BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE"

Transkrypt

1 BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Aleksander Billewicz Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki W artykule porównano dwa sposoby budowy systemów ETL. Analizę poprzedzono charakterystyką procesów ETL oraz omówieniem funkcji jakie pełnią w systemach klasy Business Intelligence. W zakończeniu zawarto uwagi, dotyczące kierunków rozwoju narzędzi wspomagających budowę procesów ETL, wskazując równieŝ na moŝliwość ich szerszego zastosowania w organizacji. Słowa kluczowe:ładowanie danych, procesy ETL, zasilanie HD. Wstęp Systemy klasy Business Intelligence (BI) stanowią obecnie dynamicznie rozwijającą się grupę systemów informacyjno-decyzyjnych. Ich kluczowymi zadaniami są: wspomaganie procesu podejmowania decyzji oraz udostępnianie informacji potrzebnych do realizowania celów strategicznych przedsiębiorstwa. Wymienione zadania realizowane są dzięki zastosowaniu technologii umoŝliwiającej pozyskiwanie, przechowywanie, selekcję, wielowymiarową analizę i czytelną prezentację informacji pochodzącej z róŝnych źródeł w organizacji i z jej otoczenia. Technologia ta powinna zapewnić zarówno moŝliwość analizy danych historycznych jak i prognozowanie wybranych wskaźników ekonomicznych, przy zaistnieniu określonych warunków w przyszłości. W budowie systemów BI moŝna wyróŝnić cztery podstawowe moduły (warstwy), zawierające określone narzędzia (technologie), których obecność warunkuje ich funkcjonalność (por. [Dudy03], [OlZi03], [AIRR99]): Moduł integracji i składowanie stanowi trzon całościowego rozwiązania BI, zapewniając przede wszystkim dostęp do spójnych, zintegrowanych danych na poziomie całego przedsiębiorstwa. MoŜna wyróŝnić w nim dwa istotne elementy: narzędzia ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL), hurtownię danych (HD).

2 258 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence Moduł przetwarzania analitycznego jest z jednej strony systemem udostępniającym dane z hurtowni danych w postaci raportów statycznych lub dynamicznych. Moduł ten udostępnia równieŝ narzędzia do inteligentnej eksploracji danych, np.: algorytmy klasyfikacji, algorytmy grupowania, algorytmy genetyczne, sieci neuronowe. Moduł prezentacji wyników jest to ogół aplikacji wykorzystywanych do wizualizacji wyników pochodzących z modułu przetwarzania analitycznego. Oprócz prezentacji wyników, coraz częściej wskazuje się na konieczność implementacji mechanizmów ich dystrybucji Dotyczy to zarówno dystrybucji, w formie np. poczty , SMS, faxu, jak i harmonogramowanie samej wysyłki. Wydaje się zatem, iŝ uzasadnione jest stosowanie nazwy moduł prezentacji i dystrybucji wyników. Moduł administracji jest wykorzystywany do sterowanie pozostałymi modułami. MoŜna w nim wyodrębnić następujące funkcje: zarządzanie uprawnieniami, optymalizacja wydajności, personalizacja. Rola i miejsce procesów ETL w systemie BI Analizując model systemu klasy Business Intelligence, moŝna zauwaŝyć, iŝ warunkiem koniecznym skutecznego funkcjonowania takiego systemu jest zastosowane wydajnej składnicy zintegrowanych i historycznych danych. Dane takie, stanowią podstawę do diagnozowania jak i prognozowania stanu organizacji. Odpowiednim narzędziem moŝe być hurtownia danych, która z definicji spełnia wymienione warunki. Przydatność HD jest przede wszystkim uzaleŝniona od jakości danych w niej zgromadzonych stąd teŝ, szczególnie dokładnie naleŝy zaprojektować proces zasilania systemu danymi. WyróŜnia się w nim etapy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL). Ekstrakcja danych pozwala na uzyskanie dostępu do danych, przechowywanych w systemach informatycznych organizacji, w celu ich załadowania do HD. Oprogramowanie realizujące ekstrakcję danych powinno równieŝ rejestrować szereg dodatkowych informacji jak np. strukturę źródeł danych, czas ekstrakcji, miejsce pochodzenia danych itp. Meta dane zgromadzone na tym etapie mogą zostać następnie wykorzystane zarówno w celu dokumentacji procesu ETL, jak i w celu objaśnienia źródeł danych i metod ich pozyskania [Micr01]. Do najwaŝniejszych problemów związanych z etapem ekstrakcji danych moŝna zaliczyć konieczność dostępu do wielu heterogenicznych źródeł (RBD, pliki tekstowe, dokumenty HTML, XML, poczta itp.) oraz identyfikację danych, które uległy zmianie od czasu poprzedniego importu. Z badań przeprowadzonych przez The Datawarehouse Institute (na zlecenie największych dostawców rozwiązań ETL tj.: Business Objects, DataMirror Corporation, Hummingbird Ltd, Informatica Corporation) wynika, Ŝe przeciętna organizacja wy-

3 Budowa procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych 259 korzystująca HD pozyskuje informacje z dwunastu róŝnych źródeł danych [EcWh03]. Źródła te są przechowywane w róŝnorodnych formatach, z których najpopularniejsze zostały przedstawione w tabeli 1. W wyniku ekstrakcji, dane są zapisane przewaŝnie w relacyjnej bazie danych (RBD), co w istotnym stopniu ułatwia ich dalsze przetwarzanie na etapie transformacji. Dodatkowo zaleca się, aby baza taka była niezaleŝnym systemem zarówno od transakcyjnych systemów źródłowych jak i od samej hurtowni danych. Częstotliwość wykorzystania poszczególnych źródeł danych Tabela 1 RODZAJ ŹRÓDŁA DANYCH CZĘSTOTLIWOŚĆ Relacyjne bazy danych 89% Płaskie pliki tekstowe 81% Systemy mainframe 65% Systemy klasy ERP, CRM 39% Systemy replikacji danych 15% Strony WWW 15% Dokumenty XML 15% Komunikaty systemów integracji aplikacji (EAI) 12% Inne 4% Źródło: [EcWh03] Transformacja danych jest zarówno najbardziej złoŝonym etapem realizacji procesu ETL, jak i najsłabiej wspomaganym przez narzędzia informatyczne. W duŝej mierze proces ten implementowany jest za pomocą tradycyjnych języków programowania, języków skryptowych lub języka SQL. O jego złoŝoności moŝe świadczyć konieczność zaimplementowania szeregu reguł transformacji, które moŝna zaliczyć do jednej z trzech klas. Są to: reguły odwzorowania fizycznej struktury danych, reguły biznesowe zapewniające zgodność z modelowaną dziedziną, reguły biznesowe gwarantujące zgodność semantyczną pomiędzy powiązanymi danymi [Moss03]. Na tym etapie naleŝy sprowadzić dane do wspólnego formatu, obliczyć wszystkie potrzebne agregaty, zidentyfikować dane brakujące lub powtarzające się. Dopiero tak oczyszczone dane moŝna następnie odfiltrować i załadować do HD. Projektowanie procedur transformacji wymaga umiejętnego dobrania odpowiednich technik przetwarzania danych, co moŝe mieć istotny wpływ na wydajność całego procesu. Podczas procesu ETL dane po ekstrakcji są najczęściej przechowywane w tabelach tymczasowych. Zawartością tych tabel moŝna manipulować, wykorzystując np. język SQL. Niektóre programy wspomagające budowanie systemów ETL (jak np. Data Transformation Services firmy Microsoft) oferują dodatkowo moŝliwość manipulowania danymi juŝ na etapie pobierania ich ze źródła, za pomocą procedur napisanych np. w języku skryptowym. Pojawia się zatem problem, czy transformację naleŝy przeprowadzić za pomocą ję-

4 260 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence zyka skryptowego na etapie pobierania danych, czy teŝ wykorzystując tabele tymczasowe i język SQL. Stosując jako kryterium oceny wydajność procesu, przeprowadzono analizę czasu potrzebnego na zaimportowanie danych do RBD (za pomocą pakietu DTS), z plików tekstowych o róŝnym rozmiarze. Porównano czas potrzebny na wykonanie samego importu a następnie importu wraz z przekształceniem wybranych czterech kolumn. Transformacje (kaŝda o złoŝoności obliczeniowej N) oprogramowano wykorzystując skrypty napisane w języku VB a następnie procedury w języku T-SQL. Zaobserwowano, iŝ w przypadku małych plików, czas potrzebny na przeprowadzenie importu wraz z przekształceniem danych w języku VB był dłuŝszy niŝ w przypadku zastosowania języka T-SQL. Rozmiar pliku źródłowego nie miał istotnego wpływu na czas importu, gdy zastosowano przekształcenia w języku VB. Czas potrzebny na przeprowadzenie transformacji w języku T-SQL był krótszy dla małych plików. Wraz ze wzrostem ich rozmiarów, czas importu zaczął się wydłuŝać. Główną przyczyną tego zjawiska był ograniczony rozmiar pamięci operacyjnej (512MB) a co za tym idzie, konieczność intensywnego wykorzystywanie pliku wymiany, podczas importu plików o rozmiarze >=400MB (Tabela2). Porównanie czasów wykonania transformacji Kopiowanie (tk) Czas w sekundach Kopiowanie i transformacje SQL (tsql) Kopiowanie i tranasformacje VB (tvb) wskaźnik (tsql/tk) Tabela 2 wskaźnik (tvb/tk) Rozm. pliku (l. rekordów) 25 MB (65000) 83,00 88,00 104,67 106,02% 126,10% 50 MB (130000) 161,67 171,00 204,00 105,77% 126,19% 100 MB (260000) 340,67 361,67 420,67 106,16% 123,48% 200 MB (520000) 689,67 724,00 843,33 104,98% 122,28% 400 MB ( ) 1355, , ,00 117,01% 125,69% 800 MB ( ) 2706, , ,00 123,51% 125,91% Źródło: Opracowanie własne Ładowanie danych jest procesem, który zapewnia poprawne zasilanie systemu docelowego (przewaŝnie HD) zintegrowanymi, i oczyszczonymi danymi. Wymaga to często przestawienia systemu docelowego w tryb pracy off-line, stąd teŝ, istotne jest aby zminimalizować czas potrzebny na transfer danych. Proces ładowani przeprowadzany jest z reguły wsadowo za pomocą specjalistycznego oprogramowania (np. instrukcja BULK INSERT lub program bcp.exe w przypadku Ms SQL Server 2000). Rozwiązanie takie zapewnia wyŝszą wydajność jednak w przypadku wystąpienia błędów wycofywany jest jednak cały wsad, co utrudnia zidentyfikowanie błędnych rekordów i wygenerowanie szczegółowego

5 Budowa procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych 261 logu. Innym sposobem zwiększenia wydajności jest wyłączenie więzów integralności w docelowej bazie danych. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe proces ETL ma bezpośredni wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia BI, poniewaŝ pochłania on przewaŝnie od 50 do 80 procent zasobów czasowych i finansowych przeznaczonych na projekt (por. [Perv03], [PBKK96], [VQVJ01]). Szczególnie istotna wydaje się optymalizacja tego procesu, ze względu na czas jego wykonania. Co więcej, z uwagi na fakt, Ŝe struktura przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz potrzeby informacyjne decydentów ulegają zmianom, konieczna jest permanentna modyfikacja procesów zasilania danymi. Projektując taki proces naleŝy mieć na uwadze, oprócz wydajności i spójności danych, równieŝ moŝliwość jego modyfikacji. Wydaje się, Ŝe właśnie potrzeba ciągłej modyfikacji jest jedną z istotnych przesłanek rozwoju narzędzi wspomagającego implementację procesów ETL, nazywanych w opracowaniu równieŝ generatorami ETL. Sposoby budowy procesów ETL Przedstawiona charakterystyka procesu ETL pozwala zauwaŝyć, iŝ jego implementacja nie jest zadaniem łatwym i wymaga starannego projektu, wnikliwych testów, szczegółowej i przejrzystej dokumentacji. Spełnienie tych wymagań pozwoli uzyskać spójne i wiarygodne dane będące podstawą do prowadzenia dalszych analiz. Odpowiednia dokumentacja ma istotny wpływ na obniŝenie kosztów związanych z utrzymaniem procesu ETL, co jest istotne, gdyŝ proces ten, jak juŝ wcześnie zauwaŝono, stale podlega zmianom. O istotnych trudnościach w budowie systemów zasilania danymi świadczy równieŝ fakt, iŝ w większości projektów czas przeznaczony na ten etap zostaje istotnie przekroczony z planowanych 3 miesięcy do 6 czy nawet 9 miesięcy [Kimb96]. W praktyce moŝna wyróŝnić dwa główne podejścia stosowane podczas realizacji procesu ETL. Często stosuje się rozwiązania tworzone od podstaw na potrzeby konkretnego systemu BI, oprogramowane w tradycyjnych językach programowania. W przypadku procesów ETL o homogenicznej strukturze źródeł danych oraz posiadaniu własnego, wykwalifikowanego zespołu projektowowdroŝeniowego rozwiązanie takie moŝe okazać się tańsze niŝ zakup profesjonalnego pakietu ETL. RównieŜ koszt utrzymania takiego systemu moŝe być niŝszy niŝ opłaty licencyjne wynikające z uŝytkowania profesjonalnych narzędzi ETL. Alternatywą dla przedstawionego podejścia jest wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego budowę systemów ETL-generatory ETL. Są to kompleksowe środowiska wykorzystujące interfejs graficzny oraz szereg dodatkowych rozwiązań wspomagających uŝytkownika podczas budowy systemu ETL. W tabeli 3 dokonano próby porównania tych dwóch podejść wskazując ich zalety oraz wady.

6 262 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence Charakterystyka realizacji procesów ETL PODEJŚCIE ZALETY WADY Klasyczne (Procesy ETL składają się z szeregu procedur napisanych w typowych językach programowania) Niskie koszty nabycia środowiska programistycznego. MoŜliwość przetwarzania danych źródłowych o złoŝonej strukturze (np. powtarzające się nagłówki nr stron). Wysoka elastyczność w zakresie budowania algorytmów transformacji danych. MoŜliwość implementacji złoŝonych algorytmów ładowania łączących ładowanie wsadowe i ładowanie pojedynczych rekordów. MoŜliwość oprogramowania dowolnego zestawu raportów, dokumentujących przebieg procesu ETL. Generatory ETL Łatwość obsługi dzięki zastosowaniu GUI. Wizualna metoda projektowania i implementacji. Wysoka wydajność. MoŜliwość wielowątkowej realizacji procesu ETL. Wykorzystanie sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań. Wygodna konserwacja. Wykorzystanie wbudowanych metod dostępu do róŝnorodnych źródeł danych (RBD, systemy mainframe, dokumenty tekstowe równieŝ HTML i XML, systemy ERP, CRM). Wykorzystanie gotowych komponentów transformacji dla typowych zadań. Wbudowany moduł raportowania. Wbudowany moduł rejestracji metadanych. Wbudowane mechanizmy harmonogramowania zadań. Źródło: Opracowanie własne Tabela 3 Konieczność opracowani indywidualnych rozwiązań dla róŝnych formatów danych. Konieczność oprogramowania kaŝdego etapu procesu ETL Niska wydajność. Brak mechanizmów automatycznej rejestracji i zarządzania metadanymi. Konieczność oprogramowania procedur rejestrujących w dziennikach przebieg procesu. Konieczność oprogramowania procedur harmonogramowania zadań. Konieczność integracji duŝej ilości niezaleŝnych programów. Konieczność szczegółowego testowania poszczególnych fragmentów kodu. Wysoki koszt zakupu. Czasochłonne rozpoznanie narzędzi. Brak narzędzi wspomagających tworzenie złoŝonych reguł ekstrakcji i transformacji danych (konieczność zastosowania w tym celu tradycyjnych języków programowania). Wysoka wydajność jest zapewniona dzięki wsadowemu ładowaniu rekordów. Utrudnia to identyfikację poszczególnych błędnych rekordów (metoda ładowania wszystko albo nic).

7 Budowa procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych 263 Zakończenie Zalety generatorów ETL, przedstawionych w tabeli 3 przyczyniły się do ich szerokiego zastosowania w systemach klasy BI. Z badań przeprowadzonych w listopadzie 2002 roku, wśród 741 konsultantów i analityków pracujących dla duŝych przedsiębiorstw głównie w USA wynika, Ŝe w ponad 45% projektów BI zasilanie danymi było w całości tworzone przy wykorzystaniu tylko generatorów ETL. W 37% przypadków stosowane były zarówno systemy wspomagające budowę procesu ETL jak i dodatkowe programy napisane w celu jego realizacji. Tylko 18% projektów opracowano bez zastosowanie generatorów ETL. Z tych samych badań wynika, Ŝe 43% organizacji zamierza nadal rozwijać własny kod wykorzystywany do implementacji procesów ETL. 26% zamierza zastąpić, a 23% wzbogacić, własne oprogramowanie stosowane w procesach ETL, rozwiązaniami opracowanymi przy wykorzystaniu generatorów ETL. 2% przedsiębiorstw rozwaŝa moŝliwość outsorcingu prosesów ETL [EcWh03]. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe zakres zastosowań dla narzędzi ETL jest coraz szerszy. Bogata funkcjonalność, a w szczególności wysoka wydajność, pozwala na wykorzystanie ich do integracji róŝnych systemów informatycznych, często w czasie rzeczywistym. Producenci oprogramowania zmierzają w kierunku rozszerzenia zakresu funkcjonalnego narzędzi ETL o właściwości systemów integracji aplikacji, EAI (Enterprise Application Integration), których przykładem są popularne monitory transakcyjne BEA Systems oraz platforma WebLogic [Perv03]. Narzędzia posiadające duŝą moc przetwarzania i transformacji danych (typową dla ETL) w połączeniu z moŝliwością przetwarzania danych w czasie rzeczywistym (właściwość EAI), mogą stanowić odpowiednią platformę do integracji wszystkich rozproszonych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. LITERATURA [Dudy03] [OlZi03] [VQVJ01] Hurtownie danych istotnym elementem zaawansowanych systemów informacyjno-analitycznych. W: Systemy Wspomagania Orgranizacji SWO2003, Katowice Olszak C., Ziemba E.: Business Intelligence as a Key to Management of an Enterprise. W: InSITE Informing Science+Information Technology Joint Conference, Pori, Finland Vassiliadis P., Quix C., Vassiliou Y., Jarke M.: The Data Warehouse Process Management, Information Systems, Vol. 26, No. 3, s , 2001.

8 264 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence [Perv03] ETL-The Secret Weapon. Pervasive Software, Austin Texas, 2003.in Data Warehousing and Business Intelligence, Pervasive Software, Austin, Texas, USA [Micr01] SQL Server Resorce Kit, Microsoft Press, [Moss03] [Kimb96] [EcWh03] Moss L. T.: Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision Support Applications, Addison Wesley, Kimball R.: The Datawarehouse Toolkit, John Wiley & Sons, New York Eckerson W., White C.: Evaluating ETL and Data Integration Platforms, The Data Warehousing Institute, [PBKK96] Piatetsky-Shapiro G., Brachman R., Khabaza T, Kloesgen W, Simoudis E.: An Overview of Issues in Developing Industrial Data Mining and Knowledge Discovery Applications, Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, BUILDING THE ETL PROCESSES IN THE BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS Abstract This paper describes the role of the ETL processes in the Business Intelligence systems. Two different approaches to building the ETL systems are presented and compared. In the summary there are described possibilities of using the ETL processes as a systems integration framework in the enterprise. Key words: data extraction, transformation, loading, systems integration.

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Krzysztof Rączka, Marcin Kowalski DHL Aviation Bruksela Stanisław Gąsiorek Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 576 STUDIA INFORMATICA NR 24 2009 BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH 1.

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Katarzyna Marciniak Mieczysław Owoc Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Wprowadzenie Nadmiar informacji, z którym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego studium przypadku

Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego studium przypadku Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa... 91 Grzegorz Głód Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Zastosowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo