Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w nauczaniu zintegrowanym-funkcje oceny 2. Dokumentowanie oceny opisowej 3. Arkusz oceny opisowej i jego części składowe 4. Kryteria literowego systemu oceniania 5. Kryteria oceny z zachowania 6. Zasady oceniania z religii 7. Zasady oceniania z języka angielskiego 8. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka

2 Wykaz załączników: Nr1 Karta niezbędnych wymagań edukacyjnych uczniów klas 1, 2, 3 Nr2 Karta osiągnięć uczniów kl. I-III Nr3 Karta oceniania zachowania uczniów klas I-III Nr4 Indywidualna karta osiągnięć ucznia z języka angielskiego, klas I-III. Nr5 Karty samooceny uczniów klas I-III. 1. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W KLASACH I-III Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I etap edukacyjny: klasy I-III zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I-III szkoły podstawowej uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocenianie - to proces gromadzenia informacji o uczniach, będący integralną częścią procesu nauczania, uczenia i wychowania. Polega na stałej obserwacji uczniów przez nauczyciela i rozpoznawaniu poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno-

3 emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z założeń programu nauczania. Ocena opisowa pozwala bardziej efektywnie i precyzyjnie ocenić wiadomości i umiejętności ucznia nie powodując zbędnego napięcia emocjonalnego, wpływać na funkcjonowanie ucznia w szkole, a w szczególności na motywacje do nauki. Ocena ma informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a nie o tym czego nie umie, ma dostarczać informacji o czynionych przez niego postępach, specjalnych uzdolnieniach lub trudnościach jakie pojawiają się w czasie zdobywania przez niego kolejnych wiadomości i umiejętności. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Ocena w klasach I-III szkoły podstawowej spełnia trzy funkcje: informacyjną co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to co robi, jaki był jego wkład pracy, korekcyjną lepsze efekty, co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać motywującą zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły.

4 2. DOKUMENTOWANIE OCENY OPISOWEJ W procesie oceniania bierzemy pod uwagę następujące obszary: indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego, stopień opanowania materiału edukacyjnego, stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności, umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów, umiejętność rozwiązywania problemów, postępy dziecka w rozwoju społeczno-emocjonalnym, osobiste sukcesy dziecka. W formułowaniu oceny opisowej nauczyciel stosuje: 1. Ocenianie bieżące 2. Indywidualne karty szkolnych osiągnięć ucznia uwzględniające wszystkie sfery jego rozwoju 3. Indywidualne karty obserwacji zachowania się ucznia w szkole 4. Teczki prac uczniowskich (prace plastyczne, karty pracy, dyplomy, listy pochwalne, recenzje itp.) 5. Karty samooceny ucznia. Ocenianie bieżące. Uczeń otrzymuje informację tego co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry, oraz wskazówki, co poprawić, a co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować. W ocenie bieżącej stwierdzamy w szczegółach: co dziecko wykonało, co potrafi, ile potrafi, czego nie umie. Dziecko otrzymuje ją już w trakcie wykonywania zadania lub też po jego wykonaniu. Indywidualne karty szkolnych osiągnięć ucznia służą do rejestrowania postępów w nauce w odniesieniu do umiejętności i wiadomości oraz postaw wypełnia nauczyciel na podstawie obserwacji i analizy prac

5 ucznia i oceniania bieżącego; omawia z rodzicami podczas spotkania. Karty szkolnych osiągnięć ucznia nauczyciel wypełnia dwukrotnie: w styczniu, po zakończeniu I półrocza i w czerwcu po zakończeniu rocznej nauki ucznia. Karty samooceny ucznia służą dokonaniu oceny własnej pracy wypełnia uczeń, analizuje nauczyciel i rodzice. Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności konkretnego ucznia i jest ona przekazywana rodzicom. Ocenianie okresowe (półroczne) ma charakter bardziej ogólny i informuje o nabywaniu poszczególnych umiejętności o specjalnych uzdolnieniach i specjalnych trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć. Powinno mieć charakter diagnostyczno-informujący. Roczna ocena opisowa jest konstruowana na podstawie karty szkolnych osiągnięć uczniów. Ukazuje efekty pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, natomiast uczeń otrzymuje sporządzone na jej podstawie świadectwo opisowe. Ocenianie końcowe jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień.

6 3. ARKUSZ OCENY OPISOWEJ Arkusz oceny opisowej zawiera: I. Kartę niezbędnych wymagań edukacyjnych uczniów klas 1, 2, 3 (załącznik nr 1) w zakresie: 1. edukacji polonistycznej 2. edukacji matematycznej 3. edukacji przyrodniczej 4. edukacji społecznej 5. edukacji plastycznej 6. zajęć technicznych 7. edukacji muzycznej 8. wychowania fizycznego 9. zajęć komputerowych II. Indywidualną kartę oceny zachowania (załącznik nr 2) III. Indywidualną kartę osiągnięć ucznia z języka angielskiego (załącznik nr 3) IV. Kartę samooceny ucznia (załącznik nr 4)

7 4. KRYTERIA LITEROWEGO SYSTEMU OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I-III OCENA BIEŻĄCA BĘDZIE OBEJMOWAĆ FORMĘ NAGRADZANIA SŁOWNEGO ORAZ NASTEPUJĄCĄ FORMĘ ZAPISU: ZNAKOMICIE (A) - uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą aktywnością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów teoretycznych lub praktycznych, posiadł wiedzę i umiejętności stawiane przez program nauczania w danej klasie, wykazuje się samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia BARDZO DOBRZE (B) uczeń spełnia w większości wymagania stawiane przez program w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach DOBRZE (C) uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne SŁABO (D) uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, osiągnął to przy pomocy nauczyciela PONIŻEJ OCZEKIWAŃ (E) uczeń nie spełnia minimalnych wymagań programowych A (ZNAKOMICIE) B (BARDZO DOBRZE) C (DOBRZE) Ocena skrótowa uczeń bardzo systematyczny i pracowity, pracuje ponad wymagania szkolne uczeń systematyczny, pracowity, aktywny uczeń pracuje wystarczająco D (SŁABO) uczeń w minimalnym stopniu opanował wiadomości, umiejętności określone podstawą programową

8 E (PONIŻEJ OCZEKIWAŃ) uczeń nawet w minimalnym stopniu nie opanował wiadomości, umiejętności określonych podstawą programową Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć w sprawdzianach: 90% - 100% - A 76% - 89% - B 51% - 75% - C 26% - 50% - D 0% - 25% - E Ilości dopuszczalnych błędów na poszczególne poziomy osiągnięć w pisaniu ze słuchu: 0 błędów A 1 błąd B 2-3 błędy C 4 5 błędów D ponad 5 błędów - E Za 1 błąd uznaje się 1 błąd ortograficzny lub 2 błędy literowe lub 2 błędy interpunkcyjne.

9 5. KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA W (WZOROWE) uczeń wykazuje się wysoką kulturą osobistą, szczególną obowiązkowością i dokładnością. Jest koleżeński, tolerancyjny, łatwo nawiązuje kontakty, zgodnie bawi się i pracuje w zespole, pomaga innym, szanuje swoją i cudza własność, słucha i wypełnia polecenia P (POPRAWNE) uczeń zna zasady kulturalnego zachowania się, ale nie zawsze się do nich stosuje, usiłuje być obowiązkowy i dokładny. Zazwyczaj jest koleżeński i tolerancyjny. potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Próbuje zgodnie bawić się i pracować w zespole. Stara się dbać o własność swoją i innych. Zazwyczaj słucha i wypełnia polecenia. N (NIEWŁAŚCIWE) uczeń nie stosuje zasad kulturalnego zachowania. Jest nieobowiązkowy, niedokładny. Ma problemy z nawiązywaniem relacji koleżeńskich. Jest nietolerancyjny. Nie potrafi zgodnie bawić się i pracować w zespole. Nie przejawia poszanowania własności. Nie słucha i nie wypełnia poleceń. Ocenę opisową z zachowania będziemy pisać biorąc pod uwagę: samoocenę ucznia, opinie wyrażoną przez innych uczniów danej klasy, opinię innych nauczycieli, obserwację nauczyciela.

10 6. ZASADY OCENIANIA Z RELIGII Zapis rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. 9 ust. 2 dotyczący oceny z religii/ etyki, nakazujący swoistą anonimowość oceny religii/etyki oraz umożliwiający w sposób jawny przekazywanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania religii (różnych wyznań) i etyki Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło zasadę, nie wprowadza się oceny opisowej z religii/etyki w klasach I-III szkoły podstawowej, nie włącza się jej równie: do treści oceny opisowej nauczania zintegrowanego. Ocena ta jest wystawiana według skali ocen przyjętej dla pozostałych etapów nauczania. Ocena klasyfikacyjna z religii/etyki końcowo roczna na wszystkich poziomach nauczania jest wystawiana według skali ocen określonej w 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. W przypadku świadectw i arkuszy ocen dla klas I-III skala ocen, według której wystawiana jest ocena z religii, podana jest w treści tych dokumentów. Wymagania na poszczególne oceny z religii katolickiej Stopień celujący (6) Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań rozszerzonych. Włącza się w organizację uroczystości, świąt. Aktywnie uczestniczy w życiu kościoła, parafii, lokalnej społeczności. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Poznane prawdy wiary stosuje w życiu codziennym i religijnym. Zna na pamięć modlitwy objęte programem.

11 Stopień bardzo dobry (5) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania religii. Aktywnie uczestniczy w zajęciach religii. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Chętnie uczestniczy w życiu parafialnym. Stopień dobry (4) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej. Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie na poziomie dobrym. Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. Jest zainteresowany przedmiotem. Włącza się w życie parafii. Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Stara się być aktywny podczas lekcji. Stopień dostateczny (3) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej. Opanował łatwe i całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dostateczną znajomością modlitw. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. Stara się uczestniczyć w życiu parafii. Stopień dopuszczający (2) Uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne. Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. Ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw. Stopień niedostateczny (1) Uczeń nie opanował pojęć religijnych. Nie wykazuje się znajomością modlitw. Nie prowadzi zeszytu. Lekceważy przedmiot. Opuszcza lekcje religii. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

12 Wymagania na poszczególne oceny z religii prawosławnej Stopień celujący (6) Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań rozszerzonych. Włącza się w organizację uroczystości, świąt. Aktywnie uczestniczy w życiu Cerkwi, parafii, lokalnej społeczności. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Poznane prawdy wiary stosuje w życiu codziennym i religijnym. Zna na pamięć modlitwy objęte programem. Stopień bardzo dobry (5) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania religii. Aktywnie uczestniczy w zajęciach religii. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Chętnie uczestniczy w życiu parafialnym. Stopień dobry (4) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej. Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie na poziomie dobrym. Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. Jest zainteresowany przedmiotem. Włącza się w życie parafii. Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Stara się być aktywny podczas lekcji. Stopień dostateczny (3) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej. Opanował łatwe i całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dostateczną znajomością modlitw. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. Stara się uczestniczyć w życiu parafii.

13 Stopień dopuszczający (2) Uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne. Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. Ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw. Stopień niedostateczny (1) Uczeń nie opanował pojęć religijnych. Nie wykazuje się znajomością modlitw. Nie prowadzi zeszytu. Lekceważy przedmiot. Opuszcza lekcje religii. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania dla klas 1-3 jest zgodny z: programem nauczania j. angielskiego dla I etapu edukacyjnego autorstwa Marioli Boguckiej planem wynikowym podręcznika English Adventure rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr. 83, Poz. 562) ZASADY OGÓLNE: Ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku. Oceny otrzymywane przez ucznia są jawne i uzasadniane w razie potrzeby.

14 Podstawą oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji jest zobowiązany do przygotowania się do zajęć we własnym zakresie. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny ze sprawdzianu. Poprawa odbywa się po zajęciach lekcyjnych. Uzyskany stopień jest wpisywany do dziennika lekcyjnego. W przypadku nieobecności na teście kontrolnym, nauczyciel może poprosić ucznia o napisanie sprawdzianu z danej partii materiału na następnej lekcji. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW a) Ocenianiu bieżącemu podlegają: Praca na lekcji Zadania domowe Uzupełnianie zeszytu ćwiczeń Prowadzenie zeszytu przedmiotowego Aktywność na zajęciach b) Ocenianiu okresowemu podlegają: Kartkówki Pisemne prace klasowe mające na celu sprawdzenie wiadomości z danego rozdziału programowego; zapowiadane z co najmniej

15 tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem wiadomości. c) Zadania dodatkowe: praca projektowa Praca projektowa podlega następującym kryteriom oceniania: -poprawność leksykalno-gramatyczna wykonanego zadania -praca indywidualna jako część całości, praca w parach lub zespołowa, zaangażowanie -sposób zdobywania brakujących informacji, źródła -estetyka projektu SYSTEM OCENIANIA PRACY NA LEKCJI W nauczaniu zintegrowanym w ciągu roku szkolnego uczniowie oceniani są przez wystawienie stopni w skali A-E, które mogą być zastąpione odpowiednim sformułowaniem: OCENA SFORMUŁOWANIE OPISOWE A znakomicie B bardzo dobrze C dobrze

16 D słabo E nie wystarczająco PROGI PROCENTOWE NA POSZCZEGÓLNE POZIOMY OSIAGNIĘĆ W SPRAWDZIANACH: OCENA A - 90%-100% OCENA B 76%-78% OCENA C 51%-75% OCENA D 26%-50% OCENA E 0%-25% WYMAGANIA NA OCENĘ: A otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu celującym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się ponadprogramowym zasobem słownictwa -aktywnie bierze udział w lekcji oraz chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe -jest pracowity i obowiązkowy B otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu bardzo dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania

17 -posługuje się słownictwem przewidzianym w programie nauczania języka angielskiego -chętnie bierze udział w lekcji -jest pracowity i obowiązkowy C otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się wystarczającym zasobem słownictwa -często bierze udział w lekcji -jest obowiązkowy D otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu podstawowym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -ma ograniczony zasób słownictwa -minimalnie bierze udział w lekcji -stara się być przygotowany do zajęć lekcyjnych E otrzymuje uczeń, który: -opanował minimalny zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -przyswojenie słownictwa przewidzianego programem nauczania sprawia mu trudności -nie bierze udziału w lekcji -nie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych Oceny roczne są ocenami opisowymi.

18 KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia stosowane w klasie. Rozpoznaje i stosuje niektóre rzeczowniki wprowadzone na zajęciach. Zna formę pożegnania: Goodbye. Odpowiada na pożegnanie. W większości poprawnie nazywa kolory. Liczy od 1 5. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie koloruje części twarzy. Rozumie słowa: happy, sad. Dopasowuje miny do przymiotników. Przykleja odpowiednie naklejki. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Częściowo poprawnie czyta nazwy części ciała i łączy je z rysunkami. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje twarz i wskazuje jej części Wskazuje zwierzęta. Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie Po wysłuchaniu nagrania wskazuje cienie zwierząt. Rozumie słowa: big, small. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie pytania: What s this?, What colour is (the elephant)? Posługuje się słowami: yes, no. Przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zwierzęta i nazywa je. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki w zakresie Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje figury w różnych kolorach. Przy pomocy nauczyciela nazywa je. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Przy pomocy nauczyciela czyta wyrazy. Przykleja WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Wita się, przedstawia: Hello, I m Potrafi zapytać o imię kolegi: I m (name). And you? Potrafi wymienić poznane rzeczowniki. Wskazuje i samodzielnie nazywa kolory. Potrafi się samodzielnie pożegnać: Goodbye! Posługuje się liczebnikami w zakresie 1 5 ( na wyrywki ). Rozumie polecenia nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie koloruje części twarzy. Wskazuje miny i opisuje je przy pomocy przymiotników: happy, sad. Przykleja odpowiednie naklejki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Poprawnie czyta nazwy części ciała i łączy je z rysunkami. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje twarz i opisuje ją (np. My red nose). Nazywa zwierzęta: It's a (lion). Posługuje się liczebnikami w zakresie Po wysłuchaniu nagrania numeruje cienie zwierząt w odpowiedniej kolejności. Opisuje rozmiar zwierząt: It's small/big. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Potrafi odpowiedzieć na pytania: What s this?, What colour is (the elephant)?, Is it (a bird)?, Can you see (a big hippo)? Posługuje się słowami: yes, no. Przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zwierzęta i opisuje swoje ulubione zwierzę. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie polecenia nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Nazywa zabawki oraz liczebniki w zakresie Po wysłuchaniu nagrania odpowiednio koloruje figury. Przykleja odpowiednie naklejki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Odnajduje na rysunku kolorowe figury. Samodzielnie je nazywa. Prawidłowo czyta wyrazy i przykleja odpowiednie naklejki. Zadaje pytanie: What is it? Odpowiada: It s a (boat).

19 naklejki. Rozumie pytanie: What is it? Odpowiada: It s a (boat). Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zabawkę / figury geometryczne i opisuje je: It s a Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre nazwy produktów spożywczych. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie zaznacza odpowiednią minę przy produkcie (I like / I don t like ). Po wysłuchaniu nagrania przy pomocy nauczyciela zakreśla odpowiednie potrawy i przykleja naklejki. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Częściowo poprawnie wybiera odpowiedni podpis pod rysunkiem. Rozumie wyrażenia: I like (chicken). I don t like (cheese). Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje ulubione produkty /potrawy i uzupełnia zdania: I like / I don t like. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre nazwy części ciała. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie numeruje opisywane roboty. Rozumie wyrażenie I ve got. Po wysłuchaniu nagrania częściowo samodzielnie zaznacza dłoń oraz stopę z odpowiednią ilością palców. Przykleja odpowiednie naklejki. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Przy pomocy nauczyciela łączy zapisane słowa z częściami ciała na rysunku. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje stworka i przy pomocy nauczyciela opisuje go: I ve got 8 fingers. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre słowa związane z domem. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje, w których pomieszczeniach w domu znajdują się narysowane przedmioty (łączenie). Rozumie wyrażenie It s in the (kitchen). Odnajduje przedmioty na obrazku, liczy je i wpisuje odpowiednią liczbę. Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Częściowo poprawnie czyta słowa: living room, bedroom, bathroom, kitchen i dopasowuje je do Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zabawkę / figury geometryczne i opisuje je: It s a Rozumie polecenia nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Nazywa produkty spożywcze. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie zaznacza odpowiednią minę przy produkcie (I like / I don t like ). Po wysłuchaniu nagrania poprawnie zakreśla odpowiednie potrawy i przykleja naklejki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Samodzielnie wybiera odpowiedni podpis pod rysunkiem. Rozumie i stosuje wyrażenia: I like (chicken). I don t like (cheese). Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje ulubione produkty / potrawy i nazywa je: I like / I don t like My favourite food is (pizza). Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie polecenia nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna nazwy części ciała. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie numeruje opisywane roboty. Rozumie wyrażenie I ve got. Po wysłuchaniu nagrania samodzielnie zaznacza dłoń oraz stopę z odpowiednią ilością palców. Przykleja odpowiednie naklejki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Samodzielnie łączy zapisane słowa z częściami ciała na rysunku. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje stworka i samodzielnie go opisuje: I ve got 8 fingers. I ve got 4 hands. Rozumie polecenia nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna słowa związane z domem. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje, w których pomieszczeniach w domu znajdują się narysowane przedmioty (łączenie). Rozumie i posługuje się wyrażeniem: It s in the (kitchen). Odnajduje przedmioty na obrazku, liczy je i wpisuje odpowiednią liczbę. Prawidłowo podaje liczbę: two tables. Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Poprawnie czyta słowa: living room, bedroom, bathroom, kitchen i dopasowuje je do obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje dom / pomieszczenia i rozmawia z kolegą na temat obrazka

20 obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje dom / pomieszczenia i przy pomocy nauczyciela opisuje, co znajduje się na obrazku: It s in the kitchen. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre wyrazy nazywające ubrania. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie zaznacza odpowiednie rysunki, przedstawiające ubrania noszone przez różne dzieci. Przy pomocy nauczyciela koloruje ubrania odpowiednio do usłyszanego opisu. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Częściowo samodzielnie odczytuje nazwy ubrań i przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje siebie i dokańcza zdanie: I m wearing. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre nazwy zwierząt. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie dopasowuje zwierzęta do dzieci. Odnajduje na obrazku przedmioty i zwierzęta. Czyta nazwy przy pomocy nauczyciela. Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Przy pomocy nauczyciela zaznacza wyrazy (nazwy zwierząt) w ciągu liter i dopasowuje je do obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje posiadane przedmioty / zwierzęta. Dokańcza zdanie: I ve got a (rabbit). Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. zadaje pytania i odpowiada: Is it in the kitchen? It s in the kitchen. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie polecenia nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna wyrazy nazywające ubrania. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie zaznacza odpowiednie rysunki przedstawiające ubrania noszone przez różne dzieci. Samodzielnie koloruje ubrania odpowiednio do usłyszanego opisu. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Samodzielnie odczytuje nazwy ubrań i przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje siebie i samodzielnie, dokładnie opisuje ubranie: I m wearing Rozumie polecenia nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna nazwy zwierząt. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie dopasowuje zwierzęta do dzieci. Odnajduje na obrazku przedmioty i zwierzęta. Samodzielnie czyta nazwy. Wskazuje na obrazku przedmioty. Poprawnie je nazywa. Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Samodzielnie zaznacza wyrazy (nazwy zwierząt) w ciągu liter i dopasowuje je do obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje posiadane przedmioty / zwierzęta. Samodzielnie mówi o posiadanych przedmiotach: I ve got a (boat). Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. KLASA II WYMAGANIA PODSTAWOWE Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Wita się i przedstawia: Hello, I m Liczy do 15. Czasami popełnia błędy przy podawaniu liczebników na wyrywki. W większości poprawnie nazywa kolory i wskazuje przedmioty w różnych kolorach. Odpowiada na pytanie o wiek: I m seven. Wskazuje i w większości poprawnie nazywa przedmioty szkolne. Częściowo poprawnie nazywa dni tygodnia. Przy pomocy nauczyciela krótko opowiada o sobie. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Wita się, przedstawia, pyta o imię: Hello, I m, What s your name? Prawidłowo posługuje się liczebnikami w zakresie Prawidłowo wskazuje i samodzielnie nazywa kolory. Pyta o wiek: How old are you? Odpowiada: I m seven. Prawidłowo nazywa przedmioty szkolne. Poprawnie nazywa dni tygodnia. Samodzielnie opowiada o sobie (przedstawia się, podaje wiek, ulubiony kolor i dzień tygodnia). Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia

21 poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje zabawki. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących zabawek. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania (yes/no). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania, w większości poprawnie, wskazuje części twarzy. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących potworów. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Wykonuje maskę potwora. Krótko ją opisuje przy pomocy nauczyciela. Częściowo poprawnie dopasowuje opisy do obrazków z potworami. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje części ciała. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Piękna i Bestia. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Rysuje postaci z dialogów. Przy pomocy nauczyciela krótko je opisuje. Częściowo poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje elementy wyposażenia pokoju. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Aladyn. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Częściowo poprawnie mówi, gdzie znajdują się osoby i przedmioty. Częściowo poprawnie czyta opisy pokojów. Częściowo samodzielnie opisuje swój pokój. nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje zabawki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące zabawek, a następnie powtarza je. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania (yes/no). Krótko opisuje zabawki: It s big. It s green. Zadaje pytania, by odgadnąć jej nazwę: Is it a dinosaur? Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. W parach zadaje pytania o ulubiona zabawkę: What s my favourite toy? Is it purple? Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części twarzy. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące potworów, a następnie powtarza je. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Opisuje potwory. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Wykonuje maskę potwora. Samodzielnie ją opisuje. Poprawnie dopasowuje opisy do obrazków z potworami. Samodzielnie opisuje dinozaura. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części ciała. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Piękna i Bestia. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Samodzielnie opisuje bohaterów. Poprawia błędne informacje: He s got small feet. No, he s got big feet. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć. Samodzielnie opisuje przyjaciela. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje elementy wyposażenia pokoju. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Aladyn. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Samodzielnie zadaje pytania o miejsce położenia skrzyń: Where s the pink box? Poprawnie odpowiada: It s under the table. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta.

22 Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje czynności. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Księga Dżungli. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania. Czyta zdania i zgaduje zwierzę: I can fly. It's a bird. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Częściowo poprawnie zadaje pytania: Can you fly? Częściowo poprawnie dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć. Przy pomocy nauczyciela w prosty sposób opisuje zwierzę (rybę). Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. Zna niektóre nazwy potraw / żywności. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong). Przy pomocy nauczyciela określa potrawy, które lubi: I like pizza. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Rozumie zadawane pytania. Odpowiada: yes/no. Przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania quizu Do you like healthy food? Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. Zna większość nazw członków rodziny. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. W większości poprawnie wykonuje polecenie z kartami obrazkowymi: Put the cards in the order: 1. granny 2. baby etc. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Król lew. W trakcie słuchania nagrania częściowo poprawnie wskazuje rysunki. W trakcie słuchania częściowo poprawnie określa czy zdania jest poprawne, czy nie (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. W większości rozumie zadawane pytania. Sporadycznie odpowiada. Częściowo poprawnie czyta opisy postaci. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie określa miejsce znajdowania się osób i przedmiotów. Poprawnie czyta opisy pokojów. Samodzielnie opisuje swój pokój. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje czynności. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Księga Dżungli. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Samodzielnie układa zagadki dla kolegi: I m long. I m green. I can walk. Odgaduje nazwę zwierzęcia na podstawie opisu: It's a snake. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania z czasownikiem can. Prawidłowo dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć. Samodzielnie opisuje zwierzę (rybę). Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Zna nazwy potraw / żywności. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong). Samodzielnie mówi o tych potrawach, które lubi, i o tych, których nie lubi: I like chicken. I don t like milk. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Do you like spaghetti and cheese? Odpowiada na nie: yes/no. Samodzielnie odpowiada na pytania quizu Do you like healthy food? Opisuje zawartość swojego pudełka ze śniadaniem: I ve got a sandwich, a banana and milk. Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Zna nazwy członków rodziny. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Poprawnie wykonuje polecenie z kartami obrazkowymi: Put the cards in the order: 1. granny 2. baby 3. mum. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Król lew. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje rysunki. W trakcie słuchania poprawnie określa, czy zdania jest poprawne, czy nie (right/wrong). Samodzielnie opisuje zwierzę: She s got small brown ears. She s got

23 Częściowo samodzielnie opisuje postaci. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. Zna niektóre nazwy ubrań. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Toy Story. Po wysłuchaniu nagrania poprawia niektóre informacje. Częściowo poprawnie czyta opis postaci. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Częściowo samodzielnie opisuje strój. Częściowo poprawnie dopasowuje usłyszane i przeczytane informacje do zdjęć i rysunków (ubiór). Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Zna niektóre nazwy zwierząt, produktów spożywczych i miejsc w mieście. Odpowiada na pytania w klasowej ankiecie. Częściowo poprawnie czyta teksty. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Have you got a brother? i odpowiada. Poprawnie czyta opisy postaci. Samodzielnie opisuje postaci. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Zna nazwy ubrań. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Toy Story. Po wysłuchaniu nagrania poprawia błędne informacje. Poprawnie czyta opis postaci. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytanie: What are you wearing? i prawidłowo opisuje strój. Prawidłowo dopasowuje usłyszane i przeczytane informacje do zdjęć i rysunków (ubiór). Opisuje swoje ulubione ubrania i swój strój. Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Zna nazwy zwierząt, produktów spożywczych i miejsc w mieście. Zadaje pytania w klasowej ankiecie i odpowiada na nie. Poprawnie czyta teksty KLASA III WYMAGANIA PODSTAWOWE Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. W większości poprawnie mówi alfabet. Rozumie pytanie o wiek. Odpowiada na nie. Częściowo poprawnie posługuje się liczebnikami w zakresie Zna nazwy potraw. Formułuje krótkie zdania z czasownikiem has got: Joe s got chicken. Odpowiada na niektóre pytania z czasownikiem has got po wysłuchaniu nagrania. Gra w grę I ve got. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie wskazuje postaci na obrazku w trakcie słuchania nagrani. Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w grę częściowo poprawnie opisuje postaci. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie czyta zdania i dopasowuje je do obrazków. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania o wielkość przedmiotów. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie mówi alfabet. Rozpoznaje pojedyncze literki. Literuje imiona. Pyta o wiek: How old are you? Odpowiada na to pytanie. Poprawnie posługuje się liczbami w zakresie Pyta o szczęśliwą liczbę: What s your lucky number? Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. Rozumie pytania z czasownikiem has got. Po wysłuchaniu nagrania, odpowiada na nie. Gra w grę I ve got. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje postaci na obrazku. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w grę poprawnie opisuje postaci. W parach zadaje pytania o wielkość przedmiotów: Are the houses in his world small? Odpowiada na pytania: No, they re big.

24 Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę w zgadywanie postaci, ale ma problem z formułowaniem pytań. Fun Facts Native Americans. Częściowo poprawnie czyta tekst. Częściowo rozumie usłyszany tekst. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie wskazuje przedmioty i meble w trakcie słuchania nagrani. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w grę. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Fun Facts It s moving! Dopasowuje podpisy do obrazków. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie wskazuje obrazki opisujące pogodę w trakcie słuchania nagrania. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w grę dotyczącą pogody. Rozumie część usłyszanych informacji z historyjki. Dopasowuje niektóre zdania do obrazków. Częściowo poprawnie odpowiada na pytanie o pogodę, np. It s sunny. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Wykonuje plakat przedstawiający prognozę pogody. Fun Facts Amazing weather. W większości poprawnie dopasowuje opisy tornado do obrazków. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie wskazuje przymiotniki w trakcie słuchania nagrania. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w grę: pokazuje uczucia i emocje. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki Aladyn. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania z przymiotnikami dotyczące bohaterów historyjki: Is the bird hungry? Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Fun Facts How do you feel? Krótko opisuje opisane zagrożone gatunki zwierząt. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je oraz odgrywa scenki. Gra w grę w zgadywanie postaci zadaje pytania i zgaduje. Fun Facts Native Americans. Rozumie usłyszany tekst. Poprawnie go czyta. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje przedmioty i meble. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w grę. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). Zadaje pytania w czasie Present Continuous i odpowiada na nie: Is the wardrobe singing? No, it s dancing. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Fun Facts It s moving! Opisuje swoją ulubioną kreskówkę. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje obrazki opisujące pogodę. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w grę dotyczącą pogody. Rozumie usłyszane informacje informacji z historyjki. Dopasowuje zdania do obrazków. Zadaje pytania o pogodę: What s the weather like? Opisuje pogodę, wykorzystując różnorodne konstrukcje. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Wykonuje plakat przedstawiający prognozę pogody. Fun Facts Amazing weather. Poprawnie dopasowuje opisy tornado do obrazków. Opisuje pogodę w Polsce. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje przymiotniki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w grę pokazywanie stanów i uczuć. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki Aladyn. Poprawnie odpowiada na pytania z przymiotnikami, dotyczącymi bohaterów. Zadaje pytania o stan i uczucia bohaterów: Who s scared? Odpowiada: The monkey. Fun Facts How do you feel? Dokładnie opisuje opisane zagrożone gatunki zwierząt. Opisuje zagrożone gatunki zwierząt w Polsce. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

25 Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W większości poprawnie wskazuje zwierzęta w trakcie słuchania nagrania. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w zgadywankę przy pomocy nauczyciela zadaje pytania o zwierzęta. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki Król Lew. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie uzupełnia zdania dotyczące pożywienia zwierząt. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Fun Facts Food chains. Układa obrazki w odpowiedniej kolejności Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania nagrania wskazuje niektóre owady. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w grę rozumie większość kierowanych do niego pytań o zwierzęta, np.: Have you got a beetle? Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w statki. Fun Facts Interesting insects. Dopasowuje opisy do obrazków z owadami. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania piosenki w większości poprawnie wskazuje czynności codzienne. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w grę częściowo poprawnie nazywa czynności. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. W trakcie słuchania nagrania częściowo poprawnie wskazuje rysunki. Dopasowuje godziny do zegarów. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Częściowo poprawnie układa zegary z usłyszaną godziną. Fun Facts Time. Z niewielką pomocą nauczyciela opisuje dzień Bena. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania piosenki wskazuje większość dyscyplin sportowych. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje zwierzęta. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w zgadywankę samodzielnie zadaje pytania o zwierzęta. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki Król Lew. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie uzupełnia zdania dotyczące pożywienia zwierząt. Zadaje pytania, czym żywią się zwierzęta: What do lions eat? Odpowiada na nie: Lions eat meat. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Fun Facts Food chains. Opisuje swoje jedzenie. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania nagrania wskazuje owady. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w grę samodzielnie zadaje pytania: Have you got a beetle? Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. Zadaje pytania o miejsce/położenie osób/przedmiotów: Where s the princess? Odpowiada na nie: Next to her mum. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Gra w statki. Fun Facts Interesting insects. Opisuje owady, których się boi, które żyją w domu, które lubi. Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania piosenki poprawnie wskazuje czynności codzienne. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w grę prawidłowo nazywa czynności. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje rysunki. Pyta o godzinę. Prawidłowo podaje godziny. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Podaje godziny i poprawnie układa zegary z usłyszaną godziną. Fun Facts Time. Samodzielnie opisuje dzień Bena. Opisuje swój dzień. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. W trakcie słuchania piosenki wskazuje dyscypliny sportu. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Gra w grę zgaduje brakujące dyscypliny sportowe.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2015/2016 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 2. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II ZASADY OGÓLNE: Ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku. Oceny otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2014/2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2014/2015 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej - funkcje oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści klasa I podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej w Ziminie I CELE OCENIANIA Celem przedmiotowego systemu oceniania wypracowanego w naszej szkole jest: 1. Kształtowanie u

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w pierwszym etapie edukacji szkolnej Zespół Szkół w Nurze Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej I.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w pierwszym etapie edukacji szkolnej Zespół Szkół w Nurze Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej I. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w pierwszym etapie edukacji szkolnej Zespół Szkół w Nurze Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej I.PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP KLASA I W klasach I III szkoły podstawowej ocena roczna jest oceną opisową. W trakcie roku szkolnego w tych klasach obowiązuje cyfrowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: I TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04 numer dopuszczenia 30/2/2010 Tytuł:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1 I. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III Systematyczna obserwacja ucznia w klasach I-III ma na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Nauczyciel: Anna Synoradzka Liczba godzin tygodniowo w klasach I-III: 2 godziny 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe zna znaczenie wybranego słownictwa z w przybory szkolne, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ KLASA: II

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ KLASA: II PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: II TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I Rok szkolny 2012/20123 PODSTAWA PRAWNA. 1. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzemieniewicach I. ZASADY OCENIANIA WEWNATRZSZKOLNEGO. Klasyfikacja roczna w klasach I III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 2014/15 Podręcznik: Bugs World 1(autorzy: C.Read, A. Soberon, M. Kondro),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I-VI. Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I-VI. Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I-VI Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo