abcde Szanowni Państwo, CZYM JEST ISO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "abcde Szanowni Państwo, CZYM JEST ISO"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Witamy serdecznie w drugim numerze naszego newslettera. Tym razem chcielibyśmy pochwalić się pozytywnymi zmianami jakie zaszły w Remedis SA - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008 a także przybliżyć sytuację szpitali w Polsce. Zapraszamy do lektury. CZYM JEST ISO ISO 9001 jest standardem, w którym Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością. Jak twierdzi sama organizacja, niniejszą Normę Międzynarodową mogą stosować strony wewnętrzne i zewnętrzne, w tym jednostki certyfikujące, w celu oceny zdolności organizacji do spełnienia wymagań klienta, wymagań przepisów prawnych i innych mających zastosowanie do wyrobu oraz wymagań określonych przez organizacje. Oznacza to, że ISO 9001 jest normą stanowiącą podstawę do certyfikacji systemów zarządzania jakością. W celu uzyskania certyfikatu jakości ISO 9001 każde przedsiębiorstwo powinno wdrożyć i spełniać wszystkie wymagania normy. Tylko w przypadku spełnienia wszystkich wymagań zewnętrzna akredytowana jednostka certyfikująca może stwierdzić zgodność systemu zarządzaniami z wymaganiami niniejszego dokumentu normalizującego i tym samym przyznać certyfikat jakości ISO W przypadku niespełnienia istotnych wymagań certyfikat nie zostaje przyznany, natomiast w przypadku zaistnienia mniejszych zaniedbań - może zostać przyznany warunkowo, jeśli organizacja wprowadzi odpowiednie działania korekcyjne (naprawcze) i korygujące. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego czy przedmiotem jego działalności są usługi czy wyroby, musi spełnić te same wymagania zdefiniowane w normie ISO. Wielkość firmy, jej złożoność, charakter działalności oraz rodzaj produkowanych wyrobów lub realizowanych usług ma wpływ jedynie na sposób rozwiązań organizacyjnych zastosowanych przez firmę w celu spełnienia wymagań przedstawionych w normie. Norma ISO 9001, jak i inne normy definiujące wymagania dla różnorodnych systemów zarządzania, została zbudowana z uwzględnieniem cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act, czyli Zaplanuj-Zrealizuj-Sprawdź-Działaj). Niezależnie od tego, czy podstawą systemu jest jakość (ISO 9001), czy też inne aspekty, przed przystąpieniem do realizacji działań najpierw należy je odpowiednio zaplanować. Następnie następuje realizacja tego, co zostało zaplanowane oraz weryfikacja czy wyniki tych działań są zgodne z ustaleniami określonymi na etapie planowania. Na zakończenie, w zależności od uzyskanych wyników weryfikacji, wprowadzane są odpowiednie działania korygujące, zapobiegawcze lub doskonalące. Wdrożenie systemu zarządzania powinno być przeprowadzone zgodnie z cyklem PDCA, a w trakcie jego funkcjonowania - wprowadzanie istotnych zmian. Cykl Zaplanuj-Zrealizuj- Sprawdź-Działaj dotyczy jednak nie tylko systemu jako całości, ale również jego składowych:

2 PROCESÓW. Dlatego każdy z nich, zidentyfikowany i określony, powinien przebiegać zgodnie z tym cyklem. KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: prezentowanie całej organizacji jako przedsiębiorstwa świadomego wpływu Klienta na jego działalność i powierzanie mu należnej, fundamentalnej pozycji w swoim systemie zarządzania ukazanie kontrahentom i Klientom stabilności organizacji poprzez inwestycje w nowoczesne metody zarządzania, a przez to ukazanie managerów jako poważnie podchodzących do przyszłości danego przedsiębiorstwa minimalizację wszelkich niezgodności wewnętrznych, jak również skarg i reklamacji Klientów dzięki poprawnie funkcjonującym narzędziom, jakimi są działania korygujące i zapobiegawcze każdorazowe poważne podejście do wymagań Klientów oraz mających zastosowanie przepisów prawa. Organizacja zobowiązuje się, że w momencie przyjęcia zobowiązania do spełnienia wymagań, dołoży wszelkich starań do ich spełnienia, a wszystkie jej procesy będą ukierunkowane na ich realizację. wykorzystywanie informacji zwrotnej od Klientów - zarówno pozytywnej, jak i negatywnej oraz wszelkich istotnych informacji do doskonalenia swoich wyrobów, usług oraz procesów i całej organizacji zapewnienie odpowiedniej jakości realizowanych działań i przebiegów procesów w firmie oraz monitorowanie ich jakości poprzez audity wewnętrzne, zewnętrzne, analizy danych oraz okresowe przeglądy systemu zarządzania dokonywane przez kierownictwo nieustający proces doskonalenia organizacji zapobieganie wszystkim niezgodnościom mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa eliminacje zbędnych, bezwartościowych działań dzięki przeprowadzonemu przeglądowi działalności firmy i mapowaniu przebiegu poszczególnych procesów w firmie ISO W REMEDIS SA Jednym z podstawowych elementów rozwoju Remedis SA było wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008 w ramach procesów udzielania finansowania w formie pożyczek i subrogacji oraz emisji i obsługi obligacji dla zewnętrznych inwestorów. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w Spółce zainicjował Zarząd Spółki na początku 2011 r. poprzez zdefiniowanie i ogłoszenie Polityki jakości, zatwierdzenie do stosowania

3 Księgi Jakości oraz procedur wymaganych przez normę ISO 9001, a także dokumenty wynikające z procesów realizowanych przez Spółkę. Po przeprowadzeniu auditów wewnętrznych sprawdzających i dokonaniu przeglądu zarządzania, Zarząd podjął decyzję o gotowości Remedis SA do certyfikacji. W wyniku przeprowadzonego dwuetapowego auditu certyfikującego przez firmę zewnętrzną Lloyd s Register (Polska) z siedzibą w Sopocie, Auditor pozytywnie ocenił wdrożenie i stosowanie w Spółce Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008. Dzięki temu od dnia 4 października 2011 r. dysponujemy certyfikatem potwierdzającym zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 w ramach procesów Udzielanie finansowania w formie pożyczek i subrogacji oraz emisji i obsługi obligacji dla zewnętrznych inwestorów. Sięgając po nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem opierające się na wymagających kryteriach kierowaliśmy się nie tylko chęcią udoskonalania sprawnego systemu zarządzania wg ww. norm, ale przede wszystkim, myślą o klientach Remedis SA. To właśnie oni korzystając z usług naszej Spółki muszą mieć pewność, że ich jakość jest coraz lepsza. Uzyskanie Certyfikatu jest dowodem stosowania Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki. Jest to potwierdzenie rozwoju Remedis SA zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami i normami. SYTUACJA SZPITALI W POLSCE W LATACH W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 754 różnych jednostek publicznych klasyfikowanych jako szpitale oraz 52 szpitale psychiatryczne. Szpitale dzielą się na publiczne (w liczbie 526) oraz niepubliczne (w liczbie 228). Dane dotyczące liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. ludności wskazują na zróżnicowanie między województwami. Nie zawsze jest ono związane z potrzebami na danym terenie, a wynika z zaszłości historycznych. Występuje również zróżnicowanie intensywności wykorzystania bazy łóżek szpitalnych. Dane przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Liczba szpitali ogólnych, łóżek oraz wykorzystanie łóżek w szpitalach ogólnych według województw (rok 2010) WOJEWÓDZTWO SZPITALE OGÓLNIE ŁÓŻKA NA 10 TYS. LUDNOŚCI WYKORZYSTANIE ŁÓŻEK [%] dolnośląskie 60 48,3 66,4 kujawsko-pomorskie 39 43,7 64,9 lubelskie 38 53,2 75,8 lubuskie 20 43,1 67,2

4 łódzkie 56 53,6 72,3 małopolskie 68 43,6 73,2 mazowieckie 93 46,2 72,9 opolskie 22 43,2 69,7 podkarpackie 34 46,2 69,8 podlaskie 30 52,4 66,5 pomorskie 36 39,8 68,2 śląskie ,4 66,5 świętokrzyskie 22 49,7 70,7 warmińsko-mazurskie 37 42,4 67,2 wielkopolskie 61 46,7 71,2 zachodniopomorskie ,7 Polska ,7 Źródło: Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2010, CSIOZ, Warszawa 2010, tab. 4.1 i 4.2. Podstawowym wyróżnikiem aktualnej sytuacji ekonomicznej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest poziom zadłużenia (zobowiązania ogółem), w którego skład wchodzą zobowiązania wymagalne - tj. takie, dla których upłynął termin płatności. Według stanu na koniec czerwca 2011 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 2,3 mld zł. W tabeli 2 przedstawiono wartość oraz dynamikę wzrostu zobowiązań wymagalnych w latach według aktualnych danych sprawozdawczych Rb-Z. Tabela 2. Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach ROK WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH (MLN) , , , , , , , ,9

5 I półrocze ,8 Źródło: Dane pochodzą ze sprawozdań Rb-Z zebranych przez Ministerstwo Finansów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1653). Wysoki poziom zobowiązań wymagalnych jest wynikiem pogarszającej się sytuacji ekonomicznej zakładów i utraty płynności finansowej (czyli możliwości obsługi zobowiązań bieżących). Należy podkreślić, że zadłużenie ogółem publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest zróżnicowane w skali kraju (tabela nr 3). Ministerstwo Zdrowia analizuje poziom zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie danych uzyskiwanych od Wojewodów. Aktualne informacje dotyczą stanu na 30 czerwca 2011 r. Najbardziej zadłużone (stan na II kwartał 2011 r.) są publiczne zakłady opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim (1.464 mln zł), śląskim (1.244,7 mln zł), dolnośląskim (854,4 mln zł), lubelskim (768,1 mln zł) oraz pomorskim (703,3 mln zł). Najmniej zadłużone są SPZOZ-y w województwach: opolskim (113,1 mln zł), warmińsko-mazurskim (193,2 mln zł) zachodniopomorskim (257 mln zł), świętokrzyskim (339,2 mln zł) oraz podlaskim (362,7 mln zł). Tabela 3. Wartość zobowiązań ogółem SPZOZ wg województw w poszczególnych latach II kw r r r. Dolnośląskie 854,4 831,1 904, ,50 Kujawsko-Pomorskie 548, ,3 454,4 Lubelskie 768,1 766,2 699,1 636,6 Lubuskie 408,7 387,7 458,8 491,9 Łódzkie 694,1 674,3 770, ,20 Małopolskie 686,4 692,7 666,7 676,8 Mazowieckie 1 464, , , ,50 Opolskie 113,1 114,1 116,9 129,8 Podkarpackie 470,8 432,3 374,3 361 Podlaskie 362,7 331,2 292,4 258 Pomorskie 703,3 668,1 709,5 827,2 Śląskie 1 244, , , ,00 Świętokrzyskie 339,2 327, Warmińsko-Mazurskie 193, ,7 182,2 Wielkopolskie 563,2 562,9 514,3 447,4 Zachodniopomorskie ,5 244,1 236,9

6 MON 177, ,6 142,5 MSWiA ,8 230,3 245,7 Suma 10057,3 9961,1 9627, ,6 Źródło: dane ankietowe uzyskane z urzędów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i SPZOZ nadzorowanych przez MZ Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że zadłużenie ogółem polskich SPZOZ-ów wyniosło na koniec II kwartału br ,3 mln zł. To więcej, niż na koniec I kwartału br. Wówczas była to kwota 9 917,7 mln zł. Dla porównania: w tym samym okresie, tj. na koniec I półrocza, zadłużenie ogółem polskich szpitali pozostawało w ostatnich latach na poziomie: 9 931,8 mln zł (2010 r.), 9 646,3 mln zł (2009 r.), 9 627,9 mln zł (2008 r.) oraz ,6 mln zł (2007 r.). Jak wynika z powyższych zestawień potrzeby sektora są ogromne, zatem nasza spółka zamierza dalej wspierać szpitale oraz jednostki samorządowe w zakresie finansowania. W tym celu przy zachowaniu najwyższych standardów rzetelności i transparentności Remedis SA dąży do ciągłego rozszerzania gamy usług i ulepszania standardów obowiązujących w Spółce. Z pozdrowieniami, Zarząd i pracownicy Remedis SA

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Grudzień 2014 Spis treści 2 INFORMACJE O BADANIU 3 Faktury elektroniczne 79 GŁÓWNE WNIOSKI 9 Kompetencje informatyczne

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo