«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy."

Transkrypt

1 Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie jony lenino Ryga, Tel. wł. W, Moskwie od kilku dni kursuje pogłoska o aresztowaniu przez GPU, wdowy po Leninie Krupskiej. Jak twierdzą, aresztowanie Krupskiej pozostawać ma w związku z procesem Radka, Piatakowa i Sokolnikowa. <,Wśród licznych aresztowanych w ostatnich dniach mają się również znajdować krewni oskarżonych w obecnym procesie, m. in. pogłoski mówią, źe uwięziono żonę Piatakowa. Hitler dzieli Europe Berlin, Tel. wł. Dziś w całych Niemczech odbył się obchód 4-ej rocznicy objęcia władzy przez narodowych socjalistów. O godz. 1-ej rozpoczęło się posiedzenie Reichstagu, na 'którym ponownie wybrano prezydentem Reichstagu Goeringa, oraz uchwalono przedłużenie na dalsze 4 lata pełnomocnictw dla rządu. Następnie przemówił kanclerz Hitler, który dał przegląd działalności rządu narodowo socjalistycznego w ciągu ub. 4- ech lat, uzasadniając konieczność przewrotu na tle wyolbrzymionego, j,ak zwykle, niebezpieczeństwa komunistycznego w Niemczech w roku Po skończonej rewolucji rozpoczął się okres rozwoju, w toku którego Niemcy przekształciły się we wspólnotę krwi i rasy. Dzięki narodowemu socjalizmowi Niemcy podniosły się z tej otchłani, w której znalazły się po wojnie. Rządom hitlerowskim udało się złagodzić nędzę i zmniejszyć bezrobocie. Dalej Hitler podkreśla, iż rząd Rzeszy nie dąży do odebrania inicjatywy prywatnej w dziedzinie produkcji przemysłowej i zapowiada, że Rzesza nie zrezygnuje z drugiej czterolatki i w dalszym ciągu będzie zmierzać do zastąpienia surowców namiastkami. Z kolei Hitler oświadcza uroczyście, źe na terenie międzynarodowym Niemcy uzyskały pełne równouprawnienie i zapowiada, że od dzisiaj koleje Rzćszy i Bank Rzeszy przechodzą bezpośrednio pod zarząd państwa. W ten sposób, jedyny jeszcze przepis Traktatu Wersalskiego, który degradował Niemcy, został skreślony. Dalej Hitler oświadcza, iż wycofuje podpis Niemiec pod umową, stwierdzającą, jakoby Niemcy ponosiły wyłączną winę za wybuch wojny. W dalszym, ciągu kanclerz Rzeszy podkreśla, iż Niemcy nie chcą bynajmniej odgradzać się od reszty świata i będą dążyć do nawiązania międzynarodowych stosunków gospodarczych. Propaganda bolszewicka doprowadziła do podziału Europy na dwa obozy. Niemcy unikają i będą unikać jakiegokolwiek kontaktu z bolszewlzmem. Na tym tle Hitler Tarnów pod śniegiem Tarnów, PAT. Po 10-dniowych mrozach, które w Tarnowie dochodziły do 19 st-, a w powiecie do 25 st., rozpętała się dzisiaj nad Tarnowem zamieć śnieżna, która pokryła miasto grubą warstwą, dochodzącą w niektórych miejscach do przeszło 1 metra grubości. Nowe pogwałcenie Traktatu Wersalskiego oświadcza się przeciwko bezpieczeństwu zbiorowemu i staje na stanowisku, że o rozbrojeniu decydować musi każde państwo samo. Ü Niemcy nie mają żadnych roszczeń kolonialnych w stosunku do Hiszpanii. Z Hiszpanią narodową łączy je idea, żeby Europa była silna i stała się ostoją ładu W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. i porządku. Niemcy chcą się przyczyn# do przywrócenia porządku w Hiszpanii. Do rzędu państw myślących realnie" zalicza Hitler Niemcy, Włochy 1 Polskę. Dalej Hitler uzasadnia niemieckie pretensje kolonialne i oświadcza że w Europie nie prędzej nastąpi pacyfikacja, dopóki nie będzie pełnego równouprawnienia wszystkich narodów i dopóki nie zapewni się mniejszościom narodowym możliwości swobodnego rozwoju. Niemcy już nigdy więcej nie podpiszą żadnego traktatu, którego postanowienia kolidowały by z honorem narodowym i interesami kraju. W końcu Hitler zapowiada w ciągu najbliższych 20 lat przebudowę Berlina Monachium, Norymberg! i Hamburga oraz wielką ilość robót publicznych. Po przemówieniu Hitlera zabrał głos Goering, który w związku z procesem moskiewskim zapewnił, że żaden z odpowiedzialnych ministrów Rzeszy nigdy nie pertraktował ani z Trockim ani z jego wysłannikami. Dalej Goering zapowiedział, iż rząd Rzeszy corocznie przeznacza kwotę marek na nagrodę z dziedziny kultur y i nauki dla obywateli Rzeszy. Na przyszłość nie będzie wolno żadnemu obywatelowi Rzeszy ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę międzynarodową. Ten ostatni dekret jest niewątpliwie, następstwem udzielenia nagrody pokojowej Nobla Ossietzky emu. 13 wyroków śmierci w Moskwie It«sfle słhsazebiw eia lo lal wiezienia Moskwa, PAT. Dziś o godzinie 3,15 w nocy po ośmiogodzinnej naradzie sąd ogłosił wyrok w procesie Radka, Piatakowa 1 towarzyszy. 13 oskarżonych z Piatakowem i Serebriakowem na czele zostało skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie. Radek, Sokolnikow i Arnold na 10 lat więzienia, Stroilow na 8 lat więzienia. Wszyscy czterej na pozbawienie praw na przeciąg 8 lat. Radek według krążących w Moskwie pogłosek zwrócił się w swojej sprawie przed wydaniem wyroku do Stalina. Prac wdopodobnie część skazanych na śmierć będzie ułaskawiona. Poza tym wyrok zawiera formułę, która była również umieszczona i w poprzednim wyroku, skazują- S. O. S. Toniemy f6< ( t r a g e d i a h o l e n d e r s k i e g o o f c r ę tu Lizbona, PAT. _Dotychczas brak wszelkich wiadomości co do losu załogi parowca holenderskiego Jacobus, który zatonął w pobliżu wysp Balearskich. Kapitan statku holenderskiego Achilles schwytał liczne Plgla nad Hadrylem Powstańcy bombardują miasto M ad ry t, PA T. R ad a o b ro n y M ad ry tu kom u n ik u je* N iepogoda u tru d n ia d ziałan ia w ojenne. T rzy sam o lo ty pow stańcze, p ro d u k c ji w łosk iej, podczas silnej m gły przez p om yłkę W ylądow ały poza lin ia m i rządow ym i. Z ałogę in te rn o w a n o. C zw arty sam o lo t p o w sta ń czy w y ląd o w ał w p o d o b n y ch w a ru n k ach, ale pilot jego, 24-letni lo tn ik naro d o w o ści w łoskiej, lą d u ją c, uszk o d ził a p a ra t i sam w ty m w y p ad k u u tra c ił życie. Na fro n cie m a d ry ck im u m a c n ia n o w czo raj pozycje, zdobyte w p a rk u zach o d n im. M ad ry t, PA T. W czoraj około godz. 22-giej pow stańcy zaczęli g w ałtow nie o strzeliw ać połu d n io w e dzielnice m iasta. W k ró tc e potem zaczęto o- św ietlać re fle k to ra m i dzielnicę u n iw ersy teck ą i p a rk zach o d n i. K anonada trw a ła przez czas dlłuższy, ale w reszcie u cich ła i n ic n a stąp iły p o niej żadne dalsze d ziałan ia. 250 tys. ludzi opuścił Madryt M adryt, Tel. wł. U rzędow o k o m u n ik u ją, że na sk u tek z a rząd zen ia w ładz w ojskow ych ogółem w y d a lono w ciągu bież. ty g o d n ia z M adrytu 250 tysięcy m ieszkańców, m. in dzieci. sygnały S. O. S. nadawane przez tonący statek- Ostatni z tych sygnałów brzmiał: Już za późno. Toniemy. Myśli nasze są przy naszych rodzinach. Achilles 1 pomimo to udał się na miejsce wskazane w poprzednich depeszach, ale nie natrafił już na żaden ślad statku. Jacobus11 posiadał pojemność 1700 ton, na pokładzie jego znajdowało się 23 ludzi załogi. Fale morza wyrzucają na brzegi wysp Balearskich zwłoki topielców. Jak przypuszczają są to zwłoki <?~ flar katastrofy Jacobus11. cym w procesie Kamieniewa, Zinowjewa i towarzyszy, że w razie pojawienia się na terytorium sowieckim Trockiego i syna jego Siedowa, zostaną oni oddani pod sąd. Wyrok jest ostateczny i nie podlega apelacji. Warszawa, Tel. w?. Korespondenci zagraniczni obserwujący przebieg procesu Piatakowa i Radka stwierdzają, że wyrok był pewną niespódzianką. Nie spodziewano się, że Piatakow, który upokorzył się najbardziej, zostanie skazany na śmierć. Radek natomiast, który kilka razy odpowiadał prokuratorowi ironicznie, otrzymał wyrok stosunkowo jak na sąd bolszewicki łagodny. Przypuszczają, że Radek zawdzięcza to temu, iż pozostawił za granicą pewne ważne dokumenty, kompromitujące zarówno cały rząd sowiecki, jak i poszczególne osobistości z partii komunistycznej. Radek był ponadto przedstawicielem masonerii, która się za nim wstawiała. Przed rozpoczęciem jawnej rozprawy Radek miał zagrozić Stalinowi, że jeśli zostanie skazany na śmierć, to dokumenty zostaną opublikowane. 100-lysiączna armia robotników wwalce z powodzią N ow y J o rk, PAT. W d o linie rzek i M ississipi, gdzie nad w zm ocnieniem tam p ra c u je arm ia, złożona z p rzeszło rob o tn ik ó w, p rzed sięw zięto w szystkie m ożliw e śro d k i ostrożności., by zabezpieczyć p rzed m ożliw ością k a ta stro fy n ad b rzeżn ą ludność. Inżynierow ie, k ie ru ją c y p racam i n ad w zm ocnieniem w ału, są u sp o so bieni raczej optym istycznie,, u w ażając, iż n ieb ezpieczeń stw o pow odzi ju ż n ic zagraża o lb rzy m im o b szaro m, położonym w d o linie rzeki. P om im o to z n a jn iż e j położonych te renów ew ak u o w an o osób. M ieszkają o ni w n a m io ta c h, ro zb ity ch w m iejscach w y żej poło żo n y ch. A prow izacją ew ak u o w an y ch z a jm u je się C zerw ony K rzyż i w ładze fed e raln e.

2 Str. 2 SIEDEM GROSZY- Nr f Niedziela 31 Stycznia 1137 Dziś: Piotra N. Jutro: Ignacego W schód słońca: g. 7 m. 46 Zachód słońca: g. 16 m. 42 Długość dnia: g. 9 m. 59 l i r &v*iffca Siasfoa.. Redakcja i adm inistracja: K atowice, ulica S ob iesk iego i i, tel A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH: PONIEDZIAŁEK: g. 20 Wesele na G. Śląsku" (sprzedane). ' WTOREK: g. 11,30 Pan W ołodyjowski"; g. 16 H alka ; g. 20 Faust". ŚRODA: g. 20 Wesele na G. Śląsku" (sprzedane). CZWARTEK: g. 20 Dama kameliowa". A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO NA PROW INCJI: GLIWICE: niedziela, 31 b. m., g. 16 W esele na G. Śląsku. CHORZÓW: wtorek, 2 lutego, g. 15,30 W e sele na G. Śląsku" (dla bezrobotnych); g. 19,30 W esele na G. Śląsku" (dla Skarboferm u). A MIEJSKI DOM LUDOWY W CHORZO W IE: W torek, 2 lutego, g. 15,30 W esele na G. Śląsku" (dla bezrobotnych); g. 19,30 W esele na G. Śląsku" (dla Skarboferm u). Czwartek: 4 lutego: g. 20 Koncert chóru Dana". Niedżiela: 7 lutego:, g. 20. Gościnny występ Reduty W arszaw skiej: W oźny i m inister", kotnedia W 4 aktach. Pam iętaj że agent otrzym uje 1 0 /o prowizji Kupujat bezpośrednio u nas z y sk u jesz! Sprzedajemy tanio, i za pożyczki państwowe maszyny do szycia i pisania (nowe i używane) rowery - radioaparaty różnych marek. «3 «8 5». X l. miesięcznie Firma chrześcijańska: S LASKI DOM MASZYN K a to w ic e, K e łc iiis łk l 3, t e l Ćwiczenia na maszynach do pisania różnych systemów, najnowszą metodą. Warsztaty repatacyjne na miejscu. TANI MIESIĄC REKLAMOWY!!! w firmie REPERTUAR KIN: KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: O statni akord. CHORZÓW. Apollo: Pałac we F landrii i Noc w operze. Colosseum: Dzirci szczęścia i Skam ieniały las. Delta: O statni akord i Za krzywdę brata. Roxy: W alc nad Newą i O statni posterunek. R ialto: N ie zapom nij o m nie 1 Roześmiane oczy. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: Skow ronek 1 Cygańskie dziewczę Flip i Flap. R ialto: W alc nad Newą i P at i Patachon jako więźniowie. SZOPIENICE. Colosseum: Książę W oroncew i Bohaterska brygada. Hel: 1) S trad iw ari (Gustaw Froehiich). 2) Moja gwiazdeczka (S hirley Tem ple). Dziś o godz. 13 popularne przedstaw ienie: W yśw ietlany będzie film p. t. K to.ostatni całuje. W stęp 25 gr.... M YŚhbW lće. Casino: Ciotka Karol».- Odeon: Sen no*, cy sylw estrow ej i Kly i pazury. Helios: Jaśnie pan Szefer (Bodo). PIOTROWICE ŚL. M elropol: Indyjscy piechurzy 1 Tygrys Pacyfiku. SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: Pod dw iem a Ragami. K am eralne: Robin Ilood z Eldorado. ŚW IĘTOCHŁOWICE. Apollo: Pięć dziewczynek z Kanady i U piór na sprzedaż. Colosseum: Ave M aria i W ielk i plan. W awel: Po burzy i 6 lat miłości. SZARLEJ. Apollo: W ierna rzeka. MIKOŁÓW. A dria: Dzieci szczęścia i Baboona. NOWA WIEŚ. Słońce: P asteu r i Dodek na (rońcie. P iast: B arbara Radziwiłłówna i Serce ze stali. Sienkiewicz: Confetti i Złota dziewczyna. RUDA ŚL. Apollo: Oczy czarne. Piast: Pod dwiem a flagam i. RUDA ŚL. Apollo: Noc weselna i nadprogram. Piast: W ładca milionów i nadprogram. WODZISŁAW, Słońce: B urłak z nad Wołgi. BIELSZOWICE. Śląskie: Melodie z nad Dunaju 1 O statni Mohikanie. RYBNIK. Apollo: Sen nocy sylw estrow ej i Mały m a rynarz. Helios: W iedeń szaleje i Śmierć maszeruje. Bałtyk: Ciotka K arola i Cowboy-bohater PSZÓW. Apollo: Dzień szczęścia. TARN. GÓRY. Nowości: Mayerling. LUBLINIEC. Apollo: W ierna rzeka i nadprogram. - BIERTUł TOWY. Helios: Za chwilę szczęścia i Naw rócony grzesznik. RYDUŁTOWY. Apollo: Carewicz I Amerykańskie aw antury. Polonia: Piekielny wąwóz 1 Jadzia. KNURÓW. Casino: Jego w ielka miłość i Krw aw e perły. Śląskie: Ave M aria i Błękitna parada. CHROPACZÓW. M etropol: 1) Ave M aria. 2) Miody hrabia. CZERWIONKA. Apollo: B urza nad Andami. RADZIONKÓW. Casino: W eronika i W ielki pian. ORZEGÓW. Casino: Ada to nie w ypada i Angielskie wesele. DOM MEBLI BERGERA Tarnowskie Gfiry. ul. Krakowska 27, przy Placu Wolności. Tel Pomimo naszych cen UDZIELAMY 1 S " / O B N IŻ K I dalsze, na MEBLE znane ze swei gwarantowanej jakości. Przyjmujemy obligacje pożyczek państwowych. WIELKI WYBÓR MASZYN DO SZYCIA! Straszna zbrodnia w NIHiszowcn ZiaeiI<ezi BiMB 2EwI«$i«i in zu aiierca w Masaitalss W piątek wieczorem rozeszła się po Nikiszowcu, miejscowości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Katowic, wiadomość o tajemniczym zaginięciu inż. Michała Skrzywana. Inż. Skrzywan, który mieszkał w willi służbowej w Nikiszowcu, wyszedł tego dnia jak zwykle do pracy do elektrowni, której był kierownikiem. Elektrownia należy do kopalni węgla Giesche w Nikiszowcu i obsługuje kilka zakładów przemysłowych, należących do koncernu. Około godz. 16-tej na elektrowni zauważono brak kierownika Skrzywana, który wyszedł przed chwilą ze swego gabinetu i już więcej nie wrócił. O tajemniczym zaginięciu inżyniera zawiadomiono natychmiast służbę elektrowni oraz rodzinę zaginionego, która podała, iż inż. Skrzywan nie wrócił jeszcze do domu. Rozpoczęły się poszukiwania po elektrowni i okolicy, które trwały przez całą noc. Dopiero nazajutrz, w sobotę, około godz. 5-tej jeden z szukających robotników zajrzał do kanału, znajdującego się w hali elektrowni. Tam właśnie leżał inż. Skrzywan, który już nie żył. Miał on przebitą skroń, jakimś ostrym narzędziem. Cios ten musiał wywołać natychmiastową śmierć inżyniera. O wypadku zawiadomiono natychmiast miejscowy posterunek policji i wydział śledczy w Katowicach, którego urzędnicy przybyli natychmiast na miejsce wypadku, z głównym komendantem żółtaszkiem i nadkomisarzem policji Brodniewiczem na czele. Wszelkie okoliczności, w jakich poniósł śmierć inż. Skrzywan, wskazują na to, iż chodzi tu o ohydną zbrodnię, dokonaną przez nieznaną do tej pory osobę. W każdym razie musiał to być ktoś dobrze obeznany z rozkładem elektrowni, do której mieli dostęp jedynie robotnicy. Zamordowany inż. Skrzywan, który liczy lat 37, pochodzi ze Lwowa, a od kilkunastu lat pracował w elektrowni kopalni Giesche. Jak nas informują, zabity cieszył się wszędzie dobrą opinią. Dwóch oszustów fałszowało pieczęcie urzędowe w Katowicach Na polecenie prokuratora Sądu Okręgowego w Katowicach policja aresztow ała 21-Ietniego Franciszka Kubika, pozostającego pod nadzorem policyjnym za sprzeniewierzenia, oraz 21- KATOWICE. Capitol: Kobieta ma zawszc lu iję 1 J o b Louis c/a J. Szarkey. Casino: Ciotka Karola. Colosseum: W ypraw a na Mongo. Rialto: Papa się żeni. Stylowy: Rose Alarie i. Sztandar. Union: Anthony Adverse. Dębina: Nieśm iertelne melodie i Tajemnica dr. lctnicgo Rom ana Szefczyka, Szandlera. karanego już za sprzeniew ierzenia. Obaj m ieszkają stale w Wełnow cu pod Katowicami. Jak wykazały dochodzenia, Kubik i Szefczyk kupili domową drukarkę, przy pomocy której fałszowali różne pieczęcie niektórych organizacyj, m. in. Związku Pow stańców Śl Związku Strzeleckiego, Związku Kupców i Rzemieślników W oj. Sl., Związku U rzędników W oj. Śl. i t. p. RADIO Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Katowice Surm y śląskie Płyty Koncert Reprezentacyjne] O rkiestry KPW. w K atowicach Zagospodarowanie ląk i pastw isk na Śląsku" pogadanka Koncert życzeń Transm isja nabożeństw a że śro d y K oncert rozryw kow y Sygnał czasu Poranek muzyczny Zim owe żywienie bydła" reportaż O rkiestra z udziałem 2 fortepianów Ludowe pieśni ziem i złotow skiej Audycja dla wsi O św iata robotnicza w A nglii" pogadanka Prem iera komedii pt. Strzał na pokładzie" Podw ieczorek przy m ikrofonie Sergiusz Rachm aninow : Sonata wiolonczelowa op. 19 g-moll W niedziela przy zcleźnioku" audycja pogodna W iadom ości sportow e. ^1.00 Na weselej lw ow skiej fali Recital śpiewaczy Malodie i filmów dźwiękowych Płyty. (IC) POWRÓT DZIEWCZĄT Z JASTRZĘBIA- ZDROJU. M agistrat m iasta Katowic podaje do wiadomości, że dziewczęta, wysłane 5 bm. przez Miejski Urząd Opieki Społecznej na kurację do Sanatorium dla dzieci m iasta Katowic w J a strzębiu-zdroju, w racają w środę 3 lutego br. do domu. Rodziców uprasza się o odebranie swych dzieci w hali II-giej dw orca w Katowicach o godz (K) IIÓJKA O BANKĘ MLEKA. W związku z artykułem w num erze naszego pism a z dnia 25 bm. proszeni jesteśm y o poinform ow anie, że Florian Szot z Dębu, robotnik z huty Baildon", nie m a z tą trójką nic wspólnego. (K) ZAMIAST WIEŃCA NA TRUMNĘ śp. dr. A leksandra Szczepańskiego złożyli w oddziale naszym Józefowie Ziajowie 15 zł n a cele Caritasu". (K) PORANEK. Pragnąc przyczynić się "do ogólnej akcji niesienia pomocy zimowej dla bezrobotnych na terenie w ojewództwa śląskiego, zarząd Związku urzędników państw, i samorz. koło Katowice urządza w dniu 2 lutego br. w T eatrze im. St. W yspiańskiego w Katowicach Uroczysty poranek", poświęcony uczczeniu pamięci H enryka Sienkiewicza. (K) WYSTAWA DROBIU I KRÓLIKÓW. Fałszowanym i pieczęciami zaopatryw ali listy składkowe oraz kw ity przez nich wystawiane i po poprzednim telefonicznym porozum ieniu się podejm owali w różnych instytucjach poważne snmy za ogłoszenia, dobrow olne składki itp. W reszcie poszkodowane organizacje wpadły na trop oszustów i fałszerzy i zaw iadom iły o tym prokuratora, który po przeprow adzeniu dochodzeń w ydał nakaz aresztow ania. W sobotę Kubika i Szefczyka sprowadzono do sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Katowicach, który po przesłuchaniu osadził ich w areszcie śledczym, (ag) W dniach od 31 bm. do 2 lutego br. odbędzie się w Katowicach w lokalu p. Dlugajczyka (PI. Miarki) w ystawa drobiu i królików. (Ch) DEKLARACJE POMOCY ZIMOWEJ W CHORZOWIE. Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Chorzowie uprasza wszystkich obywateli, którzy do tej pory nie nadesłali deklaracyj na pomoc zimową o łaskawy zw rot tychże. D eklaracje adresow ane: Miejski Obyw atelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Chorzowie" należy przesłać pocztą lub też oddać osobiście w Magistracie, pokój 95. (Ch) ADORACJA W PIEKARACH ŚL. 40-godzinna adoracja w kościele św. T rójcy w Piekraach Śl. odbędzie się 31 bm., 1 oraz 2 lutego br. W parafii N. M. P. w Piekarach Śl. adoracja odbędzie się 7, 8 i 9 lutego br. (Ch) WYPŁATA RENT CYWILNYCH W PIEKARACH ŚL. Renty cywilne w Piekarach Śl. w ypłacać się będzie 1 lutego br. od godz do 18-tej. (Ch) SAMOBÓJSTWO W W IELKICH HAJ DUKACH. W piątek targnął się na swe życie 21 -letni Jerzy K. z W ielkich H ajduków (Ligonia 2), zażyw ając większą dawkę kw asu siarkowego. W stanie groźnym przewieziono go do szpitala. Jest nadzieja utrzym ania K. przy życiu. Powodem sam obójstw a były niesnaski ro dzinne. ' ß u b i o v l g. (R) NIEDZIELNY DYŻUR W RYBNIKU. W niedzielę, 31 bm. dyżur pełni w Rybniku Apteka Stara, dyżurnym lekarzem jest dr. Rosiek. (P) NASZ STAŁY CZYTELNIK Józef Szczepanek z Urbanowic-ICopaniny obchodzi dnia 31 bm. 59-lecie swoich urodzin. W ysprzedał inwenturowal j mmrun amwuggsibrost.ggmhr- im uh Każdy m oże teraz kupić najtaniej ifiranfii, 3 > n ivany, fiodnifci, inoleum tylk o f-m y I z y d o r M eins e $«* Chorzów I, W olności 28. OsfiteSoraili«! r «a «iio w e 1 0 SO OO z ł. Także dla gorzej usytuowanych posiadamy dobre aparaty, copiawda używane, lecz dokładnie zremontowane i wyposażone w nowe lampy za zł Śląskie Zakłady Radiotechniczne RADIUM" Katowice, Kościuszki 49, Tel Z dotychczasowych wyników śledztwa wypływa, iż ma się tu do czynienia z rabunkiem. Inż. Skrzywan otrzymał bowiem w piątek pensję za styczeń w w y sokości ponad 1000 zł., którą mu zrabowano. Jakkolwiek zamordowany nie miał z robotnikami żadnych sporów, nie jest rzeczą wykluczoną, iż zbrodni mógł dokonać ktoś z zemsty. W każdym razie dokonał ją ktoś z miejscowych. Do elektrowni nie miał bowiem nikt z obcych dostępu. Poza tym zbrodniarz musiał mieć wiele czasu, by wrzucić zwłoki do kanału po unieruchomionym kominie, gdyż musiał wydłubać dość wielki otwór w murze. Zabity osierocił żonę i dwoje dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Rada urzędnicza oraz rada robotnicza w imieniu całej załogi Elektrowni św. Jerzego na specjalnym zebraniu potępiła jak najsurowiej ten ochydny czyn i w yraziła nadzieję, że sprawca tej zbrodni nie uniknie zasłużonej kary. (x) Akcja budowlana SI. Funduszu Gospodarczego Ś ląska R ad a W o jew ó d zk a n a 'jednyirt z «i sw oich o sta tn ic h p o sied zeń u c h w a liła pro«je k t a k c ji b u d o w lan o -m iesz k an io w ej Ślą«skiego F u n d u sz u G ospodarczego n a ro k 1937, P ro je k t te n p rz e w id u je w ro k u b ieżącym rzezn aczen ie 5 m ilionów zł n a poży czk i ze S Śląskiego F u n d u sz u G ospodarczego, z czego 3 m ilio n y n a b u d o w ę dom ów u rzęd n iczy ch i ro b o tn iczy ch o raz b a ra k ó w d la b ezd o m nych, a 2 m ilio n y n a in d y w id u a ln e pożyczki. P o d a n ia o poży czk i w in n i re fle k ta n c i w n ieść do 15 lutego, ro zd ział zaś ty c h p o ży czek n a stą p i w p ierw szych d n iach k w ietn ia. Dekrety awansowe w kolejnictwie na slasku W czoraj w sali konferencyjnej D yrekcji O- kręgow ej Kolei Państwow ych odbyła się urocęystość w ręczenia pracow nikom kolejowym dekretów awansowych. Ogółem awansowało w obrębie D yrekcji Kolei w Katowicach około 800 pracowników. Na uroczystość przybyli dyrektor kolei inż. W yleżyński,- w icedyrektor W alicki, naczelnicy wydziałów oraz liczna grupa pracow ników kolejowych. Do zebranych prezes D yrekcji Wygłosił przem ówienie, zachęcając pracow ników do dalszej owocnej pracy. Im ieniem a- wansowanych przem ówił jeden z urzędników kolejowych. Wstrząs podziemny W nocy na sobotę odczuto na terenie pow. świętochlowickiego i katowickiego silny wstrząs podziemny. Największe natężenie wstrząsu miało miejsce w Łagiewnikach, Świętochłowicach i Wielkich Hajdukach, około godz. 2,20, nigdzie jednak nie zanotowano szkód. Chodzi tu prawdopodobnie o wstrząs, wywołany zawaleniem się chodnika podziemnego, (x) Straszna śmieri dziecka N iejaka Zofia B orucka z Siemianowic (Stęślickiego 3) wyszedłszy na m iasto, pozostawiła w dom u 2 dzieci w wieku od 4 do 7 lat. W, czasie nieobecności m atki 4-letnia Helena zbliżyła się do rozpalonego żelaznego pieca, od którego zapaliło się na niej ubranie. Na krzyk płonącej dziewczynki zbiegli się sąsiedzi, którzy ugasili ogień. Dziewczynka odniosła tak silne poparzenia, że po odstawieniu jej do szpitala Spółki B rackiej zm arła w śród strasznych męczarni, (mk) Komunikat śnicie we Schronisko B arania Góra, W isła, donosi w sobotę 30 bm. o godz. 9-tej: śniegu świeżego 50 cm, starej pokryw y 90 cm, tem peratura 10, słaby w iatr wschodni, silne zachm urzenie. B arom etr opada. W dolinach i na górach są idealne w arunki dla narciarzy. Skocznia przy schronisku jest pokryta 50 cm w arstw ą śniegu świetnie nośnego. Schronisko na Równicy: śniegu świeżego 40 cm, starej pokryw y 30 cm, tem peratura 15, słaby w iatr wschodni, silne zachm urzenie. B arom etr opadł bardzo nisko. Dojazd do schroniska tylko silnym i m aszynam i i na łańcucach możliwy, lecz należy się spodziewać obfitych opadów zasypania szosy. Sanna w dolinie i na szosie prow adzącej do schroniska, jest wyśmienita. CENTROMEBEL Katowice, M. P iłsudskiego 28, tel Poleca największy wybór mebli w najlepszym gatunku i najsolidniejszym wykonaniu. Niskie ceny: Sypialnia dębowa 210, zł. machoniowa 385, zł. Kuchnie od 100, zł. Przyjezdnym zwracamy koszta podróży. Przyjmujemy obligacje pożyczki państwowej. Dogodne warunki. Dostawa bezpłatna. i

3 Nr. 3Y SIEDEM GROSZY" Ustawa a rzeczywistość C T il B i l i r Najazd żydów w arszaw skich na Zagłębie l i i i 6 - tłe i Ł l f e Ponieważ ustawa o ograniczeniu uboju nych miast zjechało do Sosnowca, gdzie ¾ ¾ ¾ ¾ # 1» u ' rytualnego nie obowiązuje na Śląsku, źy- zamieszkali m i r n i r t 111 CTkM lm 'AW A 4 «z Zagłębia biją bydło na Śląsku, zwła- Biją oni duże transporty w rzeźni mym U W ł U : U L -) Iłsi ' " 0. szcza w Mysłowicach. Ostatnio około słowickiej i bez przeszkód, wywożą mięso i J i «150 rzeźndków-żydów z W arszawy i tn- koszerne do Warszawy. Oczywiście, że śmieją się z ustawy, którą mają obejść. Wybory do rady zakładowej lignozy" W, fabryce materiałów wybuchowych Lignoza1* w Starym Bieruniu, w po w. pszczyńskim, odbyły się wybory do rady zakładowej, w których lista ZZZ. otrzymała 6 mandatów, a lista połączonych związków robotniczych 1 mandat. (x) Rzeźnik złodziejem W połowie bm. dokonano zuchwałej k radzieży w mieszkaniu - górnika Jana Kuca w Czyżowicach. Nieznany osobnik w kradł się mianowicie do pokoju i przeszukawszy go skradł z ukrycia 800 zł. Policja wszczęła śledztwo i ujęła jako sprawcę tej kradzieży rzeźni- ka Jana Kanię z Czyżowic, który pieniądze te Jeszcze posiadał, (k) Sprzątać śnieg z chodników Wobec licznych wypadków ulicznych Jakie ostatnio zanotowano na terenie miasta, Magistrat m. Katowic przypomina właścicielom realności obowiązek dokładnego sprzątania z chodników śniegu i posypywania chodników plaskiem l t. p. Obowiązek ten dotyczy także budynków publicznych i niezabudowanych parcel. Równocześnie Magistrat zwraca się do mieszkańców Katowic z prośbą, 'aby w dobrze pojętym interesie własnym w każdym wypadku zauważenia nieuprzątniętego śniegu, lub nie posypania chodnika zgłaszali najbliższemu posterunkowemu policji pełniącemu służbę. Chodniki należy uprzątnąć ze śniegu rano najdalej do godziny 8-mej, a w ciągu dnia tyle razy, ile zajdzie tego potrzeba. Winni nie przestrzegania tego zarządzenia będą pociągani do surowej odpowiedzialności. 0 odznaczenia w hutnictwie na Śląsku Jak to już donosiliśmy, Ministerstwo Przemysłu i Handlu wręczyło dyplom honorowy i nagrody pieniężne tym pracownikom, którzy przepracowali 25 lat w hutnictwie polskim. Podobne odznaczenia rozdano również kilku robotnikom huty Zgoda pod Świętochłowicami. W związku z tym donoszą nam obecnie że w hucie Zgoda pracuje kilkunastu robotników i urzędników, którzy przepracowali już ponad 30, a jeden ź nich nawet 40 lat, pominięto ich jednak przy odznaczeniach, Przeważna część nieodznaczonych hutników, to członkowie organizacyj opozycyjnych. (x) Oszust kontrolerem radiowym Jakiś osobnik udający głuchego dokonał w Roździeniu - Szopienicach bezczelnego oszustwa. Zjawił się on w mieszkaniu niejakiej Julii Koszewskiej w Roździeniu - Szopienicach, (Piłsudskiego 5) i przedstawił się jej jako kontroler aparatów radiowych firmy Radio Wystawa w Katowicach, gdzie Koszowska przed kilku dniami kupiła aparat radiowy za 255 zł. Oszust oświadczył Koszewskiej, że przez omyłkę wydano jej popsuty aparat i dlatego zabrał go do wymiany. Gdy przez kilka dni rzekomy kontroler nie zwracał aparatu Koszowska udała się do firmy, gdzie przekonała się, że padła ofiarą oszusta. (ag.) * U 0 MCII "WOowte (Bmw UBU CHORZOWSKA CENTRALA MEBLI MEBLE MEBLE MEBLE CVfrwiO J I Chonomtai'tnn^XtbJi ChvncHisbiiCtnl'oioMti CHORZÓW,I.,DWORCOWA 4 ;te L.* 0 0 /9 M E B L E N A R A T Y Za gotówkę rabatu DOPISYWANIE ODSETEK DO KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PKO Posiadacze książeczek oszczędnościowych PK O proszeni s ą o złożenie ich w urzędach pocztowych i kasach P K O celem dopisania odsetek rok 1936 w następujących terminach: Od 1 do 15 lutego od Nr do Nr * % od Nr. 1-C C 1 15 marca z literą D z literami F i H 1 15 kw ietnia... J i K L IN Zwrot książeczek n astąpi w miejscu złożenia n a j później w ciągu 7-miu dni. Odsetki dopisuje się do kapitału w dniu 31-go grudnia a oprocentowuje od dnia 1-go stycznia następnego roku. łącznie z kapitałem, niezależnie od terminu w pisania ich do książeczki oszczędnościowej. *ATWQ, viuwa*ę OJTRZA POLONIA Z życia Hallerczyków w O r z e ę e w i e W Orzegowie odbyto lię zebranie nadzwyczajne (reorganizacyjne) tam tejszej placówki Hallerczyków. Na zebraniu p. Białek wygłosił krótki referat o znaczeniu Związku H allerczyków, o chlubnej przeszłości organizacji, naw o łując zebranych do dalszej wytrw ałej pracy w walce o wolną, niepodległą, chrześcijańsko-narodow ą i dem okratyczną Polskę, opartą na praw orządności i sprawiedliwości. Następnie dokonano wyboru zarządu w n a stępującym składzie: Brunon Białek prezes, Ludwik Sebesta zastępca, Antoni K ajzer < sekretarz. Przepił pieniądze dla bezrobotnych Naczelnik gminy Kamień, w pow. rybnickim, Ganczorz, upoważnił bezrobotnego, Jana Kaczmarczaka do pobrania w urzędzie opieki społecznej w Rybniku mąki oraz 117 zł., przeznaczonych dla bezrobotnych Kamienia na zapomogi. Napróżno jednak czekał na jego powrót. Kaczmarczak m ąki nie przyniósł, a podjęte pieniądze przepił. Pogotowie ratunkow e w Katowicach w uh. roku Biuro Statystyczne m. Katowic ogłosiło statystykę pogotowia ratunkowego w Katowicach za rok Ze statystyki tej wynika, że w ub. roku skorzystało z usług pogotowia 1924 osób, w tym 1064 mężczyzn i 878 kobiet. Z ogólnej liczby udzielonej pomocy przypada 107 nagłych zasłabnięć, 242 nieszczęśliwych wypadków, 63 sam obójstw i 68 innych. W śród samobójców było 24 wypadków otrucia, 13 z ran ciętych, 6 powieszeń, 3 wypadki rzucenia się z wysokości i 3 postrzały. Gdzie się pelzisiy żydowsltic pieniądze Nasz artykuł p. i Kwiązek Powstańców Śląskich, a pieniądze żydowskie, o- głoszony przed kilku dniami, wywołał w opinii publicznej wielkie zainteresowanie i różne komentarze, a wśród leaderów Wysprzedaż inwenturowa firmy Związku Zw. Powst. Śl. olbrzymią konsternację. W artykule tym podaliśmy wyciąg z jednej z list składkowych Zw. Powst. Śl., w której jako dobrowolni" ofiarodawcy znajdują się w przeważnej części Żydzi, Konfekcja KATOWICE, MAJA 8. TELEFON fa e sd t s e n T c n c f g ą s e z o n u Tylko raz w roku dajemy naszej P. T. Klienteli możliwość zakupieni* Z 8 połowę ceny konfekcji damskiej i dziecięcej Śmierć przy pracy W podziemiach kop. Boer w Kostuchnie na pokładzie Emanuel oberwał się węgiel ze stropu, raniąc ciężko 50-letniego robotnika Ludwika Liberę. Ranny robotnik przewieziony do szpitala zmarł, osierocając żonę i czworo dzieci. Z sali sadowej w Katowicach Robotnik Paweł Kimel żyje od dłuższego czasu w niezgodzie z swym szwagrem Em anuelem W itą. W listopadzie ub. roku, kiedy Kimel w racał z pracy, napadli go dwaj osobnicy i dotkliwie pobili. W jednym z nicli rozpoznał Kimel swego szwagra, wobec czego zgłosił o napadzie policji. W piątek zasiatit W ita na lawie o- skarżonych Sądu Okręgowego w Katowicach, który skazał go na 6 miesięcy więzienia. K ilkakrotnie karany W asyl Jakób w łam ał się w kw ietniu ub. roku do mieszkania M atuszczyka, skąd skradł garderobę i biżuterię. Złodziej zbiegł z łupem do Kielc, gdzie go spieniężył. Jak się okazało, na Siąsk przyjechała na kradzieże cała rodzina W asyla. Rodziców jego przytrzym ano na gorącym uczynku kradzieży obecnie odbyw ają karę w więzieniu katow ickim. W asyla aresztow ano w Kielcach i odstawiono do Katowic, gdzie zasiadł w piątek na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego, kfóry skazał go na rok bezwzględnego więzienia, (ag) OD ADMINISTRACJI Niniejszym podajem y do łaskaw ej wiadomości Szan. Czytelnikom ORNONTOWIC i BUJA KOWA, że p. Paweł H ajderski z dniem 1 lutego br. przestaje być naszym agentem. W związku z tym prosimy Szan. Czytelni ków, którym p. H ajderski doręczał gazety, aby dla uniknięcia przerw % dalszej dostawie tychże zechcieli łaskawie podać swe adresy ag. p. Augustynowi Gryszce, zamieszkałemu w Ornonto wicach, Szosa Bujakow ska 12. Za gotówkę io% rabatu Sowstańcón kilku Niemców, a najmniej Polaków. Jak już wspomnieliśmy odpis tej listy znajduje się w naszym posiadaniu. Jak o- becnie stwierdzono, listy tej i pieniędzy nie przekazano do Rady Powiatowej Zw. Powst. Śl. Zebrano ogółem 2,647 zł., które podobno utonęły w głębokiej kieszeni jednego z leaderów Zw Powst. Śl. Na listę tę zbierał ówczesny prezes Rady Powiatowej Zw. Powst. ŚL, naczelnik gmiiny w Mieliałkowicach p. Walenty Fojkis, który jest również na niej podpisany. Jak się dowiadujemy, sprawę tę skierowano do kompetentnych władz i należy się spodziewać, że dojdzie do wszczęcia odpowiednich dochodzeń, tym bardziej, że doniesienie poparto odpowiednimi oryginalnymi dokumentami. Zakończenie tej sprawy oczekiwane jest z wielkim zainteresowaniem. Fakt ten raz jeszcze świadczy o tym, że moralność niektórych działaczy Zw. Powst. ś l. pozostawia wiele do życzenia. Meble m 155 zł. miesięcznie Po rekordowo niskich cenach i nader dogodnych warunkach płatności sprzedaje DOM MEBLOWY F O R T U N A KATOWICE, JAGIELLOŃSKA 5 U W M 5! Ä B? u S ä Ä Ä f

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Ścieżki śląskie. Grzegorz Sztoler. godne wspomnienia

Ścieżki śląskie. Grzegorz Sztoler. godne wspomnienia Grzegorz Sztoler Ścieżki śląskie godne wspomnienia Wędrujemy, by odnaleźć samych siebie potwierdzić prawdy według których żyjemy jakich uczyli nas ojcowie Te śląskie ścieżki są drogą jaką przebył autor

Bardziej szczegółowo

Błaga MOPS o węgiel!

Błaga MOPS o węgiel! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 6 LUTEGO (CZWARTEK) 30 stycznia 2014 rok 6 nr 244. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 KAMPANIA INFORMACYJNA Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pracę

Bardziej szczegółowo

my-ebook Franz Kafka - Proces

my-ebook Franz Kafka - Proces Franz Kafka - Proces Rozdział I - Aresztowanie - Rozmowa z panią Grubach - Potem panna Bürstner Rozdział II - Pierwsze przesłuchanie Rozdział III - W pustej sali posiedzeń - Student - Kancelarie Rozdział

Bardziej szczegółowo

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY.

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY. ORGAN TOWARZYSTWA 8 WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC (f? Pr%cy około dow r o c z n i k DZIEW IĄTY. W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. SPIS RZECZY zawartych w dziewiątym roczniku

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Z UMOWĄ POŻEGNANIE. KARA DLA POSŁA ZAPŁACI NA DOM DZIECKA ZA JAZDĘ NA PODWÓJNYM GAZIE s. 3

Z UMOWĄ POŻEGNANIE. KARA DLA POSŁA ZAPŁACI NA DOM DZIECKA ZA JAZDĘ NA PODWÓJNYM GAZIE s. 3 www.metro.gazeta.pl Środa 11 stycznia 2006 Nr 756 nakład 490 tys. Dziennik bezpłatny PAPIEŻ MUSI MIEĆ SIŁĘ. NIE WSZYSTKIE MIASTA ODWIEDZI BENEDYKT XVI s. 4 KARA DLA POSŁA ZAPŁACI NA DOM DZIECKA ZA JAZDĘ

Bardziej szczegółowo

Między Powiślem a Starówką

Między Powiślem a Starówką Marian Burzyński Między Powiślem a Starówką Przedwojenne warszawskie Powiśle to obszar stanowiący bardzo wydłużony prostokąt, ograniczony od północy wiaduktem Pancera i mostem Kierbedzia, od wschodu brzegiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Wspomnienia Waldemara Galczaka,wnuczka Jana-piekarza z Miłej Cz.II Stachurscy Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Należałoby zadać sobie trud poszukiwań w archiwach akt dawnych i księgach parafialnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA

SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA Warszawa, 1997 i SPIS TREŚCI 1. Na Pieńkach 1 2. Na Swobodę 7 3. Do Mrozów 15 4. Siedlce 19 5. W sutannie 25 6. Decyzja 33 7. Pierwszy rok na uniwersytecie 40

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 listopada 16 grudnia 2013 nr 22 (194) Wróżenie z fusów Prezydentowi Janukowyczowi udało się to, czego od wielu lat nie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895.

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895. Świętokrzyskie Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895 W numerze» Żeromski jakiego nie znamy» Antoni Tański i jego dzieło» Polacy na nieludzkiej

Bardziej szczegółowo

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Trzy lata bez chwili wytchnienia s. 6 Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 Idziemy po zycięstwo s. 12 Jan Sechter:

Bardziej szczegółowo

GAZET/V= IJSTROlSlSKA

GAZET/V= IJSTROlSlSKA GAZET/V= IJSTROlSlSKA W DRODZE DO DOMU TENISOWY USTROŃ Nr 39 (424) 30 września 1999 r. 1,20 zł ISSN 1231 9651 Rzadką okazję oglądania Zemsty" Aleksandra Fredry przelotonej na śląską gwarę mieliśmy w ustrońskim

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko

Bardziej szczegółowo

Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty)

Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty) Henryk Włodzimierz Klimek Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty) Matce za Życie, Miłość i Chleb w imieniu sześciorga Jej dzieci Słowo wstępne Sześć lat miałem w 1939 roku, kiedy z symboliczną trupią czaszką

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 4 (197) Kwiecień 2009 Życzenia... 2 Moje fascynacje... 3 Rozporządzenie Ministra Finansów... 4 Stanowisko Prezydium NRA... 5 Główny Inspektor Farmaceutyczny...

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój Flirtach? godziny. Tychy. autobusami MZK na terenie innych miast niż Tychy. Być może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości. Główny Inżynier PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Śląski Zakład

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo