Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz

2 Spis treści klasa I podręcznik English Adventure klasa II podręcznik English Adventure klasa III - podręcznik English Adventure

3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczna są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać: - zadań o elementarnym stopniu trudności - wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsza naukę. Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej: wypowiedź ustna całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja; wypowiedź pisemna wypowiedz nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą, wypowiedz niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej ocena semestralna lub roczna, wystawiana na podstawie wytycznych MEN. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 29 z dnia 24 września 1992 roku, Dz. U. MEN nr 7, poz. 32 podaje, co następuje: Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. W kryteriach oceniania uwzględnione zostały wypowiedzi ustne i pisemne, jako najczęściej poddawane ocenie przez Opanowanie sprawności czytania i rozumienia ze słuchu oceniane jest najczęściej jako element testów w odrębnie określonej skali punktowej. 2

4 KLASA I PODRĘCZNIK ENGLISH ADVENTURE 1 Cele operacyjne DZIAŁY Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello! Lekcje 1-4 Moja szkoła My face Lekcje 5-10 Zna formy powitania:hello., Goodbye. Rozpoznaje niektóre polecenia stosowane w klasie: Stand up., Sit down.,look., Listen., Quiet, please. Rozpoznaje niektóre przybory szkolne: rubber, pencil, pen. Wskazuje kolory wymienione przez Rozpoznaje nazwy części twarzy: eyes, ears, mouth, nose, face. Rozpoznaje niektóre pytanie: Who s this? Is happy / sad? Reaguje na niektóre Poprawnie reaguje na niektóre polecenia stosowane w klasie. Zna formuły powitania, pożegnania. Potrafi wskazać kolory wymienione przez Zna niektóre przybory szkolne. Zna nazwy części twarzy: eyes, ears, mouth,nose, face. Powtarza rymowankę. Koloruje części twarzy według instrukcji w nagraniu. Nazywa kolory, potrafi je samodzielnie wskazać Prawidłowo reaguje na usłyszane polecenia. Zna powitania i pożegnania, potrafi się przedstawić Zna zwroty związane z powitaniem i pożegnaniem oraz prawidłowo je stosuje. Zna rzeczownik: school bag. Rozpoznaje pytania: What s this? What colour is Potrafi przeczytać nazwyczęści twarzy: eyes, ears,mouth, nose, face. Potrafi odpowiedzieć na pytanie: What colour is it? Śpiewa Wita się przedstawia: Hello, everyone. Zna nazwy przyborów szkolnych: rubber, pen, pencil, bag, book. Prawidłowo reaguje na usłyszane polecenia: Stand up., Sit down., Look., Listen., Quiet, please., Hold up (a pen). Potrafi wymienić poznane rzeczowniki. Zna nazwy kolorów poznane na lekcji. Poprawnie wykonuje zadania domowe. Odpowiada na pytania: What s the magic word? What s missing? Is (Jessie) happy? Who s this? Zna i stosuje zaimki: my/ your. Zna i potrafi nazwać 3

5 Moje zabawy My family Review Units 1 2 Lekcje i świat zwierząt i inne kraje My toys Lekcje Moje zabawy i inne kraje Food Review Units 3 4 Lekcje polecenia. Naśladuje wymowę Rysuje maskę klauna. Rozpoznaje i potrafi wymienić poznane na lekcji nazwy niektórych zwierząt. Rozumie pytania: What s this?what colour? How many can you see? Potrafi wskazać nowopoznane kolory. Rozpoznaje nazwy zabawek i potrafi nazwać niektóre z nich. liczy do 15. Rozpoznaje nazwy figur geometrycznych. Rysuje zwierzę lub zabawkę składającą się z figur geometrycznych. Rozpoznaje i zna nazwy niektórych produktów spożywczych: spaghetti, cheese, pizza. potrafi odpowiedzieć na pytania: Do you like? Zna nazwy zwierząt: bird, elephant, lion, rhino, hippo, zebra, giraffe. Powtarza rymowankę. Numeruje zwierzęta według instrukcji w nagraniu. Rysuje swoje ulubione zwierzątko. Zna nazwy zabawek.: teddy bear, doll, ball, train, car, boat, yo-yo, kite. Potrafi odpowiedzieć na niektóre pytania: What colour is?what numer is it? What is numer (eleven)? Powtarza rymowankę. Koloruje figury geometryczne według instrukcji w nagraniu. produktów żywnościowych: pizza, spaghetti, chicken, cheese, water, bread. Zna wyrażenie: my favourite. Powtarza rymowankę. Rysuje i odpowiednio łączy części twarzy. Potrafi przeczytać nazwy zwierząt. Śpiewa Gra w grę planszową. Potrafi odpowiedzieć na pytania: What s your favourite animal? How many can you see? What s this? What is number (one)?what colour is? Potrafi przeczytać nazwy poznanych zabawek i kształtów. Śpiewa Zna przymiotniki: small /big. Zna nazwy figur geometrycznych, potrafi je wskazać. Zna nazwy wszystkich poznanych produktów żywnościowych: pizza, spaghetti, chicken, cheese,water, bread, apple, orange,pear, banana, milk, sandwich, meat, cake. wszystkie poznane części twarzy. Poprawnie wykonuje zadania domowe. Zna i potrafi wskazać nazwy zwierząt poznanych na lekcjach. Zna i stosuje konstrukcję: What is your favourite...? Rozpoznaje i prawidłowo reaguje na polecenia wydawane przez Poprawnie wykonuje zadania domowe. Zna dobrze nazwy zabawek i kształtów poznanych na lekcjach. Potrafi zadać i odpowiedzieć na pytania poznane na lekcjach. Samodzielnie opisuje niektóre przedmioty (small kite, big boat, black ball). Poprawnie wykonuje zadania domowe. Potrafi odpowiedzieć na pytania: What s your favourite food? Does (Scamp) like (chicken)? Do you like / Does she / he like?can you see (some chicken)? Opisuje rzeczowniki:big 4

6 Jedzenie i zdrowie The body Lekcje What is your favourite food? części ciała. Zna przymiotniki: happy/ sad. potrafi odpowiedzieć na niektóre pytania. Reaguje na polecenia Zna nazwy części ciała: body, feet, head, hands, arms, legs, tummy. tworzy zdania z czasownikiem have got. Powtarza rymowankę. Reaguje na polecenia Numeruje roboty według instrukcji w nagraniu. Zna słowa związane z domem: house, door, window, garden, table, chair. potrafi odpowiedzieć na pytania: How many (windows) have you got? Is it big / small? Powtarza rymowankę. 5 Czyta nowopoznane słowa. Śpiewa Mówi co lubi, a czego nie lubi jeść: I like / I don t like Czyta i odpowiednio łączy słowa oznaczające części ciała z rysunkiem. Rysuje i opisuje dżina. Śpiewa Zna przymiotniki: happy / sad, big / small Samodzielnie rozwiązuje zadania. pizza, good cheese. Samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa Poprawnie wykonuje zadania domowe. Potrafi nazwać i napisać poznane części ciała i twarzy. Potrafi w prosty sposób opisać części ciała: small eyes, big nose etc. Samodzielnie odpowiada na zadane mu pytania. Potrafi tworzyć proste zdania. The house Rozpoznaje pytania z Zna i odczytuje słowa Potrafi poprawnie czasownikiem have / has związane z domem. odpowiedzieć na pytania Review Units got. Potrafi określić, gdzie z czasownikiem have got: 5 6 Potrafi wymienić znajduje się dana rzecz. How many have you niektóre słowa związane z Śpiewa got / has it got? Can you domem. Łączy przedmioty z find? Where is? Is Lekcje odpowiednim pokojem your (house / kitchen) big przedmiotów w domu według instrukcji w or small? (chair, table). nagraniu. Prostymi zdaniami potrafi Pisze w którym opisać swój dom / swój Mój dom pomieszczeniu znajduje pokój. się miś. Posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach. Prawidłowo wykonuje zadania domowe. My clothes Zna nazwy ubrań: hat, Odczytuje nazwy ubrań. Zna i zapisuje poznane

7 Lekcje i inne kraje My party Review Units 7 8 Lekcje i świat zwierząt ubrań. Rozpoznaje czasownik: have / has. Zna słowa: yes, no i prawidłowo je stosuje. Zna czasownik have got / has got. Rozumie pytanie poznane na lekcji. Odpowiada na proste pytania dotyczące preferencji. Rozpoznaje nazwy zwierząt i produktów spożywczych. trousers, T-shirt, shoes, skirt, dress, coat, sweater. odpowiada na pytania typu: What colour are your (shoes)? Powtarza rymowankę. Zakreśla i koloruje odpowiedni rysunek według instrukcji w nagraniu. Zna słowa: cat, rabbit, horse, mouse, duck. Potrafi zadać proste pytanie określające preferencje: Do you like? Does she / he like? Powtarza rymowankę. Łączy zwierzątka z ich właścicielem według instrukcji w nagraniu. odpowiada na pytania: What is she / he wearing? What are you wearing? Who s wearing (a skirt)? Odpowiada na pytanie: What colour are your (shoes)? Śpiewa Rysuje siebie w swoich ulubionych ubraniach i opisuje je. Posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach. Czyta nowopoznane słowa i proste zdania. Samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa. Zna zwroty: Here you are., Look at my present., Thank you. Śpiewa na lekcji nazwy ubrań. Rozpoznaje konstrukcję czasu Present Continuous i próbuje samodzielnie tworzyć zdania i pytania. Samodzielnie opisuje wygląd / ubiór osób. Zna i prawidłowo stosuje czasownik have / has got. Potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytania: Have you got...? Has she got...? Potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania zadawane na lekcji. Potrafi zadać pytanie: Do you / does she / he like?, a także odpowiedzieć na podobne pytanie. Znajduje nazwy zwierząt ukryte w ciągu liter i łączy je z odpowiednimi rysunkami. 6

8 KLASA II PODRĘCZNIK ENGLISH ADVENTURE 2 Cele operacyjne DZIAŁY Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello! Lekcje 1-5 Moja szkoła Moje środowisko liczy do 15. Reaguje na polecenia części ciała. kolorów zwierząt zabawek. nazywa figury geometryczne. potrafi się przedstawić. potrafi odpowiedzieć na pytanie o wiek. przyborów szkolnych. Pamięta nazwy części ciała oraz kolorów. tworzy zdania z czasownikiem: have got. Liczy do 15. Odpowiada na pytanie: What s your favourite...? nazywa dni tygodnia. Samodzielnie liczy do 15. Reaguje na polecenia nauczyciela, wydaje podobne polecenia swoim kolegom /koleżankom. Zna nazwy części ciała, kolorów, zwierząt i zabawek. Samodzielnie nazywa figury geometryczne. Potrafi się przedstawić, zna kilka sposobów przywitania się z kolegą/ koleżanką. Zna nazwy kolorów Zna i nazywa dni tygodnia. Odpowiada na pytanie: What s your Zna słowa wprowadzone na Nazywa części ciała oraz kolory. Samodzielnie tworzy zdania z czasownikiem: have got Tworzy zdania z zaimkiem wskazującym: This is... Potrafi zadać pytanie o wiek, a także odpowiedzieć na takie pytanie. Zna nazwy przyborów szkolnych, samodzielnie je opisuje. Potrafi zapytać kolegę /koleżankę o 7

9 1. TOYS Lekcje 6-12 Moje zabawy 2. MONSTERS Lekcje Moje zabawy i inne kraje zabawek. Pamięta niektóre kolory. Rozumie pytanie: What s this? I odpowiada na nie z pomocą części twarzy. Zna niektóre słowa poznane na zajęciach Zna nazwy większości zabawek. Zna nazwy większości poznanych kolorów. Odpowiada na pytanie: What s this? odpowiada na pytania o zabawki potrafi ułożyć zdanie z czasownikiem have got. Zna słowa i zwroty poznane na favourite...? Zna nazwy zabawek, prostymi zdaniami opisuje je. Zna nazwy kolorów. Odpowiada na pytanie: What s this? Samodzielnie układa pytania o zabawki. Zna nazwy części twarzy. Potrafi użyć w odpowiedni sposób czasownik have got. Zna i prawidłowo stosuje słowa oraz zwroty poznane na ulubiony kolor / dzień Zna nazwy wszystkich zabawek. Odpowiada na pytania: Where s...?, What s...? Opisuje ulubione zabawki - swoje i kolegów / koleżanek Zna nazwy wszystkich części twarzy Zna słowa i zwroty poznane na Potrafi użyć w odpowiedni sposób czasownik have got 3. EVERYONE S DIFFERENT! Lekcje i inne kraje Zna niektóre słowa określające części ciała. części ciała. śpiewa poznaną części ciała. tworzy zdania z: have got / haven t got. Zna nazwy części ciała. Śpiewa poznaną Z niewielką pomocą potrafi opisać wygląd kolegi / koleżanki. Potrafi opisać wygląd kolegi / koleżanki. Śpiewa poznaną piosenkę na pamięć. 4. IT S MAGIC! Lekcje Zna niektóre słowa i zwroty poznane na zna nazwy mebli i nazwy pomieszczeń w domu. Zna słowa i zwroty poznane na Samodzielnie potrafi opisać położenie Prawidłowo używa przyimków miejsca: in, on, under. Zna nazwy 8

10 Mój dom 5. I CAN DO THAT! Lekcje Życie codzienne i świat zwierząt 6. I LIKE SPAGHETTI Lekcje Jedzenie i zdrowie i inne kraje 7. MY FAMILY Lekcje mebli i nazwy pomieszczeń w domu. Zna niektóre słowa i zwroty poznane na Rozumie wydawane polecenia. zwierząt poznanych na zajęciach produktów spożywczych poznanych na Zna niektóre słowa związane z rodziną wprowadzone na potrafi opisać położenie danego przedmiotu. tworzy zdania z użyciem czasownika modalnego can. Zna nazwy większości zwierząt poznanych na potrafi zadać pytanie o umiejętności. potrafi powiedzieć co lubi / czego nie lubi. Zna nazwy większości zwierząt, czynności i potraw poznanych na lekcji. w prosty sposób opisuje członków swojej rodziny. Potrafi nazwać danego przedmiotu, używając przyimków miejsca: in, on, under. Zna nazwy mebli i nazwy pomieszczeń w domu. Zna słowa i zwroty poznane na lekcjach. Tworzy zdania z użyciem czasownika modalnego can. Zna nazwy zwierząt poznanych na Z pomocą nauczyciela potrafi zadać pytanie o umiejętność. Zna nazwy produktów spożywczych poznanych na Samodzielnie konstruuje zdania z użyciem: like /don t like. Zna słowa wprowadzone na Zna słowa wprowadzone na W prosty sposób opisuje wygląd wszystkich mebli i nazwy pomieszczeń w domu Potrafi konstruować polecenia. Potrafi opisywać czynności danych zwierząt z użyciem czasownika modalnego can / can t. Potrafi zadać pytanie o preferencje i upodobania Określa swoje preferencje, stosując swobodnie konstrukcje: I like / I don t like.... Swobodnie opisuje wygląd członków swojej rodziny. Zna wszystkie słowa opisujące członków 9

11 Moja rodzina większość członków rodziny. członków swojej rodziny. rodziny. 8. WHAT S HE WEARING? Lekcje i świat zwierząt Jedzenie i zdrowie Mój dom Moje miasto, moja wieś, mój kraj Zna niektóre nazwy ubrań. potrafi opisać swoje ubranie. członków rodziny. odpowiada na pytania: What s he / she wearing...? potrafi opisać ubranie kolegi / koleżanki., prostymi zdaniami potrafi opisać wygląd członków swojej rodziny. Zna nazwy ubrań poznane na Potrafi odpowiedzieć na pytanie: What s he / she wearing...? Zna - poznane na zajęciach nazwy członków rodziny. Potrafi opisać wygląd członków swojej rodziny. Samodzielnie potrafi opisać ubranie kolegi /koleżanki. Samodzielnie potrafi opisać, jak jest ubrany 10

12 KLASA III PODRĘCZNIK ENGLISH ADVENTURE 3 DZIAŁY Cele operacyjne Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello! Lekcje 1-5 Jedzenie i zdrowie Moja szkoła Moje zabawy Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Zna kilka liter alfabetu. Rozumie pytanie o wiek. Odpowiada na nie: I m 9 posługuje się liczebnikami w zakresie Zna nazwy kilku potraw. Formułuje krótkie zdania zczasownikiem have got: I ve got chicken. odpowiada na niektóre poprawnie mówi alfabet. W miarę poprawnie posługuje się liczebnikami w zakresie Formułuje krótkie zdania z czasownikiem has got: Joe s got chicken Zna nazwy połowy poznanych potraw. poprawnie odpowiada na niektóre pytania z czasownikiem has got po wysłuchaniu nagrania Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie mówi alfabet. Rozpoznaje pojedyncze literki. Literuje swoje imię. Pyta o wiek: How old are you? Odpowiada na to pytanie. Poprawnie posługuje się liczbami w zakresie 1 20 Pyta o szczęśliwą liczbę: What s your lucky number? Wymienia potrawy, Poprawnie mówi alfabet. Rozpoznaje pojedyncze literki. Literuje imiona. Pyta o wiek i imię. Przeprowadza krótki dialog zapoznawania się. Bez problemu posługuje się liczbami w zakresie 1 20 w mowie i piśmie. Mówi całymi zdaniami o potrawach, które lubi i których nie lubi. Rozumie pytania z czasownikiem has got. 11

13 pytania z czasownikiem has got po wysłuchaniu nagrania. Gra w grę I ve got które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. Rozumie pytania z czasownikiem has got. nagrania, odpowiada na nie. po wysłuchaniu nagrania, pewnie odpowiada na nie 1. Two worlds Lekcje 6-11 Moja rodzina i inne kraje Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. czyta śpiewa piosenkę Gra w grę częściowo poprawnie opisuje postaci. nagrania częściowo poprawnie czyta zdania i dopasowuje je do obrazków. odpowiada na pytania o wielkość przedmiotów. dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy poprawnie w trakcie słuchania wskazuje postaci na obrazku. poprawnie czyta śpiewa Gra w grę w większości poprawnie opisuje postaci nagrania w większości poprawnie czyta zdania i dopasowuje je do obrazków. poprawnie odpowiada na pytania o wielkość przedmiotów. dialogi. Czyta je z minimalną pomocą Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta poprawnie wskazuje postaci na obrazku Gra w grę poprawnie opisuje postaci. W parach zadaje pytania o wielkość przedmiotów: Are the houses in his world small? Odpowiada na pytania: No, they re big. dialogi. Czyta je oraz Płynnie czyta piosenkę na pamięć. Gra w grę dokładnie opisuje postaci W parach zadaje pytania o wielkość przedmiotów: Are the houses in his world small? Odpowiada na pytania: No, they re big. Przeprowadza płynny dialog Z łatwością rozumie usłyszane dialogi. Czyta je oraz chętnie odgrywa scenki. Bez problemu rozumie usłyszany tekst. Płynnie go czyta. 12

14 Gra w grę w zgadywanie postaci, ale ma problem z formułowaniem pytań. czyta tekst. Częściowo rozumie usłyszany tekst. Wykonuje pracę plastyczną Wanted Gra w grę w zgadywanie postaci, ale ma niewielki problem z formułowaniem pytań. poprawnie czyta tekst. Nie ma większych problemów ze zrozumieniem usłyszanego tekstu. odgrywa scenki. Gra w grę w zgadywanie postaci zadaje pytania i zgaduje. Rozumie usłyszany tekst. Poprawnie go czyta. 2. I m dancing Lekcje Życie codzienne Mój dom i inne kraje Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie czyta Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę Gra w grę nagrania częściowo poprawnie wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy poprawnie czyta poprawnie w trakcie słuchania wskazuje przedmioty i meble. śpiewa nagrania w większości poprawnie wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). dialogi. Czyta je z minimalną pomocą Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta poprawnie wskazuje przedmioty i meble. nagrania poprawnie wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). Zadaje pytania w Płynnie czyta piosenkę na pamięć. z łatwością wskazuje przedmioty i meble. nagrania bez problemu wskazuje osoby i przedmioty wykonujące podane czynności (I m dancing!). Zadaje pytania w czasie Present Continuous i odpowiada na nie: Is the wardrobe singing? No, it s 13

15 Dopasowuje podpisy do obrazków. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 1-2 Z niewielką pomocą nauczyciela czy kolegi/koleżanki wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów1-2 czasie Present Continuous i odpowiada na nie: Is the wardrobe singing? No, it s dancing. dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Opisuje swoją ulubioną kreskówkę. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe dancing. Przeprowadza krótki dialog. Z łatwością rozumie usłyszane dialogi. Czyta je oraz chętnie odgrywa scenki. Płynnie pisuje swoją ulubioną kreskówkę. 3. It s snowing Lekcje Moje środowisko i inne kraje Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. czyta poprawnie w trakcie słuchania wskazuje obrazki opisujące pogodę. Przy pomocy nauczyciela śpiewa Gra w grę dotyczącą pogody. Rozumie część poprawnie czyta śpiewa Rozumie większość usłyszanych informacji z historyjki. Dopasowuje większość zdań do obrazków. W miarę poprawnie odpowiada na pytanie o pogodę It s sunny. Zadaje pytanie o pogodę z niewielką Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta poprawnie wskazuje obrazki opisujące pogodę. informacje informacji z historyjki. Dopasowuje zdania Płynnie czyta z łatwością wskazuje obrazki opisujące pogodę. piosenkę na pamięć. Rozumie wszystkie usłyszane informacje z historyjki. Bez problemu dopasowuje zdania do obrazków. Z łatwością rozumie usłyszane dialogi. Czyta je oraz chętnie 14

16 3. I m scared! Lekcje i świat zwierząt Jedzenie i zdrowie usłyszanych informacji z historyjki. Dopasowuje niektóre zdania do obrazków. odpowiada na pytanie o pogodę It s sunny. dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy Wykonuje plakat przedstawiający prognozę pogody. poprawnie dopasowuje opisy tornado do obrazków Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. czyta poprawnie w trakcie słuchania wskazuje przymiotniki. Przy pomocy nauczyciela śpiewa Gra w grę: pokazuje uczucia i stany pomocą dialogi. Czyta je z minimalną pomocą Z niewielką pomocą poprawnie dopasowuje opisy tornado do obrazków. Z łatwością wykonuje plakat przedstawiający prognozę pogody. poprawnie czyta śpiewa poprawnie odpowiada na pytania z przymiotnikami dotyczące bohaterów historyjki: Is the Bird hungry? dialogi. Czyta je z minimalną pomocą do obrazków. Zadaje pytania o pogodę: What s the weather like? Opisuje pogodę, wykorzystując różnorodne konstrukcje. dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Poprawnie dopasowuje opisy tornado do obrazków. Opisuje pogodę w Polsce. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta poprawnie wskazuje przymiotniki. informacje dotyczące bohaterów historyjki Aladyn. odgrywa scenki. Z łatwością dopasowuje opisy tornado do obrazków. Opisuje pogodę w Polsce. Śpiewa piosenkę z pamięci. Płynnie czyta z łatwością wskazuje przymiotniki. Pełnymi zdaniami odpowiada na pytania z przymiotnikami, dotyczącymi bohaterów. Dokładnie opisuje opisane zagrożone gatunki zwierząt. 15

17 4. Lions eat meat Lekcje i inne kraje i świat zwierząt emocjonalne. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki Aladyn. odpowiada na pytania z przymiotnikami dotyczące bohaterów historyjki: Is the Bird hungry? dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 3-4 Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Częściowo poprawnie czyta Przy pomocy nauczyciela śpiewa Gra w zgadywankę przy pomocy Krótko opisuje zagrożone gatunki zwierząt. samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 3 4. W miarę poprawnie czyta śpiewa poprawnie w trakcie słuchania wskazuje zwierzęta. nagrania częściowo poprawnie uzupełnia zdania dotyczące Poprawnie odpowiada na pytania z przymiotnikami, dotyczącymi bohaterów. Zadaje pytania o stan i uczucia bohaterów: Who s scared? i odpowiada: The monkey. Opisuje zagrożone gatunki zwierząt. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 3 4. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta poprawnie wskazuje zwierzęta. Opisuje zagrożone gatunki zwierząt w Polsce. Z łatwością wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 3 4. Śpiewa piosenkę z pamięci. Płynnie czyta z łatwością wskazuje zwierzęta. nagrania bezbłędnie uzupełnia zdania dotyczące pożywienia zwierząt. 16

18 5. Bugs! Lekcje i inne kraje i świat zwierząt nauczyciela zadaje pytania o zwierzęta. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki Król Lew. Układa obrazki w odpowiedniej kolejności z niewielką pomocą Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. czyta wskazuje niektóre owady. Przy pomocy nauczyciela śpiewa Gra w grę rozumie pożywienia zwierząt. dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy Układa obrazki w odpowiedniej kolejności. W miarę poprawnie czyta wskazuje większość owadów. śpiewa Gra w grę rozumie większość kierowanych do niego pytań o zwierzęta, np.: Have you got a beetle? Gra w zgadywankę samodzielnie zadaje pytania o zwierzęta. informacje dotyczące bohaterów historyjki Król Lew. nagrania poprawnie uzupełnia zdania dotyczące pożywienia zwierząt. Zadaje pytania, czym żywią się zwierzęta: What do lions eat? dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Opisuje swoje jedzenie. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta wskazuje owady. Gra w grę samodzielnie zadaje Zadaje pytania, czym żywią się zwierzęta: What do lions eat? Odpowiada na nie: Lions eat meat. dialogi. Samodzielnie czyta je. Chętnie odgrywa poprawnie scenki. Dokładnie opisuje swoje jedzenie. Śpiewa piosenkę z pamięci. Płynnie czyta z łatwością wskazuje owady. Rozumie wszystkie usłyszane informacje dotyczące bohaterów historyjki. nagrania z łatwością 17

19 6. My Day Lekcje i inne kraje życie codzienne część kierowanych do niego pytań o zwierzęta, np.: Have you got a beetle? nagrania z pomocą nauczyciela określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. dialogi. Gra w statki. dopasowuje opisy do obrazków z owadami. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 5 6. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. czyta piosenki w większości poprawnie wskazuje Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. nagrania częściowo poprawnie określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy Dopasowuje opisy do obrazków z owadami. samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 5 6. W miarę poprawnie czyta wskazuje większość czynności codziennych. śpiewa Gra w grę w pytania: Have you got a beetle? informacje dotyczące bohaterów historyjki. nagrania poprawnie określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. Zadaje pytania o miejsce/położenie osób/ przedmiotów: Where s the princess? dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Opisuje owady, których się boi, które żyją w domu, które lubi. Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 5 6. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta piosenki poprawnie określa położenie z zastosowaniem przyimków miejsca. Zadaje pytania o miejsce/położenie osób/ przedmiotów: Where s the princess? Odpowiada na nie: Next to her mum. Z łatwością rozumie usłyszane dialogi. Czyta je oraz chętnie odgrywa scenki. Dokładnie opisuje różne owady. Bez problemów wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 5 6. Śpiewa piosenkę z pamięci. Płynnie czyta z łatwością wskazuje czynności codzienne. Rozumie wszystkie usłyszane informacje 18

20 7. I like surfing! Lekcje Moje środowisko czynności codzienne. Przy pomocy nauczyciela śpiewa Gra w grę częściowo poprawnie nazywa czynności. nagrania częściowo poprawnie wskazuje rysunki. dialogi. Gra w grę. Częściowo poprawnie układa zegary z usłyszaną godziną. Z niewielką pomocą nauczyciela opisuje dzień Bena. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. czyta większości poprawnie nazywa czynności. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. nagrania w miarę poprawnie wskazuje rysunki. Dopasowuje godziny do zegarów. dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy Gra w grę. W większości poprawnie układa zegary z usłyszaną godziną. Opisuje dzień Bena kilkoma prostymi zdaniami. W miarę poprawnie czyta wskazuje większość dyscyplin sportowych. śpiewa wskazuje czynności codzienne. Gra w grę prawidłowo nazywa czynności. informacje dotyczące bohaterów historyjki. nagrania poprawnie wskazuje rysunki. Pyta o godzinę. Prawidłowo podaje godziny. dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Podaje godziny i poprawnie układa zegary z usłyszaną godziną. Samodzielnie opisuje dzień Bena. Opisuje swój dzień. Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia Poprawnie czyta dotyczące bohaterów historyjki. Pyta o godzinę. Prawidłowo podaje godziny. Przedstawia krótki dialog. Dokładnie opisuje dzień Bena. Opisuje swój dzień. Gra w grę. Podaje godziny i z łatwością układa zegary z usłyszaną godziną. Śpiewa piosenkę z pamięci. Płynnie czyta z łatwością wskazuje czynności codzienne. 19

21 i inne kraje Moja wieś piosenki wskazuje większość dyscyplin sportowych. Przy pomocy nauczyciela śpiewa Gra w grę zgaduje kilka brakujących dyscyplin sportowych. Rozumie część usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania: Does she like drawing?, mówiąc: Yes./No. dialogi. dopasowuje opisy sportów ekstremalnych do ich nazw. Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 7 8. Gra w grę zgaduje większość brakujących dyscyplin sportowych. Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów historyjki. nagrania w większości poprawnie odpowiada na pytania: Does she like drawing?, mówiąc: Yes./No. dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy Odpowiada na pytania o dyscypliny sportu, które lubi lub nie. piosenki wskazuje dyscypliny sportu. Gra w grę zgaduje brakujące dyscypliny sportowe. informacje dotyczące bohaterów bajki. nagrania poprawnie odpowiada na pytania. dialogi. Samodzielnie czyta je. Potrafi odegrać scenki. Zadaje pytania o ulubione dyscypliny sportowe: Do you like swimming? Do you like riding? Dopasowuje opisy sportów ekstremalnych do ich nazw. Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów 7 8. Rozumie wszystkie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki. nagrania z łatwością odpowiada na pytania. Samodzielnie pyta: Does she like drawing? Z łatwością rozumie usłyszane dialogi. Czyta je oraz chętnie odgrywa scenki. Opisuje swój ulubiony sport. Z łatwością wykonuje zadania powtórkowe z rozdziałów

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny:

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe zna znaczenie wybranego słownictwa z w przybory szkolne, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Opracowała: Małgorzata Majewicz-Solecka Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI 2010/2011

KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI 2010/2011 KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI 2010/2011 Wymagania programowe na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w nauczaniu zintegrowanym-funkcje oceny 2.

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy szóstej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy szóstej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy szóstej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny język angielski

Wymagania na poszczególne oceny język angielski Wymagania na poszczególne oceny język angielski Rok szkolny 2016/2017 Podręcznik: Evolution plus Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej. Stopień celujący otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 I. Założenia 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT JĘZYK ANGIELSKI KLASY I III NAUCZYCIEL MGR ALEKSANDRA KOŚCIÓŁKO NAZWA PODRĘCZNIKA NEW SPARKS PLUS 1/2/3 PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ 1. WSTĘP Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo