«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy."

Transkrypt

1 Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie jony lenino Ryga, Tel. wł. W, Moskwie od kilku dni kursuje pogłoska o aresztowaniu przez GPU, wdowy po Leninie Krupskiej. Jak twierdzą, aresztowanie Krupskiej pozostawać ma w związku z procesem Radka, Piatakowa i Sokolnikowa. <,Wśród licznych aresztowanych w ostatnich dniach mają się również znajdować krewni oskarżonych w obecnym procesie, m. in. pogłoski mówią, źe uwięziono żonę Piatakowa. Hitler dzieli Europe Berlin, Tel. wł. Dziś w całych Niemczech odbył się obchód 4-ej rocznicy objęcia władzy przez narodowych socjalistów. O godz. 1-ej rozpoczęło się posiedzenie Reichstagu, na 'którym ponownie wybrano prezydentem Reichstagu Goeringa, oraz uchwalono przedłużenie na dalsze 4 lata pełnomocnictw dla rządu. Następnie przemówił kanclerz Hitler, który dał przegląd działalności rządu narodowo socjalistycznego w ciągu ub. 4- ech lat, uzasadniając konieczność przewrotu na tle wyolbrzymionego, j,ak zwykle, niebezpieczeństwa komunistycznego w Niemczech w roku Po skończonej rewolucji rozpoczął się okres rozwoju, w toku którego Niemcy przekształciły się we wspólnotę krwi i rasy. Dzięki narodowemu socjalizmowi Niemcy podniosły się z tej otchłani, w której znalazły się po wojnie. Rządom hitlerowskim udało się złagodzić nędzę i zmniejszyć bezrobocie. Dalej Hitler podkreśla, iż rząd Rzeszy nie dąży do odebrania inicjatywy prywatnej w dziedzinie produkcji przemysłowej i zapowiada, że Rzesza nie zrezygnuje z drugiej czterolatki i w dalszym ciągu będzie zmierzać do zastąpienia surowców namiastkami. Z kolei Hitler oświadcza uroczyście, źe na terenie międzynarodowym Niemcy uzyskały pełne równouprawnienie i zapowiada, że od dzisiaj koleje Rzćszy i Bank Rzeszy przechodzą bezpośrednio pod zarząd państwa. W ten sposób, jedyny jeszcze przepis Traktatu Wersalskiego, który degradował Niemcy, został skreślony. Dalej Hitler oświadcza, iż wycofuje podpis Niemiec pod umową, stwierdzającą, jakoby Niemcy ponosiły wyłączną winę za wybuch wojny. W dalszym, ciągu kanclerz Rzeszy podkreśla, iż Niemcy nie chcą bynajmniej odgradzać się od reszty świata i będą dążyć do nawiązania międzynarodowych stosunków gospodarczych. Propaganda bolszewicka doprowadziła do podziału Europy na dwa obozy. Niemcy unikają i będą unikać jakiegokolwiek kontaktu z bolszewlzmem. Na tym tle Hitler Tarnów pod śniegiem Tarnów, PAT. Po 10-dniowych mrozach, które w Tarnowie dochodziły do 19 st-, a w powiecie do 25 st., rozpętała się dzisiaj nad Tarnowem zamieć śnieżna, która pokryła miasto grubą warstwą, dochodzącą w niektórych miejscach do przeszło 1 metra grubości. Nowe pogwałcenie Traktatu Wersalskiego oświadcza się przeciwko bezpieczeństwu zbiorowemu i staje na stanowisku, że o rozbrojeniu decydować musi każde państwo samo. Ü Niemcy nie mają żadnych roszczeń kolonialnych w stosunku do Hiszpanii. Z Hiszpanią narodową łączy je idea, żeby Europa była silna i stała się ostoją ładu W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. i porządku. Niemcy chcą się przyczyn# do przywrócenia porządku w Hiszpanii. Do rzędu państw myślących realnie" zalicza Hitler Niemcy, Włochy 1 Polskę. Dalej Hitler uzasadnia niemieckie pretensje kolonialne i oświadcza że w Europie nie prędzej nastąpi pacyfikacja, dopóki nie będzie pełnego równouprawnienia wszystkich narodów i dopóki nie zapewni się mniejszościom narodowym możliwości swobodnego rozwoju. Niemcy już nigdy więcej nie podpiszą żadnego traktatu, którego postanowienia kolidowały by z honorem narodowym i interesami kraju. W końcu Hitler zapowiada w ciągu najbliższych 20 lat przebudowę Berlina Monachium, Norymberg! i Hamburga oraz wielką ilość robót publicznych. Po przemówieniu Hitlera zabrał głos Goering, który w związku z procesem moskiewskim zapewnił, że żaden z odpowiedzialnych ministrów Rzeszy nigdy nie pertraktował ani z Trockim ani z jego wysłannikami. Dalej Goering zapowiedział, iż rząd Rzeszy corocznie przeznacza kwotę marek na nagrodę z dziedziny kultur y i nauki dla obywateli Rzeszy. Na przyszłość nie będzie wolno żadnemu obywatelowi Rzeszy ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę międzynarodową. Ten ostatni dekret jest niewątpliwie, następstwem udzielenia nagrody pokojowej Nobla Ossietzky emu. 13 wyroków śmierci w Moskwie It«sfle słhsazebiw eia lo lal wiezienia Moskwa, PAT. Dziś o godzinie 3,15 w nocy po ośmiogodzinnej naradzie sąd ogłosił wyrok w procesie Radka, Piatakowa 1 towarzyszy. 13 oskarżonych z Piatakowem i Serebriakowem na czele zostało skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie. Radek, Sokolnikow i Arnold na 10 lat więzienia, Stroilow na 8 lat więzienia. Wszyscy czterej na pozbawienie praw na przeciąg 8 lat. Radek według krążących w Moskwie pogłosek zwrócił się w swojej sprawie przed wydaniem wyroku do Stalina. Prac wdopodobnie część skazanych na śmierć będzie ułaskawiona. Poza tym wyrok zawiera formułę, która była również umieszczona i w poprzednim wyroku, skazują- S. O. S. Toniemy f6< ( t r a g e d i a h o l e n d e r s k i e g o o f c r ę tu Lizbona, PAT. _Dotychczas brak wszelkich wiadomości co do losu załogi parowca holenderskiego Jacobus, który zatonął w pobliżu wysp Balearskich. Kapitan statku holenderskiego Achilles schwytał liczne Plgla nad Hadrylem Powstańcy bombardują miasto M ad ry t, PA T. R ad a o b ro n y M ad ry tu kom u n ik u je* N iepogoda u tru d n ia d ziałan ia w ojenne. T rzy sam o lo ty pow stańcze, p ro d u k c ji w łosk iej, podczas silnej m gły przez p om yłkę W ylądow ały poza lin ia m i rządow ym i. Z ałogę in te rn o w a n o. C zw arty sam o lo t p o w sta ń czy w y ląd o w ał w p o d o b n y ch w a ru n k ach, ale pilot jego, 24-letni lo tn ik naro d o w o ści w łoskiej, lą d u ją c, uszk o d ził a p a ra t i sam w ty m w y p ad k u u tra c ił życie. Na fro n cie m a d ry ck im u m a c n ia n o w czo raj pozycje, zdobyte w p a rk u zach o d n im. M ad ry t, PA T. W czoraj około godz. 22-giej pow stańcy zaczęli g w ałtow nie o strzeliw ać połu d n io w e dzielnice m iasta. W k ró tc e potem zaczęto o- św ietlać re fle k to ra m i dzielnicę u n iw ersy teck ą i p a rk zach o d n i. K anonada trw a ła przez czas dlłuższy, ale w reszcie u cich ła i n ic n a stąp iły p o niej żadne dalsze d ziałan ia. 250 tys. ludzi opuścił Madryt M adryt, Tel. wł. U rzędow o k o m u n ik u ją, że na sk u tek z a rząd zen ia w ładz w ojskow ych ogółem w y d a lono w ciągu bież. ty g o d n ia z M adrytu 250 tysięcy m ieszkańców, m. in dzieci. sygnały S. O. S. nadawane przez tonący statek- Ostatni z tych sygnałów brzmiał: Już za późno. Toniemy. Myśli nasze są przy naszych rodzinach. Achilles 1 pomimo to udał się na miejsce wskazane w poprzednich depeszach, ale nie natrafił już na żaden ślad statku. Jacobus11 posiadał pojemność 1700 ton, na pokładzie jego znajdowało się 23 ludzi załogi. Fale morza wyrzucają na brzegi wysp Balearskich zwłoki topielców. Jak przypuszczają są to zwłoki <?~ flar katastrofy Jacobus11. cym w procesie Kamieniewa, Zinowjewa i towarzyszy, że w razie pojawienia się na terytorium sowieckim Trockiego i syna jego Siedowa, zostaną oni oddani pod sąd. Wyrok jest ostateczny i nie podlega apelacji. Warszawa, Tel. w?. Korespondenci zagraniczni obserwujący przebieg procesu Piatakowa i Radka stwierdzają, że wyrok był pewną niespódzianką. Nie spodziewano się, że Piatakow, który upokorzył się najbardziej, zostanie skazany na śmierć. Radek natomiast, który kilka razy odpowiadał prokuratorowi ironicznie, otrzymał wyrok stosunkowo jak na sąd bolszewicki łagodny. Przypuszczają, że Radek zawdzięcza to temu, iż pozostawił za granicą pewne ważne dokumenty, kompromitujące zarówno cały rząd sowiecki, jak i poszczególne osobistości z partii komunistycznej. Radek był ponadto przedstawicielem masonerii, która się za nim wstawiała. Przed rozpoczęciem jawnej rozprawy Radek miał zagrozić Stalinowi, że jeśli zostanie skazany na śmierć, to dokumenty zostaną opublikowane. 100-lysiączna armia robotników wwalce z powodzią N ow y J o rk, PAT. W d o linie rzek i M ississipi, gdzie nad w zm ocnieniem tam p ra c u je arm ia, złożona z p rzeszło rob o tn ik ó w, p rzed sięw zięto w szystkie m ożliw e śro d k i ostrożności., by zabezpieczyć p rzed m ożliw ością k a ta stro fy n ad b rzeżn ą ludność. Inżynierow ie, k ie ru ją c y p racam i n ad w zm ocnieniem w ału, są u sp o so bieni raczej optym istycznie,, u w ażając, iż n ieb ezpieczeń stw o pow odzi ju ż n ic zagraża o lb rzy m im o b szaro m, położonym w d o linie rzeki. P om im o to z n a jn iż e j położonych te renów ew ak u o w an o osób. M ieszkają o ni w n a m io ta c h, ro zb ity ch w m iejscach w y żej poło żo n y ch. A prow izacją ew ak u o w an y ch z a jm u je się C zerw ony K rzyż i w ładze fed e raln e.

2 Str. 2 SIEDEM GROSZY- Nr f Niedziela 31 Stycznia 1137 Dziś: Piotra N. Jutro: Ignacego W schód słońca: g. 7 m. 46 Zachód słońca: g. 16 m. 42 Długość dnia: g. 9 m. 59 l i r &v*iffca Siasfoa.. Redakcja i adm inistracja: K atowice, ulica S ob iesk iego i i, tel A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH: PONIEDZIAŁEK: g. 20 Wesele na G. Śląsku" (sprzedane). ' WTOREK: g. 11,30 Pan W ołodyjowski"; g. 16 H alka ; g. 20 Faust". ŚRODA: g. 20 Wesele na G. Śląsku" (sprzedane). CZWARTEK: g. 20 Dama kameliowa". A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO NA PROW INCJI: GLIWICE: niedziela, 31 b. m., g. 16 W esele na G. Śląsku. CHORZÓW: wtorek, 2 lutego, g. 15,30 W e sele na G. Śląsku" (dla bezrobotnych); g. 19,30 W esele na G. Śląsku" (dla Skarboferm u). A MIEJSKI DOM LUDOWY W CHORZO W IE: W torek, 2 lutego, g. 15,30 W esele na G. Śląsku" (dla bezrobotnych); g. 19,30 W esele na G. Śląsku" (dla Skarboferm u). Czwartek: 4 lutego: g. 20 Koncert chóru Dana". Niedżiela: 7 lutego:, g. 20. Gościnny występ Reduty W arszaw skiej: W oźny i m inister", kotnedia W 4 aktach. Pam iętaj że agent otrzym uje 1 0 /o prowizji Kupujat bezpośrednio u nas z y sk u jesz! Sprzedajemy tanio, i za pożyczki państwowe maszyny do szycia i pisania (nowe i używane) rowery - radioaparaty różnych marek. «3 «8 5». X l. miesięcznie Firma chrześcijańska: S LASKI DOM MASZYN K a to w ic e, K e łc iiis łk l 3, t e l Ćwiczenia na maszynach do pisania różnych systemów, najnowszą metodą. Warsztaty repatacyjne na miejscu. TANI MIESIĄC REKLAMOWY!!! w firmie REPERTUAR KIN: KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: O statni akord. CHORZÓW. Apollo: Pałac we F landrii i Noc w operze. Colosseum: Dzirci szczęścia i Skam ieniały las. Delta: O statni akord i Za krzywdę brata. Roxy: W alc nad Newą i O statni posterunek. R ialto: N ie zapom nij o m nie 1 Roześmiane oczy. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: Skow ronek 1 Cygańskie dziewczę Flip i Flap. R ialto: W alc nad Newą i P at i Patachon jako więźniowie. SZOPIENICE. Colosseum: Książę W oroncew i Bohaterska brygada. Hel: 1) S trad iw ari (Gustaw Froehiich). 2) Moja gwiazdeczka (S hirley Tem ple). Dziś o godz. 13 popularne przedstaw ienie: W yśw ietlany będzie film p. t. K to.ostatni całuje. W stęp 25 gr.... M YŚhbW lće. Casino: Ciotka Karol».- Odeon: Sen no*, cy sylw estrow ej i Kly i pazury. Helios: Jaśnie pan Szefer (Bodo). PIOTROWICE ŚL. M elropol: Indyjscy piechurzy 1 Tygrys Pacyfiku. SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: Pod dw iem a Ragami. K am eralne: Robin Ilood z Eldorado. ŚW IĘTOCHŁOWICE. Apollo: Pięć dziewczynek z Kanady i U piór na sprzedaż. Colosseum: Ave M aria i W ielk i plan. W awel: Po burzy i 6 lat miłości. SZARLEJ. Apollo: W ierna rzeka. MIKOŁÓW. A dria: Dzieci szczęścia i Baboona. NOWA WIEŚ. Słońce: P asteu r i Dodek na (rońcie. P iast: B arbara Radziwiłłówna i Serce ze stali. Sienkiewicz: Confetti i Złota dziewczyna. RUDA ŚL. Apollo: Oczy czarne. Piast: Pod dwiem a flagam i. RUDA ŚL. Apollo: Noc weselna i nadprogram. Piast: W ładca milionów i nadprogram. WODZISŁAW, Słońce: B urłak z nad Wołgi. BIELSZOWICE. Śląskie: Melodie z nad Dunaju 1 O statni Mohikanie. RYBNIK. Apollo: Sen nocy sylw estrow ej i Mały m a rynarz. Helios: W iedeń szaleje i Śmierć maszeruje. Bałtyk: Ciotka K arola i Cowboy-bohater PSZÓW. Apollo: Dzień szczęścia. TARN. GÓRY. Nowości: Mayerling. LUBLINIEC. Apollo: W ierna rzeka i nadprogram. - BIERTUł TOWY. Helios: Za chwilę szczęścia i Naw rócony grzesznik. RYDUŁTOWY. Apollo: Carewicz I Amerykańskie aw antury. Polonia: Piekielny wąwóz 1 Jadzia. KNURÓW. Casino: Jego w ielka miłość i Krw aw e perły. Śląskie: Ave M aria i Błękitna parada. CHROPACZÓW. M etropol: 1) Ave M aria. 2) Miody hrabia. CZERWIONKA. Apollo: B urza nad Andami. RADZIONKÓW. Casino: W eronika i W ielki pian. ORZEGÓW. Casino: Ada to nie w ypada i Angielskie wesele. DOM MEBLI BERGERA Tarnowskie Gfiry. ul. Krakowska 27, przy Placu Wolności. Tel Pomimo naszych cen UDZIELAMY 1 S " / O B N IŻ K I dalsze, na MEBLE znane ze swei gwarantowanej jakości. Przyjmujemy obligacje pożyczek państwowych. WIELKI WYBÓR MASZYN DO SZYCIA! Straszna zbrodnia w NIHiszowcn ZiaeiI<ezi BiMB 2EwI«$i«i in zu aiierca w Masaitalss W piątek wieczorem rozeszła się po Nikiszowcu, miejscowości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Katowic, wiadomość o tajemniczym zaginięciu inż. Michała Skrzywana. Inż. Skrzywan, który mieszkał w willi służbowej w Nikiszowcu, wyszedł tego dnia jak zwykle do pracy do elektrowni, której był kierownikiem. Elektrownia należy do kopalni węgla Giesche w Nikiszowcu i obsługuje kilka zakładów przemysłowych, należących do koncernu. Około godz. 16-tej na elektrowni zauważono brak kierownika Skrzywana, który wyszedł przed chwilą ze swego gabinetu i już więcej nie wrócił. O tajemniczym zaginięciu inżyniera zawiadomiono natychmiast służbę elektrowni oraz rodzinę zaginionego, która podała, iż inż. Skrzywan nie wrócił jeszcze do domu. Rozpoczęły się poszukiwania po elektrowni i okolicy, które trwały przez całą noc. Dopiero nazajutrz, w sobotę, około godz. 5-tej jeden z szukających robotników zajrzał do kanału, znajdującego się w hali elektrowni. Tam właśnie leżał inż. Skrzywan, który już nie żył. Miał on przebitą skroń, jakimś ostrym narzędziem. Cios ten musiał wywołać natychmiastową śmierć inżyniera. O wypadku zawiadomiono natychmiast miejscowy posterunek policji i wydział śledczy w Katowicach, którego urzędnicy przybyli natychmiast na miejsce wypadku, z głównym komendantem żółtaszkiem i nadkomisarzem policji Brodniewiczem na czele. Wszelkie okoliczności, w jakich poniósł śmierć inż. Skrzywan, wskazują na to, iż chodzi tu o ohydną zbrodnię, dokonaną przez nieznaną do tej pory osobę. W każdym razie musiał to być ktoś dobrze obeznany z rozkładem elektrowni, do której mieli dostęp jedynie robotnicy. Zamordowany inż. Skrzywan, który liczy lat 37, pochodzi ze Lwowa, a od kilkunastu lat pracował w elektrowni kopalni Giesche. Jak nas informują, zabity cieszył się wszędzie dobrą opinią. Dwóch oszustów fałszowało pieczęcie urzędowe w Katowicach Na polecenie prokuratora Sądu Okręgowego w Katowicach policja aresztow ała 21-Ietniego Franciszka Kubika, pozostającego pod nadzorem policyjnym za sprzeniewierzenia, oraz 21- KATOWICE. Capitol: Kobieta ma zawszc lu iję 1 J o b Louis c/a J. Szarkey. Casino: Ciotka Karola. Colosseum: W ypraw a na Mongo. Rialto: Papa się żeni. Stylowy: Rose Alarie i. Sztandar. Union: Anthony Adverse. Dębina: Nieśm iertelne melodie i Tajemnica dr. lctnicgo Rom ana Szefczyka, Szandlera. karanego już za sprzeniew ierzenia. Obaj m ieszkają stale w Wełnow cu pod Katowicami. Jak wykazały dochodzenia, Kubik i Szefczyk kupili domową drukarkę, przy pomocy której fałszowali różne pieczęcie niektórych organizacyj, m. in. Związku Pow stańców Śl Związku Strzeleckiego, Związku Kupców i Rzemieślników W oj. Sl., Związku U rzędników W oj. Śl. i t. p. RADIO Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Katowice Surm y śląskie Płyty Koncert Reprezentacyjne] O rkiestry KPW. w K atowicach Zagospodarowanie ląk i pastw isk na Śląsku" pogadanka Koncert życzeń Transm isja nabożeństw a że śro d y K oncert rozryw kow y Sygnał czasu Poranek muzyczny Zim owe żywienie bydła" reportaż O rkiestra z udziałem 2 fortepianów Ludowe pieśni ziem i złotow skiej Audycja dla wsi O św iata robotnicza w A nglii" pogadanka Prem iera komedii pt. Strzał na pokładzie" Podw ieczorek przy m ikrofonie Sergiusz Rachm aninow : Sonata wiolonczelowa op. 19 g-moll W niedziela przy zcleźnioku" audycja pogodna W iadom ości sportow e. ^1.00 Na weselej lw ow skiej fali Recital śpiewaczy Malodie i filmów dźwiękowych Płyty. (IC) POWRÓT DZIEWCZĄT Z JASTRZĘBIA- ZDROJU. M agistrat m iasta Katowic podaje do wiadomości, że dziewczęta, wysłane 5 bm. przez Miejski Urząd Opieki Społecznej na kurację do Sanatorium dla dzieci m iasta Katowic w J a strzębiu-zdroju, w racają w środę 3 lutego br. do domu. Rodziców uprasza się o odebranie swych dzieci w hali II-giej dw orca w Katowicach o godz (K) IIÓJKA O BANKĘ MLEKA. W związku z artykułem w num erze naszego pism a z dnia 25 bm. proszeni jesteśm y o poinform ow anie, że Florian Szot z Dębu, robotnik z huty Baildon", nie m a z tą trójką nic wspólnego. (K) ZAMIAST WIEŃCA NA TRUMNĘ śp. dr. A leksandra Szczepańskiego złożyli w oddziale naszym Józefowie Ziajowie 15 zł n a cele Caritasu". (K) PORANEK. Pragnąc przyczynić się "do ogólnej akcji niesienia pomocy zimowej dla bezrobotnych na terenie w ojewództwa śląskiego, zarząd Związku urzędników państw, i samorz. koło Katowice urządza w dniu 2 lutego br. w T eatrze im. St. W yspiańskiego w Katowicach Uroczysty poranek", poświęcony uczczeniu pamięci H enryka Sienkiewicza. (K) WYSTAWA DROBIU I KRÓLIKÓW. Fałszowanym i pieczęciami zaopatryw ali listy składkowe oraz kw ity przez nich wystawiane i po poprzednim telefonicznym porozum ieniu się podejm owali w różnych instytucjach poważne snmy za ogłoszenia, dobrow olne składki itp. W reszcie poszkodowane organizacje wpadły na trop oszustów i fałszerzy i zaw iadom iły o tym prokuratora, który po przeprow adzeniu dochodzeń w ydał nakaz aresztow ania. W sobotę Kubika i Szefczyka sprowadzono do sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Katowicach, który po przesłuchaniu osadził ich w areszcie śledczym, (ag) W dniach od 31 bm. do 2 lutego br. odbędzie się w Katowicach w lokalu p. Dlugajczyka (PI. Miarki) w ystawa drobiu i królików. (Ch) DEKLARACJE POMOCY ZIMOWEJ W CHORZOWIE. Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Chorzowie uprasza wszystkich obywateli, którzy do tej pory nie nadesłali deklaracyj na pomoc zimową o łaskawy zw rot tychże. D eklaracje adresow ane: Miejski Obyw atelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Chorzowie" należy przesłać pocztą lub też oddać osobiście w Magistracie, pokój 95. (Ch) ADORACJA W PIEKARACH ŚL. 40-godzinna adoracja w kościele św. T rójcy w Piekraach Śl. odbędzie się 31 bm., 1 oraz 2 lutego br. W parafii N. M. P. w Piekarach Śl. adoracja odbędzie się 7, 8 i 9 lutego br. (Ch) WYPŁATA RENT CYWILNYCH W PIEKARACH ŚL. Renty cywilne w Piekarach Śl. w ypłacać się będzie 1 lutego br. od godz do 18-tej. (Ch) SAMOBÓJSTWO W W IELKICH HAJ DUKACH. W piątek targnął się na swe życie 21 -letni Jerzy K. z W ielkich H ajduków (Ligonia 2), zażyw ając większą dawkę kw asu siarkowego. W stanie groźnym przewieziono go do szpitala. Jest nadzieja utrzym ania K. przy życiu. Powodem sam obójstw a były niesnaski ro dzinne. ' ß u b i o v l g. (R) NIEDZIELNY DYŻUR W RYBNIKU. W niedzielę, 31 bm. dyżur pełni w Rybniku Apteka Stara, dyżurnym lekarzem jest dr. Rosiek. (P) NASZ STAŁY CZYTELNIK Józef Szczepanek z Urbanowic-ICopaniny obchodzi dnia 31 bm. 59-lecie swoich urodzin. W ysprzedał inwenturowal j mmrun amwuggsibrost.ggmhr- im uh Każdy m oże teraz kupić najtaniej ifiranfii, 3 > n ivany, fiodnifci, inoleum tylk o f-m y I z y d o r M eins e $«* Chorzów I, W olności 28. OsfiteSoraili«! r «a «iio w e 1 0 SO OO z ł. Także dla gorzej usytuowanych posiadamy dobre aparaty, copiawda używane, lecz dokładnie zremontowane i wyposażone w nowe lampy za zł Śląskie Zakłady Radiotechniczne RADIUM" Katowice, Kościuszki 49, Tel Z dotychczasowych wyników śledztwa wypływa, iż ma się tu do czynienia z rabunkiem. Inż. Skrzywan otrzymał bowiem w piątek pensję za styczeń w w y sokości ponad 1000 zł., którą mu zrabowano. Jakkolwiek zamordowany nie miał z robotnikami żadnych sporów, nie jest rzeczą wykluczoną, iż zbrodni mógł dokonać ktoś z zemsty. W każdym razie dokonał ją ktoś z miejscowych. Do elektrowni nie miał bowiem nikt z obcych dostępu. Poza tym zbrodniarz musiał mieć wiele czasu, by wrzucić zwłoki do kanału po unieruchomionym kominie, gdyż musiał wydłubać dość wielki otwór w murze. Zabity osierocił żonę i dwoje dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Rada urzędnicza oraz rada robotnicza w imieniu całej załogi Elektrowni św. Jerzego na specjalnym zebraniu potępiła jak najsurowiej ten ochydny czyn i w yraziła nadzieję, że sprawca tej zbrodni nie uniknie zasłużonej kary. (x) Akcja budowlana SI. Funduszu Gospodarczego Ś ląska R ad a W o jew ó d zk a n a 'jednyirt z «i sw oich o sta tn ic h p o sied zeń u c h w a liła pro«je k t a k c ji b u d o w lan o -m iesz k an io w ej Ślą«skiego F u n d u sz u G ospodarczego n a ro k 1937, P ro je k t te n p rz e w id u je w ro k u b ieżącym rzezn aczen ie 5 m ilionów zł n a poży czk i ze S Śląskiego F u n d u sz u G ospodarczego, z czego 3 m ilio n y n a b u d o w ę dom ów u rzęd n iczy ch i ro b o tn iczy ch o raz b a ra k ó w d la b ezd o m nych, a 2 m ilio n y n a in d y w id u a ln e pożyczki. P o d a n ia o poży czk i w in n i re fle k ta n c i w n ieść do 15 lutego, ro zd ział zaś ty c h p o ży czek n a stą p i w p ierw szych d n iach k w ietn ia. Dekrety awansowe w kolejnictwie na slasku W czoraj w sali konferencyjnej D yrekcji O- kręgow ej Kolei Państwow ych odbyła się urocęystość w ręczenia pracow nikom kolejowym dekretów awansowych. Ogółem awansowało w obrębie D yrekcji Kolei w Katowicach około 800 pracowników. Na uroczystość przybyli dyrektor kolei inż. W yleżyński,- w icedyrektor W alicki, naczelnicy wydziałów oraz liczna grupa pracow ników kolejowych. Do zebranych prezes D yrekcji Wygłosił przem ówienie, zachęcając pracow ników do dalszej owocnej pracy. Im ieniem a- wansowanych przem ówił jeden z urzędników kolejowych. Wstrząs podziemny W nocy na sobotę odczuto na terenie pow. świętochlowickiego i katowickiego silny wstrząs podziemny. Największe natężenie wstrząsu miało miejsce w Łagiewnikach, Świętochłowicach i Wielkich Hajdukach, około godz. 2,20, nigdzie jednak nie zanotowano szkód. Chodzi tu prawdopodobnie o wstrząs, wywołany zawaleniem się chodnika podziemnego, (x) Straszna śmieri dziecka N iejaka Zofia B orucka z Siemianowic (Stęślickiego 3) wyszedłszy na m iasto, pozostawiła w dom u 2 dzieci w wieku od 4 do 7 lat. W, czasie nieobecności m atki 4-letnia Helena zbliżyła się do rozpalonego żelaznego pieca, od którego zapaliło się na niej ubranie. Na krzyk płonącej dziewczynki zbiegli się sąsiedzi, którzy ugasili ogień. Dziewczynka odniosła tak silne poparzenia, że po odstawieniu jej do szpitala Spółki B rackiej zm arła w śród strasznych męczarni, (mk) Komunikat śnicie we Schronisko B arania Góra, W isła, donosi w sobotę 30 bm. o godz. 9-tej: śniegu świeżego 50 cm, starej pokryw y 90 cm, tem peratura 10, słaby w iatr wschodni, silne zachm urzenie. B arom etr opada. W dolinach i na górach są idealne w arunki dla narciarzy. Skocznia przy schronisku jest pokryta 50 cm w arstw ą śniegu świetnie nośnego. Schronisko na Równicy: śniegu świeżego 40 cm, starej pokryw y 30 cm, tem peratura 15, słaby w iatr wschodni, silne zachm urzenie. B arom etr opadł bardzo nisko. Dojazd do schroniska tylko silnym i m aszynam i i na łańcucach możliwy, lecz należy się spodziewać obfitych opadów zasypania szosy. Sanna w dolinie i na szosie prow adzącej do schroniska, jest wyśmienita. CENTROMEBEL Katowice, M. P iłsudskiego 28, tel Poleca największy wybór mebli w najlepszym gatunku i najsolidniejszym wykonaniu. Niskie ceny: Sypialnia dębowa 210, zł. machoniowa 385, zł. Kuchnie od 100, zł. Przyjezdnym zwracamy koszta podróży. Przyjmujemy obligacje pożyczki państwowej. Dogodne warunki. Dostawa bezpłatna. i

3 Nr. 3Y SIEDEM GROSZY" Ustawa a rzeczywistość C T il B i l i r Najazd żydów w arszaw skich na Zagłębie l i i i 6 - tłe i Ł l f e Ponieważ ustawa o ograniczeniu uboju nych miast zjechało do Sosnowca, gdzie ¾ ¾ ¾ ¾ # 1» u ' rytualnego nie obowiązuje na Śląsku, źy- zamieszkali m i r n i r t 111 CTkM lm 'AW A 4 «z Zagłębia biją bydło na Śląsku, zwła- Biją oni duże transporty w rzeźni mym U W ł U : U L -) Iłsi ' " 0. szcza w Mysłowicach. Ostatnio około słowickiej i bez przeszkód, wywożą mięso i J i «150 rzeźndków-żydów z W arszawy i tn- koszerne do Warszawy. Oczywiście, że śmieją się z ustawy, którą mają obejść. Wybory do rady zakładowej lignozy" W, fabryce materiałów wybuchowych Lignoza1* w Starym Bieruniu, w po w. pszczyńskim, odbyły się wybory do rady zakładowej, w których lista ZZZ. otrzymała 6 mandatów, a lista połączonych związków robotniczych 1 mandat. (x) Rzeźnik złodziejem W połowie bm. dokonano zuchwałej k radzieży w mieszkaniu - górnika Jana Kuca w Czyżowicach. Nieznany osobnik w kradł się mianowicie do pokoju i przeszukawszy go skradł z ukrycia 800 zł. Policja wszczęła śledztwo i ujęła jako sprawcę tej kradzieży rzeźni- ka Jana Kanię z Czyżowic, który pieniądze te Jeszcze posiadał, (k) Sprzątać śnieg z chodników Wobec licznych wypadków ulicznych Jakie ostatnio zanotowano na terenie miasta, Magistrat m. Katowic przypomina właścicielom realności obowiązek dokładnego sprzątania z chodników śniegu i posypywania chodników plaskiem l t. p. Obowiązek ten dotyczy także budynków publicznych i niezabudowanych parcel. Równocześnie Magistrat zwraca się do mieszkańców Katowic z prośbą, 'aby w dobrze pojętym interesie własnym w każdym wypadku zauważenia nieuprzątniętego śniegu, lub nie posypania chodnika zgłaszali najbliższemu posterunkowemu policji pełniącemu służbę. Chodniki należy uprzątnąć ze śniegu rano najdalej do godziny 8-mej, a w ciągu dnia tyle razy, ile zajdzie tego potrzeba. Winni nie przestrzegania tego zarządzenia będą pociągani do surowej odpowiedzialności. 0 odznaczenia w hutnictwie na Śląsku Jak to już donosiliśmy, Ministerstwo Przemysłu i Handlu wręczyło dyplom honorowy i nagrody pieniężne tym pracownikom, którzy przepracowali 25 lat w hutnictwie polskim. Podobne odznaczenia rozdano również kilku robotnikom huty Zgoda pod Świętochłowicami. W związku z tym donoszą nam obecnie że w hucie Zgoda pracuje kilkunastu robotników i urzędników, którzy przepracowali już ponad 30, a jeden ź nich nawet 40 lat, pominięto ich jednak przy odznaczeniach, Przeważna część nieodznaczonych hutników, to członkowie organizacyj opozycyjnych. (x) Oszust kontrolerem radiowym Jakiś osobnik udający głuchego dokonał w Roździeniu - Szopienicach bezczelnego oszustwa. Zjawił się on w mieszkaniu niejakiej Julii Koszewskiej w Roździeniu - Szopienicach, (Piłsudskiego 5) i przedstawił się jej jako kontroler aparatów radiowych firmy Radio Wystawa w Katowicach, gdzie Koszowska przed kilku dniami kupiła aparat radiowy za 255 zł. Oszust oświadczył Koszewskiej, że przez omyłkę wydano jej popsuty aparat i dlatego zabrał go do wymiany. Gdy przez kilka dni rzekomy kontroler nie zwracał aparatu Koszowska udała się do firmy, gdzie przekonała się, że padła ofiarą oszusta. (ag.) * U 0 MCII "WOowte (Bmw UBU CHORZOWSKA CENTRALA MEBLI MEBLE MEBLE MEBLE CVfrwiO J I Chonomtai'tnn^XtbJi ChvncHisbiiCtnl'oioMti CHORZÓW,I.,DWORCOWA 4 ;te L.* 0 0 /9 M E B L E N A R A T Y Za gotówkę rabatu DOPISYWANIE ODSETEK DO KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PKO Posiadacze książeczek oszczędnościowych PK O proszeni s ą o złożenie ich w urzędach pocztowych i kasach P K O celem dopisania odsetek rok 1936 w następujących terminach: Od 1 do 15 lutego od Nr do Nr * % od Nr. 1-C C 1 15 marca z literą D z literami F i H 1 15 kw ietnia... J i K L IN Zwrot książeczek n astąpi w miejscu złożenia n a j później w ciągu 7-miu dni. Odsetki dopisuje się do kapitału w dniu 31-go grudnia a oprocentowuje od dnia 1-go stycznia następnego roku. łącznie z kapitałem, niezależnie od terminu w pisania ich do książeczki oszczędnościowej. *ATWQ, viuwa*ę OJTRZA POLONIA Z życia Hallerczyków w O r z e ę e w i e W Orzegowie odbyto lię zebranie nadzwyczajne (reorganizacyjne) tam tejszej placówki Hallerczyków. Na zebraniu p. Białek wygłosił krótki referat o znaczeniu Związku H allerczyków, o chlubnej przeszłości organizacji, naw o łując zebranych do dalszej wytrw ałej pracy w walce o wolną, niepodległą, chrześcijańsko-narodow ą i dem okratyczną Polskę, opartą na praw orządności i sprawiedliwości. Następnie dokonano wyboru zarządu w n a stępującym składzie: Brunon Białek prezes, Ludwik Sebesta zastępca, Antoni K ajzer < sekretarz. Przepił pieniądze dla bezrobotnych Naczelnik gminy Kamień, w pow. rybnickim, Ganczorz, upoważnił bezrobotnego, Jana Kaczmarczaka do pobrania w urzędzie opieki społecznej w Rybniku mąki oraz 117 zł., przeznaczonych dla bezrobotnych Kamienia na zapomogi. Napróżno jednak czekał na jego powrót. Kaczmarczak m ąki nie przyniósł, a podjęte pieniądze przepił. Pogotowie ratunkow e w Katowicach w uh. roku Biuro Statystyczne m. Katowic ogłosiło statystykę pogotowia ratunkowego w Katowicach za rok Ze statystyki tej wynika, że w ub. roku skorzystało z usług pogotowia 1924 osób, w tym 1064 mężczyzn i 878 kobiet. Z ogólnej liczby udzielonej pomocy przypada 107 nagłych zasłabnięć, 242 nieszczęśliwych wypadków, 63 sam obójstw i 68 innych. W śród samobójców było 24 wypadków otrucia, 13 z ran ciętych, 6 powieszeń, 3 wypadki rzucenia się z wysokości i 3 postrzały. Gdzie się pelzisiy żydowsltic pieniądze Nasz artykuł p. i Kwiązek Powstańców Śląskich, a pieniądze żydowskie, o- głoszony przed kilku dniami, wywołał w opinii publicznej wielkie zainteresowanie i różne komentarze, a wśród leaderów Wysprzedaż inwenturowa firmy Związku Zw. Powst. Śl. olbrzymią konsternację. W artykule tym podaliśmy wyciąg z jednej z list składkowych Zw. Powst. Śl., w której jako dobrowolni" ofiarodawcy znajdują się w przeważnej części Żydzi, Konfekcja KATOWICE, MAJA 8. TELEFON fa e sd t s e n T c n c f g ą s e z o n u Tylko raz w roku dajemy naszej P. T. Klienteli możliwość zakupieni* Z 8 połowę ceny konfekcji damskiej i dziecięcej Śmierć przy pracy W podziemiach kop. Boer w Kostuchnie na pokładzie Emanuel oberwał się węgiel ze stropu, raniąc ciężko 50-letniego robotnika Ludwika Liberę. Ranny robotnik przewieziony do szpitala zmarł, osierocając żonę i czworo dzieci. Z sali sadowej w Katowicach Robotnik Paweł Kimel żyje od dłuższego czasu w niezgodzie z swym szwagrem Em anuelem W itą. W listopadzie ub. roku, kiedy Kimel w racał z pracy, napadli go dwaj osobnicy i dotkliwie pobili. W jednym z nicli rozpoznał Kimel swego szwagra, wobec czego zgłosił o napadzie policji. W piątek zasiatit W ita na lawie o- skarżonych Sądu Okręgowego w Katowicach, który skazał go na 6 miesięcy więzienia. K ilkakrotnie karany W asyl Jakób w łam ał się w kw ietniu ub. roku do mieszkania M atuszczyka, skąd skradł garderobę i biżuterię. Złodziej zbiegł z łupem do Kielc, gdzie go spieniężył. Jak się okazało, na Siąsk przyjechała na kradzieże cała rodzina W asyla. Rodziców jego przytrzym ano na gorącym uczynku kradzieży obecnie odbyw ają karę w więzieniu katow ickim. W asyla aresztow ano w Kielcach i odstawiono do Katowic, gdzie zasiadł w piątek na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego, kfóry skazał go na rok bezwzględnego więzienia, (ag) OD ADMINISTRACJI Niniejszym podajem y do łaskaw ej wiadomości Szan. Czytelnikom ORNONTOWIC i BUJA KOWA, że p. Paweł H ajderski z dniem 1 lutego br. przestaje być naszym agentem. W związku z tym prosimy Szan. Czytelni ków, którym p. H ajderski doręczał gazety, aby dla uniknięcia przerw % dalszej dostawie tychże zechcieli łaskawie podać swe adresy ag. p. Augustynowi Gryszce, zamieszkałemu w Ornonto wicach, Szosa Bujakow ska 12. Za gotówkę io% rabatu Sowstańcón kilku Niemców, a najmniej Polaków. Jak już wspomnieliśmy odpis tej listy znajduje się w naszym posiadaniu. Jak o- becnie stwierdzono, listy tej i pieniędzy nie przekazano do Rady Powiatowej Zw. Powst. Śl. Zebrano ogółem 2,647 zł., które podobno utonęły w głębokiej kieszeni jednego z leaderów Zw Powst. Śl. Na listę tę zbierał ówczesny prezes Rady Powiatowej Zw. Powst. ŚL, naczelnik gmiiny w Mieliałkowicach p. Walenty Fojkis, który jest również na niej podpisany. Jak się dowiadujemy, sprawę tę skierowano do kompetentnych władz i należy się spodziewać, że dojdzie do wszczęcia odpowiednich dochodzeń, tym bardziej, że doniesienie poparto odpowiednimi oryginalnymi dokumentami. Zakończenie tej sprawy oczekiwane jest z wielkim zainteresowaniem. Fakt ten raz jeszcze świadczy o tym, że moralność niektórych działaczy Zw. Powst. ś l. pozostawia wiele do życzenia. Meble m 155 zł. miesięcznie Po rekordowo niskich cenach i nader dogodnych warunkach płatności sprzedaje DOM MEBLOWY F O R T U N A KATOWICE, JAGIELLOŃSKA 5 U W M 5! Ä B? u S ä Ä Ä f

Spis treści. Od Petki Serca

Spis treści. Od Petki Serca CZ. 2 1 2 Spis treści Od Petki Serca ------------------------------------------------------------------------------3 Co jest najważniejsze? ----------------------------------------------------------------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych.

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Zmienić osobowość Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Afirmacja to w działaniu potęga ale... Pewien

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Karta pracy 8. Przed imprezą

Karta pracy 8. Przed imprezą Karta pracy 8 Przed imprezą Mini rozmowy 1 D: - W weekend jest impreza u Agi. Mogę iść? R: - Impreza? Z jakiej okazji? D:- Są jej urodziny. R: -Kiedy dokładnie? D: - W piątek, zaczyna się o siódmej. Mogę

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020 Prezentacja Małgorzata Hornicka Bad Freienwalde Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Uczestnicząc w programie Erasmus + odbyłam

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista Życzenia

Korespondencja osobista Życzenia - Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Używane, gdy gratulujemy młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Używane, gdy gratulujemy młodej parze Gratulujemy! Życzymy

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

CBŚP I KWP W KRAKOWIE ZATRZYMALI PODEJRZANYCH O PORWANIE DZIECKA DLA OKUPU

CBŚP I KWP W KRAKOWIE ZATRZYMALI PODEJRZANYCH O PORWANIE DZIECKA DLA OKUPU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/152352,cbsp-i-kwp-w-krakowie-zatrzymali-podejrzanych-o-porwanie-dziecka-dla-okupu. html Wygenerowano: Piątek, 22 grudnia 2017, 01:23 CBŚP I KWP

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak...

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak... Wielka przygoda Rozdział 1 To dopiero początek Moja historia zaczęła się bardzo dawno temu, gdy wszystko było inne. Domy były inne zwierzęta i ludzie też. Ja osobiście byłem inny niż wszyscy. Ciągle bujałem

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie?

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie? CZAS PRZYSZŁY GRY 1. Gra ma na celu utrwalenie form i zastosowania czasu przyszłego niedokonanego i dokonanego. Może być przeprowadzona jako gra planszowa z kostką i pionkami, albo w formie losowania porozcinanych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2 Grupa1 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz».

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS

Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS Po dość długim czasie wyliczył się model WRF (w wersji 3.2, na siatce 8km). Co on nam powie o nadchodzących opadach? Najnowszy GFS przesunął granicę

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

0. Planowaliśmy wypad za miasto.. x..ale musieliśmy go przełożyć.

0. Planowaliśmy wypad za miasto.. x..ale musieliśmy go przełożyć. SPÓJNIKI B2 / C1 1. Proszę uzupełnić poniższy tekst odpowiednimi spójnikami: i ale a oraz lecz lub albo.., albo ani.., ani Maria bawiła się z dziećmi w pokoju, (1) Tomasz siedział w fotelu na tarasie (2).

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Biogram podporucznika Wojska Polskiego Zenona Rymaszewskiego Opracowany przez Dariusza Łukaszewicza nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Fundacji we Wrocławiu 19 stycznia 2013

Otwarcie Fundacji we Wrocławiu 19 stycznia 2013 Otwarcie Fundacji we Wrocławiu 19 stycznia 2013 Najlepsze życzenia z okazji otwarcia domu fundacyjnego we Wrocławiu Helence i Mariuszowi i wszystkim z Fundacji Świadomość Ziemi Aby Wam się zawsze szczęściło

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci,

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Mija kolejny już rok działalności Schroniska dla zwierząt w Jeleniej Górze. 1 / 6 Robiąc podsumowanie ostatnich 12 miesięcy stwierdzam, że wiele udało nam się osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

Prawda i kłamstwo o Katyniu

Prawda i kłamstwo o Katyniu Zofia Szczepańczyk opiekunowie : mgr Ewa Lenartowicz mgr Zbigniew Poloczek Prawda i kłamstwo o Katyniu Ilustrowany Kurier polski Warszawa,17.04.1943r. Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich

Bardziej szczegółowo

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz.

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz. 23 czerwca przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Dla katolików to jedno z głównych świąt, dlatego tak licznie zgromadzili się parafianie, by brać udział we Mszy Świętej

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg sprawdza miłość Abrahama Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski.

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty musi posiadać każdy, kto ma 18 lat. Dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Możesz miksować jak SAM chcesz!

Możesz miksować jak SAM chcesz! Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Możesz miksować jak SAM chcesz! Seria do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Adwent z Piątką Poznańską

Adwent z Piątką Poznańską Adwent z Piątką Poznańską 3 grudnia 4 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia 8 grudnia 9 grudnia 10 grudnia 11 grudnia 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia 15 grudnia 16 grudnia 17 grudnia 18 grudnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Muszę przyznać, iż niezbyt lubię gry czysto kooperacyjne oraz oparte na bleie. Nemesis na szczęście okazał się grą innego typu.

Muszę przyznać, iż niezbyt lubię gry czysto kooperacyjne oraz oparte na bleie. Nemesis na szczęście okazał się grą innego typu. Zagrałem dziś w prototyp nowej gry FGH Nemesis. Trochę o grze Od kiedy dowiedziałem się o tej grze bardzo chciałem ją poznać zwłaszcza po tekście na Games Fanatic. (http://www.gamesfanatic.pl/2014/02/03/z-tasmy-produkcyjnej-prototypy-fabryki-gierhistorycznych/)

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie ` ` ` dla najmłodszych.2. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com ` dla najmłodszych.3.

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo