończeniem pracy z zestawem), zgłasza to ZN przez podniesienie ręki.

12 12. Powitanie, przedstawienie członków zespołów nadzorujących (przewodniczących, nauczycieli z innych szkół, obserwatorów zewnętrznych) - (godz. 8.50). 13. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie Członkowie ZN rozdają zestawy egzaminacyjne zdającym, natomiast naklejki z kodem pesel ucznia przykleja PZN. 15. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych (przed godz można rozdać zestawy, ale zabezpieczenie zdejmują uczniowie dopiero o godz. 9.00) przewodniczący ZN poleca zdającym. - zapoznanie się z instrukcją z pierwszej strony arkusza - sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego (W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne zestawy. Jeśli przewodniczący ZN ich nie posiada, zgłasza braki przewodniczącemu SZE. Takie przypadki zostają odnotowane w protokole przebiegu egzaminu) - zapisanie trzyznakowych kodów - umieszczenie naklejek z kodem kreskowym (nr PESEL ucznia) na arkuszu i karcie rozwiązania oraz karcie odpowiedzi - wypełnienie matrycy znaków na karcie odpowiedzi (w przypadku arkuszy G - 8, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie ZN). 16. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W sytuacjach szczególnych jednak nie później niż po ukończeniu czynności organizacyjnych decyduje o udziale w egzaminie przewodniczący SZE. 17. W części językowej w przypadku, gdy sprzęt nie zadziała, można dokonać przerwy w pracy i odpowiednio o tę przerwę wydłużyć czas pisania. Natomiast zamianę części językowych można zrealizować wyłącznie za zgodą dyrektora OKE w Poznaniu. 18. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla zdającego.

13 19. Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności naklejenia kodów z numerami pesel, przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. W sali, w której nauczyciel odczytuje uczniom teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym w części humanistycznej zapisuje się po skończeniu tej czynności. 20. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio. a. w części humanistycznej: - z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut - z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 135 minut b. w części matematyczno-przyrodniczej: - z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut z zestawem egzaminacyjnym z matematyki 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 135 minut c. w części z języka obcego nowożytnego: - z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut - z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 90 minut

14 21. W przypadku części egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, następuje odtwarzanie płyty CD. 22. Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy to sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 23. Członkowie ZN nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, ani ich komentować, rozmawiać. Wolno natomiast poruszać się po sali tylko, gdy jest wyraźny tego powód. 24. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN porozumiewa się z przewodniczącym SZE, a ten przerywa egzamin dla danego ucznia i unieważnia jego pracę (zgodnie z Procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych). 25. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzegu stolika. Przewodniczący ZN lub członek ZN w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów (czy zostały zaznaczone odpowiedzi na karcie, czy jest arkusz + karta rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi, układa osobno arkusze, które pozostają w szkole (wyjątek stanowią uczniowie zwolnieni z przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi) oraz karty rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi, które są pakowane w bezpieczne koperty). Zezwala na opuszczenie Sali. Odbiór prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym, ale zgodnie z punktem Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających z zestawów dostosowanych, tj. G - 8.

15 27. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący po raz kolejny przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, po upływie 5 minut ostatecznie informuje zdających o zakończeniu egzaminu i poleca zamknięcie zestawów. 28. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Przewodniczący ZN zleca odbiór zestawów członkom ZN. W obecności uczniów sprawdzają oni kompletność materiałów (arkusz- odkładany jest do dokumentacji szkolnej, wyjątek stanowi uczeń zwolniony z przenoszenia odpowiedzi na kartę na podstawie opinii PPP, + karta rozwiązań wraz z kartą odpowiedzi), a następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem zdających, którzy mają być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (potwierdzając to swoim podpisem w protokole), na opuszczenie sali. 29. Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa. W trakcie przerwy uczniowie przebywają w salach nr 1, 2 pod opieką nauczycieli przypisanych do tych sal (wychowawcy). 30. Punktualnie o rozpoczyna się drugi zakres egzaminu. Uczniowie wchodzą do sal o godz , losując miejsca. 31. Członkowie ZN: a) w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zgodnie ze zgłoszeniem przekazanym do OKE) zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pola (2) na arkuszu i karcie odpowiedzi, b) odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych przez zdających na listach obecności c) podpisują wypełnioną listę obecności zdających. 32. Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie ZN (musi pozostać w sali przynajmniej dwóch uczniów/ w szczególnych przypadkach jeden - pakowanie odbywa się przy nich) a) w obecności uczniów przeliczają, porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne w bezpieczne koperty zgodnie z instrukcją OKE w Poznaniu

16 b) sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali ( na protokole oprócz członków komisji egzaminacyjnej podpisują się uczniowie) i weryfikują listę zdających. Tak przygotowane materiały przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu SZE wraz z pustymi kopertami i niewykorzystanymi arkuszami. 33. Przewodniczący SZE sprawdza kompletność materiałów tj. prawidłowość opisu koperty oraz wypełnienie protokołu z danej sali w obecności odpowiedniego przewodniczącego ZN. 34. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych w danym dniu przewodniczący SZE zabezpiecza je zgodnie z instrukcją OKE w Poznaniu. Następnie, w obecności przewodniczących ZN, sporządza zbiorczy protokół egzaminu, obejmujący także wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu lub pracy z danym zestawem egzaminacyjnym albo przerwali pracę z zestawem egzaminacyjnym, albo którym unieważniono część egzaminu. 35. Przewodniczący SZE przekazuje OKE w Poznaniu w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym: a) zbiorczy protokół przebiegu egzaminu wraz z załącznikami, b) wypełnione przez zdających zestawy egzaminacyjne (karty odpowiedzi wraz z kartami rozwiązań) spakowane zgodnie z instrukcją, c) zestawy niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane (co odnotowane zostaje w tabeli reklamacyjnej) oraz kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, d) zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal egzaminacyjnych z załączonymi do nich w przypadku uczniów uprawnionych do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu potwierdzonymi kopiami zaświadczeń laureatów/finalistów olimpiad lub laureatów konkursów przedmiotowych, e) protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodny ze wskazaniami OKE w Poznaniu. Instrukcja pakowania zestawów egzaminacyjnych W każdej z sal egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu, należy skompletować następujące dokumenty:

17 1. Zestawy karty rozwiązań wraz z kartą odpowiedzi (bez arkuszy z pytaniami) spakowane. Prace wypełnione przez uczniów z danej sali należy ułożyć, zachowując kolejność według ich kodów, zgodnie z listą i spakować w bezpieczne koperty. Bezpieczna koperta, dla szkół gimnazjalnych może zmieścić odpowiednią z procedurą OKE liczbę kart rozwiązań i odpowiedzi. 2. Niewykorzystane zestawy egzaminacyjne nie otwieramy, nie kodujemy, nie pakujemy do bezpiecznych kopert.. 3. Arkusze z pytaniami członkowie ZN układają i osobno poza bezpiecznymi kopertami przekazują Przewodniczącemu SZE. 3. Odpowiednio zakodowane zestawy egzaminacyjne zdających, którzy przerwali egzamin. Przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu SZE skompletowane dokumenty, o których mowa w punktach Zweryfikowaną listę uczniów (przesłaną przez OKE), z danej sali egzaminacyjnej (potwierdzenie wejścia zdającego na salę, potwierdzenie odbioru pracy ucznia - karty rozwiązań wraz z kartą odpowiedzi). 5. Protokół przebiegu egzaminu w danej sali. PRZYKŁADOWY OPIS KOPERTY CZĘŚĆ MAT- PRZYR. KOD SESJI LICZBA UCZNIÓW GM - P G1 ilość uczniów (nie arkuszy)

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolna Instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach

Szkolna Instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach nr 37/2014 z dnia 19 marca 2014 r. Szkolna Instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie 36-105 Cmolas 269 A tel./fax. 017 283-77-08 adres email: gimnazjum@rzeszow.home.pl adres www: www.pgcmolas.pl Szkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY MZS IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji Strona 1 z 6 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU obowiązująca dla. (nazwa szkoły, miejscowość) Załącznik do zarządzenia Dyrektora..

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr./2013 Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej W Bobolicach. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W PISZU I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE ZARZĄDZENIE NR 9.2011 DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE za dnia 25.03.2011r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.).

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.). WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM KATOLICKIM IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 3 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017/2018

Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin gimnazjalny 2017/2018 18 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część humanistyczna 19 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część językowa 1. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH w JABŁOWIE PUBLICZNYM GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH w JABŁOWIE PUBLICZNYM GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH w JABŁOWIE PUBLICZNYM GIMNAZJUM I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE rok szkolny 2013/2014 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia Informacja dla ucznia Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Maksymalny czas Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu Strona 1 z 8 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca w roku 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BELĘCINIE

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BELĘCINIE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM I. WSTĘP W BELĘCINIE 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji gimnazjalnego obowiązująca W Zespole Szkół w Zaborze. obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 Informacje ogólne dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2014 a Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia Szkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 21 kwietnia 2015 (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. DATA HARMONOGRAM CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA Historia i wiedza 21 kwietnia o społeczeństwie CZĘŚĆ 2015 9:00 HUMANISTYCZNA (wtorek) Język polski

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH (fragmenty) ROK SZKOLNY 2014/15 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Sportowym nr 1 w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Centrum

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Sportowym nr 1 w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Centrum Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Sportowym nr 1 w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R.

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R. Egzamin gimnazjalny 2016 18 20 KWIECIEŃ 2016 R. Podstawy prawne i źródła informacji 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Instrukcja organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Instrukcja organizacji egzaminu w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu I. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 I. FAZA ORGANIZACYJNA WSTĘPNA. 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26 / 2013 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 17 września 2013r.

Zarządzenie Nr 26 / 2013 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 17 września 2013r. Zarządzenie Nr 26 / 2013 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 17 września w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014)

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) I. WSTĘP Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r.

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r. Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej gimnazjum Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Bardziej szczegółowo

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 I. Wstęp 1. Szkolne procedury przygotowania i organizacji egzaminu w Publicznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Gimnazjum im. Powstańców str. 1 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Procedury i instrukcje opracow ano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2015-2016 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) sprawdzian oznacza on sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin Szkolenie Zespołów Nadzorujących marzec 2012 ZSI Lubin Terminy Sprawdzian 3 kwietnia Egzamin: 24.04 częśd humanistyczna: 9.00 WOS, historia 10.45 język polski 25.04 częśd matematyczno- przyrodnicza: 9.00

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Spis treści: I. Wstęp II. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się w sekretariacie szkoły.

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się w sekretariacie szkoły. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WOLBORZU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013/2014 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji Sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH

SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH rok szkolny 2014/2015 1 I Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARYNARZY POLSKICH PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG 2012/ 2013 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. ADAMA GIEDRYSA W SZCZECINKU. Rok szkolny 2016/2017

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. ADAMA GIEDRYSA W SZCZECINKU. Rok szkolny 2016/2017 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. ADAMA GIEDRYSA W SZCZECINKU I. WSTĘP Rok szkolny 2016/2017 uaktualniona październik 2016 r. 1. Wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 23 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 23 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 23 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY I. Wstęp. 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Organizacja egzaminu gimnazjalnego Organizacja egzaminu gimnazjalnego 2013 Terminy egzaminu gimnazjalnego 23 kwietnia 2013 r. 9 00 historia i wiedza o społeczeństwie 60 minut 11 00 język polski 90 minut Terminy egzaminu gimnazjalnego 24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2014-2015 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) sprawdzian oznacza on sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM W PYRZYCACH PYRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Pyrzyce, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016/2017 1) Część humanistyczna- 19 kwietnia 2017 r. (środa) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 )

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 23 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 23 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 23 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚCI EGZAMNIU Egzamin składa się z trzech części: część pierwsza- humanistyczna: język polski; historia i WOS część druga- matematyczno- przyrodnicza: matematyka;

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych. podczas egzaminu gimnazjalnego. w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu

Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych. podczas egzaminu gimnazjalnego. w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych podczas egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu 1. W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły ( najpóźniej godz. 8.15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - technik spedytor 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno przyrodniczej - wiadomości

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1.

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo