Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2015/2016 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 2. Dokumentowanie oceny opisowej 3. Arkusz oceny opisowej i jego części składowe 4. Sposób notowania spostrzeżeń dotyczących osiągnięć ucznia 5. Kryteria oceny z zachowania 6. Zasady oceniania z religii 7. Zasady oceniania z języka angielskiego 8. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka Wykaz załączników: Nr 1 Karta niezbędnych wymagań edukacyjnych ucznia klasy III. Nr 2 Indywidualna karta osiągnięć ucznia z języka angielskiego, klas I-III. Nr 3 Karty samooceny uczniów klas I-III.

2 1. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W KLASACH I-III Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843) na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz z poźn. zm.) i z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I etap edukacyjny: klasy I-III zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej uwzględnia poziom i postępy w opanowani przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. Jeżeli uczeń klasy 1 i 2 szkoły podstawowej rokuje opanowanie materiału w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany w trakcie roku szkolnego przez radę pedagogiczną: na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3 2. DOKUMENTOWANIE OCENY OPISOWEJ W procesie oceniania bierzemy pod uwagę następujące obszary: indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego, stopień opanowania materiału edukacyjnego, stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności, umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów, umiejętność rozwiązywania problemów, postępy dziecka w rozwoju społeczno-emocjonalnym, osobiste sukcesy dziecka. W formułowaniu oceny opisowej nauczyciel wykorzystuje: 1. Ocenianie bieżące 2. Indywidualne karty szkolnych osiągnięć ucznia uwzględniające wszystkie sfery jego rozwoju 3. Teczki prac uczniowskich (prace plastyczne, karty pracy, dyplomy, listy pochwalne, recenzje itp.) 4. Karty samooceny ucznia. Uczeń otrzymuje informację tego co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry, oraz wskazówki, co poprawić, a co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować i co rozwijać. W ocenie bieżącej stwierdzamy w szczegółach: co dziecko wykonało, co potrafi, ile potrafi, czego nie umie jak powinien się dalej uczyć. Dziecko otrzymuje ją już w trakcie wykonywania zadania lub też po jego wykonaniu. Karty samooceny ucznia służą dokonaniu oceny własnej pracy wypełnia uczeń, analizuje nauczyciel i rodzice. Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności konkretnego ucznia i jest ona przekazywana rodzicom. Ocenianie okresowe (półroczne) ma charakter bardziej ogólny i informuje o nabywaniu poszczególnych umiejętności, o specjalnych uzdolnieniach i ewentualnych trudnościach. Powinno mieć charakter diagnostycznoinformujący. Roczna ocena opisowa jest konstruowana w formie świadectwa. Ocenianie końcoworoczne jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień. 3. ARKUSZ OCENY OPISOWEJ Arkusz oceny opisowej zawiera: I. Śródroczną ocenę opisową ucznia II. Indywidualną kartę oceny zachowania III. Indywidualną kartę osiągnięć ucznia z języka angielskiego (załącznik nr 3) IV. Kartę samooceny ucznia (załącznik nr 4)

4 4. SPOSÓB NOTOWANIA SPOSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASACH I-III SPOSTRZEŻENIA BĘDĄ OBEJMOWAĆ FORMĘ KOMENTARZA SŁOWNEGO I PISEMNEGO, A TAKŻE NASTEPUJĄCĄ FORMĘ ZAPISU: ZNAKOMICIE (A) - uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą aktywnością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów teoretycznych lub praktycznych, posiadł wiedzę i umiejętności stawiane przez podstawę programową, wykazuje się samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, jest niezwykle zaangażowany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych BARDZO DOBRZE (B) uczeń spełnia w większości wymagania stawiane przez podstawę programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach, wykazuje duże zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych DOBRZE (C) uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, wykazuje przeciętne zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych WYSTARCZAJĄCO (D) uczeń ma problemy ze spełnianiem niektórych podstawowych wymagań programowych, orientuje się w zadaniach i problemach, ma podstawowy zasób wiadomości i umiejętności, ale często potrzebuje ukierunkowania i pomocy ze strony nauczyciela, wymaga częstego wsparcia i motywacji w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych SŁABO (E) uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, osiągnął to przy pomocy nauczyciela, niechętnie angażuje się w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych PONIŻEJ OCZEKIWAŃ (F) uczeń nie spełnia minimalnych wymagań programowych, wykazuje się brakiem zaangażowania w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych Uczeń ma zawsze szansę na poprawę poziomu swoich umiejętności i wiadomości oraz zaprezentowanie ich nauczycielowi. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć w sprawdzianach: 94% - 100% - A 79% - 93% - B 62% - 78% - C 45% - 61% - D 30% - 44% - E 0% - 29% - F

5 Ilości dopuszczalnych błędów na poszczególne poziomy osiągnięć w pisaniu ze słuchu: 0 błędów A 1 błąd B 2-3 błędy C 4 5 błędów D 6-7 błędów E powyżej 7 błędów - F Za 1 błąd uznaje się 1 błąd ortograficzny lub 2 błędy literowe lub 2 błędy interpunkcyjne. 5. OCENA ZACHOWANIA Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w tym: przygotowanie do zajęć lekcyjnych (odrabianie pracy domowej, wyposażenie plecaka) przestrzeganie stroju uczniowskiego punktualność sumienna praca na lekcji przestrzeganie regulaminów szkolnych (stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, klasy); 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, a w tym: poszanowanie mienia szkolnego, kulturalnie korzystanie z pomieszczeń szkolnych działania na rzecz społeczności szkolnej udział w akcjach charytatywnych; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, a tym: znajomość hymnu, symboli narodowych i szkolnych udział w akademiach i uroczystościach szkolnych organizowanych z okazji świąt narodowych i szkolnych godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, uroczystościach miejskich i środowiskowych; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, a w tym: posługiwanie się poprawną polszczyzną dbanie o kulturę słowa; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w tym: znajomość i przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów (stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, klasy) bezpieczne zachowanie się podczas przerw znajomość i przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania

6 dbałość o higienę osobistą; 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a w tym: ubieranie się stosownie do sytuacji poprawne zachowanie w szkole i podczas wyjść poza szkołę; 7) okazywanie szacunku innym osobom, a w tym: stosowanie zwrotów grzecznościowych przejawianie koleżeńskości, tolerancji, prawdomówności, uczciwości, chęci pomocy nawiązywanie pozytywnych i kulturalnych relacji z osobami dorosłymi i rówieśnikami nie używanie wulgaryzmów, przezwisk, brzydkich określeń właściwe komunikowanie się (udzielanie odpowiedzi, reagowanie na polecenia i prośby, sygnalizowanie własnych potrzeb). Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Ocenę opisową z zachowania będziemy pisać biorąc pod uwagę: samoocenę ucznia, opinie wyrażoną przez innych uczniów danej klasy, opinię innych nauczycieli, obserwację nauczyciela. 6. ZASADY OCENIANIA Z RELIGII Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, póź. 562, Dz. U. Nr 130, póź. 906 z 2008 r. nr 3 póź. 9) 2. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopaty Polski zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko katolickiej w szkołach (KWEP-C-464/08) z dn. 25 sierpnia 2008 roku. 3. Podstawa Programowa dla szkoły podstawowej program nauczania religii rzymsko katolickiej dla klas I-III W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 4. Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej PAKP-R5-323/12

7 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, b) odmawia wszelkiej współpracy, c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

8 PRZEDMIOT OCENA OCENY celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 1. Modlitwy 2. Ćwiczenia w podręczniku 3. Prace domowe 4. Odpowiedzi ustne 5. Aktywność 6. Praca na rzecz Kościoła i wspólnoty doskonała znajomość tekstu wykonane wszystkie zadania staranne pismo własne materiały ilustracje itp. staranne wykonanie treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach dużo własnej inwencji twórcze wiadomości zawarte w podręczniku wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język używanie pojęć uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie wiele razy pomaga w różnych pracach pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy aktywnie uczestniczy w dokładna znajomość tekstu starannie prowadzony wszystkie zadania merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem staranne czytelne rzeczowe wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych uczeń zawsze przygotowany do lekcji często zgłasza się do odpowiedzi wypowiada się poprawnie starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania przejawia postawę apostolską dobra znajomość tekstu zapis staranny luki w zapisach wskazują na zrozumienie tematu niezbyt twórcze wyuczone na pamięć wiadomości uczeń ma trudności w sformułowani u myśli własnymi słowami potrzebna pomoc nauczyciela stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie uczestniczy w rekolekcjach szkolnych niezbyt dokładna znajomość tekstu ćwiczenia czytelne braki w zadaniach powiązane z tematem niestaranne wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć odpowiedź niestaranna częste pytania naprowadzajace mało aktywny na lekcjach fragmentarycz na znajomość tekstu pismo niestaranne liczne luki w zapisach widać próby wykonania pracy na temat słabe wiązanie faktów i wiadomości chaos myślowy i słowny odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy dużo pytań pomocniczych niechętny udział w lekcji brak jakiejkolwie k znajomości tekstu brak podręcznika praca nie na temat brak rzeczowości w pracy brak pracy brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

9 7. Postawa na lekcji uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, biała procesja itp.) przyjmuje właściwą postawę ciała, jest skupiony na rozmowie z Bogiem zgłasza propozycje form modlitwy swoim zachowaniem nie przeszkadza innym w pracy stosuje się do zasady: jeden mówi pozostali słuchają szanuje wypowiedzi innych nawet gdy posiada inne zdanie na dany temat posiada określone pomoce (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt) przyjmuje właściwą postawę ciała, zachowaniem nie zakłóca toku lekcji stosuje się do zasady: jeden mówi pozostali słuchają szanuje zdania odmienne od swoich posiada określone pomoce (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt) przyjmuje właściwą postawę ciała, zdarza mu się swoim zachowaniem przeszkadzać innym w pracy i zakłócać tok lekcji nie zawsze stosuje się do zasady: jeden mówi pozostali słuchają stara się szanować opinie i zdania odmienne od własnych posiada określone pomoce (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt) rozprasza innych swoim zachowaniem, zakłóca tok lekcji i przeszkadza innym w pracy łamie zasadę: jeden mówi pozostali słuchają nie zachowuje postawy szacunku wobec osób posiadających zdania odmienne od jego własnych posiada niektóre pomoce nie dba o atmosferę skupienia podczas modlitwy, rozprasza innych nie stosuje się do zasady: jeden mówi pozostali słuchają wykazuje postawę lekceważącą wypowiedzi innych nie okazuje szacunku wobec nauczyciela i kolegów nie przynosi potrzebnych pomocy nie bierze udziału w modlitwie, celowo rozprasza innych nie stosuje się do zasady: jeden mówi pozostali słuchają wykazuje postawę lekceważącą wypowiedzi innych nie okazuje szacunku wobec nauczyciela i kolegów brak potrzebnych pomocy Wymagania na poszczególne oceny z religii prawosławnej Stopień celujący (6) Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań rozszerzonych. Włącza się w organizację uroczystości, świąt. Aktywnie uczestniczy w życiu Cerkwi, parafii, lokalnej społeczności. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Poznane prawdy wiary stosuje w życiu codziennym i religijnym. Zna na pamięć modlitwy objęte programem. Stopień bardzo dobry (5) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania religii. Aktywnie uczestniczy w zajęciach religii. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Chętnie uczestniczy w życiu parafialnym.

10 Stopień dobry (4) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej. Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie na poziomie dobrym. Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. Jest zainteresowany przedmiotem. Włącza się w życie parafii. Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Stara się być aktywny podczas lekcji. Stopień dostateczny (3) Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej. Opanował łatwe i całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dostateczną znajomością modlitw. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. Stara się uczestniczyć w życiu parafii. Stopień dopuszczający (2) Uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne. Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. Ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw. Stopień niedostateczny (1) Uczeń nie opanował pojęć religijnych. Nie wykazuje się znajomością modlitw. Nie prowadzi zeszytu. Lekceważy przedmiot. Opuszcza lekcje religii. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) programem nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowejwydawnictwo Macmillan planem wynikowym podręcznika English Adventure i Tiger rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843) 1. ZASADY OGÓLNE: Ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku. Oceny otrzymywane przez ucznia są jawne i uzasadniane w razie potrzeby. Podstawą oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji jest zobowiązany do przygotowania się do zajęć we własnym zakresie. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny ze sprawdzianu. Poprawa odbywa się po zajęciach lekcyjnych. Uzyskany stopień jest wpisywany do dziennika lekcyjnego. W przypadku nieobecności na teście kontrolnym, nauczyciel może poprosić ucznia o napisanie sprawdzianu z danej partii materiału na następnej lekcji.

11 2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW a) Ocenianiu bieżącemu podlegają: Praca na lekcji Zadania domowe Uzupełnianie zeszytu ćwiczeń Prowadzenie zeszytu przedmiotowego Aktywność na zajęciach b) Ocenianiu okresowemu podlegają: Kartkówki Pisemne prace klasowe mające na celu sprawdzenie wiadomości z danego rozdziału programowego; zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem wiadomości. Umiejętności: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie c) Zadania dodatkowe: praca projektowa Praca projektowa podlega następującym kryteriom oceniania: - poprawność leksykalno-gramatyczna wykonanego zadania - praca indywidualna jako część całości, praca w parach lub zespołowa, zaangażowanie - sposób zdobywania brakujących informacji, źródła - estetyka projektu 3. SYSTEM OCENIANIA PRACY NA LEKCJI W nauczaniu zintegrowanym w ciągu roku szkolnego uczniowie oceniani są przez wystawienie stopni w skali A-F, które mogą być zastąpione odpowiednim sformułowaniem: OCENA SFORMUŁOWANIE OPISOWE A znakomicie B bardzo dobrze C dobrze D wystarczająco E słabo F poniżej oczekiwań

12 PROGI PROCENTOWE NA POSZCZEGÓLNE POZIOMY OSIAGNIĘĆ W SPRAWDZIANACH: OCENA A - 90%-100% OCENA B 79%-93% OCENA C 62%-78% OCENA D 45%-61% OCENA E 30%-44% OCENA F - 0%- 29% 4. WYMAGANIA NA OCENĘ: Wymagania na poszczególne oceny dotyczące klas I III A otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu celującym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się ponadprogramowym zasobem słownictwa -aktywnie bierze udział w lekcji oraz chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe -jest pracowity i obowiązkowy B otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu bardzo dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się słownictwem przewidzianym w programie nauczania języka angielskiego -chętnie bierze udział w lekcji -jest pracowity i obowiązkowy C otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się wystarczającym zasobem słownictwa -często bierze udział w lekcji, jest obowiązkowy D otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu podstawowym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -ma ograniczony zasób słownictwa -minimalnie bierze udział w lekcji -stara się być przygotowany do zajęć lekcyjnych E otrzymuje uczeń, który: -opanował minimalny zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -przyswojenie słownictwa przewidzianego programem nauczania sprawia mu trudności -nie bierze udziału w lekcji -nie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych Oceny roczne są ocenami opisowymi.

13 KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. niektóre polecenia stosowane w klasie. Rozpoznaje i stosuje niektóre rzeczowniki wprowadzone na zajęciach. Zna formę pożegnania: Goodbye. Odpowiada na pożegnanie. W większości poprawnie nazywa kolory. Liczy od 1 5. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. poprawnie koloruje części twarzy. Rozumie słowa: happy, sad. Dopasowuje miny do przymiotników. Przykleja odpowiednie naklejki. Częściowo poprawnie czyta nazwy części ciała i łączy je z rysunkami. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje twarz i wskazuje jej części Wskazuje zwierzęta. Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie Po wysłuchaniu nagrania wskazuje cienie zwierząt. Rozumie słowa: big, small. Rozumie pytania: What s this?, What colour is (the elephant)? Posługuje się słowami: yes, no. Przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zwierzęta i nazywa je. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Wita się, przedstawia: Hello, I m Potrafi zapytać o imię kolegi: I m (name). And you? Potrafi wymienić poznane rzeczowniki. Wskazuje i samodzielnie nazywa kolory. Potrafi się samodzielnie pożegnać: Goodbye! Posługuje się liczebnikami w zakresie 1 5 ( na wyrywki ). Rozumie Samodzielnie powtarza rymowankę. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie koloruje części twarzy. Wskazuje miny i opisuje je przy pomocy przymiotników: happy, sad. Przykleja odpowiednie naklejki. Poprawnie czyta nazwy części ciała i łączy je z rysunkami. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje twarz i opisuje ją (np. My red nose). Nazywa zwierzęta: It's a (lion). Posługuje się liczebnikami w zakresie Po wysłuchaniu nagrania numeruje cienie zwierząt w odpowiedniej kolejności. Opisuje rozmiar zwierząt: It's small/big. Potrafi odpowiedzieć na pytania: What s this?, What colour is (the elephant)?, Is it (a bird)?, Can you see (a big hippo)? Posługuje się słowami: yes, no. Przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zwierzęta i opisuje swoje ulubione zwierzę. Samodzielnie wykonuje zadania Rozumie Samodzielnie powtarza rymowankę. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Nazywa zabawki oraz liczebniki w zakresie

14 Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki w zakresie poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje figury w różnych kolorach. Przy pomocy nauczyciela nazywa je. Przy pomocy nauczyciela czyta wyrazy. Przykleja naklejki. Rozumie pytanie: What is it? Odpowiada: It s a (boat). Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zabawkę / figury geometryczne i opisuje je: It s a Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre nazwy produktów spożywczych. poprawnie zaznacza odpowiednią minę przy produkcie (I like / I don t like ). Po wysłuchaniu nagrania przy pomocy nauczyciela zakreśla odpowiednie potrawy i przykleja naklejki. Częściowo poprawnie wybiera odpowiedni podpis pod rysunkiem. Rozumie wyrażenia: I like (chicken). I don t like (cheese). Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje ulubione produkty /potrawy i uzupełnia zdania: I like / I don t like. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre nazwy części ciała. poprawnie numeruje opisywane roboty. Rozumie wyrażenie I ve got. Po wysłuchaniu nagrania częściowo samodzielnie zaznacza dłoń oraz stopę z odpowiednią ilością palców. Po wysłuchaniu nagrania odpowiednio koloruje figury. Przykleja odpowiednie naklejki. Odnajduje na rysunku kolorowe figury. Samodzielnie je nazywa. Prawidłowo czyta wyrazy i przykleja odpowiednie naklejki. Zadaje pytanie: What is it? Odpowiada: It s a (boat). Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje zabawkę / figury geometryczne i opisuje je: It s a Rozumie Samodzielnie powtarza rymowankę. Nazywa produkty spożywcze. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie zaznacza odpowiednią minę przy produkcie (I like / I don t like ). Po wysłuchaniu nagrania poprawnie zakreśla odpowiednie potrawy i przykleja naklejki. Samodzielnie wybiera odpowiedni podpis pod rysunkiem. Rozumie i stosuje wyrażenia: I like (chicken). I don t like (cheese). Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje ulubione produkty / potrawy i nazywa je: I like / I don t like My favourite food is (pizza). Samodzielnie wykonuje zadania Rozumie Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna nazwy części ciała. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie numeruje opisywane roboty. Rozumie wyrażenie I ve got. Po wysłuchaniu nagrania samodzielnie zaznacza dłoń oraz stopę z odpowiednią ilością palców. Przykleja odpowiednie naklejki. Samodzielnie łączy zapisane słowa z częściami ciała na rysunku. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje stworka i samodzielnie go opisuje: I ve got 8 fingers. I ve got 4 hands. Rozumie

15 odpowiednią ilością palców. Przykleja odpowiednie naklejki. Przy pomocy nauczyciela łączy zapisane słowa z częściami ciała na rysunku. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje stworka i przy pomocy nauczyciela opisuje go: I ve got 8 fingers. Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre słowa związane z domem. poprawnie wskazuje, w których pomieszczeniach w domu znajdują się narysowane przedmioty (łączenie). Rozumie wyrażenie It s in the (kitchen). Odnajduje przedmioty na obrazku, liczy je i wpisuje odpowiednią liczbę. Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Częściowo poprawnie czyta słowa: living room, bedroom, bathroom, kitchen i dopasowuje je do obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje dom / pomieszczenia i przy pomocy nauczyciela opisuje, co znajduje się na obrazku: It s in the kitchen. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania Rozumie część poleceń nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre wyrazy nazywające ubrania. poprawnie zaznacza odpowiednie rysunki, przedstawiające ubrania noszone przez różne dzieci. Przy pomocy nauczyciela koloruje ubrania odpowiednio do usłyszanego opisu. Częściowo samodzielnie odczytuje nazwy ubrań i przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje siebie i dokańcza zdanie: I m wearing. Rozumie część poleceń nauczyciela. Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna słowa związane z domem. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje, w których pomieszczeniach w domu znajdują się narysowane przedmioty (łączenie). Rozumie i posługuje się wyrażeniem: It s in the (kitchen). Odnajduje przedmioty na obrazku, liczy je i wpisuje odpowiednią liczbę. Prawidłowo podaje liczbę: two tables. Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Poprawnie czyta słowa: living room, bedroom, bathroom, kitchen i dopasowuje je do obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje dom / pomieszczenia i rozmawia z kolegą na temat obrazka zadaje pytania i odpowiada: Is it in the kitchen? It s in the kitchen. Samodzielnie wykonuje zadania Rozumie Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna wyrazy nazywające ubrania. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie zaznacza odpowiednie rysunki przedstawiające ubrania noszone przez różne dzieci. Samodzielnie koloruje ubrania odpowiednio do usłyszanego opisu. Samodzielnie odczytuje nazwy ubrań i przykleja odpowiednie naklejki. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje siebie i samodzielnie, dokładnie opisuje ubranie: I m wearing Rozumie Samodzielnie powtarza rymowankę. Zna nazwy zwierząt. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie dopasowuje zwierzęta do dzieci. Odnajduje na obrazku przedmioty i zwierzęta. Samodzielnie czyta nazwy. Wskazuje na obrazku przedmioty. Poprawnie je nazywa.

16 Przy pomocy nauczyciela powtarza rymowankę. Zna niektóre nazwy zwierząt. poprawnie dopasowuje zwierzęta do dzieci. Odnajduje na obrazku przedmioty i zwierzęta. Czyta nazwy przy pomocy nauczyciela. Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Przy pomocy nauczyciela zaznacza wyrazy (nazwy zwierząt) w ciągu liter i dopasowuje je do obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje posiadane przedmioty / zwierzęta. Dokańcza zdanie: I ve got a (rabbit). Częściowo samodzielnie wykonuje zadania Po wysłuchaniu nagrania przykleja odpowiednie naklejki. Samodzielnie zaznacza wyrazy (nazwy zwierząt) w ciągu liter i dopasowuje je do obrazków. Już umiem! Moje Portfolio Językowe. Rysuje posiadane przedmioty / zwierzęta. Samodzielnie mówi o posiadanych przedmiotach: I ve got a (boat). Samodzielnie wykonuje zadania KLASA II WYMAGANIA PODSTAWOWE Wita się i przedstawia: Hello, I m Liczy do 15. Czasami popełnia błędy przy podawaniu liczebników na wyrywki. W większości poprawnie nazywa kolory i wskazuje przedmioty w różnych kolorach. Odpowiada na pytanie o wiek: I m seven. Wskazuje i w większości poprawnie nazywa przedmioty szkolne. Częściowo poprawnie nazywa dni tygodnia. Przy pomocy nauczyciela krótko opowiada o sobie. W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje zabawki. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących zabawek. poprawnie odpowiada na pytania (yes/no). WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Wita się, przedstawia, pyta o imię: Hello, I m, What s your name? Prawidłowo posługuje się liczebnikami w zakresie Prawidłowo wskazuje i samodzielnie nazywa kolory. Pyta o wiek: How old are you? Odpowiada: I m seven. Prawidłowo nazywa przedmioty szkolne. Poprawnie nazywa dni tygodnia. Samodzielnie opowiada o sobie (przedstawia się, podaje wiek, ulubiony kolor i dzień tygodnia). W trakcie słuchania poprawnie wskazuje zabawki. Rozumie usłyszane informacje dotyczące zabawek, a następnie powtarza je. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania (yes/no). Krótko opisuje zabawki: It s big. It s green. Zadaje pytania, by odgadnąć jej nazwę: Is it a dinosaur?

17 W trakcie słuchania, w większości poprawnie, wskazuje części twarzy. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących potworów. poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Wykonuje maskę potwora. Krótko ją opisuje przy pomocy nauczyciela. Częściowo poprawnie dopasowuje opisy do obrazków z potworami. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje części ciała. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Piękna i Bestia. poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Rysuje postaci z dialogów. Przy pomocy nauczyciela krótko je opisuje. Częściowo poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć. W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje elementy wyposażenia pokoju. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Aladyn. poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Gra w grę. Częściowo poprawnie mówi, gdzie znajdują się osoby i przedmioty. Częściowo poprawnie czyta opisy pokojów. Częściowo samodzielnie opisuje swój pokój. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. W parach zadaje pytania o ulubiona zabawkę: What s my favourite toy? Is it purple? W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części twarzy. Rozumie usłyszane informacje dotyczące potworów, a następnie powtarza je. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Opisuje potwory. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Wykonuje maskę potwora. Samodzielnie ją opisuje. Poprawnie dopasowuje opisy do obrazków z potworami. Samodzielnie opisuje dinozaura. Samodzielnie wykonuje zadania W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części ciała. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Piękna i Bestia. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Samodzielnie opisuje bohaterów. Poprawia błędne informacje: He s got small feet. No, he s got big feet. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć. Samodzielnie opisuje przyjaciela. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje elementy wyposażenia pokoju. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Aladyn. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Samodzielnie zadaje pytania o miejsce położenia skrzyń: Where s the pink box?

18 Częściowo samodzielnie wykonuje zadania W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje czynności. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Księga Dżungli. poprawnie odpowiada na pytania. Czyta zdania i zgaduje zwierzę: I can fly. It's a bird. Gra w grę. Częściowo poprawnie zadaje pytania: Can you fly? Częściowo poprawnie dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć. Przy pomocy nauczyciela w prosty sposób opisuje zwierzę (rybę). Zna niektóre nazwy potraw / żywności. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki. poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong). Przy pomocy nauczyciela określa potrawy, które lubi: I like pizza. Gra w grę. Rozumie zadawane pytania. Odpowiada: yes/no. Przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania quizu Do you like healthy food? Częściowo samodzielnie wykonuje zadania Zna większość nazw członków rodziny. W większości poprawnie wykonuje polecenie z kartami obrazkowymi: Put the cards in the order: 1. granny 2. baby etc. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Król lew. W trakcie słuchania nagrania częściowo poprawnie wskazuje rysunki. położenia skrzyń: Where s the pink box? Poprawnie odpowiada: It s under the table. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie określa miejsce znajdowania się osób i przedmiotów. Poprawnie czyta opisy pokojów. Samodzielnie opisuje swój pokój. Samodzielnie wykonuje zadania W trakcie słuchania poprawnie wskazuje czynności. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Księga Dżungli. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Samodzielnie układa zagadki dla kolegi: I m long. I m green. I can walk. Odgaduje nazwę zwierzęcia na podstawie opisu: It's a snake. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania z czasownikiem can. Prawidłowo dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć. Samodzielnie opisuje zwierzę (rybę). Zna nazwy potraw / żywności. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong). Samodzielnie mówi o tych potrawach, które lubi, i o tych, których nie lubi: I like chicken. I don t like milk. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Do you like spaghetti and cheese? Odpowiada na nie: yes/no. Samodzielnie odpowiada na pytania quizu Do you like healthy food? Opisuje zawartość swojego pudełka ze śniadaniem: I ve got a sandwich, a banana and milk. Poprawnie wykonuje zadania

19 poprawnie wskazuje rysunki. W trakcie słuchania częściowo poprawnie określa czy zdania jest poprawne, czy nie (right/wrong). Gra w grę. W większości rozumie zadawane pytania. Sporadycznie odpowiada. Częściowo poprawnie czyta opisy postaci. Częściowo samodzielnie opisuje postaci. Zna niektóre nazwy ubrań. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Toy Story. Po wysłuchaniu nagrania poprawia niektóre informacje. Częściowo poprawnie czyta opis postaci. Gra w grę. Częściowo samodzielnie opisuje strój. Częściowo poprawnie dopasowuje usłyszane i przeczytane informacje do zdjęć i rysunków (ubiór). Częściowo samodzielnie wykonuje zadania Zna niektóre nazwy zwierząt, produktów spożywczych i miejsc w mieście. Odpowiada na pytania w klasowej ankiecie. Częściowo poprawnie czyta teksty. Zna nazwy członków rodziny. Poprawnie wykonuje polecenie z kartami obrazkowymi: Put the cards in the order: 1. granny 2. baby 3. mum. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Król lew. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje rysunki. W trakcie słuchania poprawnie określa, czy zdania jest poprawne, czy nie (right/wrong). Samodzielnie opisuje zwierzę: She s got small brown ears. She s got Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Have you got a brother? i odpowiada. Poprawnie czyta opisy postaci. Samodzielnie opisuje postaci. Zna nazwy ubrań. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Toy Story. Po wysłuchaniu nagrania poprawia błędne informacje. Poprawnie czyta opis postaci. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytanie: What are you wearing? i prawidłowo opisuje strój. Prawidłowo dopasowuje usłyszane i przeczytane informacje do zdjęć i rysunków (ubiór). Opisuje swoje ulubione ubrania i swój strój. Poprawnie wykonuje zadania Zna nazwy zwierząt, produktów spożywczych i miejsc w mieście. Zadaje pytania w klasowej ankiecie i odpowiada na nie. Poprawnie czyta teksty

20 KLASA III WYMAGANIA PODSTAWOWE W większości poprawnie mówi alfabet. Rozumie pytanie o wiek. Odpowiada na nie. Częściowo poprawnie posługuje się liczebnikami w zakresie Zna nazwy potraw. Formułuje krótkie zdania z czasownikiem has got: Joe s got chicken. Odpowiada na niektóre pytania z czasownikiem has got po wysłuchaniu nagrania. Gra w grę I ve got. W większości poprawnie wskazuje postaci na obrazku w trakcie słuchania nagrani. Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenkę. Gra w grę częściowo poprawnie opisuje postaci. poprawnie czyta zdania i dopasowuje je do obrazków. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania o wielkość przedmiotów. Gra w grę w zgadywanie postaci, ale ma problem z formułowaniem pytań. Fun Facts Native Americans. Częściowo poprawnie czyta tekst. Częściowo rozumie usłyszany tekst. W większości poprawnie wskazuje przedmioty i meble w trakcie słuchania nagrani. Gra w grę. poprawnie wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). Fun Facts It s moving! Dopasowuje podpisy do obrazków. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Poprawnie mówi alfabet. Rozpoznaje pojedyncze literki. Literuje imiona. Pyta o wiek: How old are you? Odpowiada na to pytanie. Poprawnie posługuje się liczbami w zakresie Pyta o szczęśliwą liczbę: What s your lucky number? Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. Rozumie pytania z czasownikiem has got. Po wysłuchaniu nagrania, odpowiada na nie. Gra w grę I ve got. W trakcie słuchania poprawnie wskazuje postaci na obrazku. Gra w grę poprawnie opisuje postaci. W parach zadaje pytania o wielkość przedmiotów: Are the houses in his world small? Odpowiada na pytania: No, they re big. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je oraz odgrywa scenki. Gra w grę w zgadywanie postaci zadaje pytania i zgaduje. Fun Facts Native Americans. Rozumie usłyszany tekst. Poprawnie go czyta. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje przedmioty i meble. Gra w grę. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). Zadaje pytania w czasie Present Continuous i odpowiada na nie: Is the wardrobe singing? No, it s dancing. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Fun Facts It s moving! Opisuje swoją ulubioną kreskówkę. Samodzielnie wykonuje zadania

21 W większości poprawnie wskazuje obrazki opisujące pogodę w trakcie słuchania nagrania. Gra w grę dotyczącą pogody. Rozumie część usłyszanych informacji z historyjki. Dopasowuje niektóre zdania do obrazków. Częściowo poprawnie odpowiada na pytanie o pogodę, np. It s sunny. Wykonuje plakat przedstawiający prognozę pogody. Fun Facts Amazing weather. W większości poprawnie dopasowuje opisy tornado do obrazków. W większości poprawnie wskazuje przymiotniki w trakcie słuchania nagrania. Gra w grę: pokazuje uczucia i emocje. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki Aladyn. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania z przymiotnikami dotyczące bohaterów historyjki: Is the bird hungry? Fun Facts How do you feel? Krótko opisuje opisane zagrożone gatunki zwierząt. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania W większości poprawnie wskazuje zwierzęta w trakcie słuchania nagrania. Gra w zgadywankę przy pomocy nauczyciela zadaje pytania o zwierzęta. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki Król Lew. poprawnie uzupełnia zdania dotyczące pożywienia zwierząt. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje obrazki opisujące pogodę. Gra w grę dotyczącą pogody. Rozumie usłyszane informacje informacji z historyjki. Dopasowuje zdania do obrazków. Zadaje pytania o pogodę: What s the weather like? Opisuje pogodę, wykorzystując różnorodne konstrukcje. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Wykonuje plakat przedstawiający prognozę pogody. Fun Facts Amazing weather. Poprawnie dopasowuje opisy tornado do obrazków. Opisuje pogodę w Polsce. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje przymiotniki. Gra w grę pokazywanie stanów i uczuć. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki Aladyn. Poprawnie odpowiada na pytania z przymiotnikami, dotyczącymi bohaterów. Zadaje pytania o stan i uczucia bohaterów: Who s scared? Odpowiada: The monkey. Fun Facts How do you feel? Dokładnie opisuje opisane zagrożone gatunki zwierząt. Opisuje zagrożone gatunki zwierząt w Polsce. Samodzielnie wykonuje zadania W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje zwierzęta. Gra w zgadywankę samodzielnie zadaje pytania o zwierzęta. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki Król Lew. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie uzupełnia zdania dotyczące pożywienia zwierząt. Zadaje pytania, czym żywią się zwierzęta: What do lions eat? Odpowiada na nie: Lions eat meat. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki.

22 Fun Facts Food chains. Układa obrazki w odpowiedniej kolejności W trakcie słuchania nagrania wskazuje niektóre owady. Gra w grę rozumie większość kierowanych do niego pytań o zwierzęta, np.: Have you got a beetle? Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. poprawnie określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. Gra w statki. Fun Facts Interesting insects. Dopasowuje opisy do obrazków z owadami. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania W trakcie słuchania piosenki w większości poprawnie wskazuje czynności codzienne. Gra w grę częściowo poprawnie nazywa czynności. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. W trakcie słuchania nagrania częściowo poprawnie wskazuje rysunki. Dopasowuje godziny do zegarów. Gra w grę. Częściowo poprawnie układa zegary z usłyszaną godziną. Fun Facts Time. Z niewielką pomocą nauczyciela opisuje dzień Bena. W trakcie słuchania piosenki wskazuje większość dyscyplin sportowych. Gra w grę zgaduje większość brakujących dyscyplin sportowych. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. poprawnie odpowiada na pytania: Does she Fun Facts Food chains. Opisuje swoje jedzenie. W trakcie słuchania nagrania wskazuje owady. Gra w grę samodzielnie zadaje pytania: Have you got a beetle? Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. Zadaje pytania o miejsce/położenie osób/przedmiotów: Where s the princess? Odpowiada na nie: Next to her mum. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Gra w statki. Fun Facts Interesting insects. Opisuje owady, których się boi, które żyją w domu, które lubi. Poprawnie wykonuje zadania W trakcie słuchania piosenki poprawnie wskazuje czynności codzienne. Gra w grę prawidłowo nazywa czynności. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki. W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje rysunki. Pyta o godzinę. Prawidłowo podaje godziny. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Podaje godziny i poprawnie układa zegary z usłyszaną godziną. Fun Facts Time. Samodzielnie opisuje dzień Bena. Opisuje swój dzień. W trakcie słuchania piosenki wskazuje dyscypliny sportu. Gra w grę zgaduje brakujące dyscypliny sportowe. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania. Samodzielnie pyta:

23 poprawnie odpowiada na pytania: Does she like drawing?, mówiąc: Yes./No. Odpowiada na pytania o dyscypliny sportu, które lubi lub których nie lubi. Fun Facts Dangerous sports. Częściowo poprawnie dopasowuje opisy sportów ekstremalnych do ich nazw. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania Zna część wprowadzonego słownictwa. Częściowo poprawnie czyta teksty. Pyta, jaka jest pogoda. Nazywa miejsca w Londynie. Częściowo poprawnie mówi, jakie sporty uprawia w szkole a jakie z rodziną. odpowiada na pytania. Samodzielnie pyta: Does she like drawing? Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Zadaje pytania o ulubione dyscypliny sportowe: Do you like swimming? Do you like riding? Fun Facts Dangerous sports. Poprawnie dopasowuje opisy sportów ekstremalnych do ich nazw. Opisuje swój ulubiony sport. Poprawnie wykonuje zadania Zna wprowadzone słownictwo. Poprawnie czyta teksty. Pyta, jaka jest pogoda i odpowiada na te pytanie. Nazywa i krótko opisuje miejsca w Londynie 8. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECKA. Informowanie rodziców o uczniu odbywać się będzie na: 1. Spotkaniach zbiorowych (zebraniach) - co najmniej 2 razy w półroczu. 2. Indywidualnych kontaktach z wychowawcą klasy. 3. Konsultacjach z rodzicami (ostatnia środa miesiąca, godz ). 4. Na stronie internetowej dziennika elektronicznego (dostępny przez cały rok szkolny). 5. Poprzez wysyłanie pism do rodziców w sytuacjach szczególnych (np. brak kontaktu z rodzicami). Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość korygowania niepowodzeń szkolnych poprzez: 1. Indywidualną pomoc nauczyciela 2. Udział w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych i w innych zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły.

24 Załącznik nr 1 Karta niezbędnych wymagań edukacyjnych ucznia na koniec klasy III Wymagania 1. Edukacja polonistyczna Mówienie i słuchanie Potrafi jasno, poprawnie w uporządkowanej rozwiniętej formie wypowiadać się na temat swoich przeżyć i doświadczeń Posiada bogaty zasób słów Układa opowiadania i opisy Czytanie Czyta po cichu ze zrozumieniem Czyta na głos płynnie i wyraźnie Umie wyodrębnić w przeczytanym utworze wybrane fragmenty, określić czas i miejsce akcji, wskazać głównych bohaterów Pisanie Potrafi samodzielnie napisać życzenia, list, zaproszenie Potrafi samodzielnie napisać opowiadanie Potrafi opisać przedmiot na podstawie bezpośredniej obserwacji Ortografia Pisze z pamięci i ze słuchu Składnia Rozpoznaje w tekstach zdania oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe, rozkazujące; umie je zapisać 2. Edukacja matematyczna Liczby i ich własności Potrafi przeczytać i zapisać cyframi i słowami liczby w zakresie 100 Umie uporządkować i porównywać liczby w zakresie 1000 według podanego warunku Sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 Zadania tekstowe Umie dokonać analizy treści, rozwiązać i ułożyć proste zadanie tekstowe na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie Geometria Rozpoznaje i rysuje odcinki Rozpoznaje i rysuje podstawowe figury geometryczne Oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta Umiejętności praktyczne Zna poznane jednostki miary Umie posługiwać się zegarkiem i kalendarzem Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne 3. Edukacja przyrodnicza Opisuje życie w wybranych ekosystemach (łąka, pole, las, ogród, zbiorniki wodne) Zna zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie człowieka, zwierząt i roślin (słońce, powietrze, woda, wybrane skały i minerały) Rozróżnia i nazywa krajobrazy Polski Zna podstawowe zagadnienia dot. ochrony przyrody Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych 4. Edukacja społeczna Odróżnia dobro od zła Zna prawa i obowiązki ucznia Zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne

25 Zna specyfikę niektórych zawodów Zna telefony alarmowe Zna sposoby zachowania się względem obcych 5. Edukacja plastyczna Potrafi wyrazić w różnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje, wiedzę o świecie, treści utworów literackich i muzycznych Rozróżnia i rozpoznaje dziedziny działalności twórczej człowieka (architektura, sztuki plastyczne, fotografia, itp.) 6. Zajęcia techniczne Umie ciąć, zaginać, kleić papier i karton Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń (np. transportowych informatycznych, itp.) Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów (np. meble, domy, itp.) 7. Edukacja muzyczna Potrafi zaśpiewać piosenki z repertuaru klasy III Zna wartości poznanych nut Zna nazwy solmizacyjne nut 8. Wychowanie fizyczne Angażuje się i wkłada wysiłek w prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, w bezpieczne uczestnictwo w grach i zabawach ruchowych, w zdrową rywalizację podczas zabaw, w dbałość o zdrowie i higienę osobistą. 9. Zajęcia komputerowe Umie obsługiwać komputer Posługuje się wybranymi programami (Word, Paint) i grami edukacyjnymi Wyszukuje i korzysta z informacji (Internet, animacje, prezentacje multimedialne) Zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu i multimediów Załącznik nr 2 JĘZYK ANGIELSKI RAPORT UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY I SEMESTR I imię i nazwisko ucznia rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. nazywa obiekty w swoim najbliższym otoczeniu. recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami... imię i nazwisko nauczyciela Białystok,..

26 JĘZYK ANGIELSKI RAPORT UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY II SEMESTR I imię i nazwisko ucznia reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste rozumie proste wypowiedzi ze słuchu. nazywa obiekty w swoim najbliższym otoczeniu. recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. przepisuje wyrazy i zdania... imię i nazwisko nauczyciela Białystok,.. JĘZYK ANGIELSKI RAPORT UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY III SEMESTR I imię i nazwisko ucznia reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo). czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. nazywa obiekty ze swojego otoczenia. przepisuje wyrazy i zdania. Białystok,.... imię i nazwisko nauczyciela

27 Załącznik nr 3 Karta samooceny ucznia kl. 1 i 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ zgodnego z programem nauczania W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w nauczaniu zintegrowanym-funkcje oceny 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM NR 2 w SOPOCIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM NR 2 w SOPOCIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM NR 2 w SOPOCIE PSO opracowany został na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

W RODZINIE DZIECI BOŻYCH. Przedmiotowe zasady oceniania z religii. w klasach I III szkoły podstawowej. według programu nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012

W RODZINIE DZIECI BOŻYCH. Przedmiotowe zasady oceniania z religii. w klasach I III szkoły podstawowej. według programu nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012 W RODZINIE DZIECI BOŻYCH Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I III szkoły podstawowej według programu nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZKA W CZERSKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III RELIGIA Nauczyciele uczący: kl. I Sonia Babinska Maria Brzezińska Barbara Jażdżewska Joanna Jażdżewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II ZASADY OGÓLNE: Ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku. Oceny otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII zgodny z programem nauczania Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr AZ-3-01/13 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena z religii wlicza się do średniej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Przedmiotowy system oceniania został opracowany według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pruszkowie /Załącznik do Statutu Szkoły/ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Agnieszka Barzowska

nauczyciel Agnieszka Barzowska Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Gimnazjum im. J.B. Solfy w Trzebielu dla klas I-III zgodny z programem nauczania Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr AZ-3-01/13 nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV-VII W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV-VII W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV-VII W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W GLIWICACH I. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 Kielce 2010 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA - RELIGIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO) W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ określają warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. WZO mają na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. J. angielski, Historia

Przedmiotowy System Oceniania. J. angielski, Historia Przedmiotowy System Oceniania J. angielski, Historia Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WEDŁUG PROGRAMU nr AZ 2-03/6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WEDŁUG PROGRAMU nr AZ 2-03/6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU nr AZ 2-03/6 Opracowała: Wioletta Pacholik OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści klasa I podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2014/2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2014/2015 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej - funkcje oceny

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka. I. Formy oceniania, poziomy osiągnięć i wymagania edukacyjne w klasach I III. 1. Ustala się trzy rodzaje oceniania dziecka: a) Ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia; b) Ocenianie okresowe, na pierwszy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III Szkoła Podstawowa w Modrzu Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania z religii Prowadzący: mgr Agnieszka Baumann-Borowicz Klasy I-III Ocenie nie podlegają praktyki religijne obecność na Mszy św., na nabożeństwach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE

SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE I. POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. System oceniania określa warunki i sposób oceniania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w trakcie zajęć edukacyjnych Niebieskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia zachowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w pierwszym etapie edukacji szkolnej Zespół Szkół w Nurze Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej I.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w pierwszym etapie edukacji szkolnej Zespół Szkół w Nurze Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej I. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w pierwszym etapie edukacji szkolnej Zespół Szkół w Nurze Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej I.PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: I TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04 numer dopuszczenia 30/2/2010 Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu religia w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie w klasach I VI

Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu religia w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie w klasach I VI Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu religia w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie w klasach I VI I PROGRAM Przedmiotowy System Oceniania z religii (PSO) jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 OCENIANIE W KLASACH I III Ocena opisowa 1. Ocena opisowa jest ustnym lub pisemnym sposobem informowania o postępach ucznia. Ma ona: uczniowi dostarczać informacji o efektach jego szkolnej aktywności, rodzicom

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie przedmiotowe z religii stanowi uszczegółowienie przepisów oceniania, które są zawarte w statucie Gimnazjum w Pszowie. Elementy wchodzące w zakres

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ IŁAWA, 29 VIII 2011 r. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I Rok szkolny 2012/20123 PODSTAWA PRAWNA. 1. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo