Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015"

Transkrypt

1 Sopot, r. Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: , NIP: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch fal badania ilościowego, które charakteryzuje się następującymi założeniami: 1.1 Będzie realizowane w ramach projektu badawczego pt. Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce", który jest realizowany i finansowany w wyniku konkursu OPUS 7 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 1.2 Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie badania ilościowego na reprezentatywnych próbach wyborców przeprowadzone w schemacie czteroczynnikowego eksperymentu (2x2x3x2) obejmującego następujące zmienne: typ ordynacji (2 poziomy: większościowa - proporcjonalna); zaangażowanie wyborcze (2 poziomy: głosował - nie głosował); status socjoekonomiczny (3 poziomów: klasa wyższa, klasa średni, klasa niższa); 2 fale badania (na początku i pod koniec kadencji rad). 1.3 Badanie będzie składało się z trzech podstawowych modułów realizowanych w dwóch falach (pierwsza w roku 2015; druga w roku 2017), w modułach I - badanie metodą CAPI (bezpośrednie wywiady wspomagane komputerowo) wśród mieszkańców miast. W każdym z 16 badanych miast przeprowadzenie 100 wywiadów, co pozwoli na zebranie próby N=1600 (po 800 w każdym z dwóch typów samorządów). Uzyskane dane będą służyły zbadaniu wpływu ordynacji na takie kwestie jak: oczekiwania wyborców wobec przedstawicieli, motywacje uczestnictwa w wyborach, poczucie politycznego sprawstwa wyborców, partycypacja publiczna obywateli. II - we wszystkich miastach przeprowadzenie badania wśród radnych. W każdym z 16 miast ma zostać przeprowadzonych 7 wywiadów metodą CAPI (łączna próba N=112). Będzie one dotyczyć przekonań radnych odnośnie do

2 istoty reprezentacji politycznej, rozumienia przez radnych swojej roli jako przedstawicieli oraz tego jak tę rolę uzasadniają. III - badanie metodą CAPI liderów społecznych po 10 w każdym z miast, co pozwoli łącznie na zbadanie próby N=160. Do liderów społecznych zaliczamy: przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów oraz organizacji biznesowych. Badanie to odnosić się będzie do takich obszarów tematycznych jak partycypacja publiczna oraz poczucie politycznej sprawstwa obywateli. Moduły I-II zostaną poprzedzone pilotażem na próbie N=5. Pilotaż w ramach modułu III zostanie przeprowadzony we własnym zakresie przez Zamawiającego. 1.4 Zamawiający przekaże Wykonawcy narzędzia badawcze, instrukcje i ścieżki adresowe oraz wszystkie inne informacje związane z realizacją projektu Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce" niezbędne do realizacji Zamówienia. 1.5 Zamawiający przeszkoli Wykonawcę w zakresie prawidłowego przeprowadzenia realizacji Zamówienia. 1.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli prawidłowości zrealizowania umowy w min. 5%, różnymi metodami, zgodnie z Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów Po realizacji badania Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazy danych dla każdego z przeprowadzonych modułów w formacie SPSS. 2. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty w niżej wymienionych formatach: Microsoft Word (tekst), Microsoft Excel lub SPSS (bazy danych). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 6. Zamawiający nie dopuszcza (wyklucza) możliwość składania ofert przez oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem (wykonawcą), polegających w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

3 bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - I fala badania do 30 września 2015 r.; - II fala badania do 30 września 2017 r.. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. Oferta musi zawierać: 1) Pełna nazwę oferenta. 2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP. 3) Cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem ankiet, koszt koordynacji badania, wynagrodzenie dla ankieterów, koszty dojazdów), świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Opis procedury przeprowadzenia badania. 5) Opis procedury kontroli jakości prac ankieterów. 6) Kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem certyfikatu branżowego PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterskiej) dla badań typu CAPI. 7) Kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem referencji potwierdzających przeprowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch badań w systemie CAPI na próbach co najmniej 2000 osób za co najmniej PLN na zlecenie instytucji naukowych. 8) Oświadczenie o dysponowaniu ogólnopolską siecią ankieterów. 9) Wykaz posiadanego Zespołu Badawczego, w skład którego wchodzą co najmniej: kierownik projektu, posiadający certyfikat zarządzania projektami PRINCE2; ekspert merytoryczny, posiadający stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych. 10) Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert. 11) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 12) Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

4 VI. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM: Oferent musi wykazać: 1. Posiadanie certyfikatu branżowego PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterskiej) dla badań typu CAPI. 2. Przeprowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch badań w systemie CAPI na próbach co najmniej 2000 osób za co najmniej PLN na zlecenie instytucji naukowych. 3. Dysponowanie ogólnopolską siecią ankieterów. 4. Posiadanie Zespołu Badawczego, w skład którego wchodzą co najmniej: kierownik projektu, posiadający certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 ekspert merytoryczny, posiadający stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych. Nie spełnienie jednego z powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty i brakiem jej rozpatrywania podczas oceny ofert. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy przesłać na adres mailowy z tytułem maila Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 w terminie do dnia r. do godz Ocena ofert zostanie dokonana do dnia r., a wyniki zostaną wysłane na adresy mailowe podane w złożonych ofertach. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, lub wycofać ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VIII. OCENA OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium - ilość punktów 1. Cena ofertowa 40

5 2. Opis procedury przeprowadzenia badania Opis procedury kontroli jakości prac ankieterów Razem 100 Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + D + K, gdzie poszczególne symbole oznaczają: S - suma uzyskanych punktów, C - punkty za cenę, D - punkty za opis procedury przeprowadzenia badania; K - punkty za opis procedury kontroli jakości prac ankieterów Kryterium nr 1: C = ( C min / C of. ) x 40 gdzie: C min najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, C of. cena badanej oferty, C ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie. Kryterium nr 2: W ramach kryterium " Opis procedury przeprowadzenia badania", Wykonawca otrzyma 40 punktów, przy czym Komisja Przetargowa przydzieli według następujących podkryteriów: a) opis metodyk i technik zarządzania, zapewniających sprawną i terminową realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie 10 punktów za szczegółowy i pogłębiony opis metodyk i technik, dostoswany do specyfiki badania b) opis potencjalnych zagrożeń prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 10 punktów za prawidłową i kompleksową diagnozę zagrożeń c) opis sposobów przeciwdziałania wskazanym zagrożeniom prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 10 punktów za adekwatny i kompletny opis sposobów zapobiegania zidentyfikowanym typom ryzyka d) opis sposobu podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego wraz z procedurą obiegu informacji maksymalnie 5 punktów za czytelny i przejrzysty podział zadań i odpowiedzialności za kierowanie badaniem poszczególnych członków zespołu wraz z procedurą obiegu informacji zapewniającą wysoką efektywność. e) harmonogram realizacji badania maksymalnie 5 punktów za harmonogram, uwzględniający czytelny podział na etapy, prawidłowo identyfikujący kamienie milowe realizacji badania oraz przedstawiony w układzie tygodniowym. Kryterium nr 3: W ramach kryterium "Opis procedury kontroli jakości prac ankieterów", Wykonawca otrzyma 40 punktów, przy czym Komisja Przetargowa przydzieli według następujących podkryteriów: a) 20 pkt za w pełni jasny i spójny opis przedstawiający adekwatne do specyfiki badania metody kontroli, b) 10 pkt za propozycję zawierającą niewielkie braki w opisie metod kontroli lub ich adekwatności do specyfiki badania, c) 5 pkt za propozycję zawierającą liczne braki w opisie metod kontroli lub ich adekwatności do specyfiki badania,

6 d) 0 pkt za brak opisu lub propozycję zawierającą opis metod kontroli nieadekwatnych do specyfiki badania. 2. Ilości punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez członków komisji dokonującej oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 4. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zakończenia niniejszego postępowania przetargowego, na każdym jego etapie, bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym Zamawiający poinformuje niezwłocznie oferentów. Zamawiając nie ponosi wobec oferentów jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru oferty, w szczególności z tytułu kosztów przygotowania i złożenia oferty. IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt.vii.1. X. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Marcin Spławski, nr tel , XI. ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formularza ofertowego

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/NCN/2015 [pieczęć oferenta] PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: , NIP: OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NCN/2015 Pełna nazwa oferenta Adres lub siedziba oferenta, nr telefonu oraz nr NIP Usługa Cena brutto Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch fal badania ilościowego, zgodnymi z założeniami zapytania ofertowego nr 1/NCN/2015. I - badanie metodą CAPI wśród mieszkańców miast. W każdym z 16 badanych miast przeprowadzenie 100 wywiadów, co pozwoli na zebranie próby N=1600 (po 800 w każdym z dwóch typów samorządów). II - we wszystkich miastach przeprowadzenie badania wśród radnych. W każdym z 16 miast ma zostać przeprowadzonych 7 wywiadów metodą CAPI (łączna próba N=112). III - badanie metodą CAPI liderów społecznych po 10 w każdym z miast, co pozwoli łącznie na zbadanie próby N=160. Do liderów społecznych zaliczyć można: przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów oraz organizacji biznesowych. Moduły I-II zostaną poprzedzone pilotażem na próbie N=5. Pilotaż w ramach modułu III zostanie przeprowadzony we własnym zakresie przez Zamawiającego. Łączna cena brutto ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): PLN Warunki płatności 14 dni po przyjęciu przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia po każdej z fal badania oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Płatność będzie wykonana w dwóch równych transzach po każdej z fal badania.

8 Termin związania ofertą Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 60 dni od terminu składania ofert Oferent oświadcza, iż nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym tzn. nie ma wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem (wykonawcą), polegających w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Załączniki do oferty: 1. Opis procedury przeprowadzenia badania. 2. Opis procedury kontroli jakości prac ankieterów. 3. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem certyfikatu branżowego PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterskiej) dla badań typu CAPI. 4. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem referencji potwierdzających przeprowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch badań w systemie CAPI na próbach co najmniej 2000 osób za co najmniej PLN na zlecenie instytucji naukowych. 5. Oświadczenie o dysponowaniu ogólnopolską siecią ankieterów. 6. Wykaz posiadanego Zespołu Badawczego, w skład którego wchodzą co najmniej: kierownik projektu, posiadający certyfikat zarządzania projektami PRINCE2; ekspert merytoryczny, posiadający stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych. Miejscowość i data imię i nazwisko osoby podpis i pieczęć osoby uprawnionej do uprawnionej do reprezentowania reprezentowania oferenta oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo