ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012 r. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW NA LATA L.p. Rozdział/podrozdz iał /strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 1 I. INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA () 1. Podstawowe informacje Data przyjęcia Str. 5-6 Projekt Programu, zgodnie z zaleceniami unijnymi, został poddany szerokim konsultacjom społecznym, które polegały m.in. na organizacji konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz innych instytucji. 11 października 2007 roku w Brukseli, został podpisany przez unijną Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danutę Huebner i Marszałka Województwa Podlaskiego Dariusza Piontkowskiego. 9 listopada 2007 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata uwzględniający ustalenia z drugiej rundy negocjacji z Komisją Europejską przyjęty został przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 46/599/07. Projekt Programu, zgodnie z zaleceniami unijnymi, został poddany szerokim konsultacjom społecznym, które polegały m.in. na organizacji konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz innych instytucji. 11 października 2007 roku w Brukseli, został podpisany przez unijną Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danutę Huebner i Marszałka Województwa Podlaskiego Dariusza Piontkowskiego. 9 listopada 2007 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata uwzględniający ustalenia z drugiej rundy negocjacji z Komisją Europejską przyjęty został przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 46/599/07. W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską w dniu 21 grudnia 2011 r. decyzji K(2011)9377 zmieniającej decyzję K(2007)5805 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014, Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 78/985/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku przyjął zmianę Regionalnego Programu Uchwała Nr 78/985/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego komunikatu Zarządu Województwa Podlaskiego

2 2 I. INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA () 1. Podstawowe informacje Tryb wprowadzania zmian Str Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Str. 7 ( ) 4.Po zatwierdzeniu IZ ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o adresie strony internetowej, na której zamieści treść Szczegółowego opisu priorytetów na lata oraz o terminie, od którego dokument będzie obowiązywał. ( ) 2 Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata ( ) 4.Uszczegółowienie jest podawane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej IZ, tj. stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca powinna również udostępnić swoje Uszczegółowienie do umieszczenia na stronach MRR. IZ zobowiązana jest również do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikatu o adresie strony internetowej, na której zamieści zmieniony Szczegółowy opis priorytetów na lata i terminie, od którego nowy dokument będzie obowiązywał, jak również o zakresie wprowadzonych zmian.( ) ( ) Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Zwiększenie ilości badań naukowych nakierowanych na przedsiębiorstwa, - Wykorzystanie wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach, - Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych firm innowacyjnych, - Podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym, - Dynamiczny rozwój wiodących gałęzi przemysłu województwa (m.in. klastrów). ( ) dotyczącego przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zmiana redakcyjna - usunięto ze względu na powtarzający się zapis w kolejnym punkcie Dodano zapis z 4 2. Opis Regionalnego ( ) Dodano zapis z

3 Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Str. 8 Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym, - Zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu, - Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach, - Poprawa bezpieczeństwa transportowego, - Zwiększenie udziału kolei w przewozach. ( ) 5 2.Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury Str. 9 Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej III prowadzone będą w celu rozbudowy i podwyższenia standardów bazy turystycznej i sportowej. Działania zmierzać będą do zwiększenia znaczenia funkcji leczniczych i uzdrowiskowych Augustowa i Supraśla. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu wydłużenie sezonu turystycznego, a co za tym idzie, czasu przebywania turystów w regionie. W celu stworzenia zintegrowanego pakietu turystycznego regionu i przyciągnięcia turystów i inwestorów wspierany będzie rozwój głównych ośrodków miejskich. ( ) Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej III wspierać będą przedsięwzięcia mające na celu wydłużenie sezonu turystycznego, a co za tym idzie, czasu przebywania turystów w regionie. Działania zmierzać będą do zwiększenia znaczenia funkcji leczniczych i uzdrowiskowych Augustowa i Supraśla oraz rozbudowy i podwyższenia standardów bazy turystycznej i sportowej. ( ) Cele szczegółowe osi priorytetowej: - Rozbudowa bazy turystycznej w regionie, - Podniesienie jakości usług turystycznych, - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej, - Wzrost roli turystyki, sportu i rekreacji jako czynników stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy, - Poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w województwie, - Wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, - Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych największych ośrodków miejskich w regionie Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Cel główny Osi priorytetowej: Upowszechnianie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. Cel główny Osi priorytetowej: Upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej. 3

4 Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Str Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej IV prowadzone będą w celu poprawy warunków dostępu do Internetu oraz rozwoju e usług, wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i małych miastach oraz wdrożenia systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych i stosowania podpisu elektronicznego. W ramach Osi priorytetowej IV tworzone będą Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego. Działania podejmowane w ramach Osi Priorytetowej wspierać będą projekty koncentrujące się na poprawie warunków dostępu do Internetu oraz rozwoju usług elektronicznych tzw. e-usług. Realizacja Osi priorytetowej odbywać się będzie w ramach dwóch obszarów wsparcia. Pierwszy obszar obejmuje budowę lub rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury Internetu szerokopasmowego z dopuszczeniem łącznie z nią budowy lub rozbudowy sieci dostępowych oraz tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach. Drugi obszar dotyczy zakupu i wdrożenia platform elektronicznych świadczących e-usługi takie jak: e-government, e- edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo oraz e-business na poziomie regionalnym i lokalnym; zakupu i wdrożenia systemów back-office owych umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznych; zakupu i wdrożenia systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych oraz upowszechnienia stosowania podpisu elektronicznego. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Upowszechnienie wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych, w tym m.in. e-usług przez mieszkańców województwa podlaskiego, - Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w regionie. Realizacja działań w ramach IV Osi priorytetowej przyczyni się do praktycznego wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego, umożliwiając obywatelom załatwianie spraw na drodze elektronicznej poprzez wirtualny kontakt Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej V prowadzone będą na rzecz utrzymania istniejącego stanu Walory środowiskowe województwa podlaskiego są istotnym atutem regionu. Utrzymanie istniejącego stanu 4

5 Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Str. 10 środowiska oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom rozwoju gospodarczego. Realizacja będzie odbywać się poprzez: poprawę jakości powietrza, poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, rozwój gospodarki wodno ściekowej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach wsparcia ochrony przyrody i likwidacji zagrożeń ekologicznych przewiduje się wsparcie projektów dotyczących: zachowania bioróżnorodności gatunkowej, edukacji ekologicznej, tworzenia systemów monitorowania środowiska oraz zakupu wyposażenia dla służb odpowiedzialnych za likwidację skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. środowiska oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom rozwoju gospodarczego realizowane będzie poprzez: poprawę jakości powietrza, termomodernizację, rozwój gospodarki wodno-ściekowej, rozwój gospodarki odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, - Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, - Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, - Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.( ) Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Str. 11 ( ) W ramach osi, w dziedzinie edukacji, kultury a przede wszystkim usług medycznych priorytetowo traktowane będą projekty o większym stopniu oddziaływania na region o znaczeniu ponadlokalnym. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, - Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, - Zwiększenie oddziaływania kultury na edukację (w tym kształcenie ustawiczne) mieszkańców regionu, - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu, - Poprawa infrastruktury medycznej, - Poprawa jakości usług z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, Dodano zapis z 5

6 Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług z zakresu opieki zdrowotnej. ( ) Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa VII. Pomoc techniczna Str. 12 Mając na względzie efektywną realizację podejmowane będą działania umożliwiające i ułatwiające sprawne wdrażanie, podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie Programu, a także działania informacyjne i promocyjne dotyczące wykorzystania Funduszy Strukturalnych w ramach. Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej VII mają na celu osiągnięcie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli, a także rozpowszechnianie informacji i promocja, wzmocnienie potencjału administracyjnego poprzez stworzenie systemu motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników oraz zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania pomocy strukturalnej. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania, - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach, - Podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie Programu Finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego lata Str. 13 na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata finansowany będzie ze środków publicznych: krajowych i wspólnotowych oraz ze środków prywatnych. Łączna kwota środków finansowych na realizację szacowana jest na ponad euro, z tego euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład krajowy wyniesie euro. Środki na współfinansowanie wkładu krajowego stanowić będą: budżet państwa budżety jednostek samorządu terytorialnego inne środki publiczne oraz środki prywatne (planowane w wysokości euro). Maksymalny poziom dofinansowania Programu ze środków EFRR, liczony w odniesieniu do publicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata finansowany będzie ze środków publicznych: krajowych i wspólnotowych oraz ze środków prywatnych. Łączna kwota środków finansowych na realizację w związku z Decyzją Komisji Europejskiej K(2011)9377 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014 szacowana jest na ponad euro, z tego euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład krajowy wyniesie euro. Środki na współfinansowanie wkładu krajowego stanowić będą: budżet państwa budżety jednostek samorządu terytorialnego 6

7 wydatków kwalifikowalnych, wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Alokację środków EFFR na poszczególne Osie priorytetowe przedstawia poniższa tabela: Oś prioryteto wa I Nazwa Kwota w euro % udział EFRR Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II Rozwój infrastruktury transportowej III Rozwój turystyki i kultury IV Społeczeństwo informacyjne V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI Rozwój infrastruktury społecznej VII Pomoc techniczna Razem inne środki publiczne oraz środki prywatne (planowane w wysokości euro). Maksymalny poziom dofinansowania Programu ze środków EFRR, liczony w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wynosi 84,81% kosztów kwalifikowalnych. Alokację środków EFFR na poszczególne Osie priorytetowe przedstawia poniższa tabela: Oś prioryt etowa I II III IV V VI Nazwa Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Rozwój infrastruktury transportowej Rozwój turystyki i kultury Społeczeństwo informacyjne Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Rozwój infrastruktury Kwota w euro % udział EFRR społecznej VII Pomoc techniczna Razem System wyboru projektów 5.4 Procedura odwoławcza a) Etap przesądowy Str. 21 Obliczanie terminów na wniesienie środków odwoławczych ( ) Protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być wniesiony za pośrednictwem: ( ) Obliczanie terminów na wniesienie środków odwoławczych ( ) Protest i odwołanie może być wniesiony za pośrednictwem: ( ) autopoprawka 12 5.System wyboru projektów 5.4 Procedura Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia autopoprawka 7

8 odwoławcza a) Etap przedsądowy Protest Str. 24 Jeśli zachodzi okoliczność uzasadniająca pozostawienie protestu bez rozpatrzenia, stanowisko do spraw procedury odwoławczej I instancji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informuje o tym, wraz z podaniem przyczyn pozostawienia protestu bez rozpatrzenia: wnioskodawcę, właściwy referat oceny i wyboru wniosków oraz Dyrektora DPR. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania. Jeśli zachodzi okoliczność uzasadniająca pozostawienie protestu bez rozpatrzenia, stanowisko do spraw procedury odwoławczej I instancji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informuje o tym, wraz z podaniem przyczyn pozostawienia protestu bez rozpatrzenia: wnioskodawcę, referat oceny i wyboru wniosków oraz Dyrektora DPR. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania System wyboru projektów 5.4 Procedura odwoławcza a) Etap przedsądowy Odwołanie Str. 26 Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia Jeżeli zachodzi okoliczność uzasadniająca pozostawienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia, stanowisko do spraw procedury odwoławczej II instancji w Departamencie Polityki Regionalnej rozpatrujące odwołanie - informuje o tym w formie pisemnej lub w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego wnioskodawcę oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia Jeżeli zachodzi okoliczność uzasadniająca pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia, stanowisko do spraw procedury odwoławczej II instancji w Departamencie Polityki Regionalnej rozpatrujące odwołanie - informuje o tym w formie pisemnej lub w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego wnioskodawcę oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. autopoprawka Wykaz dokumentów Str Rozporządzenia WE: Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE nr L 210 z r.); Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE nr L 210 z dnia r. z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozporządzenia WE: Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE nr L 210 z r., z późn. zmianami); Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE nr L 210 z dnia r. z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Aktualizacja aktów prawnych 8

9 Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE nr L 371 z dnia r. z późn. zm.); Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z 18 grudnia 2008 r., zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody; Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Akty prawa krajowego: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712 z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071, z późn. zm.); Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE nr L 371 z dnia r. z późn. zm.); Akty prawa krajowego: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712 z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071, z późn. zm.); Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z 9

10 sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm); Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 18, poz. 99); Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804); Uchwała Nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (M. P. Nr 38, późn. zm); Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 18, poz. 99); Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804); Uchwała Nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (M. P. Nr 38, poz. 587); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 23 poz. 140); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 954); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 329 z późn. zm.); 10

11 poz. 587); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 23 poz. 140); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 954); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 329 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 672); Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2007 r. Nr Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 672); Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2007 r. Nr 162, poz. 1147); Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi (Dz. U. z 2007 r. Nr 162, poz. 1146); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006r. Nr 190, poz. 1402). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.; Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 11

12 162, poz. 1147); Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi (Dz. U. z 2007 r. Nr 162, poz. 1146); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006r. Nr 190, poz. 1402). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.; Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych - weszło w życie 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 239 poz. 1599); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1549); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych weszło w życie 18 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1535); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - weszło w życie 14 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych - weszło w życie 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 239 poz. 1599); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1549); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych weszło w życie 18 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1535); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - weszło w życie 14 grudnia 2010 r. (Dz. U nr 236 poz. 1562); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz.719); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U r. Nr 52, poz. 430); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 12

13 2010 nr 236 poz. 1562); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 105, poz. 874 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz.719); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U r. Nr 52, poz. 430); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz.1633); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1356); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1726); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz.1633); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1356); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1726); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach 13

14 dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 117, poz. 787); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 754); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 846); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 754); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 846); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458) obowiązuje od 11 grudnia 2010 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1461). Instytucja Zarządzająca, w celu zapewnienia należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi, funkcjonuje w oparciu o otrzymane od Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne (MRR) wytyczne, które są zamieszczone (wraz z projektami zmian) na stronach internetowych: Są to następujące wytyczne obowiązujące: - Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego z dnia 13 marca 2007 r. (obowiązują od 13 marca 2007 r.); - Wytyczne dotyczące Komitetów Monitorujących z dnia 7 września 2007 r. (obowiązują od 7 września 2007 r.); - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości, z dnia 30 sierpnia 2011 r. (obowiązują od 1 października 2011 r.); 14

15 73, poz. 392). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458) obowiązuje od 11 grudnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca, w celu zapewnienia należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi, funkcjonuje w oparciu o otrzymane od Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne (MRR) wytyczne, które są zamieszczone (wraz z projektami zmian) na stronach internetowych: Są to następujące wytyczne obowiązujące: - Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego z dnia 13 marca 2007 r. (obowiązują od 13 marca 2007 r.); - Wytyczne dotyczące Komitetów Monitorujących z dnia 7 września 2007 r. (obowiązują od 7 września 2007r.); - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości, z dnia 30 sierpnia 2011 r. (obowiązują od 1 października 2011 r.); - Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata z dnia 30 maja 2007 r. (obowiązują od 30 maja 2007 r.); - Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, z dnia 28 lipca 2010 r. (obowiązują od 9 sierpnia 2010 r.); - Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata z dnia 22 marca 2011 r. (obowiązują od 14 kwietnia 2011 r.); - Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 2 lutego 2011 r. (obowiązują od 14 lutego 2011 r.); - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w - Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata z dnia 30 maja 2007 r. (obowiązują od 30 maja 2007 r.); - Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, z dnia 21 grudnia 2011 r. (obowiązują od 14 lutego 2012 r.); - Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata z dnia 22 marca 2011 r. (obowiązują od 14 kwietnia 2011 r.); - Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 2 lutego 2011 r. (obowiązują od 14 lutego 2011 r.); - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania z dnia 20 kwietnia 2010 r. (obowiązują od 14 maja 2010 r.); - Wytyczne w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 r. (obowiązują od 2 lipca 2010 r.); - Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z dnia 19 września 2008 r. (obowiązują od 19 września 2008 r.); - Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12 kwietnia 2011 r.(obowiązują od 27 kwietnia 2011 r.); - Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej z dnia 7 grudnia 2009 r. (obowiązują od 28 kwietnia 2011 r.); - Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011 r. (obowiązują od 14 listopada 2011 r.); - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie 15

16 okresie programowania z dnia 20 kwietnia 2010 r. (obowiązują od 14 maja 2010 r.); - Wytyczne w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 r. (obowiązują od 2 lipca 2010 r.); - Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z dnia 19 września 2008 r. (obowiązują od 19 września 2008 r.); - Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12 kwietnia 2011 r.(obowiązują od 27 kwietnia 2011 r.); - Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej z dnia 7 grudnia 2009 r. (obowiązują od 28 kwietnia 2011 r.); - Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011 r. (obowiązują od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym); - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach (wersja z 26 maja 2011 r.); - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia 9 lutego 2010 r. (obowiązują od 4 marca 2010 r.); - Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r., dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. (obowiązują od 07 maja 2009 r.); - Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, z dnia 3 czerwca 2008 r. (obowiązują od 30 czerwca 2008 r.) dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach (wersja z 26 maja 2011 r., obowiązują od 14 listopada 2011 r); - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia 9 lutego 2010 r. (obowiązują od 4 marca 2010 r.); - Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r., dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. (obowiązują od 7 maja 2009 r.); - Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, z dnia 3 czerwca 2008 r. (obowiązują od 30 czerwca 2008 r.) dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.; - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania z dnia 8 lutego 2011 r. (obowiązują od 15 lutego 2011 r.); - Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata z dnia 1 września 2008 r. (obowiązują od 9 września 2008 r.); - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 11 maja 2011 r. (obowiązują od 18 maja 2011 r.). Dokument powiązany: - Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; 16

17 2008 r.; - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania z dnia 8 lutego 2011 r. (obowiązują od 15 lutego 2011 r.); - Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata z dnia 1 września 2008 r. (obowiązują od 9 września 2008 r.); - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 11 maja 2011 r. (obowiązują od 18 maja 2011 r.). Dokument powiązany: - Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach (wersja z 26 maja 2011 r.); - Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami z dnia 2 marca 2010 r. (obowiązują od 3 marca 2010 r.). Dokumenty powiązane: - Najczęściej zadawane pytania dotyczące Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami ; - Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnym; - Warianty rozwoju gospodarczego Polski (wersja z 19 lipca 2011 r.). - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach z dnia 26 maja 2011 r. (obowiązują od 14 listopada 2011 r.); - Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami z dnia 2 marca 2010 r. (obowiązują od 3 marca 2010 r.). Dokumenty powiązane: - Najczęściej zadawane pytania dotyczące Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami ; - Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnym; - Warianty rozwoju gospodarczego Polski (obowiązują od 19 lipca 2011 r.). Projekty zmian wytycznych dostępne są na stronach internetowych MRR: 17

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo