PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BELĘCINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BELĘCINIE"

Transkrypt

1 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM I. WSTĘP W BELĘCINIE 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 2. Treść Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego podana została do wiadomości: radzie pedagogicznej na miesiąc przed egzaminem gimnazjalnym podczas posiedzenia rady pedagogicznej oraz przez wyłożenie do wglądu w pokoju nauczycielskim, rodzicom uczniów klas zdających egzamin gimnazjalny przed egzaminem gimnazjalnym podczas zebrań, uczniom poprzez wychowawców klas do 28 lutego 2017 r. członkom SZE poprzez szkolenie prowadzone przez dyrektora szkoły lub innego nauczyciela powołanego na z-cę przewodniczącego SZE. 3. Tekst Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie jest dostępny w pokoju nauczycielskim, u dyrektora szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją obowiązującymi stają się przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.) oraz komunikaty dyrektora CKE i dyrektora OKE. 5. Egzamin dla klasy III gimnazjum odbywa się na terenie szkoły lub w sali gimnastycznej, która również jest obiektem szkolnym. W opracowaniu zastosowano następujące skróty: PSZE przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego SZE szkolny zespół egzaminacyjny, PZN przewodniczący zespołu nadzorującego ZN zespół nadzorujący, OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna. 1

2 II. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI. 1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych od momentu ich odbioru do czasu przekazania po egzaminie do OKE w Poznaniu- odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i podpisuje w tej sprawie oświadczenie. 2. Dyrektor OKE w Poznaniu informuje przewodniczącego SZE o miejscu, czasie i sposobie odbioru zestawów egzaminacyjnych, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego także płyty CD- zgodnie ze złożonym zamówieniem. 3. Przewodniczący SZE (z dokumentem tożsamości) lub pisemnie upoważniony członek SZE (z dokumentem tożsamości) w obecności innego członka zespołu, kwituje odbiór pakietów z zestawami egzaminacyjnymi, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego także płyt CD. 4. Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich (zgodnie z otrzymaną instrukcją) przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego członek SZE, składa je w stanie nienaruszonym w zamykanej szafie w gabinecie dyrektora szkoły. 5. Pakiety z materiałami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia egzaminu. Otwarcie odpowiednich pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu egzaminu w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po wniesieniu do niej zestawów egzaminacyjnych. 6. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych każdemu uczniowi i po zakończeniu czynności organizacyjnych, wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe zestawy egzaminacyjne ( a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego również liczbę niewykorzystanych oraz wadliwych płyt CD) umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych zestawów odnotowuje się w protokołach przebiegu egzaminu. 7. Bezpośrednio po zakończonym egzaminie następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole oraz spakowanie i opisanie zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu oraz przekazanie ich przewodniczącemu SZE. 8. Po zakończeniu części egzaminu przewodniczący SZE, w obecności przewodniczących ZN, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i pakuje je zgodnie z instrukcją OKE w Poznaniu. 9. Wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją dostarcza do OKE w Poznaniu przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego nauczyciel, który powinien legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem. 2

3 III. TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ 1. Do 30 września- rodzice uczniów (opiekunowie prawni) składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo. 2. W terminie ustalonym przez dyrektora OKE, ale nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin- dyrektor gimnazjum jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do egzaminu, oraz informację o: - języku obcym nowożytnym, z którego poszczególni uczniowie zamierzają przystąpić do trzeciej części egzaminu, - poziomie egzaminu z języka obcego nowożytnego dla poszczególnych uczniów: obowiązkowym podstawowym, albo obowiązkowym podstawowym i obowiązkowym rozszerzonym, albo obowiązkowym podstawowym i dobrowolnym rozszerzonym. 3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu nie później niż do 15 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 4. Do 15 października- rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia. 5. Do 15 października- przekazanie dyrektorowi szkoły opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 6. W terminie ustalonym przez dyrektora OKE, nie później jednak niż do 30 listopadaprzewodniczący SZE przekazuje w formie elektronicznej dyrektorowi OKE listę uczniów zawierającą informację o specyficznych trudnościach w uczeniu i rodzajach zestawów egzaminacyjnych dla poszczególnych uczniów. 7. Terminy powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego: - Na dwa miesiące przed terminem egzaminu- powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. - Na jeden miesiąc przed terminem egzaminu- powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego i ich przydział do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w każdej sali, wyznaczenie przewodniczących zespołów nadzorujących. 3

4 IV. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Informacje ogólne dotyczące zasad organizacji, struktury i formy egzaminu gimnazjalnego. 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub ich rodzice (opiekunowie prawni) przekładają dyrektorowi szkoły opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (opiekunowie prawni) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 2. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia rodzic (opiekun prawny) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. 3. Prawo do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego mają laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i olimpiad, jeżeli uzyskali ten tytuł w trakcie nauki w gimnazjum. Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego zdającego OKE w Poznaniu przekazuje do szkoły. 2. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły. 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych dana częścią egzaminu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik. Informacja o nieprawidłowościach przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 1. Zdającemu można przerwać odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego i unieważnić jego pracę w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, wniesienia/używania urządzeń telekomunikacyjnych, wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia lub zakłócenia przebiegu egzaminu. W w/w przypadkach, przewodniczący ZN, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego SZE i powiadamia go o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do przerwania zdającemu pracy z zestawem egzaminacyjnym. Przewodniczący SZE podejmuje decyzję o przerwaniu pracy z zestawem egzaminacyjnym tego zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej. Przewodniczący SZE wypełnia Decyzję o przerwaniu pracy z zestawem egzaminacyjnym i unieważnieniu i dołącza ją i unieważniony zestaw egzaminacyjny zdającego, do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu, a kopię decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły. 2. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu danej części egzaminu zdarzeniem zagrażającym bezpieczeństwu uczniów przewodniczący SZE podejmuje decyzję o 4

5 zawieszeniu lub przerwaniu odpowiedniej części egzaminu lub całego egzaminu i powiadamia o tym fakcie, w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.) oraz dyrektora OKE w Poznaniu. Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca i terminu przeprowadzenia danej części egzaminu. 3. W przypadku zaginięcia pakietu zawierającego zestawy egzaminacyjne, przewodniczący SZE powiadamia o tym fakcie Dyrektora OKE w Poznaniu, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 4. W przypadku braku stron lub innych usterek w zestawach egzaminacyjnych przewodniczący SZE odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu zestawów rezerwowych. Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia części egzaminu, przewodniczący SZE powiadamia dyrektora OKE w Poznaniu, który w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu odpowiedniej części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych. 5. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) przewodniczący ZN, w porozumieniu z przewodniczącym SZE, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1, po wymienieniu płyty CD przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem pełne 60 minut (w przypadku zdających, którzy piszą arkusze dostosowane 80 albo 90 minut, odpowiednio dla poziomu podstawowego i rozszerzonego). Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nową płytę. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1, przewodniczący ZN - zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD - po wymienieniu płyty CD przewija nagranie ( ) do zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD, z zastrzeżeniem, że zdający muszą mieć możliwość wysłuchania nagrania do tego zadania jeszcze raz od początku (dwukrotnie). Po przewinięciu nagrania do odpowiedniego miejsca należy wcisnąć przycisk pauzy ( ) - zapisuje na tablicy nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący ZN postępuje w sposób analogiczny opisany powyżej. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. 5

6 V. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego jest odpowiedzialny za przygotowanie i organizację przebiegu egzaminu. 2. Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu, ustala spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN) przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w każdej sali. 3. Na tydzień przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący SZE, zapoznaje uczniów z informacją dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego, zasadami kodowania i wypełniania kart odpowiedzi. Przypomina o zabraniu legitymacji szkolnej, przyborów do pisania i rysowania oraz o obowiązującym stroju. 4. Przewodniczący SZE zleca pracownikom szkoły i członkom zespołów nadzorujących przygotowanie sal egzaminacyjnych i odpowiednie ich wyposażenie, zgodnie z Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum : - prawidłowe ustawienie stolików z naklejonymi numerami, - właściwą liczbę krzeseł, - zegar widoczny dla wszystkich zdających, - tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, - zapasowe przybory piśmiennicze, - usunięcie plansz i tabel dydaktycznych z sal, - kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i numerem PESEL, - kartki z numerami do losowania miejsc, - sprzęt do odtwarzania płyt CD, - miejsca dla członków zespołów nadzorujących (stanowiska dla członków ZN w sali nr 1 znajdują się w trzech miejscach: z przodu, pośrodku i na końcu sali). 5. W każdym dniu egzaminu, o godzinie 8 00 przewodniczący SZE sprawdza kompletność zespołów nadzorujących (w szczególnych przypadkach losowych wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela). Przewodniczący SZE przypomina członkom zespołów nadzorujących oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych lub innych urządzeń teleinformatycznych. Następnie przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu. 6. Na około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, w gabinecie dyrektora szkoły przewodniczący SZE sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie są naruszone i otwiera je w obecności przewodniczących ZN i przedstawicieli uczniów. 7. Przewodniczący ZN w obecności przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego SZE materiały egzaminacyjne: - odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego również odpowiednie płyty CD do arkusza na poziomie podstawowym i rozszerzonym, - listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE, - druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali, - naklejki z kodem kreskowym i zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych. 8. Przewodniczący ZN razem z przedstawicielami uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do danej sali. Przewodniczący ZN wyznacza członka swojego zespołu do sprawowania opieki nad w/w materiałami. 9. Na około 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie ustawiają się przed wejściem do sali egzaminacyjnej. 6

7 10. Zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście, losują kartki z numerem stolika, podpisują ją nazwiskiem i zajmują miejsce. Zdający do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie materiały określone w Informacji dla ucznia. Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby. Zdający do Sali egzaminacyjnej może wnieść małą butelkę wody, którą powinien trzymać na podłodze przy stoliku. 11. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania zestawów egzaminacyjnych. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu ucznia podejmuje przewodniczący SZE, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. 12. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący ZN przypomina o: - konieczności sprawdzenia kompletności zestawu, - sposobie kodowania, - obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu. 13. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne zdającym. 14. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym odpowiednio: * w arkuszu z historii i wiedzy o społeczeństwie * w arkuszu z przedmiotów przyrodniczych Sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę odpowiedzi Sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie ponumerowane strony * w arkuszu z języka polskiego * w arkuszu z matematyki Sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi Wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań) Sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 15. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązku zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, w tym w 7

8 szczególności o tym, że teksty do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu będą odtworzone z płyty CD, a następnie poleca odpowiednio: W arkuszu na poziomie podstawowym Sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę odpowiedzi Sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. W arkuszu na poziomie rozszerzonym Sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi Wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego ( nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań) Sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz karta rozwiązań zadań zawiera wszystkie ponumerowane strony Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 16. Zdający sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne zestawy. Takie przypadki są odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 17. Uczniowie kodują i umieszczają kody kreskowe na arkuszach egzaminacyjnych i kartach odpowiedzi zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN, a członkowie ZN kodują prace uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy egzaminu. Nie należy kodować arkuszy uczniów zwolnionych, nieobecnych lub laureatów. Nie można otwierać zestawów niewykorzystanych. 18. Uczniowie zapoznają się szczegółowo z Instrukcją dla ucznia zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla ucznia. 19 Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. 20 Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio: a) w części humanistycznej: z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 135 minut b) w części matematyczno-przyrodniczej: z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut z zestawem egzaminacyjnym z matematyki 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 135 minut c) w części z języka obcego nowożytnego: 8

9 z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 80 minut z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 90 minut 21. W przypadku części egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD. 22. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 23. Członkowie ZN nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. 24. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, wniesienia lub korzystania na sali egzaminacyjnej z urządzeń telekomunikacyjnych, zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN porozumiewa się z przewodniczącym SZE, a ten przerywa odpowiednią część egzaminu dla danego ucznia i unieważnia jego pracę (zgodnie z procedurami Postępowania w sytuacjach szczególnych) oraz odnotowuje ten fakt w protokole. 25. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący ZN (lub wyznaczony członek ZN) w obecności zdającego, sprawdza czy przeniósł on odpowiedzi na kartę odpowiedzi oraz kompletność materiałów. Odbiór prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym, ale zgodnie z punktem 25. Uczeń, który ukończył pracę przed czasem opuszcza salę egzaminacyjną i: po pierwszej części egzaminu- udaje się do wyznaczonej sali; po drugiej części egzaminu- opuszcza szkołę. Ustala się, iż prace od uczniów, którzy ukończyli pracę przed wyznaczonym czasem, będą odbierane nie wcześniej niż: - podczas egzaminów z historii i WOS-u, z przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego nowożytnego- po 40 minutach trwania egzaminu i przez 10 minut, - podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki- po 60 minutach i przez 15 minut. 26. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających z zestawów dostosowanych, tj. G - 4, G - 5, G - 6, G - 7, G Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący informuje zdających o zakończeniu egzaminu oraz wyznacza dodatkowy czas ( 5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi, 28. Poleca członkom zespołu nadzorującego kontrole wykonywania tej czynności, 29 po upływie w/w czasu poleca zdającym odłożenie arkuszy, przyborów do pisania i rysowania na brzeg stolika, Po zakończeniu pracy zdający pozostają na swoich miejscach. Członkowie ZN odbierają prace od zdających, podchodząc do ich stolików. Członkowie ZN odbierają od uczniów zestawy egzaminacyjne i w ich obecności sprawdzają kompletność materiałów. 30. Następnie członkowie ZN: 9

10 a) w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zgodnie ze zgłoszeniem przekazanym do OKE) zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi, b) odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych przez zdających na listach obecności c) podpisują wypełnioną listę obecności zdających. 31. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu przebiega zgodnie z opisem zawartym w punktach od 6 do Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu następuje przerwa. Uczniowie przebywają w wyznaczonych salach na parterze szkoły. 33. Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów: a) przeliczają, porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją właściwej OKE b) sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę zdających. Tak przygotowane materiały przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu SZE. 34. Przewodniczący SZE sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności przewodniczącego odpowiedniego ZN. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych zabezpiecza je zgodnie z instrukcją OKE w Poznaniu. Następnie, w obecności przewodniczących ZN, sporządza zbiorczy protokół egzaminu oraz wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, którzy przerwali/ którym przerwano egzamin, albo którym unieważniono część egzaminu. 35. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje do OKE w Poznaniu następujące materiały: - wypełnione przez zdających zestawy egzaminacyjne spakowane zgodnie z instrukcją, - zestawy niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, - zbiorczy protokół przebiegu egzaminu wraz z załącznikami, - zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal egzaminacyjnych z załączonymi do nich uwierzytelnionymi kopiami zaświadczeń laureatów/finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów odpowiednich konkursów przedmiotowych uczniów uprawnionych do zwolnienia z egzaminu, - wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, którzy przerwali/ którym przerwano egzamin, - kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, - protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodny ze wskazaniami OKE w Poznaniu. 36. W szkolnej dokumentacji egzaminu pozostają: - protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal, - oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, - kopie: ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu egzaminu (części egzaminu), zweryfikowanych list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych, zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu, wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, którzy przerwali/ którym przerwano egzamin, protokoły przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnie ze wskazaniami OKE w Poznaniu. 10

11 Termin do 15 września 2016 do 30 września 2016 wrzesień/ październik 2016 do 15 października 2016 do 15 października 2016 do 30 listopada 2016 do 17 lutego2017 do 28 lutego 2017 Luty/marzec 2017 do 17 marca 2017 Marzec , 20, 21 kwietnia 2017 do 19 maja 2017 czerwiec 2017 czerwiec czerwca 2017 Terminarz realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/ 2017 ZAŁĄCZNIK NR 1 Zadanie Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu. Rodzice (opiekunowie prawni) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków nowożytnych. Udział w organizowanym przez OKE szkoleniu dyrektorów szkół dotyczącym wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/ Dostarczenie dyrektorowi szkoły opinii poradni psychologicznopedagogicznej (specjalistycznej). Zebranie od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów pisemnych oświadczeń o rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia. Przekazanie do OKE w formie elektronicznej listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego wraz z ich danymi Powołanie zastępcy przez przewodniczącego SZE. Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Udział w szkoleniach organizowanych przez OKE przewodniczących SZE i ich zastępcy w zakresie stosowania procedur i instrukcji egzaminacyjnych. Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego przez przewodniczącego SZE. Przeszkolenie szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Zebranie oświadczeń od członków SZE w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna część matematyczno- przyrodnicza część językowa Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy przystąpią do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna część matematyczno- przyrodnicza część językowa Przekazanie do szkół zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wydanie absolwentom gimnazjum zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego wraz ze świadectwami. 11

12 Do zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Do 31 grudnia 2017 Przechowywanie zeszytów zadań egzaminacyjnych, które pozostały w szkole po przeprowadzeniu egzaminu. Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego. 12

13 13

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 3 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.).

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.). WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM KATOLICKIM IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY MZS IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE ZARZĄDZENIE NR 9.2011 DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE za dnia 25.03.2011r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia Informacja dla ucznia Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Maksymalny czas Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM W PYRZYCACH PYRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Pyrzyce, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE rok szkolny 2013/2014 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH w JABŁOWIE PUBLICZNYM GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH w JABŁOWIE PUBLICZNYM GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH w JABŁOWIE PUBLICZNYM GIMNAZJUM I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014)

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) I. WSTĘP Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017/2018

Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin gimnazjalny 2017/2018 18 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część humanistyczna 19 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część językowa 1. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji gimnazjalnego obowiązująca W Zespole Szkół w Zaborze. obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 Informacje ogólne dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin Lista kontrolna do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu Zespoły Egzaminacyjne A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr./2013 Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej W Bobolicach. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie 36-105 Cmolas 269 A tel./fax. 017 283-77-08 adres email: gimnazjum@rzeszow.home.pl adres www: www.pgcmolas.pl Szkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Wychowawcy: przygotują wraz z uczniami kartki (identyfikatory)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Sportowym nr 1 w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Centrum

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Sportowym nr 1 w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Centrum Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Sportowym nr 1 w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. ADAMA GIEDRYSA W SZCZECINKU. Rok szkolny 2016/2017

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. ADAMA GIEDRYSA W SZCZECINKU. Rok szkolny 2016/2017 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. ADAMA GIEDRYSA W SZCZECINKU I. WSTĘP Rok szkolny 2016/2017 uaktualniona październik 2016 r. 1. Wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Spis treści: I. Wstęp II. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia i jego Rodziców

Informacja dla ucznia i jego Rodziców Informacja dla ucznia i jego Rodziców PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 1. Kluczowe informacje o egzaminie 1.1. Harmonogram przeprowadzania próbnego egzaminu 1. część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki Sprawdzian 2015 1 Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Procedury i instrukcje opracow ano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 21 kwietnia 2015 (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. DATA HARMONOGRAM CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA Historia i wiedza 21 kwietnia o społeczeństwie CZĘŚĆ 2015 9:00 HUMANISTYCZNA (wtorek) Język polski

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH (fragmenty) ROK SZKOLNY 2014/15 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2014 a Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia Szkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia 7. Organizacja i przebieg egzaminu 1. Egzamin odbywa się w terminie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Organizacja egzaminu gimnazjalnego Organizacja egzaminu gimnazjalnego 2017 Terminy egzaminu gimnazjalnego 19 kwietnia 2017 r. środa 9 00 historia i wiedza o społeczeństwie 60 minut 11 00 język polski 90 minut Terminy egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2015-2016 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) sprawdzian oznacza on sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Gimnazjum im. Powstańców str. 1 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH

SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH SZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MAŁOMICACH rok szkolny 2014/2015 1 I Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych. podczas egzaminu gimnazjalnego. w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu

Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych. podczas egzaminu gimnazjalnego. w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych podczas egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu 1. W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły ( najpóźniej godz. 8.15

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W PISZU I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 1. część humanistyczna 19 kwietnia 2017r. (środa) 2. część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) 3. język obcy nowożytny 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚCI EGZAMNIU Egzamin składa się z trzech części: część pierwsza- humanistyczna: język polski; historia i WOS część druga- matematyczno- przyrodnicza: matematyka;

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r.

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r. Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej gimnazjum Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R.

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R. Egzamin gimnazjalny 2016 18 20 KWIECIEŃ 2016 R. Podstawy prawne i źródła informacji 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU

Podstawa prawna: ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 SZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 I. Wstęp 1. Szkolne procedury przygotowania i organizacji egzaminu w Publicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym

Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym Instrukcja organizacji przebiegu sprawdzianu w Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolnym 2014-2015 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) sprawdzian oznacza on sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016 Informacje dla uczniów i rodziców CZĘŚCI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU Część 1. 80 minut (wydłużony czas 120 minut) język polski Zadania zamknięte 8-12 (wyboru

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin Szkolenie Zespołów Nadzorujących marzec 2012 ZSI Lubin Terminy Sprawdzian 3 kwietnia Egzamin: 24.04 częśd humanistyczna: 9.00 WOS, historia 10.45 język polski 25.04 częśd matematyczno- przyrodnicza: 9.00

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 3 w Promniku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 3 w Promniku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 3 w Promniku I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

8:30 9:00 60 min 80 min

8:30 9:00 60 min 80 min Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach przebiegu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach: a) termin główny 19-21 kwietnia 2017 r. b) termin dodatkowy: 1,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach

SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 27/2014/2015 z dnia 16 marca 2015 r Dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu Strona 1 z 8 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca w roku 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Promniku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Promniku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Promniku I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji Strona 1 z 6 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/EGZAMINU obowiązująca dla. (nazwa szkoły, miejscowość) Załącznik do zarządzenia Dyrektora..

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU. Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU. Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2013/2014 ROKU Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU W 2017r.

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU W 2017r. INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU W 2017r. Informacja została opracowana zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 I. FAZA ORGANIZACYJNA WSTĘPNA. 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Procedura Przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Wewnątrzszkolna Procedura Przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego w Zespole Szkół w Kołczygłowach Wewnątrzszkolna Procedura Przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego w Zespole Szkół w Kołczygłowach Podstawa prawna Uczniowie kończący trzyletnią naukę w gimnazjum Zespołu Szkół w Kołczygłowach przystępują

Bardziej szczegółowo

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016/2017 1) Część humanistyczna- 19 kwietnia 2017 r. (środa) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 )

Bardziej szczegółowo