3.Targi Ksià ki dla Dzieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.Targi Ksià ki dla Dzieci"

Transkrypt

1 3.Targi Ksià ki dla Dzieci Kraków, czerwca 2013

2 JesteÊ wydawcà? Chcesz przybli yç najmłodszym Êwiat literatury? Pokazaç rodzicom, jak barwny i bogaty w wartoêciowe treêci jest polski rynek ksià ki dla dzieci? Pomóc najmłodszym polubiç czytanie? W niestandardowy sposób wypromowaç wydawane przez siebie ksià ki? Dotrzeç do szerokiego grona dzieci i rodziców zainteresowanych kupnem ksià ek? Weê udział w 3. Targach Ksià ki dla Dzieci, które organizujemy w dniach 7-9 czerwca 2013 r. w Krakowie. Zaczytaj si znami

3 Oferujesz gry i zabawki? Przywieê do Krakowa pi kne zabawki. Zaprezentuj wartoêciowe gry i programy edukacyjne. Podpowiedz, jak màdrze bawiç si z najmłodszymi. Zorganizuj zabawy muzyczne, plastyczne czy teatralne. Z rozmachem i bez pudła traf w potrzeby dzieci i rodziców. Do udziału w 3. Targach Ksià ki dla Dzieci zach camy producentów, importerów oraz dystrybutorów gier i zabawek, muzea, teatry, kina, jak i oêrodki kultury. Baw si znami

4 Poprzednia edycja zwiedzajàcych, 120 wystawców, ponad 400 godzin programu towarzyszàcego, blisko 100 autorów i ilustratorów, nowoêci ksià kowe, gry i zabawy dla najmłodszych, porady psychologów i pedagogów dla rodziców, akcja Kreatywne przedszkola, aktywne przedszkolaki zrealizowana przez Samorzàd Województwa Małopolskiego Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urz du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zwiedzajàcych

5 Targi okiem wystawców Targi Ksià ki dla Dzieci to nie tylko satysfakcjonujàca sprzeda. To i dla nas, i dla naszych autorów mo liwoêç ywego kontaktu z wieloma czytelnikami, którzy odwiedzajà nasze stoisko i ch tnie rozmawiajà o ksià kach: komentujà, sygnalizujà swoje opinie i oczekiwania. Z entuzjazmem włàczamy si w organizacj i kreowanie atrakcji dla dzieci i rodziców, bo widzimy, e przyciàgajà one z roku na rok wi cej odwiedzajàcych. Marta Konior Dyrektor Wydawniczy Znak Emotikon SIW Znak

6 Targi okiem zwiedzajàcych Pojawiłem si na Targach Ksià ki dla Dzieci z dwóch powodów. Po pierwsze uczestniczyłem w zeszłorocznej edycji, a po drugie zach cił mnie program. Atmosfera na Targach jest Êwietna. Otwarta formuła Targów, czyli połàczenie ekspozycji i sprzeda y ksià ek z zabawà, sprawia, e dzieci chcà przychodziç na Targi. JesteÊmy tutaj z szeêcioletnià córkà drugi raz i z pewnoêcià weêmiemy udział w 3. edycji Targów. Sławomir Garus zwiedzajàcy

7 Targi okiem mediów To wyjàtkowe Targi. Inne od wszystkich. Zamiast przewodnika targowego uczestnicy korzystajà z Magicznej Mapy Skarbów, zamiast tłoku przy stoiskach szerokie alejki i tłumy zadowolonych rodziców. Nikt si specjalnie nie spieszy, nie biega. WłaÊciwie wi kszoêç uczestników dopiero raczkuje. Ale we właêciwym kierunku. Wyznaczonym przez bogaty Êwiat literatury, który rozwija ich wyobraêni i pomaga lepiej poznaç otaczajàcy Êwiat. Merkuriusz targowo-kongresowy

8 Udział w Targach gwarantuje... zintegrowany system marketingowy i wielopłaszczyznowà kampani promocyjnà. Współpracujàc z najwa niejszymi mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, docieramy do Paƒstwa grupy docelowej, zapewniajàc bezpoêredni kontakt z klientem. Informacje o Targach pojawiajà si w prasie, internecie, radio i telewizji. Zapowiedzi imprezy mo na zobaczyç na plakatach i citylightach umieszczonych na terenie Krakowa, jak i w ka dym krakowskim przedszkolu i szkole podstawowej.

9 Stoisko minus 10% Wystawcom 3. Targów Ksià ki dla Dzieci oferujemy zró nicowane typy powierzchni, od stoisk standardowych przez powierzchni zabudowanà i niezabudowanà, po stoiska specjalne o podwy szonym standardzie. Z myêlà o Paƒstwa wygodzie przygotowaliêmy dwa rodzaje stoisk standardowych: 4- i 6-metrowe. Sà to ekspozycje pod klucz, zawierajàce okreêlone elementy dodatkowego wyposa enia. Wszyscy wystawcy, którzy zgłoszà udział w 3. Targach Ksià ki dla Dzieci do r., otrzymajà 10% rabatu na powierzchni wystawienniczà. Rabat 10% do stoisko standardowe 4m 2 stoisko standardowe 6m 2

10 E-marketingowe plusy Ka demu wystawcy zapewniamy przygotowanie i realizacj wielopłaszczyznowej kampanii promocyjnej wykorzystujàcej strategie e-marketingu. Oferujemy zamieszczenie na stronie w informacji o firmie w Wirtualnym Katalogu Wystawców, w informacji o nowoêciach promowanych podczas Targów, w reklamy flashowej kierujàcej do strony firmy, w nazwy firmy z hiperlinkiem na liêcie wystawców, w informacji o atrakcjach odbywajàcych si podczas Targów. O ka dym wystawcy oraz przygotowanym przez niego programie towarzyszàcym b dziemy na bie àco informowaç w newsletterach, jak i na facebookowym profilu Targów Ksià ki dla Dzieci.

11 Kiedy? 7-9 czerwca 2013 Gdzie? Hala Targów w Krakowie Sp. z o.o. ul. Centralna 41A, Kraków Co warto wiedzieç? 13 maja 2013 r. mija termin przyjmowania zgłoszeƒ na 3. Targi Ksià ki dla Dzieci. O czym warto pami taç? Wystawcy, którzy zgłoszà udział w Targach do 31 marca 2013 r., otrzymajà 10% rabatu na powierzchni wystawienniczà. 3.Targi Ksià ki dla Dzieci

12 Kontakt Barbara Sikora komisarz Targów Ksià ki dla Dzieci tel fax Do àcz do nas!

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o. MERKURIUSZ targowo-kongresowy Targi w Krakowie Sp. z o.o. JESIE 2012 PROGRAM jesieƒ 2012 Targi Ksià ki Historycznej towarzyszàce II Kongresowi Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 13.09-15.09 Targi Sztuki

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl 23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21 marca 2015 Kraków Nowy obiekt: ul. Galicyjska 9 targi www.krakdent.pl Targi w Krakowie: doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

MOTOSHOW w Krakowie. 23-24 maja 2015. Z pasji do motoryzacji. www.motoshow.krakow.pl. www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl

MOTOSHOW w Krakowie. 23-24 maja 2015. Z pasji do motoryzacji. www.motoshow.krakow.pl. www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl MOTOSHOW 23-24 maja 2015 Tuning Show & Custom Salon Motorsport Show Tematyczny Salon Samochodowy Z pasji do motoryzacji Salon Wyposa enia i Piel gnacji Samochodów www.motoshow.krakow.pl www.targi.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE ZBIÓR CASE CASESTUDIES STUDIES Przygotowane przez Grup Roboczà Brand Advertising Online działajàcà w strukturach IAB Polska ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE Przygotowane przez Grup Roboczà Brand

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 20 lipca 2004 r. OCHRONA KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ: Dziesi ç podstawowych zasad 1 1. Konsumenci majà mo liwoêç zakupu artyku

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

www.piap-org.pl Edukacja i szkolenia Strona 12 Gadzety dla bezpieczenstwa

www.piap-org.pl Edukacja i szkolenia Strona 12 Gadzety dla bezpieczenstwa 0 / 2014 grudzień bezpłatny BIULE T YN polskiej izby art ykułów pr omocyjnych www.piap-org.pl Słowo wstępu Magda Owczarska V-ce Prezes PIAP PIAP to organizacja konsolidująca bardzo sprawnie prosperujące

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowa i organizacyjna

Koncepcja programowa i organizacyjna Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz ul. Tetmajera 15, 05-080 Izabelin tel. 519 876 881 www.zaradkiewicz.eu e-mail: zygzet@wp.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. body LIFE Fachowy Magazyn Bran y Fitness. bodylife.com.pl oraz forum body LIFE. body LIFE WEB TV

Informacje ogólne. body LIFE Fachowy Magazyn Bran y Fitness. bodylife.com.pl oraz forum body LIFE. body LIFE WEB TV INFORMATOR WYDAWNICZY 2013 Informacje ogólne body LIFE Fachowy Magazyn Bran y Fitness n zawsze aktualny: publikujemy 6 wydaƒ drukowanych + 6 razy w roku wysy amy newsletter n innowacyjny: przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Perspektywy SALON MATURZYSTÓW wrzesieƒ www.salonmaturzystow.pl Rzeszów Gdaƒsk Kielce Szczecin Lublin Olsztyn Warszawa Bydgoszcz Wroc aw Gliwice

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy weekend, podczas którego lekarze zapominają o medycynie

Wyjątkowy weekend, podczas którego lekarze zapominają o medycynie & Wyjątkowy weekend, podczas którego lekarze zapominają o medycynie Niezwykła szansa na dotarcie do opiniotwórczego środowiska medycznego Lekarz jako aktywny odbiorca mediów Lekarz jako lider opinii Lekarz

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ MEDIA EXPO 2010 Oferta udziału w targach

POZNAŃ MEDIA EXPO 2010 Oferta udziału w targach Termin targów: 10-12 marzec 2010 Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie pawilon 3 Planowana liczba zwiedzających 8000 osób Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji targów telewizyjnych POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów

Bardziej szczegółowo